• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
179
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Neergaard, Tønnes Christian Bruun.; paa Dansk udg. ved Peter Hans Mønster.

Titel | Title: Kammerjunker T. C. Bruun Neergaard's Reise

mellem Alperne med Borger Dolomieu

Alternativ titel | Alternative title: Reise mellem Alperne med Borger Dolomieu.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt hos Andreas Seidelin, 1802 Fysiske størrelse | Physical extent: 167 s. :

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

D oeomiett er ik k e m e re ! — H v ilk e t T ab for N a tu rh is to rie n , fo r M in e ra ­ logiens Philosoplaie, fo r G eo g n o sien ,

og isæ r fo r L æ re n om V u lc a n e rn e ! h v ilk e t sm e rte lig t T ab fo r d e m , som elskede h a m o m t , og i hvis F a v n h a n saa n y e lig v a r k o m m e t tilb a g e! Og hvorledes skal vel d e n k u n n e u d try k ­ k e sit Ve e m o d , som i in d e rlig F o r­

tro elig h e d tilb ra g te de tre sidste M aa- n e d e r af h ans L iv m ed h a m , og sam ­ led e h an s sidste Ia g tta g e lse r!

Jeg n o d d en L y k k e at k ien d e h a m , ik k e b lo t som N a tu rk y n d ig ,

A

(9)

t * ]

m en som M e n n e sk e , som M en n esk e­

h ed en s V en ! Jeg levede m ed h a m , som havde jeg væ ret h ans egen S o n ; h a n m ed d eeled e m ig sine F o le lse r, h a n læ rte m ig at b etrag te N a tu re n , som h a n selv v ar v an t til at b etrag te den.

Æ d le og fo len d e Siæl! Jeg ta k ­ k e r dig for de O p ly sn in g e r, d u gav m ig i dine læ rerig e S am taler , m edens d it H ie rte p aa A lpens T op aabnede sig fo r de H e n ry k k e ls e r, som N a tu re n , ifo rt sin h oitidsfuldeste M ajesæ t, in d ­ gyder.

M in e T a a re r rin d e i L ondom . M in h e ele B e u n d rin g , m in hdjeste A gtelse og E rk ie n d tlig h e d b e v id n e r jeg d it h æ d re d e M in d e. —

D olom ieu foresatte sig, efterat h a n hav d e tilb ra g t o m tre n t 5 M aa-

(10)

n e d e r i P a ris, og fu ld e n d t sit in te ­ ressante Cursus over M ineralogiens P h ilo S o p h ie , at giore en Reise til S chw citZ , for at gienvinde sin S u n d ­ h e d , d er var n e d b ru d t ved h ans ud- stan d n e G ie n v o rd ig h ed er og ved d e n gyselige K ied so m m elig h ed , h a n h a v ­ de væ ret et Offer for i <23 M aaneders F a n g e n sk a b , og f o r , som h a n selv sagde, at vederqvæ ge sig ved S y n et a f h an s kiæ re F iæ ld e , som h a n saa læ n ­ ge havde v æ ret b o rtre v e t fra. H a n taled e til m ig om sit F o re h a v e n d e , og sagde m ig , at R egiæ ringen sendte h a m , for at undersoge V ejen over Simplon. Jeg svarede h a m , at det vilde blive en m eg et in te ressa n t Reise.

D e t k o m m e r ganske a n paa D e m , sagde h a n m ig d e rp a a , at folge m e d mig. Jeg vil være D eres V e iv iser5 th i

A 2

(11)

rL 4 ]

m in V e n , m in P lejeso n Corclier, k o m ­ m e r ik k e m e d m ig , lia n m aa selv rei- se t il T y d sk lan d . E n V eiviser, som D e , v a r n atu rlig v iis m it S v ar, træ ffer m a n ik k e to G a n g e; jeg ta k k e d e h a m oprigtig fo r h an s T ilb u d , og giorde m ig fæ rdig til R eisen. Im id le rtid v a r d e t m ig ik k e m u e lig t a t o rd n e alle m in e A ffairer til d en T id , h a n reiste ; jeg m a a tte d e rfo r fio rte n D age sildige­

r e give m ig p aa V eien fo r at m o d e h a m i G enf. Jeg k o m d e r , m e n Do~

lom ieu v a r a llered e h o r t e ; i y d erste H ast iiled e jeg til St. B ernard. H e r tn o d te jeg ved F o d e n a f dette n a v n ­ k u n d ig e B ierg H r. von E y ra a r, og i Sel­

skab m e d h a m gik jeg op. P a a T o p ­ p e n b lev e vi m o d tag n e a f D o lo m ieu, s o m , i d et h a n saae m ig , r a a b t e : E r D e da en d elig d e r? Jeg fry g te d e n æ ­

(12)

sten fo r ik k e at finde D e m 'ig ie n , sva­

red e je g ; m e n e n h v e r B esvæ rlighed e r g le m t, n u da jeg seer D em .

D olom ieu hav d e allere d e tilb ra g t 3 D age b la n d t disse F i e ld e ; h a n h a v ­ de d e n afdode Saussures b e k ie n d te ste V eivisere m ed sig , b la n d t a n d re J a ­ cob P a lm a t fra M o n t-b la n c, som siden efter var b lo t hos os. H a n hav d e væ­

r e t p aa de hbieste B iergspidser i O m ­ eg n en a f St. B ern a rd m ed de a n d r e ,

-r/; •'

fo r at undersøge H um boldts M e e n in g , som p a a sta a e r, at alle L ag e n e giore sam m e V in k e l m ed H o rizo n ten . H a n h av d e se e t, h v ad vi siden e fte r selv s a a e , at d e n n e M een in g v ar u g r u n ­ d e t, og h a n 'fo re s a tte sig at skrive en In d b e re tn in g d ero m til I n s titu te t; m a n m a a e , sagde h a n , giendrive ^aadanne V ild fare lser, isæ r n a a r de u d b red es

(13)

[ e ]

ved M æ n d , d e r m e d Foje ere agtede og a n se e te , saa m eg et m e e re , som m a n læ ser i J o u rn a l de physicjue, at h a n o v eralt seer d et sam m e i A m erica.

H a n h avde undersbgtcSVmsswres p o lerte

^ i e l d ; d et er e n g raa og hvid Q v a rtz , som sylies at have faaet sin P o litu r af N a tu re n . Jeg spurgte h a m , om h a n vidste n o g en G ru n d d e r t i l ; n e j , sva­

red e h a n , d et er een af de H e m m e lig ­ h e d e r , som N a tu re n h a r fo rb eh o ld t sig selv. H a n havde v æ ret paa P a in de S u cre, og havde p aa sin Reise iag t­

tag e t det skionne F ie ld a f h v id b la d et Q v a rtz , som tie n e r til K losterets Be­

dæ kning. Vi vare der d en iste Sep­

te m b e r , og sa a e , i det vi stege o p , al­

lered e m eg en S n e e , d et v ar yderst k o ld t, og vi hav d e T aage og Regn- veir. Vi gik til F o d e n af Col-Fenetre,

(14)

f 7 ]

e t S te d , d er evig vil bliv e m ig u fo r­

g le m m e lig t, fordie d et var d e r , jeg forste G an g v an d red e m ed D o lo m ieu, for at stu d e re N atu ren . H a n vilde e n d n u tage et E x em p lar af d en n e Q vartz m ed de fine K orn i B ru d d e t, som deele sig i la n g e , fiirk a n te d e , lige P rism er.

H e r saae vi d et S te d , h v o r Bona- parte satte o v e r, og vi fa n d t d et næ ­ sten u b e g rib e lig t, hvorledes m a n h a v ­ de k u n n e t k o m m e frem d er m ed K a­

n o n er. Vi b e trag ted e det S te d , h v o r fo rd u m Ju p iter s T e m p e l havde været.

M an h a r gravet d e r, og K ongen af S ard in ien h a r sam let m eget m æ rk v æ r­

dige T ing. P rio re n L u d er og alle K a n n ik ern e m odtoge os m ed aabne A rm e. D e udove M en n esk ek iæ rlig - hed p a a en saa ro ren d e M aade m o d

(15)

R e ise n d e , a t m a n ik k e k a n a n d et end b e u n d re dem . H ele V erd en k ie n d e r de H u n d e , de b r u g e , fo r at opsoge F o l k , som h av e fo rv ild et sig i Sneen.

P re fe te n erk y n d ig ed e sig ndje om a lt d e t , som an g aaer en saa skidn In d re t­

n in g , i d en H en sig t a t giore B rug d e r­

a f ved d e n , som m a n v ar i B egreb m e d a t anlæ gge ved S im p lo n, og h v o r­

til O rd e n e n selv skal afgive Subjecter.

en K a n n ik fu lg te os fo r at undersoge d e t L ocale. Vi stege n e d a f St. B er­

n a r d , fo r at begive os til St. P ierre- d : E ntrem ont. Vi giorde en U d v an ­

d rin g til D a le n i E n tr e m o n t, der lig­

ger m e lle m B ierget V elan og L a L i­

sette', jeg hav d e a llered e v æ ret d er to D age i F o rv e ie n ; m e n vi fan d t In te t m æ rk v æ rd ig t der. M an reiser m eget besvæ rlig h e r ; th i S tu m p er S teen ru lle

(16)

[ 9 J

u n d e r F o d d e rn e , i det m a n gaaer ned , og giore d erv ed u n d e rtid e n B iergreiser- n e m djsom m elige. Vi fo rtsatte R eisen fo r at k o m m e til M a rti g n y, og gik n e d to fran sk e M ile bag St. P ierre paa ven stre H a a n d ; paa d e n a n d e n Side a f F lo d e n D ra n ce tæ t ved L an d sb y e n L id a e r et g raaag tig t og h v id t F ie ld , liv o raf m a n u d h u g g e r F lise r, som b r u ­ ges til K akkelovne. JDolomieu sagde, at d et k u n d e g iern e være et Slags F id ts te e n , jeg to r im id le rtid I n te t si­

ge d e ro m , fo re n d jeg h a r u n d e rso g t d et nojere. Ik k e la n g t d e rfra saae vi et F ie ld , hvis Spidse v a r k a lk a g tig , d et m aa u d e n T v iv l væ re W ern ers In~

termediaire. D e n n e In d d e lin g b e h a ­ ger m ig m e g e t, sagde Dolomieu. L i­

d et læ n g ere n e d e , næ sten p aa sam m e S te d , saae vi flere L ag h in a n d e n al­

(17)

deles m odsatte i H en seen d e til deres V in k el m ed H o rizo n ten .

M o rg en en derp aa vare vi i M o r- tig n y hos P rio re n M u r r ith, som til­

fo rn boede p aa St. B e r n a r d, og var en af DolomieiCs gam le B ekiendtere.

D e n n e v æ rd ise G eistlige besbieftigede sig fo rd u m m ed M in e ra lo g ie n , m e n for n æ rv æ ren d e T id b e fa tte r h a n sig m eest m ed B o ta n ik e n ; h a n h a r g ien ­ fu n d e t m an g e sield n e P la n te r , som m a n næ sten tro ed e tab te i Schw eitz.

H a n h a r en S am ling a f O ldsager fra O m e g n e n e , som , jeg h a a b e r, h a n e n ­ gang vil give en B eskrivelse o v e r; isæ r h a r k a n en lid e n S am lin g af Kobbex- M ed ailler, fu n d n e paa St. B ern a rd, som m eg e t glæ dede d en agtvæ rdige H r. von E y m a r, d e r b esk ieftig er sig m eg et m ed N u m ism atik en . D esuden h a r

(18)

[ 11 ]

h a n en stor M æ ngde In sc rip tio n er i B ronze og an d re M o n u m e n te r ; m e n In te t fæ ngslede m ere vores O p m æ rk ­ so m h e d , en d en lid e n F o d af B ronze, d er v ar saa vel g io r t, at vi ik k e k u n ­ de a n d e t, e n d b ek lag e T a b e t af d en lid e n S ta tu e , h v o rtil den havde h o r t ; th i d en m aa have v æ ret en m eg et ko stb ar M æ rk v æ rd ig h e d ; og, h v ad der synes at være det v ig tig ste , h a n h a r flere C artliaginiensiske M y n te r , d e t ere fu n d n e paa S te d e r, h v o rig ie n n e m m a n siger, H a n n ib a l skal have passeret.

D e t n e d re V allais er saare sm i­

l e n d e ; m a n fin d er K a lk -B je rg e paa begge S id e r, H a u g er næ sten o v e ra lt, og T ræ e r fu ld e af F r u g t, skiondt P æ ­ re rn e og Æ b le rn e ere ik k e af de b e d ­ ste Slags; m e n F ru g te rn e ere fu ld e af S a ft, h v ilk e t er til væ senlig N y tte for

(19)

[

1 3

]

In d b y g g e rn e , som deels to rre F ru * -O tezi, deels presse M ust af den. T æ t d erv ed g aaer m a n over llh o n e n , lie r seer m a n e n d n u en M u u r, som skildte d e t n e d re T' allais fra det ovre ; og det e r m æ rk e lig t n o k , a t In d b y g g ern e i d e t sidste bestan d ig b e h a n d le dem af det fdrste som sine V asaller. F o r n æ r­

v æ ren d e T id h o re begge til Schw eitz.

Vi spiste t il M iddag i Sion. D e t er m o d b y d elig t a t's e s alle de C re tin e r *) som h e r e r e , sagde D o lo m ie u, og det er v ist, at jeg e n d n u a ld rig h a r seet saa m a n g e ; th i d e r ere la n g t flere a f

*) S aaledes k a ld e s de P e r s o n e r , d e r lie r i d e n n e E g n e re b eh æ fted e m e d e n Syg­

dom , som ik k e findes a n d e n s te d s , og v iser sig v ed e t Slags S p ed alsk h ed og isæ r v ed en to ta l S tu p id itet. D e e re sæ d v an lig m e g e t s m a a , have rin d e n d e

G in e , og see y d e rs t v a n tre v n e ud.

(20)

d e m , end a f de P e r s o n e r , d e r ere p la ­ gede af K rop. *)

I n te t k a n være sk ræ k k elig ere, end at see S p ire n til disse Cretiner at u d ­ v ik le sig hos sm aa B orn p aa to til tre- M aan ed er. M an veed ik k e , h v o rfra m a n skal u d led e A arsagen til d en n e S y g d o m ; n ogle h ave villet fo rk la re d e n af d en sam m enpressede B ie rg lu ft; a n ­ d re tro e d erim o d at fin d e G ru n d e n d e rtil i V a n d e t; m e n d e n sande A ar- sag synes in d til d ette O ieb lik at væ re aldeles uopdaget. D e t h æ n d e r o fte ,

» t en K one k a n have tre e lle r fire B o r n , som I n te t fejle, og d erim o d in d ­ fin d er T ilfæ ld et sig hos d et fe m te ; l i ­ gesom d et ogsaa træ ffe r, a t nogle Mb-

*) D e tte T ilfæ ld e er a lm in d e lig t blandf:

A lp e b e b o e rn e , og b e s ta a e r i sto re G e- væ xter u n d e r H a g e n og p a a H alsen,

(21)

[ H ]

d re aldeles blive frie derfor. O s det e r sy n d e rlig t, at m a n plejer d e m , der ere d ette O nde u n d e rk a s te d e , m ed en O m h y g g e lig h e d , som næ sten n æ rm er sig til et Slags A fg u d erie; ja m an a n ­ seer det endog som et ly k k elig t T e g n , at d e r findes een i en F am ilie, som er p lag et deraf. M an m aa bæ re O m sorg for disse stakkels S k a b n in g e r, siger m a n , th i de k u n d e ik k e sorge for sig Selv. D e t gaaer endog saa v id t, at m an fo rtalte o s , at en M an d havde to B b r n , af h v ilk e D a tte re n var C retin e, h u n var altid o m k rin g h a m , og spiste ved B ordet m ed h a m , da S o n n en d e r­

im o d a ld rig fik Lov d e r til, h v o rfo r h a n ogsaa om sider fo rm ed elst en saa fo rv en d t O pdragelse b lev lige saa van­

skabt og d u m , som Sosteren var af N atu ren ,

(22)

[ ]

M an v ar m eget riig h e r for R evo­

lu tio n e n , m e n m a n lev e d e y d erst sim ­ p e lt, og e n h v e r a n v en d te sin F o rm u e t il at giore V el m ed.

Jeg gik m ed Dolomieu in d fo r at besee Stedets K irk e; m en vi bleve ik ­ k e lid e t fo rb av sed e, da vi næ sten paa alle de grove og slette M a le rie r, d er skulde p ry d e K ir k e n , ik k e saae a n ­ d e t, e n d F ig u re r åf Cretinere. L ad os sky n d e os h e r f r a , sagde D o lo m ie u, de forb an d ed e Cretinere forfolge os a l­

lev e g n e, vi ere fo rd o m te til at see d ette stygge Syn endogsaa ved B ille­

det af M a d o n n a santissima.

Fter b e g y n d er m a n at tale ty d s k , m en det er en B lan d in g , som er yderst vanskelig at forstaae. Saavel Kidb- stæ derne som L an d sb y ern e hav e b e ­ standig et fra n sk og et tydsk- Navn.

(23)

[ xfi ]

N a tte n tilb rag te vi i S ie rre, og fo rt­

satte vores Reise M o rg en en derpaa.

E fte r to T im ers F o rlo b vare vi i L euk, e n L an d sb y e, som m a n k o m m e r igien- n e m , n a a r m a n vil til B a d en e , som b av e d ette N avn. D olom ieu foreslog

O 1

om vi ik k e skulde tage h e n fo r at be- see B a d e n e , da vores K aravane v ar stor n o k ; F o rslag et b lev a n ta g e t, og vi passerede R h o n e n over en af de lu k k e d e B ro e r, h v o ra f m a n fin d er saa m an g e i S ch w eitz, d e r e r lid e t eller I n t e t , som h o ld e r d em fo r n e d e n , alt e r fo r oven. N a tu re n er h e r m aje ­ stæ tisk , m a n k o m m e r g ien n em Skove a f F y rre - V aldnddde- og A h o rn -T ræ er.

Disse fo rsk iellig e Slags G ro n t dan n e e n fo r O iet b eh ag elig C ontrast. M an k o m m e r til D a l e , d e r giennem skiæ - yes a f sk u m m en d e S tro m m e , og m an

(24)

C 1 7 }

h a r en fo rtry llen d e U dsigt den sidste Fierdingvei, in d e n m an k o m m e r til Ba­

dene, d e r ere saab ero m te fo r deres h e l­

b red en d e K r a f t, især for aaben Skade.

D er have i A ar væ ret 118 P ersoner.

V andet d eri k o m m er u d a f en K ilde, og h a r ved V æ ldet 40 G ra d er V arm e.

Dolomieu tro e d e , at dets K ræ fter fo r en stor D eel vare in d b ild te ; th i det in d eh o ld er k u n m eg et lid e t Je rn og næ sten slet In te t Svovl, ved F a ld e t fra

\

sit Væld ledes det i flere store Sam le- Kar, hvori d er k a n være in d til 36 P e r­

so n er, som bade sig paa eengang: de ere m eg et le t klæ dte , nogle dykke li­

ge til H a ls e n , an d re d erim o d k u n til B rystet. Vi gik n oget hoiere op for at besee en K ilde, h v o ri m an b ad er dem , d er have aabne S a a r; vi saae der*et M en n esk e, som m a n nyelig havde ta-

B

»

(25)

C 1 8 3

get B een u d a f eet af S k in n eb en en e paa, d er var h a a rd t saaret ved et B rud, som v a r foraarsaget ved at falde n e d fra d e t overste a f et m eg et hoitB ierg. D e t e r m eg et tv iv lso m t, om lian vil k o m ­ m e sig. Dolom ieu gav h a m noget til U n d e rstø tte lse , og v en d te endog til­

bage fo r at fordoble sin Æ d elm o d ig ­ hed . D e t e r , sagde h a n , disse U ly k ­ k e lig e , som fo rtien e at understottes fie m fo r de T ig g e re , m a n ved h v e rt S k rid t m o d er i Paris. M an fin d er d er e n y p p erlig hv id M u sk at - V iin , som

voxer d er i E gnen.

G em m i B iergene ere ik k e lan g t fra B a d e n e ; m a n h a r h u g g et en Vei p a a S iden af K lip p ern e, h v ilk e n m an r e i s e r , n a a r m a n vil til Be?~n, og m a n h a r da k u n ig franske M ile at reisej d e , d er have an lag t d en n e V e i, lade

(26)

I 19 ]

sig b etale en Batzsen for h v e r Person.

G emmi er k u n et K alk b ie rg , hvis L ag vise sig m eg et tydelig. G anske næ r derved er e tS te d , h v o r m a n passerer tvers over B ierget paa fiorten e lle r fem ten T ra p p e r, den eene ovenover den anden, fo r at ko m m e til en L an d s­

i d e , som kaldes A lbin. H e r fo rtalte m a n os, at m a n nogle D age i For- veien havde h a v t et stolt S y n ; d en store G rif, so m , m an siger, d e r tag e r B ornenc i V u g g en , v ar k o m m e t, og havde i nogle D age o p h o ld t sig paa T oppene a f B iergene. Vi v endte til­

bage fo r at blive N a tte n over i L e u k , h v o r m an seer en stor M æ ngde T aar- n e , der fo rd u m v ar A delens U d m æ r­

kelses-Tegn. AT bleve m odtagne a f en M and, som vi tro ed e at være Giest- g iv e r; m e n til voyes store F o ru n d rin g

B a>

(27)

erfared e v i, at det var en af de for­

n em ste A delsm æ nd i L an d et. D ette h æ n d e r ofte i Schw eitz, hvor m an m odtager sine G iester p aa en m eget behagelig og lid e t gen eren d e M aa- d e , hvorhos m a n lad e r dem b etale e fter alm in d elig P riis deres F o rtæ ­ rin g , h v ilk e t e r b eq v em t for de R ei­

sende. D olom ieu syntes usigelig vel o m d ette Slags n u b ru g elig e G iestfrie- h e d . O m M o rg en en d en folgende D ag k o m vi ig ien n em Tourtm an, h v o r m a n seer store M u u re af en B y g n in g , som en g am m el R id d er (Stokalper) h a v d e b e g y n d t p a a , og som m a n hav- . d e h in d re t h a m fra at fu ld fo re af F ry g t fo r a t h a n vilde bygge en F æ stn in g , h v ilk e t v a r e n F o rb ry d else m od F rie- hed s - L ovene.

i* ••

(28)

[

3 1

]

T o fran sk e M ile fra B r ig m odte vi den u n g e C h a m p ea u x, In g e n ie u r ved Biergværksvæsenet, som havde til- h ra g t to eller tre M aan ed er paa Sim- p lo n, for at e fte rse e , hvad fo r M æ rk ­ v æ rd ig h ed er i M in eralo g ien d en n e

E gn k u n d e frem byde. H a n er ligesaa elskværdig a f K a ra k te r, som vel b e ­ v a n d re t i sit Fag. Dolomieu, m odtog h a m paa en m eg et sm igrende M a ad e , ved at sige til h a m : D e h a r m eget skiont b erig et den fran sk e M ineralogie i m in F ra v æ relse, ved at skiæ nke d en d e n nydelige U r a n it- H a lv syre og det arseniksure B ly e, som de h a r fu n d e t i N æ rh ed en af A u tu n i Bourgogne.

V ed Siden a f B rig ligger en L a n d s b y e , som h a r en r e t sm u k K ir­

k e , hvis udvendige C olonner ere a f S e rp en tin og K a lk -B reccia. D a vi

(29)

k o m til B r i g, toge vi ud paa L a n d e t til C apitaine L ssco t, In g en ieu r ved Broe- og C h au ssée-V æ sen et, der b e­

styrede V eiarb eid et ved Simplon. G e­

n e ra l T iirea u , d er v a r O ver-Inspec- te u r d e ro v e r, h a r n ylig faaet sin Af- sk e e d , og lians E fte rm a n d er e n d n u ik k e a n k o m m e t, h v ilk e t m eget forsin­

k e r Udgivtsvæsenet. D e F ra n sk e h a ­ ve en S træ k n in g af 9 M ile at giore i

S ta n d , og C isalpinerne een af 6 eller 7. D e F ra n k se have arb eid et derpaa m ed 600 M and m eere end eet Aar.

V eien v il blive beqvem n o k , til at tv en d e Vogne k u n n e kiore ved Siden a f h in a n d e n , og m an v il in te t Sted finde, h v o r den hæ ver sig m ere end to e lle r h alv tred ie T o m m e paa T o isen ; e n tred ie D e e l a f Veien er allered e fæ rd ig , og d e n n e var den vanskelig-

(30)

[

2 5 3

sjte. A rb eid slb n n en er overm aade dyr i den n e E g n ; m a n h a r b e ta lt A rbei- d ern e fra tre til fire F ra n cs (h v er F ra n c o m tre n t 22 Skil. d.) om D agen. V eien vil slet ik k e blive læ ngere, end t i l f o r n ; th i er den en d fra F ra n k e rig s Side fo r­

læ nget en M iil, saa e r d e n ig ien fo r­

k o rte t ligesaa sto rt et Stykke fra Cis- alpiniens Side.

V alliserne have g io rt en T in g , som de m aaskee i T id e n vil k o m m e til at fo rtry d e , de have n em lig fo rb u d e t a t forsyne d e m , d e r arb eid e paa d e n ­ n e Y e i, m ed L e v n e ts m id le r, endog fo r Penge. — I B rig m odte vi den, n av n k u n d ig e Volta, som giorde os nog­

le G alvaniske F o rso g , da h a n h avde et lid e t A p p arat m ed sig ; m ed h a m fu lg ­ te en b e k ie n d t C h e m ist, B ru g n u te lli, d e r e r R e d ac te u r a f en chem isk Jour-

(31)

'[ 24 3

n a l, de ere begge Professorer i P av ia, og begave sig til P a r is , for d er a t tale m e d de Sagkyndigste i deres Fag.

M o rg en en derpaa giorde vi en U d v an d rin g til K anter D alen. D er e r overalt lige til en H oide af fe m h u n ­ d red e T oiser et g lim m era rte t Kalk- F ie ld , som h a r et g r a a t, b laaagtigt S k iæ r, d et spreder sig i L a g , d er n æ ­ sten ere v erticale o g p a ra lelle m ed R h o - n e D alen. M an seer sam m e m eget

/

ty d elig paa adskillige S te d e r, fordie m a n ved Y eiarbeidet spræ nger K lipper­

n e. P a a disse L ag fdige glim m erar- ted e Q vartz F ie ld e , hvis B æ nke u n ­

d e rtid e n ere b lan d ed e m ed actinoteuse o g S teatitlag . T ita n -H a lv s y re n lad e r sig hist og h e r see i Q v a rtz -A a re rn e , som dele Steenlagene. le g gaaer h e r ik k e in d i N ogen dybere D e ta il, da

(32)

[ 2 5

]

jeg h a a b e r, at B orger Cham peaux \ i l give os en in ere u d fo rlig Beskrivelse d e ro v e r, da h a n h a r giort nojagtige Ia g tta g e lse r, og sam let ypperlige E L te rre tn in g e r om d en n e G ienstand.

H a n h a r sen d t m eg et sm ukke E xem - p la re r til B iergvæ rks Skolens C abinet, i h v ilk e n A nled n in g D olom ieu ofte sa g d e : ” h a n vil in d e n faa A ar spille

en stor R olle.”

*

A lle L an d sb y er i E g n en o m k rin g B rig ere odelagde ved K rig e n , og see jam m erlig e ud.

Vi bestege et B ierg , h vor vi fan d t dejlige S ty k k er af A ctin o t saavel i chrystalliserede sm aa S tu m p er som i ty n d e N a ale ; den T yrolske er ik k e sm ukkere. H ojere oppe vare d e r m e ­ get in teressan te T in g for M in n e ralo ­ gen $ m en vi k u n d e ikke ko m m e derop,

(33)

[ aS ]

th i G ræsset var saa langt, at m an gled h v e rt S k rid t, og resik ered e b ety d elig , saa m eget m ere, som vi liorte e n S tro m rasle lige n e d e n u n d e r os. H er saae vi ogsaa en Ie rn h a ltig Kalkspat.

B orger C ordier, en a f V e i-In - g e n ie u re rn e , bevæ rtede os ved Sæ ter­

h y tte n B ru n n e n m ed F lo d e , d er v a r saa y p p e rlig , at jeg aldrig h a r sm agt dens Lige.

D olom ieu undersogte yderst i K a n ­ ter D alen tæ t ved Kronbachs B roen en G ibs A n sa m lin g , som syntes at være sk u d t in d m ellem to F ie ld b æ n k e , og som Struve siger selv at være i B æ nke, m e n B eskaffenheden a f S tedet viser u im o d sig elig , at d et er en A nsam ling ligesom d en ved V a l Canaria tæ t ved

St. Gothard.

(34)

[

s 7 3

Vi forlode B rig , ledsagede a f In - g en ieu rern e. D er ere 7 M ile d erfra t il L an d sb y en S im p lo n; m a n belrover k u n h alv tred ie T im e for at ko m m e op p aa den hoieste Spidse afB ierget, h v o r m a n er i Begreb m ed at oprette et n y t H e rb erg for Reisende. D e rfra seer m a n lisb ierg en e; m en det er h u n d r e ­ de og halvtredsindstyve T oiser la v e re , e n d St. Bernard-, d er voxe T ræ e r; d er v a r endog tilfo rn en stor Skov, som blev om hugget af den russiske A rm ee.

T r in t om ere der ogsaa skionne E nge,, som skal tilh o re K a n n ik ern e. Der

E ran sk e vil til d ette Anlæg give fast Fonds, som aarlig skal in d b rin g e 20000 F r a n c e r , og C isalpinerne skal give li- gesaa m e g e t; de betydelige Bygnings- O m kostninger skulde udredes for de F ran sk es Regning. M an vil ikkp

(35)

£

28 3

k u n n e giore d en n e store B ygning i S tan d fo ren d om tre å fire A a r , for­

m ed e lst de T ran sp o rte r af forskiellige M a te ria lie r, der ere n d d v en d ig e, og ,da H e rb erg e r strax n o d v en d ig t, saa h a r m a n b eslu ttet at fuldfore H r. von Stohalpers store B y g n in g , som k u n er en halv M iil d e rfra , og som tilfo rn tie n te til H erberg. D e r vil m edgaae e n syv k aatte tu sin d e F ra n c e r til at sætte den i Stand, th i den h a r lid t m e­

get ved de fra n s k e , russiske og otser- xigske A rm e e r, som have h a v t Qvaj>

te e r der.

D e t e r paa dette S tre g , m an fin­

d er de fleste L æ rk e træ e r, m e n de ere h e r dog i a lt fo r lid en M ængde til at m a n skulde k u n n e giore den B rug d e ra f, som B orger Quatremere - Dijorv-

(36)

v a l paastaaer i den I n d b e re tn in g , lian h e ro m h a r givet.

O m A ftenen k o m vi til L an d s­

b y e n S im p lo n, og bleve n odte til at skilles ad , og deele os i to H e rb e rg e , fordie de vare for sm aae til at ru m m e os. Ved at kiore in d i Byen m odte vi en F lo k F a a r , d er havde tem m elig lan g U l d , m e n d en v ar ik k e saa fin som den spanske. Dolomieu tog en Prove d e ra f, th i h a n havde lovet m in V en B orger L a steyrie a t skaffe h a m alle de forskiellige Slags, h a n k u n d e Overkomme i S ch w eitz, da h a n d eraf h a r en m æ rkvæ rdig Sam ling. Vores V æ rt sagde os, at de F a a r, d e r f o r næ rv æ ren d e T id vare paa B ie rg e n e , havde en m eg et fo rtrin lig ere U ld, end rlen vi h e r saae.

(37)

[

3 0

]

Sam m e D ag stodte vi ogsaa paa m eg e n Barbarisse (berberis vulgarisL in n ). Dolomieu spiste m eget d e ra f, d e n er i stor M æ ngde i S cbw eitz; hv o r skiont Syltetoi skulde m a n ikke k u n n e lave af d e n , dersom m a n forstod at b e h a n d le den saaledes, som m a n gior o v eralt i N o rd en ?

V ed at gaae h e n m od L an d sb y en Sim plon stoder m a n p aa e n glim m er- a rte t Q vartz - K lippe m ed G ra n it og H o rn b len d e.

D olom ieu gik M o rgenen derpaa til D om a- <L Ossolla, m en jeg blev til­

bage hos P re fe te n , som b rag te sine adskillige E fte rre tn in g e r i O rden. Vi toge ik k e b o rt fo ren d om M id d a g e n , og tæ n k te ik k e p a a , at vi e n d n u hav­

de 9 M ile at reise. In g en ie u ren , som

• skulde folge m e d os paa denne T o u r ,

(38)

f å1 ]

k ien d te ik k e m eere til V e ien , end vi;

vi toge d erfo r F e jl, og giorde en Om- vei af i d et m indste een M iil. D en fran sk e A ndeel af den nye Vei stræ k­

k e r sig e n d n u en M iil paa den n e K andt.

D e n C isalpinske V eip art b egynder ved A lg a b i og en d er ved D om o cV Ossolla.

Kronback fo reen et m ed S tro m m en L a Q uirna kaldes D overia. D e n Cisal­

pinske Cei er tem m elig a v an c ere t, og næ sten overalt m a le risk , m e n ogsaa paa nogle S ted er lid e t fa rlig ; det e r den vilde N a tu r; fra alle K an ter h o ­ re r m an V andfaldenes B ulder. T æ t ved P o n t de Sapin er d et skionneste | V a n d fald , jeg h a r se et, d et un d v ig er og gior adskillige O m veie m ellem K lip p e rn e ; Solens S traaler fre m b rin ­ g e , id e t de kastes tilbage fra dette v an d ag tig e S to r,

alle

R egnbuens F ar-

(39)

f 32' 1

ver. Teg k a n i d en n e A nledning ik k e afh o ld e m ig fra at giore en A n m æ rk ­ n in g , at om end m in e Pieiser paa d en eene Side have Været m ig noget b ek o ­ stelige , saa k u n d e de paa d en an d en Side ogsaa biedrage fo r m ig til Bespa­

re lse ; th i sikker lig vil jeg aldrig fri-

"stes til at anlægge noget V a n d fald , ef- te ra t jeg h a r seet de N orske og Schw eit-

zerske.

D e rfra k o m m e r m an til S lottet G o n d a, d e r tilh o re r den Stokalper ske F am ilie. H r. Simonde gav sig til at ta ­ ge d et af, det er en M an d af m eget u d ­ m æ rk ed e K undskaber, h a n folger P re - fe te n som S ecretair. H a n er F o rfa tte r til et y p p e rlig t V æ rk over d en T o scan - ske A g erdyrkning. H an er især m eget b e v an d ret i H isto rie n , og arb eid er al-

(40)

[ 33 ]

lerede i flere A ar p aa e n H istorie om R ep u b lik ern e.

H o v e d -F ie ld e t e r , især i en vis A sftand fra L an d sb y en C revola, glim - m e ra rte t Q v a rtz , og e r Saussures sande aarede G ran it. M an fin d er h e r store D y n g e r af m o rk e b ru n G lim m e r, m e n de ligge k u n i O verfladen. D e t v ar næ sten N a t, da vi k o m g ien n e m D o- vedro. H u u sen e i B y e n , d e r ere ad- skildte fra h in a n d e n , fo rb in d es ved V iinbierge , d e r hæve sig paa den I t a ­ lienske M aade i V eiret. Jeg lagde M æ rke t i l , at m a n saaede m eg e t H irse og an d re K o rn a rte r, hvis N avn jeg ik k e k ien d er. Y i vovede m eg et ved i M o rk e at reise en saa farlig V e i, som vi ik k e k ien d te. Vi ko m ik k e til D o ­ mo dOssola for K lokken h alv e lle v e , h v o r vi bleve m eg et vel m o d tag n e af

C

(41)

B o rg er C ournon, O ver - In g e n ie u r ved d e t C isalpinske Veivæsen.

O m M o rg e n en d erp aa fo rtsatte vi R eisen til V a l - F orm a zza , hvor m an passerer tv ers ig ie n n em en lid e n D e e l a f Ita lie n . D olom ieu sagde, at h a n syntes p aa disse S ted er at g k ien ien d e d e n M ild h ed i C lim a te t, som k a r a k ­ te rise re r d ette L a n d . D e r ere o v eralt m an g e V iin b ierg e, h v o raf en stor D eel ere an lag te p aa Ita lie n sk M a a d e , det vil sige, i o p b u n d n e R a d e r, h v o ru n ­ d e r m a n k a n passere , d e r vare b aad e h v id e og ro d e Y iin d ru e r, paa H esten k u n d e m a n p lu k k e a f d e m , m e n de v are e n d n u ik k e m o d n e nok. P a a a n d re S te d er ere V iin ra n k e rn e d e r­

im o d p la n te d e saa la n g t fra h in a n d e n , at m a n saaer R ug d erim ellem . M an gioder i A lm in d e lig h e d stæ rkt h e r ,

(42)

h v ilk e t u d e n T v iv l er A arsag t i l , at V inen e r m a a d e lig ; th i det e r be- k ie n d t, at i Bourgogne gibder m a n a l­

d rig p aa de gode S træ k n in g e r, m a n saaer m eg et S arrazin h e r , og det fo re ­ k o m m e r m ig , at B lad en e derp aa ere storre en d hos os. M aisen er m eg et m aadelig.

C ham peaux fu lg te os. V i k o m ig ie n n em L an d sb y en P ontem alius.

M an k o m m e r tæ t forbie Toccia over to forskiellige B ro e r, so m , m a n siger, skal være fra R om ernes T i d e r ; m e n D olomieu f a n d t, at deres B ygnings- m aade ik k e b a re P ræ g af A ld e rd o m ­ m en. M an passerer tvers ig ie n n em en D a l, hvis U d k a n d t er m eg et sm uk.

Vi saae m eg e n Snee overst oppe p aa B iergene. Piocla kom vi ig ie n n e m , og vare sn a rt i St. Rock. Dolomieu

C g

[ 55 ]

(43)

e 36 i

m o red e sig m e g e t ved at give os H aab om et præ gtigt M id d ag s-M aaltid , m en d e t slog F e i l, P ræ sten næ gtede os Alt lig e in d til B rod, skiondt h a n dog sidei\

e fte r gav det til vore M uulæ sler. G ien- n e m V a l- F o rm a zza droge vi til M a r- tello , h v o r vi logerede hos A n to n ie tti, e n m eg e t b e ro m t O steh an d ler. I d e n n e E g n ta le r m a n o v eralt T ydsk.

M a n v ar ju st n u b esk ieftig et m ed at hoste r og vi saae paa flere Steder R u ­ gen skyde f r e m , th i paa B iergene jn aae de sky n d e dem at saae, dersom de ik k e vil h in d res af V in teren . M an v a r tillig e i F æ rd m ed at hoste H oe a n d e n G ang. D e n D ag gik vi m ere e n d 9 M ile til Fods. U nderveis talte v i læ n g e m e d en G e istlig , som sagde o s , at d e r v a r m eg et G u ld i E g n en d e ro m k rin g ; m e n alle disse R igdom ­

(44)

m e blive n æ sten altid til F lin teste n e.

D e n n e M e en in g er saa m eg et m ee re alm in d elig u d b r e d t, som d er v irk elig ere S te d e r, h v o r F lin te ste n e n e in d e ­ h o ld e G u ld , som m a n m ed F o rd e e l b rin g e r u d deraf. T æ t ved M artello fan d t vi C ry sta lle r, som lig n ed e T re- m o lite n , og vare vanskelige at sær- k ien d e , fordie de havde lid t a f Ild e n , ved at have væ ret i en B agerovn.

Vi forlode M artello K lokken h alv S)rv den folgende M orgen, og tilb ra g te derpaa m e e re , end to T im e r paa et B ie rg , i N æ rh e d e n , h v o r vi fa n d t den hvide K alk - S tin k ste e n , som fo re ­ stille r en sexdobbelt K lo v n in g , det vil s ig e , d en d eeler sig ik k e allen e p ara- le l til dens F la d e r , m e n endogsaa til disses store D iagonal. D e tte , som fra de T ydske allered e er b e k ie n d t, be-

[ 37 ]

(45)

[ 38 1

kræ ftes altsaa h e rv e d uim odsigelig. I F d ig e D olomieus Iag ttag elser h o re disse E g en sk ab er ik k u n til d en oprindelige K a lk , h v ilk e t altsaa tie n e r til a t ud- giore et væ senligt Sæ rkiende til at ad­

skille d en fra Secondair - K alken.

D olom ieu tro ed e ogsaa i forskiellige S ty k k e r a t finde T e g n til G uld. E n d - ogsaa fa n d t vi af d e n g ro n n e G lim ­ m e r d er ; m e n D olom ieu tro ed e i k k e ,

a t d en n e F a rv e h o rte til dens Sub­

sta n s, m e n at d en v a r fre m b ra g t ved n o g en fo reg aaet F o ra n d rin g .

V i toge e n V eiviser d er p aa Ste­

d e t, o.w vare sn a rt ved V a n d fald et F r u a, som g ien n e m flere vidtloftige V eie fald e r fra en H oide af m e re , en d f e m h u n d r e d e T oiser. Saussure h a r gi­

v et en fo rtry lle n d e B eskrivelse over det.

D e t er et af de skionneste i Schweitz.

(46)

t 39 1

H e rfra seer m a n ogsaa et sm ilende L andskab. J D a le n ere alle H u u sen e byggede a f T ræ , ligesom i N o rg e, m e n til F ield s ere alle B y g n in g ern e af skionne h u g n e Steene. Vi saae ik k e et M en n esk e d e r: Solen forhoiede det G rdnnes S kionhed : ik k e et D y r , ik k e en F u g l af brod den n e festlige T aus- hed. ” H e r h e rs k e r, sagde Dolo- m ie u, saa stor en R oelighed om os, at selv N a tu re n synes at in d b y d e os til at tie.” Vi kom til A r ia l D a le n , h v o r vi fa n d t en stor Masse a f en m eg e t skion graae og liviid D o lo m it, b la n d e t m ed G lim m e r. D e rfra k o m vi til Olgea D alen. V ores V eiviiser fo rlo d o s , da vi vare ved H o s p ita le t; m e n vi havde m eg en M oie ved at finde V eien , d er bestandig gaaer n e d ad.

O m sider n aaed e vi et G ie stsiv e rste d ,O /

(47)

[ 4 « 3

og h e r saae vi d en skionne R æ kke a f St. G othards B ie rg e n e ; d erfra kom vi ig ie n n em fleere L a n d s b y e r, hv o r der o v eralt vare M in e ra lie -H a n d le re ; m en de have e fter R ev o lu tio n en ik k e op- sogt n o g e t, og have næ sten In te t af n o g e n B etydenhed. B edretto- D a len e r m eg et sm u k , T er sin - F lo d e n gaaer d erig ien n em . I d en n e E g n ta le r m a n o v eralt Italien sk . K lo k k en syv k o m vi til A y r o lo , h v o r vi logerede i det store V æ rtshuus. D olom ieu h o ld t m e ­ get af V æ rten og h ans F a m ilie , th i h a n k ie n d te h a m , fra at have loge­

r e t d er tilfo rn . H an h o rte m ed d en in d erlig ste R orelse F o rtæ llin g e n om de U h e ld , d er vare tilstodte den n e re- spectable F a m ilie , d er fo rd u m havde v æ ret m eg et r iig , og n u var odelagt fo rm ed elst de O p o ffrin g er, d en havde

(48)

m a a tte t gjore fo r at yde til den franske A rm ees U n d e rh o ld n in g , h v o rfo r den in d til d ette O ie b lik , ik k e h a r faaet m in d ste G odtgiorelse. D en folgende D ag vare vi i D atiograndi. U n d er- veis tr a f vi i P iotta et M enneske , d e r solgte os nogle S ty k k er C yanit og G ra­

n it. Vi spiste til A ften m ed flere P e r ­ so n e r, som e fter d en Schw eitzerske M ode havde bestandig B ly an t i H a a n ­ d en fo r at calculere. M o rg en en der- paa reiste vi m ed vores L ed sag er, som var M in e ra lh a n d le re n , fra P io tta , og hestege Campo Longo for at soge T re- m oliten. M an behover h alv tred ie T im e for at ko m m e op p aa S p id sen , og O pgangen fald t os tem m elig v an ­ skelig. A llerede p a aV e ien fin d er m a n D o lo m ite n , m a n stoder paa en Sæ ter­

h y tte , en sa ad a n , hvor de B onder-

(49)

[ 4 * ]

fo lk opholde sig, d e r passe paa den M e lk , som m alk es af de K ider, der græsse i N æ rheden. D e t er der, h v o r m a n b eg y n d er at k u n n e skielne Bierg- spidsen. O verst oppe seer m a n graae og hvid D o lo m it, hvis L ag ere b la n ­

dede. D olom ieu troede, at dette M e n ­ neske a f E g en n y tte ik k e led te os til de S te d e r, k vor den sm ukkeste T re m o lit fin d es; th i vi hav d e m eg en M oje m e d a t finde nogen, d e r v ar saa sm uk, som d e n , vi havde seet a n d re S te d e r, u ag ­ te t m a n ju st h e r h a r fu n d e t m eget sm u k k e re S ty k k er af d ette M in e ra l, en d i T rem o la, h v o rfra den dog h a r sit N avn. H e r er ligeledes g raa T r e ­ m olit. M an k a r u n d e rtid e n fu n d en g ron K alk steen og en g raa K alk sp at, b la n d e t m e d T re m o lit og D olom it.

D olom ieu tog p aa Spidsen e t skiont

(50)

[ 45 ]

Stykke T r e m o lit, og m o d to g , skidndt e fte r m eg en O v ertalelse, et fortræ ffe­

lig t S ty k k e T ita n af Cham peaux. I en M u u r tæ t ved S æ te rh y tte n k o m vi over saa sm u k S ilkefiin T re m o lit, d e r laae i K n ip p er og var a n b ra g t i S tier­

n e r , at D olom ieu fo rtrb d , at vi ik k e hav d e k astet d en b o r t, som vi havde tag e t h b iere o p p e , fo r at k u n n e tage m e re af d e n n e ; vi giorde saa sk io n t B y tte , at vi bleve n o d te til at tage to K o n e r, fo r at bæ re vore R igdom m e.

Vi ko m n u tilbage til D a tio- grancli, h v o r m a n b e ta le r V eip en g e, og h v ad d er er d et sy n d e rlig ste , end- ogsaa Fodgiæ ngere m aae h v e r for sig b etale en h alv B atzen , h a lv a n d en fra n ­ ske Sous. O sten i L eva n tin D a len e r a f det bedste Slags i S chw eitz, d e n gaaer næ sten altsam m en til Italien .

(51)

I Aar koster den n y e e n og tyve Sous P u n d e t, der u d gior fem og tredive U nser, og d en gam le fem og tyve Sous, h v ilk e t er m eg et d y rere en d for Revo­

lu tio n e n . Jo rd e n dyrkes h e r overalt m ed S p a d e n , og er m eget dyr. M an b e ta le r saa m e g e t, som m an k an fav­

n e m e lle m to A rm e , in d til m ed

fem

F r a n c e r , m en d en e r ogsaa ypperlig af Art.

P rise rn e i V ertshusene h e r i E g ­ n e n ere m eget d y re , h v ilk e t er m eg et b e g rib e lig t, da alt d e t, m an b e h b v e r, m aae h id b rin g es andensteds fra paa M uulæ sler. D e n ro d e V iin , som er m eg et s u u r, koster til fem og tred iv e Sous F lask en . O m A ften en kom vi dyndvaade til A y ro lo, og jeg bor giore M in e ra lo g e r, d e r vilde giore d e n n e T o u r , opm æ rksom m e p a a , at det er

(52)

[ 45 J

n o d v e n d ig t, at de tage P a p iir m ed sig, da m a n i h eele B yen ik k e k a n faae det at kidbe. D e t e r i ovrigt h e r, h v o r m a n k a n giore den riigeste M ine- ralhost. D e t er ik k e n o k a t sam le, sagde D o lo m ieu, m a n m aae ogsaa sor- ge for at conservere. Vi bleve altsaa n o d te til at p ak k e vores S ty k k e r in d i H oc, slaae P a p ir u d e n om dem , snæ re dem m ed S eilgarn og lægge d em i Foustager. D e r m odte vi vores V e n , Professor W ied e m a n, tillig em ed hans S voger, H r. O « , som jeg for fire A ar siiden havde reist m ed i T ydskland.

A yro lo ligger m eget sm u k t ved Siden af St. Gothard. Vi giorde en U dvan­

d rin g d erfra til V a l-C a n a r ia , som k u n e r en M iil derfra. Vi undersogte alle de M u re , d e r vare dero m k rin g . D e r ere overalt skionne Fiel.de. G ibsen

(53)

[ 4 S 3

findes d er i store M a sse r, b la n d e t m ed G lim m e r, m e n fo r d e t m eestc h a r d e n ved L u fte n u n d e rg a ae t F o ran d rin g . D o lo m ite n er m eg e t reen . D er ere sm u k k e g lim m er arte de K alkfielde m ed G r e n a t, lid e t h v id t C y an it, og H o rn ­ b le n d e af en m eg et sm uk T egning, m e n y d e rst vanskelig at faae i S ty k k er, K alk, b la n d e t m ed Q v a rz, Saussures P e tro - S ile x , o: H o rn s te e n , d er ik k e o v eralt e r d en sam m e, som den Svenske, gron G lim m e r , graa G re n a t o. s. v.

D olom ieu hav d e allere d e givet m ig n o g en U n d e rv iisn in g , h vorledes jeg sk u ld e bæ re m ig a d , fo r at tage E x e m p la re rn e af en skion F o r m , d er tillig e k u n d e have v id en sk ab elig N y t­

t e , og jeg hav d e h a v t saa m egen F o r- deel d eraf, at da d en M aler, d er fu lg te m e d m ig , k o m in d i m it V æ relse, ef-

(54)

te r a t jeg liavde opstillet m in e M inera- l i e r , 'fald t lian i den yderste F o ru n - d rin g over deres Skionhed. ” Seer D e , sagde D o lo m ieu, D eres S am ling for- n o jer endogsaa dem , d er In te t forstaae a f M in e ra lo g ie n , h v ilk e t, jeg er over- beviist om, ik k e vilde v æ ret T ilfæ ld et, dersom den var giort m ed m in d re F lid , som d et sæ dvanlig p leier at skee. V ist n o k er d e t, a t det k o ster en S m ule m ere U m ag e, m e n T ran sp o rt-O m k o st­

n in g e rn e ere de s a m m e , og de gidr d a en S am lin g , som ik k e b lo t k a n væ re fornoielig m e n endog n y ttig fo r K ien d ere.” M an spiser o v eralt Broco- l is , et Slags B lo m k a a l, som i Ita lie n e r m eg et alm indelig.

N æ sten i alle de L andsbyer, hvor- ig ien n em m a n k o m m e r, ere d er m id t i G ad ern e V andspring n red K u m m e r ,

[ 47 ]

(55)

h v o ra f H estene k u n d e drikke. Dolo- m ieu fyldte o v eralt sin L æ d erflask e, d ra k og sagde ” m a n m aae ik k e g lem ­ m e den D y rk e ls e , m a n skylder N aja­

d e n .”

O m E fte rm id d a g en vare vi alle­

re d e m ere end fem M iile in d e i Ovef- a lp e rn e for at gaae til S a n ta - M a r ia , h v o r m a n h a r V a l-C a n a r ia p a a h o ire H aan d . M an k o m m e r over B ierget P ia r a, som fo rek o m m er m ig at være m e e r e , en d elleve h u n d re d e T o iser hoit. D e r er et skiont V a n d fa ld , og o v enfra h a r m a n en fortreffelig U dsigt;

m a n seer der en S o e , som er m e r e , e n d en M iil i O m kreds. D e r er n æ ­ sten in g en S k o v , m e n en S æ te rh y tte , som ligger y d e rst

i

B a g g ru n d e n , og v æ k k er de philosophiske I d e e r , Siæ len

saa let

opfyldes a f b la n d t B iergene.

[ 48 ]

(56)

[ 49 1

D e t v ar en sand N ydelse at reise m ed Dolomieu. Plan folte m ed H e n ry k k el- se N atu ren s m in d ste Skionhed. M an k o m m e r fo rb i L u g a n d in e r- S o en , og n a a e r om sider S a n ta -M a ria, m e n V eien d e rtil e r ik k e den b ed ste, da d en e r fu ld af store Stene. D e t var ik k e en S æ te rh y tte , som jeg troede, d et v a r et een lig t H u n s , b y g t af S te e n e , h v o r e n B onde lev er m e d sin F a m ilie d et h e e le A ar ig ien n em . D e r fo refa n d t v i M e lk , m e n in te t B ro d , ly k k elig - viis havde vi b rag t noget m ed os. Bon*

d en havde k u n een Seng til sig selv , m e n den tilb o d h a n os m ed en Schw eit- zers h ele H ie rte lig h e d , m e n d et v ild e have væ ret u a rtig t at tage m od den.

Vi laae for forste G ang paa et L o f t, og uheldigviis v a r H oet fugtigt. V i fo rlo d é S a n ta -M a r ia tidlig om M or-

D

(57)

[ 5o ]

g e n e n d e rp a a , fo r at begive os til D is­

centis. N edenved fa n d t vi Q vartz m ed G lim m e r , og h o iere oppe G ran iten . S iden e fter k o m vi g ien n e m L an d sb y en M e d u e, som saae m eg et fattig ud, d e r­

som jeg to r slu tte fra V aaningerne.

T æ t derved seer m an store G ra n it- M asser. L ag en e b liv e m o d Sonden, v e r tic a le , p a a ven stre H a a n d er F iel- d e t b l a d e t , paa h o ire træ ffe r m a n G ra n it. H o sten v ar e n d n u ik k e fo r­

b i , R ug og Byg var g ro n t. Ef- te r a t have passeret P la ta, bleve vi n o d te til at giore e n stor O m v ei, fo r a t k o m m e til D iscentis. M an re g ­ n e r d e t for tre stive M iile d e r til, th i d e n alfare V e i, som fo rer til d en n e B y e , h a r v æ ret ganske o p b ru d t a f e n S tr o m , h v ilk e t ofte h æ n d e r i Schw eitz.

M an seer M u re n e af et g a m m e lt Be-

(58)

/

H e d ictin e r-K lo ster lan g t b o rte ,

som

tilfo rn h e n te til Skole for O m egnen.

D e n n e B ygning er saavelsom B yen stu k k e n i B ran d i K rigen. D e n n e G ru e so m h ed blev os fo rtalt a f een af B e n e d ic tin e rn e , som blev m eg et for- n o iet over at see en D a n sk , og sagde m ig m ange A rtig h ed er fo r d en kiæ kke A d fæ rd , K idbenhavn viste d en 2 d e n A pril. D e F ra n sk e vare k o m n e h e r i E g n en m ed fem ten h u n d re d e M a n d ; B o n d ern e bevæ bnede sig m od d e m , og sloge dem saaledes, at de sm elted e sam m en til fem h u n d re d e . Alan h a v ­ de h e r et sørgeligt E x em p el p a a , h v o r v id t giensidige F ie n d tlig h e d e r i K ri­

g en k u n d e drives. D e F ra n sk e fik siden e fter F o rstæ rk n in g , og sloge S chw eitzerne to taliter. B ønderne tro e ­ d e , a t de ik k e k u n d e hev n e sig b ed re,

D *

I

5 1

]

i.

(59)

II

[ ]

en d ved at m y rd e F a n g e rn e , og udo- vede d e tte skræ kkelige Forsæ t m od m e re en d eet C om pagnie. D e t var d e r f o r , at den c o m m an d eren d e G e n e ­ r a l gav O rd re til at opbræ nde D iscentis, og alle S te d ern e d e ro m k rin g , h v o r h iin G ru e so m h ed m o d F a n g e rn e v a r udovet. M a n un d erso g te K lo ste re t, som h av d e faaet e n Sauvegarde ; m a n fa n d t e n M æ ngde S k io rter fu ld e af B lod d e r , og m a n satte d erpaa en t i l ­ stræ k k elig P o rtio n K ru d t u n d e r Byg­

n in g e n , og lo d d en springe i L u ften . D e r ere a tte n M u n k e og e n P r i o r , som k ald es P r in d s ; m e n h a n er ik k e P rin d s af d et h ellig e R ig e , som n ogle S k rib e n te re paastaae. D e havde h a v t et o v e ro rd e n lig sto rt L o c a le ; th i de S tu d eren d e lo g ered e d e r ogsaa. E en af M u n k e n e , ved N av n P la tiu s, fo r­

(60)

ta lte m ig , a t h a n havde h a v t en stor vSamling a f M in e ra lie r, som v ar ble- v e n et R.ov fo r L u en . H a n k ie n d te de tydske F o rfa tte re i dette F a g m eg et n o je , og sagde o s , at d e r i H allers H elvetiske B ib lio th ek vare flere S ty k ­ k e r a f h am . M an bygger m eg e t ig ien i Discentis. V i foretoge os en lid e n V a n d rin g i en næ rliggende D a l, h v o r- ig ie n n em R h in e n gaaer. Jeg vild e gaae over d en paa en lid en B ro e , d e r k u n bestod a f een eeneste P la n k e , jeg k o m i F a r e , og k a ld te strax vores L edsager til H ie lp ; m e n P la n k e n v ar ik k e stæ rk n o k til at bæ re os begge to, vi fald t i F lo d e n ; m e n til L y k k e v ar

\ a n d et lav t p aa d e n T i d ; vi ko m op ig ie n , og gave os strax til at p lu k k e H in b æ r og Jordbæ r. Vi fa n d t d e n biode S e r p e n tin , som m a n b ru g e r til

(61)

[ 54 ]

at giore R a m m er og In d fa tn in g a f, og e n K alk - Klippe , d e r var aldeles fo r­

a n d re t af L u ften . V i logerede i et m eg e t m aa d elig t V æ rtsliu u s, hvor vi ik k e d esm in d re m aa tte b etale alting overm aade dyrt.

E g n e n om D iscentis e r m eg et fru g tb ar.

L ig e fra L e v a tin D a le n af b ru g e r m a n at to rre K o rn e t p aa Stellager, som ere d an n ed e af ti til tolv S ty k k er B ræ n ­ d e , h v o rp aa m a n h æ n g er sm aa N eg er i Solen, ligesom m a n ogsaa gior i N or­

ge , især m ed Æ rte r. D e n folgende M o rg en K lo k k en 7 toge vi b o r t, og h a v d e 7 M ile til L an d sb y en A n d erm a t e lle r U r ser en , d er tillig e er L an d sk a­

b ets N a v n , som tilfo rn udgiorde en R ep u b lik . Vi havde sneetæ kte Bierge baade p aa h o ire og ven stre Side.

(62)

L æ n g ere n e d e var d er e n n y d elig li­

d e n D a l, livor R h in e n lob ig ie n n e m ; m a n n æ rm e r sig m e re og m e re til S n e e b ie rg e n e , og k o m m e r ig ie n n e m F aretsch - D a le n , h v o r d e n ro m an sk e D ia le ct bruges, som er sam m ensat af la ­ tin sk e, tydske og celtiske O rd, om h v il­

k e t det ik k e er le t at fo rk la re , hvorledes d e n k a n vedligeholde sig m e d alle de fo rek o m m en d e Id io tism er i d ette lid e t L an d sk ab . L a n d sb y ern e have to N av­

n e , d e t, d er in eest n æ rm e r sig det Ita lie n sk e , er sædvanligviis optaget ef­

te r en H elgen. D e ere te m m e lig vel kyggede. M an sp red er H o rfro e t u d p aa store D uge , fo r at to rre det. Jeg k u n d e ik k e k o m m e e f te r , om m a n b ru g e r det til at giore O lie a f, h v ilk e t jeg dog form oder. D e r er I n te t saa v a n sk elig t, som at giore æ conom iske

f 55 3

\

(63)

Ia g tta g e lse r, n a a r m a n ik k e forstaaer L a n d e ts Sprog. T il A n d erm a t k o m ­ m e r m a n , e fte rat have passeret Over­

a lp -T ) d ie n , d e r forskjonnes ved e n dejlig Soe.

U rseren v a r tilfo rn een a f de m in d ste R e p u b lik e r, som e x iste red e , d e n h av d e ik k e m e e r e , en d elleve h u n d re d e In d b y g g e re , en B e fo lk n in g , d e r , som m a n s e e r, v ar m eg e t m in ­ d r e , e n d S a n - M arinos. B la n d t de beboede D ale er d e n n e een a f de hoie- ste , m a n seer d e r u n d e rtid e n Snee til to lv Fods H oide. I h ele R e p u b lik en e r d e r in g e n S k y g g e, u d e n en lid e n F y rre s k o v , som ligger bag ved B yen U rserenf og b esk iæ rm er den m o d S n ee- s k r id ; m a n fre d e r ogsaa d erfo r d e n n e lid e n Skov m e d et Slags religieus Æ re ­ frygt. V i vare p a a L a n d e t hos B orger

(64)

[ 57 ]

N a g e r , en fo rd u m b e ro m t M incralie*

h a n d le r, m e n som dengang ik k e havde u d e n m eg et slette C ry staller a f F eid - spat og B ierg - C ry sta l, h v o rfo r h a n fo rlan g te e n o v erd rev en P r iis , især n a a r d er hæ ndelsesviis k u n d e in d treffe de m in d ste h a m beg u n stig en d e O m ­ stæ ndigheder. D olom ieu fo rsik k red e m ig selv, at h a n ik k e havde seet saa sm u k t et Stykke C yanit, som den v a r, h voraf h a n i P aris havde fo ræ ret til a l­

le sine V e n n e r, da h a n sidste G a n g , h a n var h er, havde k io b te n h e e lT d n d e deraf. M an sagde os, at m a n ik k e alleneste næ sten slet ik k e m ee re op- sogte M in e ra lie r h e r , m e n endog at m e e r e , end H a lv p arten a f d e m , d e r k ie n d te dem b e d st, vare ddde. T o p ­ pen e qaa St. Gotharcl have i nogle A ar n æ sten altid væ ret bedæ kte m ed Snee.

(65)

[ 58

J

L igeledes e re , siger m a n , de S ted er, liv o r de kostbareste T in g findes, som T ita n , og an d re deslige, skiulte u n d e r K lip p eru in er. D olom ieu udsogte hos en a n d e n M in e ra lie h a n d le r en stor ch ry stallisered A p a tit, a f en sielden D a n n e ls e ; m en m an k u n d e ik k e giore os Rede f o r , h v o r d en var taget. G e­

n e ra l M o n c e y, d e r h a r c o m m an d e ret som O v erg en eral i Ita lie n , og givet det C isalpinske T e rrito riu m dets R oelig­

h e d tilb a g e , k o m h e rtil om A fte n e n , p aa en T o u r , h a n giorde p aa nogle D atre til sit H ie m i O Besancon. o H a n e r m eg et b é ro m t fo r sin gode Opfdr- sel, h a n er elsket i h ele Schw eitz, som m a n ty d elig k u n d e see af den smig- g re n d e M a a d e , h a n b lev m o d tag et paa, o v eralt h v o r h a n k o m frem .

(66)

[ 59 ]

E n F ierd in g v ei fra A n d er m at k o m m e r m a n til trou dU r i, der e r e n u n d e rjo rd isk Passage p aa o m tre n t 200 F o d , h v ilk e n m a n h a r arb eid et u d g ien n em G ra n ite n , D e r ere 7 M ile til A ltd o rf, h v ilk e vi gik til F o d s ; Y eien er fo rtræ ffelig ; m a n træ ffer m ed h v e rt S k rid t et n y t L.andskabs M alerie. V i k o m til P o n t du D ia b le, som gaaer over R e u se n, et S te d , h v o r­

om jeg havde h o rt tale fra m in tid lig ­ ste B arn d o m af. D e n n e E g n er m e ­ get in te re s s a n t, m e n dog svarede den ik k e til den F o re stillin g , jeg havde giort m ig derom . U n d e rtid e n svæk­

k e de I d e e r , m a n gior sig om en G ie n sta n d , forend m a n seer d e n , d en V irk n in g , den vilde have fre m b ra g t, n a a r m an ik k e iF o rv e ie n havde tæ n k t p aa den. V ed Siden d e ra f er et sm u k t

(67)

[ 6o ]

V a n d fa ld , og jeg e r n æ r ved at tro e , a t U dsigten m aae paa d en an d en Side væ re m ere frap p an t. T æ t derved seer m a n en K lo ft, som g ien n em sk iæ rer et h e e lt Bierg. T o sm aa V andfald sp rin ­ ge u d o verst fra. M an træ ffer h e r fa l­

ske Lag. O v e ra lt ere d er store G ra ­ n it- M a s s e r , b lan d e d e m e d F id ts te e n , ligesom m a n fin d er d en i C haum ony.

I D a le n og tæ t ved L an d sb y en Leitshén seer m a n p aa ven stre H a a n d i Bag­

g ru n d e n u m aad elig e Iisbierge. M an sagde os, at disse kaldes Geisner - B ier­

gene. Solen b estraaled e disse store sk in n e n d e M asser, og frem b rag te d e t m ecst m ajestæ tiske Syn. D olom ieu sag d e, a t de vare de skionneste og m eest v id t o m fatte n d e Iisb ie rg e , d e r ere. D e m aae stræ k k e sig m e re , e n d 50 M ile , de gaae lige til Lauterbourg.

(68)

[ <Jl ]

M an k o m m e r ig ie n n em W assen. Prse«

ste n der paa Stedet sælger M in e ra lie r, m e n vi g lem te at tage in d til ham , K u n lid e t d e rfra er en S a u g e m o lle , og e t V a n d fa ld ; G ru n d e n er saa sk io n , som m a n k a n forestille sig d e n , og gior d ette L an d sk ab væ rdigt til at m a ­ les a f en R uisdals Pensel. M an g aaer

over R heusen p aa e n lid e n Broe. H e r fin d er m a n fem a sex store B ogetræ er.

D e t v ar d en forste G ang, jeg tr a f m in e L an d sm æ n d i Schw eitz. Vi spiste til M iddag i Stech, h v o r V æ rten var sk ik ­ k elig n o k til at sige o s , at h a n h av d e sk ru e t vores R egning n o g et vel h o it op, og at h a n vilde slaae n o g et af den, som ellers ik k e er alm in d elig t. Ik k e lan g t d e rfra b eg y n d te vi at see B ierg en e, a f an d en R a n g , der bestaae af g raat K alk. F a rv e l m in e k iæ re B ierg e.

(69)

sagde D olom ieu m ed en b e d re v et M i­

n e , og h alv q v alt S te m m e ; G u d v e e d , n a a r jeg skal see e d e r ig ie n , det gior m ig m eg e t o n d t at forlade eder. H vor sm e rte lig t vilde d et have væ ret fo r m ig , om jeg k u n d e have tæ n k t p a a , a t h a n ald rig m ere skulde see d e m , og a t jeg saasnart skulde m iste ham . D e t e r stedse godt at væ re u v id en d e om d en S k iæ b n e, d e r v en ter os, th i ellers vilde vi ik k e være i Stand til at k u n n e n y d e de flygtige G læ d e r, som d e t n æ rv æ ren d e O ieblik b y d e r os lige­

som ugierne. M an k o m m e r ig ien n em EncLwalderthal og W aldnachtherthal.

I d et m a n k o m m e r in d iA ltd o r ff seer m a n p aa begge S id er m eg et hoie M u r e , som b etag e U dsigten. Siden, efter træ ffer m a n nogle sm u k k e Vaa- ninger. S ch w eitzern e b ru g e altid at

[

6 2

]

(70)

[

6 3 3

sætte deres V aaben paa deres H uuse.

L æ n g ere h e n n e seer m a n I n te t u d e n nogle M u u r e , de sorgelige L ev n in g er a f en I ld e b r a n d , som d er var for om ­ tr e n t h alv tred ie A ar siden i A pril M aa- n e d , og som lagde den storste D eel af B yen i A s t e , fo rd i V in d en v ar saa vold so m , at d en giorde alle de B estræ ­ b e lse r, d e r anvendtes fo r at s lu k k e , fru g te slo se ; m a n b e g y n d er vel te m ­ m elig at bygge ig ie n ; m e n P e n g e n e fattes.

A ltd o r jf var tilfo rn H ovedstaden i C anton U r i; Schiveitz, U nt er w olden t Z u g og U ri u dgiore n u k u n een C an­

to n u n d e r N avn a f TValdstaedter, som h a r en R e g ie rin g s-S ta th o ld e r, d e r e r d et sam m e som en P refet. Vi gik strax til F lu e ln, en halv M iil fra A lt ­ d o r jf, hv o r m a n in d sk ib er sig fo r at

5

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Johan Frederik Schultz, 1816 Fysiske størrelse | Physical extent: 20

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt og findes tilkiøbs hos Johan Rudolph Thiele, 1772.. Fysiske størrelse | Physical extent:

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Gyldendal, 1791 Fysiske størrelse | Physical extent: 29

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt og findes tilkiøbs hos Nicolaus Møller, 1764.. Fysiske størrelse | Physical extent:

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : Brummers Forlag, 1801 Fysiske størrelse | Physical extent: iv, 220

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt paa Sønnichsens Forlag, Fysiske størrelse | Physical extent: 1791 102

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt hos Johan Frederik Schultz, Fysiske størrelse | Physical extent: 1795 13

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt hos Johan Rudolph Thiele, Fysiske størrelse | Physical extent: 1782 [6], 121