• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDI FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDI FOR"

Copied!
41
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDI

FOR

A K T I E S E L S K A B E R ,

F O R S I K R I N G S S E L S K A B E R O G F O R E N I N G E R

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF

MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

D E T K O N f E ' l f H C I B L I O T E K K Ø S L N H A V N

K Ø B E N H A V N

B I A N C O L U N O S B O G T R Y K K E R I A - S 1 9 5 4

(2)

" h o r n & C o n r a d s e n , 177.

V a n e - J ø r g e n s e n , K., 160.

" r a n s p o r t e r , R e d e r i e t , — M a s k i n f a b r i k e n Vesuv, 172.

V i c o d a n , 178.

" ø m r e r m e s t r e n e s D a m p - , S a v e - og H ø v l e ­ v æ r k , 176.

' ø r r i n g , N., 179.

' i i i o n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , A a l b o r g , 157.

' a l k o v s J e r n - o g S t a a l f o r r e t n i n g i R a n ­ d e r s i L i k v i d a t i o n , 186.

Paria, H a n d e l s s e l s k a b e t , 186.

' a s c o m a t i c , 169.

e j l e A l b u m i n f a b r i k , 173.

e s t e r g a a r d , M e j e r i e t , S u l s t e d , 163.

i l l e m o e s , J . , K u l f o r r e t n i n g , 178.

i n t a p p e r v æ n g e t . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­ b e t , i L i k v i d a t i o n , 182.

I R U M L U N D , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 174.

b l s t r u p T e g l v æ r k , 176.

b r b e c k s T ø m m e r h a n d e l , 1 8 5 . b r e D a m e r , 182.

æ r k t ø j s f a b r i k e n B o c o - F o r m , 166.

^ e l l e j u s V i n h a n d e l , 185.

^ulff; P., 167.

e n i t h g a a r d e n . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t 159.

i r ø , D a m p s k i b s s e l s k a b e t , 185.

s t e r b r o g a d e 19, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , N ø r r e s u n d b y , 158.

s t e r b r o s T e x t i l h u s ( E . F u n c h ) , 163.

s t e r p o r t . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 166.

Forsikringsselskaber.

j e v e r s k o v m e d t i l g r æ n s e n d e H e r r e d e r s g e n s i d i g e B r a n d f o r s i k r i n g s f o r e n i n g , 187.

a n s k K a u t i o n s f o r s i k r i n g s A k t i e s e l s k a b , 187.

p r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t P a l n a t o k e , 187.

o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t V i d a r , 187.

G e n s i d i g e B r a n d a s s u r a n c e f o r e n i n g f o r B e b o e r e a f G r e v s k a b e t B r e g e n t v e d o g J o m f r u e n s Egede G o d s s a m t t i l g r æ n ­ s e n d e S o g n e , D e n , 187.

G e n s i d i g e t u b e r k u l ø s e f o r s i k r i n g f o r d e s j æ l l a n d s k e m e j e r i e r . D e n , 186.

G u l d s m e d e f a g e t s F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l ­ s k a b , 187.

P a l n a t o k e , F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t , 187.

V i d a r , F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t , 187.

Foreninger.

C e n t r a l f o r e n i n g e n a f B e n z i n f o r h a n d l e r e i D a n m a r k , 189.

D a n s k V a n d s k i U n i o n , 187.

D a n s k e F o r l æ g g e r f o r e n i n g , D e n , 189.

F é d é r a t i o n D a n o i s e d e S k i N a u t i q u e , 187.

F o r e n e d e D a n s k e M o t o r e j e r e , 188.

F o r e n i n g e n a f d a n s k e M a n u f a k t u r - G r o s s i ­ s t e r , 189.

F o r e n i n g e n a f s t a t s a n e r k e n d t e S p æ d b ø r n - h j e m , 189.

F o r e n i n g e n a f S y g e p l e j e r s k e r v e d f o r e b y g ­ g e n d e b ø r n e i n s t i t u t i o n e r , 188.

F o r e n i n g e n a f S y g e p l e j e r s k e r p a a B ø r n e ­ h j e m , 188.

I n g e n i ø r - B i n g e n , 1 8 8 .

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n , 188.

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s b y g n i n g s ­ t e k n i s k e g r u p p e , 1 8 8 .

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s d r i f t s t e k n i ­ s k e g r u p p e , 1 8 8 .

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s e l e k t r o t e k ­ n i s k e g r u p p e , 1 8 8 .

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s g r u p p e f o r i n g e n i ø r e r a n s a t u n d e r A a r h u s k o m m u ­ n e , 188.

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s g r u p p e f o r r å d g i v e n d e i n g e n i ø r e r (1. B . I . ) , 188.

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s g r u p p e f o r s t a t s - o g k o m m u n a l t a n s a t t e , 188.

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s S t a d s - o g K o m m u n e i n g e n i ø r e r , 188.

I n g e n i ø r - S a m m e n s l u t n i n g e n s v a r m e - o g h y g i e j n e t e k n i s k e g r u p p e , 188.

M.I.-B., 188.

(3)

Aktieselskaber

U n d e r 28. marts 1943 er optaget i aktieselskabs-registeret s o m :

Register-nummer 24.074: „Ester Nielsen A / S " , h v i s formål e r a t d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hovedkontor i Aalestrup, Østerbølle k o m m u n e ; dets vedtægter e r af 29. november 1952.

Den tegnede aktiekapital u d g ø r 150.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500.

1000 og 2000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt i n d b e t a l t , dels kontant, dels på a n d e n m å d e . Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r på navn. Aktierne e r i k k e omsætnings- p a p i r e r . Bortset f r a overgang ved arv kan overdragelse af a k t i e r til ikke- a k t i o n æ r e r kun s k e med bestyrelsens samtykke, jfr. iøvrigt vedtægternes

§ 3. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Handlende, f r u E s t h e r E m i l i e Nielsen, f r ø k e n I d a J u l i e Troel­

sen, e x p e d i e n t F l e m m i n g Nielsen, alle af Aalestrup, d e r tillige udgør besty­

relsen. Adm. d i r e k t ø r : Nævnte E . E . Nielsen. Selskabet tegnes af d e n a d m . d i r e k t ø r eller af t o m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g ; ved a f h æ n ­ delse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n samlede bestvrelse. P r o k u r a e r m e d d e l t : Tove Nielsen i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 24.075: „Aero- Nord A / S " , h v i s f o r m å l e r at d r i v e erhvervsmæssig flyvning og d e r m e d i forbindelse s t å e n d e virksomhed. Sel­

skabet h a r hovedkontor i København;

dets vedtægter e r af 27. november 1952 og 6. m a r t s 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 100 og 500 k r . Aktiekapi­

talen e r f u l d t indbetalt. Hvert aktie­

beløb p å 100 k r . giver 1 stemme. Ak­

t i e r n e l y d e r p å n a v n . Ved overdragel­

se af a k t i e r h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Salgskonsulent Mogens Weise, Hedevænget 2, Kgs.

Lyngby, salgschef Benno Vistisen Ras­

mussen, Borgmester Cbristiansensga- d e 8, landsretssagfører Michael Pon- s a i n g F l a m m é Vinding Reumert, Ny Vestergade 1, begge af København, di­

r e k t ø r P e r S i g u r d Holmstrøm, Drott- ninggatan 90 a, Stockholm. Bestyrelse:

Nævnte M. Weise, B. V. Rasmussen, M. P . F . V. Reumert. Selskabet tegnes af t o medlemmer af bestyrelsen i for­

e n i n g eller af p r o k u r i s t e n ; ved af­

hændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

d o m af d e n samlede bestyrelse. Pro­

k u r i s t : Benno Vistisen Rasmussen.

Register-nummer 24.076: „Jutlandia d ø r & møbelplade jabrik A/S ( A S R i c h . R . Nielsen & B. K . B e n n e d s e n ) " , hvis formål e r at d r i v e fabrikation og h a n d e l med t r æ v a r e r samt at op­

tage a n d e n lign. virksomhed. Selska­

bet, d e r tidligere h a r været registre­

ret u n d e r n a v n e t : „ R i c h a r d R. Niel­

sen A/S" (reg.-nr. 20.369), h a r hoved­

kontor i S d r ! F e l d i n g ; dets vedtægter e r af 29. juni 1947 med æ n d r i n g e r senest af 5. f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 114.000 kr., fordelt i aktier p å 500, 1000 og 5000 k r . Ak­

tiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels p å a n d e n måde. Hverl aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme, Aktierne l y d e r p å navn. Bekendtgørel­

se til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefale!

brev. Bestyrelse: T ø m r e r - og byg­

ningssnedker R i c h a r d Rohde Nielsen S d r . Felding, landsretssagfører Ri­

c h a r d Carlo Magtengaard, S d r . Fasan­

vej 99, København, d i r e k t ø r Bendt Kaj Bennedsen, Hyllinge. Direktion Nævnte R. R. Nielsen. Selskabet teg;

nes af to medlemmer af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af d i r e k t ø r e n ; ved af hændelse og pantsætning af fast ejen d o m af d e n samlede bestyrelse.

Register- n u m m e r 24.077: „A/S „ h o l lektiva"", h v i s f o r m å l e r a t d r i v e r e s t a u r a t i o n s v i r k s o m h e d m e d r e t t i l u d s k æ n k n i n g a f s t æ r k e d r i k k e . S e l s k a b e h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e t ! v e d t æ g t e r e r a f 27. j a n u a r 1953. D e r t e g n e d e a k t i e k a p i t a l u d g ø r 40.000 k r . f o r d e l t i a k t i e r p å 500 o g 1000 k r A k t i e k a p i t a l e n e r f u l d t i n d b e t a l t H v e r t a k t i e b e l ø b p å 500 k r . g i v e r 1 s t e m m e e f t e r 14 d a g e s n o t e n n g s t i d A k t i e r n e l y d e r p å n a v n . O v e r d r a g e l s « a f a k t i e r k a n k u n s k e m e d b e s t v r e l s e n s s a m t y k k e o g h a r v e d e n a k t i o n æ r s d ø d d e ø v r i g e a k t i o n æ r e r t o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § J g i v n e r e g l e r . B e k e n d t g ø r e l s e t i l aK

(4)

tionærerne s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : F r ø k e n Ellen Margrethe Pedersen, Fuglevangsvej 14, s m ø r r e b r ø d s h a n d l e r Holger E r ­ hardt Heimann, Nyhavn 38, agent Fe­

lix Abdon Heimann, C. F . Richsvej 116, alle af København, d e r tillige ud- tfør bestyrelsen. D i r e k t i o n : Nævnte E . VI. Pedersen. Selskabet tegnes — d e r ­ under ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.078: „Ejendoms­

aktieselskabet „Hørsholm Kastanie­

h ø j " " , hvis formål e r a t erhverve, be­

bygge og d e r p å a d m i n i s t r e r e m a t r . n r . 10 b af Hørsholm. Selskabet h a r ho­

vedkontor i Hørsholm; dets vedtægter

; r af 16. d e c e m b e r 1952. Den tegnede iktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt

aktier p å 500 og 5000 k r . Aktieka­

pitalen e r fuldt indbetalt, dels kon- ant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert ak- iebeløb p å 100 kr, giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne e r kke omsætningspapirer. Ved e n h v e r )vergang af aktier — såvel frivillig

;om tvungen — bortset f r a overgang

^ed a r v til ægtefælle eller livsarvin­

ger — h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r sub-

;idiært selskabet forkøbsret efter d e vedtægternes § 4 givne regler. Be- cendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved inbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Murermester Leif P r e b e n Olsen, GI.

/allerødvej 19, Rungsted Kyst, lands-

•etssagfører J o h a n Christian Gregers

^arl von S p å t h Boeck, Dronningens f v æ r g a d e 4, København, sagfører-

uldmægtig UlFe Hove Torp-Pedersen, Blidahlund 6, Hellerup, d e r tillige ud-

»ør bestyrelsen. D i r e k t i o n : Nævnte J . Z. G. C. v. S p å t h Boeck. Selskabet egnes af direktøren eller af t o med- e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g ; ved ifhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast yendom af t r e medlemmer af besty­

relsen i forening eller af d i r e k t ø r e n forening med et medlem af besty-

•elsen.

Under 30. m a r t s e r optaget s o m : Register-nummer 24.079: „Aktiesel- kabet Sankt Annæ Maskinfabrik", ivis formål e r at d r i v e handels- og ndustrivirksomhed. Selskabet, d e r idligere h a r været registreret u n d e r

n a v n e t : „Aktieselskabet Værktøjsfa- briken Boco-Form" (reg.-nr. 22.495), h a r hovedkontor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 19. s e p t e m b e r 1950 med æ n d r i n g e r senest af 31. decem­

ber 1952. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse:

F r u Åse Minna E m m a Leifer, Bred­

gade 63, København, landsretssagfø­

r e r Vilhelm Leifer, Moda-Istanbul, Tyrkiet, værktøjsmager Niels E r i k Spon, Thorvaldsensvej 17, København.

D i r e k t i o n : Nævnte Å. M. E . Leifer.

Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den samlede bestyrelse. E n e p r o k u r a e r m e d d e l t : Vilhelm Leifer.

Register-nummer 24.080: „Aktiesel­

skabet S a n k t A n n æ Plasticfabrik", hvis formål e r a t d r i v e handels- og i n d u s t r i v i r k s o m h e d . Selskabet, d e r tidligere h a r v æ r e t registreret u n d e r n a v n e t : „Aktieselskabet „Boco-Pla- s t i c " " (reg.-nr. 22.789), h a r hoved­

kontor i K ø b e n h a v n ; dets vedtægter e r af 28. d e c e m b e r 1950 med æ n d r i n ­ ger senest af 31. d e c e m b e r 1952. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 2000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels p å a n d e n måde. Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å navn. Ved o v e r d r a ­ gelse af a k t i e r h a r bestyrelsen for­

købsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Det bestyrelsesmedlem, d e r ønsker at købe, h a r ret til a t over­

tage hele sælgerens aktiepost. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse: F r u Åse Minna E m m a Leifer, Bredgade 63, Kø­

benhavn, landsretssagfører Vilhelm Leifer, Moda-Istanbul, T y r k i e t , d i r e k ­ t ø r Stefan Littauer, Emiliekildevej 69, Klampenborg, grosserer E r i k Schous- boe Poulsen, Snekkersten, arkitekt Knud Ole Dybbroe, Margrethevej 28, Hellerup. D i r e k t i o n : Nævnte Å. M. E . Leifer. Selskabet tegnes af t o medlem­

m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g ; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

(5)

d o m af d e n samlede bestyrelse. E n e ­ p r o k u r a e r m e d d e l t ; Åse Minna Kinma Leifer.

Register-nummer 24.081; „Sekri A / S " , h v i s f o r m å l e r at d r i v e h a n d e l . Selskabet h a r hovedkontor i Køben­

h a v n ; d e t s vedtægter e r af 3. f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 25.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 kr.

Aktiekapitalen e r f u l d t indbetalt.

Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. Ved overdragelse af a k t i e r h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : F a b r i k a n t Ulrik Emil P l o u g Kristof­

fersen, s n e d k e r m e s t e r Ulrik Ploug Kristoffersen, begge af Nøkkerosevej 8, f a b r i k a n t Carl Svend Ploug Chri­

stoffersen, J o h . Ottosensvej 5, grosse­

r e r E b b e Carl Conrad Ploug C h r i ­ stoffersen, Annebergvej 23, alle af Kø­

benhavn, d e r tillige u d g ø r bestyrel­

sen. D i r e k t i o n ; Nævnte E . C. C. P . (Christoffersen ( a d m . d i r e k t ø r ) . Sel­

skabet tegnes af to m e d l e m m e r af be­

styrelsen i f o r e n i n g eller af e n a d m . d i r e k t ø r ; ved afhændelse og pantsæt­

n i n g af fast e j e n d o m af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.082; „Carlsro Købmandshandel A / S " , hvis f o r m å l e r at d r i v e h a n d e l og konsulentvirksom­

hed. Selskabet h a r hovedkontor i R ø d o v r e ; dets vedtægter e r af 15. ja­

n u a r 1953. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r på 500 k r . ; af aktiekapitalen e r indbetalt 50.000 kr., det r e s t e r e n d e beløb i n d ­ betales i n d e n 15. j a n u a r 1954. Sålæn­

ge alle aktier e r p å stifternes h æ n d e r h a r liver a k t i o n æ r 1 stemme. E r h v e r ­ ves a k t i e r n e udenfor stifternes kreds, giver h v e r aktie 1 stemme efter 2 m å n e d e r s notering. Aktierne l y d e r på navn. Ved salg af aktier h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r ; De s a m v i r k e n d e købmandsforeninger i D a n m a r k , Hillerød, Centralorganisa­

tionen af købmandsforeninger i Jyl­

l a n d , Aarhus, Centralorganisationen

af købmandsforeninger i F y e n s stift, Odense, Centralorganisationen af køb­

mandsforeninger øst for Storebælt, Roskilde, Centralorganisationen af købmandsforeninger i København og omegn. S t r a n d p r o m e n a d e n 39, Køben­

havn. Bestyrelse; Købmand J e n s Peter Jensen, Hillerød, købmand Knud Starck Aagaard, Aarhus, købmand Carl W i n t h e r Sølling, Odense, køb­

m a n d Valdemar E m i l Nielsen, Ros­

kilde, købmand Andreas L a u r i t s Niel­

sen Moesgaard, S t r a n d p r o m e n a d e n 39, København. Selskabet tegnes af t r e medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af d e n samlede bestyrelse.

E n e p r o k u r a e r meddelt; Viktor Julius P e d e r s e n .

Register-nummer 24.083; „Installa­

tionsforretningen L . H. & T . A / S " , hvis formål e r at d r i v e elektrisk in­

stallationsvirksomhed. Selskabet h a r hovedkontor i København; dets ved­

tægter e r af 6. f e b r u a r 1953. Den teg­

n e d e aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Ak­

tiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne e r i k k e omsætningspapirer. Bekendtgø­

relse til aktionærerne' s k e r ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r ; Direktør J o h n Axel Hansen, Skotvej 2, Charlottenlund, d i r e k t ø r J e n s Ju­

lius S t o r m T h e r p , Lemchesvej 22, Hellerup, p r o k u r i s t Aage E r i k Han­

sen, Godthaabsvænget 12, København.

Bestyrelse; Nævnte J . A. Hansen, J . J.

S. t h e r p , A. E . Hansen samt under­

d i r e k t ø r J e n s Henrik Hansen, Mar­

tensens Allé 7, København. Forret­

ningsfører; Elektroinstallatør Kaj Erik Østerby, Norgesgade 20, København.

Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

d o m — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening. P r o k u r a e r meddelt;

Kaj E r i k Østerby i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 1. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.084; „ Klopper A / S " , hvis formål e r at drive agentur og handel såvel som im- og eksport af kortevarer, manufaktur, tekstil- og modevarer af e n h v e r art.

(6)

A/G". Selskabet h a r hovedkontor i København; dets vedtægter e r af 16.

f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 50.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

d e r p å navn. Ved overdragelse af ak­

tier — bortset f r a overgang ved a r v

— h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbs­

ret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : Direktør Kurt Alexander Walther Rohde, Friedens- vveg 34, Hamborg, grosserer Jørgen From, f r u Grethe F r o m , begge af Taarbæk Strandvej 59, Klampen­

borg, d i r e k t ø r Aage Carl Anton F r o m , Strandvej 287, Skodsborg. Bestyrelse:

Nævnte K. A. W . Rohde, J . F r o m samt landsretssagfører Palle Hvass Dige, Svanholmsvej 4, landsretssagfører Mo­

gens Plesner, Vester Voldgade 7, begge af København. Direktion: Nævnte J . From. Selskabet tegnes af d i r e k t ø r e n alene eller af to medlemmer af be- ityrelsen i f o r e n i n g ; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af d e n samlede bestyrelse.

U n d e r 7. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.085: „Aaben­

raa Manufaktur A / S " , hvis formål e r at d r i v e handel og i n d u s t r i . Selskabet, :ler tidligere h a r været registreret un­

i e r navnet „Aabenraa Manufaktur Lager A/S" (reg.-nr. 14.278), h a r ho­

vedkontor i Aabenraa; dets vedtægter i r af 25. september 1936 med æn- 1 ringer senest af 26. november 1952. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 k r .

\ k t i e k a p i t a l e n e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hver aktie giver 1 stemme efter 3 måne­

l e r s noteringstid. Aktierne l y d e r på navn. Overdragelse af a k t i e r kan kun

»ke med generalforsamlingens sam-

;ykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne s k e r ved anbefalet brev. Besty­

relse: Købmand P e t e r Nissen Jessen ( f o r m a n d ) , Bramsbjerg, købmand Jo- tiann Jessen, f r u R u t h Doris Jessen, alle af Aabenraa. Direktion: Nævnte I. Jessen. Selskabet tegnes af besty­

relsens f o r m a n d ; ved afhændelse og

p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n samlede bestyrelse. P r o k u r a e r med­

d e l t : Georg Vilhelm Petersen, C h r i ­ stian Nielsen Beck og J o h a n n Jessen h v e r for sig.

Register-nummer 24.086: „A/S Nor­

m a Hatte", hvis formål e r a t d r i v e fabrikation af og h a n d e l med mode­

v a r e r eventuelt a n d e n h a n d e l og fa- brikationsvirksomhed. Selskabet, d e r tidligere h a r været registreret u n d e r navnet „Modemagasinet „ N o r m a "

A/S" (reg.-nr, 12.100), h a r hovedkon­

tor i K ø b e n h a v n ; d e t s vedtægter e r af 1. f e b r u a r 1933 med æ n d r i n g e r senest af 13. m a r t s 1953. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 45.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 10.000 k r . Aktie­

kapitalen e r fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme efter 2 m å n e d e r s noteringstid. Ak­

t i e r n e l y d e r p å navn. Ved over­

dragelse af a k t i e r h a r d e øvrige ak­

t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Ber­

lingske T i d e n d e " eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: F o r r e t n i n g s f ø r e r Preben Vagn Hagen, Svanemøllevej 101, Hellerup, f r u Lydia Viktoria Ha­

gen, Ceresvej 2, København, f r u Nor­

ma P e d e r s e n Hagen, Maglemosevej 49, Charlottenlund. Selskabet tegnes af t o medlemmer af bestyrelsen i for­

e n i n g eller af to d i r e k t ø r e r i f o r e n i n g eller af e n d i r e k t ø r i f o r e n i n g med et medlem af bestyrelsen; ved a f h æ n ­ delse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af halvdelen af bestyrelsens medlem­

mer i f o r e n i n g eller af to medlemmer af bestyrelsen i f o r e n i n g med e n d i r e k t ø r .

Register-nummer 24.087: „Arcabro A / S " , hvis formål e r handel. Selskabet h a r hovedkontor i Gentofte; dets ved­

tægter e r af 28. f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., fordelt i aktier p å 500 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Ak­

t i e r n e l y d e r p å navn. Ved over­

dragelse af a k t i e r h a r d e øvrige ak­

t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved a n ­

(7)

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer B r u n o P e t e r Uldall, Hesle- gaardsvej 39, f r u Tove Riiber J e n s e n . Vemmetofte Allé 22, beg.^e af Helle­

r u p , rigsdagsstenografassistent Alice Carmen Rønnebo, F r e d e r i k s v e j 26, f o r r e t n i n g s f ø r e r I b Svenn Norling, Hulgaardsvej 143, begge af Køben­

havn, d e r tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af t o m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g ; ved afhæn­

delse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n s a m l e d e bestyrelse.

Register-nummer 24.088: „Ejendoms­

aktieselskabet af 10. Februar 1953", hvis f o r m å l e r a t erhverve, bebygge og a d m i n i s t r e r e fast ejendom. Sel­

skabet h a r hovedkontor i København;

dets vedtægter e r af 10. f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 10.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 k r . Af aktiekapitalen e r indbetalt 5000 kr., det r e s t e r e n d e beløb indbetales senest 1 . f e b r u a r 1954. Hvert aktie­

beløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Ak­

t i e r n e l y d e r p å navn. Overdragelse af a k t i e r k a n k u n ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktio­

n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Murermester Svendaage Gottfred Marius Ge- s c h w e n d t n e r , W i b r a n d t s v e j 47, ma­

lermester Anders P e t e r Olsson, F r y - dendalsvej 33, arkitekt Holger Hjor- tenberg, C. F . Richsvej 140, elektro- installatør Carl Villiam Lindeskov, Christmas Møllers P l a d s 3, landsrets­

sagfører Eigil Berlak Raffel, Raad- huspladsen 77, alle af København, d e r tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­

sen i f o r e n i n g ; ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n samlede bestyrelse.

U n d e r 9. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.089: „A/S Frakkeporten ( K ø b e n h a v n s Industri- Aktieselskab for Brugsartikler)". Un­

d e r dette navn d r i v e r „ K ø b e n h a v n s Industri-Aktieselskab for Brugsartik­

l e r " tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­

vises (reg.-nr. 17.689).

Register-nummer 24.090: „Køben­

havns Hunde Klinik A / S " , hvis formål

e r at d r i v e h u n d e klinik. Selskabet h a r hovedkontor i København; dets vedtægter e r af 22. a p r i l 1952. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier p å 500 kr. Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt. Hvert aktie­

beløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Ak­

t i e r n e l y d e r p å navn. Ved salg af ak­

t i e r h a r bestyrelsen p å d e øvrige ak­

t i o n æ r e r s vegne forkøbsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e sker i

„Berlingske T i d e n d e " , „ S t a t s t i d e n d e "

eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer E r v i n Christen­

sen, f r u Maria Christensen, begge af Hjemmevej 24, r e d a k t ø r L a u r i d s Jo­

h a n n e s Larsen, Set. Kjeldsgade 22, landsretssagfører J o h a n n e s Imma­

nuel Borre, St. S t r a n d s t r æ d e 19, alle af København. Bestyrelse: Nævnte E . Christensen, L. J . Larsen s a m t r e p r æ ­ sentant Jørgen Schack Nielsen, Stat- holdervej 4, København. Direktion:

Dyrlæge Asbjørn Beha E r i c h s e n , Øster Farimagsgade 73, København. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af en direk­

t ø r i f o r e n i n g med et medlem af be­

styrelsen; ved afhændelse og pant­

s æ t n i n g af fast ejendom af t r e med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

U n d e r 11. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.091: „A/S Løj- t e b o " , h v i s formål e r a t e r h v e r v e og ved bebyggelse udnytte ejendommen m a t r . n r . 8 a d Løjtegaard i T a a r n b y kommune. Selskabet h a r hovedkontor i København; dets vedtægter e r af 18.

oktober 1952. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier p å 100, 200, 500 og 1000 k r . ; af aktie­

kapitalen e r indbetalt 7000 kr., det re­

s t e r e n d e beløb indbetales i n d e n 18.

oktober 1953. Hvert aktiebeløb på 100 k r . giver 1 stemme. Aktierne lyder p å navn. Ved salg af aktier h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Murermester Oskar Nikolaj Andreas Nielsen, Solvej 2, tømrermester Agner Ostenfeld Krog, Classensgade 25, sned­

kermester Otto Hansen, Birmavej L blikkenslagermester Bjørn Carl Chri­

stian Laurits Bachmann, Teglstrupvej

(8)

io, elektroinstallatør P a u l P e d e r s e n , ikotlandsplads 12, installatør Anders Fienry Nielsen, Stenløsevej 88, alle af København, Bestyrelse: Nævnte O. N.

Nielsen, O. Hansen samt landsrets­

sagfører Helge Aaboe, R a a d h u s p l a d -

;en 77, København. Selskabet tegnes if to medlemmer af bestyrelsen i for-

"ning. ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g if fast ejendom af d e n samlede bestv- else.

Un(ler 13. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.092: „Ejendoms- ktieselskabet U n i o n , Aalborrj", hvis ormål e r opførelse, overtagelse ved

øb eller p å a n d e n m å d e samt a d m i - istration af faste ejendomme med til- e h ø r . Selskabet h a r hovedkontor i Lalborg; dets vedtægter e r af 23. ok- 3ber 1952 og 9. m a r t s 1953. Den leg­

e d e aktiekapital udgør 10.000 kr., ardelt i aktier p å 200, 500 og 1000 r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, [vert aktiebeløb p å 200 k r . giver 1 temme efter 2 m å n e d e r s noteringstid.

ktierne lyder p å i h æ n d e h a v e r e n . Be- endtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i Aalborg Stiftstidende". Selskabets

iftere e r : Blikkenslagermester Carl hristian Hansen, m u r e r m e s t e r Hol- 2r F r e d e r i k s e n , t ø m r e r m e s t e r Knud asmns Jensen, installatør Jørgen Gu- a v Mølgaard Jensen, malermester vænd Anders Møller Larsen, maler­

iester Jørgen Kløv Steensbæk Larsen, le af Aalborg. Bestyrelse: Nævnte H.

rederiksen ( f o r m a n d ) , K. B. Jensen, . C. Hansen. Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.093: „ T o m Han- ri A / S " , hvis formål e r at d r i v e h a n - il og fabrikation samt foretage in- ssteringer af selskabets m i d l e r . Sel- .abet h a r hovedkontor i København-

;ts vedtægter e r af 5. m a r t s 1953'.

en tegnede aktiekapital udgør 10.000 fordelt i a k t i e r p å 500 kr. Aktie- ipitalen e r fuldt indbetalt. Hvert ak- Jbeløb p å 500 k r . giver 1 stemme ter 2 m å n e d e r s noteringstifi. Aktier-

: .'yder p å navn. Bekendtgørelse til

;tionærerne s k e r ved brev. Selska­

bs stiftere e r : Tom Krohn Hansen

Nød devænget 3, Lyngby, grosserer Preben René D a r l i n g Hansen, J e n s - løvsvej 4, Charlottenlund, landsrets­

sagfører T o r g n y Poul Borrit-Hansen, S k i n d e r g a d e 23, København, d e r til­

lige udgør bestyrelsen. D i r e k t i o n : Nævnte T. P. Borrit-Hansen. Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom — af di­

rektøren alene eller af d e n samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.094: „Everest køleskabe A / S " , h v i s f o r m å l e r at d r i ­ ve f a b r i k a t i o n af og handel med køle­

skabe, at d r i v e eller deltage i a n d e n virksomhed d e r s t å r i forbindelse her­

med. Selskabet h a r hovedkontor i Kgs.

Lyngby, Lyngby Taarbæk kommune;

dets vedtægter e r af 24. o k t o b e r 1952.

Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 100, 1000 og 5000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a n ­ d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 100 k r . giver 1 s t e m m e efter 3 m å n e d e r s noteringstid. Aktierne l y d e r p å navn.

Aktierne e r ikke o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Ved overdragelse af a k t i e r h a r d e øv­

rige a k t i o n æ r e r s u b s i d i æ r t selskabet forkøbsret, jfr. i det hele d e i vedtæg­

ternes § 5 givne regler. Bekendtgørel­

se til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : F a b r i k a n t Jørgen T e i l m a n n , Vesterbrogade 110, København, f a b r i k a n t Poul T e i l m a n n , f r u l o v e Anna Elisabeth T e i l m a n n , begge af Bagsværd vej 183, Bagsværd, d e r tillige udgør bestyrelsen. Direk­

t i o n : Nævnte J . T e i l m a n n , P . Teil­

m a n n . Selskabet tegnes af d i r e k t ø r e r ­ ne hver for sig eller — d e r u n d e r ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom — af d e n samlede bestyrelse.

t u d e r 14. a p r i l e r optaget s o m : Begister-nummer 24.095: „E/enrfom.s- aktieselskabet „ T h o r d i s v æ n g e " " , hvis 1 ormål e r at erhverve, bebygge, ud­

nytte samt p å e n h v e r måde" frugtbar­

gøre g r u n d e i Bagsværd k o m m u n e . Selskabet h a r hovedkontor i Køben­

h a v n ; dets vedtægter e r af 13. fe­

b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i a k t i e r på 50, 100, 500 og 1000 k r . ; af aktiekapi­

talen e r indbetalt 11.900 kr., det re­

s t e r e n d e indbetales i n d e n 14. a p r i l

(9)

1954. Hvert aktiebeløb p å 100 k r . gi­

ver 1 s t e m m e efter 2 m å n e d e r s note- ringstid. Aktierne l y d e r p å navn. Ak­

t i e r n e e r i k k e omssetningspapirer.

Ved overdragelse af a k t i e r — bortset f r a overgang ved a r v — h a r bestyrel­

sen p å d e "øvrige a k t i o n æ r e r s vegne forkøbsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler, Ingen a k t i o n æ r ina, bortset f r a overgang ved a r v , eje 50 p e t eller d e r o v e r af aktiekapitalen, Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved brev. Selskabets stiftere e r : Tøm­

r e r m e s t e r H e r m a n Andersen, Munke- skovvej 9, gas- og v a n d m e s t e r Børge Poul Ove Nyegaard, Roskildevej 14b, m a l e r m e s t e r ' J o h a n n e s Hansen Tjære­

borg, Tuxensvej 22, alle af Køben­

havn. Bestyrelse: Nævnte H. Ander­

sen s a m t landsretssagfører Keld D e r n i Nyegaard, Trommesalen 7, i n g e n i ø r J e n s Andreas Bendsen, Limfjordsvej 54, begge af København, Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

U n d e r 15. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.096: „Ejendoms­

aktieselskabet Østerbrogade 19, ATør- r e s u n d b y " , h v i s f o r m å l e r køb og be byggelse af e n N ø r r e s u n d b y k o m m u n e t i l h ø r e n d e g r u n d ved Østerbrogade 1 J i N ø r r e s u n d b y og a d m i n i s t r a t i o n at d e n n e ejendom. Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i N ø r r e s u n d b y ; d e t s vedtægter e r af 6. januar 1953. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 48.500 kr., fordelt i aktier p å 500 k r . Af aktiekapitalen e r indbetalt 5000 kr., det r e s t e r e n d e be­

løb indbetales i n d e n 15. a p r i l 1J54.

Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. \ cd overdragelse af a k t i e r h a r stifteine s u b s i d i æ r t selskabet forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne reg e r . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftei e e r : Landsretssagfører Niels J o h a n Melgaard, N d r . Skansevej 15, s n e d k e r - mester Hu§o P e d e r s e n , Gslstersgcide 7, glarmester Vilhelnl J o h a n s e n , Østci- b'rogade 17, civilingeniør Palle Hen­

r i k ' F o g t m a n n , Brotorvet 4, blikken­

slagermester Wiggo T h o r u p , ^ estcr- brogade 26, t ø m r e r m e s t e r Børge Lud­

vig Christian Rosenbech, Skraagade 3, malermester J e n s P e t e r Nielsen,

Byesgade 5, installatør Andreas Val­

d e m a r Halkier, Østergade 10, arkitekt Alfred Overgaard Albertsen, Vester­

brogade 12, alle af Nørresundby, mu­

rermester Anton Hatting Larsen, I Fynsgade 51, Brønderslev, civilin­

geniør Bobert Gustav Georg Hejlskov, I Samsøgade 22, Aalborg. Bestyrelse:

Nævnte N. J . Melgaard ( f o r m a n d ) , A.

H. Larsen, H. P e d e r s e n . Selskabet teg- j nes af bestyrelsens f o r m a n d i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast I ejendom af d e n samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.097: „K.A.KA Konfektion A / S " , hvis formål e r at d r i v e h a n d e l og industrivirksomhed.

Selskabet h a r hovedkontor i Aarhus;

dets vedtægter e r af 5. nJa r l s

Den tegnede aktiekapital udgør 50.00U kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 o g5 0^0

kr. Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 11 stemme efter 2 m å n e d e r s noteringstid.

Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne e r ikke omsætningspapirer. Ved enhver overdragelse af aktier — savel frivil­

lig som tvungen — bortset f r a 0 % c l" j gang til e n a k t i o n æ r s e n k e eller livs­

arvinger. h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r j forkøbsret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet b i o - Selskabets stiftere e r : Grosserer P e d e r Kiær Madsen,fru Ellen Margrete Schør-

r i n g Madsen, begge af Ndr. Ringgade 111, grosserer Niels Lundsbcrg Nør­

kiær P e d e r s e n , Guldsmedegade 21, alle af Aarhus, d e r tillige udgør be- stvrelsen. Selskabet tegnes af et med­

lem af bestyrelsen eller af e n direk­

tør- ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af d e n samlede besty­

relse.

Register-nummer 24.098: „AtriA/S , hvis formål e r at d r i v e handel i ind- og u d l a n d og fabrikation. Selskabet h a r hovedkontor i København; dets.

vedtægter e r af 15. f e b r u a r A9" ^ tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.v

fordelt i aktier p å 500 kr. Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt. Hver aktie:

giver 1 stemme efter 3 ugers note- ringstid. Aktierne l y d e r p å navn. Ak­

tierne e r ikke omsætningspapirer.

Ved e n h v e r overdragelse af aktier —r

(10)

åvel frivillig s o m tvungen — h a r d e Ivrige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e

vedtægternes § 3 givne regler, Be- :cndtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r

ed anbefalet brev. Selskabets stiftere r : Direktør H a r r y Walther Sørensen, lalmmosevej 72, Holte, d i r e k t ø r Niels [astor Holmegaard, P e t e r Bangsvej 34, „ S q u a r e C o m p a n y Handels- og ngeniørselskab A/S", Bredgade 37, egge af København. Bestyrelse:

Nævnte H. W. Sørensen, N. K. Holme- a a r d samt landsretssagfører Iver [oppe, Vingaardsstræde 3, Køben­

a v n . Direktion: Nævnte N. K. Hol- legaard. Selskabet tegnes af to med-

; m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller f en d i r e k t ø r i f o r e n i n g med et med- 'in af bestyrelsen; ved afhændelse og a n t s æ t n i n g af fast ejendom af mindst

•e medlemmer af bestyrelsen i for- ning.

Register-nummer 24.099: „Aktiesel- ccibet De forenede Fjerrenserier", vis formål e r at d r i v e h a n d e l og fa- rikation samt foretage kapitalinve- eringer. Selskabet h a r hovedkontor København; dets vedtægter e r af 5.

ovember 1952. Den tegnede aktieka- ital udgør 25.000 kr., fordelt i a k t i e r å 100, 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen

• fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb a 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne d e r på i h æ n d e h a v e r e n . Bekendtgø- slse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berling- :e T i d e n d e " , Selskabets stiftere e r : rosserer P e d e r Marius Pedersen ej, \ iksøvej 8, f r u Else Margrethe enkov. Skoleholdervej 39, mejeriejer i r s Kristen Agerbek Christensen, nedetoften 16, alle af København,

; r tillige udgør bestyrelsen. Direk- 3n: Direktør E m m e r y Asmus Vil- d m Kristian Denkov, Skoleholder-

j 39, København. Selskabet tegnes to medlemmer af bestyrelsen i for- u n g eller af en d i r e k t ø r i f o r e n i n g ed et medlem af bestyrelsen; ved hændelse og pantsætning af fast endom af den samlede bestyrelse, l e p r o k u r a e r meddelt: E m m e r y As- us Vilhelm Kristian Denkov.

I nder 16. april er optaget som:

Register-nummer 24.100": „Enqlands- is, Esbjerg, AIS", hvis formål er ibringelse af kapital i fast ejendom

og v æ r d i p a p i r e r s a m t financierings- virksomhed. Selskabet h a r hovedkon­

t o r i Esbjerg; d e t s vedtægter e r af 3.

j a n u a r 1953. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500, 1000 og 10.000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne skal i k k e v æ r e o m s æ t n i n g s p a p i r e r . Bortset f r a over­

gang til ægtefælle eller b ø r n kan ak­

t i e r n e kun o v e r d r a g e s med bestyrel­

sens samtykke og h a r bestyrelsen p å d e øvrige a k t i o n æ r e r s vegne forkøbs­

ret efter d e i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r ­ ne s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : T ø m m e r h a n d l e r Hans Rei­

m e r Nielsen, Silkeborg, d i r e k t ø r Knud Reinholdt Jensen, Dokhaven, lands­

retssagfører Hartvig H e i n r i c h Ram­

busch, Kongensgade 49, begge af Es- bjerg, d e r tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes — d e r u n d e r Ved af­

hændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

dom — af d e n samlede bestyrelse.

E n e p r o k u r a e r m e d d e l t : Hans Reimer Nielsen.

Register-nummer 24.101: „Ejendoms­

aktieselskabet Z e n i t h g a a r d e n " , hvis formål e r at købe og d r i v e samt even­

tuelt ombygge ejendommen m a t r . n r . 6 c, 6 c æ Glostrup by og sogn. Selska­

bet h a r hovedkontor i Glostrup; dets vedtægter e r af 5. d e c e m b e r 1952. Den tegnede aktiekapital u d g ø r 20.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 k r . Aktiekapi­

talen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb på 1000 k r , giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. Ved overdragelse af ak­

tier h a r d e øvrige a k t i o n æ r e r forkøbs­

ret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r ­ ne s k e r ved brev. Selskabets stiftere e r : Blikkenslagermester J u l i u s T h o r ­ stein Haagerup, Bent J ø r g e n Haagerup, begge af Hovedvejen 86, m u r e r m e s t e r Marius Henrik Jørgensen, Mogens J ø r ­ gensen, f r u Astrid E l v i r a Margrete Jørgensen, alle af Hovedvejen 72, alle af Glostrup. Bestyrelse: Nævnte J , T, Haagerup, M, H, Jørgensen, B, J , Haa­

gerup, M, Jørgensen, Direktion: Nævn­

te M, H, Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

e n i n g eller af d i r e k t ø r e n i f o r e n i n g

(11)

m e d et m e d l e m af bestyrelsen; ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af tast e j e n d o m af d e n samlede bestyrelse i f o r e n i n g med d i r e k t ø r e n .

Register-nummer 24.102; „Danbox A / S " , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e h a n d e l med ost s a m t f a b r i k a t i o n af og h a n d e l med emballage. Selskabet h a r hoved­

k o n t o r i L a n d s g r a v p r . Slagelse, Set.

P e d e r s l a n d s o g n ; dets vedtægter e r at 14. januar 1953. Den tegnede aktieka­

p i t a l udgør 100.000 kr., fordelt i ak­

t i e r p å 500, 1000 og 4000 k r . Aktieka­

pitalen e r fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert ak­

tiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme efter 3 m å n e d e r s noteringstid. Aktier­

ne l y d e r p å navn. Overdragelse af ak­

t i e r k a n k u n s k e med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

r e r n e s k e r i „Berlingske r i d e n d e eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Knud E j n a r Bag­

ger Hansen, Anchersvej 8, Klampen­

borg, f a b r i k a n t Holger Bagger Han­

sen Høng, p r o k u r i s t Knud J ø r g e n Hansen, GI. Kirkevej 46, Kastrup, d e r tillice u d g ø r bestyrelsen. D i r e k t i o n : Nævnte K. E . B. Hansen, H. B. Han­

sen. Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved Afhændelse og p a n t s æ t n i n g fast e j e n d o m — af to m e d l e m m e r af be- stvrelsen i forening. P r o k u r a e r med d e l t : Knud E j n a r Bagger Hansen og Holger Bagger Hansen, h v e r f o r sig

Register-nummer 24.103: „Esbjerg Betonvarefabrik A / S " , h v i s f o r m å l e r fabrikation, h a n d e l og f i n a n c i e n n g s - v i r k s o m h e d . Selskabet h a r hovedkon­

t o r i Esbjerg; dets vedtægter e r af 16. januar 1953. Den tegnede aktie­

k a p i t a l u d g ø r 100.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500, 1000 og 10.000 k r Ak­

tiekapitalen e r f u l d t indbetalt. Hvei t aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 stem­

me. Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne e r i k k e omsætriingspapirer. Bortset f r a overdragelse t i l ægtefselle eller bøi n k a n overdragelse af a k t i e r k u n ske med samtykke f r a bestyrelsen, d e r h a r forkøbsret p å d e øvrige a k t i o n æ r e r s vegne. Bekendtgørelse til a k t i o n æ i e i - n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : T ø m m e r h a n d l e r Hans Rei­

m e r Nielsen, Silkeborg, d i r e k t ø r Knud Reinholdt Jensen, landsretssagfører

Hartvig H e i n r i c h Rambusch, begge af Esbjerg, d e r tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes — d e r u n d e r ved af­

hændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejen­

d o m af d e n samlede bestyrelse.

E n e p r o k u r a e r m e d d e l t : Hans Reimer Nielsen.

Register-nummer 24.104: ,,A S K.

T r a n e- J ø r g e n s e n " , h v i s f o r m å l e r at d r i v e virksomhed s o m h a n d l e n d e , for­

t r i n s v i s med møbelstoffer, sadelma- cer- og polsterartikler e n gros. Selska­

bet h a r hovedkontor i Vejle; dets ved­

tægter e r af 13. f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 500 og 1000 k r . Ak­

tiekapitalen e r f u l d t indbetalt. Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å navn. Bortset l i a overgang ved a r v kan overdragelse at a k t i e r til ikke-aktionærer kun ske med bestvrelsens samtykke med m i n d r e a k t i e r n e forgæves h a r været tilbudt d e øvrige a k t i o n æ r e r , jfr. d e i ved­

tægterne § 3 givne regler. Bekendtgø­

relse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbe­

falet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Kaj Trane-Jørgensen køb­

m a n d Holger Hansen, begge af Møl­

holm p r . Vejle, l æ d e r h a n d l e r frøken Ellv Marie Poulsen, Maribo, d e r til­

lige udgør bestyrelsen. D i r e k h o n j Nævnte K. Trane-Jørgensen. Selskabet tegnes af e n d i r e k t ø r eller — derun­

d e r ved afhændelse og pantsætninsi af fast ejendom — af d e n samlede be­

styrelse.

Register-nummer 24.105: „Cahoma manufacturing c o m p a n y '1 V 1 S

formål e r a t fortsætte d e n af det per­

sonlige firma Cahoma m a n u f a c t u n n l v/ Orla Helmersen hidtil d r e v n e virk­

somhed, nemlig i n d u s t r i d r i f t med la- brikation af frisørartikler og kosme tiske a r t i k l e r samt a n d e n dermed forbindelse stående virksomhed Sel skabet h a r hovedkontor i København dets vedtægter e r af 16. decembei 1952. Den tegnede aktiekapital udgøi 85.000 kr., fordelt i aktier pa 50a 1000, 2000 og 5000 k r . Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels j andre værdier. Hver aktiebeløb

pi

500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lv d e r p å i h æ n d e h a v e r e n . Bekendtgørel se til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berhngsk'.

(12)

Fidende". Selskabets stiftere e r : F r i - iørmester Orla P e t e r Helmersen, F a - ianhaven 5, p r o k u r i s t Knud Torben tVall-Andersen, Smakkegaardsvej 95, jegge af Gentofte, f r i s ø r Poul Maibom Mesen, Vimmelskaftet 34, København.

Bestyrelse: Nævnte O. P . Helmersen

;amt landsretssagfører Arne Thorvald rinten, Skindergade 23, d i r e k t ø r Otto Cjær, Vimmelskaftet 34, begge af Kø- )enhavn. Direktion: Nævnte O. P. Hei­

nersen. Selskabet tegnes af to med- e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller if en d i r e k t ø r i f o r e n i n g med et med- e m af bestyrelsen; ved afhændelse og

»antsætning af fast ejendom af t r e nedlemmer af bestyrelsen i forening, eneprokura e r m e d d e l t : Knud Torben Vall-Andersen.

U n d e r 17. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.106: „Poul {røjgaards Tricotagefabrik A / S " , hvis ormål e r at d r i v e fabrikation af og landel med tekstilvarer. Selskabet h a r lovedkontor i H e r n i n g ; dets vedtæg­

er e r af 26. juli 1952. Den tegnede ktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt

aktier p å 1000, 2000 og 5000 k r . iktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels ontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert ktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 stem- l e efter 3 m å n e d e r s noteringstid. Ak- ierne l y d e r p å navn. Bortset f r a over­

a n g af aktier mellem stifterne ind- yrdes, d e r e s ægtefæller og b ø r n , h a r ed salg af aktier bestyrelsen p å sel- kabets vegne forkøbsret efter d e i edtægternes § 4 givne regler. Be- endtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved nbefalet brev. Selskabets stiftere e r : 'ricotagefabrikant Poul Nørgaard Højgaard, f r u Hulda Helene Krøj- a a r d , landsretssagfører .lens Smede- a a r d Andersen, alle af Herning, d e r

Hige udgør bestyrelsen. Adm. d i r e k - 5r: Nævnte P . N. Krøjgaard. Selska- et tegnes af d e n a d m . d i r e k t ø r eller n prokurist alene eller — d e r u n d e r ed afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast jendom — af d e n samlede bestyrelse.

Register-nummer 24.107: „A/S Cir- us I b " , hvis formål e r driften af i r k u s Ib på dyrehavsbakken, a n d e n iatervirksomhed, køb, salg og frem- tilling af film s a m t e n h v e r med oven- ævnte beslægtet virksomhed. Selska­

bet h a r hovedkontor i L y n g b y ; dets vedtægter e r af 18. m a r t s 1953. Den tegnetle aktiekapital udgør 125.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb p å 1000 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å n a v n . Ved overdragelse af a k t i e r — bortset f r a overgang ved ægteskab, a r v eller a r ­ veforskud — h a r d e øvrige aktionæ­

r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Skuespiller I b Christian Albert von Cotta Schønberg, Vodroffsvej 3 B, København, d i r e k t ø r Henning Munck K a r m a r k , Niels An- dersensvej 88, Hellerup, landsretssag­

f ø r e r Niels Christian Amandus Niel­

sen, E i n a r Holbøllsvej 3, Charlotten­

lund, d e r tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte I. C. A. von Cotta Schønberg, H. M. K a r m a r k . Selskabet tegnes af to m e d l e m m e r af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af e n d i r e k t ø r i for­

e n i n g med et m e d l e m af bestyrelsen;

ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n samlede bestyrelse.

Under 18. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.108: „ A / 5 Johs.

V . J e n s e n " , hvis formål e r a t d r i v e handel. Selskabet, d e r tidligere h a r været registreret u n d e r navnet „Ak­

tieselskabet J o h s . W . " (reg.-nr.

21.490), h a r hovedkontor i Næs­

tved; dets vedtægter e r af 23.

m a r t s 1949 med æ n d r i n g e r senest af 28. januar 1953. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier p å 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 k r . giver 1 stemme. Aktierne ly­

d e r p å navn. Ved overdragelse af a k t i e r h a r bestyrelsen forkøbsret ef­

ter d e i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Bestyrelse:

F r u Agnes Caroline E m i l i e Jensen, Hjultorvet, Næstved, k ø b m a n d Karl Villiam J e n s e n , Nystedvej 12, Køben­

havn, købmand J e n s L a u r i t s Jensen, Sandved. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i f o r e n i n g ; ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af d e n samlede besty­

relse. P r o k u r a e r m e d d e l t : J o h a n n e s

(13)

Valdemar Jensen i forening med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 24.109: „Erco- pharm A I S " , h v i s formål e r at d r i \ e h a n d e l , d e r u n d e r i m p o r t og eksport s a m t agenturvirksomhed m e d kemiske og p h a r m a c e u t i s k e p r o d u k t e r , medi­

c i n a l v a r e r , a r t i k l e r til s å d a n n e fi em- bringelser m . v . Selskabet h a r hoveci- k o n t o r p å F r e d e r i k s b e r g ; dets ved- tægter e r af 16. f e b r u a r 1953. Den teg­

n e d e aktiekapital u d g ø r 15.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 100, 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb p å 100 k r . giver 1 stemme. Aktierne l y d e r p å navn. \ ed salg af a k t i e r h a r bestyrelsen p a d e øvrige a k t i o n æ r e r s vegne subsidiært p å selskabets vegne forkøbsret efter d e i vedtægternes § 2 givne regler.

Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved anbefalet brev. Selskabets stif­

t e r e e r : Apoteker E r i k Harald B,|a- r i n g e r , Stockholm, c a n d . p h a r m . Poul Michael Assens, F r e d e r i k s b e r g Alle 60, landsretssagfører Niels Julius Kør­

ner, R a a d h u s s t r æ d e 7, højesteretssag­

f ø r e r Kaj Valdemar Holm-Nielsen Ny Vestergade 1, alle af København Bestvrelse: Nævnte E . H. Bjåringer, P M Assens, K. V. Holm-Nielsen.

D i r e k t i o n : Nævnte P . M. Assens. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be styrelsen i f o r e n i n g eller af e n d i r e k t ø r ; ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom af den samlede be­

styrelse.

U n d e r 22. a p r i l e r optaget s o m : Register-nummer 24.11 (i: „Skandi n a v i s k T a n g m e l Fabrik A / S " , h v i s for­

mål e r f a b r i k a t i o n og h a n d e l eller d e r m e d beslægtet v i r k s o m h e d . Sti­

skabet h a r hovedkontor i København;

dets vedtægter e r af 24. oktober 1952 0 2 5. m a r t s 1953. Den tegnede aktie­

kapital udgør 110.000 kr., fordelt i ak­

tier p å 500, 1000 og 5000 k r . Aktie­

kapitalen e r fuldt indbetalt, dels kon­

tant dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb p å 500 k r . giver 1 stemme.

Aktierne l y d e r p å i h æ n d e h a v e r e n . Bekendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e s k e r i „Berlingske T i d e n d e " og ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r ; Grosserer Karl P e d e r Jørgensen, G \ l - denlaksvej 13, d i r e k t ø r Aksel Alfred

Duvantier, Glahns Allé 5, begge af København, d i r e k t ø r Hakon Jørgen­

sen J a r l e , Roskilde. Bestyrelse: Nævn­

te A. A. Duvantier samt salgschef Vagn Bergenfelt, Gyldenlaksvej 13, d i r e k t ø r Kaj Rømer-jensen, Østerbro- ] gade 29, begge af København. Direk- i t i o n : Nævnte K. Rømer-Jensen. Sel­

skabet tegnes af e n d i r e k t ø r i for- | e n i n g med et medlem af bestyrelsen I

el le r _ d e r u n d e r ved afhændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejendom — a? t o

medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 24.111: „ H e l v a n q \ oq Johnsen A / S " , hvis f o r m å l e r at d r i v e fabrikation og h a n d e l med tekstilvarer og d e r m e d beslægtede a r ­ tikler. Selskabet h a r hovedkontor i København; dets vedtægter e r af 9.

f e b r u a r 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier pa 500 og 1000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebeløb pa, 500 k r . giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på na^ n.

Ved overdragelse af aktier h a r d e øv­

rige a k t i o n æ r e r forkøbsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til a k t i o n æ r e r n e sker i Berlingske T i d e n d e " eller ved brev Selskabets stiftere e r : Grosserer Al a n J o h n s e n , f r u Gerda Emilie Holck J o h n s e n , begge af Damgaardsvej 33, Klampenborg, fabrikant Boie Holgen Helvang, Lundevej 5, Allerød. Bestv­

relse: Nævnte A. J o h n s e n , B. H. Hel­

vang samt overretssagfører Christian Marcrvardt, G r a a b r ø d r e t o r v 15, Køben­

havn. Direktion: Nævnte A. Johnsen, B. H. Helvang. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i f o r e n m i eller af forretningsføreren eller at en d i r e k t ø r h v e r f o r sig i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

U n d e r 23. a p r i l e r optaget s o m : R e g i s t e r - n u m m e r 24.112: „ l Mønsted Papir-Aktieselskab", h v i s f o r m å l e r a t d r i v e d e t a i l h a n d e l i n d e n ­ f o r p a p i r b r a n c h e n . S e l s k a b e t , d e r t i d ­ l i g e r e h a r v æ r e t r e g i s t r e r e t u n d e n n a v n e n e „Knud S ø r e n s e n s i a p i r - h a n d e l A/S" ( r e g. - n r 13.59/) Or

Tage Mønsteds P a p i r h a n d e l A ^

(14)

reg.-nr, 14.664), h a r hovedkontor i København; dets vedtægter e r af 15.

»S 31. juli 1935 m e d æ n d r i n g e r senest f 10. f e b r u a r 1953. Den tegnede ak- iekapital udgør 40.000 kr., fordelt i ktier p å 500 k r . Aktiekapitalen e r uldt indbetalt, dels kontant, dels i n d r e v æ r d i e r . Hver aktie giver 1 temme. Aktierne l y d e r p å navn.

red overdragelse af a k t i e r h a r d e øv- ige a k t i o n æ r e r forkøbsret. Bekendt- øreise til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved nbefalet brev. Bestyrelse: General- i t e n d a n t Niels F r e d e r i k Herholdt ylow ( f o r m a n d ) . F a l k o n e r Allé 1, rokurist Helge Geo H a r m s Sylow, astelsvej 24, begge af København, ofchef k a m m e r h e r r e J o h a n Vilhelm i l i p Vest, C. V. E . Knuthsvej 6, Helle- Lip. D i r e k t ø r : E r n s t Verner Bei- h u r t Jensen, Lipkesgade 25, Køben­

avn. Selskabet tegnes af to medlem- ler af bestyrelsen i f o r e n i n g eller af estyrelsens f o r m a n d alene; ved af- ændelse og p a n t s æ t n i n g af fast ejen- om af den samlede bestyrelse. P r o - ura e r m e d d e l t : E r n s t Verner Bei- hurt Jensen i f o r e n i n g med et med- m af bestyrelsen.

Register-nummer 24.113: „Østerbros extilhus AIS ( E . F u n c h A I S ) " . U n d e r ette navn d r i v e r „ E . F u n c h A/S" til- ge virksomhed som bestemt i dette ilskabs vedtægter, hvortil henvises

•eg.-nr. 24.028).

1 n d e r 24. a p r i l e r optaget s o m : Begister-nummer 24.114: „AIS Meje­

et „Vestergaard", S u l s t e d " , h v i s for- ål e r at e r h v e r v e mejeriet „Vester- lard , Sulsted, og d e r f r a d r i v e ejerivirksomhed. Selskabet h a r ho- ulkontor i Sulsted; dets vedtægter

af 5. j a n u a r 1953. Den tegnede rtiekapital udgør 400.000 kr., fordelt aktier p å 1000, 2000 og 5000 kr.

itiekapitalen e r fuldt indbetalt vert aktiebeløb p å 1000 k r . giver stemme efter 2 m å n e d e r s noterings- 1. Aktierne l y d e r p å navn. Ak-

; r n e e r ikke omsætningspapirer.

m s e t fra overgang ved a r v til e n 'tonærs e n k e eller livsarvinger h a r

(i overdragelse af aktier d e øvrige a i o n æ r e r forkøbsret efter d e i ved- ægternes § 3 givne regler. Bekendt-

•relse til a k t i o n æ r e r n e s k e r ved a n ­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : D i r e k t ø r Hans P e d e r s e n , d i r e k t ø r E r i k Filipsen P e d e r s e n , p r o k u r i s t Alf Michaelsen Ingstrup, alle af Skjød- s t r u p , d e r tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte E . F . P e d e r s e n . Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

mand eller e n d i r e k t ø r ; ' ved a f h æ n ­ delse og p a n t s æ t n i n g af fast e j e n d o m af bestyrelsens f o r m a n d i f o r e n i n g med d i r e k t i o n e n . E n e p r o k u r a e r m e d d e l t : Alf Michaelsen Ingstrup.

Begister-nummer 24.115: „Ejendoms­

aktieselskabet K e i l s t r n p l u n d " , hvis formål e r at e r h v e r v e , bebygge, ud­

nytte samt p å e n h v e r m å d e frugtbar­

gøre g r u n d e i Birkerød k o m m u n e . Selskabet h a r hovedkontor i Køben­

h a v n ; dets vedtægter e r af 14. oktober 1952. Den tegnede aktiekapital udgør 64.000 kr., fordelt i a k t i e r p å 100, 500, 1000 og 2000 k r . Aktiekapitalen e r fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a n d r e v æ r d i e r . Hvert aktiebcløb p å 100 k r . giver 1 stemme efter 2 måne­

d e r s noteringstid. Aktierne l y d e r p å navn. Aktierne e r i k k e omsætnings- p a p i r e r . Aktierne kan o v e r d r a g e s ved arv. Ved salg af a k t i e r h a r bestyrelsen på d e øvrige a k t i o n æ r e r s vegne for­

købsret efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Ingen a k t i o n æ r m å eje 50 pet. eller d e r o v e r af aktiekapi­

talen. I n d e h a v e r e n af a k t i e r n r . 1—10 incl. e r pligtig a t l a d e s i n e a k t i e r i n d ­ løse af bestyrelsen p å a n f o r d r i n g efter d e i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

r e r n e s k e r ved brev. Selskabets stif­

tere e r : Murermester Sigfred Bendt­

sen, Egeløkkevej 5, København, tøm­

rermester Eigil H e r m a n n Ville J ø r ­ gensen, O r d r u p g a a r d s v e j 10, Char­

lottenlund, s n e d k e r m e s t e r F r e d e r i k Ejvind Madsen, Kongevej 89, Birke­

rød. Bestyrelse: Nævnte S. Bendtsen, I". E . Madsen samt landsretssagfører Keld Derni Nygaard, Trommesalen 7, København. Selskabet tegnes d e r - u n d e r ved afhændelse og"pantsætning cU fast ejendom — af to m e d l e m m e r al bestyrelsen i forening.

Register-nummer 24.116: „AIS Ka­

pacitet Investering", hvis formål e r at d r i v e financierings- og investe- ringsvirksomhed. Selskabet h a r ho-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede