• Ingen resultater fundet

EEG18TKEEINGST1! »ENDE

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "EEG18TKEEINGST1! »ENDE "

Copied!
66
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

EEG18TKEEINGST1! »ENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SOFART

Nr. 8 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i august måned

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

A . B . C . G r a m m o f o n ( P h i l i p s I n d u s t r i o g H a n d e l s ) , 3 9 1 .

A b a s k u B y g n i n g s m a t e r i a l e r , 4 3 4 . A b r a h a m s e n & G o . , 4 3 4 .

A d m i n i s t r a t i o n s s e l s k a b e t a f 3 1 - 1 2 - 1 9 3 4 , 4 3 1 .

A f h o l d s - & H ø j s k o l e h o t e l l e r i K ø b e n ­ h a v n , 4 2 1 .

A g r o - K e m i , 4 2 8 .

A k t i e s e l s k a b e t a f 7 . A u g u s t 1 9 5 0 , 4 2 5 . A k t i e s e l s k a b e t a f 1 0 . o k t o b e r 1 9 5 0 , 4 3 0 . A k t i e s e l s k a b e t a f 1 . J a n u a r 1 9 5 2 , 4 2 1 . A k t i e s e l s k a b e t a f 1 8 . J u l i 1 9 5 3 , 4 2 1 . A k t i e s e l s k a b e t a f 2 7 - 1 2 - 1 9 5 5 , 4 2 8 . A k t i e s e l s k a b e t a f 7 . M a r t s 1 9 5 6 , 3 9 8 . A k t i e s e l s k a b e t a f 8 . M a j 1 9 5 6 , 4 0 4 . A k t i e s e l s k a b e t a f 2 7 . J u n i 1 9 5 6 , 4 0 0 . A l l a n t e x ( M a n u f a k t u r e n g r o s ) , 4 3 2 . A l l e s e n - H o l m , A . H . , 3 9 5 .

A m a g e r b r o , 4 3 3 . A m a k , 4 1 4 .

A n d e l s b a n k e n A . m . b . A . , 4 1 7 .

A n d e l s s e l s k a b e t R a n d e r s K v æ g t o r v o g S l a g t e h u s , 4 0 7 .

A n d e r s e n , L a u r i t z , & C o . , 4 2 3 .

A n d e r s e n , P o u l , & C o . , P i a n o e r o a F l y f f - l e r , 4 0 8 .

A n d e r s e n , S t e r e n & C o . , 4 3 3 . A n h y d r o , 4 1 6 .

A n k e r K a s s e a p p a r a t e r o g B o g h o l d e r i m a ­ s k i n e r , 4 2 9 .

A r a k o ( A r b e j d e r n e s R a d i o K o o p e r a t i o n ) , 4 3 4 .

A r b e j d e r n e s L i g k i s t e m a g a s i n e r , 4 2 8 . A s m u s s e n , V . , & J . W e b e r , H o l b æ k , 3 9 1 . A s s e n s E l e k t r i c i t e t s v æ r k , 4 1 3 ,

A s t a M ø b l e r , 3 8 9 .

A t a l a n t a , R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 8 . A t l a n t i c , C o d f i s h C o r p o r a t i o n , T h e , 4 1 0 . A u g u s t i n u s & H a n s e n , 4 0 7 .

A u g u s t i n u s , C h r . , F a b r i k e r , 4 0 9 . A u t o g a a r d e n , S k a n d e r b o r g , 4 4 0 . A u t o g u m m i R o y a l , 4 3 9 .

A v o n A u t o g u m m i , 4 3 9 . B a g e r , L , & C o . , 4 1 8 .

B a g e r m e s t r e n e s B u g b r ø d s f a b r i k i V e j l e , 4 0 7 .

B a g g e r s , W i l l i a m , E f t f . , 4 0 8 . B a n k e , E l o , 4 2 5 .

B e c h - H a a s e & C o . , 4 3 1 .

B e n d i x e n , F . C . , C i g a r - o g T o b a k s f a b r i k , 4 3 6 . B e n i m e x , 4 3 2 .

B e n z o n , A l f r e d , 4 0 7 . B e r g h o l m , C h r . , 4 2 6 .

B e r g s ø e , T h o m a s , B e k l a m e , 3 8 9 . B e r t e l s e n , I v a r , 3 8 6 .

B e r t e x K o r s e t t e r , 4 1 8 .

B i r k e r ø d B i o , M a t r . n r . 5 1 a f B i r k e r ø d B y o g S o g n , 4 2 6 .

B j e l k e s h u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 1 . B l i k k e n s l a g e r n e s A / S , E s b j e r g , 4 0 4 . B o a S k o f a b r i k e n , 4 0 7 , 4 2 7 .

B o l b r o M o t o r C o m p a g n i ( V . F e h r & C o . ) , 3 9 1 . B o l b r o g a a r d e n , 4 3 3 .

B o l e t t e , F . , 3 8 5 .

B o l i g s e l s k a b e t E l l e s ø p a r k , 4 3 5 .

B o p a r k e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 1 . B o r c h , A . , O s t e n g r o s ( Ø r s t e d e x p o r t ) , > 4 1 6 . B o r c h , A d o l f , 4 1 6 .

B o r g , B . , S e r v i c e , 3 9 0 .

B r o c k h u u s , V . M . , M a s k i n s n e d k e r i , 4 3 1 . B r o s s o n M o t o r C o m p a n y , 4 3 6 .

B r ø n d e r s l e v T e g l v æ r k e r , 4 1 8 .

B r ø n s h ø j S p o r t s h a l , E j e n d o m s a k t i e s e l ­ s k a b e t , 4 0 7 .

B r ø r u p o g O m e g n s S a m l e s t a l d , 4 1 8 . B u d v a g t e n , 4 2 4 .

B y g g e r i e t s T r æ l a s t h a n d e l , 3 8 5 . B y g n i n g s s e r v i c e A / S T r a v i a t a , 4 1 9 .

(2)

C . B . H . S t å l v i n d u e - o g V æ g t f a b r i k , 4 3 1 . C a n n e d C r e a m a n d M i I k C o m p a n y , T h e , 4 2 5 . C a p a x , 4 1 8 .

C a r s t e n s , F r i t z , F i n a n c i e r i n g s A / S , 4 3 5 . C e n t r a l R e n s e r i e t , 4 1 9 .

C h r i s t e n s e n , A l f r e d , & C o . ' s e f t f . , N a k ­ s k o v , 3 9 6 .

C h r i s t e n s e n s , B r ø d r e n e , K u l f o r r e t n i n g , 4 2 8 . C h r i s t e n s e n s , H . C . , S t å l s k i b s v æ r f t a f

1 9 4 9 , 4 2 3 .

C h r i s t i a n s M ø l l e , 4 1 6 . C i m b r i a T ø m m e r h a n d e l , 4 3 1 . C l a u s e n & B a k , M ø r t e l v æ r k , 4 0 9 . C o d a n , H o t e l , 4 1 6 .

C o n s t a n t i n F i l m s , 4 2 0 .

C o n s t r u c t i o n M a n a g e m e n t , K ø b e n h a v n , 3 9 0 . C o r n i c O i l C o m p a n y , 4 2 1 .

C r o n e , J ø r g e n , F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a b , 4 1 3 .

D a h l s , I n g . T . , S h i p s s e r v i c e , 4 1 7 . D a k a s , D a n s k K r e d i t A / S , 4 2 0 . D a l v a , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 3 8 8 . D a n - R e f l e x , 4 4 0 .

D a n a - t r i p A u t o u d l e j n i n g , 3 9 9 .

D a n i s h C o m m e r c i a l & I n v e s t m e n t C o m ­ p a n y D C I , 4 2 3 .

D a n s k A c e t y l e n g a s v æ r k ( H . G a b e ) ( D a n s k I l t - & B r i n t f a b r i k ) , 4 2 7 .

D a n s k A c e t y l e n g a s f a b r i k ( D a n s k I l t - &

B r i n t f a b r i k ) , 3 9 2 . D a n s k A c r y l - T e k n i k , 4 1 5 . D a n s k A n d e l s K u l f o r r e t n i n g , 4 2 9 . D a n s k C e m e n t C e n t r a l , 4 2 8 . D a n s k E s s o , 4 4 0 .

D a n s k F a r v e - o g T e g n e f i l m , 4 2 9 . D a n s k - F i n s k D a m p s k i b s s e l s k a b , 4 2 9 . D a n s k F r u c t u s , 3 9 0 .

D a n s k F r u g t p u l p & P e c t i n I n d u s t r i , 4 3 0 . D a n s k F y r v æ r k e r i f a b r i k , 4 1 2 .

D a n s k F æ r d s e l s s t r i b e s e l s k a b , 3 9 7 . D a n s k G i p s i n d u s t r i , 4 3 5 .

D a n s k I l t - o g B r i n t f a b r i k , 4 2 6 . D a n s k K a k k e l o v n s S e r v i c e , 4 2 9 . D a n s k K r e d i t A / S D a k a s , 4 2 0 .

D a n s k K ø b e k o n t r a k t - F i n a n c i e r i n g , 4 2 1 . D a n s k M a s k i n f o r h a n d l i n g , 4 2 7 . D a n s k M i n e r a l o l i e f a b r i k , 4 1 5 .

D a n s k O x y g e n - & H y d r o g e n f a b r i k ( D a n s k I l t - & B r i n t f a b r i k ) , 3 9 2 .

D a n s k P e l s d y r o p d r æ t , 4 3 5 . D a n s k P l a n t a g e C o . , 4 3 2 .

D a n s k P a a h æ n g s v o g n s F a b r i k , K ø b e n ­ h a v n , 4 2 0 .

D a n s k P a a h æ n g s v o g n s F a b r i k , A a b e n r a a , 4 2 0 .

D a n s k R e k l a m e E n t e r p r i s e , 4 0 3 . D a n s k R ø r i n d u s t r i , 4 3 2 .

D a n s k S v e n s k T u r i s t f a r t , 3 8 7 . D a n s k - V e s t n o r s k R e d e r i , 3 9 7 .

D a n s k e E l e k t r o i n s t a l l a t ø r e r s ^ M o t o r A b o n ­ n e m e n t , 4 1 2 .

D a n s k e K ø b m æ n d s H a n d e l s a k t i e s e l s k a b , 4 1 1 .

D a n s k e M e j e r i e r s F æ l l e s i n d k ø b o g M a ­ s k i n f a b r i k , D e , 4 3 9 .

D a r a n o k e m i s k - t e k n i s k o g k o s m e t i s k f a ­ b r i k ( M a r i n e l l o ) , 4 0 7 .

D a r w i n s T o l e d o S t å l , 4 2 1 . D e n m a n , A a g e , 4 1 2 . D i a n a , K ø b e n h a v n , 4 1 5 .

D i s c o n , H a n d e l s - o g F i n a n c i e r i n g s s e l s k a - b e t , 4 1 0 .

D o l l a r M a s t e r , 4 0 6 . D o m u s , T o b a k s h u s e t , 4 2 4 . E g e b j e r g T e g l v æ r k , 4 3 3 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t a f 1 . F e b r u a r

" 1 9 4 6 , 4 3 6 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B j e l k e s h u s , 4 2 1 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B o p a r k e n , 4 3 1 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B r ø n s h ø j S p o r t s -

h a l , 4 0 7 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t D a l v a , 3 8 8 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t F i o l g a a r d e n , 4 3 1 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t F e m k a n t e n a f 2 5 .

" a p r i l 1 9 3 0 , 4 1 7 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k . F r i l u f t s p a r k e n , 4 3 9 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t G a r t n e r g a a r d e n ,

" 4 3 1 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t H u s u m v e j 6 3 - 6 5 ,

" 4 1 4 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t H a a b e t , 4 3 6 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t J u n g g a a r d e n , 4 2 4 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t K r æ m m e r p a s s a ­

g e n , 3 9 3 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t L i n d e h ø j e n i B i r ­ k e r ø d , 4 0 2 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a g l e b o , 4 1 2 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a t r . n r . 1 0 c v

a f B a g s v æ r d , 4 0 9 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t M a t r . N r . 40 z F r e d e r i k s b e r g , 4 3 2 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t P i l e g a a r d s v a n g e n

" 4 0 6 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t P r o v s t e v æ n g e t , 4 1 1 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B i m m e n s g a a r d ,

•409.

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S k e l h ø j v e j 2 5 , 3 9 9 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S k o v s h o v e d v e j

n r . 9 m . f l . , 4 1 0 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S m a k k e g a a r d s b o ,

" 4 1 7 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S m e d e v æ n g e t , 4 3 8 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S t å l g a a r d e n , 4 2 1 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t T a x g a a r d e n , 4 2 4 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t T o r d e n s k j o l d s g a ­

d e 2 2 , H o r s e n s , 3 9 8 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V a l b y B a k k e g a a r d I I I , 4 3 0 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V e d S p i d s o d d e n ,

" 4 2 2 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V e k s e b o , 4 1 0 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V e s t e r v a n g n r .

" 1 0 , 4 2 9 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t V e s t e r v a n g n r .

" 2 0 m . f l . , 4 1 6 .

E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t W i l m a , 4 2 0 . E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Ø s t e r b r o g a d e 1 A

" o g B , 4 2 7 .

E j e n d o m s s e l s k a b e t a f 9 . o k t o b e r 1 9 4 5 , 4 2 4 . E j e n d o m s s e l s k a b e t M a t r . N r . 1 1 2 8 a f U t ­

t e r s l e v , 4 0 8 .

(3)

E j e n d o m s s e l s k a b e t R o s e n v a n g e n , A a r h u s , 4 0 2 .

E l e c t r i c a l F o n o - F i l m s C o . , 4 3 6 . E l l e s ø p a r k , B o l i g s e l s k a b e t , 4 3 5 . E l v e r h ø j , H a n d e l s h u s e t , 4 3 8 .

E n t r e p r e n ø r f i r m a e t F . K r i s t o f f e r s e n &

C o . , 4 1 9 .

E r i c s s o n , L . M . , 4 3 7 .

E s p e o g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g , 4 2 7 . E s t l a n d e r , E r i k , M o t o r s , 4 1 7 , 4 4 0 . E w e r i c o , 4 0 3 .

F a b r i k f o r M å l e i n s t r u m e n t e r F e r m a , 4 2 6 . F a k t a M a n u f a k t u r , 4 3 3 .

F a v r s k o v P e l s f a r m , 4 3 3 . F e h r , V . , & C o . , 4 2 2 .

F e m k a n t e n a f 2 5 . a p r i l 1 9 3 0 , E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 7 .

F i l e t f a b r i k e n P o l a r f i s k , 4 1 2 . F i n b a d , 4 2 0 .

F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t a f 2 0 . A u g u s t 1 9 4 7 , 4 1 2 .

F i n a n s k o n s o r t i e t a f 2 8 . M a r t s 1 9 3 5 , 4 1 4 . F i n n h u s e n e , S i l k e b o r g , 4 2 1 .

F i o l g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 1 . F i s k A u t o m o b i l g u m m i , 4 3 9 .

F o l k e t i d e n d e s B o g t r y k k e r i , 4 1 9 . F o l k e t s H u s i i H e l s i n g ø r , 4 2 6 . F o n o F i l m , 4 1 2 .

F o r e n e d e G r a n i t b r u d , D e , S a n d s t e n s b r u d o g S t e n h u g g e r i e r p a a B o r n h o l m , 4 1 3 . F o r e n e d e J e r n s t ø b e r i e r , D e , 4 2 7 . F o r e n e d e V a g t s e l s k a b e r , D e , 4 3 2 . F o r l a g e t f o r d a n s k e E r h v e r v , 4 3 2 . F o s s , N . , E l e c t r i c , 3 8 5 .

F o u r F r a n c e , 4 1 2 .

F o x S k o m a g a s i n , S k i v e , 3 9 4 . F r a e n c k e l , O s c a r , & C o . , 4 1 3 . F r a n d a n i a , 4 1 6 .

F r e d e r i k s b e r g S u k k e r v a r e f a b r i k , 4 2 5 . F r e d e r i k s b e r g V i n - K o m p a g n i , 4 2 3 . F r a n d s e n , S . , H o r n s l e t , 3 9 2 . F r e d e r i c i a E j e n d o m s k o m p a g n i , 4 1 7 . F r e d e r i c i a K u l - o g B r æ n d e h a n d e l , 4 2 5 . F r e d e r i c i a S k o t ø j s f a b r i k , 3 9 0 .

F r e d e r i k s e n , O t t o , 4 1 3 .

F r e d e r i k s h a v n s L æ d e r h a n d e l o g S k o t ø j s ­ f a b r i k , C h r . J e n s e n , 4 2 3 .

F r e d e r i k s s u n d K u l i m p o r t , 4 1 1 . F r i i s - H a n s e n & L a y b o u r n , 4 1 3 .

F r i l u f t s p a r k e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k . , 4 3 9 . F r i s e r b o , 4 1 4 .

F r o n , 4 3 6 .

F y e n s G o l f b a n e v e d N y b o r g S t r a n d , 4 3 4 . F y n s F o r s a m l i n g s h u s i O d e n s e , 4 2 3 . F æ l l e s b o g b i n d e r i e t J . J ø r g e n s e n & C o . —

D y v a & J e p p e s e n , 4 2 6 . G a n d a L i n e , 4 1 3 .

G a r t n e r g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 1 .

G e r i a s , 3 9 7 .

G e s a , h a n d e l o g f a b r i k a t i o n , 4 3 2 . G r e n a a - H u n d e s t e d F æ r g e f a r t , 4 2 9 . G r e v e S o f t I c e , 3 8 7 .

G r u n d t v i g s k U n g d o m s h j e m , E s b j e r g , 4 3 3 . G r ø n n e v a n g s S l a g t e r f o r r e t n i n g , 4 2 6 .

G r a a b r ø d r e h u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b , i O d e n s e , 4 2 5 .

G u l d s m e d e g a d e 2 7 , A a r h u s , 4 3 7 . H a l d , A x e l V . , 4 2 3 .

H a l d s b o r g , 4 1 0 .

H a n d e l s a k t i e s e l s k a b e t M j ø l n e r , 4 3 8 . H a n d e l s h u s e t E l v e r h ø j , 4 3 8 .

H a n d e l s - o g E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t B o ­ l e t t e 1 , 4 1 2 .

H a n d e l s - o g F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t D i s - c o n , 4 1 0 .

H a n d e l s s e l s k a b e t P a n o r a m a , 4 2 2 . H a n s e n , K . , & C o . , 4 3 3 .

H a n s e n s , A r n o l d , T r i k o t a g e f a b r i k , 4 1 1 . H a r d s y s s e l , R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 1 . H a r l a n g & T o k s v i g , R e k l a m e b u r e a u , K ø ­

b e n h a v n , 4 3 3 . H a u s c h i l d , O . , 4 3 7 .

H e b y m a , I n v e s t e r i n g s s e l s k a b e t , 4 1 7 . H e l l e r u p o g O m e g n s B a n k , 4 2 2 . H e m p e l s , J . C . , S k i b s f a r v e f a b r i k , 4 2 7 . H e n r i k s e n s , E d v a r d , F o r l a g , 4 0 6 . H e r l e v H ø j g a a r d , 4 2 3 .

H i l l e r s , B r ø d r e n e , S j æ l l a n d s J e r n - o g S t å l f o r r e t n i n g , 4 2 1 .

H i l l e r ø d F æ l l e s b a g e r i , 4 1 9 . H o b r o I s e n k r a m f o r r e t n i n g , 4 0 9 . H o l b æ k A m t s t i d e n d e , 4 3 3 . H o l b æ k A m t s V e n s t r e b l a d , 4 2 7 .

H o l l a n d s h a v e n s V i n - o g K o l o n i a l h d l . , 4 3 5 . H o l m & L a r s e n , 4 2 5 .

H o l m s , B r d r . J ø e r n & 1 . P . , M ø b e l f a b r i k , 4 3 1 .

H o l s t , O r l a J a n t z e n , K ø b e n h a v n , 4 1 9 . H o l s t , O r l a J a n t z e n , A a r h u s , a f 1 9 5 4 , 4 1 9 . H o r s e n s B a n k , 4 3 8 .

H o t e l C o d a n , 4 1 6 .

H o v e d s t a d e n s R e v i s i o n s k o n t o r , 4 0 9 . H o v i t e x , 4 2 6 .

H u m b l e A f h o l d s - o g H ø j s k o l e h j e m , 4 3 0 . H u n d e r u p h a v e , 4 1 0 .

H u s u m v e j 6 3 - 6 5 , E j e n d o m s a k t i e s e l s k . , 4 1 4 . b e t , 4 1 4 .

H v a m , A . & E . , 4 2 8 . H v a s c o , 4 2 3 .

H ø e d , C . F . , 3 9 2 . H ø j r i s T e g l v æ r k , 4 3 3 .

H a a b e t , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 6 . I R S s a l e s p r o m o t i o n , 4 0 1 .

I l t , 4 3 7 .

I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a c h i n e s ( I B M ) , 4 2 8 . I n v e s t e r i n g s s e l s k a b e t H e b y m a , 4 1 7 . J a c o b s e n , H e r m a n n , O l i e & K u l , 4 2 8 . J e c i b o , 4 2 4 .

J e n s e n , J o b s . E . , 4 3 4 . J e n s e n , L a u r i t s , A a r h u s , 4 1 1 . J e n s e n , O . H o l m , V e j l e , 4 1 0 . J e n s e n , P e t e r , 4 3 5 .

J e n s e n s , C h r . , f a m i l i e a k t i e s e l s k a b a f 1 9 5 6 , 3 9 1 .

J e r n s t ø b e r i e t K o n g e a a , 4 1 3 .

J e s p e r s e n , T b . S e x t u s , & S ø n n e r , 4 3 6 . J u n g g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 4 J u s t e s e n , B r d r . , F r e d e r i k s h a v n , 4 2 2 .

(4)

J u t l a n d i a d ø r - & m ø b e l p l a d e f a b r i k , 4 3 7 . . J y d s k L a n d v i n d i n g , 4 3 2 .

J æ g e r s b o r g B a n k ( H e l l e r u p o g O m e g n s B a n k ) , 3 9 1 .

K a l k - , s a n d s t e n - o g e e m e n t v a r e f a b r i k e n U n i o n , 4 1 6 .

K e m i d r o g a , 4 2 9 .

K e m i s k V æ r k K ø g e , 4 1 2 . K e m o l , 4 2 1 .

K e m o - s c a n d i a , 4 2 3 .

K i r k e v æ n g e t n r . 6 m . f l . , V a l b y , 4 1 3 . K l e e , B r d r . P . & M . , 4 2 5 .

K l e e , M o g e n s , 4 1 4 .

K n u d s e n , V . , K j o l e f a b r i k , 3 8 9 .

K o c h , K o r n e r u p , & B a n g , H a n d e l s s e l s k a b , 4 0 8 .

K o m t e l b u r e a u , 4 1 4 .

K o n g e a a , J e r n s t ø b e r i e t , 4 1 3 .

K o n t o r K e m i , A k t i e s e l s k a b e t f o r , 4 0 8 . K o r i n t h S a v v æ r k , 4 2 0 .

K o r n - & F o d e r s t o f k o m p a g n i e t , 4 3 1 , K o r s e t S c h y t t e , 4 1 0 .

K r a f t F o o d s I n t e r n a t i o n a l , 4 2 1 . K r a g e n æ s S a v v æ r k , 4 3 6 . K r e b s ' S k o l e , 4 0 7 .

K r i s t o f f e r s e n , E n t r e p r e n ø r f i r m a e t F . , &

C o . , 4 1 9 .

K r i i g e r & N æ s t e d , 4 0 9 .

K r s q m m e r g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­ b e t , 3 9 3 .

K r ø l n e r , K . , L æ d e r v a r e f a b r i k , 4 1 0 . K j ø b e n h a v n s1 H a n d e l s b a n k , 4 1 5 .

K ø b e n h a v n s k e B a g e r m e s t r e s n y e R u g - b r ø d s f a b r i k , 4 2 8 .

K ø d f o d e r f a b r i k e n S j æ l l a n d , 4 1 4 . K ø g e K u l f o r r e t n i n g , 4 1 1 .

K ø g e S t o r m ø l l e , 4 3 8 . K a a s B r i k e t t e r , 4 0 9 .

K a a s t r u p , R u d . , & C o . , 4 3 5 .

L a n d b o b a n k e n i S k i v e , S a l l i n g B a n k , 4 2 4 . L a n g e & U n m a c k , 4 1 5 .

L a n g e s , H o l t e n , T r æ l a s t h a n d e l , 4 1 7 . L a r s e n , J o h a n n e s , 4 1 3 .

L a r s e n s , G . V . , E f t f . , B o g e n s e , 4 1 1 . L a r s e n s , S . , M ø b e l f a b r i k , 4 2 0 . L a s s e n , E m i l , 4 3 4 .

L a u s t s e n , J u l . , & S ø n , H o l s t e b r o , 3 9 8 . L e g e t ø j s h u s e t T h e o d o r T h o r n g r e e n , 4 3 5 . L e v r i n g , J . , & C o . , 4 3 6 .

L e x b u r n e r , 3 9 7 .

L i n d e h ø j e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , B i r ­ k e r ø d , 4 0 2 .

L o d a l , K r . , 4 2 5 .

L o l l a n d F a l s t e r s S t i f t s t i d e n d e , 4 3 2 . L o l l a n d s T i d e n d e , 4 2 8 .

L o n d o n H e r r e m a g a s i n , V e j l e , 3 8 8 . L u n d , H a n s , & C o . , 3 9 9 .

L u n d e b o r g H a v e , 4 3 3 .

L y n g b y P o l s t e r m ø b e l f a b r i k , 4 2 2 . L y s g a a r d , F r o d e , 4 1 2 .

M a d e l u n g , H . B . , T r a d i n g C o . , 4 3 3 . M a g l e b o , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 2 . M a n n i c h e & H a r t m a n n , 4 2 5 .

M a r g i n a l H a n d e l s a k t i e s e l s k a b , 4 0 1 .

M a r i b o T r æ v a r e f a b r i k , 4 1 9 . M a r i e b o D a m p m ø l l e , 4 3 4 .

M a r i e n d a l s M ø l l e o g E k a B r ø d f a bi-., 4 0 8 , 4 3 7 . M a r i n e l l o , 4 3 9 .

M a s k i n f a b r i k e n S v e n d b o r g , 4 3 8 . M a s s e y - H a r r i s - F e r g u s o n , 4 3 8 . M a t h i a s e n , K . E . , 4 3 8 .

M a t r . n r . 6 a m . f l . E m d r u p , 4 0 9 . M a t r . n r . 1 0 c v a f B a g s v æ r d , E j e n d o m s ­

a k t i e s e l s k a b e t , 4 0 9 . M a t r . n r . 1 0 c x a f V i r u m , 4 3 2 .

M a t r . n r . 4 0 z F r e d e r i k s b e r g , E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 2 .

M a t r . n r . 5 2 2 U d e n b y s V e s t e r K v a r t e r , 4 3 1 . M a t r . n r . 1 1 2 8 a f U t t e r s l e v , E j e n d o m s s e l ­

s k a b e t , 4 0 8 .

M a t r . n r . 1 1 2 8 a f U t t e r s l e v ( A k t i e s e l s k a ­ b e t f o r K o n t o r K e m i ) , 3 8 5 .

M a y l a n d , C . , 4 0 9 . M a x z o n i , 4 0 7 .

M e i e r , C h r . T . , A a r h u s , 4 2 9 . M e i n c k e & C o . , 4 1 8 .

M e l l e n t i n & C o . , 4 1 7 . M e t e o r , S a l g s k o n t o r e t , 4 1 9 . M e t r a m , 4 2 9 .

M e y e r s , E m . , E f t f . , 3 9 2 . M i d o l , 4 2 6 .

M i d t j y d s k F a r v e r i , 4 3 6 . M i k k e l s e n , E j n e r , A a r h u s , 3 8 6 . M j ø l n e r , H a n d e l s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 8 . M o d e P a l æ e t , 4 1 8 .

M o g e n s e n o g D e s s a u s V æ v e r i e r , 4 1 3 . M o i t k e s v e j s h a v e I I I , 4 3 1 .

M o l t k e s v e j s h a v e X , 4 2 7 .

M o n s i e u r R o b e r t I n t e r n a t i o n a l C o r p . , 4 1 5 . M u s i k - o g T e a t e r f o r l a g e t S c a l a , 4 0 1 . M u s i k k e n s V e r d e n , 4 1 7 .

M u u s , E l i a s B . , 3 9 4 , 4 3 7 . M u u s , E l i a s B . , K e r t e m i n d e , 4 0 5 . M y r e l ø k k e n , S t e n b r u d d e t , 4 3 1 . M ø l l e r & J o c h u m s e n , 4 3 6 . N a n n a s g a a r d I I o g I I I , 4 2 0 . N a r d i , G . , & S ø n , 4 3 6 .

N a r d i , G . , I m p o r t E x p o r t , 4 3 7 . N a t i o n a l E l e k t r o , 4 1 4 .

N i e l s e n , A . , & C o . , 4 2 4 .

N i e l s e n , A l f r e d , H a d e r s l e v , 4 1 0 . N i e l s e n , C a r l L , 4 3 0 .

N i e l s e n , K j e l d , 4 1 0 .

N i e l s e n , P . C . , V e j l e Mineralvandsfabrik, 4 0 8 . N i e l s e n s , C h r i s t i a n , m e k a n i s k e S t e n h u g ­

geri i H o l b æ k , 4 3 0 .

N i e l s e n s , O l a f , V i n h a n d e l ( H . S k o v b y s E f t f . ) , 4 2 2 .

N o r d b o r g g a d e 4 0 , A a r h u s , 4 2 5 . N o r d e n , S k r i v e m a s k i n e f a b r i k e n , 4 1 5 . N o r d i s k B l o m s t e r i n d u s t r i , 4 2 7 . N o r d i s k E x p r e s s , 4 2 4 .

N o r d i s k F l a s k e g a s , 4 0 8 .

N o r d i s k F l a s k e g a s , H o l d i n g C o . , 4 0 8 . N o r d i s k I n v e s t e r i n g , 4 1 2 .

N o r d i s k S i l k e i m p o r t A . C . E g e l u n d , 4 3 2 . N o r d i s k S i m p l e x , 4 2 8 .

N o r d i s k T r æ l a s t a g e n t u r , N . L . P . C h r i ­ s t i a n s e n , 4 2 9 .

N o r d i s k V e j m a t e r i a l e F a b r i k , 4 1 1 .

(5)

N o r d j y l l a n d s R e v i s i o n s k o n t o r , 4 2 7 . N o r e x , H a n d e l , I m p o r t & E x p o r t , 4 2 8 . N u b y c o , 3 9 6 .

N y b e r g , C . , & C o . , 4 1 4 . N æ r u m N y l o n , 3 8 6 .

N æ s s e v e j s V i l l a b e b y g g e l s e i H o r s e n s , 4 3 1 . N æ s s u n d F æ r g e r i , 4 3 3 .

N æ s t v e d C e m e n t - o g M o n i e r v a r e f a b r i k , 4 1 3 . N æ s t v e d D i s c o n t o b a n k , 4 3 8 .

O d e n s e l i t o g r a f i s k e A n s t a l t ( H a g e n o g S ø r e n s e n ) , 4 3 1 .

O d e n s e O m n i b u s , 4 2 9 .

O f f e n h a u s e r s , H . , S ø n n e r , 4 2 4 . O u t r u p E x p o r t S l a g t e r i , 4 3 9 . O v e r s e a s S h i p p i n g C o m p a n y , 4 1 6 . O v e r s ø i s k C o m p a g n i e , D e t , 4 0 7 . O x b ø l s , K . , R a d i o f o r r e t n i n g , 3 8 6 . P a l a d s - H o t e l l e t , 4 1 5 .

P a n o r a m a , H a n d e l s s e l s k a b e t , 4 2 2 . P e e u n i a F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a b , 4 1 6 . P e d e r s e n , H o l g e r , N ø r r e s u n d b y , 4 0 8 . P e l a P e l s b e r e d e r i , 4 3 1 .

P e r s s o n , A . , S k o t ø j s f a b r i k , 4 3 2 . P e t e r s e n , A r n o l d , i m p o r t , 4 3 7 .

P e t e r s e n , f b . B r ø d r . S . & P . ( M o d e - P a - l æ e t ) , 4 1 9 .

P e t e r s e n , H . S e v e r i n , & S . W i l l e r t , 4 1 5 . P e t e r s e n , H o l g e r , V a r e l a g e r e t , 4 2 8 . P e t e r s e n , S . L y n g g a a r d , & C o . , V e j l e , 4 3 4 . P e t e r s e n , L o r e n t z , 4 1 1 .

P e t e r s e n & J e n s e n , 4 3 0 . P f i z e r , 4 1 0 .

P h i l i p s I n d u s t r i o g H a n d e l , 4 2 5 . P i l e g a a r d s v a n g e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­

b e t , 4 0 6 .

P l a n - S y s t e m ( A n k e r K a s s e a p p a r a t e r o g B o g h o l d e r i m a s k i n e r ) , 3 9 6 .

P l u m s H a n d e l s , 4 2 9 .

P o l a r f i s k , F i l e t f a b r i k e n , 4 1 2 . P r e s t v e d s , K . , E f t f . , 4 3 7 .

P r o t e c t o r , V i t a m i n - o g f o d e r s t o f f a b r i k e n , 4 3 4 .

P r o v s t e v æ n g e t , E j e n d o m s a k l i e s e l s k . , 4 1 1 . P a a b ø l P l a n t a g e , 4 0 7 .

R a n d e r s K u l - o g K o k s - I m p o r t , 4 2 2 . R a n d e r s K v æ g t o r v o g S l a g t e h u s , 4 0 7 . R a s m u s s e n & N i l s s o n , l i t o g r a f i s k t r y k k e ­

r i , 4 0 7 .

R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t A t a l a n t a , 4 3 8 . R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t H a r d s y s s e l , 4 1 1 . B e d e r i e t U f f e , 4 3 8 .

B e g a r d , 4 0 0 .

R e g i s t r e r i n g s k o n t o r e t f o r L ø s ø r e , 4 0 9 . B i a l t o t e a t r e t , 4 2 2 .

B i m m e n s g a a r d , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 0 9 .

B i n g k j ø b i n g L a n d b o b a n k , 4 1 3 . B i n g s t e d B ø r s , 4 3 2 .

R o h d e , H e n r y , 4 3 0 .

R o s e n v a n g e n , E j e n d o m s s e l s k a b e t , A a r ­ h u s , 4 0 2 .

R o s t i , 4 1 4 .

R o y a l , A u t o g u m m i , 4 3 9 .

R u d k ø b i n g - V e m m e n æ s F æ r g e r u t e , 4 3 4 .

R u d o , 4 1 7 .

R u d s V e d b y T e g l v æ r k , 4 2 1 . R u g a r t , R o b e r t , 4 1 9 .

R y o m g a a r d - G j e r r i l d - G r e n å J e r n b a n e , 4 2 1 . R a a g e l e j e S t r a n d p l a n t a g e , 4 1 7 .

R a a s c h o u , C h r . , 3 8 9 . S a d o l i n o g H o l m b l a d , 4 1 1 . S a l e r n o G u l v b e l æ g n i n g , 4 1 0 . S a l g s k o n t o r e t M e t e o r , 4 1 9 . S a n i t æ r , 4 1 8 .

S a r t o v , E . , & C o . , 4 0 9 . S a v m ø l l e n , U l l e r s l e v , 4 1 9 . S a x k j ø b i n g S a v v æ r k , 4 2 7 .

S c a l a , M u s i k - o g T e a t e r f o r l a g e t , 4 0 1 . S c a n - T r a f f i c , 4 1 3 .

S c a n d i n a v i a n P l a n n i n g a n d D e s i g n i n g C o . , 4 3 9 .

S c a n t o n , O d e n s e , 4 3 8 . S c h i ø d t , J ø r g e n , 4 1 5 . S c h u r , B r d r . , H o r s e n s , 3 9 3 . S c h u r , F . , & C o . , H o r s e n s , 4 2 7 .

S c h u r s l i t o g r a f i s k e A / S ( B r d r . S c h u r , H o r s e n s ) , 3 9 4 .

S d r . H a r r i d s l e v M e j e r i , 4 4 0 . S h i r t r a i n , 4 1 7 .

S h o r t c u t C o m p a n y , 4 2 3 . S i l f a , 4 1 4 .

S i l k e b o r g M a s k i n f a b r i k , 4 0 0 . S i l k e b o r g M o t o r k o m p a g n i , 4 0 8 . S j æ l l a n d , K ø d f o d e r f a b r i k e n , 4 1 4 . S k a n d i n a v i s k A B C , S p o r t s - o g L æ d e r i n d u ­

s t r i , 4 3 8 .

S k a n d i n a v i s k H u d e f o r r e t n i n g , 4 1 4 . S k a n d i n a v i s k L i n i e t r a f i k , 4 1 7 . S k a n d i n a v i s k L y d B e k l a m e , 4 2 6 . S k a n d i n a v i s k P a s s a g e r f a r t , 4 1 6 . S k a n d i n a v i s k S l i p p e r s f a b r i k , 4 2 8 .

S k e l h ø j v e j!2 5 , I E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 3 9 9 . S k i n d e x , 4 0 9 .

S k o f a b r i k e n B o a , 4 0 7 , 4 2 7 .

S k o v s h o v e d v e j n r . 9 m . f l . . E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 0 .

S k r i v e m a s k i n e f a b r i k e n N o r d e n , 4 1 5 . S l a g t e r i e r n e s F æ l l e s i n d k ø b s f o r e n i n g ( S

F K ) , 4 1 7 .

S m a k k e g a a r d s b o , E j e n d o m s a k t s . , 4 1 7 . S m e d e v æ n g e t , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 3 8 . S m e l t i n g , Z i n k h v i d t f a b r i k e n . 4 0 7 .

S n e d k e r m e s t r e n e s T r æ - o g F i n é r s k æ r e r i , 4 3 6 . S o l r ø d S o f t I c e , 3 8 7 .

S o r g e n f r i S k o t ø j s m a g a s i n , 3 8 8 .

S t a b i l i a , S e l s k a b f o r v æ r d i f a s t e K a p i t a l ­ a n l æ g , 4 1 1 .

S t a n d a r d (Oil ' i C o m p a n y ( D a n s k , E s s o ) , 4 0 7 . S t e n b r u d d e t M y r e l ø k k e n , 4 3 1 .

S t e r o l i t , 4 0 6 .

S t ø v r i n g F j e r k r æ E x p o r t , 4 2 3 . S t o k h o l m , G u n n a r , 4 3 5 .

S t o k k e m a r k e F o r s a m l i n g s g a a r d , 4 1 8 . S t r a n d b e r g , N . J . , & S ø n n e r s M o t o r k o m ­

p a g n i , 4 0 8 , 4 3 9 .

S t å l g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 1 . S v e n d b o r g , M a s k i n f a b r i k e n , 4 3 8 .

S v e n d b o r g R o t a t i o n , 4 1 0 .

S y d v e s t s j æ l l a n d s B o g t r y k k e r i , 4 1 2 . S y s s e l h a v e n T e g l v æ r k , 4 2 2 .

(6)

S ø n d e r s k o v T e g l v æ r k , 4 1 3 .

S ø r e n s e n , B r ø d r e n e , M o d e p a l æ e t , 4 3 9 . S ø r e n s e n , H . H . , A n l æ g s g a r t n e r , 4 3 5 . T a l l a n , 4 0 8 .

T a x g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 4 . T e l e v i c F j e r n s y n , 3 9 6 .

T e x t i l - M a g a s i n e t ( M o d e - P a l æ e t ) , 4 1 9 . T h e r m i d a n r u d e n , 4 1 0 .

T h o m a R a d i o , 4 0 2 . T h o m s e n , H e l g e , 4 2 5 .

T h o m s e n s , P . , M a g a s i n e r , 4 3 3 . T h o r e l i o g T h o m s e n , 4 2 6 .

T h o r n g r e e n , T h e o d o r , L e g e t ø j s h u s e t , 4 3 5 . T h o r s e n , H e n r i , 4 1 4 .

T h o r s t e d T r æ l a s t h a n d e l , 4 2 3 . T i e d e m a n n , C a r l , 4 2 0 . T o h a k s h u s e t D o m u s , 4 2 4 .

T o h a k s f o r r . S t o r e T o r v 1 6 A a r h u s . 4 2 7 . T o h i r a , 4 1 3 .

T o f t e h ø j , S . , 4 0 4 .

T o p t e x F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a h ( J ø r g e n C r o n e F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a h ) , 3 8 8 . T o r d e n s k j o l d s g a d e 2 2 , H o r s e n s , E j e n ­

d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 3 9 8 . T r a b s M a g a s i n e r , 4 3 0 . T r a d e t e x , 4 2 4 . T r a n s i t g a a r d e n , 4 3 4 .

T r a v i a t a , B y g n i n g s S e r v i c e , 4 1 9 . T r i g r o s , 4 0 5 .

T r o i k a , 4 3 4 .

T r o n h o l m F l i s e f a b r i k , 3 9 5 .

T ø n d e r o g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g , 4 1 5 . T a a r n b y K o m m u n e s B o l i g s e l s k a b , 4 2 8 . T a a r n b y V æ v e r i , 4 0 9 .

U f f e , B e d e r i e t , 4 3 8 .

U n i o n , K a l k s a n d s t e n - o g C e m e n t v a r e f a - b r i k e n , 4 1 6 .

V a l b y B a k k e g a a r d I V , E j e n d o m s a k t i e s e l ­ s k a b e t , 4 3 0 .

V a r e l a g e r e t H o l g e r P e t e r s e n , 4 2 8 .

V e d S p i d s o d d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 2 .

V e d e l - N i e l s e n , A a g e , 4 0 9 .

V e k s e b o , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 1 0 . V e s t r e K o n g e v e j 3 4 — 4 0 , V i b y J . , 4 1 9 . V e s t r e R i n g g a d e 1 9 8 , A a r h u s , 4 2 4 . V e s t e r v a n g n r . 1 0 , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­

b e t , 4 2 9 .

V e s t e r v a n g n r . 20( m . f l . . E j e n d o m s a k t i e ­ s e l s k a b e t , 4 1 6 .

V i b i d a n , 4 1 4 .

V i n d e r u p T æ p p e f a b r i k , 4 3 4 .

V i t a m i n - o g f o d e r s t o f f a b r i k e n P r o t e c t o r , 4 3 4 .

V i t f o s s , 4 3 3 .

V o r d i n g b o r g B r æ n d s e l s K o m p a g n i , E d w . M ø l l e r s K u l f o r r e t n i n g , 4 2 6 .

W e s t r e x C o m p a n y , 4 0 7 .

W i l m a , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 4 2 0 . W i n k e l & M a g n u s s e n , 4 0 3 .

W i s t a t r a n s p o r t , 3 9 4 .

Y a l t a K o n f e k t i o n s - o g T e k s t i l f a b r i k , 4 0 9 . Y v e t t e T e x t i l e s , 4 2 8 .

Z i n k h v i d t f a b r i k e n S m e l t i n g , 4 0 7 . Ø s t a s i a t i s k e I n d u s t r i o g P l a n t a g e K o m ­

p a g n i , D e t , 4 3 8 . Ø s t e r b r o T o r p e d o , 4 3 8 .

Ø s t e r b r o g a d e I A o g B , E j e n d o m s a k t i e ­ s e l s k a b e t , 4 2 7 .

Å b y e s , V i l h . , E f t f . , 4 3 7 . A a l b o r g T r a n s p o r t c e n t r a l , 3 9 5 . A a r h u s D i s c o n t o b a n k , 4 3 7 .

Forsikringsselskaber.

A n g l o S a x o n , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k . , 4 4 2 . B e r g i a , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 4 4 0 . C y k l e h a n d l e r n e s1 F o r s i k r i n g s s e l s k a b , 4 4 1 . D a n m a r k , D e t g j e n s i d i g e F o r s i k r i n g s s e l ­

s k a b , 4 4 2 .

E a g l e S t a r I n s u r a n c e C o m p a n y , 4 4 1 . F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k . A n g l o S a x o n , 4 4 2 . F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t B e r g i a , 4 4 0 . F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t S k j o l d , 4 4 2 . F o r s i k r i n g s C o m p a g n i e t f o r K o n g e r i g e t

D a n m a r k , 4 4 2 .

F r e d e r i k s b o r g A m t s g e n s i d i g e B r a n d f o r ­ s i k r i n g , 4 4 2 .

F y n s L a n d b o S y g e f o r e n i n g , 4 4 1 .

G e n s i d i g e F o r s i k r i n g s F o r e n i n g Ø s t j y d s k H a g l s k a d e , 4 4 1 .

G j e n s i d i g e F o r s i k r i n g s s e l s k a b D a n m a r k , D e t , 4 4 2 .

H a g l S j æ l l a n d , 4 4 2 .

H u s m æ n d e n e s U l y k k e s f o r s i k r i n g , 4 4 3 . L a n d b o e r n e s F o r s i k r i n g s f o r e n i n g , 4 4 2 . N o r d l y s e t , F y n , 4 3 7 .

N o r d i s k B r a n d f o r s i k r i n g , 4 4 0 .

S c h w e i z i s k N a t i o n a l F o r s i k r i n g s A k t i e ­ s e l s k a b , 4 4 2 .

S k j o l d , F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t , 4 4 2 . S y g e f o r s i k r i n g s f o r e n i n g e n a f 1 9 0 4 , 4 4 1 . S y g e k a s s e f o r s i k r i n g s f o r e n . a f 1 9 0 4 , 4 4 2 . U n i o n , G e n s i d i g S k i b s F o r s i k r i n g s f o r ­

e n i n g , 4 4 2 .

Ø s t j y d s k H a g l s k a d e , D e n g e n s i d i g e F o r ­ s i k r i n g s F o r e n i n g , 4 4 1 .

Foreninger,

A r b e j d s g i v e r f o r e n i n g e n , 4 4 4 .

C e n t r a l O r g a n i s a t i o n e n f o r d e s a m v i r k e n ­ d e O p l y s n i n g s f o r e n i n g e r , 4 4 4 .

C o n t i n e n t R e j s e C l u b , 4 4 3 . D a n m a r k s A f h o l d s f o r e n i n g , 4 4 3 . D a n s k A r b e j d s g i v e r f o r e n i n g , 4 4 4 .

D a n s k I n s t i t u t f o r M a t e m a t i k m a s k i n e r ^ 4 4 3 . D a n s k Y a c h t s a l g s F o r e n i n g , 4 4 4 .

F o r e n i n g e n a f s t a t s a u t o r i s e r e d e R e v i s o ­ r e r ( F S R ) , 4 4 3 .

G u l d s m e d e f a g e t s F æ l l e s r a a d , 4 4 4 . G u l d - o g S ø l v s m e d e f a g e n e s M e s t e r f o r ­

e n i n g , 4 4 3 . K I C , 4 4 3 .

K v i n d e r n e s I n d k ø b s c e n t r a l , 4 4 3 . O r d r u p b o r g e r l i g e F o r e n i n g , 4 4 3 . R e g n e c e n t r a l e n , 4 4 3 .

S i l k e b o r g S y s t e m e t , 4 4 4 . T r a v h e s t e n s V æ r n , 4 4 3 .

(7)

Aktieselskaber

Under 28. juli 1956 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 26.566: „Bygge­

riets Trælasthandel AIS", hvis formål er at drive handel med bygningsma­

terialer og isenkram. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 9. juli 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 100.000 kr., det resterende beløb indbetales se­

nest den 28. juli 1957. Hvert aktiebe­

løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved overdragel­

se af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : Tømrermester Aage Villiam Jensen, Banegaardsplad- sen 1, landsretssagfører Thomas Chri­

stian Jensen Dahl, Bredgade 37, begge af København, prokurist Curth August Madsen, Lyngby Hovedgade 112, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand. Direk­

tør: Nævnte C. Au. Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af bestyrel­

sens formand i forening med to med­

lemmer af bestyrelsen.

Register-nummer 26.567: „N. Foss Electric A/S", hvis formål er at drive handel og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i Hillerød; dets vedtæg­

ter er af 2. juli 1956. Den tegnede ak­

tiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overgang af ak­

tier — bortset fra overgang ved arv til een enkelt arving — har enten en en­

kelt aktionær eller de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret, jfr. i det hele de i ved­

tægternes § 3 givne reeler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Ci­

vilingeniør Erling Christian Foss, Par- kovsvej 22, Gentofte, civilingeniør Nils Utke Foss, Blidah Park 36, Hel­

lerup, civilingeniør Poul Erik Ægi- dius, Jespersvej 222, Hillerød. Besty­

relse: Nævnte E. C. Foss, N. U. Foss, P. E. Ægidius samt sagfører Steen Tage Langebæk, Amaliegade 34, Kø­

benhavn. Direktion: Nævnte N. U.

Foss, P. E. Ægidius. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af en direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 30. juli er optaget som:

Begister-nummer 26.568: ,AAS Matr.

Nr. 1128 af Utterslev (Aktieselskabet for Kontor Kemi)". Under dette navn driver „Aktieselskabet for Kontor Ke­

mi" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­

vises (reg.-nr. 19.226).

Register-nummer 26.569: „A/5 F.

Bolette", hvis formål er at drive han­

del og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder lettere industri og iøvrigt at anbringe kapital efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor i Nakskov/ dets vedtæg­

ter er af 25. juni 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., hvoraf 380.000 kr. ordinære aktier og 20.000 kr. er præferenceaktier med ret til 5 pet. forlods kumulativt udbytte og forlods dækning i tilfælde af selska­

bets opløsning. Aktiekapitalen er for­

delt i aktier på 1000, 10.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ordinært ak­

tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme og hvert præferenceaktiebeløb på 1000 kr. giver 20 stemmer, alt efter 3 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke, jfr. i det hele de i vedtægternes § 3 givne regler. Rekendtgørelse til aktio­

nærerne sker i „Berlingske Tidende"

eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Jens Jørgen Kru­

se Madsen, direktør, fru Else Madsen, begge af Skodsborgvej 156, Søllerød, direktør Claus Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. J. K. Madsen. Selskabet tegnes af en direktør eller — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Else Madsen og Claus Axel Kruse-Madsen.

(8)

Register-nummer 26.570: „AIS K.

Oxbøls Radioforretning", hvis formål er at drive håndværk og handel. Sel­

skabet har hovedkontor i Esbjerg;

dets vedtægter er af 18. maj 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­

gelse af aktier — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke —- har denne på de øvrige aktionærers veg­

ne forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Fabrikant Mads Olesen, fru Marie Olesen, begge af Strandbygade 9 A, fru Karen Oxbøl, Nyhavnsgade, alle af Esbjerg. Besty­

relse: Nævnte Mads Olesen, Marie Olesen samt kontorassistent, fru Yrsa Bebekka Olesen Sandborg, Skolegade 90, Esbjerg. Direktør: Nævnte Mads Olesen. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Under 1. august er optaget som:

Register-nummer 26.571: „Toptex, Financieringsaktieselskab (Jørgen Cro- ne, Financieringsaktieselskab)". Un­

der dette navn driver „Jørgen Crone, Financieringsaktieselskab'^tillige virk­

somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter hvortil henvises (reg.-nr.

25.991).

Register-nummer 26.572: „Ivar Ber­

telsen A/S", hvis formål er at drive handel, såvelsom import- og eksport­

forretning. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Four France A/S" (reg.-nr. 19.655), har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 23. april 1946 med ændrin­

ger senest af 26. juni 1956. Den teg­

nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­

dragelse af aktier kan kun ske med

bestyrelsens samtykke. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Dr. techn., ingeniør Ivar Herman Johan Bertelsen (for­

mand), stud. arch. Frank Iver Bertel­

sen, begge af Caroline Amalievej 46, Kgs. Lyngby, fru Paula Stephanie Bertelsen, Hellerupvej 51 C, Hellerup.

Direktør: Nævnte I. H. J. Bertelsen.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening eller af bestyrelsens formand eller af direktøren alene.

Register-nummer 26.573: „Nærum Nylon AIS", hvis formål er køb og salg af strømper. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 29. maj 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 2.500.000 kr., for­

delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på ihændehaveren. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" og ved anbefalet brev til de noterede aktionærer. Selskabets stif­

tere er: Direktør Hans Christian An­

dersen, Hegnsvej 45, prokurist Holger Madsen, Nærum Vænge 14, begge af Nærum, grosserer Erik Andersen, Carlsmindevej 3, Søllerød, grosserer Allan Petersen, Broholms Allé 6 B, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte H. C. Andersen, H. Madsen, E. Ander­

sen, A. Petersen samt professor, dr.

jur. Thøger Harald Nielsen, Egelunds- vej 9, Bisskov. Direktion: Nævnte E.

Andersen, A. Petersen. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — en­

ten af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af direktionen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen.

Under 2. august er optaget som:

Register-nummer 26.574: „Ejner Mikkelsen AIS, Aarhus", hvis formål er at drive entreprenørvirksomhed og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selska­

bet kan have interesser i selskaber med lignende formål. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 9. juni 1956. Den tegnede aktie­

(9)

kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overdragelse til æg­

tefælle eller livsarvinger skal aktierne forinden overdragelse — såvel frivil­

lig som tvungen — tilbydes bestyrel­

sen på de øvrige aktionærers vegne efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Entreprenør Carl Ejnar Mikkelsen, fru Thyra Margrethe Mik­

kelsen, begge af Taarbækvej 4, in­

geniør Ole Ejner Carlej Mikkelsen, Oddervej 40, ingeniør Erik Carlej Mikkelsen, Sarlystparken 25, ingeniør Erik Eristrup Qvist, Kongsvangsallé 14, alle af Aarhus. Bestvrelse: Nævnte C. E. Mikkelsen, O. E. C. Mikkelsen, E. C. Mikkelsen, E. E. Qvist. Direk­

tion: Nævnte C. E. Mikkelsen. Selska­

bet tegnes af tre medlemmer af besty­

relsen i forening eller af direktionen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Ole Ejner Carlej Mikkelsen, Erik Carlej Mikkel­

sen og Erik Eristrup Qvist.

Begister-nummer 26.575: „Solrød Soft Ice AIS", hvis formål er at drive erhvervsvirksomhed indenfor kondi­

tori- og restaurationsbranchen. Sel­

skabet har hovedkontor i Havdrup- Solrød kommune; dets vedtægter er af 17. april 1956. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter to måneders no­

teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang til medaktionærer, ægte­

fælle eller livsarvinger — har besty­

relsen forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbe­

falet brev. Selskabets stiftere er:

Salgschef Vagn Bergenfelt, Bykildevej 7, Finansierings I/S af 5. Okt. 1953, Blaagaardsgade 19, begge af Køben­

havn, overassistent Viggo Axel Abel, Lindegaardsvej 30 B, Charlottenlund.

Bestyrelse: Nævnte V. Bergenfelt, V.

A. Abel samt assistent Holger Einar Christensen, Frederikssundsvej 81 E, København. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en di­

rektør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Register-nummer 26.576: „Greve Soft Ice A/S", hvis formål er at drive erhvervsvirksomhed indenfor kondi­

tori- og restaurationsbranchen. Sel­

skabet har hovedkontor i Greve-Kilde­

brønde kommune; dets vedtægter er af 17. april 1956. Den tegnede aktie­

kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme efter to måneders no­

teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier — bortset fra overgang til medaktionærer, ægte­

fælle eller livsarvinger — har besty­

relsen forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved anbe­

falet brev. Selskabets stiftere e r : Salgs­

chef Vagn Bergenfelt, Bykildevej 7, Finansierings I S af 5. Okt. 1953, Blaa­

gaardsgade 19, begge af København, overassistent Viggo Axel Abel, Einde- gaardsvej 30 B, Charlottenlund. Besty­

relse: Nævnte V. Bergenfelt samt kon­

torchef Poul Georg Strandberg Peder­

sen, Fuglegaardsvænget 36, Søren Georg Kjeldsen, Strandboulevarden 79, begge af København. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 3. august er optaget som:

Register-nummer 26.577: „Dansk Svensk Turistfart A/S", hvis formål er at drive rederivirksomhed og finan- ciering. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene: „A/S Dansk Svensk Turisttrafik" (reg.-nr, 22.750) og „Skandinavisk Linietrafik A S " (reg.-nr. 25.318), har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af

(10)

16. marts 1951 med ændringer senest af 29. jnni 1956. Den tegnede aktie­

kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Johanne Olga Jensen, Vingaards Allé 7, Hellerup, fru Lilli Jensen, direktør Jørgen Har­

ry Julius Jensen, begge af Skovbrin­

ken 5, Charlottenlund. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den sandede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jørgen Harry Julius Jensen.

Register-nummer 26.578: „Ejendorns- aktieselskahel Dalva", hvis formål er at erhverve og bebygge en grund ved Dalstrøget i Gentofte kommune. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 5. december 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 25.000 kr., det resterende beløb indbetales senest den 5. december 1956. Hvert aktiebe­

løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere e r : Mu­

rermester Børge Winckler Hansen, Højgaardsvænge 23, Bagsværd, civil­

ingeniør Henning Olsen, Drejervej 11, ingeniør Carl Oskar Olver, P. Bangs- vej 113, begge af København, der til­

lige udgør bestyrelsen. Direktør: Sag­

fører, cand. jur. Leif Jørgen Qvortrup, Vesterport, København. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.

Under 4. august er optaget som:

Register-nummer 26.579: „A/5 Sor­

genfri Skotøjsmagasin", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Taarbæk kom­

mune; dets vedtægter er af 25. juli 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier kan

kun ske med bestyrelsens samtykke.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­

tere e r : Stud. jur. Niels Jørgen Hertzum, Kratvænget 10, Charlotten­

lund, forretningsfører Ole Peter Kure, Englandsvej 92, København, landsretssagfører Poul Høyer, Brede­

svinget 11, Virum, der tillige udgør bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte O. P. Kure. Selskabet tegnes af forret­

ningsføreren i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 3 med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 26.580: „London Herremagasin, Vejle AIS", hvis for­

mål er at drive handel, fortrinsvis med herreekvipering og herrelingeri.

Selskabet har hovedkontor i Vejle;

dets vedtægter er af 3. maj og 19. juli 1956. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A- aktier, 40.500 kr. B-aktier, 21.000 kr.

C-aktier og 18.500 kr. D-aktier, alt fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­

talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Kun A-aktierne har stemmeret. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved overdragelse af A-aktier til andre end A-aktionærer har de øvrige A-aktionærer forkøbs­

ret; ved overdragelse af B-, C- og D- aktier til ikke-aktionærer har de øv­

rige aktionærer forkøbsret, alt efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Dette gælder også ved retsforfølgning og pantsætning af aktier. Med hensyn til aktiernes indløselighed gælder sær­

lige i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fru Meta Marie Alette Hansen, Dæmningen 74, Vejle, fru Edith Anna Marie Friis, Niels V. Gades Vej, Aar­

hus, købmand Carl Friis, Kongens­

gade, Odense. Bestyrelse: Nævnte C.

Friis samt prokurist Peter Tage Friis (formand), Skaade Bakker pr. Høj­

bjerg, skotøjshandler Herluf Nielsen, Skovkrogen, Mølholm pr. Vejle. Di­

rektion: Nævnte M. M. A. Hansen samt købmand Holger Hansen, Mølholm pr.

Vejle. Selskabet tegnes af bestyrel­

sens formand i forening med enten et

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening