• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)
(4)

De unge Kunstneres Torbund.

Katalog

over

U D S T I L L I N G E N

D E C B R . 1 9 0 9 .

Den frie Udstillings jjygning.

Pris; 15 Øre,

(5)

KU N STA KAD EM IETS B IB LIO T E K

3 ,

P. Christiansen, Skindergade 31. Kbhvn.

(6)

MARI E A H L M A N N .

1. P o r t r æ t ... 100,00

<P <«■ Vi

C H A R L E S A R V E S E N . 2. En Fotografiramnie til Dr. Cook eller

Mylius E r i c h s e n ... 50,00 3. En original Fotografiramme . . . . 50,00

<g 91

CARL BUDT Z - MØL L E R.

4. S k o v id y l... 550,00 5. Poseidon Templet, Pestum... 700,00 6. Italiensk K lo s te r g a a r d ... 250,00 7. Ved Bjærglandsbyen . . . 180,00 8. Sol paa Borgen (Subiaco)... 280,00 9. Aften i Olevano (Sabinerbj.) . . . . 180,00 10. Kvindeprofil ( S k its e ... Privateje 11. 1—3 Skitzer fra Italien. . . . 5 0 Kr.pr.Stk.

12. Aftensol (Sabinerbjærgene)...Privateje 13. R egnvejr... 100,00 13. a. S k v a lp ... 60,00 15. Aften efter R e g n ... 60,00

(7)

S I E G F R I E D E BI LLE.

16. P o rtra its tu d ie ... 50,00 17. S k i t s e ... 25,00 18. S k i t s e ... .... ... 25,00 19. Aquarel-Skitse... 25,00 20. K u lte g n in g ... 25,00

g— 9

MARY E L I S A B O N F I L S . 21. Tulipaner

22. Model (Rødkridt) 23. Portrætbuste (Gibs) 24. Studiehoved (Gibs) 25. Gerda (Buste i Gibs)

e_Æ>_9

S I G U R D K I E L L A N D BRANDT.

26. Norsk L od shavn ... 100,00 27. S t u d i e ... 45,00

6—■&—9

K AJ S T E N B U C H BRANDT.

28. Det indre af en Gaard, Bornholm . . 100;00

<£— 9

O V E J U E L BRASK.

29. Portraitstudie 30. Selvportrait 31. Farvestudie

6-A-9

R I C H A R D T B Ø C K E R .

32. L ad e g aard saaen ... 40.00 33. Birketræer i R e g n ... 40,00

(8)

34. Fra en T ørvem ose... 75,00 55. T eg n in g er... 75,00 36. Fra Hornbæk S tra n d ... 25,00

£—tffi—51

B Ø G E L U N D - J E N S E N . 37. Ramme med Tegninger og Aquareller

g ^ q

EBBA CARSTENSEN.

38. Foraarsstudie G raav ejr... 300,00 39. Interieurstudier... 50,00

Y E L V A C H R I S T E N S E N . 40. Altenstudie

41. Graavejr

42. Skitse fra en Fiskerby 43. Aftensol

44. Smykker 1) Brosche... 25,00

2) - 35,00

3) 2 Haarnaale . . . pr. Stk. 20,00 4) Ø r e n r in g e ...ikke til Salg.

5) N a k k e k a m ... 45,00 6) Haarspænde . . . . ikke til Salg.

7) B r o s c h e ...-

« -g. a

H. C. C H R I S T O P H E R S E N .

45. P o rtraitstu d ie... 60,00

<g Æ, 3

H E D V I G C O L L I N .

46. Ramme med T e g n in g e r...å 10,00 47. T e g n in g ... 10,00

g -g. *

(9)

J O H A N N E CRAMER.

48. Portraitstudie

49. Fra GI. Vinderslevgaard. Aften.

50. Augustaften.

51. Ramme med Skitser fra Holmsland Klit. . . . a, b. c. å 25,00

d. - 35,00 52. Solskin i en Stue

A N T O N DI CH.

53. K ulsam lerske... 150,00 54. Nittere og Boltevarmere under en Skibs­

køl, Motiv fra Burmeister & Wain 175,00 55. Portrait af Dr. Ficher. Esq.

56. Gade i Stradthyre Skotland... 100,00 57. Ben Shéan. Stradthyre. Skotland. . 80,00 58. Portrait af min Broder... 75,00 59. Fra Stradthyre. Skotland... 75,00 60. Kølvand i N o rd s ø e n ... 60,00 61. Tegninger:

a. Spree, Berlin... 40,00

b. — — 30,00

c. Min Fa’r ... 25,00 d. Mr. W ... 15,00

E L I T H.

62. P o rtra it...ikke til Salg.

63. B ondedreng... 75,00 64. Barnehoved ... 50,00 65. L an d sk ab ... 30,00 66. B arn estu d ie... 50,00

(10)

H A N S F L Y G E N R I N G . 67. Chr. 4. Bryghus. Frederiksholmskanal

Eftermiddagssol. Finlands Skærgaard 600,00 69. Rantakua H an k o ... 275,00 70. Optrækkende Uvejr. Solnedgang...Ka­

strup Strandvej1, 275,00

72. Ved Kastrup S t r a n d ... 75,00 73. Et Træ fra D y re h a v e n ... 75,00 74. Mod Solen, fra min Altan... 100,00 75. Brøndshøj, M arts... 50,00

CARL F O R U P .

76. Gammel Skole ( Hol bæk) . . . ' 125,00 77. Barnepigen (S k itz e )... 35,00

6—Æ—9 S V E N D FR 1SC H . 78. Godsejer Kjeldsen

79. Else Marie (Salling T y p e )... 75,00 80. F arvestudie... ... . 50,00 81. P r o f i l ... 50,00 82. Abdul H a m i d ... 40,00

H A R A L D GAD.

83. Stald til 2 Heste

<S—tSi—9

(11)

M O G E N S GAD.

84. Portræt. Privateje.

85. — do.

86. Skitse fra en Operationsstue . . . . 50,00

87. — - - — Privateje.

88. — - Dyrehaven... 50,00 g æ gi

B E T T Y G R A V E S E N . 89. Portræt af en Dame

90. Fladt Relief Gibs . ... 50,00

E S T E R G Ø T H E .

91. Portrætstudie (min Bro’r) . . . 100,00

M A G D A L E N E H A M M E R I C H . 92. Portræt.

92. —

94. P o r tr æ ts tu d ie ... ” . . 100,00 95. — ... ' . . 75,00 96. S t u d i e ... 50,00

<g ■»

A X E L H A N S E N .

97. Strandparti. H e ls in g ø r... 70,00 98. Kanalparti. A a r h u s ... 50,00 99. L an d sk ab ... 25,00 100. Gammelt C irk u s ... 20,00 101. G r a a v e j r ... 25,00 102. Tegning i Pen — — Skirnes Rejse . 20,00

a

(12)

B E R T E L H A N S E N .

103. Fra den gamle Have . . . . 50,00

104. Interieur . . . . 35,00

<g—¡a_3

H A R A L D H A N S E N .

105. Fra Kalkbrænderihavnen . . . . 75,00 106. Fra H a v n e n ... 20,00

g—ta_9

H O L G E R H. H A N S E N . 107. Herreportræt

108. Portræt af en ung Pige . . . . 50,00 109. Efter Regnvejr... 65,00 110. Høstfolk. (Skitse fra Mols) . . . . 50,00 111. S k i t s e ... 35,00

<g—¿h—9 V. C. H A N S E N .

112. En romersk M o d e l ... 60,00 112. a. Skitse til Santo Bambinos Procession

i den romerske Kirke Set. Maria in A r a c o e li...

e_&_a

ELSE HASSELRIIS.

113. F r e c i a ... 30,00 114. K r o k u s ... 40,00

g ■

F R A N S H E N R I Q UE S .

115. Skagens Havn ... 400,00 116. Marine - - Storm Sønderstrand

117. do. Solskin gi, Skagen . t Uh c 150,00 118. do. Blæst. Sønderstrand . CVh|>150,00

119. do. Regntykning . . . . 100,00

120. do. S o lsk in ... s 100,00

(13)

121. do. Skiftende Belysning gi.

Skagen ... o 85,00

122. do. do Nordstrand. c S £ M75,00

123. M a rin e sk itse ... • • s: co>

124. Skitse tra H a v n e n ... o

£ 100,00 124

125.

a — - Heden ...

Audiens' hos Censurkomiteen. Moti-

75,00 vet fra mit Skrivebord . . . 200,00 127. Taagesirene. En Fantasi...

o o o o o oo o o o o o o oo o

• 100,00

E B B A H O L M . 128. Skitsebogsblade

129. a. Skitse, b. Skitse . . . . 130. Skitsebogsblade

o o o o o oo o ooo o o oo o

L U D V I G H O L M .

131. G ra a v e jr... . . 50,00 132. Gudhjem. B ornholm ... . . 35,00 133. Landskab. G raavejr...

ooo o o oo o

. . 25,00

K A J H O L S T .

134. L e v k ø je r... . . 25,00 135. Blom sterstudie... . . 15.00 136. Aften. September... . . 15,00 147, Eftermiddagssol... . . 15,00 138. V in te r..., . , . . . 20,00 139. S tudie. . ... . . 15,00 140. G ra a v e jr... . . 15,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

(14)

DANIEL HVIDT.

141, 142, 143, 144, 4 Rammer med Skitser 75— 15,00 145. Interiør ... 35,00

!46. — ... 35,00 147. Modelstudie... 40,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

A. HJARNE 148. Rammer med Træsnit:

a. Bjørnstjerne Bjørnson, pr. Stk. 10,00

b. En Filosof — 5,00

c. Demimonder — 5,00

• • o o o o o o o o o o o oo o

JUL HYLL,

149. H. C. Andersens Eventyr „Klokken“ . 300,00

150. do. do. „Skyggen“ . 100,00

151. Sollys i Skoven ( P a s t e l ) ... 100,00 152. Skovens U d k a n t ... 75,00

o oo o o o o o o oo o o o o o

OLUF HØST.

153. Gade i Anticoli C o r r a d o ... 50,00 154. 1 Sabinerbjergene... 50,00 155. Byport i Anticoli Corrado... 30,00 156. Marine, Bornholm... 30,00 157. S k its e ... 30,00 158. — ... 30,00 159. — ... 30,00 160. Studiehoved

o o o o o oo o o o o o o o o o

NIELS HÅRDE.

161. S m å l a n d ... 300,00

(15)

162. Et gammelt H u s ... 125,00 163. S m å la n d sstu g o r... 75,00 164. Afton-Studie... 40,00 165. R e g n ... 25,00 166. Portratt

167. 6 st. Forskninger og 2 Vignetter pr. Stk. 10,00

o o o o o o o o o o o o o oo o

KRÆSTEN IVERSEN.

168. Ramme med S t u d i e r ... 60,00 169. P o r t r æ t ... 75,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

GEORG JAKOBSEN.

170. In terieu r... 30,00 171. Pi—e—ter H a a n s e n ... 20,00

o o o o o oo o ooo o o oo o

POVL JERNDORFF.

172. Forblæste Bøge Himmeltorp. Kulien. 275,00

173. Bakker i Taage — — 250,00

174. A ften ... 250,00 175. Gamle Sidse. B jo rk e ro d ... 150,00 176. Ved Haga. Kulien ... 125,00 177. Ramme. 1. Gammel B a a d ... 40,00 2. S k its e ... 30,00 3. E f te r a a r ... 50,00 4. Regnvejr ved Strandvejen

A r ild ... 75,00 5. Svend Bakke... 100,00 6. Udsigt fra Nabben. Arild 50,00 178. Studiehoved

179. Farvestudie

o o o o o oo o o o o o o oo o

(16)

AAGE JØRGENSEN.

180. Aftenskumring i K a n a le n ... 75,00 181. Udsigt fra L a n d e v e je n ... 50.00 182. Et M a rk le d ... 30,00 183. S p ø t t r u p ... 25,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

FRODE KIERULF.

184. A ftenlandskab... 60,00 185. Sommerdag i D y re h a v e n ... 35,00 186. Selvportræt

ooo o o oo o ooo o o oo o

RIGMOR KLEIN

187. I S a k r is tie t... 25,00 188. En H v erd ag sb eg iv en h e d ... 20,00 189. Skitse fra Falster. . . . ' ... 15,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

ELLEN KRAGH

190. Skitse... 30,00 191. Gammelt H u s ... 35,00 192. I n t e r i e u r ... 30,00 193. S k i t s e ... 10,00

194. — 25,00

o o o o o oo o oooooooo

OVE LARSEN

195. Ved K la v e r e t...• ... 10,00 196. L a m p e ly s ... 80,00 197. — ... solgt 198. M a g n a ... 50,00

(17)

W. LEEB-LUNDBERG 199. Ingalill

200. Den gamla trappan 1909 ... 150,00

ANETTE LEVIN.

201. S t u d i e ... 50,00 202. Skitse M alerskolen... 50,00 204. — Vaskekælderen... 50,00

205. Studie

206. Barnehovede... 35,00 207. Skitse. En H a v e b æ n k ... 65,00 208. S t u d i e ... 50,00

(>' w s

JORD1NE LONDAHL

209. Sidste Timer i det gamle Hjem . . . 100,00 g tb 9

JULIE MADSEN

210. Gammelt Teglvæ rk... 200,00 fc-A—3»

KAJ MATTHIESEN-F1SCHER 211. Morgen ved Esrom Sø

212. Motiv fra Øfjord. Island g—Æ—3 AXEL MØRCH

213. Sne 35,00

(18)

OTTO NIELSEN.

214. Barselkvinde... 100,00 215. Efteraar i D yrehaven... 4o,00 216. Gamle Badehuse... 40,00 217. Georg Stage paa B e d d i n g ... 50,00 218. Min forrige Lejlighed... 150,00 219. Ordrup Krat... 100,00 220. Den sidste S n e ... 75,00 221. Udsigt fra Nicolai T a a r n ... 100,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

L. SCHMIDT NIELSEN.

222. Gamle M in d er... 250,00 223. Gammel M and... 60.00 224. Fra Gudenaaen ved Randers . . . . 45,00 225. D a m e p o r tr æ t... 45,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

J. NISSEN-SOMMERSTEDT.

226. Udkast til de 5 kloge Jomfruer, Brud­

stykke ... 50,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

ELLEN OLESEN.

227. En Ramme med 3 Tegninger. . 10Kr.pr. Stk.

228. - — — 6 — . . 10 - - —

o o o o o oo o o o o o o oo o

INGRID OLSEN.

229. Afteninteriør... 100,00

o o o o o oo o o o o o o o o o

(19)

JOHS. OLSEN.

230. Marmorbroen, G raav ejr... 25,00 Fra B røndshø j... 20,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

HARALD OLRIK.

231. Naaleskov og Højdedrag fra Jyllands

H ø jd e ry g ... 80,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

KNUD PONTOPPIDAN.

232. M odelstudie... 35,00 233. Skitse... 35,00 234. Lynæs H avn... 60,00 235. September... 30,00

ooo o o oo o o o o o o oo o

EBBA POULSEN.

236. Portræt af min S ø s t e r ... 50,00 237. Tændte Lys... 10,00

o o o o o oo o Oooooooo

EINAR ROSENSTAND.

238. En Nakkekam, Kobber, Sølv med Emaille, udført af Erhardt Petersen og Bertha Henriksen.

oooboooO O ooooooo

MAX REESE.

239. Landskab ved J e r u s a le m ... 60,00 240. Ved S e in e n ... 25,00

(20)

BODIL ROHWEDER.

241. Børsen i Skumring... 58,00 e— s

EDITH SALOMON.

242. Portrætskitse

g Æ. ^

HANS HENRIK SCHOU.

243. Issefjorden ved Hundested, tilhører Frk. Mertz.

244. 15. November 09 Kl. 33/* i Sønder­

marken ... 50,00 245. Efteraar, Sønderm arken... 50,00 246. Skitse

247. Ramme med Tegninger . . pr. Stk. 10,00 248. Landskab fra V e n d s y ss e l... 750,00 249. Lynæs H avn... 50,00

f

GEORG SCHEPELER.

250. Portræt

251. L a n d e v e j... 75,00 252. Tegninger

1 ... 20,00

2 ... 10,oO

3 ... - ... 10,00 4 ... 20,00 5 ... 20,00 6 ... 25,00 7 ... 10,00

8

...

10,00

9 ... 10,00

(21)

1 0 ... 5,00 1 1 ... 15,00 1 2 ... 15,00

ooo o o oo o 0 0 0 0 0 0 0 3

GERDA SCHRADER.

253. P o rtræ ts tu d ie ... 35,00 254. H a v n e p a r ti... 35,00 255. Studie

256. T e g n i n g e r ... pr. Stk. 5,00

o o o o o oo o o o o o o oo o

W. SCHWARTZ.

257. D a m e p o r tr æ t... 200,00

258. Portrætskitse . . 100,00

259. do... 100.00 260. Landskabet (V estervig)... 100,00 261. fra Haven... 60,00 262. do. B l æ s t ... 50,00 263. V a s k e b ille d e ... 60,00 264. Vestervig K i r k e ... 50,00 265. Stradthyre (S k o tla n d .)... 60,00 266. Sen Aften ( do. )

o o o o o oo o o o o o o oo o

AXEL SIMONSEN.

267. E g e ... 100,00 268. G ra a v e jrs tu d ie ... 100,00 269. L u f ts tu d ie ... 100,00 270. G raav ejr... 75,00 271. L a n d sk a b sstu d ie ... 25,00 272. T r æ s tu d ie ... 30,00

o o o o o oo o 00090999

(22)

ERIK STÅHR-NIELSEN.

273. Frisk Kuling (Guldborgsund.) . . . . 150,00 274. Havblik . . . ... 75,00 275. Guldborgsund . . . . . . . . . 35,00

oooooooo oooooooo

NANNA STYTR.

276. En lille Pige i Relief... 200,00

lillUIIIIIlill

EDVARD THOMSEN.

277. In te rie u r... 1

2 7g __ I ikke til Salg

279. Graavejr, Udsigt fra mit Vindue . . . .35.00 e æ a

AXEL ULMER.

280. D rengep ortræ t... 75,00 281. S k i t s e ... 20,00 282. S k i t s e ... 50.00 283. Fra et T eg lv æ rk ... 20,00 284. Tegninger

llllllllllllllllllli

W. E. VELSCHOW.

285. Portræt af Tandlæge N. Sigurdsen 500,00

ooo o o oo o o o o o o oo o

THORVALD WIEBEN.

286. Morgen, E iteraarsm otiv... 150,00 287. G raavejrsbilled e... 75,00 288. Vinterbillede... 25,00 289. Portræt af en gammel Mand . . . . 25,00

(23)
(24)

Tilføjelser

CARL SCHWENN.

298. Efteraar... 40,00 299. — ... 40,00 300. Foraar i Frederiksberg H ave... 50,00

o o o o o oo o o o o o o o o o

SØREN SØRENSEN.

301. G a a r d in te r iø r ... 50,00 302. — Akvarel... 65,00 303. Soldis.

Nr. 40. Prisen e r ... 45,00 - 41. - - ... 30,00 - 42. — - ... 35,00 - 43. — - ... 45,00 - 60. a S o lstrejf... 100,00 - 67. Prisen e r ... 600,00 - 68. — - ... 275,00 - 69. udgaar

- 89. udgaar

- 178. Prisen e r ... 80,00 - 179. - - ... 50,00 - 203. S tu d ie ... 80,00 - 225. udgaar

- 231. rettes til Naaleskov og Egekrat fra Jyllands Højdedrag.

- 255. Prisen e r ... 35,00 - 266. — - ... 40,00 - 275. a. Gammel Færgegaard, Lolland . . 75,00 - 276. Stytr læses Styhr

(25)

Chr. Larsens

Kunsthandel.

DANSK KUNST.

De fineste ældre og nyere Navne ere repræsenterede i min Samling.

Restaurering og Fernisering af Malerier.

Rammer i alle Dimensioner og Stilarter leveres.

Opforgyldning og Reparation af antike og moderne Malerirammer udføres smagfuldt og omhyggeligt

Gode Malerier købes og sælges.

Vesterbrogade 107 B. og C.

Telefon 3174.

(26)

Orgcl-f)arttioniutti$

a f e g e t F a b r i k a t

i stilfulde Udstyrelser og med Karakteristik i Stemmerne,

5 Aars Garanti.

Forlang vore ill. Kataloger.

Pianola og Pianola-Klaver

forevises uden Købetvang.

Alle Musik-Instrumenter.

Petersen $ Steenstrup,

S t . K i r k e s t r æ d e I. T e le f o n 3 5 0 0 .

Champagne

P o m m e r y

Cognac

J u l e s R o b in & C o .

Liqueur

C o in t r e a u

Triple-Sec.

Whisky

G. R . M a c k e n z ie .

Sherry

X E R E Z D O M E C O .

(27)

SrsteSelskabslokaler i benhavn.

030 fellow palæets Selskabslokaler.

København. Jean Madsen.

Telefon H 1222--- Telefon H 1203.

Lokalerne anbefales

til Møder, Kongresser og lign.

Her afholdes, som bekendt er, De unge Kunstneres aarlige Karneval baade i store og lille Sal.

Bestillinger modtages, saavel mindresomstore, indtil 2000Kuverts.

(28)

€t fotografiapparat"*5^

bør enhver Kunstner have.

Største Udvalg til alle Priser.

° c

Stølten 2 Simonsen, jtytorv jtr. 3.

D n

Nogle Amatør-Fotografi Appa­

raterønskes byttede med Male­

rier,Kunstgenstande eller lign.

_________ é? å? å?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk