• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
52
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER,

FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF

MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

1955

K Ø B E N H A V N

B I A N C O L U N O S B O G T R Y K K E R I A - S 1 9 5 6

(2)

138 K r e a t u r - F o r sikrings-Foreningen af 1859

f o r Kongeriget D a n m a r k , gensidig, 185.

L a n d b o e r n e s F o r s i k r i n g s f o r e n i n g — gen­

sidig, 184.

Northerni Assurance C o m p a n y Limited, The, England, 184.

P r i v a t e Assurandører, De, 184.

Skibsforsikringsforeningen i F r e d e r i k s ­ h a v n , gensidig Forening, 184.

Foreninger,

Akkvisitionschefernes F æ l l é s r a a d . 187.

Uroen af 1917, F o r e n i n g e n , 185.

D a n t a g a v a ( D a n s k Telegrafisk F o r s e n ­ delse af Gaver og V a r e r ) , 186.

F o r e n i n g e n Broen af 1917, 185.

Foreningen f o r Ekspreslevering af Blom­

s t e r i D a n m a r k , 186, 187.

Foreningen Gave Telegram, 186.

F r i t Oplysningsforbund, 186.

F r i t Oplysningsforbund, Københavns- afdeling, 186.

F r u g t b r a n c h e n s Tabsudligning, 187.

I n t a g a v a ( I n t e r n a t i o n a l t Telegrafisk F o r ­ sendelse af Gaver og Varer"), 186 Kunsthandlerforeningen af 1943, 187.

Nordagava (Nordisk Telegrafisk' Forsen­

delse af Gaver og V a r e r ) , 186.

Nordisk Textil-Union, 186.

Nyborg Murerlaug, 187.

Parcelhusejerforeningen, Foreningen af p r i v a t e p a r c e l h u s e j e r e i D a n m a r k , 186.

R a n d e r s Teaterforening, 187.

Regnbuen. 187.

Sig det med Blomster, 187.

Skandgava ( S k a n d i n a v i s k Telegrafisk For­

sendelse af Gaver og Varer)", 186.

U.G. Klubben, 186.

Ugiftes Selskabsklub, 186.

Aalborg Skrædderlaug, 186.

(3)

139

Aktieselskaber

Under 29. marts 1955 er optaget i Vktieselskabs-registeret som :

Register-nummer 25.524: „Vanette i./S", hvis formål er at drive industri.

Selskabet har hovedkontor i Køben- jiavn; dets vedtægter er af 29. decem­

ber 1954. Den tegnede aktiekapital ud-

^jør 16.000 kr., fordelt i aktier på 500 iog 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt rmdbetalt, dels kontant, dels^ i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

ijiver 1 stemme efter 3 måneders no- aeringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Sortset fra overgang ved arv til en liktionærs enke eller livsarvinger har ived enhver overgang af aktier til ikke- Iftktionærer —- såvel frivillig som tvun- igen -—- bestyrelsen på de øvrige ak- iionærers vegne forkøbsret efter de i ivedtægternes §§ 4 og 5 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere [sr: Fru Christine Goth, Ndr. Fasan­

vej 261, fru Edith Hanne Rafn Goth, /Nørrebrogade 120, tilskærer Rent Groth, Søllerødgade 22, alle af Køben- navn, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af oestyrelsen i forening; ved afhændel- ise og pantsætning af fast ejendom af Hen samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.525: „Ejendoms- nktieselskabet af 1. Oktober 7954", rhvis formål er at erhverve og udnytte ejendomme til bebyggelse, udlejning o g salg. Selskabet har hovedkontor i 'København; dets vedtægter er af 1.

©ktober 1954. Den tegnede aktiekapi­

t a l udgør 20.000 kr., fordelt i aktier cpå 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt

indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 /1kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nnavn. Rekendtgørelse til aktionærerne æker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; „Ejendomsaktieselskabet JUrtegaarden", Nørre Voldgade 54,

tømrermester Aage Villiam Jensen, IRanegaardspladsen 1, begge af Kø- dbenhavn, murermester Wilhelm Hein-

irich Teichert, Snogegaardsvej 109, Sø- Jborg. Restyrelse: Nævnte Aa. V. Jen- asen (formand), W. H. Teichert samt

llandsretssagfører Kai Juul, Nørre rVoldgade 54, København. Selskabet

tegnes -— derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand eller af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25.526: „A. Mel- lentin og Co. A/S", hvis formål er at drive handel med træ og bygnings­

artikler eventuelt skov- og landbrug og iøvrigt anden i forbindelse her­

med stående erhvervsmæssig virksom­

hed efter bestyrelsens skøn samt at erhverve og udnytte fast ejendom.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 28. januar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­

løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved salg eller pantsætning af aktier, der kun kan ske med bestyrelsens samtykke, har denne forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 3 givne regler. Rekendtgørelse til aktionærerne sker i „Rerlingske Tidende" eller ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Grosserer Aage Christian Mellentin, fru Ingeborg Ma­

rie Mellentin, begge af Kildeskovsvej 73, Gentofte, fru Ruth Nina Osterham- mel. Koldmosevej 41, Virum. Resty­

relse: Nævnte Aa. C. Mellentin samt direktør, fabrikant Carl Frode Obel, Kastetvej 4, Aalborg, landsretssagfører Steffen Heering, Raadhusstræde 1, København. Direktion: Mogens Her­

mann Osterhammel, Koldmosevej 41, Virum. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 25.527: „Farve- og Lakfabriken Lakton A/S", hvis formål er at drive fabrikation og handel for­

trinsvis med lak og farver og dermed beslægtede artikler. Selskabet har ho­

vedkontor i Viby J.; dets vedtægter er af 9. august og 13. november 1954.

Den tegnede aktiekapital udgør 42.000 kr., hvoraf 21.000 kr. er A-aktier med ret til forlods dækning i tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs og 21.000 kr. er R-aktier. Aktiekapita­

len er fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

(4)

140 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Max Stier Andersen, Abildbo Plantage, Jyllinge, fabrikant Anders Jensen, Englandsvej 27, København, fabrikant Knud Jensen, Mindevej 16, Kastrup, fabrikant Immanuel Chri­

stensen Tonsgaard, Holme pr. Viby J., fabrikant Ove Nissen Jørgensen, Fre- densvang pr. Aarhus, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Prokura er meddelt: Immanuel Chri­

stensen Tonsgaard og Ove Nissen Jørgensen i forening.

Under 30. marts er optaget som:

Register-nummer 25.528: „AIS Th.

Wessel & Vett, Magasin du Nord i Odense ( I , G. Jacobsen, Odense Damp­

væveri Udsalg AIS)". Under dette navn driver „I. G. Jacobsen, Odense Dampvæveri Udsalg A/S" tillige virk­

somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.

13.936).

Register-nummer 25.529: „A/5 Juul Johansens Fabriker", hvis formål er at drive fabrikation og liandel samt drive financieringsvirksomhed. Sel­

skabet driver tillige virksomhed under navnene „A/S Svendborg Tekstilfa­

brik (A/S Juul Johansens Fabriker)"

(reg.-nr. 25.530), „A S Regnfrakkefa- briken „Norden" (A/S Juul Johan­

sens Fabriker)" (reg.-nr. 25.531), „A/S Nordens Gummiværk (A'S Juul Jo­

hansens Fabriker)" (reg.-nr. 25.532) og „A/S Juul Johansens Selefabrik (A/S Juul Johansens Fabriker)" (reg.- nr. 25.533). Selskabet har hovedkon­

tor i Odense; dets vedtægter er af 23.

november 1954. Den tegnede aktieka­

pital udgør 3.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. A-aktier og 2.800.000 kr.

er B-aktier med ret til forlods 5 pet.

udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i ak­

tier på 1000, 10.000 og 20.000 kr. Ak­

tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels

kontant, dels i andre værdier. Hvert t aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 9 efter 3 måneders noteringstid. B-ak- - tierne har dog kun stemmeret i en- - kelte tilfælde, jfr. i det hele de for <

stemmeretten givne regler i vedtæg- - ternes §§ 10 og 18. Aktierne lyder på / navn. For overdragelse af aktier gæl- - der særlige i vedtægternes § 3 givne £ regler. Bekendtgørelse til aktionærer- - ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Fabrikant Juul Johansen, Odense, direktør Karl Juul Johansen, fru Inga Juul Johansen, begge af Svendborg. Bestyrelse: Nævnte J. Jo­

hansen, K. J. Johansen, I. J. Johansen samt landsretssagfører Aage Ludvig Holberg Elmquist, Svendborg, Direk­

tion: Nævnte J. Johansen, K. J . Jo­

hansen. Selskabet tegnes af tre med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.530: „A/5 Svend­

borg Tekstilfabrik (AIS Juul Johan­

sens Fabriker)". Under dette navn driver „A/S Juul Johansens Fabriker"

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 25.529).

Register-nummer 25.531: „A/5 Regn- frakkefabriken „Norden" (AIS Juul Johansens Fabriker)". Under dette navn driver „A/S Juul Johansens Fa­

briker" tillige virksomhed som be­

stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­

til henvises (reg.-nr. 25.529).

Register-nummer 25.532: „A/5 Nor­

dens Gummiværk (AIS Juul Johansens Fabriker)". Under dette navn driver

„A'S Juul Johansens Fabriker" tillige virksomhed som bestemt i dette sel­

skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 25.529).

Registr-nummer 25.533: „A/5 Juul Johansens Selefabrik (AIS Juul Johan­

sens Fabriker)". Under dette navn driver „A/S Juul Johansens Fabriker"

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hnvises

(rg.-nr. 25.529).

(5)

141 Under 31. marts er optaget som:

Register-nummer 25.534: „Papi/ro-

^ex Fabrikkerne AIS", hvis formål er l«t drive fabrikation af og handel med oapiremballage og dermed beslægtede [Artikler. Selskabet, der tidligere har

været registreret under navnet: „Pa- oyro-Tex A/S (reg.-nr. 16.769), har novedkontor i København; dets ved­

tægter er af 16. januar og 7. maj 1942 med ændringer senest af 30. december 1953. Den tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr., fordelt i aktier på 2000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt [.ndbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 2000 kr. gi- wer 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

A.ktierne er ikke omsætningspapirer.

A^ed overdragelse af aktier har de øv-

"ige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør /Vagn Elleby Jespersen, Ridehusvej 1, grosserer Frederik Bobert Møller, By- leddet 2, begge af Gentofte, direktør Alf Elleby Jespersen, Peter Bangsvej c80, højesteretssagfører Poul Hjermind, Nikolaj Plads 26, fhv. mejeriejer Fre- iderik Vilhelm Jespersen, Peter Bangs- /vej 85, assistent Svend Aage Christen­

sen, Dalgas Boulevard 85, alle af Kø­

lbenhavn. Direktion: Nævnte V. E. Jes- ipersen, A. E. Jespersen. Selskabet teg- ines af to medlemmer af bestyrelsen i Iforening eller af en direktør i for- jening med et medlem af bestyrelsen;

rved afhændelse og pantsætning af fast jejendom af tre medlemmer af besty- irelsen i forening.

Begister-nummer 25.535: „Påpyro- ITex Handelsaktieselskab", hvis formål )er at drive virksomhed ved handel og Ikapitalanbringelse. Selskabet har ho­

vedkontor i Herlev; dets vedtægter er saf 21. december 1953. Den tegnede :aktiekapital udgør 650.000 kr., fordelt i i aktier på 2000 og 10.000 kr. Aktie- [kapitalen er fuldt indbetalt i forskel­

flige værdier. Hvert aktiebeløb på 2000 [ kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på [navn. Aktierne er ikke omsætningspa- [pirer. Ved overdragelse af aktier har

• de øvrige aktionærer forkøbsret efter i de i vedtægternes § 3 givne regler.

[ Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere

e r : Direktør Alf Elleby Jespersen, Skinderskovvej, Herlev, direktør Vagn Elleby Jespersen, Bidehusvej 1, Gen­

tofte, højesteretssagfører Poul Hjer­

mind, Nikolaj Plads 26, København, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte A. E. Jespersen, V. E.

Jespersen. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et med­

lem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Begister-nummer 25.536: „Dansk In- dustriagentur AIS", hvis formål er at drive handels- og agenturvirksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 26. novem­

ber 1954 og 24. februar 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 6000 kr., det resterende beløb indbetales senest den 26. maj 1955. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne reg­

ler. Pantsætning af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Begn- skabschef Paul Mogens Hermansen, Kirkebjergallé 3, Glostrup, ingeniør Jørgen Søborg Vang Lauridsen, Ho­

strups Have 58, landsretssagfører Jør­

gen Erichsen Hoffmeyer, Bredgade 73, begge af København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Johannes Landbo.

Begister-nummer 25.537: „AIS Te- kim, Teknisk Import & Export", hvis formål er at drive handel med maski­

ner og teknisk udstyr. Selskabet har hovedkontor i Himmelev pr. Boskil­

de; dets vedtægter er af 10. januar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved

(6)

142 salg af aktier har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Grosserer Aage Johannes Ravnsborg, Ekebergveien 244, Seter St., Oslo, ingeniør Axel Christian Johannes Povelsen, boghol­

der Kristen Ingvard Jensen, begge af Roskilde, ingeniør Robert Hansen, Hjortholmsvej 14, Virum. Bestyrelse:

Nævnte Aa. j. Ravnsborg (formand), A. C. J. Povelsen, K. I. Jensen. Selska­

bet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrel­

sen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 1. april er optaget som:

Register-nummer 25.538: „Dansk Biograf Reklame AIS", hvis formål er at drive reklamebureau og hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 26. januar 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier — bortset fra overgang ved arv — kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefa­

let brev. Selskabets stiftere e r : Fru Emmy Marie Eleonora Bitsch, Nørre­

brogade 163, København, afdelingschef Aaris Christian Kollenberg Thisted, Rosenvangs Allé 99, Rosenvang pr.

Aarhus, fru Julie Eline Rigmor Lar­

sen, Jacob Fortlingsvej 16, Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Direktion:

Nævnte E. M. E. Bitsch (adm. direk­

tør), Aa. C. K. Thisted. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i for­

ening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse eller af en administrerende direktør i for­

ening med to medlemmer af bestyrel­

sen. Eneprokura er meddelt: Julie Eline Rigmor Larsen.

Register-nummer 25.539: „Selskabet til udgivelse af Kultur skrifter AIS", hvis formål er at drive forlagsvirk­

somhed. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 15. januar 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 70.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er almindelige aktier og 20.000 kr.

er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert præferenceaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De almindelige aktier har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­

sætningspapirer. Ved enhver over­

gang af aktier — såvel frivillig som tvungen — har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 4 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Ferdinand Albinus Larsen.

Stockhohnsgade 35, kontorchef Hol­

ger Ulrik Poulsen, Byparken 28, beg­

ge af København, grosserer Jørgen Grusgaard, Caroline Amalievej 62, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktør: Nævnte J. Grusgaard. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.540: „Aktiesel­

skabet af 4. januar 1955", hvis formål er at drive erhvervsmæssig virksom­

hed ved køb og salg af fast ejendom samt af værdipapirer, herunder ak­

tier, obligationer, pantebreve, private gældsbeviser og fordringsrettigheder.

Det hører derudover til selskabets formål at erhverve opfinder- og pa­

tentrettigheder eller rettigheder i med­

før af licenskontrakter og udnytte disse ved videreoverdragelse eller på anden måde. Endelig er det selskabets formål at udnytte dets midler ved in­

vestering og formidling af investerin­

ger i handels- og industrivirksomhed (ler samt foretagelse af finansierings- forretninger af enhver art, dog ikke bankforretninger. Selskabet har ho­

vedkontor i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 25. januar og 16. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

(7)

143 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Professor Thøger Harald Nielsen, Riisvang Allé 52, Aarhus, fuldmægtig, cand. jur. Poul Alfred Schiørring, Næ- rnmvænge 12, fuldmægtig, cand. jur.

Hugo Wind Birch-Jensen, Hegnsvej 31, begge af Nærum, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —- der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Under 2. april er optaget som:

Register-nummer 25.541: „Aktiesel­

skabet Emdrup Dampvaskeri", hvis formål er vaskerivirksomhed. Sel­

skabet driver tillige virksomhed un­

der navn „Københavns Damp vaskeri A/S (Aktieselskabet Emdrup Damp­

vaskeri)" (reg.-nr. 20.364). Selskabet, der tidligere har været registreret un­

der navnene: „Aktieselskabet Emdrup Sæbefabrik og Dampvaskeri" (reg.- nr. 869) og „Aktieselskabet Emdrup Dampvaskeri og Sodafabrik" (reg.-nr.

11.886), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 16. oktober 1918 med ændringer senest af 17. ja­

nuar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 252.000 kr., fordelt i aktier på 750 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn eller på ihændehaveren.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:

Direktør Johannes Christiansen, Char­

lottenlund, fru Emma Jakobine Chri­

stiansen, Emdrupvej 44, landsretssag­

fører Jørgen Theodor Børge Hartbøl, Frederiksgade 9, begge af København.

Direktion: Nævnte J. Christiansen.

Selskabet tegnes -—- derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Johannes Christiansen.

Register-nummer 25.542: „Kreemit- co, Ltd. A/S", hvis formål er at drive handel og agentur og virksomhed ved

tilrettelæggelse af koncerter, engage­

ring af kunstnere, artister etc. Selska­

bet1, der tidligere har været registreret under navnet „The Northern Booking Corporation A/S" (reg.-nr. 19.580), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 12. december 1945 med ændringer senest af 29. december 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hver aktie giver en stemme. Ak­

tierne lyder på navn. Ved salg af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbs­

ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende" el­

ler ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Grosserer Erik Bernhardt Johannes Christophersen, Vældegaardsvej 55, Gentofte, fru Jytte Naabye, Rysen- steensgade 6, København, direktør Kai Bølck, Fredensvej 1, Charlottenlund.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.543: „A/5 Ker- Ao", hvis formål er at drive handel og fabrikation i ind- og udland. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 4. januar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.

fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Rekendtgørelse til ak­

tionærerne sker i „Rerlingske Ti­

dende". Selskabets stiftere e r : Gros­

serer Axel Emil Koch, Rosenørns Allé 4, grosserer Aage Vestergaard Klau­

sen, Dr. Tværgade 37, fru Inger Marie Kam, Vesterbrogade 89, alle af Kø­

benhavn, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.544: „A/S Tran- sitgaarden", hvis formål er at oprette og drive en fragtcentral i Krusaa med ai dertil hørende virksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i Krusaa, Rov kommune; dets vedtægter er af 4. juni 1954 og 3. marts 1955. Den tegnede

(8)

144 aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.; det resterende beløb indbetales inden 2. april 1056.

Hver aktie giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved enhver overgang af ak­

tier har bestyrelsen forkøbsret på de øvrige aktionærers vegne efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Landsforeningen Danske Vognmænd, Foreningen af Danske Eksportvogn­

mænd, begge af Jens Kofodsgade 1, Dansk Møbeltransportforening, Raad- huspladsen 16, alle af København.

Bestyrelse: Vognmand Christian Hyl­

dahl Lauritzen (formand), Aabenraa, vognmand Hans Peter Therkelsen, Krusaa, vognmand Niels Thygesen Andersen, Vesterhavsgade 44, Esbjerg, vognmand Waldur Heltenberg GreilV, Køge, vognmand Ejnar Ebert Jensen, Boulevarden 25, Aalborg, speditør Gunnar Basmussen, Baadhuspladsen 16, København, vognmand Henning Victor Niss, Fredericia. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand i forening med tre medlemmer af bestyrelsen el­

ler med en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med mindst fire medlemmer af bestvrelsen.

Under 4. april er optaget som:

Register-nummer 25.545: „Selfa Silumin AIS", hvis formål er at drive industrivirksomhed og dermed i for­

bindelse stående handel samt have in­

teresse i selskaber med lign. formål.

Selskabet, der tidligere har været re­

gistreret under navnet „Aarhus Staal- Skibsværft A/S" (reg.-nr, 19.608), har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 8. maj og 29. august 1946 med ændringer senest af 2. september 1954 og 12. januar 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn. Ved overdragelse af ak­

tier — såvel frivillig som tvungen — bortset fra overgang til enke eller livs­

arvinger, har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: Værkstedschef Peder Al­

bert Pedersen, Kongsvang pr. Aarhus, ingeniør Gunnar Sven Boland Wahl- gren, direktør Olov Edman, begge af Enkøping, direktør Erik Johannes Otto Theill, Kystvej 49, højesterets­

sagfører Georg Vilhelm Løber, Set.

Clemens Torv 11, begge af Aarhus.

Direktion: Nævnte E. J. O. Theill.

Selskabet tegnes af en direktør i for­

ening med et medlem af bestyrelsen eller af Erik Johannes Otto Theill, Peder Albert Pedersen og Georg Vil­

helm Løber to i forening eller hver for sig i forening med Olov Edman eller Gunnar Sven Boland Wahlgren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.546: „A/S Nor­

disk Aner Kompagni", hvis formål er fabrikation og salg af gasglødelys system Dr. Carl Aueer von Weisbach (Société anonyme du Bec Auer, Bruxelles) m. m. for Danmark, Norge og Sverige m. m. samt anden lign.

virksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet

„Aktieselskabet „Nordiske Auer Kom­

pagni"" (reg.-nr. 2011), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af oktober 1895 med ændringer senest af 28. januar 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­

haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker i „Berlingske Tidende".

Bestyrelse: Overretssagfører Aage Gu­

stav Emanuel Fogh Krenchel (for­

mand), Hørsholm, direktør Verner Johan Heinrich Grubert, Virum pr.

Lyngby, fru Dagmar Marie Jakobine Gunst, Beventlowsgade 10, Køben­

havn, fru Karen Henriette Grubert, Fredskovvej 4, Holte. Direktion:

Nævnte V. J. H. Grubert. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af be­

styrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt: Verner Johan Heinrich Grubert alene samt Erik

(9)

145 Randa Bentzen og Svend Aage Jensen i forening.

Register-nummer 25.547: „Skandi­

navisk Lyd Reklame AIS", hvis for­

mål er at drive reklamevirksomhed samt anden i forbindelse hermed stå­

ende virksomhed. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 4. februar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 41.000 kr,, fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler.

Pantsætning af aktier, bortset fra pantsætning til dansk bank, kan kun ske med de øvrige aktionærers sam­

tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Oluf Martin Han­

sen, Hvedevej 27, inspektør Georg Anton Hegner, Greisvej 20, direktør Erik Engelschmidt Hansen, Peter Bangsvej 115, direktør, fru Else An­

dersen, Nr. Farimagsgade 11, alle af København, der tillige udgør bestyrel­

sen med førstnævnte som formand og sidstnævnte som næstformand. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt; Hans Kjeld Andersen i for­

ening med bestyrelsens formand eller næstformand.

Under 5. april er optaget som:

Register-nummer 25.548: „Sinus Telefon Aktieselskab", hvis formål er at drive handel og industrivirksomhed særlig forhandling af og produktion af samtaleanlæg og andre elektriske artikler. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 15.

marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Af aktiekapitalen er ind­

betalt 67.500 kr.; det resterende beløb indbetales senest 1. juni 1955. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me efter 3 måneders noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved over­

dragelse af aktier — bortset fra over­

gang ved arveudlæg, ægteskab, bo- delingsskifte samt gave mellem slægt­

ninge i op- og nedadstigende linie — har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Tage Holm Langebæk, Lunds­

gade 4, København, civilingeniør As­

ger Ib Hansen, Begoniavej 13, Gen­

tofte, civilingeniør Erik Carlsen, Guld­

regnvænget 29, Virum. Bestyrelse:

Nævnte T. H. Langebæk, A. I. Hansen, E. Carlsen samt direktør Bune Gun­

nar Ununger, Sjobjornsvågen 02, Stockholm. Direktion: Nævnte A. I.

Hansen, E. Carlsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af en direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.549: „Herm.

Rasmussen AIS", hvis formål er at drive malerforretning og automobil- lakereri. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg; dets vedtægter er af 5. fe­

bruar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Ved enhver overgang af aktier, såvel frivillig som tvungen, har — bortset fra overgang ved arv — de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. De Herman Rasmussen eller dennes enke tilhørende aktier er indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Malermester Alfred Herman Ras­

mussen, maler Bent Erik Mikkelsen, maler Erik Nielsen, alle af Silkeborg.

Bestyrelse: Nævnte A. H. Basmussen, B. É. Mikkelsen, E. Nielsen samt fru Kirstine Rasmussen, Silkeborg. Direk­

tør: Nævnte A. H. Rasmussen. Sel­

skabet tegnes af direktøren eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af den sam­

lede bestyrelse.

Under G. april er optaget som:

Register-nummer 25.550: „AIS Vend­

syssels Centralkompagni (Vendsyssel

(10)

146 Packing Co., Aktieselskab)". Under dette navn driver „Vendsyssel Packing Co., Aktieselskab" tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­

ter, hvortil henvises (reg.-nr. 2212).

Register-nummer 25.551: „Køben­

havns Finansieringsselskab 1955 A/S", hvis formål er at drive iinancierings- virksomhed af enhver art, herunder financiering af salg på afbetaling. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 24. februar 1955.

Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 2000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders note- ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved brev.

Selskabets stiftere e r : Prokurist Her­

luf William Reitzel Jensen, Bække- vang 1, Lyngby, direktør Niels Chri­

stian Sørensen, Th. Philipsensvej 2, Kastrup, landsretssagfører Arne Karl Johansen, Orgelbyggervej 12, Køben­

havn, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.552: „A/S Boel

& Bahnsen", hvis formål er at drive financieringsvirksomhed, fabrikation og handel, herunder handel med ejen­

domme samt med værdipapirer af en­

hver art. Selskabet har hovedkontor i Munkebo kommune; dets vedtægter er af 28. august 1954. Den tegnede aktie­

kapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie- kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­

gelse af aktier til ikke-aktionærer har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Mejeriejer Marius Boel, „Øster­

gaard" pr. Kølstrup, forpagter Hans Peter Boel, „Kristiansminde", Aasum pr. Odense, kaptajn Knud Nyborg Spur Bahnsen, Klostervej 22, revisor

Axel Gram, Døckerlundsvej 11, begge af Odense, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktion: Nævnte M. Boel. Sel­

skabet tegnes — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom

—- af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør.

Under 12. april er optaget som:

Begister-nummer 25.553: „AIS Phar­

macia", hvis formål er at drive han­

del og fabrikationsvirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor på Frederiks­

berg; dets vedtægter er af 4. februar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 2000 og 10.000 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 416.444,78 kr., dels kon­

tant, dels i andre værdier, det reste­

rende beløb indbetales inden 31. de­

cember 1955. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Direktør Peder Magnus Jensen, Egerup Bregnerødvej, Birke­

rød, civilingeniør Jørgen Fakstorp, Kastelsvej 12, landsretssagfører Mo­

gens Krog-Meyer, Gothersgade 109, begge af København, direktør, civil­

ingeniør Hans Elis Abraham Goth, Dobelnsgatan 17, Uppsala, Sverige, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tion: Nævnte J . Fakstorp (adm. di­

rektør). Selskabet tegnes af den adm.

direktør eller af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af to direk­

tører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrel­

sen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Begister-nummer 25.554: „A/S Woo- dex", hvis formål er direkte eller in­

direkte at drive handel, industri og enhver efter bestyrelsens skøn i for­

bindelse dermed stående virksomhed såvel i indland som udland. Selskabet har hovedkontor i Hadsten; dets ved­

tægter er af 12. januar og 22. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

(11)

147 Ved salg af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 5 givne regler. Dette gælder også ved tvangsauktion over aktier og når aktier foreligger i en aktionærs konkursbo eller offentlig gældsfra- gåelsesbo, men ikke til en aktionærs enke eller livsarvinger. Bekendtgørel­

se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Redaktør, cand. polit, Otto Preben Elmenhoff Winge, Randers, tømrermester Niels Laurits Kildegaard Nielsen, Hadsten, direktør Alfred Rovsing Olsen, Horn­

bæk. Bestyrelse: Nævnte O. P, E.

Winge, N. L. K, Nielsen, A, R, Olsen samt bankbestyrer Mogens Erik An­

dersen, Hadsten, landsretssagfører Ja­

cob Stelian Bogb, Banders, Direktion:

Nævnte N. L, K, Nielsen, Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening eller af en direktør, forretningsfører eller prokurist hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af den sam­

lede bestyrelse,

Begister-nummer 25,555: „Lyngby Konfektion A/S", hvis formål er at drive handel. Selskabet har hoved­

kontor i Lyngby-Taarbæk kommune;

dets vedtægter er af 9, marts 1955, Den tegnede aktiekapital udgør 10,000 kr,, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Sagfører, cand, jnr. Ole Schiør- ring, sagfører, cand. jnr, Aage Emil Toft, begge af Raadhuspladsen 77, København, sekretær Peter Schiør- ring, Mariehøjvej 20, Nærum, der til­

lige udgør bestyrelsen med først­

nævnte som formand. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand 1 for­

ening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25,556: „Østa, Ma­

skinfabrik, Aarhus A/S", hvis formål er fremstilling og salg af specialma­

skiner samt produkter fremstillet på disse. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er af 26, juni 1954, Den tegnede aktiekapital udgør

60,000 kr,, fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­

dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Ved salg af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : Grosserer Arthur Ealko Idestrup, Christian d. X's Vej, Viborg, fabrikant Alfred Charles Christiansen, Kildegaarden 1, Aarhus, grosserer Os­

kar Jacob Heilbut, Ellensvej 8, Bra­

brand. Bestyrelse: Nævnte Å. F. Ide­

strup (formand) samt ingeniør Einer Skytt Haastrup, Provst Ballesvej 8, Aarhus, fuldmægtig Viggo Sørensen, Bramminge. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom —- af et medlem af bestyrelsen i forening med bestyrel­

sens formand eller direktøren.

Under 13. april er optaget som:

Register-nummer 25,557: „Aktiesel­

skabet Danmark Amerika Linien (Denmark America Line, Inc.)", hvis formål er at drive rederi-, befragt­

nings- og speditionsvirksomhed i ind- og udland og anden efter besty­

relsens skøn hermed beslægtet virk­

somhed, Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 18, februar 1955, Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 500,000 kr,, fordelt i aktier på 1000 og 10,000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Landsretssagfø­

rer Børge Moltke-Leth, Skindergade 45—47, København, direktør Edmund Tage Grut, Tuborgvej 30, Hellerup, direktør Helge Petersen, Fuglevadsvej 19, Kgs, Lyngby, der tillige udgør be­

styrelsen med førstnævnte som for­

mand, Direktion: Nævnte E, T, Grut (adm, direktør). Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den adm. direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

(12)

148 Register-nummer 25.558: „AIS Ve- ropa", hvis formål er at drive fabri- kationsvirksomhed og handel. Selska­

bet, der tidligere har været registreret under navnet: „Maskinfabrikken An­

dersen & Co. A/S" (reg.-nr. 17.272), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 7. januar 1943 med ændringer senest af 29. oktober 1954.

Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver en stemme. Aktierne lyder på navn. Overdragelse og pant­

sætning af aktier kan — bortset fra overgang ved arv — kun ske med be­

styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Ingeniør Johan Jen- sen-IIein, fru Else Ida Sofie Jensen- Hein, begge af Halls Allé 5, grosserer Kaj Jørgen Lauritsen, Aalhoimvej 61, alle af København. Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom — af den sam­

lede bestyrelse.

Register-nummer 25.559: „Ejendoms­

aktieselskabet „Børvig Feriehuse"", hvis formål er — til feriebrug for de i Landmandsbanken til enhver tid an­

satte personer — at købe, administre­

re og udnytte ejendommen matr. nr.

12 y Rørvig, kaldet „Herteis Hus"

samt 4 parceller af matr. nr. 17 o Rørvig og eventuelle andre ejendom­

me eller grunde, som selskabet måtte erhverve. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 4.

februar og 24. marts 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 2000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- tid. Aktierne lyder på ihændehave­

ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Selska­

bets stiftere e r : Underdirektør Kaj Ivan Brodthagen, Lipkesgade 4, fuld­

mægtig Thøger Christen Welblund Lindemann, Ourøgade 29, begge af København, kontorchef Steffen Ger- son Trier, Gyldenholms Allé 18, Gen­

tofte, der tillige udgør bestyrelsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændel­

se og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening.

t nder 14. april er optaget som:

Register-nummer 25.560: „A/S Skan- derborg Møllegaard", hvis formål er på hjørnet af Møllegade og Adelgade i Skanderborg at opføre en beboelses- og forretningsejendom og administre­

re denne ejendom samt fra matr. nr.

64 og 65 at erhverve ialt 100 m2 til legeplads for børnene i den anførte ejendom, idet samtlige erhvervede parceller matrikuleres under eet. Sel­

skabet har hovedkontor i Skander­

borg; dets vedtægter er af 3. maj og 12. november 1954. Den tegnede aktie­

kapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Rekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere e r : Landsretssagfører Al­

fred Hilmar Michelsen, Skanderborg, proprietær Markus Hansen, Vester Mølle pr. Skanderborg, gårdejer Søren Martin Andersen, Helmstok pr. Skan-, derborg. Bestyrelse: Nævnte M. Han­

sen, S. M. Andersen samt bankdirek­

tør Otto Ernfried Øhrstrøm, Skander­

borg. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.561: „Boel Bro­

thers Ltd. A/S", hvis formål er at drive handel og fabrikation samt in­

vestering. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet:

„„Dansk Goudalite" A/S" (reg.-nr.

14.452), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 21. decem­

ber 1936 med ændringer senest af 2.

april og 3. november 1954. Den teg­

nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­

me. Aktierne lyder på navn. Salg af aktier kan kun ske til de øvrige ak­

tionærer. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Besty­

(13)

149 relse: Mejeriejer Esper Boel, fru Olga Johanne Boel, begge af Lundby pr.

Nørre Alslev, direktør Jeppe Christian Boel, Hillside, New Jersie, U. S. A. Di­

rektion; Johanne Jensine Nielsen, Grønnevej 108, Virum, Mogens Niel­

sen, Marslev. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. Eneprokura er meddelt;

Mogens Nielsen og Johanne Jensine Nielsen.

Under 15. april er optaget som;

Begister-nummer 25.562; „Thames- bank Holdings A/S", hvis formål er at drive handel, ingeniør-, fabriks- og rederivirksomhed samt at financiere, understøtte, oprette og participere i tilsvarende virksomheder og alle i forbindelse dermed stående eller deraf afledte forretninger. Selskabet har ho­

vedkontor i København; dets vedtæg­

ter er af 20. december 1954 og 24. fe­

bruar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 1.088.000 kr., fordelt i aktier på 10 kr. og mangefold heraf. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid., Ak­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­

dende" og „Børsen". Selskabets stif­

tere er; Direktør Verner Frederik Læssøe Smidth, Skjoldhøj Allé 6, ci­

vilingeniør Einar Philip Foss, Vilvor- devej 28, begge af Charlottenlund, un­

derdirektør Niels Børge Larsen, Ma­

rielystvej 20, København. Bestyrelse;

Nævnte V, F. L. Smidth, E. P. Foss samt sagfører, cand. jur. Niels Peter Arnstedt, Kalvebod 4, København, overkirurg, dr. med. wSvend Tage Eskild Kjær, Christianshøj, Bungsted Strandvej 285, Bungsted pr. Kokkedal, direktør Børge Poul Edvard Nissen, C. Bafns Allé 7, Hasseris, Aalborg.

Direktion; Nævnte N. B. Larsen. Sel­

skabet tegnes af bestyrelsesmedlem­

merne, direktørerne eller prokurister­

ne, to i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25.563; „A/S Elec- trochem, Elektrokemisk Laborato­

rium", hvis formål er at drive labora­

torievirksomhed og kommercielt ud­

nytte de i laboratoriet indhøstede er­

faringer og dermed ligestillet virksom­

hed. Selskabet har hovedkontor i Gen­

tofte kommune; dets vedtægter er af 11. januar og 30. marts 1955. Den teg­

nede aktiekapital udgør 65.000 kr., for­

delt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Ved overgang af aktier til ikke-aktionærer, herunder overgang ved arv, gave eller kredi- torforføigning, har bestyrelsen på de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­

ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r ; Civilingeniør Johan Ernst Nyrop, Baunegaardsvej 77, Hellerup, landsretssagfører Kai Seth Oppen- hejm, landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm, begge af Baadhuspladsen 59, København. Bestyrelse; Nævnte J.

E. Nyrop, K. S. Oppenhejm samt over­

retssagfører Aage v. Prangen, Baad­

huspladsen 59, København. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­

ening med et medlem af bestyrelsen;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt; Johan Ernst Nyrop.

Begister-nummer 25.564; „A/S C. W . Messerschmidt", hvis formål er at drive fabrikation af og handel med Crown-Corks og dermed beslægtede artikler. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender i tilfæl­

de, hvor dette efter bestyrelsens op­

fattelse kan være tjenligt til fremme af selskabets formål. Selskabet har hovedkontor i Gentofte; dets vedtæg­

ter er af 15. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 og 4000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Ved enhver over­

gang af aktier til ikke-aktionærer — der kun kan ske med bestyrelsens samtykke — har selskabet subsidiært

(14)

150 dettes stiftere forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Frøken Ulla Messerschmidt, Bjerre- gaardsvej 11, København, direktør Hans Henrik Messerschmidt, Tegl- gaardsvej 21, Charlottenlund, direktør Preben Messerschmidt, Sundvej 16 C, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte U, Mes­

serschmidt, H.. H, Messerschmidt, P.

Messerschmidt samt landsretssagfører Johan Daniel Herholdt, Holmens Ka­

nal 9, København. Direktion: Nævnte H. H. Messerschmidt, P. Messer­

schmidt. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

Under 1(5. april er optaget som:

Register-nummer 25.565: „Birkas A/S", hvis formål er at drive handel med og fabrikation af maskiner og motorer af enhver art, herunder sær­

ligt diesel- og benzinelektriske aggre­

gater samt dermed beslægtet virksom­

hed. Selskabet har hovedkontor i Birkerød; dets vedtægter er af 19. fe­

bruar 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdragelse af aktier til ikke-aktionærer, herunder ved retsforfølgning eller overtagelse af pantsatte aktier, bortset fra over­

gang ved arv til en aktionærs ægte­

fælle eller livsarvinger, herunder adoptivbørn, har de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes

§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : Ingeniør Børge Victor Kjærulff-Pedersen, Sorgenfri- gaardsvej 79, Lyngby, landsretssag­

fører Svend Boesen, Dr. Tværgade 4, København, driftsingeniør Povl Schaumann, Frugthegnet 40, Virum, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­

tør: Nævnte B, V. Kjærulff-Pedersen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og oantsætning af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 25.566: „F. W . Doberck & Søn's Eft., C. Amundin AIS", hvis formål er at overtage og videreføre den virksomhed med smedearbejde og gørtlerarbejde, som hidtil har været drevet under firma F. W. Doberck & Søn's Eft., C. Amun­

din, og tillige at erhverve ejendom­

men Lille Strandstræde 22. matr. nr.

64 Set. Annæ Øster kvarter, og at drive og administrere denne ejendom.

Selskabet har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 17. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 12.000 kr. er^A- aktier (præferenceaktier) med ret til forlods dækning i tilfælde af sel­

skabets likvidation eller konkurs, og 188.000 kr. B-aktier med ret til 5 pet.

forlods udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 10 stemmer. B-aktierne har kun stemmeret ved likvidatorvalg og ved fravigelse af reglerne om overskuds­

fordeling i vedtægternes § 10. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver i disse tilfælde 2 stemmer. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Enhver overgang af aktier — såvel frivillig som tvungen — kan kun ske efter de i vedtægternes § 3 givne regler. I tilfælde af gørtlermester Svend Amundin's død har fru Hilde- gard Amundin ret til at overtage hans aktier. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Smede- og gørtlermester Carl Julius Emil Amundin, St. Strand­

stræde 11, smede- og gørtlermester Svend Hans Emil Amundin. Lille Strandstræde 22, frøken Dagmar Agathe Larsen, Vester Fælledvej 37, gørtlermester Julius Christian Stens­

gaard Karlsen, Borgbjergvej 7, alle af København, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktion: Nævnte C. J. E. Amun­

din. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

(15)

bestyrelsen; ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom af mindst tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Under 18. april er optaget som:

Register-nummer 25.567: „N. Hijge- bjerg A/S, Vejle", hvis formål er at drive virksomhed ved handel, fabrika­

tion og kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkontor i Vejle; dets vedtæg­

ter er af 12. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Ved enhver overdragelse af aktier, såvel frivillig som tvungen, bortset fra overgang ved arv til hen- sidden i uskiftet bo, har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­

tægternes § 3 givne regler. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : Manufakturhandler Ejler Hygebjerg, boet efter manufakturhandler N. Hyge­

bjerg og efterlevende ægtefælle fru Louise Cesilie Hygebjerg, begge af Vejle, direktør Jørgen Christensen Lausen, TafTelbay Allé 11, Hellerup.

Bestyrelse: Nævnte E. Hygebjerg, L. C.

Hygebjerg, J. C. Lausen. Direktion:

Nævnte L. C. Hygebjerg, E. Hygebjerg.

Selskabet tegnes af en direktør eller

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.568: „H. K.

Markuslund & Søn A/S", hvis formål er at drive import- og eksport handel samt engros handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Chr. Parsmar A/S" (reg.-nr.

24.706), har hovedkontor på Frede­

riksberg; dets vedtægter er af 20. no­

vember 1953 med ændringer senest af 23. februar 1955. Den tegnede aktie­

kapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak­

tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:

Grosserer Hans Carl Hansen Markus­

lund (formand), fru Agnete Kirstine Markuslund, tekstilvolontør Flemming Marcuslund, alle af H. C. Ørstedsvej 52 A, København. Direktør: Nævnte H. C. H. Markuslund. Selskabet tegnes

— derunder ved afhændelse og pant­

sætning af fast ejendom — af bestyrel­

sens formand alene. Eneprokura er meddelt: Flemming Marcuslund.

Register-nummer 25.569: „Køben­

havns Sukkerraffinaderi Limiteret (Sukkerfabriken Nykøbing Limite­

ret)". Under dette navn driver „Suk­

kerfabriken Nykøbing Limiteret" til­

lige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 4702).

Under 19. april er optaget som:

Register-nummer 25.570: „C. H.

Kochs Handelsgartneri A/S", hvis for­

mål er at drive handelsgartneri. Sel­

skabet har hovedkontor på Frederiks­

berg; dets vedtægter er af 23. marts 1955. Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr. fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Ved overdrageise af aktier til ikke-aktionærer har de øv­

rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : Handelsgartner Carl Henrik Koch, fru Gerda Anna Marie Friedrichsen, begge af Boskildevej 79, fru Augusta Susanne Bayer, Normasvej 29, han­

delsgartner Terkel Ole Koch, Ros- kihlevej 81, alle af København, han­

delsgartner Herluf Henrik Koch, Kokkedalsvej 40 A, Kokkedal, der til­

lige udgør bestyrelsen. Adm. direktør:

Nævnte T. O. Koch. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af den administrerende direktør; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 25.571: „Univer­

sal Technical Company A/S", hvis for­

mål er at drive og formidle handel med tekniske artikler og anlæg. Sel­

skabet, der tidligere har været regi­

(16)

streret under navnet „Universal Che­

mical Company A/S" (reg.-nr. 21.194), har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 10. september og 28.

oktober 1948 med ændringer senest af 28. februar 1955. Den tegnede ak­

tiekapital udgør GO.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Overdragelse og pantsæt­

ning af aktier kan kun ske med besty- i eisens samtykke, hvorhos de øvrige aktionærer ved enhver frivillig eller tvungen overdragelse — bortset fra arv til en aktionærs ægtefælle eller livsarvinger — har forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Ak­

tierne er indløselige efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Bestyrelse: Direktør Per Christian Bønberg, Gersonsvej 79, Hellerup, direktør, cand. polit. Carl Vilhelm Jernert, Dr. Louisesvej 4, Char­

lottenlund, højesteretssagfører Gunnar Lorentzen Christrup, Nygade 4, Kø­

benhavn. Direktion: Nævnte P. C.

Bønberg, C. V. Jernert. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i for­

ening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Begister-nummer 25.572: „A/5 P.

Voetmann Jensen, Dansk Dørfabrik", hvis formål er direkte eller indirekte at drive handel, industri og enhver i forbindelse dermed stående virksom­

hed. Selskabet, der tidligere har væ­

ret registreret under navnet „A/S P.

Voetmann Jensen, Silkeborg Maskin­

snedkeri og Listefabrik"" (reg.-nr.

21.000), har hovedkontor i Silkeborg;

dets vedtægter er af 30. december 1947 med ændringer senest af 29. de­

cember 1954. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vaerdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr.

giver 1 stemme efter 2 måneders no- teringstid. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Overdragelse af aktier — bortset fra

overgang til stifternes i uskiftet bo efterlevende ægtefæller eller direkte livsarvinger — kan kun ske med be­

styrelsens samtykke. løvrigt har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Mette Marie Jensen (kaldet Voetmann Jensen), direktør Frederik Børge Voetmann Jensen, montør Begner Voetmann Jensen, alle af Silkeborg, fru Gerda Voetmann Christiansen Bødtjørnevej 17 A, København. Direk­

tion: Nævnte F. B. V. Jensen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Begister-nummer 25.573: „AIS Transelectric hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Grimstrup Trikotagefabrik Aktieselskab" (reg.-nr. 22.343), har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 24. april 1950 med æn­

dringer senest af 25. oktober 1954. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier samt hvis disse gøres til gen­

stand for retsforfølgning eller i til­

fælde af overgang i et konkurs- eller likvidationsbo, har aktionærer, som disponerer over mindst 30 pet. af ak­

tiekapitalen, forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Civilinge­

niør Hubert Ernst Itlef Schweitzer, Østbanegade 9, landsretssagfører Palle Adeler-Bjarnø, Holmens Kanal 5, begge af København, civilingeniør Jørgen Henrik Hjorth, Hollændervej 8, Dragør. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 20. april er optaget som:

Begister-nummer 25.574: „„Chanell",

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

styrelsen. november 1958 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen

tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede