• Ingen resultater fundet

KEGISTKERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "KEGISTKERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
72
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

KEGISTKERINGSTIDENDE

FOR

AXTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

U D G I V E T P A F O R A N S T A L T N I N G A F H A N D E L S M I N I S T E R I E T

1963

Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i april måned

Nr. 4

Anmeldelserne a n g å r følgende sel­

skaber:

( D e v e d f ø j e d e t a l a n g i v e r s i d e r n e , h v o r a n m e l - l e l s e r n e findes).

Aktieselskaber

\bel.s, A., S a l t i m p o r t , 257.

Ujsalons Hus, Horsens, 259.

I d m i n i s t r a t i o n s a k t i e s e l s k a b e t af 1 5 / 2 1962, 289.

VFRIKA KOMPAGNIET, 281.

igersted & Skou, 287.

UOS Byggeteknik, 263.

Lkademikeres Forsikringsservice Assu­

rance-Agentur, 239.

Lktieselskabet af 5. s e p t e m b e r 1942, 265.

iktieselskabet af 14. f e b r u a r 1951, 267.

iktieselskabet af 29/4 1953, 286.

iktieselskabet af 8. j u n i 1954, 277.

iktieselskabet af 11. m a r t s 1960, 285.

iktieselskabet f o r K o n t o r Kemi, 263.

Jbergo, 285.

ilexandra ( T u r i s t h o t e l l e t ) Hotel. Se Ho­

tel A l e x a n d r a ( T u r i s t h o t e l l e t ) . lléparken IV, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t ,

258.

Iler R e k l a m e b u r e a u , 287.

Imindelig Borgerlig Ca f e te r ia & R e s t a u ­ r a n t , 264.

LNOB, REDER I AKTIESELSKABET, Se REDERIAKTIESELSKABET ALNOR.

MAGER MIDTPUNKT, 244.

merican F o a m Comp., 233.

MMITZBØLL, ANNE, 287.

ndersen, A. W a m b e r g , 282.

ntonson-Avery, 266.

r a k o ( A r b e j d e r n e s R a d i o K o o p e r a t i o n ) , 257.

r b ejd er nes F æ l l e s o r g a n i s a t i o n s B r æ n d - selsforretning, 274.

rbejdernes L a n d s b a n k , 274.

A-REJSER, KØBENHAVN, 242.

Atelier Creative P h o t o g r a p h y (BCI) ( B u s i n e s s C o n s u l t a n t s I n c . ) ) , 253.

Avderød T r a n s p o r t Kompagni, 258.

Axelholm, 285.

Bagsværd H e r r e m a g a s i n , 258.

Bakkevænget, m a t r . n r . 1 a æ af Kajerød by, Birkerød Sogn. E j e n d o m s a k t i e s e l ­ s k a b e t , 288.

Banken f o r Hobro og Omegn, 259.

Banken f o r N ø r r e s u n d b y og Omegn, 267.

Banken f o r Ringsted og Omegn, 272.

Banken f o r R ø d b y og Omegn, 275.

Banken f o r Slagelse og Omegn, 257.

Bardings, J o b s . F a r v e r i e r og c h e m . T ø j - r e n s n i n g s - E t a b l i s s e m e n t , 284.

Barfod, Olaf O., & Co., 277.

B a r s l u n d & Rosenberg, 259.

BCI ( B u s i n e s s C o n s u l t a n t s Inc.), 282.

B e c k m a n n & J ø r g e n s e n , 285.

Bendix Brødr., 266.

Bendtzen, Brødrene, (Aalborg T r æ l a s t ­ h a n d e l ) , 284.

Bengtsson, E. F., & Co., 262.

Bergenholz D e k o r a t i o n s Fagskole, 259.

Bing & G r ø n d a h l og Norden, P o r c e l a i n - f a b r i k e r n e , 259.

Bisgaard, Kai, 269.

Bispehusene, 274.

Blikkenslagernes Aktieselskab, Esbieru, 280.

BLOK 20 —LANGENÆS, 279.

I5og- og P a p i r h a n d e l e n , F r e m a d , 283.

Boligaktieselskabet Skipperen, 266.

B o n u s b a n k e n i Herning, 263.

Borgbygaard, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 268.

Borgergaarden, 280.

B r e h o l m s K a f f e i m p o r t , 274.

Bourjois, P a r f u m e r i e , 274.

BR DR. CARLSEN, GENTOFTE, 283.

B r ø d r e n e Clausen, T o r e b y , 269.

B r d r . H. C h r i s t i a n s e n , 279.

Brødr. Bendix, 266.

(2)

Brødrene Bendtzen (Aalliorg T r æ l a s t h a n - ' del), 284.

lirødr. J u s t e s e n , København, 280.

Buchmann, Mogens, 266.

BURFOBD COMPANY LTD., 243.

Hnrne, Skjold, 276.

Bækhede iPlantage, 269.

Børgesen, N., & Co., 259.

Cadreco, 283.

Cafax Handel og I n d u s t r i , Kaffemølle­

kompagniet, 280.

CALDANO I m p o r t , 287.

Castrol, 268.

C.C.H., 287.

Cederlunds, J . , Soner, 265.

Cederroths Kemisk-tekniske f a b r i k , 266.

C h i m a n i , 275.

Christensen, Chr. Stenhuggeri & Marmor­

værk, 272.

Christiansen, H., Brdr., 279.

Chris-Wine, 289.

C i r k u s r e s t a u r a n t e n , 260.

Clausens, H., Efterfølger, 269.

Clausen, Brødrene, Toreby, 269.

Clorius, Odin, 281.

Coffea-Arahica, Kaffebrænderiet, 262.

Collstrop, R., 287.

Comporto, 266.

Cosmopolitan, Export Co., 276.

Credo, Egon Nielsen, F o r l a g e t . Se Forlaget.

Credo, Egon Nielsen, 235.

Crone, V., & Møller, 261.

Cruse, Mogens, & Co., 273.

CYBUS, 260.

Daells V a r e h u s , 261.

Dampskibsselskabet Orion, 277.

Danbirco Fisk, 252.

D a n i s h Nitrogen I m p o r t , 270.

D a n i s h Hardwood, 270.

D a n i s h H o n e y c o m b P a p e r W o r k , Ltd., 269.

Danish Plastics, 274.

D a n l u n d Autogummi, 278.

Dan-Orbis, 264.

Dansk Bygningsmontage, 252.

Dansk Coladrik, 260.

DANSK CYKLE MATERIEL, 276.

Dansk E m b a l l a g e Opkøbscentral (Nordisk N y l o n ) , 270.

Dansk Esso, 277.

Dansk Financieringsselskab af 2. f e b r u a r 1959, 262.

Dansk Galoche- og G u m m i f a b r i k , 257.

DANSK ILT- & BRINTFABRIK, 261.

Dansk K n i v f a b r i k , 279.

Dansk Kunstsilke, 265.

Dansk L a n d b r u g s Andels-Maskinindkøb, 284.

Dansk P a p d a a s e F a b r i k , 261.

Dansk Polyvox, 258.

Dansk P r e s s e f a b r i k , 261.

Dansk Solifer, 254.

Dansk-Svensk Autolager, 286.

Dansk T a n d h j u l s I n d u s t r i , 270.

Danske S p r i t f a b r i k k e r , De, 274.

Danske S p r æ n g s t o f f a b r i k k e r , De, 281.

I I Darling & T a u l , Viborg Værktøjsmagasin;

246.

Dema Kemi, 264.

Disconto- og Laancbanken f o r Køge og^o Omegn, 267.

DLS AERCONTACTS, 235.

Dominion Belting Co. og Hans Winther^'iarl Garverier, The, 281.

Dronninggåard Mejeri, 260.

Dyppet, Jørgen, 26!).

Dyrup, S., & Co., 262.

Ebeltoft Kul-Kompagni, 279.

Eefsens, B., Eftf., 286.

Ejendomsaktieselskabet af 23. Oktobeuad«

1935, 284.

Ejendomsaktieselskabet af 6. Maj 1940.0tG 263.

Ejendomsaktieselskabet af 10-8-1961,288 882 Ejendomsaktieselskabet Alléparken 1V.7I

258.

Ejendomsaktieselskabet Bakkevænget, m a t r . n r . 1 a æ af Kajerød by, Birkerødoøi sogn, 288.

Ejendomsaktieselskabet Borgbvgaard, 268.

Ejendomsaktieselskabet Listedparken, 268.

Ejendomsaktieselskabet Lyngbyhus, 267 Ejendomsaktieselskabet m a t r . n r . 11 it I I

Bødovre, 275.

Ejendomsaktieselskabet m a t r . n r . 369 alln ø s t e r k v a r t e r , 288.

Ejendomsaktieselskabet P a r a d i s ø e n , 278 875 Ejendomsaktieselskabet Rødovre Cen-na

t r u m , 236.

Ejendomsaktieselskabet S t r a n d p a r k e n na:

Himmelev, 253.

Ejendomsaktieselskabet Vestre Ringgadeibfi 218, Aarhus, 279.

Ejendomsaktieselskabet Zenithgården, 245.

Ejendomsaktieselskabet Aabakken, Vesteuali Aaby, 233.

Ejendomsaktieselskabet AABJERGVEJS?L5 RÆKKEHUSE, 265.

E j e n d o m s - og Finansieringsselskabet Koska, 262.

El-Huset J-H, 268.

Elmoco, Elektromotorservice, 264.

Elvico, 273.

ENITOR, 239.

Erichsen, Kjeld, S k j o r t e - og P y j a m a s - z e fabrik, 277.

Eriksen, Axel, & Co., 273.

E s b j e r g F a r v e - & L a k f a b r i k , 269.

Es-Es, 258.

E x i n t e r , 288.

F a lb e- Han sen , G., 285.

F a l b e - H a n s e n s Konfektion, 286.

F a r e n d l ø s e Maskinfabrik, 255.

F a t i m a , 261.

F e h r s Ejendomsselskab, 261.

Feldsted Korn- og Fo derstof f or ret n in g gn 267.

F.F. Sko-Valby, 240.

(3)

III F i n a n s i e r i n g s a l l i e s e l s k a b e t af 7 / 4 1923,

283.

Financieringsaktieselskabet Merkurio, 262.

Finacierings-Institutet af 8. F e b r u a r 1944, 276.

Financieringsselskabct KOFI, 251.

F i n a n s b a n k e n , 272.

FIOLSTRÆDES MODEHJØRNE, 281.

Fiskefiletfabrikken 1962, Esbjerg, 270.

Fiskemelsfabriken N o r d j y l l a n d , 263.

ITachs, Carl, L æ d e r f a b r i k , 257.

Flarups, C. J., Vognmandsforretning, 275.

Folasmidtb, P l a n t a g e n , 279.

Forenede T i d s s k r i f t e r s Forlag, 257.

Forlaget Credo, Egon Nielsen, 235.

Forlaget F r e m a d , 283.

Forlaget Kirkens F r o n t , 259.

Forlaget Motor, 248.

Formbo Huse, 243.

Frederiksberg Chemiske F a b r i k e r , 271.

Frederiksberg Kafferisteri, 240.

F r e d e r i k s h a v n s L æ d e r h a n d e l og S k o t ø j s ­ fabr ik , Cbr. J e n s e n , 286.

Frederikssund M a d r a s f a b r i k , 266.

Fremad, Rog- og P a p i r h a n d e l e n , 283.

Fremad, Forlaget, 283.

F r i h a v n e n s Kaffe Kompagni, 266.

Frisenborg F a b r i k k e r , 287.

Fyens L a n d m a n d s b a n k , 263.

Fyns I n d u s t r i - T r a n s p o r t Z o n e n s E n t r e ­ prenørafdeling, 278.

Fællesbanken f o r D a n m a r k s S p a r e k a s s e r , 265.

Faaborg C e m e n t t a g s t e n s f a b r i k , 275.

Faaborg T ø m m e r h a n d e l , 261.

jtalle & J e s s e n , 265.

Dalsgaard, Aage V., 235.

jalvano T e k n i k (Alfred Pedersen, Elek- t r o - I n s t a l l a t i o n ) , 245.

j a m l e Have, Den, 285.

jamma, Motorfabriken, 277.

}arrard-Levring C o m p a n v ( S c a n d i n a v i a ) , 246.

jearco, 262.

Jertsen, Hakon, Kolding, 256.

iilette, 268.

iinge F a b r i k e r , 286.

live Elektricitetsværk, 274.

I-MAN, 267.

Irand Hotel, Åbenrå, 278.

Grindsted Mejeri, 240.

rYLDENVANG, FINN, 241.

ladsund T ø m m e r h a n d e l og K u l i m p o r t , • 2 6 1 .

l a d s u n d v e j 2 C, Ålborg, 257.

lande! s k o m p a g n i e t Toronto, 261.

landels- og Diskonto Selskabet af 1963, 241.

[andels- og L a n d b r u g s b a n k e n i H j ø r ­ ring, 257.

lansen, Cbr., & Co., Konservesfabrik- . ken 555, Kerteminde, 277.

farpsøe, E., & Søn, 254.

[avndal Maskinfabrik, 275.

ieeris, E . H., 273.

, Hellerup Havnepalæ, 281.

Herstedøster, I n d u s t r i c e n t r u m . Se I n d u ­ s t r i c e n t r u m Herstedøster.

Hesicciator, 277.

, H j e j l e n , 267.

Havnen ved Kolby Kaas, 265.

Hobro Værktøjsmagasin, 244.

Hockauf, E r n s t , 276.

Holbæk R a f t e h e g n s F a b r i k , 236.

Holdbi Savværk, 281.

Holdingselskabet af 15. j a n u a r 1953, 279.

Holeby Dieselmotor F a b r i k , 279.

H o f s t a t t e r & Ebbesen, 282.

Holst, Orla J a n t z e n , Århus, 269.

Hong-Kong ( J ø n s o n & Mølvig), 287.

Horsens F o l k e b l a d s Rogtrykkeri, 261.

Horsens L a n d b o b a n k , 284.

Hotel A l e x a n d r a ( T u r i s t h o t e l l e t ) , 271.

Hotel A l e x a n d r a ( T u r i s t h o t e l l e t ) , 244.

Hotrin, 265.

Hvasco, 285.

Hvidovre Konto, 264.

H y d r e m a , 251.

l l f o r d Foto, 283.

I.L.W.O., 261.

I m p o r t ø r e n s K o n t r a k t s e l s k a b , 271.

I m p o r t ø r e n , af København, Set. P e d e r ­ s t r æ d e 28, 271.

Inaco I n t e r n a t i o n a l t f i l m - , presse- og forlagscompagni, 269.

I n d u s t r i a l Electronic Piating, 248.

I n d u s t r i c e n t r u m , Herstedøster, 233.

Ing-lis, 274.

I n s t a l l a t i o n s s e l s k a b e t C h r . P e d e r s e n &

Søn, 278.

I n t e r p r i n t I n t e r n a t i o n a l Printinff Com­

p a n y , 288.

I n t e r t e s t G u a r a n t e e Ltd., 283.

Investeringsaktieselskabet af 4. f e b r u a r 1963, 268.

I n v e s t e r i n g s - og Ryggeselskabet i A a r h u s Amt, 284.

Investerings- og Ejendomsaktieselskabet Z e n i t h g a a r d e n , 273.

1SECO, 285.

ISIS-FILM, 268.

Islef, Cbr., & Co., 284.

I s o l e r i n g s f o r r e t n i n g e n P r i m o , 283.

I t a k a Tekstil, 287.

Jacobsen, Ingolf, 249.

J e n s e n , Antlion, R a n d e r s , 273.

J e n s e n , Hvelplund, 255.

J e n s e n , I b , t r a n s p o r t , 285.

J e n s e n s , Anthon, F a r v e h a n d e l , 256.

J.I.R. Konfektion, 283.

J o h a n n s e n s , Ulrich, Eftf., 246.

J u b i H a n d e l s & P r o d u k t i o n s A / S ( R r ø d r . J u s t e s e n ) , K ø b e n h a v n , 252.

J u b i H a n d e l s - og P r o d u k t i o n s A / S ( P e t e r J u s t e s e n C o m p a n y ) , 280.

J u h l e r , Jobs., 272.

J u n c k e r s T r æ k e m i , 267.

J u s t e s e n , P e t e r , Company, 280.

J u t l a n d i a , Ægexporten, 269.

J y d s k F i s k e n e t f a b r i k , 270.

J y n d e v a d g a a r d P l a n t a g e , 263.

(4)

IV

i j

•læger, M. H., A a r h u s pengeskabsfabrik, 280.

.Irtnson & Mølvig, 287.

Jørgensen, T h o r , 277.

Kaffebrænderiet Coffea-Arabica, 262.

Kaffemøllekompagniet Cafax Handel og I n d u s t r i , 280.

Kaiser Bionics, 23(5.

Kalundborg Herremagasin (Bagsværd H e r r e m a g a s i n ) , 234.

K a m p s a x Holding, 282.

K a r m a r k , Henning, 262.

KARST TORBEN, 259.

Kartoffelcentralen Løvlund, 249.

Kaspisk K a v i a r (George P . Rebeiz), 253.

Kenvig, O. K., 288.

Kirkens F r o n t , Forlaget, 259.

Kirks, G., Kabelfabrik, 282.

Kirks H e r r e m a g a s i n , 260.

Kjær, Martin, 267.

KLINGSEY, PAUL, 276.

Knudsen, B. Dahl, 270.

Kolding P a k h u s Kompagni, 288.

KONTOR OG ARKIVSERVICE, 241.

K o r n e r u p , J ø r g e n , 268.

Korsør F i s k e a u k t i o n s h a l og Isværk, 271.

Kaska, E j e n d o m s - og F i n a n s i e r i n g s s e l ­ skabet, 262.

K r e a t i n a , 262.

K r ø i g a a r d s , J e n s , Tricotageforretning, 273.

Kyed & W e r n e r J e n s e n , 278.

Københavns A u k t i o n s h a l , 286.

Københavns G a r t n e r i p r o d u k t E x p o r t K.G.E., 287.

K ø b e n h a v n s Net- & G a r n f a b r i k , 271.

KØFI, F ina nc ier ingss e lska b et. Se F i n a n - cieringsselskabet KØFI,

L a r s e n , Else, 254.

Larsen, Godtfred, 277.

Lemvig F o l k e b a n k , 261.

Lemvig Kul-Kompagni, 279.

LEO MADSEN, Maskinhuset, 260.

L1BO KONFEKTION, 280.

Lillebelts-Overfarten, 277.

Lindo-Invest, 263.

L i s t e d p a r k e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 268.

Lollandsbanen, 272.

Low, Svend, & Co., 239.

L y n g b y h u s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , 267.

Lyngsie, C h r . B., 270.

L y r a , 276.

Lysberg & R a n t z a u P e t e r s e n , 269.

Løgstør S k i o r t e f a b r i k , 279.

Løvbjerg, K., 270.

Løvbjerg K o n s u m , 244.

Løvens k e m i s k e F a b r i k s H a n d e l s a k t i e ­ selskab, 264.

Løvlund, K a r t o f f e l c e n t r a l e n . Se K a r t o f ­ f e l c e n t r a l e n Løvlund.

Madsen's, J o h . L., Eftf., 288.

Malernes P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d , 273.

Malling Dampmølle, 266.

MALMGRENS BOGTRYKKERI, 287.

Martins, B., v a r i a b l e Gear, 269.

Mascot Champignons, 267.

Maskinfabriken S k a n d i a , K ø b e n h a v n ,. n v « 278.

Maskinfabriken Svendborg, 281.

Maskinhuset LEO MADSEN, 260.

Matr. n r . 21 a m . f l . Børvig, 238.

Matr. n r . 1282 m . f l . u d e n b y s Klædebooda K v a r t e r (Jønson & Mølvig), 287.

Matzens, Carl, Teglværker, 238.

Merkurio, Financieringsaktieselskabet, tl9d 262.

Mobilia-Club, Udstillings-Aktieselskab,(d6i 252.

Mols Møbler, 241.

Moltkesvejshave I, 271.

Motorfabriken G a m m a , 277.

Motor, Forlaget. Se Forlaget Motor.

Motors Forlag, 257.

MOUGAABD, A., 285.

Munksgaard, Henry, 278.

Nellemann & Drewsen, 258.

Nellemann, Vilh., Cykler en gros, 257.

Nexø og Omegns Bank, 267.

Nielsen, Feodor, & Søns Eftf., 268.

NIELSEN, HOLGER, & CO., 262.

Nielsen, H. Ulf, 282.

Nielsen & Kemp's Frøforretning, 258.

Nielsen, Kr., & Søn, Maskin- og Inven--n9 t a r s n e d k e r i , 283.

Nielsen, Mattb., 264.

Nielsens, Otto, F r u g t p l a n t a g e r Gudborg-gT have, 285.

Nordafar, 267.

NOR Dl C AIRWAYS (NORDAIR), 276.

NORDISK ATLASFORLAG, 274.

Nordisk Auto Lynlakering, 264.

Nordisk F i n a n s - og Discontoselskab, 277,TT!

Nordisk I n d u s t r i Holding, 271.

Nordisk Kabel- og T r a a d f a b r i k e r , 270.

Nordisk Nylon, 269.

Nordisk R a t i o n a l i s e r i n g , 279.

Nordisk S t å l t r y k , 260.

Nordisk T h e r m a l i d o r , 272.

N o r d j y l l a n d , Fiskeinelsfabriken, 263.

Nordslesvigske Folkebank, Den. 272.

Nyborg Murer- og E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g e n 275.

N æ r u m S u p e r m a r k e d , 278.

Nørrebrogades Autopark, 287.

Nørrebros K a r o s s e r i f a b r i k , 283.

N ør reda ms , J ø r g e n , forlag, 275.

NØRREVOLD PAPIRLAGER, 238.

Ocean, Rederiet, 271.

Odin, R a n d e r s , 279.

Olsen, Chr., F r ø a v l og F r ø h a n d e l , 266.

Orion, Dampskibsselskabet, 277.

O r t e n P l a n t a g e , 279.

Ortofon, 288.

Osteklokken Haderslev, 258.

PACKAGING, 250.

P a n k r e d e n t Kompagniet, 261.

P a r a d i s ø e n , Ejendomsaktieselskabet, 2788V P a r f u m e r i e Bo u rjoi s. 274.

P o u l s e n & H a n s e n , 267.

Pedersen, Alfred, E l e k t r o - I n s t a l l a t i o n no 245.

(5)

V

P e d e r s e n , Chr., & Søn, I n s t a l l a t i o n s s e l - skabet, 278.

Pemtex, 262.

PENTANDROS, 243.

Petersen, Gottfred, Middelfart, 250.

Plantagen F o l a s m i d t h , 279.

Plum, P . M., 263.

Politikens Forlag, 282.

Poll & Burgdorff, 267.

POLYNOVA, 250.

P o r c e l a i n f a b r i k e r n e Bing & G r ø n d a h l og Norden, 259.

P r i f a - P r i v a t Investerings- og F i n a n s i ­ erings Aktieselskab, 258.

Primo, Isoleringsforretningen, 283.

Randers-Hnlkort-Central, 286.

Ravner, J . E., & Go., 266.

Rebeiz, George P., 282.

Reck's O p v a r m n i n g s Comp., 289.

REDERIAKTIESELSKABET ALNOR, 247.

Rederiaktieselskabet P e t e r Saxberg, 262.

Rederiet Ocean, 271.

Reska I n v e n t a r , 281.

Reska Møbelindustri, 281.

Rimas Holding, 275.

Ringkjøbing Bank, 265.

Roal P l a s t Go., 282.

Roniki, 274.

Rødovre Gentrum, E j e n d o m s a k t i e s e l s k a ­ bet. Se E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t R ø d ­ ovre G e n t r u m .

Rønnow, Garl, 286.

Rørkær, København, 263.

Sankt J ø r g e n T r y k , 237.

SAS Gatering, 282.

Sas-Invest, 288.

Saxberg, P e t e r , R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t , 262.

S.B.O. S k a n d i n a v i s k Bagemiddel Organi­

sation, i m p o r t / e x p o r t , 288.

Scandinavian electronics l i m i t e d , f o r h e n Møller & Hellstern, 287.

Scandinavian L i t e r a r y Guild, 242.

Scandinavian P a r c e l Assn., 269.

Scandinavian Pvent-a-Plane Service, 272.

SGANDINOVA, 260.

Scaniadam, 268.

Scania-Vabis & R a a d v a d d a m , 272.

Scantank, 262.

Schmith, L. R., & Go., 268.

Schrøder, Ove, & K a r l H a n s e n , 264.

Schytte, E., & Go., 262.

Selskabet af 1 . m a j 1950, 277.

Sinding, Garl, 234.

Skagen-Paketterne, 258.

SK ALMA, 285.

5KAMOVIE — S k a n d i n a v i s k MO-TV-ie Gompagnie, 275.

Skandia, København, M a s k i n f a b r i k e n , 278.

5KANDIFIN, S k a n d i n a v i s k F i n a n c i e r i n g s - selskab, 256.

Skandinavisk Gycle I n d u s t r i , 258.

Skandinavisk E l e ktr o IWO, 268.

Skandinavisk Glasbøjeri, 288.

Skandinavisk Helsestudio, 260.

Skandinavisk Kedel F a b r i k , 262.

[ SKANDINAVISK KULTURSAMLING, 237.

S k a n d i n a v i s k Malt Eksport, 276.

Skipperen, Boligaktieselskabet, 266.

Skive Vestsalling J e r n b a n e - A k t i e s e l s k a b , 281.

Skærbæk I n d u s t r i c e n t e r , 255.

Slagelse Bryghus, 257.

Slotskroen, 285.

S n e d k e r m e s t r e n e s T r æ - og F i n e r s k æ r e r i , 283.

Sofratex, 261.

S q u a r e C o m p a n y . H a n d e l s - og I n g e n i ø r ­ selskab, 284.

Starck & H a n s e n , R e p r o d u k t i o n , 265.

S t a r u p P l a n t a g e , 272.

Steffensen, Henning, 233.

Stenby, Arne, T r y k , 236.

Storch, H. B., 283.

S t o r m & T r i e r , 286.

S t r a n d p a r k e n , Himmelev. E j e n d o m s a k t i e ­ selskabet. Se E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t S t r a n d p a r k e n , H i m m e l e v .

S t r u e r h a l l e n , 258.

S t r u e r K u l - I m p o r t , 279.

S t u m p e , Leif, 243.

S u l t r a - P e l s , 275.

S u n d v e j 18 DEFGH, Horsens, 266.

Svalevænget, H a s s e r i s e j e n d o m s a k t i e s e l ­ s ka b , 253.

Svendborg Bank, 284.

Svendborg, M a s k i n f a b r i k e n , 281.

S y d f y n s Discontobank, 267.

S y d v e s t j y d s k e Venstrepresse, Den, 263.

Sygekassernes Optik, 268.

S y s t e m a Ghecker Gomp., 259.

Søborg Offset, 264.

S ø n d e r b o r g A m t s R a d i o - og I n s t a l l a t i o n s - c e n t r a l , 273.

S ø n d e r b o r g m e k a n i s k e N e t f a b r i k M. L . Utzon, 270.

S ø n d e r b o r g T r æ l a s t h a n d e l , 286.

S ø n d e r s t r u p Sæbefabrik, 284.

Søsild F i s k e e k s p o r t , 247.

Søvang (Den t ø r l a g t e T a s t u m S ø ) , 272.

T a t o l , 284.

Tee na Modeller, 286.

Teglers, T o r b e n , Bageri, 281.

T e r m i t k o , 273.

Textil, Ludvig Svensson, 246.

T h i s t e d & W a r r e r , 249.

T h o r P r i v a t v a s k , København, 285.

T h i i r m e r & Go., 234.

T o l d a m , M., & S ø n n e r , 276.

T o r n s k o v Teglværker, 268.

Toroid, 242.

T r a n s p o r t T e k n i k , 258.

3 B,

TRIO-REJSER ( A - R E J S E R ) , 243.

T u r i s t h o t e l l e t , 244.

T u r i s t h o t e l l e t , 271.

T y s k Bogimport, 288.

TAARNBY, 288.

T a a r n b y K o m m u n e s Boligselskab, 271.

Ulf Bolighus, 282.

Ulf Montering, 282.

(6)

VI Unil, United Nordic I m p o r t e r s Limited,

287.

UNIMEHCO, 237.

United F o a m , 273.

Utzon, N. P., 271.

Varde Staalværk, 275.

Vejle Mælkekompagni, 263.

Vemb-Lemvig-Harboøre ( T h y b o r ø n ) J e r n ­ baneselskab, 270.

Vesterbrogade 21—29, A a r h u s , 266.

VESTJYDSK DIESEL, 248.

Vestjysk t ø r r e s t a t i o n , 260.

Vestkystens Ejendomsselskab, 264.

Vestre Ringgade 218, Aarhns, E j e n d o m s ­ aktieselskabet, 279.

Vigraform, 287.

Vilette, 239.

Volga Kaviar, (George P . Rebeiz), 253.

Vorbecks T ø m m e r h a n d e l , 286.

Wengel's Molt, V inimp or t, 289.

W i n f e l d - H a n s e n s Bomuldsspinderi, 261.

W i n k l e r & Windsløv Hansen, Silkeborg, 264.

W i t t m a a c k , B., & F r . Christoffersen, 274.

W r a a , P e t e r , 249 .

Z e n i t h g a a r d e n , Investerings- og E j e n ­ domsaktieselskabet, 273.

Z e n i t h g a a r d e n , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t . Se E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Z e n i t h g a a r ­ d e n .

Ægexporten J u t l a n d i a , 269.

Østersdepotet Købenbavn, 251.

Aabakken, Vester Aaby, E j e n d o m s a k t i e ­ selskabet. Se E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t Aabakken, Vester Aaby.

A a b e n r a a F r y s e h u s , 265.

AABJERGVEJS RÆKKEHUSE, EJEN­

DOMSAKTIESELSKABET, 265.

Aaen, Jobs., 275.

Aalborg Diskontobank, 284.

Aalborg n y D a m p m ø l l e , 281.

Ålsgårde bygge- og h a n d e l s a / s , 247.

Åparken, Odder E j e n d o m s A/S, 272.

A a r h u s Discontobank, 277.

A a r h u s Mælkehandleres B r ø d f a b r i k , Se- galt Møllens Brødfabrik, 272.

A a r u p K o n t a n t - M a n u f a k t u r b a n d e l , 277.

Forsikringsselskaber

Aros — gensidigt. Fors ik r in g s selsk ab et, 290.

Baag m . f l . H e r r e d e r s gensidige Heste- og Kvægforsikring, 289.

Forsikrings-Aktieselskabet PROTECTOR, 289.

F o r sikrings-Aktieselskabet S k a n d i n a v i a , 290.

Forsikrings-Aktieselskabet T r e k r o n e r , 290.

F o r s i k r i n g s Compagniet f o r Kongeriget D a n m a r k , 289.

F o r s i k r i n g e n af d a n s k e F i s k e f a r t ø j e r , gensidig f o r e n i n g , 290.

F o r s i k r i n g e n f o r S t a m t y r e i S j æ l l a n d s S t i f t , gensidig, 291.

Forsikringsselskabet „Aros" — gensidigt,; ,13' 29(1.

Forsikringsselskabet T r a f i k , gensidigt, ,l§i 291.

Gensidig Brandkasse Vesthimmerland, . , b n 289.

Gensidige Brandforsikringsselskab Lo l- .- lo . l a n d - F a l s t e r , Det, 290.

Gensidige Mund- og Klovsygeforsikring; gni f o r Holbæk Amt, Den, 289.

Gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den, 291.

Kolding, Den gensidige Sø-Assurancefor-*-'io ening, 291.

Lille f y n s k e , gensidige K r e a t u r f o r s i k - -ih rings-Forening, Den, 290.

Lolland-Falster, Det gensidige B r a n d f o r - -'10

sikringsselskab, 290.

Læsø gensidige Brandforsikringsforening, ,§n 289.

Pe ns ion sf or sik ring san sta lt en , 291.

PROTECTOR, Forsikrings-Aktieselskabet,, (}9i 289.

Provincia Dansk Forsikrings-Aktiesel- -la sk ab, 290.

Rødvig Søforsikringsforening (gensidig), t( g 291.

S k a n d i n a v i a , Forsikrings-Aktieselskabet, 290.

Sø-Assuranceforeninegn Kolding's gensi- - i z dige H y r e - og Tøjforsikringsforening, ,§r 291.

Sø-Assuranceforeningen Kolding's gensi- -iz d i g e Sær-Ansvarsforsikringsforening,

291.

T r a f i k , gensidigt. Forsikringsselskabet, ,i9 291.

T r e k r o n e r , Forsikrings-Aktieselskabet, tl9 290.

Union, gensidig skibsforsikringsforening, 291.

V e s t h i m m e r l a n d , Gensidig Brandkasse, t

289.

Viborg A m t s gensidige F o r s i k r i n g s f o r - -K ening f o r Heste og Hornkvæg, 290.

Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring gn f o r Løsøre, 289.

Foreninger

Arbejdernes Fællesorganisation i Køben- - n h a v n , 292.

D a n m a r k s Racedue-Union 1945, 292.

D a n m a r k s Slægts-Forbund (Det Danske 9/1 Slægts F o r b u n d e l l e r F a m i l i e - F o r — n b u n d ) , 293.

Dansk Epilepsiforening, 292.

Dansk Race-Katte Union, 292.

Danske Brigadeforening, Den, 293.

Danske Parapsykologiske I n s t i t u t i Kø- -fc|

b e n h a v n . Det, 293.

F o r e n i n g e n af d a n s k e p r a k t i s e r e n d e a r - - i k i t e k t e r , 292.

Foreningen Stor-Købenbavns Mejerier, t'i!

292.

(7)

V I I H j e m s t a v n s i o r e m n g e n H o r n s H e r r e d

( H j æ l p e f o r e n i n g ) , 293.

I n s t i t u t f o r P s y k i s k F o r s k n i n g ( P a r a p s y - k o l o g i s k I n s t i t u t ) , 292.

M o t o r o r d o n a n s f o r e n i n g e n , 293.

M o t o r o r d o n a n s k o r p s e t , 293.

S l æ g t e n B j e r r e g a a r d f r a S i m e s t e d , 293.

S l æ g t e n B i i l o w - A n d e r s e n , 293.

S l æ g t e n F a b r i c i u s f r a F a a b o r g , R u d k ø ­ b i n g - L i n i e n I, 293.

S l æ g t e n F l i n d t ( t i l d e t r e F y r s t a a l ) , 293.

[ S l æ g t e n F a b r i c i u s f r a F a a b o r g , R u d k ø ­ b i n g - L i n i e n I I , 293.

S l æ g t e n H a g n - M e i n c k e , 293.

S l æ g t e n O ' B r i e n , D a l c a s s i a n e r n e s P r i n ­ s e r o f T h o m o n d , G r e v e r a f T b o m o n d , B a r o n e r I b r a c k a n ( P r i n c e s of t b e D a l - c a s s i a n s o f T h o m o n d , C o u n t s of T b o ­ m o n d , B a r o n s I b r a c k a n ) , 293.

S l æ g t e n S t o u g e , 293.

T e k n i s k A s s i s t e n t F o r e n i n g e n ,

| T E K N O K R A T I S K U N I O N , 292.

(8)
(9)

233

Aktieselskaber

Under 28. marts 1963 er optaget i aktieselskabs-registeret som:

Register-nummer 33.090: „Inda- stricentrum Herstedøster AIS", hvis formål er at erhverve, bebygge, ud­

leje, administrere og eventuelt sælge faste ejendomme. Selskabet kan have interesser i andre selskaber med lignende formål. Selskabet har hoved­

kontor i Herstedernes kommune;

dets vedtægter er af 18. december 1962. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­

ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­

ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­

nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­

skabets stiftere e r : civilingeniør Poul Kjær Madsen, Lindevangsvej 17, Ris­

skov, civilingeniør Jørgen Hoffmann, Skovfaldet 2, direktør Sven Ernst Lo­

renzen, Vesterbrogade 21—29, begge af Århus, arkitekt Valdemar Erik Otto Bernhard Friehling Friling, Mad­

vigs Allé 3, København. Bestyrelse:

nævnte Poul Kjær Madsen, Jørgen Hoffmann, Sven Ernst Lorenzen, Val­

demar Erik Otto Bernhard Friehling Friling samt landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen, Rådhuspladsen 1, Ar- hus, civilingeniør Johan Heinrich Hoffmann, Ordrupgårdsvej 12, Char­

lottenlund. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den sandede besty­

relse.

Register-nummer 33.691: „Ameri­

can Foam Comp. A / S " , hvis formål er at drive handel. Selskabet, der tid­

ligere har været registreret under navnet: „TORBEN KARST A/S"

(reg.-nr. 30.287), har hovedkontor i Københavns kommune; dets vedtægter er af 23. april 1960 med ændringer senest af 11. januar 1963. Den tegne­

de aktiekapital udgør 10.000 kr., for­

delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­

tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme

efter 2 måneders noteringstid. Akti­

erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­

rerne sker ved brev. Bestyrelse: pro­

kurist Ove Lauritz Engelbrecht Hans­

son, Violinvej 10, Herlev, direktør Torben Karst, Classensgade 27, pro­

kurist Henry Emil Petersen, Rpdovre- vej 329 A, begge af København. Direk­

tør: nævnte Torben Karst. Selskabet tegnes —- derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af di­

rektøren alene eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt Ove Lauritz Engelbrecht Hansson og Hen­

ry Emil Petersen.

Register-nr. 33.692: „Ejendomsak­

tieselskabet Aabakken, Vester Aab y ", hvis formål er erhvervelse, leje og udleje af fast ejendom samt at drive handel og fabrikation, finansierings- og kapitalanbringelsesvirksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Vester Åby kommune; dets vedtægter er af 2. januar 1963. Den tegnede aktieka­

pital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­

tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­

len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­

løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­

der på navn. Aktierne er ikke omsæt­

ningspapirer. Der gælder indskrænk­

ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.

vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti!

aktionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere er: fabrikant Peder Andreas Holm, fru Karen Ragnhild Aamann Holm, begge af Vester Åby, fru Inger Vilhelmine Maren Nielsen, GI. Strand 48, København, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet legnes af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af to medlemmer af besty­

relsen i forening.

Register-nummer 33.693: „A/S Hen­

ning Steffensen", hvis formål er fa­

brikation af og handel med damekon­

fektion og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har hovedkontor i Århus kommune; dets vedtægter er af 27.

(10)

234 oktober 1962 og 4. marts 19G3. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­

lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere er:

direktør Henning Steffensen, proku­

rist, fru Ruth Sylvia Steffensen, begge af Solbakken 27, Risskov, fru Tove Johanne Marie Falkenskov, Kystvej 25, Århus, der tillige udgør bestyrel­

sen. Direktør: nævnte Henning Stef­

fensen. Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.

Eneprokura også ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom er med­

delt Henning Steffensen og Ruth Syl­

via Steffensen.

Register-nr. 33.694: „Carl Sinding A / S " , hvis formål er at drive fabri­

kation og handel. Selskabet har ho­

vedkontor i Århus kommune; dets vedtægter er af 6. marts 1963. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedes noteringstid. Aktier­

ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­

skrænkninger i aktiernes omsættelig­

hed, jfr, vedtægternes §§ 4 og 5. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Kirsten Sinding, Østre Skov­

vej 21, Risskov, boet efter afdøde in­

geniør Carl Johannes Frederik Sin­

ding og efterlevende ægtefælle v / exe- cutor testamenti landsretssagfører Povl Viggo Otto Weywadt, landsrets­

sagfører Torben Jacob Holm, begge af Nørregade 33, København. Bestyrelse:

landsretssagfører Povl Viggo Otto Weywadt (formand), Nørregade 33, København, redaktør Michael Chri­

stian Sinding, 11 Carlton House Ter- race, London S.W. 1, England, samt nævnte Kirsten Sinding. Direktør:

Gunnar Frederik Hansen, Bække-

lundsvej 5, Bisskov. Selskabet tegnes

V

ja

af bestyrelsens formand i foreningjgni med direktøren eller af to m e d l e m -'-rn' mer af bestyrelsen i forening, ved af- -

I B

hændelse og pantsætning af fast e j c n-*-n9 dom af den samlede bestyrelse.

Register-nr. 33.695: „Kalundborcj Herremagasin A / S (Bagsværd Herre- magasin A/S)". Under dette navn dri- -iil ver „Bagsværd Herremagasin A/S" " 2 tillige virksomhed som bestemt i d e t - - t o te selskabs vedtægter, hvortil h e n v i s e s (reg.-nr. 27.972).

Register-nr. 33.696: „Thiirmer & -Jb Co. A/S", hvis formål er fabrikation no og handel samt finansiering. Selska- -r,/

bet kan endvidere erhverve og eje o(9 fast ejendom. Selskabet har hoved- -h' kontor i Frederiksberg kommune;

dets vedtægter er af 23. marts 1963. .Sc Den tegnede aktiekapital udgør 'iø;

1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500, e0t 1.000, 10.000 og 25.000 kr. Aktiekapi- -iq talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,tn dels i andre værdier. Hvert aktiebe- -ec løb på 25.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly- -vi der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -tø ningspapirer. Der gælder indskrænk- -'A\

ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. /ri vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til lit aktionærerne sker ved anbefalet brev. . v Selskabets stiftere er: fabrikant Erik vli Bosenvinge Thiirmers dødsbo v/ boets zt' eksekutorer, fru Else Andersen, Nørre Farimagsgade 11, landsretssagfører i s Hans Hellmuth Bade-Hansen, Katte- -o:

sundet 18, begge af København, frø- -ø ken Carin Marie Rosenvinge Thiir- -TI

mer, Vesterbrogade 47, Ole Jan Rosen- -n vinge Thiirmer, Gasværksvej 18, beg- -g ge af Gilleleje. Bestyrelse: fru Else 98 Andersen, Nørre Farimagsgade 11, ,1 prokurist Knud Børge Kilmer, Vor- -

TI

dingborggade 32, begge af København, ,n fru Ingrid Ida Marcia Hartel, Bos- -z*

mosegård, Esbønderup pr. Gilleleje, ,9 landsretssagfører Svend Christensen, ,n Lille Strandvej 30, Hellerup, driftsle- -o der Arno Glar-Nielsen, Krogstens Allé él 17, Hvidovre, landsretssagfører Elith ril Martved, Gilleleje. Direktører: nævnte 9J Knud Børge Kilmer, Arno Glar-Niel- -I sen. Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direk- ->l 1 tør, ved afhændelse og pantsætning af If

(11)

235

fast ejendom af den samlede besty­

relse.

Under 29. marts er optaget som:

Register-nummer 33.G97: „Forlaget Credo, Egon Nielsen, Aktieselskab", hvis formål er at drive tidsskrifts- og forlagsvirksomhed samt dermed be­

slægtet folkekirkeligt oplysningsar­

bejde. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „For­

laget Kirkens Front A/S" (reg.-nr.

20.656), har hovedkontor i Køben­

havn; dets vedtægter er af 9. oktober 1947 med ændringer senest af 14. fe­

bruar 1962. Den tegnede aktiekapital udgør 36.000 kr., fordelt i aktier på 6 kr. 25 øre samt 25, 125, 250, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 6 kr. 25 zire giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn.

Dverdragelse af aktier" kan kun ske ned bestyrelsens samtykke. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker i „Kri

;teligt Dagblad". Bestyrelse: lands-

•etssagfører Harald Frederik Richard Æøller, W ilh. Smidts Vej 12, Gentofte, orlægger Egon Halfdan Nielsen, Ved teliahøj 10 B, forstander Aage Rosen- lal Nielsen, Slotsherrensvej 21, begge

f København, direktør Mads Tage ladsen, Marslevvej 6, Højbjerg. Di- ektører: nævnte Mads Tage Madsen amt redaktør Johannes Freudenreich .anghoff, Frimestervej 46, Køben­

avn. Selskabet tegnes af tre med- Mmner af bestyrelsen i forening eller f to direktører i forening, ved af- ændelse og pantsætning af fast ejen- om af den sandede bestyrelse.

Register-nummer 33.698: „AIS Aage . Galsgaard", hvis formål er at drive andels- og industrivirksomhed. Sel- cabet har hovedkontor i Køben­

avns kommune; dets vedtægter er ' 24. september 1962 og 6. marts )63. Den tegnede aktiekapital udgør -.000 kr., fordelt i aktier på 80 og )0 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 'talt, dels kontant, dels i andre vær-

cr. Hvert aktiebeløb på 80 kr. giver stemme, dog kan een aktionær højst give 34 pet. af samtlige stemmer, ktierne lyder på navn. Der gælder dskrænkninger i aktiernes omsætte­

lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­

gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : revisor H. D. Reidar Bjaaland Larsen, Druehaven 27, civilingeniør Leo Val­

demar Poul Galsgaard, grosserer Aa«c

\ ilhelm Galsgaard, begge af Slotsher­

rensvej 55, alle af København, der til­

lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af den samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Reidar Bjaaland Larsen, Leo Valdemar Poul Galsgaard oe Aase Vilhelm Galsgaard.

Register-ur. 33.699: „DLS AEROCON- TACTS A/S", hvis formål er at ud­

øve konsulent- og agentvirksomhed inden for luftfart savel i indland som udland, herunder formidling af kon­

trakter vedrørende transport af per­

soner og gods, formidling af kon­

trakter og konsultativ virksomhed vedrørende køb og salg af luftfartøjer og dele og tilbehør til sådanne samt formidling af kontrakter vedrørende udlejning af luftfartøjer, såvel med som uden besætning. Selskabet har hovedkontor i Københavns kommune;

dets vedtægter er af 30. november 1962. Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­

betalt kr. 6.619,80, dels kontant, dels i andre værdier. Det resterende beløb indbetales senest 1. november 1963 Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­

der indskrænkninger i aktiernes om­

sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e r : direktør James Alfred Daniels, di­

rektør 1 orben Otto Lund-Hansen, di­

rektør Leif Thielemann Skov, alle af Skoubogade 2, landsretssagfører Erik Høeg-Larsen, advokat Jørgen Splid­

holm Rasmussen, begge af Store Kon­

gensgade 62, alle af København, der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:

nævnte James Alfred Daniels, Torben Otto Lund-Hansen, Leif Thielemann Skov. Selskabet tegnes af to medlem­

mer af bestyrelsen i forening, ved af­

hændelse og pantsætning af fast ejen-

(12)

23(

dom af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Register-nr. 33.700: „Ejendomsak­

tieselskabet Rødovre Centrum", hvis formål er at erhverve, bebygge, ud­

leje, drive og sælge faste ejendomme.

Selskabet har hovedkontor i Rødovre kommune; dets vedtægter er af 9.

februar 1963. Den tegnede aktiekapi­

tal udgør 8.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­

pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­

tant, dels i andre værdier. Hvert ak­

tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.

Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­

lighed, jfr. vedtægternes § 6. Rekendt- gørelse til aktionærerne sker ved an­

befalet brev. Selskabets stiftere e r : gartner Aage Emil Knudsen, gartner Niels Kurt Andreasen, begge af Val- højs Allé 40, Rødovre, gartner Svend Wilkens Knudsen, Rosmose­

gård, Avedøre, Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som formand og sidstnævnte som næstformand. Direktør: Rent Feldt- husen, Oskar Rruuns Vej 7, Humle­

bæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Eneprokura er meddelt: Rent Feldt- husen.

Under 1. april er optaget som:

Register-nummer 33.701: „A/S Hol­

bæk Raftehec/ns Fabrik", hvis formål er at drive fabrikation og handel.

Selskabet har hovedkontor i Holbæk kommune; dets vedtægter er af 31.

januar 1903. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­

betalt 20.000 kr., indbetalt dels kon­

tant, dels i andre værdier, det re­

sterende beløb indbetales senest 1.

maj 1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­

tægternes § 5. Rekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Selskabets stiftere e r : entreprenør

Hans Jørgen Holten, fru Inger Spørum"rriu

Holten, begge af Mosevang 23, fabri- -ii(

kant Poul Kristian Nielsen, Borgme- -aff stergårdsvej 4, alle af Holbæk, der til- -lit lige udgør bestyrelsen med først-'-tei nævnte som formand. Direktør: : i ^ nævnte Poul Kristian Nielsen. Selska--

B

>1 bet tegnes — derunder ved afhæn-.-na delse og pantsætning af fast ejendom rno

—- af bestyrelsens formand i for--io ening med et medlem af bestyrelsen na«

eller af en direktør i forening med bar et medlem af bestyrelsen.

Under 2. april er optaget som:

Register-nr. 33.702: „Arne Stenbijtafo Tryk A/S", hvis formål er at drivesvi trykkerivirksomhed, handel, fabrika--G>l tion og dermed beslægtet virksomhedbar samt finansiering. Selskabet, der tid--bi:

ligere har været registreret undenab navnet: „Søborg Offset A/S" (reg.-nr.in 29.661), har hovedkontor i Gladsaxejzr kommune; dets vedtægter er af 26,92 september 1959 med ændringer senesl^a af 12. december 1962. Den tegnedejbs aktiekapital udgør 80.000 kr., fordellilal i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.00()0(

kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Jle dels kontant, dels i andre værdier lai Hvert noteret aktiebeløb på 500 krijl giver 1 stemme. Aktierne lyder p ^ q navn. Aktierne er ikke omsætnings zgi papirer. Ved overgang af aktier bortset fra overgang ved gave, arvvn hensidden i uskiftet bo, separationsan eller skilsmisseskifte — har bestyrel'ai sen på de øvrige aktionærers vegnon?

forkøbsret, jfr. vedtægternes § 4. ReaS kendtgørelse til aktionærerne sker veoa^i anbefalet brev eller telegram. RestyreHai se: forretningsfører Arne Halfdairef Stenbv (formand), Søborg ParkalMIt 206, Søborg, fru Dora Petrea Mariån Stenby, Hedevænget 7, Lyngby, lands?b retssagfører John Erik Dahl Jensema;

Frederiksgade 17, København, direMa tør Tore Armas Morby, Långgangs?§i strand 11, Stocksund, Sverige. Selskasil bet tegnes — derunder ved afhænna delse og pantsætning af fast ejendomo

— af to medlemmer af bestyrelseiaz i forening eller af bestyrelsens fono mand eller af en direktør.

Register-nummer 33.703: „Koiser Bi onics A/S", hvis formål er at drivvi handel. Selskabet, der tidligere hasrJ

(13)

237 været registreret under navnet: „A/S Dema Kemi" (reg.-nr. 29.215), har hovedkontor i Søllerød kommune;

dets vedtægter er af 1. maj 1959 med ændringer senest af 12. marts 1963.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­

tierne er ikke omsætningspapirer.

Ved overdragelse af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. ved­

tægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved anbefalet brev.

Bestyrelse: direktør, ingeniør Niels Edmund Guldbæk Kaiser, Skodsborg­

vej 214 D, Nærum, direktør Svend Aage Bendtsen, Søborg Hovedgade 48, København, kontorchef, cand. jur.

Helge Kongsted, Mørdrupvej 21 A, Espergærde. Selskabet tegnes af be­

styrelsens medlemmer hver for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Begister-nr. 33.704: „ UN1MERCO AIS1', hvis formål er enten i ind­

landet eller udlandet at drive han­

del med og foretage fabrikation af maskiner, herunder navnlig maskiner inden for konfektionsbranchen, radio- og fjernsynsapparater. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnene: „Orbis Financieringsaktie- selskab" (reg.-nr. 15.874) og „Dan Orbis A/S" (reg.-nr. 22.559), har ho­

vedkontor i Søllerød kommune; dets vedtægter er af 7. februar 1940 med ændringer senest af 12. marts 1963.

Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændeha­

veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". Besty­

relse: højesteretssagfører Kaj Valde­

mar Holm-Nielsen (formand), Ny Ve­

stergade 1, grosserer Otto Johan Hans Foxby, fru Marie Antoinette Amalie Foxby, begge af Bomhoffs Have 14, alle af København. Direktør: nævnte Otto Johan Hans Foxby. Selskabet teg­

nes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af be­

styrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Prokura er meddelt Erik William An­

dreas Larsen i forening med et med­

lem af bestyrelsen.

Begister-nr. 33.705: „Sankt Jørgen Tryk A/5", hvis formål er at drive trykkerivirksomhed samt anden der­

til knyttet virksomhed. Selskabet, der tidligere har været registreret under navnet: „Ejendomsaktieselskabet af 6' Maj 1940" (reg.-nr. 15.939), har ho­

vedkontor i Tårnby kommune; dets vedtægter er af 8. maj 1940 med æn­

dringer senest af 18. marts 1963. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­

kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets­

sagfører Erik Pontoppidan (for­

mand), Nørregade 13, chefredaktør Niels Hasager, Østbanegade 13, pro­

fessor, dr. phil. Poul Kristian Brandt Behberg, Juliane Maries Vej 34, over­

retssagfører Ludvig Carl Bing, Jens Kofoeds Gade 1, fru Henny Bona De- dichen, Vester Søgade 66, alle af Kø­

benhavn, højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Bolbrovej 73, Bung- sted. Direktør: Jørgen Jokum Smith, Frederiksberg Allé 26, København.

Selskabet tegnes af bestyrelsens for­

mand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Register-nummer 33.706: „SKAN­

DINAVISK KULTURSAMLING AIS", hvis formål er at drive handel, her­

under forlagsvirksomhed, finansie­

ring og dermed i forbindelse stående virksomhed. Selskabet har hovedkon­

tor i Gladsaxe kommune; dets ved­

tægter er af 5. december 1962 og 1.

marts 1963. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 må­

neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­

ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­

tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e r : direktør Svend Erling Hansen, Sofierovågen 37, Hålsing-

Referencer

Outline

RELATEREDE DOKUMENTER

Selskabet tegnes — derunder ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrelsens Formand alene eller

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af direktionen alene; ved afhændelse og pantsætning af fast

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning af fast

Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Faber er

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening