• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Fortegnelse paa eendeel Malerier af de

berømteste nederlandske Mestere, ... som Eieren haver bestemt at lade bortsælge ved offentlig Auction ... 12. Oct. ...

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt hos Johan Frederik Schultz, Fysiske størrelse | Physical extent: 1795 13 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)

Äs-

. . .

(3)

1Z0020102S52

(4)

F o r t e g n e l s e

paa

endeel Malerier

itf de beromteste nederlandske Mestere,

Oliefarve, alle indfattede i forgyldte og sorte Nammer, som Eieren haver bestemt at lade

"onfcvlge ved offentlig Auction Mandagen den i2 Oct. ferstkommende, om Formiddagen Kl.

^ Slet i Gaarden No. iz paa Hiornet af Amagertorv og Kokkegaden, til Veste for de ocerdigste og trcengenste brandlidte Familier udi St. Nikolai og St. Petri Sogner. Beta­

lingen af det kiobte erlcegges ved Annammel­

isen , iscrr af Ubeklendte, eller naar paafordres

»il Kasserer Worgaard. De trykte Cata- Ilogi ere at bekomme paa Auctionsstedet. Thi

ville de Lnsthavende behage sig til be­

meldte Tid og Sted at indfinde.

K i s b e n h a v n , 1 7 9 5 - Trykt hvS Johan Frederik Schultz,

Hos» og Ukliversiketsbogrrykktr.

(5)
(6)

Malerier i Oliefarve.

No. F

1 (;ire Stillebeensstykker, malede af G. Hert«

zoq.

2 2de Landffaber maled paa Tra:

z 2de Hoveder paa Lærred.

4 Portrait af den gamle Drachenberg 5 en Aakkedue vel maled paa Tr^r 6 et Fruenrimmerhoved af G- Fuchs

7 2de Stykker, der cne forestiller Christus sid­

dende, oa en (sammel Mand

8 et Portrait af en Cardinal Polignae og en franst Geistliq

9 et gammel Mandshoved iv 2de Landstaber paa Lærred

? i et Stykke forestiller en Kanin

i2 Cleopatra, doende under hendes Fruentim­

mer, af Cosser paa Larred 24 Tom. hsi og go Tom. bred

i z 2de Natstykker, det ene en Prospekt i Byen af et Smedevcrrksted, det andet forestillende et Klskken, paa L<rrred af Horner. 24 Tom.

hsi og 19 Tom. bred

A s 14

(7)

M,

4

14 2de Natstykker hver med en Mandsperson ved er Skriverbord, paa Tra: af Horner, 8^ Tom. hs-i og 65 Tom. bred

15 2de Blomsiet stykker paa Tr<r

16 2de Frugtstykker, det ene med en Melon, Vindruer og Pferffener, og det anöet med en Korber, Vundruer og Pferstener, paa Lcrrred

17 en gammel Mand, halv Figur maled paa - Lærred, 2z Tom. hsi og zc> Tom. bred 18 2de Batuilestykker paa Lærred, 27 Tom.

bred og 18 Tom. h?i, af en god Mester 19 Daniel i Loveknlen paa Lærred, 41 Tom.

bred og 26 Tom. hsi, af en god Mester 2D er Stykke med 2de Harer og nogle Fugle,

paa Larred, zz Tom- bred og 26 Tom. hoi af Stranover

2« Et lystig Bondestykke paa Trcr, 20 Tom.

bred og «6 Tom. hsi, af Ad. Brauer 22 Ec Hollands? Stykke med Personer, Comik

paa Tra:, 22 Tom. bred, <6 Tom. hoi af A- Boye

2z 2de Landstaber paa öccrred 24? Tom. hsi og 18^ Tom bred af Salv-ater Rosa

24 2de Selstabsstykker, det ene forestillende en Concert, det andet nogle Figurer som drikker, paa Tr.r, 15? Tom. bred og 12Z Tom- hsi af Palamedes.

25 Ec Natstykke, en Pige taller Pengene tilba<

ge til sin Madmoder som har Lys i H.ianden, paa Tri?, 14 Tom- hoi og 11 Tom. bred af M. Kleinau

26 Ved en nederlandsk Bondebye omgiven med en Mængde Mennester en Charletans Boutl^

que, foran dandser hele Selstaber, og under Telterne forlyster sig andre, paa Tr^re, 2r Tom.

(8)

5 Tom- hsi og 27 Tom, bred, meget smukt malet af Jacob Weier.

27 2de gamle Hviids Hoveder paa La'rred, 15 I Tom. hoi og 1^ 5>.'!n. bred, afDenner.

28 et Hoved paa Lærred, ^7 Tom. Ho:, i4Ton;.

bred af Professor Juel

29 Et Hoved paa Lærred iz Tom. hoi 11 Tom.

bl ed, af Professor Juel

go Et bierglgt Landsråd med Vandfald, paa Lær­

red, 20 Tom- lM og 16 Tom. bred, afRuys- daal

Zi En stor Stamme af et gammelt Trcr i et Landskab, paa Forgrunden Champignon og Sommerfugle, paa Lcrrred, 175 Tom. hsi, i z Tom. bred, af Otto Marcellis

Z2 er Stykke med Hnfarer til Hest, paaLa'rred, 11 Tom. hoi og 14 Tom. bred, af Overfort.

zz Flugten nl Egypten paa Kobber, 10? Tom.

hoi og iZ^ Tom- bred - af Elsheimer Z4 2de Stykker med Vindruer, som hamler paa

deres Vunranker paa Lærred, 29 Tom. hsi og 24 Tom. bred, meget vel maler, afStra- nover.

Z5 Den hellige Familie i et Natstykke paa L.rr- red, 26 Tom- hoi, zo Tom- bred, af Karl K raer

z6 Den hellige Familie, malet paa Trcr- z8?

Tom-hsi, 44^ Tom. bred, meget udforlig malet af Frans Floris-

Z7 2de Hoveder paa Larred, 19 Tom- bsi, og ^ 17 Tom- bred, meget fortræffelig malet af Copecsty

z8 et Hoved af en ung Mandsperson paa Tnr, 24 T- hoi og 19 T- bred, af Weinbrand.

Z9 2de Scykker, det ene en Sklermydsel af Rytterie, og .det andet en halt afRytterie, paa

(9)

paa Lærred, 7 Tom. hsi og 125 Tom- bred af Rugendas

40 2de Landskaber u;ed Qvcrg, meget vel malet af en god Mester, paa Larred 11 Tom- hsi og Z12 Tom- bred

41 et italienst Landstab paa L,?rred, 14 Tom.

hsi 2v^ Tom- bred, af E Paulsen 42 Et Lan'dstab as' en italienst Mester med Fi­

gurer og Faar, paa Lcrrred, 17^ Tom- her og 26^ Tom bred, af Breda-

4z Den danste Printz Siceno, bl-ver af en Ere­

mit paa Valdvlaosen, iblandt de Dsde om Natten opdaget, paa Tra> 19 Tom- og 16?

Tom- bred, af Carl non Manderz

44 en Esquisse til et historistc Malerie, paa k^rreo, Tom- hsi og ^9 Tout- bred, af Abilggaard

45 et Stykke forestillende den dsende Sebastian paa Tra?, Tom. hsi og 14 Tom- bred,

malet af Cornelius Polenburg

46 en Copie efter foregaaende af C- Poierburg, paa Tr«r 11 Tom, hsi og 14 Tom- bred 47 en gammel Kone som omfavner en ung Pige,

Copiet af Professor Juul efter Koffer, paa Lcerred, 28 -5om- hsi og2i v Tom- bred 48 Manehsien forestiller en Munk der draber

sin Elst'ede, Anledningen raget af Rabechs Romance, paa La'rred, -6z Tom. hsi oz

14 Tom. bred, af Prof Erich Paulfen 49 et Landstab, paa Forgrunden en rsd Kve,

med 2de Faar paa Trs, 9^ Tom- hsi og 12^ Tom- bred, af de Bott

50 en liggende Hund, paa L<rered, lo^Tom.

hsi og i z Tom. bred, af Deport

5r

(10)

7

<i 2de gamle Hoveder meget vel maledeZ paa La-rred, 11 ?om> hsi og 9 Tom- bred, af Cramer

s2 2de Bondestykker paa ?ra' af Cramer 5z et Landstab med 2de Heste son: Vandes, paa

Tra', 10^ Tom- hsi og 14 Tom- bred 54 et Stykke med 2de Gierige som veier Guld,

godt malet paa Lærred, 12^ Tom- hsi og 15 Tom- bred

55 2de Stillebensstykker, det ene med en Pocal, og et stort G'.as, et Fad med Frugter paa er medTeppe belagt Bord, og det andet med et Porcellains Krus, et Glas, et Fad med Citroner, paa Lærred, 26 Tom- hoi og 25 Tom- bred, af Kalf ^ ^ ^ 56 Lucretia, malet af en god italiensk Mester

paa Lcrrred, z8 Tom- hsl og 28 Tom. bred 57 Adam og Eva i Paradis, det forbudne

siaaer imellem begge, Eva tager af Slangen AEblet og Adam lader som han strider med Eva, at hun ikke burde tage samme, neden ved Fsdderne ligger en Kat og ved siden en Hiort, en Koe og andre Dyr, paa Tnr 51

Tom- hoi og 42 Tom- bred, af Albrecht rer 1515

58 Et gammel Hoved efter Rubens, paa Lær­

red 16 Tom- hsi og 12I Tom- bred

59 et Stykke forestillende det inderste ctHuus nied en Hollands? Familie, paa Bordet en Globus, og ved Siden endeel Kiokkensager paa Trcr, 14? Tom- Hsi, 20 Tom. bred, af

Brekeml-amp

60 et Landstab med en bl-nd som spiller for et Selstab, paa Tr<?, 15^ Tom- hoi 20 Tom>

bred, af von der Elst-

6 1

(11)

8

61 et ^lidet Ssestykke paa Tr<r, 7 Tom. hsi oz 9 Tom- bred, af Bonaventura Peters 62 2de Stykker forestillende, det ene en Skoe­

mager, og det andet en Skrædder i deres V^rkstaider, paa Tr<r. 10 Tom. hsi og 8 Tom- bred, af Funcher

6z Hproerne tilbeder Christus paa Kobber 9^

Tom-hoi og iz Tom. bred, af Sebastian Funct

64 en gammel Mand, som sidder paa en Stoel og karesserer en Pige, som staaerforham, paa Tne, 14 Tom- hm og 10^ Tom bred, af w. O. l-1. / v . v 65 en Kvaksalver kurerer nogle Bonder, paa

Tr<r, 8^ Tom- hoi og iz^Toin. bred, af A- Ostade

66 2de Landskaber med Qva?g, paa Tr«r, 9 Tom- hsi og iz Tom- bred, af Wynans

67 et Landskab med ^v«rg og en Hyrde, paa Trcv 12b Tom. hoi og 18 Tom. bred, af K. L.

68 et Bondeselj?ab som drikker og roger Tobak, paa Tr<r, Tom- hoi og 12? Tom. bred, af B- Molenaar

69 en Bondefamilie som l<rscr tll Bords, paa Tra, 14 Tom- hsi og 11 Tom- bred, af Iun Mis Mollenar

70 et Qvcrgstykke med en Hyrde, som driver Qva:g, paa Trs 7^ Tom. hsi og 9 Tom-

bred, af Casanova

71 To gamle Mamds Hoveder, paa Kobber, meget vel malet af en god Mester

72 Prospekt af Friderichsborg, paa La-rred 16?

Tom. hsi og zs Tom- bred, af Jakob Kön­

ning.

7Z

(12)

9

7Z paa Tra?, ma-

7 4 Maria, Christus og Johannes, af en ita- l-enss Mester, oval malet paa Tr^r-

75 2de Landssaber med Hyrder og Qvsg, paa

^.rt?.

7 6 2 d e hollandsse Bondestykker, forestillende det indre cn Huset, det ene en Kone vasker stt

^ arn, det andet en Kone seer sin Mand i Hovedet, paa Tra:/9 Tom. hsi og 12^-T- bred, malet af en god Mester

77 V.'nus malet efter Kaaber, paa Lcrrred ic>5 og i) Tom- bred, af Professor 78 er Stykke med Amagere, paa Tra:, Tom-

hm , 11 Tom- bred, af Prof- Juel "

79 Hoved malec paa Tra:, af Professor 80 et Stykke med Fisse, paa Tra:, 1 6 Tom.

hm og 19^ Tom- bred, af Weyer

L- -t Landstab p.,a T», iz! Tom^ hm, 2 Z bred, as Mompert

82 2de nederlande Stykker, det ene en Mand og Kone soiu sidder og spinder med et Barn, det andet en Kone haver Skade paa Foden, bliver as en Kone med en Sunderes visiteret paa Foden og en gammel Mand stryger Pla- br 'd 11 Tom- hsi og 10^ Tom- 8Z et Landssab med endeel Stafafche paa st<rr-

C ^ °" 5°" af

i et Landssab med dandfende

^ond^r, efter Tencer, paa Tra:, 9 Tom- hm og 11 T.m. bred

85 van Dycks Portrait, paa L<rrred

8 6

(13)

1 0

86 Ingenieurkapitain (Ateinvinckels Portrait, af Carl v. Mandern, paa Lcerred

87' Corfitz Uhlfeldts Portrait, copieret af Clis efter Wochter, paa Lærred

Z8 en gammel Kone som lcrrer et Barn ar i^'.e af Coffer

^9 et Landstab i Maanestin, paa L«rred, 11 Tom- hm, og 14? Tom bred af Gelton 90 Ec Natstykke med et sovende Fruenrimmer,

en ung Mandsperson holder et Lys ved siden af hende, paa Tra?

91 Portrait af Erasmus Rotterdams, paa Tr<r, 17?-Tom. hm og 1Z5 Tom bred, af Albrecht Durer

92 Johannes prirdiker i Srkenen, paa Kobber, 15 Tom> hsi og 9 Tom- bred, as en gain'.U'.l Mester

95 2de.smaae Portraiter, Zwinglins og Calvi- nus, paa Trne, af en gammel Mester

9 4 2de g a m l e Koner, den ene syer, den anden stryger, paa Lcerred as Coftcr

95 Lurher og hans Kone, paa Trs af Lukas Granach

96 Melanchton paa Tr«r, af Lukas granach 9-7 Et Natstykke med en Mand som lssser ved et

Lys, paa Tm, 1 2 Tom- hm og 9^ ^om- bred

9 8

(14)

I I A8 et kandffab paa Forgrunden nogle Jagere,

paa Lærred 11 Tom. hsi og 19 Tom- bred 99 et Landffab, paa Forgrunden Figurer og en

Hund, paa Trcr, iz Tom- hsi og i6ß Tom- bred

100 2de Landffaber med Jagt, paa Tro?, io T- hsi og 12 T- bred.

ro 1 Et Ssestykke, paa Tr<?, 9 Tom- hsi, 12- Tom. bred - af V. d- Welde

102 Et Portrait paa Lærred 25 Tom. hsi og 21 Tom. bred, af Spangnoletco

loz Den ulykkelige itnlienffe Grevinde Genges Portrait paa Lcrrred, 28 Tom- hsi og 22 Tom- bred

104 Admiralitets Chirurgus Bsiesens Portrait med et Dsdingehoved i Haanden, og et In, fnumenc vel malet-af Wuchter, paa Lærred

37 Tom- hsi og 295 Tom. bred

IQ5 et Frugtstykke med en Figur ved siden, vaa Lærred, 4z Tom- hst-, 52^ Tom. bred af Iak.b Jordanus

106 et Stykke med stridende Haner, vg en Hsne med sine Kyllinger, paa Lærred, 4ZZ-Tom- hoi og 29 Tom- bred, af en god Mester 107 er Frugt- og Blomstersmykke med 2de levende

Euder, paa L.rrred, 42 Tom. hsi, og 55 5.

bred af Dubuisson

log

(15)

s?

108 Moses flaaer paa Klippen for at faae Vand til Israels Born, paa Tr«r, 20 Tom- bot og

Tom- bred/ af I. D- Bie

109 et meget smukt italiensk Landskab, r Mid­

ten hsie Bierge, paa et af samme en Fæst­

ning, og Figurer paa Forgrunden, paa Lær­

red, 17? Tom. hsi og 27b Tom- bred, ma­

let af en meget god Mester

110 et Laudstab, paa Lærred, 10 Tom- og 12 Tom- bred, af M- D-

in et Stykke med Susanna i Badet, af en god italienst Mester, paa Tra:, 8- Tom- hoi og 7 Tom- bred

112 et Vataillestykke af Tyrker og Europæer, paa Trcr, 6^ Tom. hsi og 8 T- bred liz et Stykke med Blomster og Frugter paa

et Bord, paa Tr<r, 14 Tom. hoi, 12 Tom- bred, af de Heem

114 et Fruentimmer givende et Barn Die, paa Trcr, 10 Tom- hot og 7Z Tom- bred, af M- Stoop

115 Diana i et Landffab, paa Kobber, 6 Tom- hsi og 75 Tom. bred, af Hansbergen 116 en Skoemager i sit Værksted, paa Trcr, 14^

Tom- hsi og 11Z Tom- bred, af Wahl 117 Petri Hoved, malet en Prima.og et andet

gammel Hoved, paa Lærred

(16)

IZ 118 Lucretia, paa?r<r, 14^ Tom- hsi og

bred, af Fr Barozi, 1660

119 et Fruentimmer lösende i en Bog, paa Lærred, 14 T. hsi og 10^ Tom. bred 120 zde Stykker, det ene et Vintersrykke med

en Bye og Sklbsbroe, det andet et Soestykke i midten af samme et Skib, og det tredie et Natstykke en gammel Mand lösende l en Bog ved et Lys

121 et Stykke forestillende en slagtet Stud, i Daggrunden nogle Figurer paa Tnr, afen

god Mester

122 et^ataillestykke malet paa Lærred afHeerr- Manno

12Z 2de Landskaber med Dsnder og Bsnderkoner som rider paa LEseler, efter Dergheim 124 2de Selstabsstykker, det ene en Maler i sin

Atelier med sin Familie, det andet en Con- cert, paa La'rred, af Georg Fucks

125 et Fruentimmer tager Stromper paa af G- Fuchs

126 2de Stykker det ene en Canin, en Melon og en Fist, det andet en Canin, en Kurv med Frugt

127 et bibelst Historiestykke, malet vaa Maler- Akademiet-

(17)

.

-

^. , >

i. -

I

p a.-'? . - - '..'-u 7.^ c .-'

-

' .

(18)
(19)

>-> '

(20)
(21)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1791 Fysiske størrelse | Physical extent: 29

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt og findes tilkiøbs hos Nicolaus Møller, 1764.. Fysiske størrelse | Physical extent:

Udgivet år og sted | Publication time and place: [Kbh.] : trykt hos Herdahl jun., 1879 Fysiske størrelse | Physical extent: 15

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : trykt hos Johan Rudolph Thiele, Fysiske størrelse | Physical extent: 1801 [16], 220

Udgivet år og sted | Publication time and place: Slagelse : trykt hos Peter Magnus, 1826 Fysiske størrelse | Physical extent: 16

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Brummers Forlag, 1801 Fysiske størrelse | Physical extent: iv, 220

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt udi det Kongelig Waysenhuuses Bogtrykkerie ..., 1778 Fysiske størrelse | Physical extent: 472 s., [15] bl., 142

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt paa Sønnichsens Forlag, Fysiske størrelse | Physical extent: 1791 102