Digitaliseret af | Digitised by

103  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): [udgivet af J. Levin].

Titel | Title: Album af nulevende danske Mænds og

Qvinders Haandskrifter i lithographerede Facsimiler : Til Brug ved Skriftlæsning i Skolerne

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : B. A. Meyers Forlag, 1846 Fysiske størrelse | Physical extent: 90 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)
(5)

illP?

(éW,

"s '

(6)

i

%% i

"~7 WsS

(7)

^EC4

W Gr

(8)

f't'/y /'f<< tf ^ S(^sj f r i

^/// ^y/7, rr-Z/T^y^//'^ ' y'r/,j//<s/'l'', s/s/ /s/V/zs/s / ///r? /•,//s.

/ . . , / ' .7 ^ ^

•,;///r/. /s/s

; y , ( Y '/// ///C, /v/j/// sy/ r/ /s s/

'/sv <JS</ /r/ S{///Srs/V/j/////s/,j /V/'.;r//r/ , /s//s //v /s//////// ' '///

// / /V'/

////// VY//^/// //'/ ///'/,

V / / / /

///'/// /// / J ///////'/// ,///// O

• / S// /////'/' /// //

'//y /v'r ///y/ /y,////'//' y///s///w/s / / / / /rtj/- * //' s s / y y/v/ ////> /S/v///. s/^/ /

' / ///////, /'/;;/////sv / X //

' "" ^ ^

Y/ r, /'///v/s^y /SUSS///S/

s///s//// /ssfsy/w ) y s s// /v /://

V^/S'////////s ///// . /C', J /s/ /// S// s/////s //' s/ r //v^// /// ////

' s V r / s s/s //////;/'/' ,• ' / u ////; / \

J/^Z///// / /////sys/y///////// ' y///r///////// ^ //// /•/•/

/'//,///// / SV s //v////// /sy S/' . Ss //SS ,//^////// /s s^/C/ //kv s/v/ ,////£//

/' // ' / V / / / /• /

////v/s /////, ////// s/ss/ ssssvs/ss',;/ s Ss ss /vv/sv/s < yr/v s/s// /'r?U>i ///SSV/Zsy/S s /s S'S//S s//'/r S/ss/Z/V ///'iZ/fø'SS / ' Z/^ss///s/V--

/ / / / /

/////y s ////sy/s' ,//////s/c jy/c' •//' //SS'/X //Cs ///////sv/'J-j

/j/^y/V^/V//'/' • J//'/'///' / ' V^S/s///f'sy/s's,s/ ^Jvv/S /~////v/€ S//V/^/tse*-

/ / / / / .

///' V/// / ///'/s

/

S S S//SJ • //s///.

/ /s

/^yZ/ss s//Zs/// sy/s'/s/ss/ ///vy ///sy/' ///y//' ys/sdyy/w =

^/s' . /^ss/ss/ s /// /SsZ/ 's/Zs/s / s// s//S/>/•/// /f//s/y///'//v. y

sM^} vs , _ // /- y//

r/s/^////>.- 'ss/v/s /s/ S////V: •s////, /s/

(9)

r / / ^ ;

•u/r s///o

///////', /sy/ ////// ////

s V/ t/ys//// s// /ru/

/v// /// s///.;s//s/r C

/////s/ v /// / ///s y yyyy yyy/y/yyy yyy

' y yy/ /// y///y/y/// / //// //// yyy yy/ y/y yyy yyyy

•j/

yt^"H, -Ty-l/^A

y^y ^ > ^

, ify^yA. ^ t ^ r f

\y , <-/

** ^ " t

j/——

n S ryt_ / /? yl^^yft^y//

(S-*2 -.

/ .

^\- J/

// ,/ n r / ^ n K i/*\y/ »" e<-f*- y W / l l-T^/ '-t^-w ^ f " ^ * > <- > '' d ^>11,J ^

*yy~ ^ -yA -Sy^n.y y ri y/^

^ •

T7 c^ ty^ s^rAi^y y^y c^ „ Ø ' ^ xy^ stS /^- ^f /u.

^/Kv/r.

(10)
(11)

^ryU^Y\ ^St ^pMyt^-^l-^J

f CiÅ •Ifchc-iAsfi' Ch-^\^ S-rv^. ^ o-t^ / Jh*J/ ^*^(01^

«yk- icf-vÅv-fi*,, a^. v/cL-f-Tu, , ^ J-XJ-T X^ ^

$)iyiAA~ ittodi 1 -&QvV) sus$-wtjtv i c^ ^a^L*<^^& ^ji^Q-ifvxJbtyti crty{^/^'

v^L ^iy^«--^-» ^lif-^<^*M$

ffltyi-iJH* JbiM*,' ti^r Q)^/r^^ sjtjw •»-«^ 'Dfn^$Ti4~ , 1^

J^qJ!) yjUffi^^-iOA-^vyvfr Gj^rvi^f/ f aA< {y<-£^i i}v* -^-O^/ ^ nj^nsts

^r O-A ( ^yy^C -l^JMV1^- y<^ y*-"-I

^X^A'.J^hL- Cj^r^Z^- •

'J]x c^t,. ^r^y-^S -i^uL^^-KK oM £-&r*y l O-a

„0(1^ - — - ^ •™~r ^ b-

n^

Xr*y, u ^ ^

r^ r^r ' ^ .

^JaU- /£U ^ JP^XfU^1 -tVru^ ^

o,.«. Aw ^ ^r ^ X~J^T' '

éføuu - — -M .».•• •••^ •&the~-~t' ' "7 X &-A-. ^ ^ «•- p-^ J, ^ ^ W M™*.

jty. . ^ . a u ** JU M <æ^A^-

^ v«—e^'^- /i.Æ . , / •i'

„ ^a. ^y/^u-'ir -<:V?-ft- /V—

L K—rS. ^ -r —V ^ '

,. X^UyAly tn^J fc- JUy^ ^

• • r f - ^ ^ Æ —l— -i &- ^f-'«2- --•v

' ^fcJr ^

^ QjUc^^J^y ^ :

~' •'

Cjrtvw

sJ-U-A^C*- 1 S*A\

(12)
(13)
(14)

'

/C£ -^A^c

%ffr- ^ C W ^

£ ^

t

X- X ^ l ^ .

-^=

l/r^ ^

A A-, ^u«.

i—™i ,-- J^^L

AÅC ;

^ jf

^r*~'

"'-^^ ^A. ,

n % fc^z1 7l^l /, ^ ' (A^rX '^^ ^tÅJ9

J V

1

(15)

'ft^ • 444#--? Ciy^ (}i/t(3før^^4ihrii}Ay^

oJ^r vt ^tc ^u^i/-£ t^-^TkJi)

aAU. t/l*f tud J.^1 Oj

/Å^U G -i^ 'l^ (^l^i^iÅS' -t^-^XiUbrAs^, jjtføj/-

•0 f /I444044' '/^4/lL44<y^0'Tf

(jfø&U'Jl*/' 14'hfayføjUfC'th ih-f-C -^t'^ 444sftJ) ^(^T^Cl,'^j^4^l- ^•pt^t'^'^A^tl .

^y)^A<^$ y'^744-^4^ 4(^f 'ihi^V'-'j^'-Y -1444 <x£<A4yt 44^X^4^, Ct44fL^r^p4<4lj£

ihl^G 44--(H4r iL^M. ClSL f -jAt C^-/ ^L4i Ål < ll-T* 4444l -y

~ ^uun/Ofa CX^l^ui^ljk /jcMru-i f/i4i4u< a4. jpm' J-*** Jih^hn^u^

Jjr/^4h.

(16)

st{*<sC-f~-é'd*C4-t<y /AsCCy^>C-£/^i ^"V—

"C^., r^/ts^rf^S'*4 -^é"/ A-c^^fy? twrc^VV ^

• si£y ^aitc^^

z

>C* /s*t 7 r 'i//'siy <U&£g^/ey

(t-åUsS - -é^" #<** ^

'c-^é^-y-

ucéc rjft&yjL

^ £Lh <JZ^*

Zé^/k-.

J

(17)

t(m. a- '1^

«

•8

y p n ' 0

^ Y1^^1 ^*t ^ f f fi 'si ? Ly t't ** <1 *^r ' ' ' ' ^ *r y*. t<

Jti ^ ^ ^\^f» * ** / a^ y/tt**j yhtx 'ff Aj/

}hu.f rr <4- s* 1^ *,

J*. /S S**

/j^c^r /*>*+ ''* <^^tt^U f* *" ** if

l^/^x rty ^

/iJ^-t? t*^ &^r^*j/^v-*^f jf0&**} ^c-/fåi^tLi*'

4^ dsWyd- ^o^L ,

(18)

ti* ytJL-^-X&Z*^

sZ/Z+t /^Zcd^r

^ C J ^ < / ^ ^ r - r

^J,

/^

' ^Z ^

^i^0, z^' tj^/^

^ t/sW ^ ^éy^<-' ••

^X a/ ^

JLCJ ^

/

\

<*

(19)

10

ty/ y rcVs/rvcj

J u ^ < c / / C ' ^ t) jytecSr J ^ y * ^

Øy U S^^

"tX/;;

Jl(^ 'y? f<~ 'c bl Y/Ltty/7 t/^J '

4/(f (A^ ^ f+y

/ 4-t^ f x^ /i7'y7'~r

1-/^ o

^ /

'is tn ^C

^o

y^A^yt? -tt^v

(20)

A^ "h .•^

f^Mj- ^ '

fjL

.-Cjh. cc^^^-. ch^yc^^V

/L^

^j^uy,

—6

%^JX^J é%L+y

v o—^V* •

4^° ^ /L^f

føt *

T L-

(21)

ia

^ ' t- c -c-</ /^ ^

^A^pty^ O'ftlfiføh t t? tfca^v

-J

^C^A j / /

ty 'V^\y/^

'/-A a t tj :

rf^ty ^

'^•

<,^',

n '&J

&^Y

''é^r 1 A

^"^^/Ircs,

ly

^A./'Wéc

" ~v3>:

0

y

<;ll

f

/

(22)

b fe

^ ^ a i 4- L

_ > ^ f

J

4 I S

i ^ ^

^ v^ ^

(23)

1 3

r

/- -Ul-Tuf ^Lj/,y£. /iJ* -Ty J/^u/ W- Z/^/^/«/

y/y^7- , /t (Å 5^ Å * ^ s ^

^f). 'fi/i#' ')• y /~*'~r'iÅ Xkr*ft,*., '*"?.-

J)^ JY^å^ JS/rjA*/^

tJ-Ziy/^/yyrD^-J ^/y^ A^r tJ^^^y-lr'^

^y -tM^-y tJ yra^y^ y^^- rtsJJ ty <Sy^k^4 '-^Oyra^/^r^/ Wi/rftS M ry^

y a^Å^/y^r- ^//

ih*- - ø'^/^c-^f a/y^ r# i-^ d

Ju vJ/^ /r y J^^raÅ^

/^ J rnJti* r Jm,. y- ^JvJc/

y*^yCt^C/y y?*^ ^

y^yy/^/^y-, ^y'r^rt^y^

f -te^/ty ^y'^^yfø' fto^**^y Myr*'' ^

(24)

^Tiy/

^yCt^r

(25)

-/-TT .^ f/£-*ty;

'QC/,^ t-^

(26)

i\

k

H

(27)

18

(gyr &sxj2~j {z<s^c-^ 'jy^-y 'y^''' • * ^ ^ ^ ^

^ fåy^' ^ ^ 7 ,

0*~7 t:-^jf t' csl-~*^r-j

^ /- ^ ^ <? ^ y^ f * s i l x

(^/^/ <-? ye^r- i^

• ff

^ :.

x ^ -

*3~pl-*/~a- -^t^i'^« -r ^ ^'^-y/ '

q? < * **'

j&uy (^

. ' . a s — j ^ s "

•^L^cjz^- (j^j? Vy^rj^ yy^* •<* * -"'

(28)

Ns

• I

.. i i

1 i § ^ K

i

(29)

so

(30)

V

^ C L / t r f y ^ c ,J lf i t j f / 5 ' t ^ A ^ ^ f « « ^ '

/Å/ yføførHi. K*s*

Ja/ /e^tj /h** ~ "'

^uUn, 'Tn^ O^u ^^/ ^ //^tkh/ji^n Ic^é'J-' e, A/

i / s y * ^ ^ y V

A/^J^c *t^ Pv^tA^ ^ t^ytec^ øau^J-y

/ v/fojlj yflks? A^tlu^rÅ^ r^^Ja^\

3/^ jfaj^ ?. V ; i. A ; : a/i&L,

fffø/Lu . ^jfL <* y/j Jb? . (p/'Jhus^, tføy

JZ/A •/JL fPC^y/L/) ^^

L^^X^O^/X^~) rfh/t*^*^yjpsPi '1/'^/* rt^Ct ^tMr-hn-t^-^ ^/eJLs' Cty/ A^CC^ -n^V-Jt

•O^/ y /lA/ fy^6v^*-^4x? / ^ (før£A<*

^y/rxf^lÅ. ibtL, <éføjc3'<r~

(JC^ o^J^HLAT) sutj 'Jk fi/*y //

fy

—— i

-' >

™ j

(31)

22

•&/<&L~C /fc&y yéf ^

^W, v^' V. ^ ^

jJ^rPU-é^. /£& ^^ ^y

s z a - f ' ^ z / c s s j , d A - f Y ^ ^ y

jøfa ^Z+d/, <*/ J ^r *•

y ^ r i * / ^ X O U S * / ^

*j . '- ff /^/aA'<f& *•£ #i4?4r^

cyJéCist/Æ; d-, /.+- J&^7 ^Jsyr^r <3^**r/ fa * / ^uføp^Zrf-z-^-^^'st^^/r yéf / yføtc 's^ét Kte?

^•^ys^c tptf' £r /rsr/^ J

^ "b- '/é*^'- s' vbt /fyeytS?>*^>

/•Z^sd / J^cjf/e^ / •f'^'i. 4?<c£c> si/*fåsf-J*** ^L

^4'^ - J/, Suu+^<^S

^4j ^ a^4> ,yt/^ /

Jf^y/^tÅ'/^ y^'/&*/' *•' dtec- •sfof/'^Å

' éij'lf ^é* /UiJl ^y/^v^J. j

/C2lyA/ Jétf// '*^J A jzéfe ^Wz/^ ^

(SySr//^'^<y y / Jf ti/fø'/y^tZ

t A/'j/st // ^

/^/

^

1

1 i

(32)

"7

v Ci

/ycjv ^ . ^7 ! ~-

f i y / u

ø

<s'

t^q^j^l 6rrf}(cf

Zi //' /^\ U 2.

(33)

94

g^^cs*

ca^s

S

(34)

r

yc:^-^ e>ts ^ U

t^csyt-^/'/rf'-e^cæj^^^f-c^r is c^-c x -t t^^c^ycj -C^^J e^*

c^/r y^ c^? zfs ' ^ ^

r^jl. A^,

^ /2-c^x^ ^-tt-tr-l ts^uf^ y v/^yx ?* (^)

/

i

(35)

26

^ f" /-/' • • ' -/ ^ ^ - y y ^

j ^ v v < » ^ " y -

( ' ^ y ^

-

/^tr l^ix

.v4 ^ #v

^ jy

^ ^

c^j ; r

C

/^P y *— y^

v r jj a- s?* *-

^ryri '/^føs/t^~is*~-& ^y*^<~

/tf- (z&vys

(36)

;

1 3

t i ^

^ 4 - <

* 1

(37)

28

jy /£l~~j sély, ju/£*~^y

<l_/-l.^-l-<a y ^ly '/^-

^ l ^ y* * ^ * '' tf/c/ * tj- <^y y

« /' (éy*^lrsct^ • ^ffø^ltx*-*-' y <£^ -'-

•t^c- ' .^l^jl-cl^lj ^ p ^/a^å^a^-' 'u^llt-^i.y/£lcj^*y <åj . ^^cdy^1 '^,,-/^.-7 <^u^jlv éfiflfå

^ /a^i j i{^/'^' '**-i ^c1-- ^ j '"^^l-f**. < <' * . ' ? ^ f/ K-V < ^ ' ' o - < r ^? * *.

I^OTZvv j .-j-a*/^c^*y ofø-r^ ycj^l,

<^i~*m^,'/yf / ^ ^'4 " ^ ^ u '

/ .-/I" ^£<y^f : ^A^' ^•'<~*yy't'-'l ^

^ j^r '''£"- ^t^yh, j oy c^ l_,-€•' a,-*^ ^ jl^b, -e^yLtc^ •^M'f(l*y -- j? o^i^y'' %- / "^^ "z"

^s^£^^, s /^t*<. ^"-r.^u " ' ""'' ''• ^

j£s- C <i~

^cc^jy ^l£-/ j^^-r „stsoc^tc^ . _—

/f/ltf c 't

(38)
(39)

30

< ^ ^thy^ i**~n^J

^ /^V

f /o^T *- *•r t !.'/-V\ . /Cc*'*—-

> — j^jLri^ ^ i,— ^ 7 + Jf-^r- H V ^ / ^ T r y ^ * « ^ — " ^ e C / v / 7 ^

$^je-^~ ^*> »•—J ' ' * * "* ^ ^c~~f ' 'A^'—- j<r^—~ fy/jJJ r-'C £t.A /a~~r-jl^is*~^ ^Ky i '-~r fj *— » i3k*A ' $*- 7 " ^ y ^ / X v > 7 ^ ^

L

ftr^ ftf-x ^^ZVS-^/" -c'y'V «.-v ^

^ -V^^ - /y-J; ^fv^.^c/, V«^-. ^ '^•—C y^^_,

^ a/L JTyVr^ —//I^vt^t^

^ o t ^ w t - » - / /(/~y^- ^ ^ / * - ^ - * ^ V ^ V T T ^ / / •

X " / J -

T ^

v ' i ' "O^yv ^l/u ^ '>ir / 'y*fi~, /i^x^- Ji— j_iJr^>Jy~ f2/L,-^AyjJf

^ -

Å>-' ^~-

/;„

jl-fr^ n MfJ^

/ ^ ^ ^

4 *2T\£'a/'~''L/''

^ ^V-W^V^-V^ ^

7 ^utj-

r ^ ^

TlVcIv

^

,34^;

A- '*ij£~>CT-rf* Q p'M-f

^WA-

Mul,;*. riuj^j^^r- *~^^rir J -

M~~ Å* ~ ^V' 7' > ^ ^ tyr ^-''TT y, izPfS^"" A"

(40)

jzj&/ cy

??7-£^4s^ */£?uy * øzézita/ ppt^sz-vt^

tis

j**;//'ttrs, , s//i,.//'/^r *>rz&if.-^r" ._

T

Me-

>/ v^. ^ ^

d&déwu.

* jf jy /S V- ^ I^y-c Vf f

/' ***•„ Æyv <rf&U

y ***** " •&^<£eau_£ttés/ tø?* a^

/

øiæ<et 4*7

mju*- sføfa <p^ fø /^hr^il^^x- j

(41)

* 9

J W ! S^^^S:''

W&'t

/

i k

*

1

(42)

1

^^ >c/^ yx tss s/ ^pest></cj

, y

K

/ * * - ' ø - ^ s

/ ^y&

/r

^-'^^/é^

•>-y-f.'^^) trri^ f

- - ø£a^

<y^^

y t^ccy

1^^*^**^' e^t

^y

^lø-r*^-- v -

!

(43)
(44)

-

^7 -r? J~> —^

oy ^dlsl

^J

^a

-> .».;v

^^zn -f^r^ /

~

7

^QLJ^L,

v ^

^$Z£

^ ^Uuo -^v^ /

i^<^€JS5z>-

(45)

lp-yyi

^ ^ *

///^ ^

^ tf/lrr.

'^hryt*'

/J

-t^vfyy ^^4" -ø^j

j <? j •.',/? lsdf

ti/

/

onutj-r^

^jyiyk^k j^Ø-TM tl/yl jjt^

cif ' v ' // v / -cdi-w- o/jjcpå^rtf

'O i

t

j^ol

"0-4 o/ht^cti^aå

tyjiuj

A X 4

yuuw z1j

„ ^

txøuu-c ^{jlq&rrn

(46)

ji

^t^z>

/ //(/ ^

nc^z-z

6y^i, ^/y^v^--

a/c ',

v ^ y

'o ^ €f^å,

.^jtn>*r ^^7_/^- . Z^—

^

^ ' f/ / ^ 4sc^—6

-TZ^tc^c^. Å^u^ c*^*y

(47)

38

Zj/^f, J* ^ M JL JiJ-^^ y yi Xi^A^ /^^'J^WKå

^

.yu fj^ y^w .^y.

•x^i s/ / -v/

^ å t ; y -

y

Ji

></<ipof fé'

X-. y^-7 't^-;—-

•f^j^j ^ '?u^ /

^ /-l,-& ^ry -tSi—

f t*~y. ^<^^_-«^—-f e*-£*

<^t^/ .

^c^xy^. ^—- y.

(48)

/?^

c^ - f ' ^ ^^(- o^^-^c- ^y^^-sta'

'- j/é^r

^f s t ^ /^/s ^-r^r-

^ /^ ^ yy w

-éyt^f ' /^ /~~~z- t ^'t d-^ -

?

'%

(49)

40

/*.

i-t^D (^Py~*) ^

^ ^ 7 ^ r C ^ /

^ ø-rJ _ ^tae^r fp^y-A^ (0iy *uj? taic^^ ,

^-x^r-*- ^/v^<V^

(^/ oz^-t^/f ø'r)/ aw t^y- as/

ø c ^ /

z

5 ^?v. ^'^4^-

^'s? -å /^-/ y / ^

^ ^ — J? y ^ yu

^o-/^ < *\a^ ^ t/l^

'—i>^-i> /^_ . &-~*ec^V

^ ^M- ^

1

(50)

'J ^ ;

.a,

i/fis

^L- X- ^3— ' « t * f f

fa*-

.i-^

i ^-jl. -

s*'*- 4***.

7/^ ^'-'W

1

/a^' <£&JLji: ^j-/^

x'jru^/d'c&åln^j'

itu.

jf^wy

f( $1^

//^^..

(51)
(52)

*4^

H

(53)

hh

A

O

/i/lci ^6m<* ys j arry**

p^tya-^ fs f fr*

^l^ois 4/b^s 444s£y6<?**^ t

ay/ 4^o£) ^

jtiuss fy**. '' t*

fti*y &.',/*" ^/tøf "•'f^s'ys

ju, *m'~,p^

/

'i^,

^

' ' *'* ' /:" jéc 'r '-- * ^ '

7

J'-Aty.

"eW .

(54)

t

' JtéL?

-w^,.-

J}j

—i

(55)

46

A' fc'Ar"?' "JfTC' '"3^-

.///,•••<•—

^ A ^ ~ f - ^ ^ - f

^T^Wz-r-^zL

c$ /te- •.-• '£"•/—" "''/ /.•

^

Å~<y^r: -^•jhj-r' 7

%U

f j F^ •fy-yy 4/^^,

(56)

yd^rtx, *4føes

..^v-^-"'-^ ^ ''y-'-- •K«---"''

/'^/i"/'''

^

'^/^r•/c,y.:i.7i.<-

'""T^ 7 j- 2 «,„v.

^"' '^ '-^ ^rt rl t--''* ' ~/** *'" 's'/***/!''* jføtxaé.

é£2'z

,-<*x^^/' j ^ p y ^ ^ ' y ^ / ' y /' / ^ >f ^

'»^y

.,/*;« ^ /^y

^yy*> ^

^^//r^r. a^^j ^ £* ^

/y?' yélj^'/*r~ js

y^y*

/^iy^y y?* -4--* -^^y^k

^

^

y^y^.^t/ favjo^y

(57)

48

rtyt^r

X V < X •/ /

/t^nt^y

a??7^& / ^0^/ nor

- ^'y ss s7 s'*

"a ^ f * c * k * ^ oy .

(58)
(59)

50

^u -t^msuxi^s^o c^j- ^ce^'^iy^

^ A

-v

^pc^y é!lsy* o-^r^tsw* "^o^t

crt^rb ^i^t^<y>

•f-y j^xt^bx^fliMf1

*-ct<

<yu^^/t^tyt c^i^/z-'i^vy / i^f jfc^yfa/l* <^oc<yor -tiycca^t/*

•étclif^yju- o^. ^ jjo.

/vttxt/V^r

tAc^y^ ia^a

.<x tk^es/iph

(60)

o*

/^'<-ft^yx^L^j 4_JcTrT**-*^**7g*.-^ ^

* ^ K-a^yy

ø-^*<-J/t*\ »/t J^UlJl ^LÅ- /v*

i^t^-t^ c^e>-*r*^s-J"^^(jr, '^'^>a^< ^y'^/

H-et A y* j(z^-i^^dLcslsy* efå* *^» ^Vt**** 0~^f*^

<^*,t-t- ^/••>^/M7A^«'*/^ (yU SU^^ *Æ^f~^ (/2?*^f^l^(% ^ » ^iy tf

<r^H--»/1 w-^«-«^ ^^7 æ +-^YjL(rf^~yif>-'if ct^ i

U^féU~~A /^j\^^r^r%^ '^Å*" ^yJy^r*^) ">-

Oy^-cY) ^ «X/ Q^j^JU^, i, <t/^lI^

4^tAjjCUl *-\ uJZin^+~t, - j

l/7^ (^U^C..^ /^rt^yÆ

fltt^-, yQ^y'^^r-/ (/ar^J<r*y( øMtTnX^ ^aJj/^^*-^1>'/U 'j

**** rvtv ^Lifjy i Jb i i -J^"i££<^ /A*^

Yi^ jf^/^

^

<SL^*l-/^' fly J^e^rjX ^

Tfl^C (U^J^rJ^fi -* ^ <^-^A ^ ^

J^y/j'-CAJy A Jit*r-jft*^i ^*-^7 j^^/-y!^/

^ -(2c^-/^X Jvt^ t-y'k flcrj- piv

1

(61)

52:

SH... _

^ s<r->n^

L1ZJ ly^ '- *-*> ftpz*

uv ^o^rx^y -e^- ^ésri^

7 - 7 vn cuot^ixzjf jejrj) tvt*/ p «-a>/a^rvn/'

ts jej^nj tz^ /j <*-<* ' a^rvtv'

" ztt^n« r O ^ - ~ y .

"-• r^f n s / -a /

<

^L

V

(Sf

u /i^p^^

^"Vy

,-rv1

/ e-n.

'j! -tsrywn^ j o^

/t^/ <å^ij ne^m ^-xjb s /ø.a-'- oua^ f*s<'/f~

/ / y Z7 j

r^- j° ^ c^yyx) %&~^LSi huo-rj0*.o)'^>lv kuryn^r

^ ^ •— ^^ ^ ^ y_ ^

/d>~, /oouoj <ajf cjl^/ -ry**^ jjfyv

^^fljt^rxyiyi^ (

drca fy (yrn/ / <x isc-i: ^ /Lfrw^ 1

/ ^

1/ f'

^jc^j j-j ^

-f-^\y -yf^ é -y fy-il ^~\ —V //

' Y

.tf f '0 j l ^ s j ^ *j/r// -nst^l s y / j j m/ m / s * / æ ^ j a^ j <fe d ^~<) iv j

b / ^ ) (S

d^ir-y^) oio^ oc*y *5 rr-ryx/

^ ) estO r et as ^/TZ Jjj- lu

. / v ^ ^ /2/ z1

^tjh f s t>^rr\ o^m ^7> *^7x, \/^v £-fsuv , 4-/>^ctv

p r

2^

' ^

(62)
(63)

fåt+nlesis

ov&r PJoret eSv

(såusnrtijj, 'lær&^téy cv!j^mo^^at jbtcfuus ctj, ajy naivre/i ^acu

ff dy/iej-/ jbisau.; tzitn^uv, så/m vud skyer' cj ^av&ts zo^i^ sjie&led sig

Xu\ fz tr\(^ cBc4^4j n^/1/7 cd fyacpl

<^cfr£cl ftfbrecl- su puua^ic^c&x^t (-£^yo^l' (s^ct-k-k-clr fzsj-^eizc 'xs'j'tzat døy/ftec/., j9e£ jru-rt^ ivult i æ& sc£&ns t/yée-

ofy ^/oxyl^cl s'l/tl^ed r^ snetc cy^ct- utim f£cj jttt/ j?aa. ^.ct n^'i+e^rc/ecle^'

'fika#'. m stjern ^ytcéure* ev

c/"

^j déstvsur cty-£/icf'£/l-s' ^

S&a- '~0-zrvuifr ^/zftoofwcmapé

(jot ej <^{m>cU+ n^/ cUr, fy

rtafv? (&> r c*-^ {; n4./r\^ truj

(Syy&vt (b'fa^sen.r '' Jsfttti ct/ejsrltt/^ ovt&tf-evt

\/ecl

cfa^-n yflaq n^fch.

(64)

t\

^y

0 y

/ / s '*-y y «f

# y^IT ^ / ^ / zf/'st <? * ^

(65)

56 | |

^y - ^ ^ <f r' -^c-r^j^e^

^ ,• w r—- — .^.i.- _ ^„,

-

y/ ^

s _ ' . ^ /

_„- ^ ~~~j, -— — ^--i

rrr,:f yl- t&j-*— y?

ys? " e^x--ts -e^'

ajjf y - •

^ C - / ^ - ^ - ^ p f

j*~~ *c<3'-^p!:'~y^ /

r/^ y-^^, y <y ^ ,y^^^,,

jl~y ^ / scy^

c^r^^c-- £^r y c^z-^r-*^ ^~<^*) d^" ^

vsdl^' 2^«/? yt . —_ .—.

^

-.

(66)

K

\

(67)

,

\ s

vS

^0

iK

m.

(68)

i t

1

i

r'

i^-f iili-il 5

N

^ ^ ^ \ \s ^ ? ^

x 7 ^ i

> H

i

(69)

60

{i'h:

(70)

dfiØé?, f (Uc^-^t^. SZ^ytSb ^

<371^^* <n^7( $7 ^(ÉdUS&csSI ^fa*y

Åcj^^c^Jfé-lrgZ-Jbr PM'SS OTUL c^Tc^iec-^^h <fl>i

O art^) (^i'tJbs* > Ævfl) /i^-)

'tyfrt P

<yc?tt4 y ot^c^f (^^C^CKYC^ f cz^d^2^ tfhru^) £L^ -j

QA*ffu, QhuS,

en^ /^^f" ^^^^Péiht^"'.

(^SU^tU. ~- &<**?,

/ZPpy-S wi f^1'"'

tKcfjn.^ <&* ^7^

^oks*^

r \ )j/r rt' faatTw# -'' /S'f" ( /'^z } '•" * '

>vvi-v/ ./»,W/4 >

td&Js'.

feir r/2.'"

-^y&n 'føt^dyZvz^^

^Ci^<ryJ^V\ /T^ i

/O. ^^c^t^/)' f&tøy -

-

(71)

^svériug _ v^/'/tV

ølytb j

1 * 4 * ^ O y t ^ l - V f a J / VT ^ ^ - K y c J ^ V ^ j j

•fll^'flfrs^aj j^søuvfc

*j

LXy/Z-^T^

øt^j/sjj^,-^^ yl.<£

aW */

M^A^y,

v^l^^i^xi) (rtj m^c^t1^( tdsd føcJ

^1^x{ ^uj

^ $LyrJLj/ ^

^ /l ^c)

( nuiyd*^*/ fy m^j cjit-yte^£-t-~

(72)

r

^e>' j&-^t /&//' ^jé^4^$r ^ - é^ft---^e. u^y^^-

^l^f

<^y ^ / ^léU/s^

-s ' -zsr

' ^z^rr y£^*^£*yf élzc^ji^y

^vic--»fc-^^~

a^r*r ~<^*^^)

I

(73)

6^

-a ^r h^rs t^ ^y, s ^

^ yiCvv ^5^,

:

^*y Slttr-2, s' ^y

æ/ £*?*-y sjr *^ /V j f/si-'^-j-', ,. >sr^.^ - J//

' -< j- rj-tA j^_

r/v* ^ /T* / ^ i

/^*s ^y^7 mj

/

tl^is é?« fif /r'^y' s' V v? ^ /*a/ /W

c ^D. / ..; ^, ^ / r / . -

c-r ^py ' a^rt r? ? ^ y y/j&^ro -y ? ^* d-t^^

'/-a' /" *

/ ria^-lr*^&-7s' /

*y & -to

^

?p^ø9*>?t

/

^7^ y s S y /2^i)e^h

V'

(74)

•<24

e^i- c, tttts é'/u

O

zamrly * <???^yy& / ^ ^ X yz^/^a-/^ s-é/j y

éføf/j ptié-ce- rf&ttfs s 4?zj?

//tf 1^?' i

^ m £ycur £5&fy

'an j ^ tf&tø/ jlys/ f

/tiæ/føm y/ry /i t-s <*_ ^ *-- / • -/?f_

"/ ^ jf ^/ j-^ <zr t~/t/tey

^ 5 - y , / ,

if/cd-fe/ /^r^u-ztibn' 4%^' t^ny af/ac/t

^^ cjsfrt é?n ry^;4//^ twi&sipc

dcfiuy srjv r/t acts

&/> /^///v-

c - / 'f* fr c^éy?^

(75)

66

'-lr^ ^

j^> j /j^it)t'r-*;

/ f

&4 ' / < t < i < y

^7

s

' sv*^ *0 v ' c^c)

c f-^s)

(76)
(77)

68

/ m -

44-tyh; ^ ^ v

-i/^ ^l^r/1 jfc^r/^

g st^r v^

/tfs/b /% 3 o #*^*1

^ 7 ^ r ,s' ^ # v - ^ - k v 'ttc-rxjps

\

-7

/

(78)
(79)

10

jt~ t cv^tic^^,it^ aj. Jvi(iu**ji,ii

*.%**•? /aA—»V wflJl*!*

t h i 0 • X Z^« ^ ^ -Mj^ •& ""' ^'- j A l f " • ' - " / , ^ p f i h f ' ^ ' f i ^ r ' " [

^ ^ A f -'7j? y 7?rSS

fud'h^' .> $ h riJL.#

Pi'm-: i""

fV/Ll

A

" t X i i L

urfhi m • ' - f. , cjfavvh

••' v/ ^

v ' Z ^ % ' * A '

tf {i uK.0'r ' /./I _

uJ-i** •jr-rr < ' : %. .

tz-^ ^

\ «——

(80)

/

l fl < \

°£jcci^t 4l&-^jr

^o-v, <hj ^thr ^uj <y

fj*1' c^-t<< /* asotq'usi*-6j qyj[ tir*-* bt'll

/ uyo^t^- ^

^tm^iii mth tu^rj (l^-irtdcé^df vy

AXx

14++{ j icchsh ^ f i^t

/ti/i ^cf^ntj /ibf-1 o-vu h tu^

f it^ d /^^|14 f jey eb*

j* t/ é~t ^t^fuf^n

flicl^ ^4 &*y: øisc^ føj < ji;

/iAsi J.-, //f Uh, A-?/

" (Phn'j'f/ch, ijw-4urhj.

tiayt^fi w

(81)

11

• f< t'

£2j/?^a

f. -J. • /-- - -.>~<.v.^.,^.

^

(82)

, y ^ u ^ '

2^-1^ -^-r/

yfa-^r

4^-^

7'frziu^^

^ ^y v'- 7

4yLyp-jV^t

(83)

Figure

Updating...

References

Related subjects :