• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

B 4278 ti

NUMMER 10-11____________ AUGUST-SEPTEMBER 1925_______________ 1. AARG AN G

JEAN COCTEAU — ERIK MOLTESEN — AXEL NYGAARD — FINN HOFFMANN — JOSEF PETERSEN P. BILLE-HOLST — O. V. BORCH

Jean Cocteau: P. Picasso,

Igor Stravinsky.

(4)

VILHELM WANSCHER

T høj Grad vor Tids Mand, væsensforskellig fra A Typer som Høyen og Lange, i Wanscher er intet af Rahbeks og sjette Frederiks Te- og Tod- dyduftende Stemning. Heller intet af Firsernes og Halvfemsernes demimondæne Østergade- Lyrik.

Vor Tid er sund men brutal, skarp og haard, en hel Del smagløs og støjende, og med vold­

somme Gebærder, der ofte dækker over man­

gelfuld Teknik og manglende Vilje til Fordy­

belse i Tingene. Der hujes og skriges fra Sports­

pladser, Kunstudstillinger, Teatre og Koncert­

lokaler. Vi er alle mere eller mindre »Radioter«, og gaar det enkelte sensible Individer paa Ner­

verne, da er Fejlen deres; hvis skulde den ellers være?

Wanscher er genial, — det er sagt før, — det er jo alting. — Han er en Kunstner med et voldsomt men udisciplineret Temperament og derfor fuldstændig uskikket som populær Skri­

bent for Lægfolk. Wanscher har, sikkert sig selv uafvidende, givet Dagbladskunstkritikken Døds­

stødet, og han har gjort det paa den mest ef­

fektive Maade, det kunde gøres, nemlig gennem sine egne Artikler. Wanscher er lige saa langt fra at være den saglige, upartiske Kunstanmel­

der som Prof. Oluf Thomsen, og det siger vel ikke saa lidt, men Wanscher har aabnet Øjnene paa Godtfolk for Dagbladskritikkens Værdiløs­

hed, og sikkert overbevist mange om, at det eneste rigtige, naar det gælder Kunsten som alle andre af Livets Foreteelser, er at tænke selv. Det gør nemlig ikke, som saa mange tror, særlig ondt, det kan tværtimod være en rar Adspredelse.

Forsaavidt har Wanschers Journalistik haft stor Betydning, — en Betydning som maaske ikke mindst de Unge maa sige ham Tak for

— og dog —. Er det ikke lidt trist, at den bed­

ste Dagbladskritikker, vi har, han duer ikke;

eller som man i sin Tid sagde »Sverige har kun en klog Mand — og han er gal«. Himmelhøjt rager Wanscher jo op over imbecile Listeførere, Museumsinspektører og Direktører, der dyrker Kunstkritikken af rent taktiske Grunde. W an ­ scher kunde virkelig have betydet noget for et stort kundskabstørstende, men fuldstændig uvi­

dende Publikum; nu har han selv ødelagt den Del af sit Virkefelt ved sin Uretfærdighed og sin Hang til at være paradoksal i Tide og Utide, og det er ogsaa sagt før — særlig i Utide. Des­

værre faar man det Indtryk, at Wanscher kold­

blodigt lader en Mands Hoved falde for et gnist­

rende Paradoks. Rent artistisk virker saadan et Fyrværkeri blændende, men naar Raketten er futtet af, staar Publikummerne desorienterede

tilbage, med den saakaldte flove Smag i Mun­

den.

Wanscher som Kunstskribent, hvor han ikke behøver at tage personlige Hensyn, hvor han ikke ledes af nærliggende, tilfældige Sympa­

tier og Antipatier, og hvor han er hævet over Døgnets Strid, dér har vi ingen bedre . . . Han burde være Direktør for Akademiet, da vi nu engang har et saadant, der kunde hans rige Evner komme til sin Ret og fuldt ud blomstre, det vilde give ham fuldt op at bestille, levende’

æggende, inciterende, som han er, vilde han virke inspirerende og befrugtende paa sine Om­

givelser.

Det er jo idiotisk, at Wanscher er Docent,—

kan man tænke sig en dybere Kløft end mel­

lem ham og Docent P. Johansen (dennes For­

træffelighed ufortalt). En Docent forbinder al­

tid Begrebet om en vis Tørhed, og tør er W an ­ scher mindst af alt. Han skulde selvfølgelig være Direktør, dette blodrige Renæssancemen­

neske, som han er, trods det han tilhører vor Tid.

Der vilde staa Glans og Pragt ud fra den støvede Bygning, hvis Wanscher fik Magten der­

inde. Det vilde ikke vare mange Aar, før Aka­

demielevernes aarlige Opvisninger blev værd at besøge, for lige saa daarlig han er som popu­

lær Vejleder for et uforstaaende Publikum, lige saa fremragende vilde han være som Fører for de Unge, inciterende, inspirerende og ved sine Paradoksers Besynderlighed, hidsende dem op til den højeste Ydeevne, saa de undgik Bana­

litetens grunde Vand. Og som den naturlige Slutsten paa Aarets Arbejde, hvilken fyrstelig Vært vilde ikke Wanscher være ved de aarlige Fester. For en Gangs Skyld kunde de prangende Sale blive den rette Ramme om et storstilet Gæstebud. Selv om man ikke er Tilhænger af Oscar Mathiesen, staar nu engang Bommesie og Vadmel ikke godt til Barok og Rokoko; hvis blot en enkelt mener det, bør Akademiet ned- læ§ges> f ° r det er noget nær det samme, som at spise røget Flæsk og drikke Champagne til.

O. V. B.

BUEN. __ f __

u u A u m m w v i l um maaneaen a

r K r• l ’50 plus Porto pr. Kvartal. B estil­

les i Ekspeditionen, Nørrevold 78, K ø ­ benhavn K. o g i en h ver B o g -o g Kunst­

handel. Enkelte Numre 75 Øre.

2

(5)

SONNES THORVALDSEN-FRISE

OG DENS FORUDSÆTNINGER

I j

D

e t k a n m e g e t v e l t æ n k e s , a t e e n o g a n d e n , d e r \ s t æ r k t t i l t r æ k k e s a f F r i s e n p a a T h o r v a l d s e n s | M u s e u m , f o r d i d e n p a a s a a m æ r k e l i g M a a d e v i s e r

j

S l æ g t s k a b m e d B e s t r æ b e l s e r i v o r e g e n T i d s K u n s t ,

j

f ø l e r s i g n o g e t d e s o r i e n t e r e t v e d e n G e n n e m g a n g a f | J ø r g e n S o n n e s ø v r i g e V æ r k e r . M a n h a v d e L e j l i g h e d

j

t i l a t a n s t i l l e B e t r a g t n i n g e r o v e r d e t p a a K u n s t f o r * • e n i n g e n s S o n n e * U d s t i l l i n g i F o r a a r e t . U n æ g t e l i g f o r e * { l i g g e r deri, e n b e s y n d e r l i g D o b b e l t h e d . M e s t e r e n f o r

j

d e t V æ r k , d e r f o r m a n g e s t a a r s o m H ø j d e p u n k t e t a f } d a n s k M o n u m e n t a l m a l e r i , s y n e s a t v æ r e k o m m e t t i l } d e t t e f u l d s t æ n d i g t u f o r b e r e d t , f r a e n h e l t a n d e n V e r * j d e n , s o m h a n s t r a k s e f t e r a t t e r v e n d t e t i l b a g e t i l . S a a ! l a n g t f r a a t v æ r e o p t a g e t a f S t u d i e r i d e n s t o r e S t i l , j i k l a r o g v æ g t i g A b s t r a h e r e n , h a r h a n i s i n e ø v r i g e

j

B i l l e d e r t v æ r t i m o d m e r o g m e r v e n d t s i g m o d d e n \ d i r e k t e G e n g i v e l s e a f V i r k e l i g h e d e n o g o v e n i k ø b e t \ m e d F o r k æ r l i g h e d s ø g t d e n s j æ v n e r e F o r m e r . H a n j s e l v v i l d e u t v i v l s o m t o g s a a v æ r e b l e v e t i h ø j G r a d j f o r u n d r e t , h a v d e h a n v i d s t , a t e n E f t e r t i d i f ø r s t e \ R æ k k e h o l d e r h a n s N a v n i Æ r e f o r d e n n e F r i s e s

j

S k y l d . L a n g t s n a r e r e h a r h a n t æ n k t s i g o g ø n s k e t , a t ; d e t v a r s o m d e n s t o r e » B a t a i l l e m a l e r « , h a n s k u l d e ; h æ v d e s i n P l a d s i d e n d a n s k e M a l e r k u n s t s H i s t o r i e ,

j

D e t v a r u t v i v l s o m t m e d D r ø m m e n o m a t b l i v e d e t t e , ; a t h a n i 1 8 1 5 , e f t e r i k o r t T i d a t h a v e b e s ø g t L a n d * ; k a d e t a k a d e m i e t , o p g a v s i n e P l a n e r o m a t b l i v e m i l i t æ r • t i l F o r d e l f o r K u n s t e n . T y p i s k n o k v a r d e t D y r e * o g • S l a g m a l e r e n G e b a u e r , h a n v a l g t e t i l L æ r e r , — o g h a n • h o l d t f a s t v e d h a m , s e l v d a d e f l e s t e a n d r e u n g e M a * • l e r e f l o k k e d e s i g o m E c k e r s b e r g ; d e t k o m t i l a t s v i e J t i l h a m s e n e r e . H a n s f ø r s t e B i l l e d e r e r h e l t i G e b a u * • e r s o g i d e n n e s I d e a l e r s , d e h o l l a n d s k e S l a g m a l e r e s , • S t il. O g s a a d a S o n n e m e d A k a d e m i e t s R e j s e s t i p e n d i u m • i 1 8 2 8 f o r t s a t t e s i n U d d a n n e l s e i M ü n c h e n , v a r d e t • e n S l a g m a l e r , P e t e r H e s s , h a n s l u t t e d e s i g t il, — g a n s k e

j

v i s t e f t e r a t h a v e f o r s ø g t s i g u n d e r d e n i d e T i d e r • h ø j t b e r ø m t e M o n u m e n t a l m a l e r C o r n e l i u s . S k ø n t h a n

j

s i d e n , u n d e r o g e f t e r s it I t a l i e n s o p h o l d ( 1 8 3 1 — 4 1 ) , j f ø r t e s i n d p a a a n d r e B a n e r , b e v a r e d e S l a g m a l e r i e t t i l • d e t s i d s t e h a n s K æ r l i g h e d . T i l h a n s m e s t k e n d t e V æ r * ; k e r h ø r e r B i l l e d e r f r a T r e a a r s k r i g e n , s o m h a n f u l g t e j p a a n æ r t H o l d , u d v i s e n d e e t M o d o g e n K o l d b l o d i g * h e d , d e r t a l e r h ø j t f o r h a n s K a r a k t e r o g I d e a l i t e t . { F l e r e a f d i s s e K r i g s b i l l e d e r e r d e r f o r o g s a a , d e r e s k u n s t * ; n e r i s k e E g e n s k a b e r u f o r t a l t , h i s t o r i s k e D o k u m e n t e r a f ;

b e t y d e l i g V æ r d i . {

S k ø n t S o n n e p a a d e t t e s i t Y n d l i n g s o m r a a d e v a n d t ; e t i k k e r i n g e P u b l i k u m , v a r d e t d o g s o m F o l k e l i v s * 5 o g S t e m n i n g s m a l e r e n , s o m d e n i n d e r l i g e o g f ø l s o m m e 5 M a l e r l y r i k e r , a t S a m t i d e n s a t t e h a m h ø j e s t . » V o r K u n s t { e j e r i S o n n e e n digterisk B e g a v e l s e , s o m d e n k u n 5

f i n d e s h o s m e g e t f a a a f v o r e a n d r e M a l e r e « , s i g e r J u l i u s L a n g e . ( » N u t i d s k u n s t « , S i d e 1 5 7 ) . » M a n k u n d e k a l d e h a m e n æ g t e d a n s k R o m a n c e * o g B a l l a d e d i g t e r ; o g e r n o g e n s i n d e d e n e j e n d o m m e l i g e d a n s k e F ø l e l * s e s m a a d e o g F a n t a s i , s o m h a r f a a e t s i t o p r i n d e l i g e U d t r y k i v o r e g a m l e F o l k e v i s e r , l e v e t o p i g e n i v o r K u n s t , s a a e r d e t h o s h a m « . O g s a a m e d C h r . W i n t h e r h a r m a n s i d e s t i l l e t h a m . ( P . J o h a n s e n i h a n s s m u k k e l i l l e M o n o g r a f i i » B l a d e a f d a n s k K u n s t s H i s t o r i e « ) . S o n n e e r s a a l e d e s i e n s t o r D e l a f s i n K u n s t u d p r æ g e t l i t t e r æ r . E m n e t b e t ø d a lt f o r h a m . E r d e t i k k e s t i k i m o d , h v a d vi i v o r e D a g e h a r l æ r t , e r d e t e n e s t e s a l i g g ø r e n d e i K u n s t e n ? O g S t e m n i n g ! D e t O r d e r h e l t f a l d e t u d a f O r d b o g e n . D e l v i s m e d R e t t e . D e t h a r v æ r e t b r u g t i T i d e o g U t i d e o g i R e g l e n f o r a t d æ k k e o v e r e n u k l a r M e n i n g . E n v i s S i d e a f d e t u d * t ø m m e r e n D e f i n i t i o n a f W i l l u m s e n : » V e d S t e m n i n g f o r s t a a r m a n n o g e t v a g t , s o m o f t e s t H a l v b e l y s n i n g , s o m f . E k s . A f t e n s t e m n i n g , N a t s t e m n i n g . M a n s i g e r m æ r k e l i g t n o k i k k e D a g s t e m n i n g . V e d S t e m n i n g f o r * s t a a s t i l l i g e n o g e t h e n d ø e n d e « . D e t t e p a s s e r g o d t p a a e n R æ k k e a f S o n n e s m e s t t y p i s k e B i l l e d e r . M o d s a t E c k e r s b e r g o g h a n s S k o l e ( B e n d z u n d t a g e t ) f o r e t r a k h a n H a l v b e l y s n i n g e r n e f r e m f o r d e t k l a r e n ø g t e r n e D a g s l y s o g e l s k e d e h a n a t l a d e M e n n e s k e r o g N a t u r s m e l t e s a m m e n i d æ m p e t , s v æ r m e r i s k V e m o d . H a n e r d e l y s e N æ t t e r s M a l e r f r e m f o r n o g e n .

D o b b e l t h e d e n i S o n n e s K u n s t n e r p e r s o n l i g h e d b l i v e r e e n t y d e l i g e r e o g t y d e l i g e r e . H v o r l e d e s k u n d e d e n s a m m e , d e r v a r » d e n v i l l i g s t e , l y d i g s t e S a n g b u n d f o r S t e m n i n g e n « ( J u l i u s L a n g e ) , d e r h a v d e F o r k æ r l i g h e d f o r d e t s l ø r e d e , a n e l s e s f u l d e , f r e m b r i n g e e t s a a k r a f*

t i g t o g k l a r t V æ r k s o m T h o r v a l d s e n = F r i s e n , d e r i f ø r s t e R æ k k e v i r k e r v e d s i n e p r æ c i s t o g s k a r p t t r u k n e K o n t u r e r s S a m s p i l , s i n e u n u a n c e r e d e F a r v e f l a d e r ? E r d e n n e M o d s i g e l s e i k k e s a a s t o r , a t m a n n ø d e s t i l a t f r a s k r i v e S o n n e d e n e g e n t l i g e Æ r e f o r F r i s e n o g i S te*

d e t l æ g g e d e n o v e r p a a M u s e e t s B y g m e s t e r , B i n d e s * b ø l l , d e r k a n h a v e g i v e t s a a n ø j a g t i g e A n v i s n i n g e r o g V e j l e d n i n g e r , a t p r a k t i s k t a lt e n h v e r d u e l i g M a l e r m a a h a v e v æ r e t i S t a n d t i l a t f a a n o g e t u d a f d e t ? D e t e n d e l i g e S v a r p a a d e t t e S p ø r g s m a a l v i l f r e m g a a s e n e r e . I n d t i l v i d e r e k a n d e t b l o t s l a a s f a s t , a t d e r t r o d s a lt i S o n n e s V æ r k e r f r a h a n s m o d n e A a r ( 1 8 3 0 ’ e r n e , 1 8 4 0 ’ e r n e o g s e n e r e ) f i n d e s M o m e n t e r , o g s a a r e n t f o r * m e l l e , d e r k n y t t e r d e m n ø j e s a m m e n m e d F r i s e n . I s i n U d s t i l l i n g s a n m e l d e l s e a f S o n n e s b e r ø m t e » D e s y g e s S ø v n v e d S t. H e l e n e K i l d e « ( i K u n s t m u s e e t ) , v e l n o k H ø j d e p u n k t e t a f h a n s s j æ l f u l d e S t e m n i n g s k u n s t , g ø r H ø y e n o p m æ r k s o m p a a d e t t e B i l l e d e s s t o r e F o r t r i n i d e t l i n e æ r e . D e t e r » i L i n i e r n e S o n n e s f o r t r i n l i g s t e V æ r k , o g s i k k e r t e t a f d e m æ r k e l i g s t e , s o m n o g e n d a n s k M a l e r e n d n u h a r f r e m b r a g t « . N a a r H ø y e n i

(6)

d e n n e A n m e l d e l s e t a le r o m » L i n i e r n e s B e t y d n i n g « , s k a l d e t s i k k e r t i k k e o p f a t t e s , s o m vi — e l l e r m a n g e a f o s — s n a r e s t v i l d e g ø r e d e t , s o m : d e t s u g g e s t i v e ,

» d y n a m i s k e « i L i n j e r n e s U d t r y k . H a n t æ n k e r p a a K o n t u r e r n e s S a m m e n f a t t e n o g A f r u n d e n , d e n M a a d e , d e s t o r t o g s i m p e l t f a a r G r u p p e r o g F i g u r e r t il a t a f p r æ g e s i g p a a m o d F l a d e n . N e t o p d e t t e h ø r e r t i l F r i s e n s m e s t f r e m t r æ d e n d e E j e n d o m m e l i g h e d e r . A n * l æ g g e r m a n d e n n e M a a l e s t o k , — a f k l æ d e r m a n B i l l e d e t a f » D e s y g e s S ø v n « d e t s S v ø b a f P o e s i , v i l m a n s e , a t d e t s S l æ g t s k a b m e d F r i s e n e r m e g e t i ø j n e f a l d e n d e . N u m a a d e t g a n s k e v i s t e r i n d r e s , a t d e t t e B i l l e d e e r b l e v e t t i l k o r t efter, m a a s k e d e l v i s s a m t i d i g t m e d , a t S o n n e b e g y n d t e s i t A r b e j d e v e d T h o r v a l d s e n s M u s e * u m ( d e t b l e v u d s t i l l e t i 1 8 4 7 ) , o g a t d e t s f o r m e l l e O p b y g n i n g s a a l e d e s k u n d e s k y l d e s d e n I n d f l y d e l s e , h a n h e r f o r m o d e n t l i g v a r u n d e r g i v e t ; m e n e n f o r * n y e t G e n n e m g a n g a f S o n n e s P r o d u k t i o n , o g s a a d e n f r a f ø r F r i s e n , g i v e r t i l R e s u l t a t , a t l i n e æ r e V i r k n i n g e r a f l i g n e n d e A r t s o m i » D e s y g e s S ø v n « h ø r e r t i l d e T r æ k , d e r s t a d i g g a a r i g e n . D e t i a l l e M a a d e r f r e m * r a g e n d e B i l l e d e : » E t S k i b t r æ k k e s o p a d T i b e r e n v e d H j æ l p a f B ø f l e r « ( f r a B e g y n d e l s e n a f 1 8 3 0 ,e r n e ) e r

j

s a m l e t a f s t o r e , h e l e L i n j e d r a g ; e t P a r S t u d i e r fr a d e

j

s a m m e A a r v i d n e r o m e t s j æ l d e n t B l i k f o r d e t g r a n *

jj

d i o s e i e t B j e r g l a n d s k a b , *— d e t e r i k k e l a n g t f r a , a t

¡j

é n s T a n k e s t r e j f e r W i l l u m s e n . O g s a a i S o n n e s S la g *

jj

b i l l e d e r , i s æ r d e m f r a T r e a a r s k r i g e n , e r d e r S t o r h e d

jj

i L i n j e f ø r i n g e n . M o d s a t s a a m a n g e a n d r e S l a g m a l e r e

jj

h a r h a n m i n d r e i n t e r e s s e r e t s i g f o r E p i s o d e r n e e n d

jj

f o r S l a g e t s G a n g ; h a n h a r h a f t e n u s æ d v a n l i g E v n e

jj

t i l a t f o r d e l e M a s s e r n e i T e r r æ n e t ( J u l i u s L a n g e ) , t i l

jj

s t a d i g a t f a s t h o l d e V i r k n i n g e n a f H e l h e d e n . S t æ r k e s t

jj

I n d t r y k a f d e n n e S i d e a f S o n n e s K u n s t g a v d o g p a a

jj

K u n s t f o r e n i n g e n s U d s t i l l i n g t o m æ r k e l i g e B i l l e d e r f r a

jj

c a . s a m m e T i d s o m » D e s y g e s S ø v n « : » J u l e m o r g e n

jj

v e d e n L a n d s b y k i r k e « o g » L a n d l i g S c e n e « , ( d e t f ø r * s t e r e p r o d u c e r e t i K a r l M a d s e n s : » K u n s t e n s H i s t o r i e

jj

i D a n m a r k « , S i d e 2 9 5 ; d e t a n d e t i L a n g e w i e s c h e s

» D ä n i s c h e M a l e r « , S i d e 4 1 ) . D e e r b e g g e f y l d t a f

jj

æ g t e S o n n e s k P o e s i , m e n s a m t i d i g i h ø j G r a d m o *

jj

n u m e n t a l e i d e r e s H o l d n i n g . D e t f ø r s t e h a r d e n F o r * d e l k u n a t v æ r e u n d e r m å l e t ; K o m p o s i t i o n e n l i g g e r

jj

s a a a t s i g e h e l t b l o t . D e t a n d e t , d e r v e l n o k f o r m a n g e

j

v a r U d s t i l l i n g e n s s t ø r s t e O v e r r a s k e l s e , h a r e n s a a d a n

j

S t o r h e d i s i n B i l l e d v i r k n i n g , a t d e t — t r o d s N a i v i t e t

j

o g U b e h j æ l p s o m h e d i d e t e n k e l t e — m a a s ø g e s i n L i g e

jj

i h e l e d e t 1 9 . A a r h u n d r e d e s M a l e r k u n s t . D e t h æ v e r

jj

e t P a r j æ v n e d a n s k e B o n d e p i g e r m e d M a l k e s p a n d | p a a H o v e d e t o p t i l K a r y a t i d e r s S t o r l a d e n h e d o g k a n

j

o p f a t t e s s o m d e t e n d e l i g e , m e s t a f g ø r e n d e B e v i s p a a ,

j

a t e t M o n u m e n t a l m a l e r i s o m T h o r v a l d s e n * F r i s e n p a a i n g e n M a a d e e r r o d l ø s b l a n d t S o n n e s V æ r k e r .

I n t e r e s s a n t n o k , o m e n d i d e t t e T i l f æ l d e n æ p p e s a a j t r æ f f e n d e , p a a p e g e r J u l i u s L a n g e e t S l æ g t s k a b s f o r h o l d } m e l l e m e t a f S o n n e s B i l l e d e r : » N o n n e r n e i K l o s t e r * ! h a v e n « ( 1 8 6 6 ) o g m i d d e l a l d e r l i g i t a l i e n s k K u n s t , G i * ! o t t o s o g h a n s E f t e r f ø l g e r e s , b l . a. » v e d d e s t r e n g e o g }

4

• s t i l f u l d e L i n i e r « . I e n A n m æ r k n i n g f ø j e s t i l , a t S o n n e

| » e n d o g s a a « e r o p t r a a d t s o m e g e n t l i g D e k o r a t ø r ; sa a*

| l e d e s h a r h a n g i v e t T e g n i n g t i l T h o r v a l d s e n * F r i s e n .

| D e n n e A n m æ r k n i n g m a a v e l n o k r e g n e s t i l d e m e s t

| s l a a e n d e V i d n e s b y r d o m , h v o r a n d r e I d e a l e r , J u l i u s

| L a n g e o g h a n s S l æ g t l e d , d e t v i l f o r e n D e l s i g e S o n *

i

n e s S a m t i d , j a s i k k e r t o g s a a S o n n e s e l v , h a v d e i K u n *

| s t e n e n d v i . F o r o s v i l d e e n A n m æ r k n i n g o g e t » e n d *

| o g s a a « s n a r e r e k o m m e t i l a t g æ l d e S o n n e s B a t a lje * ,

| F o l k e l i v s * o g S t e m n i n g s b i l l e d e r . D e t t e e r l i g e s a a e n *

| s i d i g t s o m d e t a n d e t , m a a s k e e n d n u m e r . D e t v i l d e

| v æ r e e n d a a r l i g T a k t i l T h o r v a l d s e n * F r i s e n s S k a b e r ,

| o m v i s a a l e d e s l o d h a a n t o m d e t , d e r f o r h a m s e l v

| v a r d e t d y r e b a r e s t e , d e t e g e n t l i g e . O g f o r r e s t e n v i l d e

| v i d e r v e d b l o t g a a t a b t a f V æ r d i e r , s o m v i m e g e t v e l

| k a n h a v e H j e r t e r u m t i l f o r u d e n d e m , v i i Ø j e b l i k k e t

| s y n e s , v i h a r B r u g f o r .

S

:

i ii

H v o r m e g e t m a n e n d k a n f r e m d r a g e i S o n n e s P r o * d u k t i o n , d e r k a n f o r k l a r e , a t h a n b l e v d e n s t o r e M o * n u m e n t a l k u n s t n e r , f o r b l i v e r d e t d o g s t a d i g e t P r o b l e m , a t h a n o v e r h o v e d e t k o m i n d p a a d e n n e B a n e . D e t v i l o g s a a v i s e s i g , a t d e t i k k e f o r t r i n s v i s v a r a f e g e n D r i f t . F o r u d s æ t n i n g e r n e k o m l i g e s a a m e g e t u d e f r a s o m i n d e f r a . U n d e r s i t A r b e j d e v e d T h o r v a l d s e n s M u s e u m k o m h a n i K o n t a k t m e d d e n R e t n i n g i n d e n f o r D a * t i d e n s d a n s k e K u n s t , d e r m e d e t s a m m e n f a t t e n d e O r d k u n d e b e t e g n e s s o m » d e n F r e u n d s k e K l a s s i c i s m e « , — t i l F o r s k e l f r a d e n » W i e d e w e l t * A b i l d g a a r d s k e « o g » d e n T h o r v a l d s e n s k e « . D e n n e s I n d l e d e r , B i l l e d h u g g e r e n H e r * m a n n E r n s t F r e u n d * ) , t y s k a f F ø d s e l , m e n d a n s k a f S i n d , h a v d e e t F o r h o l d t i l b e g g e d e t o f o r e g a a e n d e G e n e r a t i o n e r i d e n d a n s k e K l a s s i c i s m e , t i l A b i l d g a a r d o g T h o r v a l d s e n . G a n s k e v i s t d ø d e d e n f ø r s t n æ v n t e i s a m m e A a r , h v o r F r e u n d k o m i n d p a a A k a d e m i e t s S k o l e r ; m e n h a n s I n d f l y d e l s e v a r i k k e d e r m e d e n d t . F o r F r e u n d s V e d k o m m e n d e f i k d e n n e o v e n i k ø b e t y d e r l i g e r e V æ k s t v e d d e t V e n s k a b s f o r h o l d , h a n i s i n e B e g y n d e r a a r s t o d i t i l A b i l d g a a r d s Y n d l i n g s e l e v o g b e g e j s t r e d e T a l s m a n d , H i s t o r i e m a l e r e n C . F . H ø y e r . H a n s f ø r s t e u b e h j æ l p s o m m e F o r s ø g b æ r e r u m i s k e n * d e l i g e V i d n e s b y r d o m d e n n e P a a v i r k n i n g . V i g t i g e r e i d e n n e S a m m e n h æ n g e r d e t d o g , a t F r e u n d e f t e r a l S a n d s y n l i g h e d v e d s i t K e n d s k a b t i l A b i l d g a a r d h a r f a a e t d e f ø r s t e I m p u l s e r t i l d e t , d e r s i d e n s k u l d e g ø r e h a m s a a b e t y d n i n g s f u l d f o r d a n s k M a l e r k u n s t o g i k k e m i n d s t f o r U d s m y k n i n g e n a f T h o r v a l d s e n s M u s e u m . F o r h o l d e t t i l A b i l d g a a r d b l e v d o g k u n a f k o r t V a r i g * h e d . S a a m e g e t m e r e i n d g r i b e n d e i h a n s T i l v æ r e l s e b l e v F o r h o l d e t t i l T h o r v a l d s e n . V e d s i t K o m m e t il R o m i 1 8 1 8 b l e v h a n s t r a k s d r a g e t i n d i d e n n e s T r y l l e k r e d s o g o f r e d e i d e f ø l g e n d e A a r e n s t o r D e l a f s i n A r b e j d s k r a f t f o r d e n b e u n d r e d e M e s t e r . F ø r s t d a h a n i 1 8 2 8 , 4 2 * a a r i g , v e n d t e h j e m f r a I t a l i e n , f ø l t e

k) Se T h . O p p e r m a n n : B ille d h u g g e r e n H . E. F r e u n d .

(7)

h a n s i g f r i t i l h e l t a t u d f o l d e s i n e g e n S e l v s t æ n d i g *

j

h e d , o g h a n , d e r v a r r e j s t u d s o m d e n f a m l e n d e B e * j g y n d e r , m e d e n H a a n d v æ r k s s v e n d s y d e r s t m a n g e l f u l d e | D a n n e l s e , s t o d n u s o m d e n m o d n e o g s i k r e M e s t e r , j h e l t H e r r e o v e r s i n e M i d l e r o g s a m t i d i g s o m e e n a f

j

s i n T i d s h ø j s t k u l t i v e r e d e K u n s t n e r e , i a l t f a l d a lt d e n j a n t i k k e K u n s t v e d r ø r e n d e . H v o r m e g e t e n d T h o r v a l d * i s e n h a v d e l a g t B e s l a g p a a h a m , h a v d e h a n d o g f a a e t j T i d n o k t i l a t o p f a t t e A n t i k k e n , d e t s t a d i g e F o r b i l * | l e d e , p a a s i n e g e n p e r s o n l i g e M a a d e . I v i s s e H e n * S s e e n d e r v a r h a n t r æ n g t l a n g t d y b e r e i n d i d e n e n d

j

T h o r v a l d s e n s e l v , h v i s F o r h o l d t i l d e n v a r l a n g t m i n * j

n æ s t e n a l a n d e n k l a s s i c i s t i s k F i g u r k u n s t o g p a a e n v i s M a a d e d a n n e d e e n A r t O v e r g a n g t i l d e n f ø l g e n d e T i d m e d d e n s m e r e r e a l i s t i s k e T e n d e n s e r . D i s s e y t*

t r e d e s i g i n d e n f o r K l a s s i c i s m e n b l . a , d e r i , a t m a n o p g a v d e t h v i d e M a r m o r s o m N o r m f o r » S m a g e n « o g i S t e d e t s ø g t e a t g e n f r e m s t i l l e d e n a n t i k k e K u n s t , s o m m a n n u v a r b l e v e t k l a r o v e r , a t d e n v i r k e l i g v a r : n e m l i g s o m f l e r f a r v e t , p o l y k r o m . F o r u d e n a t d e t t e s k y l d t e s e n b e d r e V i d e n o m d e f a k t i s k e F o r h o l d i O l d t i d e n , e r d e t u t v i v l s o m t , a t d e n v æ s e n t l i g e F o r * u d s æ t n i n g v a r T i d e n s R e t n i n g : b o r t f r a d e t t a n k e * m æ s s i g e , h e n m o d d e t v i r k e l i g e . I v r i g e F o r k æ m p e r e

Fot. Barby

O. V. Borch: Hvilende Kvinde.

d r e i n t e l l e k t u e l t o g r e t b e g r æ n s e t . A f s t ø r s t e B e t y d n i n g f o r F r e u n d s S y n p a a d e n k l a s s i s k e O l d t i d s K u n s t v a r e n F o d t u r , h a n f o r e t o g i F o r a a r e t 1 8 2 7 o v e r N e a p e l t i l S i c i l i e n o g d e r f r a g e n n e m S y d i t a l i e n t i l b a g e t i l R o m . S æ r l i g U d g r a v n i n g e r n e i P o m p e j i o g H e r k u l a n u m b e t o g h a m s o m e n A a b e n b a r i n g . H e r f i k h a n e n g a n s k e a n d e n F o r e s t i l l i n g o m d e n a n t i k k e V e r d e n s s t r a a l e n d e M a n g f o l d i g h e d , e n d h a n h a v d e f a a e t d e t i T h o r v a l d s e n s N æ r h e d . H a n s a å , h v o r l e d e s K u n s t e n h a v d e g e n n e m t r æ n g t a lt , d e t m i n d s t e S t y k k e H u s g e * r a a d , d e t j æ v n e s t e H a a n d v æ r k , o g h a n s a å f ø r s t o g f r e m m e s t , a t d e n n e K u n s t — t v æ r t i m o d a t v æ r e b e * h e r s k e t a f M a r m o r e t s k ø l i g e H v i d h e d — h a v d e L i v e t s e g e n r i g e F a r v e p r a g t . F o r d e æ l d r e K l a s s i c i s t e r l i g e s i d e n W i n c k e l m a n n s D a g e h a v d e d e n h v i d e M a r m o r * » k u n s t s t a a e t s o m I d e a l e t . D e t s k y l d t e s f o r e n D e l m a n g l e n d e K e n d s k a b t i l d e n v i r k e l i g e A n t i k , m e n s t e m m e d e o g s a a g o d t m e d d e n n e T i d s a l d e r s F o r k æ r * l i g h e d f o r n o g e t b l o d l ø s e A b s t r a k t i o n e r . D e t v a r d e t t e I d e a l , T h o r v a l d s e n v i r k e l i g g j o r d e , i d e t h a n g a n s k e v i s t s a m t i d i g i n d g ø d s i n e S t a t u e r o g R e l i e f f e r i d e r e s a b s t r a k t e H v i d h e d e t L i v , s o m h æ v e d e d e m o p o v e r

f o r d e n n e K l a s s i c i s m e n s » R e a l i s m e « * ) v a r d e n t y s k * f r a n s k e A r k i t e k t G a u o g h a n s b e r ø m t e E l e v G o t f r i e d S e m p e r , d e r i 1 8 3 4 f r e m s a t t e s i n e M e n i n g e r i e t l i l l e S k r i f t : » V o r l ä u f i g e B e m e r k u n g e n ü b e r b e m a l t e A r c h i * t e c t u r u n d P l a s t i k b e i d e n A l t e n « ( m o r s o m t n o k m e d M o t t o e t : » G r a u , t h e u r e r F r e u n d , is t a l l e T h e o r i e , u n d g r ü n d e s L e b e n s g o l d n e r B a u m « ) . N e t o p P o m p e j i o g H e r k u l a n u m g a v d e n n y e K l a s s i c i s m e v i g t i g e T i l * s k y n d e l s e r . G a u m e d v i r k e d e v e d e t V æ r k o m P o m * p e j i s R u i n e r .

D e t v a r d e n n e » r e a l i s t i s k e K l a s s i c i s m e « , F r e u n d v i s t i a l t v æ s e n t l i g t p a a e g e n H a a n d , b l e v e n T i l * , h æ n g e r a f o g i n d f ø r t e i D a n m a r k . P o l y k r o m i e n o g i S a m m e n h æ n g d e r m e d d e t s æ r l i g e F o r h o l d t i l d e n p o m p e j a n s k e D e k o r a t i o n s k u n s t e r H o v e d k e n d e m æ r * k e r n e f o r d e t , v i h a r k a l d t » d e n F r e u n d s k e K l a s s i * c i s m e « . M i n d r e B e t y d n i n g f i k d e t , a t F r e u n d ( e f t e r s i n H j e m k o m s t f r a I t a l i e n ) l a g d e s i g e f t e r f l e r f a r v e t S k u l p t u r , — h a n f o r s ø g t e e n d o g s a a a t b e m a l e S k i t s e n t i l s i n R a g n a r o k s f r i s e . H ø j s t v i g t i g v a r d e r i m o d h a n s

•) Smign. Vilh. Wanscher: Arkitekten G. Bindesbøll, Side 7 ff.

(8)

U d s m y k n i n g a f s i n B o l i g , M a t e r i a l g a a r d e n v e d F r e d * r i k s h o l m s K a n a l . M e d f u l d B e v i d s t h e d v i l d e h a n g ø r e d e n n e t i l e t v e r i t a b e l t p o m p e j a n s k H u s . A l t s k u l d e v æ r e s k ø n t o g s i n d r i g t o g s a m l e t d a n n e e t f u l d k o r n * m e n t k u n s t n e r i s k H e l e , h v o r h v e r T i n g n ø j a g t i g t f y l d t e s i n P l a d s . R e s u l t a t e t a f d i s s e A n s t r e n g e l s e r , d e r o p t o g F r e u n d l i g e t il h a n s D ø d , e r d e s v æ r r e n u s p r e d t f o r a l l e V i n d e e l l e r h e l t g a a e t t i l G r u n d e ; m e n v i k e n d e r d o g n o k t i l, a t v i k a n d ø m m e b a a d e o m h a n s æ d l e S t r æ b e n o g o m M a n g l e r n e i V i r k e l i g g ø r e l * s e n a f h a n s I d e a l e r . D i s s e M a n g l e r v a r u n æ g t e l i g i k k e fa a . D e r v a r n o g e t n æ s t e n n a t u r s t r i d i g t i s a a le * d e s a t v i l l e o m p l a n t e e t h e l t K u l t u r p r o d u k t i e n f u l d * s t æ n d i g t f r e m m e d J o r d b u n d ; m e n d e t v a r p a a e n v i s M a a d e m e g e t v e l i K l a s s i c i s m e n s A a n d . K a r a k t e r i s t i s k n o k d ø b t e F r e u n d , d e r d o g s e l v t i d l i g e r e h a v d e d r ø m t o m a t s k a b e e n s æ r p r æ g e t nordisk K u n s t , d e n n e s i n B o l i g : » E r i n d r i n g f r a e t b e d r e H j e m . « M e n i n g e n v a r a lt s a a , a t d e n k u n s k u l d e v æ r e e n A f g l a n s . I k k e s a a l i d t a f d e n b l e v d e r f o r a n d e n h a a n d s , s i m i l i . S a a l e d e s l o d F r e u n d i M a n g e l a f b e d r e B r æ d d e g u l v e i n d d e l e o g m a l e s o m G u l v e a f M a r m o r . * ) D e t t e h a r m a n d o g L o v t i l a t g l e m m e f o r d e n æ r l i g e o g f i n t f ø l e n d e H a a n d v æ r k e r d y g t i g h e d , d e r f a n d t U d t r y k i s a a m e g e t a f d e t a n d e t , o g f o r d e n s i k r e o g p e r s o n l i g e S t i l f ø l e l s e , d e r g e n n e m t r æ n g t e d e t h e l e . F r e u n d n ø j e d e s t r o d s a lt i k k e m e d d e n b l o t t e A f k o p i e r i n g a f t i l f æ l d i g t o v e r * l e v e r e d e F o r m e r . F ø r s t o g f r e m m e s t s ø g t e h a n E n h e d , O r d e n o g K l a r h e d , i d e a l S i m p e l h e d o g S t o r h e d . D e t v a r i k k e i d e n u d a r t e d e , l e t t e o g l e t s i n d i g e p o m p e j a n * s k e K u n s t , m e d d e n s L e g m e d A r k i t e k t u r l e d o g m e d d e n p e r s p e k t i v i s k e I l l u s i o n , a t h a n t o g s i n e F o r b i l * l e d e r , m e n i d e n s t r e n g e r e , m e r e m a a d e h o l d n e , d e r b e d r e m a a h a v e s t e m t m e d h a n s e g e n e n e r g i s k e , n o g e t s t e j l e P e r s o n l i g h e d . H a n l a g d e V æ g t p a a , a t d e a r k i*

t e k t o n i s k e L i n j e r b e v a r e d e d e r e s K a r a k t e r , o g a t V æ g * g e n e s F l a d e v i r k n i n g k o m t i l d e r e s R e t .

F r e u n d s U d s t y r e l s e a f s i n B o l i g , d e r u n æ g t e l i g s t o d i d e t a a b e n b a r e s t e M o d s æ t n i n g s f o r h o l d t il d e t s p i d s * b o r g e r l i g e M i l j ø , h v o r i d e n f r e m s t o d — K ø b e n h a v n i F r e d e r i k V I ’ s s e n e r e R e g e r i n g s t i d — v a k t e i k k e r i n g e O p m æ r k s o m h e d . N o g l e b r u g t e d e h ø j e s t e L o v o r d ; a n d r e k r i t i s e r e d e d e n s k a r p t . M e n d e n s I n d f l y d e l s e p a a e n R æ k k e a f S a m t i d e n s u n g e d a n s k e K u n s t n e r e , f ø r s t o g f r e m m e s t p a a M a l e r n e , e r u o m t v i s t e l i g . D e t e r d e n , d e r b e r e t t i g e r e e n t i l a t t a le o m e n » F r e u n d s k K l a s s i c i s m e « . H e r t i l k o m , a t F r e u n d s e l v v e d s i n B e * g e j s t r i n g o g s i n r i g e , i d e a l i s t i s k e P e r s o n l i g h e d h a v d e e n u s æ d v a n l i g E v n e t i l a t g r i b e d e u n g e s S i n d . D e n P l a d s , h a n i n d t a g e r i S o n n e s F r i s e ( f o r r e s t b l a n d t d e m o d t a g e n d e ) t i l k o m m e r h a m i k k e b l o t s o m T h o r v a l d * s e n s n æ r m e s t e D i s c i p e l , m e n o g s a a s o m e n f ø r e n d e i D a t i d e n s d a n s k e K u n s t l i v . E n d i k k e H ø y e n , d e n n y e n a t i o n a l e K u n s t s F o r k æ m p e r , h a v d e e n A u t o r i t e t s o m h a n s , o g d o g v a r d e t d e n n e , d e r m e s t a f g ø r e n d e s k u l d e b e s t e m m e d e n v i d e r e F r e m t i d . M æ r k e l i g t e r

d e t f o r ø v r i g t a t s e , h v o r n æ r F r e u n d o g H ø y e n p e r * s o n l i g t s t o d h i n a n d e n . G a n s k e v i s t s k r i v e r d e t t e s i g s n a r e s t f r a F r e u n d s P l a n e r o m a t s k a b e e n n o r d i s k K u n s t ; m e n d a d i s s e l i d t e f t e r l i d t t r a a d t e i B a g g r u n * d e n o g a f l ø s t e s a f e n K l a s s i c i s m e i y d e r s t e K o n s e * k v e n s , k ø l n e d e s V e n s k a b e t d o g p a a i n g e n M a a d e . L i g e s a a v e l s o m E c k e r s b e r g o g h a n s E l e v e r o g s o m P . C . S k o v g a a r d o g L u n d b y e h ø r t e H ø y e n t i l d e h y p p i g e G æ s t e r i F r e u n d s » P o m p e j i « . D e n a t i o n a l t s in * d e d e N a t u r a l i s t e r f ø l t e s i g s a a l e d e s p a a i n g e n M a a d e i e t u f o r s o n l i g t M o d s æ t n i n g s f o r h o l d t i l d e n V e r d e n , d e m ø d t e h e r . H o s F r e u n d s e l v s e r m a n f o r ø v r i g t D o b b e l t h e d e n . S o m O p p e r m a n n h a r p a a v i s t , b æ r e r V æ r k e r s o m F a a b o r g * D ø b e f o n t e n P r æ g a f b e g g e T i * d e n s s t æ r k e k u n s t n e r i s k e S t r ø m n i n g e r : » K r a v e t o m e n k l a s s i s k f o r m e t , m o n u m e n t a l H e l h e d s v i r k n i n g o g T r a n g e n t i l u m i d d e l b a r V i r k e l i g h e d s s k i l d r i n g . «

I I I .

S o m s a g t : d e t v a r i s æ r M a l e r n e a f d e t n y e S l æ g t * l e d , F r e u n d k o m t i l a t i n d v i r k e p a a . H a n g a v d e r * v e d S t ø d e t t i l d e n e n e s t e v i r k e l i g t k l a s s i c i s t i s k e M a * l e r k u n s t , v i h a r h a f t i D a n m a r k ( A b i l d g a a r d v a r n o k s a a m e g e t b e s t e m t a f F o r b i l l e d e r i H ø j r e n æ s s a n c e n s o g e n d n u s e n e r e T i d e r s K u n s t ) . M e n s B i l l e d h u g g e r * o g B y g n i n g s k u n s t e n o g d e m e d d e n s i d s t e s a m m e n * h æ n g e n d e d e k o r a t i v e K u n s t e r l æ n g e h a v d e s ø g t d e * r e s v æ s e n t l i g s t e I m p u l s e r i A n t i k k e n , h a v d e M a l e r * k u n s t e n , b o r t s e t f r a A k a d e m i e r n e s o f f i c i e l l e o g l ig e * g y l d i g e , v æ r e t f o r b a v s e n d e u b e r ø r t a f d e n . D e t t e b e r o e d e v e l n o k i f ø r s t e L i n j e p a a , a t m a n i d e n n e K u n s t a r t h a v d e e t m e g e t r i n g e r e F o r r a a d a f F o r b i l * l e d e r a t t a g e t i l , m e n o g s a a p a a d e n s s æ r l i g e K a r a k * t e r . D e t v a r n a t u r l i g t , a t d e t b l e v i d e n , a t N a t u r a * l i s m e n m e d d e n s S k i l d r i n g e r a f n a t i o n a l e M o t i v e r , a f L a n d s k a b e r , I n t e r i ø r e r o . s. v . m a a t t e h o l d e s i t I n d * t o g . B i l l e d h u g g e r k u n s t e n s M i d l e r h e n v i s e r d e n t i l e t m e r e b e g r æ n s e t O m r a a d e . M e g n u k o m a lt s a a F r e u n d o g a a b n e d e e t U d s y n t il d e n h i d t i l k u n l i d e t k e n d t e a n t i k k e M a l e r k u n s t o g s l o g , m e d i k k e r i n g e r e M y n * d i g h e d e n d A b i l d g a a r d f o r n o g l e T i a a r s i d e n , t i l L y d f o r Stilen i M a l e r k u n s t e n — i k k e b l o t m e d T e o r i e r o g A b s t r a k t i o n e r , m e n m e d e n R e a l i t e t : U d s m y k n i n * g e n a f s i t H j e m . D e t v a r d e t , d e r v a k t e m a n g e a f d e u n g e t i l E f t e r t a n k e o g f r i s t e d e e n k e l t e a f d e m t i l E f t e r l i g n i n g . D e n m e s t k o n s e k v e n t e a f d i s s e v a r C o n * s t a n t i n H a n s e n * ) , d e r e n d o g s a a e n T i d m a l e d e f o r F r e u n d i M a t e r i a l g a a r d e n o g s e n e r e , i I t a l i e n s e lv * s t æ n d i g t u d v i k l e d e s i g v i d e r e i s a m m e B a n e . I d e n n e æ d l e o g h ø j t s t r æ b e n d e K u n s t n e r , e r d e n D o b b e l t h e d , d e r i n o g e n G r a d g a v s i g t i l K e n d e h o s F r e u n d , b l e * v e t K o n f l i k t . H a n h a r m a l t B i l l e d e r , d e r g ø r h a m t i l e e n a f d e a l l e r y p p e r s t e , a l l e r f i n e s t e E c k e r s b e r g * E l e v e r ; m e n d e t e r , s o m H a n n o v e r b e m æ r k e r , n æ p p e t i l f æ l * d i g t , a t d e t e r C o n s t a n t i n H a n s e n , v i s k y l d e r O p *

k) E. H a n n o v e r : C o n s ta n t in H a n s e n , S id e 58. 0 H o v e d v æ r k e t o m d e n n e er d e n a n fø r te B o g a f H a n n o v e r .

(9)

b e v a r i n g e n a f E c k e r s b e r g s O r d : » D e t r o r m a a s k e , D e k a n g ø r e d e t b e d r e e n d N a t u r e n « . H a n s t i l l e d e s i g i k k e s a a u m i d d e l b a r t , u r e f l e k t e r e t o v e r f o r I n d t r y k k e n e , s o m E c k e r s b e r g f o r d r e d e d e t , m e n f ø l t e T i l b ø j e l i g * h e d t i l a t u d v æ l g e , p o t e n s e r e . I k k e d e s t o m i n d r e v a k * l e d e h a n m e d a t f o r l a d e d e n S k o l e , h v o r G r u n d s æ t * n i n g e n v a r : d u m a a i k k e t r æ k k e f r a e l l e r l æ g g e t i l.

B e t e g n e n d e f o r h a n s S t i l l i n g i L æ r e a a r e n e e r e t B r e v t i l h a n s V e n J ø r g e n R o e d , h v o r i h a n f ø r s t h a r s k r e * v e t : » S t u d é r i k k e a l t f o r æ n g s t e l i g t e f t e r N a t u r e n « , m e n d e r p a a h a r o v e r s t r e g e t d e t s k r e v n e o g n e d e n u n * d e r f ø j e t t i l : » J e g v i l i k k e g i v e R a a d « . H v o r m e g e n i n d r e S p l i d d e t t e e n d k a n h a v e g i v e t A n l e d n i n g t i l, e r d e t d o g s i k k e r t e n L y k k e , a t C o n s t a n t i n H a n s e n i k k e s t r a k s f u l g t e s i n T i l b ø j e l i g h e d . H a n k o m d e r * v e d t i l s i n e k l a s s i s k e S t u d i e r m e d e n s o l i d B a l l a s t a f N a t u r s t u d i e r , t i l F r e m s t i l l i n g e n a f d e t t y p i s k e v e l ø v e t i a t o p f a t t e d e t i n d i v i d u e l l e . O v e r g a n g e n t i l h a n s M o * n u m e n t a l k u n s t d a n n e r e n R æ k k e h ø j s t f r e m r a g e n d e A r k i t e k t u r b i l l e d e r , h v o r h a n i k k e b l o t h a r l a g t s i n s j æ l d n e I a g t t a g e l s e s e v n e o g s i n f i n e k o l o r i s t i s k e F ø * l e l s e , m e n o g s a a s i n u d p r æ g e d e S a n s f o r d e t a r k it e k * t o n i s k e f o r D a g e n . I k k e f o r i n t e t h a v d e h a n o p r i n * d e l i g t æ n k t s i g a t b l i v e A r k i t e k t . H a n n o v e r g a a r s a a v i d t , a t h a n s i g e r , » a t a f a l l e d e S k i l d r i n g e r , s o m d a n * s k e M a l e r e ( f o r d e n S a g s S k y l d f o r R e s t e n o g s a a a n * d r e N a t i o n e r s M a l e r e ) h a r g i v e t a f k l a s s i s k A r k i t e k * t u r , e r h a n s u i m o d s i g e l i g t d e i n t e l l i g e n t e s t e « . H a n f o r s t o d a f A r k i t e k t u r e n a t u d d r a g e » a l l e d e d e f i n i t i v e L e d , d e m , h v o r p a a d e n s m a l e r i s k e V i r k n i n g e n d e l i g o g a f g ø r e n d e b e r o r « . D e t t e k o m h a m i h ø j G r a d t i l G o d e s o m M o n u m e n t a l k u n s t n e r . I e t B r e v t i l h a m s i g e r h a n s V e n O r l a L e h m a n n t r æ f f e n d e : » D u h a r t i t s p ø g t m e d , a t d u f r a f ø r s t a f v a r A r k i t e k t — , d e t e r d u e n d n u « . E r i n d r e s m a a d e t o g s a a , a t C o n s t a n * t i n H a n s e n — i F r e u n d s A a n d — n æ r e d e d e n s t ø r s t e I n t e r e s s e f o r a l S l a g s K u n s t i n d u s t r i . M e d f o r n e m S m a g o g s i k k e r S a n s f o r d e t d e k o r a t i v e g a v h a n T e g n i n * g e r t i l M ø b l e r , B r o d e r i e r , M e t a l a r b e j d e r , B o g b i n d o . l .

F o r u d e n a r k i t e k t o n i s k F ø l e l s e h a v d e C o n s t . H a n s e n , o g i i k k e r i n g e r e G r a d , p l a s t i s k . L i g e s a a b e t e g n e n d e d e t e r , a t h a n b e g y n d t e s i n U d v i k l i n g s o m A r k i t e k t , v i l d e d e t h a v e v æ r e t , o m h a n f r a f ø r s t a f h a v d e v æ r e t B i l l e d h u g g e r . E n d v i d e r e h a v d e h a n Ø j e f o r d e t lin e * æ r e — p a a l i g n e n d e M a a d e s o m S o n n e . H a n f o r s t o d a t s a m l e e n F i g u r e l l e r e n G r u p p e i e t s t o r t o g s im * p e l t O m r i d s . E n d e l i g v i d s t e h a n n ø j a g t i g t , h v a d h a n v i l d e , h v i l k e t m e d s l a a e n d e T y d e l i g h e d f r e m g a a r a f U d t a l e l s e r i h a n s B r e v e o g i e n A f h a n d l i n g m e d T i t * l e n : » D e s k ø n n e K u n s t e r s E n h e d « , s o m h a n — g a n s k e v i s t f ø r s t i 1 8 6 3 — o f f e n t l i g g j o r d e i » N o r d i s k U n i v e r * s i t e t s * T i d s s k r i f t « . S k ø n t m a n v i l f i n d e r i g e l i g t m e d C i t a t e r i H a n n o v e r s * ) B o g , h i d s æ t t e s d o g e t P a r s o m s æ r l i g t v i g t i g e f o r d e n n e S a m m e n h æ n g : » D e n n ø j a g * t i g e E f t e r l i g n i n g , d e n f u l d s t æ n d i g e I l l u s i o n e r i k k e K u n s t e n s S a g . D e t e r s l e t i k k e K u n s t n e r e n s M a a l a t a f k o p i e r e N a t u r e n . . . H a n g i v e r d e t k a r a k t e r i s t i s k

v æ s e n t l i g e , u d e l a d e r d e t b e t y d n i n g s l ø s e , a f r u n d e r e l l e r s k æ r p e r U d t r y k k e t , e f t e r s o m h a n s V æ r k s H e l h e d k r æ * v e r d e t « . » E t h v e r t B i l l e d e f o r d r e r e n v i s L i g e v æ g t e l l e r a r k i t e k t o n i s k S y m m e t r i i L i n i e r n e « . U d t r y k k e n e

» d e n d e k o r a t i v e H e l h e d « , » E n h e d « , » S t r e n g h e d « g a a r s t a d i g i g e n . P a a e t u f u l d e n d t M a n u s k r i p t f i n d e r m a n T i t l e n : » O m S t r e n g h e d i K u n s t e n « . M a n v i l i a lt d e t t e g e n k e n d e U d t r y k , d e r e r b r u g t v e d O m t a l e n a f F r e u n d o g h a n s K u n s t , j a , é n s T a n k e g a a r h e l t t i l b a g e t i l

P. Bille-Holst: Opstilling.

Fot. Barby

A b i l d g a a r d . S a m t i d i g f ø l e r m a n e t f o r b a v s e n d e S læ g t * s k a b m e d S l a g o r d , d e r p a a i n g e n M a a d e e r o s s e l v f r e m m e d e . S t i k m o d s a t S o n n e h a v d e C o n s t . H a n s e n u d p r æ g e t a r t i s t i s k e T e n d e n s e r o g e n d e r m e d s a m m e n * h æ n g e n d e L i g e g y l d i g h e d f o r d e t s t o r e P u b l i k u m .

L i g e s o m f o r F r e u n d b l e v f o r C o n s t . H a n s e n P o m * p e j i s o g H e r k u l a n u m s M a l e r k u n s t d e n s t o r e O p l e v e l s e i I t a l i e n , o g h a n f o r d y b e d e s i g i d e n e n d n u m e r e i n d * t r æ n g e n d e e n d d e n n e , k o p i e r e d e f l e r e a f d e n s y p p e r s t e V æ r k e r o g v a n d t d e r v e d e n l e v e n d e F o r s t a a e l s e a f d e t d e k o r a t i v e i d e n s U d t r y k s f o r m e r . D o b b e l t i v r i g b l e v h a n , d a h a n s f o r d u m s A r b e j d s f æ l l e v e d F r e u n d s B o l i g , H i l k e r * ) , d e r v a r r e js t u d m e d d e n e n e H e n * s i g t a t s t u d e r e d e n a n t i k k e M a l e r k u n s t o g d e r v e d u d * d a n n e s i g t i l D e k o r a t i o n s m a l e r , s l u t t e d e s i g t i l h a m . D e t t e f ø r t e t il e t S a m a r b e j d e , h v i s e n d e l i g e R e s u l t a t b l e v F r e s k e r n e i U n i v e r s i t e t e t s V e s t i b u l e ( 1 8 4 4 — 5 3 ) . I d e t t e R u m , d e r i s i n A r t m a a s i g e s a t v æ r e a b s o l u t e n e s t a a e n d e i h e l e d e n n y e r e T i d s K u n s t , f i k C o n s t . k) S id e 1 87 £f.

7

') S e V i l h . L o r e n z e n : M a le r e n H ilk e r .

(10)

H a n s e n L e j l i g h e d t i l a t f ø r e s i n e I d e e r o m Stil, o m d e k o r a t i v H e l h e d u d i V i r k e l i g h e d e n . H a n f r e m t r æ d e r h e r m y n d i g o g s t o r s l a a e t i s i n e E g e n s k a b e r a f A r k i * t e k t o g P l a s t i k e r , m i n d r e d e r i m o d i s i n E g e n s k a b a f M a l e r . ( D e t m a a d o g i k k e g l e m m e s , a t d i s s e F r e s k e r e r s t æ r k t m e d t a g n e ) . B e t e g n e n d e f o r h a n s u * r e a lis t i*

s k e B e s t r æ b e l s e r e r e n U d t a l e l s e i e t B r e v fr a 1 8 5 3 , h v o r h a n f r e m h æ v e r , a t i n t e t i d i s s e B i l l e d e r e r » s k j u l t e l l e r o p l ø s t a f S k y g g e r o g L u f t t o n e r « . M a n s k u l d e p a a F o r h a a n d t r o , a t s a a d a n n e T e n d e n s e r m a a t t e g ø r e U n i v e r s i t e t s v e s t i b u l e n t i l e t s æ r l i g t V a l f a r t s s t e d f o r v o r t S l æ g t l e d s K u n s t n e r e . N a a r d e t t e s a a l a n g t fr a e r T i l f æ l d e t , e r d e t i f ø r s t e R æ k k e v o r e g e n S k y l d ; m e n d e t m a a u n æ g t e l i g b e k e n d e s , a t C o n s t . H a n s e n , h v o r r i g t h a n e n d h a r u d f o l d e t s i n m o d n e o g a f k l a * r e d e S k ø n h e d s s a n s , i k k e p a a l a n g t n æ r h a r n a a e t M a a l e t f o r s i n h ø j e S t r æ b e n . H a n s F o r b e r e d e l s e r t i l d e t t e V æ r k , b l . a. h a n s d i r e k t e S t u d i e r t i l d e t , l o v e r m e r , e n d R e s u l t a t e t h o l d e r . M e n e t S t o r v æ r k e r o g b l i v e r d e t d o g — v æ r d a t g ø r e t i l F o r b i l l e d e , o m i k k e f o r a n d e t s a a f o r d e n m a n d i g e V i l j e , d e n e t i s k e K r a f t , d e r e r l a g t i d e t .

H e l l e r i k k e K u n s t n e r e n s S a m t i d f o r s t o d a t p a a * s k ø n n e h a n s m æ g t i g e a a n d e l i g e K r a f t p r ø v e . E f t e r a t b a a d e F r e u n d o g T h o r v a l d s e n v a r d ø d e , F r e u n d i 1 8 4 0 , T h o r v a l d s e n i 1 8 4 4 , s a m m e A a r h v o r C o n s t . H a n s e n b e g y n d t e s i t s t o r e A r b e j d e , h a v d e d e n n a t i o * n a l e * n a t u r a l i s t i s k e R e t n i n g , d e t b o r g e r l i g e G e n r e m a l e r i o g L a n d s k a b s m a l e r i e t h e l t t a g e t M a g t e n . N e t o p i 1 8 4 4 h o l d t H ø y e n s it b e r ø m t e F o r e d r a g » O m B e t i n g e l s e r n e f o r e n s k a n d i n a v i s k N a t i o n a l k u n s t s U d v i k l i n g « ; 1 8 4 7 s t i f t e d e s » S e l s k a b e t f o r n o r d i s k K u n s t « . K l a s s i c i s m e n i D a n m a r k v a r f o r b i , f o r M a l e r k u n s t e n s V e d k o m * m e n d e e f t e r e n g a n s k e k o r t L e v e t i d .

C o n s t . H a n s e n h a v d e d o g o p r i n d e l i g i k k e s t a a e t h e l t e n e b l a n d t s i n e K a l d s f æ l l e r . E n d o g s a a p a a d e n , d e r m e d n a i v e s t U m i d d e l b a r h e d h a v d e s ø g t a t f ø l g e E c k e r s * b e r g s L æ r e , h a v d e F r e u n d ø v e t s i n I n d f l y d e l s e : p a a K ø b k e . * ) E f t e r a t h a n s V e n C o n s t . H a n s e n h a v d e f o r * l a d t K ø b e n h a v n , s k a l h a n v æ r e b l e v e t e n s t a d i g h y p * p i g e r e G æ s t i M a t e r i a l g a a r d e n . I F ø l g e E c k e r s b e r g s D a g b o g a r b e j d e d e h a n e n d o g s a a m e d v e d U d s m y k * n i n g e n a f e t a f d e n s V æ r e l s e r . K ø b k e s e l v f o r t æ l l e r i s i n e B r e v e , a t h a n h a r f a a e t m e g e t u d a f S a m t a l e r m e d F r e u n d . * * ) A l t s k a l v æ r e » s i m p e l t « . H a n v a r s i g s e l v i h ø j G r a d s i n » O m v e n d e l s e « b e v i d s t . H a n m e d * d e l e r s i n V e n C o n s t a n t i n , a t h a n h a r f a a e t » g a n s k e a n d r e B e g r e b e r o m K u n s t « ; h a n m a a n u t æ n k e o g g r u b l e s a a m e g e t p a a K u n s t e n , a t h a n b l i v e r r e n t m e l a n k o l s k

*) S m ig n . E. H a n n o v e r : C h r is te n K ø b k e .

**) I F ø lg e H a n n o v e r (S id e 8 8 ) d y r k e d e K ø b k e F r e u n d s o m n o g e t a f en G u d . H a n fø lte h a n s a lt fo r tid lig e D ø d s o m et h aa rd t S la g . I et B r e v til H i l k e r m in d e r h a n o m , h v o r le d e s F r e u n d i d e n æ rm este D a g e efter d eres fæ lle s A fr e js e til Ita lie n sta d ig h a v d e staaet f o r d e m : » J e g k u n d e slet ik k e faa h a m u d at H o * v e d e t , o g n aa r j e g ret m e d In teresse tæ n k e r paa, h v a d je g s k u ld e tage fat paa e lle r u d fø r e , saa b liv e r T a n k e n straks s lø v e t v e d F o r e s tillin g e n o m , at je g ej læ n g e r h ar h a n s R aa d o g V e j l e d n i n g « .

d e r a f . D e t f ø r t e t i l T v i v l o g A n f æ g t e l s e r , f o r d i d e t i v i s s e M a a d e r s t r e d m o d h a n s N a t u r . I k k e d e s t o m i n d r e r ø b e r h a n r u n d t o m i s i n e V æ r k e r e n S a n s f o r d e t m o n u m e n t a l e , f o r d e n s t r e n g e d e k o r a t i v e H o l d n i n g , d e r p a a i n g e n M a a d e b l o t e r t i l e g n e t e l l e r p a a t v u n * g e t , — b a a d e i s i n e h ø j s t f r e m r a g e n d e o g s t i l f u l d e A r k i t e k t u r b i l l e d e r , f . E k s . F r e d e r i k s b o r g b i l l e d e r n e i K u n s t i n d u s t r i m u s e e t ( f r a 1 8 3 4 — 3 5 ) , o g i f l e r e a f P o r * t r æ t t e r n e . S k ø n t I n d f l y d e l s e n f r a F r e u n d v e l n o k b r ø d i n d i K ø b k e s U d v i k l i n g m e d e n n o g e t p a a f a l d e n d e P l u d s e l i g h e d , e r d e r d o g B e v i s e r n o k p a a , a t h a n s a d i n d e m e d b e t y d e l i g e n a t u r l i g e F o r u d s æ t n i n g e r f o r a t l ø s e O p g a v e r i r e n t d e k o r a t i v R e t n i n g . N o g e t a f d e n A r t h a r v e l o g s a a f o r e s v æ v e t h a m , d a h a n i 1 8 3 9 i F ø l g e m e d C o n s t . H a n s e n o g H i l k e r g j o r d e S t u d i e r i d e n a n t i k k e M a l e r k u n s t i N e a p e l o g P o m p e j i . O g * s a a d a h a n v a r v e n d t h j e m , b e s k æ f t i g e d e h a n s i g m e d l i g n e n d e T a n k e r . D a h a n i s i n e s i d s t e A a r k n æ k k e d e s a m m e n a f S k u f f e l s e o v e r , a t h a n s M e d l e m s b i l l e d e t il A k a d e m i e t v a r b l e v e t f o r k a s t e t , t a lt e h a n l i g e f r e m o m a t s la a s i g n e d s o m D e k o r a t i o n s m a l e r . M e l l e m h a n s T e g n i n g e r f o r e k o m m e r f l e r e U d k a s t t i l D e k o r a t i o n e r i p o m p e j a n s k S t il. E n d v i d e r e d e l t o g h a n ( 1 8 4 4 — 4 5 ) i U d s m y k n i n g e n a f d e t i n d r e a f T h o r v a l d s e n s M u s e u m ( D e k o r a t i o n e r i P e n s e l s t u k o g F r e s k o e f t e r G e m m e r o g p o m p e j a n s k e M a l e r i e r ) .

E n d n u e e n a f E c k e r s b e r g s E l e v e r m a a n æ v n e s i d e n n e F o r b i n d e l s e : J ø r g e n R o e d . J u l i u s L a n g e , d e r i h a n s s e n e r e A a r s t o d h a m n æ r , f o r t æ l l e r , a t s k ø n t h a n i d e t v æ s e n t l i g e f ø l t e s i g s o m e n F o r t s æ t t e r a f E c k e r s b e r g s r e n t n a t u r a l i s t i s k e R e t n i n g , m i n d e d e s h a n d o g m e d s t ø r s t p e r s o n l i g H e n g i v e n h e d o g B e u n d r i n g H . E . F r e u n d : » A f h a m v a r h a n f ø r s t b l e v e n i n d v i e t i A n t i k e n , d e r i a lt , h v a d S t il a n g i k , b e s t a n d i g g j a l d t f o r h a m s o m K u n s t e n s e n e s t e s a n d e R e t t e s n o r . « H a n s n æ r e V e n s k a b s f o r h o l d i d e u n g e A a r t i l C o n s t . H a n s e n k u n d e h e l l e r i k k e b l i v e u d e n I n d f l y d e l s e p a a h a m . L i g e s o m d e n n e o g K ø b k e m a l e d e h a n b e t y d e l i g e A r * k i t e k t u r b i l l e d e r ( A r k i t e k t u r e n s k a l h a v e i n t e r e s s e r e t h a m l i g e s a a m e g e t s o m M a l e r k u n s t e n — j f r . C o n s t . H . ) , s v æ r m e d e h a n f o r d e p o m p e j a n s k e M a l e r i e r , o g v i s t e h a n » T i l b ø j e l i g h e d t i l a t l e t t e d e n u m i d d e l b a r e N a * t u r i a g t t a g e l s e A r b e j d e t v e d a t o p s t i l l e v i s s e D o g m e r . « * * ) E n d e l i g g a v h a n — s t a d i g l i g e s o m C o n s t . H a n s e n — T e g n i n g e r t i l y d e r s t s m a g f u l d t K u n s t h a a n d v æ r k , e n e n k e l t G a n g i S a m a r b e j d e m e d H i l k e r .

I V .

D i r e k t e h a r S o n n e i k k e h a f t n o g e n F o r b i n d e l s e m e d

» d e n F r e u n d s k e K l a s s i c i s m e « . H a n r e j s t e t i l U d l a n d e t s a m m e A a r , h v o r F r e u n d v e n d t e h j e m ( 1 8 2 8 ) , o g v a r f ø r s t t i l b a g e A a r e t e f t e r , a t F r e u n d v a r d ø d ( 1 8 4 1 ) . M e n g e n n e m s it S a m a r b e j d e m e d M . G . B i n d e s b ø l l k o m h a n i k k e d e s t o m i n d r e i F o r h o l d t i l d e n . B i n d e s * b ø l l * ) , d e r v a r l i g e s a a i n t e r e s s e r e t a f d e k o r a t i v K u n s t

*) Se d e n o v e n f o r a n fø r te B o g a f V ilh . W a n s c h e r .

**) S m ig n . K a r l M a d s e n : C h r is te n K ø b k e , U d e o g h je m m e , M a rts 1 88 4 .

f

t

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I m eget er de beslæ gtede m ed de b edste hjem lige danske arb ejd er, er jæ vne og enkle men gennem klarede, prægede af megen følsomhed... Vi vil standse ved enkelte M

1560 er bleven opmærksom paa dette Forhold og endnu ikke har haft Lejlighed til at undersøge, hvorledes det var, da Billedet blev malt, noterer jeg blot som et Indfald, at

Une interprétation de l’épisode, d’un goût plus délicat, se trouve dans la traduction italienne en vers des Métamorphoses, que Dolce, en 1553, a donnée sous le titre'

Hele denne Anordning ser jo ganske naturlig ud, men naar man tænker paa Rummets Indskrænkethed, paa alt det lilleputagtige i det nuværende Teater, hvor der overalt er nogle

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Jørgensen &

Foregaaendes Hustru Frederikke Juliane Louise, f. Datter af Geheiineraad Frederik K. Høi, pudret Frisure med Lokker og Blomst foroven. Hvid, firkantet udskaaren Kjole

Smith, Nicolai, Købmand, Stadskap- Steinmann, Peter Frederik, Kammer­ herre, Generallieutenant, I R.. Sommerhielm, Henriette

Interiør med Reflexlys, tilhører Lektor Marinus Nielsen.. Palatin, Rom, tilhører