• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER

UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI

1931. Nr. 2.

Anmeldelserne angaar følgende Aktie­

selskaber:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel­

serne findes.)

A a b e n ra a P a k h u s k o m p a g n i, 56.

A a lb o rg P ie d n in g s k o r p s , 46.

A a rh u s F r is k o le , 58.

A a rh u s M ö b e lfa b r ik , 58.

A d a m sg a v e , 38.

Alg, Jens, & Co., u n d e r L ik v id a t io n , 50.

A m a g e r R u t e b ile r u n d e r L ik v id a t io n , 49.

A m b r o s iu s ’, A. J., T ø m m e r h a n d e l i S k a ls, 47.

A n d e rs e n s , R . C., K a r o s s e r if a b r ik u n d e r L i k v i ­ d a tio n , 48.

A n n u a ir e T e le p h o n iq u e I n t e r n a t io n a l (A .T.I.), 58.

A s ru f i L ik v id a t io n , 53.

A u n in g S a v v æ r k o g T o m m e r h a n d e l, 44.

A x e lh o lm , 53.

B a g e rm e s tre n e s R u g b r ø d s f a b r ik , A a lb o r g , 55 B a h n so n , L o u is , u n d e r L ik v id a t io n , 56.

B a r n in g , K., 39.

B a u m a n n & S te in m e t z i L ik v id a t io n , 54.

B erg , P., 58.

B io rm o n , 38.

B is c u it f a b r ik e n N o r h o lm , 55.

B jo r k lu n d , H u g o , & Co., 38.

B jo rn s te n s K a ffe u n d e r L i k v i d a t i o n , 51.

B o lv ig , C h r., u n d e r L ik v id a t io n , 51.

B o n d e d S to re C o m p a n y , 42.

B. T . C e n t r a le n s B la d - K io s k , 43.

B. T . C e n t r a le n s B o g h a n d e l, 43.

B. T . C e n t r a le n s B o g - o g B la d k io s k , 55.

B u aa s, S v e n d , 45.

C a s in o - E ta b lis s e m e n t e t u n d e r L ik v id a t io n , 54.

C h a m p io n R a d io u n d e r L ik v id a t io n , A le x Je n s e n & Co., 59.

C h ic a g o P o r t r a it C o m p a n y , 53.

C h ris tia n s e n , E., R in g s t e d , i L ik v id a t io n , 53.

C o s m o p o lita , H a n d e ls a k t ie s e ls k a b e t , 40.

D a lb y H a v r e g r y n s m o lle , 41.

D a m p s k ib s s e ls k a b e t O s te rs o e n , 57.

D a n ia , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , i L i k v i d a ­ tion, 49.

D a n ig e fa , 50.

D a n sk F ilm s I n d u s t r i u n d e r L ik v id a t io n , 51.

D a n s k - F r a n s k e D a m p s k ib s s e ls k a b , D e t, 50.

D a n sk R a t e o p ly s n in g s A /S u n d e r L ik v id a t io n , 49.

D a n sk S a v v æ rk o g D r it t e ls t a v f a b r ik , 46.

D a n s k - U d e n la n d s k R e v is io n s a n s t a lt , 59.

D a n s k e F r y s n in g s - C o m p a g n i, D e t, (A . O tte se n s P a t e n t e r ) , 53.

D a n s k e I m p r æ g n e r in g s a n s t a lt e r , D e , 48.

D a n s k e K u lk o m p a g n i, D e t, 52.

D ic k e n s h u s , 39.

D o r is , S e jls k ib s s e ls k a b e t i L i k v i d a t i o n , 58.

D y b b o l V æ r f t u n d e r L ik v id a t io n , 58.

E j e n d o m s a k t ie s e ls k a b e t L y s h ø j , 43.

E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t M a t r . N r . 496 C h r i- s t ia n s lia v n s K v a r t e r , 59.

E s b j e r g H ø js k o le h j e m , 54.

E s b j e r g n y F is k e k a s s e f o r r e t n in g u n d e r K o n ­ k u r s , 54.

E u r o p e a n T r a d in g C o m p a n y u n d e r L i k v i d a ­ t io n , 50.

F a a b o r g V e g e t a b il- M a r g a r in e F a b r i k u n d e r L i k v i d a t i o n , 50.

F a b r i k e n I lk a ( f o r h e n D a n s k H u s h o ld n in g s I n d u s t r i) , 49.

F a lc k s R e d n in g s k o r p s , A a lb o r g , 46.

F a lc k s R e d n in g s k o r p s , O d e n s e , 45.

F ie d l e r & L u n d g r e n , 55.

F j e l le r u p K o r n - & B 'o d e r s t o ffo r r e t n in g i L i k v i ­ d a tio n , 49.

F j e r r i t s l e v B a n k , 51.

F lo r e x , 52.

F o r e n e d e H a n d e ls - o g O p la g s p la d s e r , D e, 52.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t D a n ia i L i k v i d a ­ tio n , 49.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t N o r d e n , N o r g e , U d e n la n d s k A k t ie s e ls k a b , 48.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t N o r n a n , S v e r r ig , U d e n la n d s k A k t ie s e ls k a b , 52.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t P a ln a t o k e , 54.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t S k a n d in a v ia , 51.

F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t T o n n a g e i L i k v i d a ­ tio n , 48.

F o r s ik r in g s a k t ie s e ls k a b e t T r e k r o n e r , 52.

F o r t m e ie r , H., & A . S ø re n s e n , R a d io - A k lie - s e ls k a b e t, 52.

F o x F il m , 50.

F r e d e r ic i a M æ lk e k o n d e n s e r in g s F a b r ik , 54.

F r e y , E d m ., H a n d e ls - A k t ie s e ls k a b e t , 38.

F r ig a s t s , P o v l, S o lv v a r e f a b r ik e r o g E l e k t r o ­ p le t f a b r ik e r u n d e r L ik v id a t io n , 57.

F u n c le r - S c h m id t & Co., B i s k u it o g S u k k e r ­ v a r e f a b r ik , 55.

F y e n s A u t o - H jæ lp e s t a t io n i L ik v id a t io n , 56.

F y e n s R e d n in g s k o r p s , 56.

G e o S ko, 60.

G lu m s ø R e a ls k o le , 57.

(2)

G r e js d a le n s S to le - o g M ø b e lf a b r ik u n d e r L i ­ k v id a t io n , 48.

G re ss & H a n s e n i L ik v id a t io n , 00.

H ./ H . O i l C o m p a n y , 57.

H a n d e ls a k t ie s e ls k a b e t a f 1930, 60.

H a n d e ls a k t ie s e ls k a b e t C o s m o p o lit a , 40.

H a n d e ls - A k t ie s e ls k a b e t E d m . F r e y , 38.

H a v n e m ø lle n , 60.

H e je , I., 52.

H e r n in g H e d e & D is c o n t o b a n k , 49.

I n d k ø b s c e n t r a le n N o r h o lm , 42.

I lk a , F a b r ik e n , ( f o r h e n D a n s k H u s h o ld n in g s I n d u s t r i) , 49.

J a s fe r , P e t e r , 57.

J e n s e n , A le x , & Co., C h a m p io n R a d io , 59.

Je n s e n s , L a u s t R ø n n , F is k e e x p o r t , 46.

J u u l- N is s e n s , O., E f t e r f ø lg e r , 56.

J y d s k C a r a m e l- o g C h o k o la d e f a b r ik , 59.

J y s k K ø le C o m p a g n i, 41.

K a lle h a v e - R a n e n , 54.

K . F . U . M . ’s M is s io n s h o t e l, 59.

K l a k k s v i k a r M a s k in s n ik k a r a v ir k i, A /S K la k s - v ig M a s k in s n e d k e r v æ r k s t e d , 39.

K la r o l, 58.

K o ld in g S y d b a n e r , A . m. b. A., 51.

K o n g e r ig e t s F o r s ik r in g s - A n s t a lt , 49.

K r ü g e r , I., 50.

K v æ r n e n , 49.

K ø b e n h a v n s P a k k a s s e f a b r ik , 56.

K ø b e n h a v n s V i ld t - o g F j e r k r æ f o r s y n in g , 58.

L a a n e - o g D is k o n t o b a n k e n , N y k ø b in g p a a F a ls t e r u n d e r L ik v id a t io n , 53.

L in n e m a n n s H o t e l i L ø n s t r u p , 52.

L o h m a n n , K u r t , 45.

L o h m a n n , K u r t , f o r h . L o u is R a h n s o n , 45.

L o lla n d - F a ls t e r s I n d u s t r i- o g L a n d b r u g s b a n k , 59.

L o r e n t z e n s , C lo o s , F is k e e x p o r t , E s b je r g , 47.

L y s h ø j , E je n d o m is a k t ie s e ls k a b e t, 43.

M a r ie n d a ls M o lle s E le k t r ic it e t s v æ r k , 55.

M a t r . N r . 99 R r ø n s h o j , 52.

M a t r . N r . 496 C h r is t ia n s h a v n s K v a r t e r , E j e n ­ d o m s a k tie s e ls k a b e t , 59.

M a t r . N r . 189 a, 189 b o g 189 c, E s b j e r g K ø b ­ sta d , 54.

M a t r . N r . 637 a f U t t e r s le v , 45.

M e j e r ie t T a a r n b o r g , 56.

M ic o lle , 42.

M ø n s t e d , O tto , 57.

N a t io n a lb a n k e n i K j ø b e n h a v n , 59.

N e x ø o g O m e g n s R a n k , 51.

N i p p o n K a is h a L im it e d , 56.

N i v a r o u n d e r L i k v i d a t i o n , 53.

N o r d is k A u t o m a t f a b r ik u n d e r L i k v i d a t i o n , 54.

N o r d is k R o n ic o t , 43.

N o r d is k F ia t , 46.

N o r d is k M o d e in d u s t r i, 41.

N o r d is k P e ls k o m p a g n i, 56.

N o r d is k S k r æ d d e r i, 52.

N o r d is k V e g e t a b ils k P e r g a m e n t f a b r ik , 56.

N o r d e n , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , N o r g e , U d e n la n d s k A k t ie s e ls k a b , 48.

N o r d j y l l a n d s R e d n in g s k o r p s , 58.

N o r h o lm , B is c u it f a b r ik e n , 55.

N o r h o lm , I n d k ø b s c e n t r a le n , 42.

N o r m a n , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , S v e r r ig , u d e n la n d s k A k t ie s e ls k a b , 52.

N y b o r g , C. T., 50.

N ø r r e s u n d b y R e d n in g s k o r p s , 46.

O d e n s e K o r k i s o le r i n g o g n y K o r k v a r e f a b r ik , 41.

O d e n s e O m n ib u s , 53.

O d e n s e R e d n in g s k o r p s , 45.

O x f o r d M o t o r Co., 49.

P a lm y r a , S m ø r - & K a ffe - H u s e t, 47.

P a ln a t o k e , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , 54. i P a r c e lle n , 54.

P e d e r s e n , K., B y g n in g s a r t ik le r , 47.

P e d e rs « , K., B y g n in g s a r t ik le r , E s b je r g , 59.

P lu m s H a n d e ls - A k t ie s e ls k a b , 51.

P r e m o , 59. 1

P r iv a t b a n k e n f o r V i b o r g og O m e g n , 60.

R a a g e le je B a d e h o t e l, 56.

R a d io - A k t ie s e ls k a b e t , H . F o r t m e ie r & A . Sø- -c re n s e n , 52.

R a n fe lt , H e n r y , 53.

R o s k ild e A v is B o g t r y k k e r i, 59.

R o s k ild e L a n d b o b a n k , 57.

R u d e , V ic t o r , & C o .’s E f t f . A . C le m m e n s e n , 59. S

R ø m e r - J e n s e n , K ., 49.

S a m v ir k e n d e B r u g s f o r e n in g e r i D a n m a r k , D e, ,s A . m. b. A., 57.

S c a n ia - V a b is & R a a d v a d d a m , 52.

S e h a d e s P a p i r in d u s t r i og V e s lj y lla n d s P a p i r - - p o s e fa b r ik , 44.

S c h a d e s R u lle p a p ir in d u s t r i, S k iv e , u n d e r L i - - k v id a t io n , 55.

S c h r ø d e r s , F ., T ø m m e r h a n d e l, A a le s t r u p , 50. .(

S c h r ø d e r & J ø r g e n s e n s E ftf., 48.

S c h m id t , S. S., M a n u f a c t u r e r s A g e n t, 49.

S c h u ltz , C a r l, M e t a lv a r e f a b r ik , 58.

Sea I n s u r a n c e C o m p a n y L im it e d , U d e n la n d s k i A k tie s e ls k a b , E n g la n d , 60.

Seest, M ., J e r n s t ø b e r i o g M a s k in f a b r ik , 51.

S e jls k ib s s e ls k a b e t D o r is i L ik v id a t io n , 58.

S e n g p ie l, A., 49.

S ilk e b o r g G a r n f a b r ik i L ik v id a t io n , 56.

S k a n d in a v ia , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , 51.

S k a n d in a v is k M il l if a r in , 54, 60.

S k a n d in a v is k O p t ik , 52.

S k a n d in a v is k S o lv p le t F a b r i k u n d e r K o n k u r s , , 49.

S k ip a fe la g id F ö r o y a r , 53.

S k o v ly s t u n d e r L ik v id a t io n , 48.

S lo t h & C o . u n d e r L ik v id a t io n , 54.

S m ø r - & K a f f e - H u s e t P a lm y r a , 47.

S o r o A v is , 46.

S t a n d a r d E l e c t r ic ( S t a n d a r d E l e c t r ic L td .), , 44.

S ta u n , W ilh e lm , 48.

S t j e r n h o lm s T r æ la s t h a n d e l u n d e r L ik v id a t io n , 52.

S ly h r & K jæ r , 48.

S v a n e m o lle g a a r d e n , 59.

S y d fy n s D is k o n t o b a n k i L ik v id a t io n , 54.

S y lv a n y , 50.

S o g a a rd e n , 38.

T a a r n b o r g , M e je r ie t , 56.

T o m s F a b r ik k e r , 58.

T o n n a g e , F o r s ik r in g s - A k t ie s e ls k a b e t , i L i k v i ­ d a tio n , 48.

T r e k r o n e r , F o r s ik r in g s a k t ie s e ls k a b e t , 52.

T r o e s t , V ., 44.

T u lin iu s , T h o r E ., 60.

T w o r o g e r , H e r m a n n , u n d e r L ik v id a t io n , 58.

T y s k e V it a m in K u n s t m æ lk C o. i L ik v id a t io n , D e t ( D ie D e u ts c h e V i t a m i n K u n s t m ilc h Co.), 51.

U g le v L e r le j e r , 40.

U lle r ls e v - o g O m e g n s M e lle m - o g R e a ls k o le , 55.

V a lb y b la d e t — V a lb y A v is , 53.

V e j le D a m p m ø lle a f 1931, A. m . b. A., 42.

V e s t j y lla n d s P a p ir p o s e f a b r ik , S k iv e , 55.

(3)

37

V ib o r g S tift s t id e n d e , 55.

W e h a p e , 40.

W o e ls F o r la g u n d e r L ik v id a t io n , 54.

W u lf! H a n s e n , P e te r, 39.

Y o r k s h ir e I n s u r a n c e C o m p a n y , T h e , L im it e d , E n g la n d , U d e n la n d s k A k tie s e ls k a b , B r a n d ­ f o r s ik r in g s - A f d e lin g , 50.

Y o r k s h i r e I n s u r a n c e C o m p a n y , L td ., T h e u d e n la n d s k A k t ie s e ls k a b , E n g la n d , S ø fa r t s ­ f o r s ik r in g s a f d e lin g e n , 50.

O s t a s ia t is k e I n d u s t r i o g P la n t a g e K o m p a g n i, D e t, 53.

O s te rs ø e n , D a m p s k ib s s e ls k a b e t, 57.

O s ts jæ lla n d s L a n d b o b a n k , 52.

(4)

Under 29. Januar 1931 er optaget i Ak­

tieselskabs-Registeret som:

Register-Nummer 10,940: „S ø g a a r- den A/S“, hvis Formaal er at erhverve og drive Ejendommen Matr. Nr. 54 i Kjø­

benhavns Nørrevold Kvarter, beliggende Nørresogade Nr. 35. Selskabet har Hoved­

kontor i Kjøbenhavn; dets Vedtægter er af 23. Januar 1931. Den tegnede Aktie­

kapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende“.

Selskabets Stiftere er: Cand. polyt. Jacob Simonsen, Sortedamsdosseringen 63 A, København, Overretssagfører Axel Si­

monsen, Gentofte, Sagfører Christian Emil Clement, Charlottenlund, der tillige ud­

gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. E.

Clement. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af en Direktør i Forening med to Medlemmer af Bestyrelsen eller af den samlede Bestyrelse.

Under 30. Januar er optaget som:

Register-Nummer 10,941: „H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b e t E d m. F r e y“, hvis Formaal er at drive Handel med Kul og Koks og Befragtningsforretning samt der­

med i Forbindelse slaaende Virksomhed.

Selskabet har Hovedkontor i København;

dets Vedtægter er af 1. November 1930 og 22. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapi­

tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt., det resterende Belob skal indbetales inden 1. Oktober 1931. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­

ren. Ikke fuldt indbetalte Aktier skal lyde paa Navn, og kan kun overdrages med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­

relse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­

skabets Stiftere er: Grosserer Edmund (kaldet Edmond) Volmer Frey, Wille- moesgade 85, Direktor Kaj Romer-Jensen, Nørrevold 54, Prokurist Svend Gronne- gaard Folkmann, Christianshavns Torv 6, alle af København, der tillige udgør Be­

styrelsen. Direktion: Nævnte E. V. Frey.

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­

styrelsen i Forening eller af Direktoren alene; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Under 31. Januar er optaget som:

Register-Nummer 10,942: „A/S. Hugo' o B j ø r k l u n d & Co.“, hvis Formaal er.is at drive Fabrikation af Skotøj. Selskabet t9 bar Hovedkontor i København; dets Ved- -1 tægter er af 16. December 1930. Den teg— } nede Aktiekapital udgor 22,000 Kr., fordelt dl i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapi- -i talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb d paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 9j

lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn. .f Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i.i

„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 9 er: Fabrikant Axel Hugo Bjørklund, Rung- - stedplads 5, Cigarhandler Edvind Arthur i Laurits Eugen Hansen, Sollerodgade 27, 3 Snedker Alexander Valdemar Harry y Eugen Hansen, Gravervænget 18, alle af 1 København. Bestyrelse: Nævnte E. A. L.

E. Hansen, A. V. H. E. Hansen samt Di- - rektor Bjarne Finn Ellegaard Senn, ,i Skodsborg. Direktion: Axel Hugo Bjork- - lund. Selskabet tegnes — derunder ved I Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- - dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i i Forening. Prokura er meddelt: Axel Hugo c Bjørklund.

Register-Nummer 10,943: „ Ad a ms - - ga v e A/S“, hvis Formaal er at erhverve, , bebygge og drive Ejendommen Matr. Nr. . 48 d af Frederiksberg By og Sogn, belig- - gende Peter Bangsvej Nr. 22. Selskabet 1 har Hovedkontor i København; dets Ved- - tægter er af 15. December 1930. Den teg- ■ nede Aktiekapital udgor 41,000 Kr., for- ■ delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen i er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. . Overdragelse af Aktier kan kun ske med 1 Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. . Selskabets Stiftere er: Premierløjtnant : Borge Adam Matthissen, Fru Sigrid Ag­

nete Matthissen, begge af GI. Varlovsvej 20, Direktionssekretær Adam Heinrich Vil­

helm Matthissen, Laurits Sorensensvej 2, • alle af København, der tillige udgor Be­

styrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Besty­

relsen i Forening.

Under 3. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,944: ,,„B i o r m o n, A/S“, hvis Formaal er at drive Handels- Fabrikations- og Finaneieringsvirksom-

(5)

hed af enhver Art. Selskabet har Hoved­

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 19. December 1930. Den tegnede Aktiekapi­

tal udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.

giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.

Bekendtgorelse til Aktionærerne sker i

„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører Nis Jørgen Gorrissen, Overretssagforer Christian Emanuel Christensen, begge af Kron­

prinsessegade 8, Grosserer Carl Christoffer Nyholm, Amagerbrogade 8, alle af Koben­

havn. Bestyrelse: Nævnte: N. J. Gorris­

sen, C. C. Nyholm samt Fabrikant Lucien Raphael Picard, Paris. Selskabet tegnes

— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­

ning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,945: „A/S K. Bar - n i n g“, hvis Formaal er Farveri og Tøj ­ reparation. Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 29. De­

cember 1930. Den tegnede Aktiekapital ud­

gor 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­

ren eller paa Navn. Bekendtgorelse til Ak­

tionærerne sker i „Berlingske Tidende“

eller ved anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Kasse­

rerske, Froken Esther Adelheid Frederik­

sen, Jernbanegade 6 A, Assistent Knud Mogens Lund, Vesterbrogade 123, Korre­

spondent Svend Aage Bernhardt Albrecht - sen, Tordenskjoldsgade 29, alle af Koben­

havn. Bestyrelse: Nævnte: E. A. Frederik­

sen, K. M. Lund. Selskabet tegnes af Be­

styrelsens Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­

dom af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,946: „A/S P e t e r W u l f f H a n s e n “, hvis Formaal er at drive Handel med Manufakturvarer. Sel­

skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 27. December 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Ivr., for­

delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­

tier, der kun kan ske med Bestyrelsens

Samtykke, har de ovrige Aktionærer For­

købsret. Bekendtgorelse til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er:

Kobmand Peter Wulff Hansen, Fru Nina Stahlfest Hansen (kaldet Wullf Hansen), begge af Jagtvej 187, Fabrikant Svend Stahlfest Moller, Koldinggade 3, alle af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Selskabet tegnes af den samlede Direk­

tion eller — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af den samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:

Peter Wullf Hansen.

Register-Nr. 10,947: „P/f. K 1 a k k s- v i k a r M a s k i n s n i k k a r a v i r k i“,

„A/S K l a k s v i g M a s k i n s n e d k e r - v æ r k s t e d“, hvis Formaal er at drive Snedkeri- og Bygningsentrepriseforret­

ning, samt den dermed i Forbindelse staaende Handel. Selskabet har Hoved­

kontor i Klaksvig paa Bordo, Færoerne;

dels Vedtægter er af 6. November 1930.

Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra Over­

dragelse som Folge af Skifte — har Be­

styrelsen saavel paa egne som paa Selska­

bets Vegne Forkøbsret efter de i Vedtæg­

ternes §§ 3 og 16 givne Regler. Bekendt­

gorelse til Aktionærerne sker i „Dimma- lætting“ eller ved anbefalet Brev. Selska­

bets Stiftere er: Snedker Sophus Johan Hofgaard, Snedker Daniel Peter Julius Samuelsen (kaldet Peter Juul Samuelsen), begge af Klaksvig, Fru Johanne Pouline Marie Hofgaard, Tveraa. Bestyrelse:

Nævnte S. J. Hofgaard (Formand), D. P.

J. Samuelsen (kaldet Peter Juul Samuel­

sen). Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver^for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Be­

styrelsens Formand i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.

Under 5. Februar er optaget som:

Register-Nr. 10,948: „A/S. „ D i c k e n s - h u s““, hvis Formaal er at erhverve og ved Bebyggelse udnytte Ejendommene Matr.

Nr. 21 bh og 21 et af Buddinge. Sel­

skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;

dets Vedtægter er af 12. December 1930.

Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr.

fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak­

tietegningen er ophort; af Aktiekapitalen

(6)

er indbetalt 5000 Kr., det resterende Beløb kan fordres indbetalt paa Anfordring.

Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­

ren eller paa Navn; ikke fuldt indbetalte Aktier skal dog lyde paa Navn. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og eventuelt tillige ved Brev.

Selskabets Stiftere er: Sagfører Rasmus Nielsen, Amagerbrogade 2, Elektriker Charles Valdemar Skov, Fru Ella Edith Sophie Skov, begge af Søborg Hovedgade 142, alle af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,949: „H a n d e l s - a k t i e s e l s k a b e t „C o s m o p o- 1 i t a““, hvis Formaal er at drive Handel, Fabrikation, Skibsfart, samt hvad der kan henfores herunder. Selskabet har Hoved­

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 12. December 1930 og 5. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgor 15,000 Kr., for­

delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie- tegningen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Overdragelse og Pantsætning af Aktier kan kun ske med den samlede Bestyrelses Samtykke, og Aktionærerne har Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­

rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabels Stiftere er: Kaptajn Claus Feldthusen, Langogade 20, Skibsreder Hans Peter Pedersen Ladcgaard, Østerbrogade 116, Grosserer Kay Barfred Barfod, Strand­

boulevard 26, alle af Kobenhavn, der til­

lige udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. P. P. Ladegaard, K. B. Barfod. Sel­

skabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Direktorer i Forening eller af den sam­

lede Bestyrelse.

Register-Nr. 10,950: „U g 1 e v L e r ­ l ej er , A/S“, hvis Formaal er at er­

hverve og udnytte Ler-, Sand- og Grus­

grave eller andre lign. Grave, at forhandle Ler (navnlig ildfast Ler), Sand, Grus, Kalk, Sten o. lign. saavel som Raaprodukter som i forarbejdet Stand, at foretage For­

arbejdning af enhver Art af ovennævnte Raaprodukter, og at forhandle Redskaber og Maskiner til saadan Forarbejdning,

samt at drive med foranstaaende beslægtet Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i Randers; dets Vedtægter er af 6. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Ivr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­

teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.

Ved Overdragelse af Aktier, bortset fra Overgang til Enke eller Livsarvinger, har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­

kendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

Direktor Johannes Wærum, Direktør Viggo Christian Bjerregaard, Overrets­

sagfører Aage Lassen Landorph, alle af Randers, Gaardejer Peder Sørensen Skip­

per, Volk Molle St. Bestyrelse: Nævnte V. C. Bjerregaard, A. L. Landorph, P. S.

Skipper. Selskabet tegnes af to Medlem­

mer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktor i Forening med et Medlem af Bestyrelsen eller af to Direktorer i For­

ening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af mindst Halvdelen af Bestyrelsesmedlemmerne i Forening eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­

ening med en Direktør. Ene-Prokura er meddelt: Aage Lassen Landorph.

Under 6. Februar er optaget som:

Register-Nr. 10,951: „A/S. W e h a p e “, hvis Formaal er at drive Handel særligt med brændselsbesparende Apparater og dermed beslægtede Artikler. Selskabet har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 20. December 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Ivr., for­

delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­

tegningen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­

skabets Stiftere er: Ingeniør Ivaj Valdemar Ringfelt, Allégade 33, Landsretssagfører Harald Emil Mikkelsen, Borups Allé 6, begge af København, Sagfører Anders Emil Ivornerup, Roskilde, der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. V.

Ringfelt. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af den samlede Bestyrelse.

(7)

41 Ene-Prokura er meddelt: Kaj Valdemar Ringfelt.

Register-Nummer 10,952: „J y s k K o 1 e G o mp a g n i , A/S“, hvis Formaal er at overtage Forhandling i det østjyske Aar­

hus Distrikt (VII) for „J. Ingvardsen &

Co., A/S“, Kobenhavn, af de Fabrikata, som nævnte Selskab har eller maatte faa Agenturet for i Danmark, samt at foretage Installationer og Reparationer i Forbin­

delse med de paagældende Fabrikata.

Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 17. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.; Aktiekapita­

len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­

tierne kan i de 3 forste Aar efter deres Ud­

stedelse ikke være Genstand for Omsæt­

ning. Ved Overdragelse af Aktier har iøvrigt Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Aktierne er indloselige ligeledes efter de i Ved­

tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­

relse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktor Emil Christian Hertz, Kokkedal, J. Ing­

vardsen & Co., A/S, Rolighedsvej 8, Ko­

benhavn, Ingeniør, Konsul Johannes Peter Schmith, Aarhus. Bestyrelse: Nævnte E. C.

Hertz (Formand), J. P. Schmith samt Direktor Johan Frederik Ingvar Ingvard­

sen, Dalgas Boulevard 68, Kobenhavn.

Direktion: Nævnte J. P. Schmith. Sel­

skabet tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller af Direktoren alene; ved Af­

hændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i Forening med Direktoren.

Under 7. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,953: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t O d e n s e K o r k i s o l e r i n g o g n y K o r k v a r e f a b r i k“, hvis For­

maal er at drive Fabrikation af og Han­

del med Raa- og Pressekorkmaterialer samt Bygningsartikler. Selskabet har Ho­

vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af 20. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de ovrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler, hvorhos

Aktieselskabet „Sano“ i Tilfælde af Fa­

brikant Rasmus Pedersens Død har en i Vedtægternes § 5 nærmere angiven For­

købsret til de af ham tegnede Aktier. Be­

kendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­

brikant Rasmus Pedersen, Murermester Jens Poul Ferdinand Poulsen, begge af Odense, Aktieselskabet „Sano“, Godt- haabsvej 142, København. Bestyrelse:

Nævnte R. Pedersen, J. P. F. Poulsen, samt Direktør Henry Emanuel Jensen, Lyngby. Direktion: Nævnte R. Pedersen.

Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­

delse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­

ening. Prokura er meddelt: Rasmus Pe­

dersen.

Register-Nummer 10,954: „A/S N o r ­ d i s k M o d e i n d u s t r i“, hvis Formaal er at drive Handel og Fabriks virksomhed.

Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;

dets Vedtægter er af 30. November 1930 og 12. Januar 1931. Den tegnede Aktieka­

pital udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende“ og ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

Grosserer Gustav Christgau, Fru Solveig Christgau, begge af Odense, Grosserer Al­

frid Bjarnar Hall, Under Elmene 13, Kø­

benhavn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Direktion: Nævnte A. B. Hall. Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Besty­

relse. Prokura er meddelt: Alf rid Bjarnar Hall.

Under 9. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,955: „A/S D a l b y H a v r e g r y n s m ø l l e “, hvis Formaal er at drive Fabrikation og Handel med Havregryn samt Handel med andre lign.

Varer. Selskabet har Hovedkontor i Dalby pr. Kolding; dets Vedtægter er af 2. De­

cember 1930 og 22. Januar 1931. Den teg­

nede Aktiekapital udgor 35,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

(8)

Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane- ders Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­

falet Brev. Selskabets Stiftere er: Moller Hans Peter Petersen, Kobmand Knud Ganderup Schulz, begge af Dalby pr.

Kolding, Moller Hans Petersen, Odense, der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion:

Nævnte: H. P. Petersen, K. G. Schulz.

Selskabet tegnes af Direktørerne hver for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,956: „V e j 1 e D a m p m ø l l e af 193 1, A. m. b. A.“, hvis Formaal er at drive Mollevirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Salg af Molleprodukter af enhver Art. Virksom­

heden drives efter Andelsprincipper. Sel­

skabet har Hovedkontor i Vejle; dets Ved­

tægter er af 6. Februar 1931. Den tegnede Andelskapital udgør 500,000 Ivr., fordelt i Andele paa 500, 1000 og 10,000 Kr. An­

delskapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Andelsbelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. Andelene lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn.

Bekendtgørelse til Andelshaverne sker i

„Vejle Amts Folkeblad“. Selskabets Stif­

tere er: Direktor Lauritz Pedersen Bro- berg, Halls Allé 7, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Njalsgade 15.

begge af Kobenhavn, Bygmester Christen Christensen, Morud, Gaardejer Peder Ras­

mussen Pedersen, Rugsted pr. Vejle. Be­

styrelse: Nævnte: L. P. Broberg, C. Chri­

stensen, P. R. Pedersen. Direktion: Direk­

tor Ove Villiam Sorensen, Vejle. Selska­

bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­

sen i Forening eller af Direktoren alene;

ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,957: „A/S B o n ­ de d S t o r e C o m p a n y“, hvis F or- maal er at drive Skibsprovianteringshan­

del. Selskabet har Hovedkontor i Koben­

havn; dets Vedtægter er af 22. Decem­

ber 1930. Den tegnede Aktiekapital ud­

gor 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophort; af Aktie­

kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det reste­

rende Belob kan fordres indbetalt med 3

Maaneders Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.

Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier, der kun kan ske med Bestyrel­

sens eenstemmige Samtykke, har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­

kendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:

Repræsentant Johannes Oslermann Peter­

sen, Ny Toldbodgade 41, Repræsentant Svend Aage Voss Bøckmann, Strandboule­

vard 64, Repræsentant Hans Hendrik An­

dersen, Vermundsgade 8, alle af Køben­

havn, der tillige udgor Bestyrelsen. Sel­

skabet tegnes af to Medlemmer af Be­

styrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den sam­

lede Bestyrelse.

Under 12. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,958: „ I n d k ø b s ­ c e n t r a l e n N o r h o l m , A/S“, hvis Formaal er Kob og Salg og Fabrikation, navnlig af Kolonialvarer. Selskabet, der tidligere har været registreret under Nav­

net: Biscuitfabriken „Norholm“, x\ktiesel- skab (Reg.-tNr. 5128), har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 21. Marts 1921 med Ændringer senest af 20. Juni 1929. Den tegnede Aktiekapital udgor 10,772 Kr., 50 Öre, fordelt i Aktier paa 2 Kr. 50 Ore, 5 Kr., 50 Kr. og 200 Kr. Aktie- tegningen er ophor t; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Akliebelob paa 50 Kr. gi­

ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­

haveren, men kan noteres paa Navn. Be­

kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros­

serer Marius Nielsen Holm, Colbjornsens- gade 17, Overbetjent Carl Gustav Adolph Frandsen, Frankrigsgade 5, begge af Ko­

benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­

dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­

kura er meddelt: Marius Nielsen Holm.

Register-Nummer 10,959: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t M i c o 11 e“, hvis Formaal er at drive Handel og Haandværk. Selska­

bet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 19. December 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 18,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert no-

(9)

teret Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stem­

me. Aktierne skal lyde paa Navn. Over­

dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske med Bestyrelsens eenstemmige Samtykke, jfr. Vedtægternes § 6. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­

falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Sigrid Betty Iversen, Artillerivej 50, Kjeld Angelo Ewald Jerk, Fru Esther Margre­

the Jerk, begge af Hovedvagtsgade 6, alle af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrel­

sen med førstnævnte som Formand. Sel­

skabet tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller af to Medlemmer af Bestyrel­

sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­

sætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Register-Numme 10,960: „N o r d i s k B o n i c o t, A/S“, hvis Formaal er at drive Handel med Bonicot-Præparater og Boni- cot-Spro jter. Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 23.

December 1930 og 12. Januar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert noteret Aktie- belob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­

tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.

Selskabets Stiftere er: Grosserer Harald Johannes Johnsen, Tordenskjoldsgade 30, Landsretssagfører Karl Kristian Schack Bondesen, Glalms Allé 29, begge af Ko­

benhavn, Overretssagfører Peter Paulsen, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte: K. K. S.

Bondesen, P. Paulsen samt Grosserer Erich Fedor Carl Llofig, Berlin. Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­

ening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Prokura er meddelt: Harald Johannes Johnsen i Forening med Peter Paulsen eller med Karl Kristian Schack Bonde­

sen.

Under 13. Februar er optaget som:

Register-Nr. 10,961: „ E j e n d o m s- a k t i e s e l s k a b e t L y s h ø j “, hvis Formaal er Erhvervelse og Bebyggelse af Ejendomme i Kobenhavn. Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg­

ter er af 22. December 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Kr., fordelt i Ak­

tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa

500 Kr. giver 1 Slemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­

tier, der kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke, har Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Disse Bestemmelser gælder dog ikke, naar Ak­

tier ved en Aktionærs Dod overdrages til hans Enke eller Arvinger. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker ved anbe- j talet Brev. Selskabets Stiftere er: Lands-

! retssagforer Henning Nyquist Arup, Ven­

dersgade 28, Arkitekt Thorvald Dreyer,

; Nygaardsvej 45, begge af Kobenhavn, In- i genior Oluf Markus Rye Petersen, Svei- gaardsvej 37, Hellerup, der tillige udgor i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med- i lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved j Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­

dom af den samlede Bestyrelse.

I Register-Nummer 10,962: „B. T. C e n ­ tr a 1 e n s B 1 a d-K i o s k A/S“, hvis For- j maal er at drive Handel en detail. Sel- 1 skabet, der tidligere har været registreret

; under Navnet: „B. T. Centralens Bog- og

! Bladkiosk A S“ (Reg.-Nr. 10,061), har Ho- j vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter ' er af 10. Oktober 1929 med Ændringer

! af 16. December 1930. Den tegnede Aktie- j kapital udgor 5000 Kr., fordelt i Aktier

i

paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt

i

indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.

j giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa I Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Bog­

handler Fru Louise Olga Nathalie Bli­

cher, Bredgade 63 A, København. Selska­

bet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af Louise Olga Nathalie Blicher.

Register-Nummer 10,963: „B. T. C e n ­ t r a l e n s B o g h a n d e l A/S“, hvis For­

maal er at drive Boghandlervirksomhed samt anden lign. Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i København; dets Ved­

tægter er af 22. December 1930. Den teg­

nede Aktiekapital udgor 6000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­

nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­

bets Stiftere er: Boghandler Fru Louise Olga Nathalie Blicher, Bredgade 63 A, Kontorassistent, Frøken Ingrid Engel- hardt-Madsen, Tietgensgade 66, Lands­

retssagfører Einar Dankvart Andreas

(10)

Richter, Kong Georgsvej 49, alle af Kø­

benhavn. Bestyrelse: Nævnte L. O. N.

Blicher, E. D. A. Richter. Selskabet tegnes

— dernunder ved Afhændelse og Pant­

sætning af fast Ejendom — af to Med­

lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktor i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.

Register-Nr. 10,964: „A/S S c h a d e s P a p i r i n d u s t r i o g V e s t j y l l a n d s P a p i r p o s e f a b r i k“, hvis Formaal er Fabrikation og Salg af Papirvarer, Papir, og dermed beslægtede Artikler. Selskabet, der tidligere har været registreret under Navnet: Aktieselskabet Vestjyllands Pa­

pirposefabrik, Skive, (Reg.-Nr. 3985), har Hovedkontor i Skive; dets Vedtægter er af 11. Juli 1916 med Ændringer senest af 13. August 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 4 Ugers Noteringstid, dog at ingen Aktionær paa egne eller andres Vegne tilsammen kan afgive flere end 60 Stemmer. Aktierne skal lyde paa Navn og skal noteres. Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan — bortset fra Arve- tilfælde — kun ske med Bestyrelsens enstemmige Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse:

Bankdirektør Christian Frederik Poulsen, Nykøbing/M., Købmand, Konsul Andreas Marinus Andersen. Direktor Johannes Schwartz, begge af Skive. Direktion:

Nævnte J. Schwartz. Selskabet tegnes af Direktoren alene eller — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­

dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Under 14. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,965: „ S t a n d a r d E l e c t r i c A k t i e s e l s k a b ( S t a n ­ d a r d E l e c t r i c L td .)“, hvis Formaal er at udfore enhver lovlig Erhvervsvirk­

somhed -— dog ikke Bank- og Assurance­

forretning — , som efter Bestyrelsens Skon maalte være i Selskabets Interesse, specielt Køb, Salg og anden Forretning med fast Ejendom, Aktier og Obligationer;

Import, Eksport, Salg, Udlejning og In­

stallation af alle Slags elektriske og andre Maskiner, Apparater og Materiel m. v., samt Køb, Salg eller anden Forretning med Patenter, Opfindelser og Metoder.

Selskabet har Hovedkontor i København;

dets Vedtægter er af 6. Februar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgor 1,000,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.

Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendt­

gørelse til Aktionærerne sker ved an­

befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­

rektor Einar Andrew Brofos, London, Direktor Poul Johan Vilhelm Hallgren, Oslo, Højesteretssagfører Albert Viggo Jorgensen, Sondermarksvej 10, Fabrikant Morten Balthazar Richter, Amaliegade 7, Landstingsmand, Ingeniør Johannes Pe­

dersen Stensballe, Gefionsgade 1, alle af Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrelsen.

Direktion: Ingeniør Samuel Gelherg, Gen­

tofte. Selskabet tegnes af tre Medlem­

mer af Bestyrelsen i Forening eller af Direktoren alene; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af fire Med­

lemmer af Bestyrelsen i Forening.

Under 16. Februar er optaget som:

Register-Nr. 10,966: „A/S A u n i n g S a v v æ r k og T ø m m e r h a n d e 1“, hvis Formaal er at drive Savværk og Handel med Trælast og andet Bygnings­

materiale samt Støbegods og andre Ar­

tikler efter Bestyrelsens Vedtagelse. Sel­

skabet har Hovedkontor i Auning, (Auning-Fausing Kommune); dets Ved­

tægter er af 18. December 1930. Den teg­

nede Aktiekapital udgor 25,000 Ivr., for­

delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til AkLionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­

tere er: Grosserer, Konsul Jens Eistrup, Direktor Harald Sand Høyer, Overrets­

sagfører Paul Erhardi Buhl, alle af Ran­

ders, der tillige udgor Bestyrelsen. Sel­

skabet tegnes — derunder ved Afhæn­

delse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­

ening.

Register-Nummer 10,967: „A/S V.

T r o e s t“, hvis Formaal er at drive Han­

del med Manufaktur, Trikotage og Lin­

geri. Selskabet har Hovedkontor i Kø­

benhavn; dets Vedtægter er af 19. De­

cember 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-

(11)

45 betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.

Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­

ren eller paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“

og eventuelt tillige ved Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand Viggo Troest, Fru Nielsine Camilla Troest, begge af Strand­

boulevard 59, Kobenhavn, Prokurist Mar­

tin Schmidt, Aabenraa, der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. Troest.

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­

styrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den sam­

lede Bestyrelse.

Register-Nummer 10,968: „ F a l c k s R e d n i n g s k o r p s Od e n s e , A/S“.

Under dette Firma driver „Fyens Red­

ningskorps Aktieselskab“ tillige Virk­

somhed som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.

2716).

Regisler-Nummer 10,969: „ Od e n s e R e d n i n g s k o r p s , A/S“. Under dette Firma driver „Fyens Redningskorps Ak­

tieselskab“ tillige Virksomhed som be­

stemt i delte Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 2716).

Under 17. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,970: „K u r t L o h - mann, f or h. L o u i s B a h n s o n A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. Selska­

bet driver tillige Virksomhed under Navn: „Kurt Lohmann A/S“ (Reg.-Nr.

10,971). Selskabet, der tidligere har været registreret under Navnet: „A/S Louis Bahnson“ (Reg.-Nr. 8294), har Hoved­

kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 8. December 1926 med Ændringer senest af 29. November 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Kr., fordelt i Ak­

tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse:

Fuldmægtig Hans Ludvig Thomsen, Norre Allé 27, Bog- og Instrumenthandler Karl Frederik Vilhelm Mortensen, Bü- lowsvej 5 A, Prokurist Kurt Lohmann, Madvigs Allé 1, alle af København. Sel­

skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer

hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­

ning af fast Ejendom af den samlede Be­

styrelse.

Register-Nummer 10,971: „K u r t L o h- m a n n A/S“. Under dette Firma driver

„Kurt Lohmann, forh. Louis Bahnson A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 10,970).

Register-Nummer 10,972: „A/S M a t r.

Nr. 637 a f U t t e r s l e v“, hvis Formaal er Kob af Ejendommen Matr. Nr. 637 Ut- terslev, Opførelse paa denne Ejendom af en Beboelsesbygning samt Administra­

tion af denne. Selskabet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 31.

December 1930. Den tegnede Aktiekapi­

tal udgør 7000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.

giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­

rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ccmentvarefabrikant August Adolph Madsen, Drosselvej 81, Cement- varefabrikant Carl Gustav Andersson, Frederikssundsvej 64, Landsretssagfører Hans Christian Marius Frederiksen, Niels Hemmingsensgade 8, alle af Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.

Register-Nummer 10,973: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t S v e n d B u a a s“, hvis For­

maal er at drive Handel. Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er af 16. December 1930. Den tegnede Aktie­

kapital udgor 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­

rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Magdalene Auguste Vil- helmine Buaas, Hasseris, Boghandler An­

ders Christian Jølck, Kobmand Svend Buaas, alle af Aalborg, der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. Buaas.

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­

styrelsen i Forening eller af en Direktør alene; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af en Direktor og et Med­

lem af Bestyrelsen i Forening eller af den samlede Bestyrelse.

(12)

Under 18. Februar er oplaget som:

Reg.ster-Nummer 10,974: „S o r o A v i s, A/S“, hvis Formaal er Udgivelse af Soro Avis. Selskabet har Hovedkontor i Soro;

dets Vedtægter er af 29. December 1930.

Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 25, 50 og 100 Kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie- belob paa 25 Kr. giver 1 Stemme. Ak­

tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt- gorelse til Aktionærerne sker i „Soro Avis“.

Selskabets Stiftere er: Repræsentant An­

ton Marinus Nielsen, Slagelse, Kobmand Niels Ferdinand Valdemar Holkjær, Over­

tjener Lars Togo Olsen, begge af Frede­

riksberg, Lynge Sogn pr. Soro, der tillige udgor Bestyrelsen med forstnævnte som Formand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af den sam ­ lede Bestyrelse.

Register-Nr. 10,975: „ L a u s t R o n n J e n s e n s F is k e e x p o r t . A k t i e s e l ­ sk a b“, hvis Formaal er at drive Handel.

Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 7. Januar og 10. Februar 1931. Den tegnede Aktiekapital udgor 15,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­

haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i „Vestkysten“ i Esbjerg. Selskabets Stiftere er: Fiskeeksportør Laust Ronn Jensen, Fiskeeksportør Harald Steen.

Kioskbestyrer Frøken Katty Laurine Ron Jensen, alle af Esbjerg, der tillige udgor Bestyrelsen med førstnævnte som For­

mand.. Direktor: Nævnte L. R. Jensen.

Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand eller af Direktoren; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­

sens Formand i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.

Under 19. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,976: „ F a l c k s R e d n i n g s k o r p s A a l b o r g “ AS.

Under dette Firma driver „Nordjyllands Redningskorps Aktieselskab“ tillige Virk­

somhed som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.

5101).

Register-Nummer 10,977: „ A a l b o r g R e d n i n g s k o r p s “ A/S. Under dette Firma driver „Nordjyllands Rednings­

korps Aktieselskab“ tillige Virksomhed som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 5101).

Regisler-Nummer 10,978: „N ø r r e- s u n d b y R e d n i n g s k o r p s “ A/S.

Under delte Firma driver „Nordjyllands Redningskorps Aktieselskab“ tillige Virk­

somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­

tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 5101).

Register-Nummer 10,979: „ N o r d i s k F i a t A/S“, hvis Formaal er industriel og kommerciel Virksomhed eller en hver anden Virksomhed i Forbindelse dermed, ved direkte eller indirekte Anbringelse af Kapital i Foretagender i Danmark eller i Udlandet. Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 13. Ok­

tober 1930 og 4. Februar 1931. Den teg­

nede Aktiekapital udgor 300,000 Kr., for­

delt i Aktier paa 5000 Kr. Af Aktiekapi­

talen er indbetalt 10 pCt.; det resterende Belob indbetales senest 6 Maaneder efter Selskabets Registrering. Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“

og ved anbefalet Brev til de noterede Ak­

tionærer. Selskabets Stiftere er: Højeste­

retssagfører Ejvind Moller, St. Kongens­

gade 77, Direktor Kaj Viben Tersling, Set.

Annæplads 5, Direktor Pietro Bonelli, Industristrasse 35-37, Berlin, der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktor i Forening med Ho- vedbogholderen; ved Afhændelse og Pant­

sætning af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.

Under 20. Februar er optaget som:

Register-Nummer 10,980: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t D a n s k S a v v æ r k og D r i t - t e l s t a v f a b r i k“, hvis Formaal er Skæreri samt Fremstilling og Salg af Drittelstaver, samt anden lign. Virksom­

hed. Selskabet har Hovedkontor i Tikjob- Hornbæk-Hellebæk Kommune; dets Ved­

tægter er af 13. December 1930. Den teg­

nede Aktiekapital udgor 23.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, \ed afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning... af fast Ejendom af den

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand eller af direktøren. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg; dets vedtægter er af