• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
60
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

U D G IV K T PÅ F O R A N S T A L T N IN G A F H A N D K L S M IN IS T K R IK T

1960

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i januar måned

Nr. 1

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber

A d m in istra tio n sse lsk a b e t Gethor, 44.

A gfa-Foto, 38.

Ajva, 51.

A ktieselskabet a f 30. Novem ber 1945, 47.

A ktieselskabet a f 13. December 1954, 34.

A ktieselskabet a f 15. J u li 1958, 44.

A ktieselskabet a f 3. O ktober 1959, 13.

A ktieselskabet a f 21/n 1959, 27.

Aktieselskabet a f 15. december 1959, 5.

Albergo, 33.

A lg o ts-K o n fe ktio n , 50.

A m erican Express Com pany, 33, 43.

Andelsbanken, 48.

A n ifo rm , 38.

A n ilin - & K e m ik a lie Kom pagniet Anke- m ico, 41.

Anthon, Jo h a n n H., 30.

Andersen, Geo, 20, 52.

Andersen, Peter, 34.

Ankem ieo, A n ilin - & K e m ik a lie Compag- niet, 41.

A rbejdernes B rø d fa b rik i Silkeborg, 40.

A rb o -B a h r & Co., 42.

Arom a, 40.

A T L A N T A , 39.

Atlas, 30.

A u to fin a n cie rin g sse lsk a b e t a f 4/8 1959, 5.

A u to h a lle n , Skive, 31.

A u to m o b ile s C itroen, 40.

Bach, Berg, & K je ld Egmose, 12.

Bagernes B rø d ce n tra l (D a n ish export bread), 25.

Bagerm estrenes Iscream fab rik, Høng, 28.

Bagerm estrenes R u g b rø d sfa b rik , B rø n ­ derslev, 44. ( L ik v id a tio n ).

Balle ru pb o, 51.

Bangsbohus, E jendom saktieselskabet, 30.

Banken fo r Slagelse og Omegn, 30.

Barfod, E g il, & Co., 43.

Bauder, C arl, 34.

Bech, E. M., Pro d u kte n , 2.

Bech & Starup, 10.

B e lla Bo, 33.

Bispensbo, E jen dom saktieselskabe t, 44.

Bleggårdens R enseri, 9.

Bonde, H olger, 45.

Bondes, Holger, Sønner, 45.

Borg, B., Service, 43.

Breum B rygh u s & M in e ra lv a n d s fa b rik , 10.

Breum , N. M., Grenaa, 47.

Brock, N ie ls, 11.

B rorsonsparken, E jendom saktieselskabe t, 38. ( L ik v id a tio n ) .

Brost vkkebu sene, E je n d o m sa k tie se l skabet, 2 8 /

Brødrene A. & O. Johansen, 34.

Brødrene D ahl, 51.

Brødrene H a rtm a n n (H a rtm a n n Brothers L im it e d ), 37.

Brødr. Nissen, 50.

Brdr. O sterm ann Petersen, 45.

B rø n d b je rg D a m k u ltu r, 48. ( L ik v id a tio n ) . B røn d sh olm , 7.

Brun, C o n stan tin , In g e n iø rfirm a e t, 31.

B ru u n ’ s Bagerm ester Brød, 11.

B u h i, G. & K o n ra d , 9.

B u rly , 43.

B a a n d fa b rik e n D anm ark, 29.

C allsen, E., & Co., 47.

Canned Cream and M ilk Co. o f 1947, The, 40.

C a rib S h ip p in g Co., 50.

C a rle tti, 42.

Carlsens, A. H ø jlu n d , L in o le u m s fo rre t­

ning, 46.

C arolin eg aard en , E j endom sakt ieselskahet, 37.

C e n tra l Com pagniet, 28.

C h o ko lad em ø llen , 32.

(2)

Christensen, N., & Co.s Træ lasthandel, 46.

Christensen, O. C. M ølgaard, 30.

Christensen, Svend, V a lb y , 16.

C id ola, 36.

Conia, 20.

Copenhagen excursions, 36.

Cudoglas, 47.

D ahl, Brødrene, 51.

Dana, F is k e file tfa b rik k e n , 30.

Danegoods K øbenhavn, 45.

D anim po, 21.

D a n ish A m e rica n P ro sp ectin g Co., 38.

D an ish B u tte r E x p o rt U n io n , The, 51.

D a n it T e x til ( L ira s T e x til) , 7.

D anm ark B a a n d fa b rik e n , 29.

D anm arks M u siksk o le , 37.

D apu (D ansk P u n g e fa b rik ), 8.

D ansk Etiketvæ veri, 36.

D ansk F rø a v ls K om p ag n i og M a rk frø k o n ­ toret ( T r ifo liu m ) , 44.

D ansk G ram m o fo n A utom at, 38.

D ansk G u m m ib å d s -F a b rik (Thom as K.

N ie lse n ), 42 ( L ik v id a tio n ).

D ansk Inveco, 7.

D ansk Isoler Glas, 47.

D ansk K o n to rm a s k in e fa b rik , 52.

D ansk Læder- og S k o tø jsin d u stri, 46.

D ansk P o ly s ty r o l F a b rik , 42.

Dansk Æ gcentral, 48.

Danske K u lk o m p a g n i, Det, 46.

Danske Købm æ nds H an d e ls-A ktie se lskab , 37.

Danske Træ lastko m p ag n i, Det, 44.

D irkse n og Larsen, 15.

Disaco, Handelsselskabet. Se H a n d e lsse l­

skabet Disaco.

D iskonto-S elskabet a f 1935, 35.

D rico, 8.

D ro n n in g b o rg Byggeselskab, 41.

Edet P a p ir, 23.

E d itio n s Fe n cia, 30.

E je n d o m saktieselskab e t J.A.K., 47.

E jen d o m sa ktieselska b e t a f 29. Novem ber 1935, 35.

E jen d om saktieselskab e t a f 1. September 1939, 36.

E je n d o m saktieselskab e t a f 9. O ktober 1945, 51.

E jen d o m sa k tie se lska b e t a f 1. N ovem ber 1947, 32.

E jen d o m sa k tie se lska b e t a f 1. novem ber 1958, 39.

E jen d o m sa ktieselska b e t Bangsbohus, 36.

E jen d o m sa k tie se lska b e t B rorsonsparken, 38 ( L ik v id a tio n ) .

E jen d o m sa ktieselska b e t Brostykkehusene, 28.

E jen d o m sa ktieselska b e t C arolinegaarden, 37.

E jen d o m sa k tie se lska b e t F a le n h u s, 34.

E jen d o m sa ktieselska b e t G ru n d tvig sp ar- ken, 39 ( L ik v id a tio n ) .

E jen d o m sa ktieselska b e t G røndalshave, 45 ( L ik v id a tio n ) .

E jen d o m sa ktieselska b e t H e rn in g Ø ster­

port, 29.

E jendom saktieselskabet Hollæ ndervæ n­

get, 49.

E jendom saktieselskabet Ingem annspar- ken, 39 (L ik v id a tio n ).

Ejendom saktieselskabet K ildevæ ld, 42.

E jendom saktieselskabet Kingosparken, 38 (L ik v id a tio n ).

E jendom saktieselskabet Lo u ise h ø j, 51 ( L ik v id a t io n ) .

E jendom saktieselskabet Lundeskov, 6.

E jendom saktieselskabet M a rie n d a lsve j 23, 44.

E jendom saktieselskabet matr. nr. 11 f Bødovre, 6.

E jendom saktieselskabet M atr. Nr. 13 cd m. fl. V iru m by og sogn, 24.

Ejendom m en M atr. N r. 29 n a f F re d e rik s ­ berg, 42.

E jen dom saktieselskabet matr. nr. 850 Sundbyøster, 15.

Ejendom saktieselskabe t M erkur, 47.

E jendom saktieselskabet M idtpunktet, Lyn g b y, 43.

E jendom saktieselskabet M ø rk h ø jd a l I, 47.

E jendom saktieselskabet M ø rk h ø jd a l IL 48.

E jen dom saktieselskabe t Nanbo, 40.

E jen dom saktieselskabe t Petersborgvej nr.

5, 52.

E jendom saktieselskabet Petersborgvej nr.

7, 52.

E jendom m en Købm agergade 47, 50.

Ejend om saktieselskab e t Snorresgades In­

d u strih u s, 8.

E jen dom saktieselskabe t Tagensvænge, 19.

E jen dom saktieselskabe t Thuresensgade 20, Odense, 22.

E jen dom saktieselskabe t Tria n g b o , 29.

Ejendom saktieselskabet T a a rn b v Vænge I, 32.

E jen dom saktieselskabe t Vesterbrogade nr.

23 og 25, 47.

Ejen d om saktieselskab e t Østerport, 42.

Ejend om saktieselskab e t B o s k ild e Em m as- gård, 25.

Ejend om saktieselskab e t Skodsborg Søbad, 33.

Ejen d om saktieselskab e t Skøjtevænget, 52.

Ejend om saktieselskab e t Snogegårdsvæn- get 2— 8, 39.

E jendom sselskabet Bispensbo, 44.

E jendom sselskabet M otorv, 41.

E lb a II, 49.

E le ctric, e le ktro m e kan isk Etablissem ent, 45.

E n tre p re n ø rfirm a e t P e rso lit, 47.

Esbjerg O m n ib ile r, 32.

Esto K ø k k e n in v e n ta r, 29.

E u ro p a -F ly , 32.

F.L.S. Overseas, 45.

Fa b rik a s, 28.

F a b rik e n Kosm os, 44.

Fa len h u s, E jendom saktieselskabet, 34.

Fangel, W a lle r, 35.

Fe d an ia, 12.

Feddersen, K. D., & Co., 41.

(3)

III Fin a n cie rin g sa k tie se lska b e t Dansk Inve-

co, 34.

Fin a n cie rin g sa k tie se lska b e t M ix im , 12.

Fin a n cie rin g sa k tie se lska b e t Tru m fkog e- ren, 48.

Fin b ad , 49.

Fiskebæ k B rik e tfa b rik , 28.

Fiskebæ k P ro d u kt, 29.

F is k e file tfa b rik k e n Dana, 30.

F isk e m e lsfa b rik e n Vesterhavet, 3.

Fo lk e b la d e ts B o g tryk ke ri i Køge, 27.

Fona R adio, 37.

F o rva ltn in g sa ktie se lska b e t a f 21. decem ­ ber 1959, 23.

Fra n d a n ia , 36.

F re d e ricia Tæppelager, 39.

F'rederikshavns Avis, 46.

Frelsens Hærs Bræ n dselsforretn in g og Optagelseshjem , 48.

Frelsens Hærs Bygnings- og Fo rre tn in g s- Aktieselskab, 32.

F u rm o l Kom pagniet, 32.

Fyenske Træ lastkom pagni, Det, 45.

Fyens Sækkekom pagni, 31.

G. \V. V e n tila tio n , 50.

G alochekom pagniet, 32, 49.

G am m elto ft Schougaard, 50.

Geelsdalens V il la i n -, 50.

Geism ars Væ verier — C. I. G eism ar &

Co., 43.

Gerners, Aug., E f t f „ 41.

Gethor, A d m in istra tio n sse lsk a b e t, 44.

G je ru lffs , Th., E ftf., A lb . Skjøldberg, 51.

G ladbjerg, Jakob, 12.

G o ld in , H., 9.

Gosch, H. E., & Co.s T æ n d stik fa b rik e r, 47.

G ra fis k T ra d in g , 19.

G undtvigsparken, E je n d o m sa k tie se lska ­ bet, 39 ( L ik v id a tio n ).

G røndalshave, E jendom saktieselskabet, 45 ( L ik v id a tio n ) .

Guldbergske, H., V in h u s, Det, 30.

Gærdet, 36.

H. S. IL, 40.

Hagem anns S k o tø jsfa b rik , 42.

H a lm to rve t 20— 22, 44.

H andelsaktieselskabet H o rto r, 2.

H an d e lsaktieselskab et J.A.K., 46.

H andelskom pagniet Naku, 49.

H andels- og Fin a n cie rin g sse lsk a b e t Aas- høj, 38.

H andelsselskabet Disaco, 7.

Hansen, Gruber, & Co., 25.

Hansen, H. C., H andelsselskab, Skælskør, 48.

H artm ann, Brødrene (H a rtm a n n Broth e rs L im ite d ), 37.

Houce, 34.

H e in ric h & Poulsen, 29.

H e lle ru p Ejen d om saktieselskab , 46.

H e lsin g ø r V æ rktøjsm agasin, 36.

H e rn in g Østerport, E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet, 29.

Herschend, C., & Co., 29.

H ifa s, 28.

H jo rtb a k s, Jørgen, T rik o ta g e fa b rik , 35.

H jø rrin g D isko n to ban k, 29.

H o ffm a n n s F a m ilie -P la n ta g e , 44.

H o ffm a n n , Søby, & Co., 38.

H o fstä tte r & Ebbesen, 52.

Holbæ k Jern stø b eri, 4.

Holbæ k Jern stø b eri, 29.

Hollæ ndervæ nget, E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet, 49.

H o lm & Overby, 45.

H olst, O rla Jantzen, 45.

Hometa, 4.

H o rto r, H andelsaktieselskabet. Se H a n ­ delsaktieselskabet H ortor.

Hotaco, 47.

H o tel F re d e rik Den IV og Store Kro, F r e ­ densborg, 37.

H otel V ild b je rg , 49.

Høeg Hagen & Co., 36.

Ikas iso lerin g , 35.

In d u stria ktie se lsk a b e t Jo h n Meyer, 33.

Ingem annsparken, E jen d o m sa ktieselska - bet, 39 ( L ik v id a tio n ).

In g en iø r-A /S Svend M arsted-M ortensen, 45.

In g e n iø rfirm a e t C o n sta n tin B ru n , 31.

In te rn a tio n a l T ra d in g & M o to r Co., 24.

Investeringsselskabet Træ braco, 13.

L W E S T I C A N , 39.

Irm a Fa b rik e rn e , 40.

Ita ly K jo le r, 21.

J.A.K . Ejen dom saktieselskabe t, 47.

J.A .K . H an de lsaktieselskabet, 46.

Jacobsen, Jacob, 40.

Jensen, C. G., 32.

Jensen, K a rl, & Broberg Jensen, 31.

Jensen, N iels, K o rn - og F o d e rs to ffo rre t­

ning, 29.

Jensen, N. Th., M u re r- og E n tre p re n ø rfo r­

retning, 48 ( L ik v id a tio n ) . Jensen, Peter, 43.

Jensen & P o u lsen , 33.

Jensens, C arl, T e x tilim p o rt, 1.

Jensens, C arl, T e x tilim p o rt, 52.

Jensens, C arl, T rik o ta g e im p o rt, 28.

Je rn fo rre tn in g e n L e m v ig h - M iille r &

M unck, 34.

Je rn v irk e , 17.

Jvd ske Frø a v lsk o m p a g n i, Det, 28.

Jy sk K ry d d e ri- og T a rm im p o rt, 33.

Jy d s k M a rk frø k o n to r, 28.

Jy s k P a p ir- og K orteva re -Im p o rt, 41.

Jæ gersborgallé 19, 45.

Jørgensen, J., & Co.s B o g try k k e ri, 50.

Jørgensen, Jørgen, Træ last Im port og Eksport, 46.

K aisers, E., L a b o ra to riu m , 50.

K id a n , 5.

K ild evæ ld , E je n d o m saktieselskab e t, 42.

K i ngosparken, Ejen d om saktieselskab e t, 38 ( L ik v id a tio n ) .

K je lle ru p Bank, 31.

K jæ rgaard, Chr., N ørresun d b y, 48.

K lin k e & M athiasen, 30 ( L ik v id a tio n ) . Kochs, C. H., H a n d e lsg a rtn e ri, 37.

K o id s Savværk, 38.

(4)

K o n su l L. Petersens E ftflg . E r ik C h ris te n ­ sen (V o rd in g b o rg K o rn - og Fo derstof- fo rre tn in g ), 51.

K o n tin e n t-L in ie n K o rsø r— K ie l, 9.

Koopm anns, J. D., Svineslagterier, 48.

Kosmos, Fa b rik e n , 44.

Kosm os fin a n cie rin g sa k tie se lsk a b , 18.

Kosmos, M in e ra lv a n d s fa b rik e n . Se M in e ­ ra lv a n d s fa b rik e n Kosmos.

K ra ft Foods In te rn a tio n a l, 43.

Krestensens, Anna, T a n d te k n ik , 39.

Kroghs P a p irla g e r, 34.

K rø ll, F. B., 40.

K øbenhavns G la sb ø je ri, 49.

K jø b e n h a v n s H andelsbank, 44.

Københavnske Forstæ ders Bolig selskab , De, 43.

K øbenhavns M a s k in fa b rik , 27.

K jøb en h avn s S o m m e r-T ivo li, 49.

Købm agergade 47, Ejendom m en, 50.

Køge M askinsats, 1.

Langkjæ rs B o g tryk ke ri, 33.

Larsen, Brdr., Østerby, 40.

L e m v ig -M iille r, J. F., H o ld in g , 33.

L e m v ig h - M iille r & M unck, 35.

L ie b e rk in d , P o u l, 51.

b in d in g e r Agro, 36.

b in d in g e r T ra d in g Co., 36.

L ira s T e x til, 34.

L o lla n d Fa lste rs Frø h a n d e l, 39.

L o lla n d Fa lste rs H u lk o rtc e n tra l, 26.

Lo u iseh ø j, E jendom saktieselskabet, 51 (L ik v id a t io n ).

Lundeskov, Ejen dom saktieselskabe t. Se Ejend om saktieselskab e t Lu n d e skov.

L y n g b y B o lig se lskab , 36.

Lø n b o rg & Andresen, 41.

Madsen & W iv e l, 47.

M agasin H e n ry N ielsen, 20.

M agasin Rotex, 50.

M agnafon, 40.

M a rie n d a lsv e j 23, E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet, 44.

M arkette E ta b le rin g , 34.

M arskensbo, 44.

M atbiasen, Georg E., 40.

M atr. nr. 11 f Rødovre, E je n d o m s a k tie ­ selskabet. Se E je n d o m saktieselskab e t M atr. nr. 11 f Rødovre.

M atr. N r. 13 cd m. fl. V ir u m by og sogn, Ejen d om saktieselskab e t. Se E je n d o m s ­ aktieselskabet M atr. N r. 13 cd V iru m by og sogn.

Matr. Nr. 84 c a f Fred eriksb erg , 14.

Matr. nr. 24 q Am agerbro kvarter, 26.

M atr. nr. 268 R osenbo rg kvarter, 25.

Matr. nr. 850 Sundbyøster, E je n d o m sa k ­ tieselskabet. Se E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet m atr. nr. 850 Sundbyøster.

M erkur, Ejen d om saktieselskab e t, 47.

M e rk u r R e k la m e A ktieselskab , 31.

Meyco E m ballage, 33.

Meyer, John, In d u stria ktie se lsk a b e t, 33.

Meyers, Em., E ftf., 43.

M ic h e lin G um m i Com pagni, 32.

M id tp u n k te t, Lyn g b y, E je n d o m sa k tie se l­

skabet, 43.

M in e ra lv a n d sfa b rik e n Kosmos, 18.

M iro v ista , 37.

M ix im , Fin an cierin g saktieselskab e t. Se Fin a n cie rin g sa k tie se lska b e t M ix im . M oldkjæ r, Th., & Co., 34 (K o n ku rs).

M otary, Ejendom sselskabet, 41.

M u lton , 49.

M vrd ah ls, E rik , B o gtrykkeri, 50.

Mø reb, C. & M., 32.

M ø rk h ø jd a l I, Ejendom saktieselskabet, 47.

M ø rk h ø jd a l II, Ejendom saktieselskabet, 48.

Naku, H andelskom pagniet, 49.

Nanbo, Ejendom saktieselskabet, 40.

Necchi Sjm iaskiner, 11.

Nevvdan Food, 52.

N ielsen, C arl, Nyborg, 2.

N ielsen, H enry, M agasin. Se M agasin H en ry N ielsen.

Nielsens, C arl, H e rre e k v ip e rin g sfo rre t­

ning, 31.

N ielse n & Skou Petersen, 28.

N ielsen, Th om as K., 42 (L ik v id a tio n ).

N iro A tom izer, 42.

Nissen, Brødr., 50.

N itoka, 37.

N om ina, 46.

N o rd isk Antenne F a b rik , 51.

N o rd isk A uto L y n la k e rin g , 39.

N o rd is k Fo rm -In d u stri, 52.

N o rd isk K o n d ito rv a re fo rre tn in g , 45.

N o rd is k M usikm ag asin , 40 (L ik v id a tio n ).

N o rd is k S ta a lstilla d s K om pagni, 42.

N o rd is k Træ last & H årdttræ Co., 46.

N o rd -L y n (N o rd isk A u to L y n la k e rin g ), 10.

N ordvestfyenske Jernbaneselskab, 37.

N ylén, O., & Co., 4.

N ystrup, C h ristia n , 18.

Næstved M etalstøbe ri, 40.

N ørrem arke ns Teglvæ rk, 35 ( L ik v id a ­ tio n ) .

N ørre su n d b y Je rn - og Støbegodsforret­

ning, 26.

Odense K affe b ræ n d eri, 40.

O ehlenschlägers, O., Eftr., 38.

Olsen, Tage, 49.

Orana, 44.

Orth, E., 46.

O rth P last, 21.

Oska, 37.

P a rce lfo re n in g e n a f 25. fe b ru a r 1952, 51.

Pedersen, A. L o ft, 50.

Pedersens, K. K., T e x til Im port, 41.

Perm anente A u to m o b ilu d s tillin g , Den, 21.

P e rso lit, E n tre p re n ø rfirm a e t, 47.

Petersborgvej Nr. 5, E je n d o m sa k tie se l­

skabet, 52.

Petersborgvej nr. 7, E je n d o m sa k tie se l­

skabet, 52.

Petersen & Olsen, D ansk R ø r- & F ittin g s ­ fa b rik , 38.

Petersens, N., T ræ la stfo rre tn in g , 43.

P h ilip s e n , H. P., Slagelse, 34.

P h lip s In d u stri og H a n d e ls A/S, 33.

(5)

Plantaeo, 38.

Potagua, 49.

Poulsen, L e if, 35.

Prestved’s, K., E ftf., 34.

P rin ta , 36.

P riva tb a n k e n i K jøbenhavn, 37.

P ro vin s-Fo rla g e t, 49.

Pryds, Jørgen, 35.

R a d io V is io n F a b rik , 3.

Rasm ussen, F., F re d e ric ia M a skin- og elektrom ekaniske F a b rik e r, 31.

Rasmussens, Th., Sønner, 31.

Ratex, M agasin, 50.

R ealia, R e a lk re d itk o n to r, 10.

R ed eriaktieselskabet a f 1955, 47.

R e v isio n sfirm a e t Nagel & Petersen, 5.

R evisio ns- og F o rv a ltn in g s Institutet, 32.

R ib i, 34 ( L ik v id a tio n ).

R iis , A., 23.

R im a s H o ld in g , 13.

R im a s T ra k to r, 42.

Ringsted Je rn stø b e ri og M a s k in fa b rik , 41.

Ringsted Je rn stø b e ri og M a s k in fa b rik , 14.

Ringsted M otor Com pagni, 39.

Ringsted ny Jern stø b eri, 42.

R o sk ild e Ém m asgård, E je n d o m sa k tie se l­

skabet. Se Ejendom saktieselskabe t R o s ­ k ild e Ém m asgård.

R u d h olt, Rasm us, 35.

R u s tfri Staalm ontage, R. S., 40.

Rønne M issio n sh o te l, 36.

Rørkæ r, K øbenhavn, 47.

Rørkæ rs M agasin (R ørkæ r K øbenhavn), 23.

26. novem ber 1953, 48.

Sabroe, Th om as Ths., & Co., 46.

S andfor F is k e ri, 37.

Scandia, T a p e tfa b rik e n , 35.

Schaum burg, H., 30.

Schougaard, G am m elto ft, 50.

Sealbrook, 17.

Selbjerg M ølle, 31.

Sestius, 43 ( L ik v id a tio n ) . S ilkeborg Bank, 35.

Sillehoved, E. P., 27.

Skanderborg P a p ir, 10.

S k a n d in a v isk G ram m ofon A ktieselskab, 33.

S k a n d in a v isk G ra m m o fo n A u to m a t (S kan ­ d in a v is k G ra m m o fo n ), 7.

S k a n d in a v isk Scanner-Studio, (H o lm &

O verby), 18.

Skesella, 50.

Skodsborg Søbad, E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet, 33.

Skovgaard, Vigo, 45.

Skærbæk E k sp o rtsta ld , 48.

Skøjtevænget, E jendom saktieselskabe t, 52.

S lo tsm ø llen s F a b rik e r, 48.

Sm idth, F. L., & Co., 44.

Snogegårdsvænget 2— 8, E je n d o m s a k tie ­ selskabet, 39.

Snorresgades In d u strih u s, E je n d o m sa k ­ tieselskabet. Se E je n d o m sa k tie se lska ­ bet Snorresgades In d u strih u s.

S ofina, H andels- og In d u strise lska b , 24.

Sparekassernes S koleopsparing, 31.

Spentrup B ru g sfo re n in g A. m. b. A., 46.

Springborg, Th., 45.

Square C om pany H andels- og In g e n iø r­

selskab, 40.

Stabv Eftersko le, 42.

Staco, 52.

Store Kro, H o te l F re d e rik den IV og, Fredensborg, 37.

Sundbyvesterhus, 41.

Sund Ferie, 46.

S ydjysk R evisio n sa ktie se lska b , 32.

S vdøstsjæ llands E le k tric ite ts A ktiesel-

‘ skab SEAS, 44.

Søborg C irk u s-M a te rie l, 37.

Søegaard, Jørgen, 30.

Sønderborggade 9, Aarhus, 17.

Sønnersgaards, A. P., M ø b e lfa b rik , 14.

Sørensen, L. J., Fæ rgerestaurant, 22.

Sørup Gods, 43.

Tagensvænge, E jen dom saktieselskabe t. Se E jen dom saktieselskabe t Tagensvænge.

T a p e tfa b rik e n Scandia, 35.

T e x tila k tie se lsk a b e t V ica rd a , 48.

T h e ilg a a rd , L, 35.

T h iste d F je rr its le v Jernbane, 46.

T h o r e ll & Thom sen, 51.

T h u la , 40.

Thuresensgade 20, Odense, E je n d o m sa k ­ tieselskabet. Se E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet Thuresensgade 20, Odense.

T o -R R a d io , 38.

T R A N S A S , 28.

T ra n s -A tla n tic F ilm Im port, 22.

T ria n g b o , Ejen d om saktieselskab e t, 29.

T ro p e O lie fy r, 1.

T r u m f kogeren, F inane ie rin g sa ktie se l ska­

bet, 48.

Træ braco, Investeringsselskabet. Se Inve­

steringsselskabet Træ braco.

T y s k Bogim port, 33.

T a a rn b y Vænge I, E je n d o m sa k tie se lsk a ­ bet, 32.

T a a stru p P a rk e ts ta v fa b rik , 36.

Ubel, R ich a rd t, 19.

U n ite d -fru it, 30.

Uto, 41.

V a lco la , 33.

V a skin , 38.

V ejen A u to m o b il Lager, 36.

Vesterbrogade nr. 23 og 25, E je n d o m s­

aktieselskabet, 47.

Vesterhavet, F is k e m e ls fa b rik e n . Se F is k e ­ m e lsfa b rik e n Vesterhavet.

V E S T E R A A B Y V I B R A T O R , 46.

V ica rd a , T e x tila k tie se lsk a b e t, 48.

V ild b je rg , H otel, 49.

V i-M e k ka , 31.

V is u s O ptik, 16.

V it r a l G laspaneler, 41.

V ittru p , O., & Co., 52.

V o lvo , K re d it, 50.

W a k e fie ld , C-C., & Co., 39.

W a lte rs d o rff, I. O., 1.

W engel, H. J., & Co., 3.

W esterby, L., 42.

W in k e l, C. T., 48.

W is to ft, Søren, & Co.’ s F a b rik e r, 33.

(6)

W itru p s T ra d in g Co., G rejsdalen, 19.

W u lf f ’s E fte rfø lg e r, 49.

Zahaco O ptik, 15.

Ø stasiatiske K om pagni, Det (The East A s ia tic Com pany, L im ite d ), 35.

Ø sterlandsk Thehus, 51.

Østerport, E jendom saktieselskabet, 42.

Ø stsjæ llands F o lk e b la d , 17.

Aaen, Johs., 6.

A a lb o rg P o rtla n d -C e m e n t-F a b rik , 43.

A a rh u s Klæ dehandel, 51.

A a rh u s M æ lkehandleres B rø d fa b rik , Se­

galt M ø lle n s B rø d fa b rik , 29.

Aashøj, H andels- og Fin a n cie rin g sse lsk a - bet, 38.

Forsikringsselskaber

A lk a , Fo rsik rin g s-A k tie se lsk a b e t, 53.

D anm ark, Det gjen sid ige F o rs ik rin g s s e l­

skab, 53.

D ansk fo rs ik rin g s fo re n in g m od Storm ­ skade — gensidig, 53.

F o rsik rin g s-A k tie se lsk a b e t A lk a , 53.

F o rsik rin g s -A k tie s e lsk a b e t Hastor, 53.

F o rsikrin g sa k tie se lska b e t Nve Danske L iv , 52.

G jen sidig e F o rsik rin g sse lsk a b Danm ark, Det, 53.

H ag elska d eforsikrin g sselskab et a f 1910, gjensidigt, 53.

Hastor, Fo rsikrin g s-A k tie se lsk a b e t, 53.

Nye Danske L iv , F o rsik rin g s a k tie s e ls k a ­ bet. Se Fo rsikrin g sa k tie se lska b e t Nye Danske L iv , 52.

Foreninger

Dansk H o te l-P o rtie r Fo rening, 53.

Dansk M æ rkatsam ler-Forening, 53.

Dansk P ro v in s K o lo n ia l G rossist F o r ­ enings H jæ lpefond, 53.

Dansk R a d io -H jæ lp e fo n d , 53.

K øbenhavns k irk e lig e M andskor, 53.

N y a p o sto lisk K irk e i D anm ark, 53.

Gdense Skræ dderlaug, 53.

Spæ dbørnshjem m et D anm ark, 53.

Studentersam fundets R etshjæ lp fo r ube­

m idlede, 53.

Æ rø fo ren in g en , 53.

(7)

I

1

Aktieselskaber

Under 29. december 1959 er optaget i Aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 29.748: „Trope Oliefgr A/S“ , hvis formål er at drive fabrikation af og handel med oliefyr og dermed beslægtede genstande. Sel­

skabet har hovedkontor i Gentofte;

dets vedtægter er af 22. juni 1959.

Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­

talt 10.000 kr.; det resterende beløb indbetales senest 1. juni 1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­

relse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

Godsejer Herbert W illiam Døcker Schou, Palsgård, Juelsminde, installa­

tør Hakon Hovald Christensen, Chr.

X ’s Vej 193, V iby J., landsretssagfører Alexis Green-Andersen, P. Skrams Gade 7, København. Bestyrelse: Nævn­

te H. W. D. Schou, H. H. Christensen samt ingeniør Niels Edm und Guldbæk Kaiser, Skodsborgvej 214 D, Nærum.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et med­

lem af bestyrelsen i forening med en direktør; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 29.749: „Aktiesel­

skabet Carl Jensens Textilimport“ , hvis formål er import af og handel en gros med trikotage og andre teks­

tilvarer. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „ A k ­ tieselskabet Carl Jensens Trikotage­

im port“ (reg.-nr. 16.859), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 8. juni og 2. juli 1942 med æn­

dring senest af 3. december 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­

dragelse og pantsætning af aktier eller anden disposition over disse kan kun ske med bestyrelsens enstemmige samtykke. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Be­

styrelse: Grosserer Simon Carl Jensen (formand), Fredensvej 15, fru Vera

Finderup Møller, Enighedsvej 6 A, begge af Charlottenlund, landsretssag­

fører Axel Bessermann Nielsen, Grå- brødre Torv 15, København. D irek­

tion: Henry E m il Finderup, Fredens­

vej 15, Charlottenlund. Selskabet teg­

nes af bestyrelsens formand i for­

ening med et medlem af bestyrelsen eller af direktøren alene; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt Ellen Kirstine Elisabeth Larsen.

Register-nummer 29.750: „I. C. Wal- tersdorff A /S “ , hvis formål er fabri­

kation og handel samt finansiering.

Selskabet har hovedkontor i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 30.

november 1959. Den tegnede aktie­

kapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­ tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra over­

gang ved arv har bestyrelsen ved over­

dragelse af aktier forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Pant­

sætning af aktier kan kun ske med be­

styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jens Kristian Robert W altersdorff, fru Grethe W altersdorff, begge af Mose- højvej 30, landsretssagfører Knud Mo­

gens Frederiksen, Stationsplads 1, alle af Charlottenlund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte .1. K. R.

Waltersdorff. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­

tøren.

Register-nummer 29.751: „Aktiesel­

skabet „Køge Maskinsats“ “ , hvis for­

mål er at drive virksomhed med frem­

stilling af grafiske artikler samt anden i forbindelse hermed stående virksom ­ hed samt finansiering. Selskabet har hovedkontor i Køge; dets vedtægter er af 19. september 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme

(8)

efter 2 måneders noteringstid. A k­

tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra over­

gang ved arv eller ved hensidden i uskiftet bo, har ved overdragelse af aktier, der kun kan ske med bestyrel­

sens samtykke, de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev eller i „Østsjællands Folkeblad“ . Selskabets stiftere er: Redaktør Kaj E in a r Svarre, Køge, redaktør Ejner Svarre, Valløby pr. Vallø, maskinsætter Th orkild A n­

dersen, Rolfs Plads 12, København, der tillige udgør bestyrelsen. Forret­

ningsfører: Nævnte T. Andersen. Sel­

skabet tegnes af to medlemmer af be­

styrelsen i forening; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 30. december er optaget som:

Register-nummer 29.752: „E. M.

Bech Produkten A / S “ , hvis formål er at drive virksomhed ved handel og fabrikation. Selskabet har hovedkon­

tor i Allinge; dets vedtægter er af 29.

juli 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er almindelige aktier (A-aktier) og 225.000 kr. er præferenceaktier (B- aktier) med ret til 6 pct. forlods ud­

bytte. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Efter 1 måneds noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.

4 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved hensidden i uskiftet bo har ved enhver overgang af aktier de øvrige aktionæ­

rer forkøbsret efter de i vedtægternes 55 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Købmand Ernst Mathias Bech, købmand Paul Mogens Bech, fru Augusta Marie Bech, alle af Allinge. Bestyrelse: Nævnte E. M.

Bech, P. M. Bech samt fru Inger Marie Hansen, Allinge. D irektør: Nævnte E. M. Bech. Selskabet tegnes af to med­

lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Paul Mogens Bech og E rik Kühne Lorentzen.

Register-nummer 29.753: „Carl Nielsen. Nyborg, A/S“ , hvis formål er at drive handel og at udøve fabrika­

tions- og financieringsvirksomhed. Sel­

skabet har hovedkontor i Nyborg; dets vedtægter er af 10. november 1959.

Den tegnede aktiekapital udgør 230.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A kti­

erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bortset fra over­

dragelse i levende live til ægtefælle og livsarvinger samt ved overgang ved arv til ægtefælle, livsarvinger og/eller søskende og søskendebørn, har ved overdragelse af aktier de øvrige aktio­

nærer forkøbsret efter de i vedtægter­

nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: Købmand Carl Nielsen, prokurist Laurits Nielsen, begge af Torvet, Nyborg, frøken Mo- gensine Katrine Nielsen, Torvet, Få ­ borg, der tillige udgør bestyrelsen.

Direktion: Nævnte C. Nielsen. Selska­

bet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Carl Nielsen og Laurits Niel­

sen.

Register-nummer 29.754: „Handels­

aktieselskabet Hor tor“ , hvis formål er handel og fabrikation. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Baandfabriken Danmark A/S“ (reg.-nr. 11.750), har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 30. april og 24. juni 1932 med æ ndrin­

ger senest af 16. november 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­

erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Besty­

relse: Landsretssagfører Lennard Knud Bech, Amaliegade 9, gartner Anders Eriksen Sørensen, Birkemose- vej 20, fuldmægtig Holger Camillo Harms, Hvidovrevej 76, alle af Køben­

havn. Direktion: Nævnte L. K. Bech.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direk-

(9)

3

I

tøren alene — ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer: 29.755: „Radio Vision Fabri k A/S“ , hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i Kgs. Lyngby; dets vedtægter er af 14. december 1959.

Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt in d ­ betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­

pirer. Ved afhændelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.

Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet stiftere er: Direktør Jan Wessel, Holtekilveien 5, Stabekk pr. Oslo, driftsleder Asbjørn Bjørvik, Svingenveien 10, Røa pr.

Oslo, begge af Norge, landsretssagfører Aage Eriksen, landsretssagfører Jør­

gen Strømberg, begge af Frederiks- holms Kanal 6, København, advokat Viggo E rik Nielsen, Skovmosevej 22, Gentofte, der tillige udgør bestyrel­

sen. Selskabet tegnes af Aage Eriksen, Jørgen Strømberg og Viggo E r ik N iel­

sen to i forening eller hver for sig i forening med enten Jan Wessel eller Asbjørn Bjørvik eller af direktøren;

ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer: 29.756: „Fi ske­

melsfabriken Vesterhavet A / S“ , hvis formål er at drive industrivirksomhed fortrinsvis med fremstilling og handel med olieprodukter, fiskemel og andre produkter, hvori fisk eller andre sø­

dyr eller affald deraf indgår som rå- varebestanddele. Selskabet skal kunne erhverve og drive fast ejendom. Sel­

skabet har hovedkontor i Esbjerg;

dets vedtægter er af 29. juli og 15.

december 1959. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 900.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 875.000 kr. dels kontant, dels i andre værdier, det resterende beløb indbetales inden 29. januar 1960.

Hvert aktiebeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier til ikke-aktionærer, bortset

fra de nuværende aktionærer i „A/S Esbjerg Jernstøberi og M askinfabrik“

og „Fiskem elsfabriken Rønland A/S“

kan kun ske med bestyrelsens skrift­

lige samtykke. Bekendtgørelse til akti­

onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: Købmand Anders Madsen Bækby Illeborg, Vesterhavs- gade 77, fiskeskipper Børge Holm, Strandvej 51, købmand Niels Peder Sehested, Niels Juelsgade 15, A/S Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, alle af Esbjerg, „Fiskem elsfabriken Rønland A /S“ , Harboøre. Bestyrelse:

Nævnte A. M. B. Illeborg, B. Holm , N.

P. Sehested samt direktør Martin Børge E m il Iversen, Esbjerg, direktør Gregers K irk, Værnedamsvej 17, Kø­

benhavn, fiskeeksportør Ove Henrik Røn, Thyborøn. Direktion: Jes Peder­

sen, Harboøre. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af direk­

tøren og halvdelen af bestyrelsens medlemmer (eller, hvis antallet er ulige, nærmeste majoritet).

Register-nummer 29.757: „H. ,/.

Wengel & Co. A / S “ , hvis formål er at drive handel en gros og en detail. Sel­

skabet, der tidligere bar været regi­

streret under navnet „Det H. Guid- bergske Vinhus Aktieselskab“ (reg.-nr.

27.123), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 18. decem­

ber 1956 med ændringer senest af 30.

september 1959. Den tegnede aktieka­

pital udgør 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er almindelige aktier og 20.000 kr.

præferenceaktier med ret til 6 pct.

forlods udbytte og forlods dækning i tilfælde af likvidation. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. — Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels på anden måde. Hvert aktie­

beløb på 500 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved arv har ved overdragelse af aktier de øvrige aktionærer for­

købsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Be­

styrelse: Konsulent E ile r Conrad Julius Jørgensen, Lindevej 2, landsretssag­

fører Elith Martved, Dyrehavevej 52, begge af Hillerød, vinhandler Bent Flem m ing Møller, Maglekildevej 10,

(10)

landsretssagfører E rik Spang Larsen, Nørre Farimagsgade 13, begge af Kø­

benhavn. Forretningsførere: Nævnte B. F. Møller samt René Webér, Ting- højvej 17, København. Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­

ening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede besty­

relse. Prokura — to i forening er meddelt: Bent Flemming Møller og Bene Webér.

Register-nummer 29.758: „Home ta A/S“ , hvis formål er at drive fabriks- virksomhed og handel. Selskabet skal iøvrigt være berettiget til at erhverve og administrere faste ejendomme samt væ rdipapirer af enhver art. Selskabet, der tidligere har været registreret un­

der navnet: „Aktieselskabet Holbæk Jernstøberi“ (reg.-nr. 166), har hoved­

kontor i Holbæk; dets vedtægter er af 12. april 1918 med ændringer senest af 26. oktober 1959. Den tegnede aktie­

kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 200 og 1.000 kr. Aktiekapita­

len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­

løb på 200 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Holbæ k Amts A vis“ , „Holbæ k Amts Venstreblad“ ,

„Holbæ k Amts Socialdem okrat“ og

„Holbæk Amtstidende“ . Bestyrelse:

Fabrikant Frederik Engelhardt Bojsen Dalgaard, ingeniør Henry Dahlgaard, overretssagfører Jacob Holm, alle af Holbæk, ingeniør Poul Oluf Glenstrup Pedersen, direktør, civilingeniør Svend Aage Ottesen, begge af Høng, A d m in i­

strerende direktør: E lith Henry Gla­

vind Rasmussen, Holbæk. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening samt pr. prokura af den administrerende direktør; ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Oda Jensen i forening med direktøren eller et medlem af besty­

relsen.

Register-nummer 29.759: „Holbæk Jernstøberi A / S “ , hvis formål er at drive fabriksvirksomhed og handel.

Selskabet har hovedkontor i Holbæk;

dets vedtægter er af 26. oktober 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 1.200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,

10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på

1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Holbæk Amts Venstreblad“ og „Holbæk Amtsti­

dende“ . Selskabets stiftere er: D irek­

tør, civilingeniør Svend Aage Ottesen, direktør, ingeniør Poul Oluf Glenstrup Pedersen, begge af Høng, overretssag­

fører Jacob Holm, Holbæk, „Hometa A/S“ , Holbæk. Bestyrelse: Nævnte S.

Aa. Ottesen, P. O. G. Pedersen, .1.

Holm samt fabrikant Frederik Engel­

hardt Bojsen Dalgaard, ingeniør Henry Dahlgaard, begge af Holbæk. A dm in i­

strerende direktør: Elith Henry Gla­

vind Rasmussen, Holbæk. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­

sen i forening samt pr. prokura af den administrerende direktør, ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

linder 2. januar er optaget som:

Register-nummer 29.760: „O. Nylén

& Co. A/S“, hvis formål er at drive fabrikation og handel. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 17. november 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Af aktiekapitalen er indbetalt 50.000 kr.; det resterende beløb indbetales inden 2. januar 1961.

Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af aktier - der kun kan ske med bestyrelsens sam­

tykke — har de øvrige aktionærer- forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Overgang ved arv til en aktionærs enke og/eller livsarvinger kan frit finde sted. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru Grete Wigger Pedersen, fabrikant Ejnar K linkby Pedersen, begge af GI. Køgevej 748, Brøndby strand, fabrikant Ove Axel Nylén, fru Karen Elisa Nylén, begge af Christoffers Allé 36, alle af Køben­

havn. Bestyrelse: nævnte E. K. Pe­

dersen, O. A. Nylén samt landsrets­

sagfører Svend Aage Alsing, Nørre­

gade 20, landsretssagfører E rik Ha­

rald Park, Nørre Voldgade 94, begge

(11)

o af København. Direktion: nævnte O. A.

Nylén. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 29.7(51 : „ Aktiesel­

skabet af 15. december 1959“ , hvis formål er at drive virksomhed ved investering. Selskabet har hovedkon­

tor i København; dets vedtægter er af 15. december 1959. Den tegnede aktie­

kapital udgør 3.603.000 kr., hvoraf 1.125.000 kr. er A-aktier og 2.478.000 kr. B-aktier med ret til forlods ud­

bytte og forlods dækning ved likvida­

tion. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.

B-aktierne har ikke stemmeret. A k­

tierne lyder på navn. Ved salg af aktier har A-aktionærerne, subsidiært B-aktionærerne forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

oberstløjtnant Paul Oluf Bjerrum, fru Vibeke Bjerrum, begge af Bel Colles Allé 7, Rungsted, højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41, K ø ­ benhavn. Bestyrelse: direktør Palle Møller Daell (formand), Kokkedal hovedgård pr. Kokkedal, samt nævnte P. O. Bjerrum, K. T. Rørdam. D irek­

tion: Tage Prieme, Grøndalsvej 9, København. Selskabet tegnes af direk­

tøren, bestyrelsens formand eller to andre medlemmer af bestyrelsen i forening; ved afhændelse og pantsæt­

ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Under 5. januar er optaget som:

Register-nummer 29.762: „Revisions­

firmaet Nagel & Petersen A/S“ , hvis formål er at drive revisionsvirksom­

hed. Selskabet, der tidligere har været registeret under navnet „Sydjysk Re­

visionsaktieselskab“ (reg.-nr. 29.047), har hovedkontor i Kolding; dets ved­

tægter er af 26. februar 1959 med ændringer senest af 27. september

1959. Den tegnede aktiekapital udgør

25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­

betalt, dels kontant, dels i andre vær­

dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Bortset fra afhændelse mellem stifterne og disses ægtefæller har ved over­

dragelse af aktier de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: revisor, H.D., Edm und Pe­

tersen, fru Elsebeth Wermuth Nagel, begge af Kolding, fhv. frøhandler Lau ­ ritz Herman Ernst Nagel, fru Ellen Nagel, begge af Viborg. Direktion:

nævnte E. Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­

ening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af mindst 3 medlemmer af besty­

relsen i forening. Eneprokura er med­

delt Edm und Petersen og Elsebeth Wermuth Nagel.

Under 6. januar er optaget som:

Register-nummer 29.763: „ Auto- financieringsselskabet af 4/8-1959 A/S“ , hvis formål er at drive rejsebureau- og transportvirksomhed samt handel, agentur og finansiering. Selskabet har hovedkontor i København; dets ved­

tægter er af 4. august og 9. december 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt in d ­ betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­

papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: direktør, c iv il­

ingeniør Arne Rønde Kristensen, Ve­

sterbrogade 163, landsretssagfører Lennard Knud Bech, Amaliegade 9, landsretssagfører Anker Thide, Skin- dergade 44, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:

nævnte A. R. Kristensen. Selskabet tegnes af direktionen eller — ' der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nummer 29.764: „A/S K i ­ dan“ , hvis formål er at drive virksom-

(12)

lied med fabrikation og salg, der­

under eksport af sikkerhedsseler til automobiler og andet automobiltil­

behør. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 22.

maj 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er præferenceaktier med ret til forlods kumulativt udbytte og 20.000 kr. ordi­

nære aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb

1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­

der på navn. Overdragelse af ordinære aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Præferenceaktierne skal ef­

ter 22. maj 1960 og senest 22. maj 1964 nårsomhelst kunne indløses, jfr.

i det hele de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere er: fabrikant Poul Daugaard, Vintergækvej 8, maskin mester Karl Hermann Kiesow, Aske- løkkevej 3, begge af Kastrup, lands­

retssagfører Knud Espen Hansen, St.

Kongensgade 49, København, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­

nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør; ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 29.765: „Ejendoms­

aktieselskabet „Lundeskov“ “ , hvis formål er at købe ejendommen matr.

nr. 13 v Skovlunde by, Ballerup sogn, at udstykke og bebygge den og der­

efter administrere, eventuelt sælge den. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 9. ok­

tober 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det resterende beløb indbetales inden den 9. oktober 1960. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings­

tid. Aktierne lyder på navn. Ved af­

hændelse af aktier har de øvrige ak­

tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­

ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­

skabets stiftere er: murermester Mads Jakob Tønder, Mogens Allé 86, Lyngby, ingeniør Jens Møller Jensen, Glente­

vej 53, tømrermester Bernhard K r i­

stian Pedersen, Mellemvangen 31, elek- troinstallatør Carl Villiam Lindeskov, Ved Sønderport 3, alle af København.

Bestyrelse: nævnte M. J. Tønder, J. M.

Jensen, B. K. Pedersen. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Under 7. januar er optaget som:

Register-nummer 29.766: „Johs.

Aaen A/S“ , hvis formål er at drive handel en gros og en detail, samt fabrikationsvirksomhed af enhver art.

Selskabet har hovedkontor i Nykøbing F.; dets vedtægter er af 8. september 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 40.000 kr. A-ak- tier og 60.000 kr. B-aktier med ret til forlods udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stem­

meret. Aktierne lyder på navn. For overdragelse af aktier gælder de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:

købmand Vagn Aaen, Nykøbing F., lærerinde fru Inge Elisabeth Pihi, Guldagervej 32, stud. mag. fru Lise Houby-Nielsen, Nørrekær 34, begge af København, købmand Helge Aaen, Rødby Havn, der tillige udgør besty­

relsen. Direktion: nævnte V. Aaen, Selskabet tegnes — derunder ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen­

dom — af tre medlemmer af besty­

relsen i forening. Eneprokura er meddelt: Jørgen Gahrn Jensen.

Register-nummer 29.767: „Ejendoms­

aktieselskabet matr. nr. 11 f Rødovre“ , hvis formål er at købe ejendommen matr. nr. 11 f Rødovre, beliggende Rødager Allé 40— 42, og opførelse på denne af en beboelsesbygning samt senere administration af samme. Sel­

skabet har hovedkontor i København;

dets vedtægter er af 27. august 1959.

Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­

tier har de øvrige aktionærer forkøbs-

(13)

/ ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­

ne sker ved anbefalet brev. Selska­

bets stiftere er: snedkermester Oluf Johannes Nielsen, Herringløse pr.

Veksø, arkitekt Thorvald Dreyer, Ve­

sterbrogade 6 D, murermester Jens Sigvald Madsen, Grundtvigsvej 27 A, fabrikant Niels Hansen Petersen, Mu­

rergade 2, ingeniør Johan August Teytaud, Jyllingevej 2, alle af Køben­

havn. Bestyrelse: nævnte O. J. Niel­

sen, T. Dreyer, J. S. Madsen samt højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Vester Voldgade 14, Køben­

havn. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af be­

styrelsen i forening.

Register-nummer 29.768: „Brønds­

holm A/S“ , hvis formål er at drive fabrikation og handel samt investe­

ring. Selskabet har hovedkontor i Kø­

benhavn; dets vedtægter er af 30. sep­

tember 1959. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 300.000 kr., hvoraf 30.000 kr. A-aktier og 270.000 kr. B-aktier med ret til forlods kumulativt ud­

bytte og forlods dækning ved lik v i­

dation. Aktiekapitalen er fordelt i ak­

tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.

Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­

tierne er ikke omsætningspapirer.

For aktiernes omsættelighed gælder særlige i vedtægternes § 3 givne reg­

ler. Aktierne er indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Knud Brøndsholm, fru Alice Brøndsholm, begge af Rågevej 8, Gentofte, salgschef Poul Brønds­

holm, Søllerød Park, blok 2, Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Adm. d i­

rektør: nævnte K. Brøndsholm. Sel­

skabet tegnes af den adm. direktør alene eller — derunder ved afhæn­

delse og pantsætning af fast ejendom - - af den samlede bestyrelse.

Under 8. januar er optaget som:

Register-nummer 29.769: „A/S Dansk Inveco“ , hvis formål er at adm ini­

strere fast ejendom, projektere ny­

bygninger og ombygninger, opføre fast ejendom, erhverve fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet „Finan- cieringsaktieselskabet „Dansk Inve­

c o “ “ (reg.-nr. 26.480), har hoved­

kontor i København; dets vedtægter er af 15. marts 1956 med ændringer senest af 20. november 1959. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr.

giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Pantsætning og salg af aktier kan kun ske med den samlede be­

styrelses skriftlige samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Bestyrelse: tømrermester Aage Villiam Jensen (formand), Skods­

borg Strandvej 120, Skodsborg, tømrer­

formand Henry Arnold Jensen, Es- kjærvej 7, landsretssagfører Rolf Adolf Ricklefs, St. Strandstræde 21, begge af København. Direktion: nævnte Aa.

V. Jensen. Selskabet tegnes — der­

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af be­

styrelsens formand alene.

Register-nummer 29.770: „A/S Dan­

nit f exti l (Liras Textil A/S)“ . Under dette navn driver „Liras Textil A/S“

tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises

(reg.-nr. 25.066).

Register-nummer 29.771: „Skandi­

navisk Grammofon Automat A/S (Skandinavisk Grammophon Aktiesel­

skab)“ . Under dette navn driver

„Skandinavisk Grammophon Aktiesel­

skab“ tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 2.985).

Register-nummer 29.772: „Handels­

selskabet Disaco Aktieselskab“ , hvis formål er import, eksport, re-eksport, agenturvirksomhed samt indenrigs handel. Selskabet har hovedkontor i Søllerød kommune; dets vedtægter er af 18. november og 28. december 1959. Den tegnede aktiekapital udgør

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

skabets revisor: Statsaut. Undb maj 1973 er selskabets vedtægter ærr Selskabet tegnes af bestyrelsens forir alene eller af direktionen. Selskabet M af et medlem

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes af be- yrelsens formand i forening med et edlem af bestyrelsen; ved afhændel- ' pantsætning af fast ejendom af m samlede

styrelsen. november 1958 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør i forening med et medlem af

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen