Digitaliseret af | Digitised by

1019  Download (0)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): samlede af I. M. Thiele.

Titel | Title: Danmarks Folkesagn

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : C. A. Reitzel, 1843-60 Fysiske størrelse | Physical extent: 1-3 i 1 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)

130016341674

(5)
(6)

D a n m a r k s

o l k e s a g n .

Samlede

a f

I . M . Thiele,

H a n s M ajestæ ts H aandbibliothekar, S e c re ta ir ved det K o n g l. Akademis for de ffionne K un ster, In specteur ved den K o n g l. Kolberstiksam ling.

l i . a f t ) . O .

! - k t

Forste D e e l.

Kiobenhavn.

Universitetsboghandler C . A . R e i t z e l s F o rla g . T h i e l e s B o g try k k e ris .-

18^3.

(7)

/

(8)

D e t danske Folks, '

S progets

°a

N atio n a lite te n s ophoiede Beskytter,

Deres Miagest»rt

Kong C h r i s t i a n den O t t e n d e

tilegnes

disse Levninger a f Fcrdrenes T ra d itio n e r

D le tu n d e rd a n ig ti

I . Thtele.

(9)

U . ^ K

(10)

F o r o r d .

X ^ e n n e S a m lin g a f danske Folkesagn adskiller sig ikke alene ved en forandret T ite l fra den, jeg ndgav fo r tyve A a r siden, men er soroget med henved 3 0 0 og frem stiller Sagnene under en Classification, hvorved de, som jeg haaber, ville have vundet i Vcerd, B etydning og Brugbarhed.

D a jeg saalcdes ikke kan tvivle paa, at det v il

sindes, at denne S a m lin g har betydelige F o rtrin fo r

h in , der nod en saa velvillig Modtagelse baade hos

mine Laudsmcrnd og i Udlandet, har jeg ved disse

Forord fornemmelig sogt Lcilighed t i l at kunne bevidne

de Mcend m in T ak, som have bidraget saa betydeligt

t i l a t foroge S a m lin g e n , idet jeg iscer maa give

D h r r . v r . meei. H u b e r tz, IVIgg. T y g e B e c k e r og

(11)

6sn6. tkeol. W o r s a a e SEren i denne Henseende, ligesom jeg og med Erkendtlighed griber Leiligheden t i l at bevidne H r . Confcrcntoraad W e r l a u f s m i n Tak fo r den O p m u n trin g han har skienkct m it Foretagende og den B eredvillighed, hvormed han har fremmet det.

December. 1642.

I . T h ie le .

(12)

I n d h o l d .

Historier

Side

1. ^ ^ *

Hvorledes Surlland blev til .

Kong AngLs o ^ o i ... - . . Balders D v i - i r d ... . . . . ^ . Balder og H'irher . . . .

Balder vg Zume I - I I . ^ .

Grimsdal S ^ rte ^ .

Te trends Jomfruers Grav . . . .

Kongsere Ssin> . ... . . . . .

T a n n e rlv n g . . . . . .

.

»ch- 10

Kong D a n s H o r . . . . . 10

N orm ands D alene . . . . O» »» ch- 11

Kong Hrunn^es S lo t . . . 11

Haboc og S c ^ e lil . . . . 'M- ch- 11

H ia rn s og . . . . . 13

Feggekllt . . . . . . . I L

Kong Frooes H o i ved Vcrrebrr O- . *> 15

Kong Frooes H io r t . . . . «» 16

Jellingehstznn . . . . . . - 16

Thyres KlsvE . . . . . . 17

T h y r e g o d ... ... . W» 17 D ro n n in g T d vre L S k ie ru r . . * O «» «A «» 18 Holger D n E r ... * . «» * 18

Holger T tM iB r under Kronborg 18

Holger D r n E e i J y lla n d . . 20

(13)

F

Holger Danskes Svcerd . . . . . . Holger Danskes B r i l l e r ...

Popholz og Helligenboek . . . . . . D t t e s u n d ... ... .

S vend Tveskiceg og Palnatoke . . . . Nordmandshage ...

Brskop W ilhelm s Fodspor . . . . . Biskop W ilhelm s D o d og Begravelse . .

D en falske Blake . . . . . . .

Knud den Helliges Steen . . . . . Ubarmhiertigheds S tr a f . . . . . . Kong Knud den Hellige . . . . . . Kongehoien ...

Svend Graaes Krigskasse . . . . . D e to Kirketaarne . . . . . . . Erkebiskop Absalons D o d . . . . .

Dannebrog . . . . . . . . . .

Dannebrogsskibene . . . . . . .

Ly o . » » » . . . . . . . .

H ellig N ie ls , A arhuus's S kytspatron Liden Kirstens G r a v ... ...

M arsk S tig . 1 - I I ...

R an ild Jonsson. I - H . . . . . . . N ie ls Ebbesen og den fattige Q uinde . . Kong Valdemar og D ro n n in g H elvig. I- H . D ro n n in g H elvig og Falk Lohman . .

Beenlose . . . . . . . . . .

Kong Valdemars Vandsted . . . . . Kong Valdemar og H r. Peder Torstensen Kong Valdemar og Tovelille . . . . D ro n n in g M argrethe som B a rn . . . D ro n n in g M argrethe . . . . . .

D ro n n in g Margrethes H o i . . . . . Feldmosen ved Kollerup . . . . . . D ro n n in g M argrethe paa Refsnces . . D ro n n in g Margrethe og Roverne . . .

(14)

D ro n n in g Margrethe og Kong Albrecht . . . . . D e t oldenborgske H o r n ... ...

Christian den Anden og Aben . ...

Spaadom om Kong Frederik den Forstes Tronbestigelse E n H avfru spaaer om Christian den Fierdes Fodsel . . Christian den Fierdes Fodse! . . . . . . . . Kongestenen ved Frederiksborg . . . . . . . .

Myntmesterens Hoved . . . . . . . . . .

Sparepenge . . . . . . . . . . . . .

Christian den Fierdes Bornesko . . . . . . . . Christian den Fierde og Bonden . . . . . . .

Kongen og Bonden . . . . . . . . . . .

Christian den Fierde ploier paa S a m so . . . . . V rille -D u k a te r . . . . . . . . . . . . . Christian den Fierde under Femmern . . . . . . Povel Bartskicer ...

Junker Tapp . . . . . . . . . . . . .

Christian den Fierdes Besog paa M arsviinsborg . . Christian den Fierde og Jens M u n k . . . . . . Palle J u u ls Gravsteen . . . . . . . . . .

Giershois Kildemarked . . . . . . . . . .

Farimagsveien . . . . . . . . . . . . .

Christian den Fierde og Loven . . . . . . . . O m Kong Christian den Fi er de. . . . . . . . Spaadom om Frederik den Tredie . . . . . . . Kong Carl Gustav i Utterslev . . . . . . . . Carl den Tiendes Steen . . . . . . . . . . Kong Carl Gustavs Skolekammerat . . . . . .

Svenskerne paa Holmegaard . . . . . . . .

Kong C arl Gustav paa Kronborg . . . . . . . Svend Poulsen og de Svenske . . . . . . . . Prcesten i Boeslunde . . . . . . . . . . . Svensken paa O u ro . . . . . . . . . . . D e svenske Ryttere paa Sam so . . . . . . . Granatceblet ... . J o m f r u s p r i n g e t ... ...

S id e

53 54 54 55 56 57 58 5!) 60 60 61 62 63 63 64 64 65

66

67

68 68

69 69 70 70 71 72 72 ' 73

73 74 75 76 77 77 78

(15)

Svensken i Kioerby . . . . . Brobygaard . . . .

Svensken i H a a rsle v. . .

Kierteminde Kirkegaard . . . . M iddelfarts Frelse . . . . . De Frommes Frelse . . . . . Skatten i Sortenshave . . . . Svensken paa Langeland . . .

Brabrand S o . . . . . .

S vensirup-H olm . . . . . . Palasken paa M o rs . . . . . Bonden fra Lemvig . . . . . Svensken ved Aalborg . . . . Svensken under Skagen . . . Tostlunds Oprindelse . . . . Peder S pillem ands Forroederi . . E n bortfort D reng . . . . .

"S ta ld e n " ved Givskud . . . . Svensken i Skodborg Prcestegaard Svensken i Vandelby. I - I I . . H r. S o re n og de Svenske . . Svenskerne ved G aarslef . . Fredericia's Indtagelse . . . H r. Peder Dorsch . . . . Polakkerne og Proesten. 1-11. .

Polakken . . . . . . .

Polakkerne ved Thyrsbcek . . Pigen i G aarslef . . . .

Polakhullet ved Rosenvold . . Polakkerhulen . . . . . Hans Nielsen og Polakkerne .

D e Keiserlige i Rindsherred Jellinge efter K rigen . . . H ule Trceer . . . . . . Brandenborgere . . . . .

Christianso . . . . . .

>4

» * * * »

. * » * *

* « » * *

H *

* » * * *

S id e

78 7! ) 80 80 81 81 82

* * *

* * * *

84 - 84 85

. . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . > .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

80 87

88

89 89 9 0 91 91 - 9 2 92 9 3 9 4 95 9 0 98 9 8 99

100

100 101 102

104 104 104

4- 105

(16)

S id e

n . O m h is to ris k e P e rs o n e r og F a m ilie s a g n . . 107

O lu f Bagger . . ... 107

F ru M ette Banners ... 108

.De B ille rs V a a b e n ... 109

Tyge Brahe . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 - F ru Sophie Brahe . . . . . . . . . . . 110

H r. Eske B rok ... 111

H r. Laurids Brokkenhuus . ... 1 1 2 J o m fru R igburg Brokkenhuus . . . . . . . 113

H r. Bugges D r a b ... . 1 1 4 D en halvfyldte Flaske ... . 114

D en forste Greve F riis . ... 1 1 5 Jens G lo b , den Haarde . . . . . . . . . 116

G riffenfeldt. I-11...119

H r. E rik G r u b b e ... ' ...120

H r. M anderup Holck . . . . . . . . . . 122

General Lewetzow . . . . . . . . . . . 122

H r. Erland Limbek . ... 123

H r. H artvig Limbek . ... 124

O m de Lindenrother ... 125

H r. Giode Lovmandfen . . . . . . . . . 127

K ai Lykke og Prcesten H r. M a d s . . . . . . 129

H r. Jorgen Lykke, Ridder . . . . . . . . . 130

H r. Easpar Markdaner . . . . . . . . . . 131

Fam ilien M o n ra d . . . . . . . . . . . 133

General von Osten . . . . . . . . . . . 133

F ru Else Parsbierg . . . . . . . . . . . 133

O m de Rantzower . . . . . . . . . . . 134

Fam ilien Rasch . . . . . . . . . . . . 135

D e Rosenkrandsers N a v n og Vaaben. I - I I . . . . 136

H r. Holger Rosenkrands . . . . . . . . . 138

Fasse Staverskovs Frue . . . . . . . . . 139

Generalmajor Svanwedel . . . . . . . . . 139

Tordenskiold. I - I I I ... . 1 4 0 Tordenskjold og Drackenberg . . . . . . . . 141

S vend Trundsens S o n n e r . . . . . . . . . 142

(17)

S id e

Ulfeldts Taarn

H r. Ulffstand og Abbeden . ...

Sted - Sagn.

S a g n o m B y e r og f o r f t ie llig e S te d e r 4 4 . 147 K iobenhavns V o ld e . . . * * * 4 4 4 4 4 147 B o rs ta a rn e t i K io be n h a vn . * * * O 4 4 4 4 148

E t H u u s i K iobenhavn 4 4 4 4 4 4 4 4 148

S n u b b e - K o r s . . . . . * * * 4 4 4 4 4 149 Loberens G ra v ved Frederiksborg S l o t 4 4 4 4 4 150

S la n g e ru p . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 151

V e lle ru p H o s p ita l . . . * * * 4 4 4 4 4 151 D y re -D a v re k io b . . . . * * * 4 4 4 4 4 153 S k io rp in g e Trce-K ors . . * * * 4 4 4 4 4 154

Hyllested . . . . . . 4 4 4 4 . 4 4 4 154

Pr c es t o. . . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 155

K analen ved Prcesto . . 4 4 4 4 4 4 4 4 155

Nistestenen . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 150

V a rp e rn e . . . . . . 4 4 4 4 . 4 4 4 157

Skrceppestrcedet i Odense . 4 4 4 4 4 4 4 4 157

K iertem inde . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 158

Koempen Ranke . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 158

Torske-B ierg . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 159

D avrebierg . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 . 100

D e tre Sm ede i T ro s tru p . * * * 4 4 4 4 4 100

L o d n in g e n . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 161

Klokkeengen . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 101

S ve n d b o rg -K o rs . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 102

Landeby paa Taasinge . . 4 4 4 4 4 4 4 4 103

A a rh u u s B y e s Undergang . 4 4 4 4 4 4 4 4 103

G ie rd in g Agre . . . . 4- 4 4 - 4 4 4 4 4 103

S t illin g s . . . . . . » 4 4 4 4 4 4 4 104

M a ria g e r . . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4 104

Kongen paa A ls tru p Hede . » 4 4 4 4 4 4 4 165

(18)

S id e

Longangene undcr Aalborg . . . . . . . . 166

Ildebranden i Aalborg . . . . . . . . . . 106

(§ klul rn ark . . . . . . . . * . * » . 1 6 / Svends Have . . . . . . . . . . . . 168

G u n th i og K a ju l . . . . . . . . . . . 168

Tcellepinds H o l . . . . . . . . . . . . 169

170 Faarup eller Fårup . . . . . . . . . . . 171

Stenen fra G rondal . . . . . . . . . . 171

Kong R an i Randbol . . . . . . . . . . 172

Tyvkicer . . . . . . . . . . . . . . 173

Jellingehoiene . . . . . . . . . . . . 173

Ildebranden i V elle . . . . . . . . . . 175

V e ile -M o lle . . . . . . . . . . . . . 176

Kirkeuhret i Kolding. 1-1II. . . . . . . . . 176

F ru M ettes B ie rg i Lceborg . . . . . . . . 178

R o y M arker . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 Urnehoved Thingsted . . . . . . . . . . 180

»Hopfo . . . . . . . . . . . . . . . 181

I I . K i r k e r og K l o s t r e ...183

O m Kirkerne . . . . . . . . . . . . . 183

V o r Frue Taarn i Kiobenhavn . . . . . . . 184

Sangvcrrket i N ico la i Kirketaarn . . . . . . . 185

H erlov Kirke . . . . . . . . . . . . . 185

Roeskilde Dom kirke . . . . . . . . . . . 186

Havtrolden i Jssefiord . . . . . . . . . . . 186

E n Liigsteen i Roeskilde Domkirke . . . . . . 187

S o re n Olsens D a tte rs G rav . . . . . . . 188

S t . M argrethes Kloster i Roeskilde . . . . . . 188

Klokken i Vigersted Kirketaarn . . . . . . . 189

Liunge Kirke . . . . . . . . . . . . . 190

Krogstrup Kirke . . . . . . . . . . . . 190

H oiby Kirke. I-1 I. . . . . . . . . . . . 191

V eiby Kirke . . . . . . . . . . . . . 193

Klokken i T iis S o . . . . . . . . . . . 194

(19)

R o rv ig Kirke . . . . . . . Kallundborg K i r k e ...

Kallundborg Kirketaarn . . . . Kirkeklokken paa Seiero . . . Rachlov K i r k e ...

Fienneslovlille Kirke . . . . Blodpletterne i Biernede Kirke Altertavlen i S o ro Kirke . . .

E t M a le ri i S o ro K i r k e ... 2 0 0 E n Liigsteen i S o ro K i r k e ...2 0 0 Kirkedoren i B roby Kirke ... 2 0 0

Ondlose K i r k e ... ...201

D rslev Kirke . . . . . . ' » 201

B illedet i Gastrup K i r k e ... 202

Hoierup K i r k e ... 2 0 3 Karise Kirke ... 2 03 Blodpletterne paa Karise K ir k e m u u r ... 203

S tore-H edinge Kirke ... . 203

Proesto K ir k e ... 205

Altertavlen i Egitzlevmagle Kirke . . . . . . . 205

S t . Knuds Taarn i Odense . . . . . . . . 2 0 6 S t . Knuds Taarn og Klokker i Odense . . . . . 2 0 6 Margrethe Skofgaards Liigsteen . . . . . . . 207

D a lu m Kloster ... 2 0 8 Faaborg Kirke . . . . . . . * * * * * 2 08 Skamby Kirke . . . . . . . * * * * * 2 0 9 Seden Kirke . . . . . . . . * * * * * 2 09 Altertavlen i N o rre -B ro b y . . . * * * * * 2 09 Atteso Kirke. I - I I . . . . . . . * * * * * 2 1 0 Jordlose Kirke . . . . . . . * * * * * 211

Klokkerne i Assens . . . . . . * * * * * 212

Marmorkisterne i Sonderby Kirke * * * * * 2 13 'Tom m erup Kirke . . . . . . * * * * * 2 13 Kirken paa Falster . . . . . . * * * * * 2 14 Kirketyven i Kippinge . . . . . * * * * * 213

A lslo v Kirkedor . . . . . . . * * * * * 213

S id e

l 03 10.)

107 107 107 108 108

(20)

M a rib o Kirke. 1-11. . . . . M a le rie t i Halsted Kirke . . . Gurreby Kirke . ' ...

Hunseby Kirke ...

Kirkeruden i Kiobbelov . . . . Slem m inge og Fielde Kirker . . H ellig -B lo d K a p e l ...

Tranderup K ir k e ... ....

Puuses H u l ...

Kapelgaarden r " ...

Torslev Kirke . . . . . . Vindersby K i r k e ...

M ariager K l o s t e r ...

Taarup Prcestegaard . . . .

Aars Kirke . . . . . . .

Ullitz K i r k e ...

V ib org Domkirke. I - I I . . . . Hadderup Kirke ...

M ie ls Kirkegaard . . . . . A arhuus Domkirke . . . . . Forbandelsen over Ju d a s . . . E t M o n u m e n t i A arhuus Domkirke E n Muursteen i A arhuus Domkirke E n Liigsteen i A arhuus Domkirke E t Linieskib i Aarhuus Domkirke

Voegtergangen paa A arhuus Domkirke Kirkeklokkerne i B a lle og B iergby. I - I I . S kiod-B lom m e . . . . . . .

S a xh o i Kirke . . . . . . . . Viskoste K i r k e ...

Lisberg Kirkedor og N ogle . . . . Floistrup K i r k e ... .

Hylke Kirke . . . . . . . .

Klokken i S oen . . . . . . . H e llig -K o rs Kirke paa S a m s o . . Emborg K lo s t e r ...

S id e

2 16 217 218 218 210 210

220 220 221

221

222 222

223 223 224 225

220

227 227 228 228

220

220

230 230 231 232 233 234 234 235 235 236 237 2 3 7 238

(21)

Side

Nodager Kirke 2 3 8

Klosterkirken i Horsens . . . . . . . . . . 239

H verring Kirke . . . . . . . . . . . . 230

H ia rn o Kirke . . . . . . . . . . . . . 2 4 ! S kierup og Gaverslund Kirker . . . . . . . 2 4 ! Bredsten Kirke . . . . . . . . . . . . 2 4 ! Ribe Domkirke. I - I I I . . . . . . . . . . . 242

Kirkedoren i Fovling . . . . . . . . . . 244

Kiobmandens G rav i Colding . . . . . . . . 245

Kirken i Erritso . . . . . . . . . . . . 2 4 0 Altertavlen i S le svig . . . . . . . . . . . 247

T iislunde Kirke ...248

Rt)e Kloster . . . . . . . . . . . . . 240

G ram Kirke. I - ! ! . . . . . . . . . . . . 2 5 0 Herrested Kirke . . . . . . . . . . . . 2 5 0 De se^ Kuker . . . . . . . . . . . . 2 ) 1 I H . G a a rd s a g n . . . . . . . . . . . . 252

Kronborg S lo t. I - I ! . . . . . . . . . . . 2 5 2 ^Dasirees . . . . . . . » * ^ ^ 2<)^> Borreby - Gaard . . . . . . . . . . . . 253

Vedbygaards Kors . . . . . . . . . . . 257

Korset ved Antvorskov . . . . . . . . . . 257

H erlufsholm . I - I I . . . . . . . . . . . . 258

Gisselfeldt. I - I I I ... ... 259

2 6 ! . . . . . . . * * . . * . * . 2 o ! J u n g og hans Frue . . . . . . . . . . 2 6 ! Oremands Gaard . . . . . . . . . . . 263

Sparresholm . . . . . . . . . . . . . 263

Kallunskoven . . . . . . . . . . . . . 264

Anderupgaard . . . . . . . . . . . . 265

Gyldensteen. I - I I I . . . . . . . . . . . . 265

Hi n d s g a v l . . . . . . . . . . . . . . . 268

Juulskov . . . . . . . . . . . . . . 268

S andholt . . . . . . . . . . . . . . 260

(22)

Skovsbo K ors. l - I I . . . . . . . . . . . 2 7 0 Fuglesang ... ... 271 B r a h e s b o r g ... ... 2 7 2

Tvidevad Slotsbanke . . . . . . . . . . 2 7 3

R onninge Sogaard og Veilegaard . . . . . . 273

Nielstrup . . . . . . S t . Jorgens Gaard . . Lkussemose- og B o r r e - S lo t Thimgaard. I - V . . . . Vosborg. I - V . . . . . Vaargaard. I - I V . . . . Asdalgaard og Odden . . Vestervig ...

Hiermislevgaard . . . . H o iriis . . . . . . Aastrup og Eskicer . . . Lengsholm . . . . .

Tanderup . . . . . .

Kiolbygaard. I - I I . . . . S to re Restrup . . . . B idstrup . . . . . . Silkeborg . . . . . . Thyrsbceks Jorder . . ' . S p o t t r u p ...

Rugaard . . . . . .

Lindenborg. I - I I . . . . Katholm . I - I I I . . . . . K a llo S lo t . . . . . Skeel og Skicervad . . . D ronningborg S lo t . . . N o rlu n d . . . . . .

S k o b y g a a r d ...

S tig h o lm . . . . . . Palsgaard. I - I I . . . . Thyrestrup . . . . . Uhret paa Engelholm . .

4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 4

4 4 4 4 4 4 4 4 275

4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 281

4 4 4 4 4 4 4 4 285

G 4 4 4 4 4 4 4 2 9 2

4 4 4 . 4 4 4 4 2 9 3

4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 4

4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 4

4 . 4 4 4 4 4 4 295

* 4 4 4 4 4 4 4 295

4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 6

S 4 4 4 4 4 4 4 2 9 7

4 4 4 » 4 4 4 4 2 9 8

4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 9

* 4 4 4 4 4 4 4 2 9 9 '

4- 4 4 ' 4 4 4 4 4 3 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 301

4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 2

-4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 7

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 0

4 4 4 4 4 4 4 4 311

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 5

4 4 4 4 4 4 4 4 ' 3 1 6

4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 6

4 4 4 4 4 4 4 4 317

Figur

Updating...

Referencer

  1. Danmarks Folkesagn
Relaterede emner :