• Ingen resultater fundet

Forslag til Projektinitieringsdokument (PID) Hjemmepleje-sygehusstandarder

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forslag til Projektinitieringsdokument (PID) Hjemmepleje-sygehusstandarder"

Copied!
17
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Forslag til

Projektinitieringsdokument (PID) Hjemmepleje-sygehusstandarder

Færdiggørelse af hjemmepleje-sygehusprojekt og overgang til drift 4. kvartal 2014.

8. december 2013

(2)

1 Indhold

1 STAMDATA ... 2

2 FORMÅL MED PROJEKTET ... 2

3 AFGRÆNSNING ... 4

4 FASER (MÅL OG SUCCESKRITERIER) ... 4

5 BUDGET ... 8

6 GEVINSTER ... 8

7 TEKNISK LØSNING ... 9

8 OVERDRAGELSE TIL DRIFT ... 11

9 ORGANISERING ... 12

10 AFHÆNGIGHEDER ... 14

11 KVALITET ... 14

12 RISICI ... 14

13 INTERESSENTER ... 15

14 KOMMUNIKATION ... 15

15 TOLERANCER ... 15

16 RAPPORTERINGSKRAV ... 16

17 REVISIONSHISTORIK ... 16

18 BILAG ... 16

(3)

2

1 Stamdata

Stamdata

Projektnavn Hjemmepleje-sygehusstandarder

Projektleder Jeanette Jensen

Projektets primære formål

1. januar 2014- 30. sept. 2014

Elektronisk understøttelse af sundhedsaftaler om indlæggelse og udskrivelse ved brug af MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder

-Færdiggørelse og opfølgning på implementering af hjemmepleje-sygehus standarderne, herunder version 1.02 -Fremtidig governance for ændringer og versionsopdatering -Afklaring vedr. vedhæftning af filer, version 1.0.3.

2 Formål med projektet

2.1 Den nuværende situation (baggrund)

MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder blev udviklet og pilottestet i MedCom7 perioden.

Målsætning om fuld udbredelse i Danmark indgik allerede i økonomiaftalen i 2010, hvor målet var forventet opnået ved udgangen af 2012. Dette mål har ikke været muligt at nå og er siden siden blevet justeret, aktuelt bl.a. i den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013- 2017. Målsætningen er her fuld teknisk implementering af alle MedCom standarder til under- støttelse af det tværsektorielle patientforløb ved udgangen af 2013 og fuld organisatorisk im- plementering ved udgangen af 2014.

Status for den tekniske udbredelse er november 2013 fuld drift i 3 regioner, mens 2 regioner (Region Midt og Region Syddanmark) fortsat er i gang med implementeringsforløb. For nogle kommuner og sygehusområder i disse regioner forventes forløbet at strække sig langt ind i 2014.

I løbet af pilotafprøvningsfasen og de første måneder i drift er nødvendige behov for rettelser identificeret og afklaret. Dette medførte at MedCom opdaterede hjemmepleje-

sygehusstandarderne til version 1.0.2. Den konkrete ibrugtagning af den nye version aftales i de enkelte regioner. Tidsrammen for overgangen er sat til perioden fra 1. april 2013 til udgan- gen af 2013. Overgangen er aktuelt kompliceret af manglende leverance fra en enkelte EOJ leverandør, hvilket forsinker processen og har indflydelse på øvrige aktørers udviklingsplaner, herunder leverandører. Kun en leverandør er aktuelt (november 2013) certificeret til den nye version 1.0.2 af standarderne.

Ændringsønsker og behov for tilpasning af standarderne er et vedvarende vilkår. Dette vilkår har i MedCom8 savnet faste styringsredskaber, såvel på det tekniske plan, som på det organi- satoriske herunder hele afklarings og beslutningsfasen omkring versionsopdatering. Derudover kan en udvidelse til socialområdet også betyde en nødvendig tilpasning af standarderne.

På det tekniske plan er der flere udfordringer i meddelelsesflowet som ikke er løst i MedCom8.

Bl.a. gentagne fremsendelser af automatiske indlæggelsesrapporter under samme indlæggel- sesforløb, manglende mulighed for at koble meddelelser sammen i et flow og et uopfyldt be- hov for tydeligt at kunne se ændringer i ny modtaget standard i forhold til tidligere modtaget standard (især plejeforløbsplan).

Afledte områder under hjemmepleje-sygehus er behovet for elektronisk kommunikation på patientforløb mellem kommunen og sygehusene som sker uden indlæggelse, dvs. på ambulan- te og skadesforløb. Dette behov dækkes ikke med de nuværende standarder og der har i MedCom8 været taget initiativ til udvikling af en mini-hjemmepleje-sygehusstandard til formå- let, men det er indtil videre sat i bero. I stedet søges behovet dækket ved hjælp af MedComs standard for korrespondancemeddelelse, hvor en proces for ensartet og struktureret anvendel- se på tværs af landet er i gang.

(4)

3 Tidligt i MedCom8 perioden har der været ønske om at kunne vedhæfte filer til hjemmepleje- sygehusstandarderne for at opnå en komplet udveksling af information ved sektorovergange.

Det drejer sig om eksempelvis smerteskemaer, AK behandling, diabetes/insulinskemaer og specifikke plejeplaner og på nationalt plan er det efterspurgt af diætister at kunne udveksle ernæringsplaner. De nuværende arbejdsgange er at eftersende de tilhørende skemaer enten på fax eller papir eller elektronisk i en korrespondancemeddelelse, uden sammenhæftning til den kommunikationsstandard, den skal supplere. At håndtere vedhæftning af filer i afsender og modtagersystem er en relativ omfattende udvikling og andre udviklingstiltag i både regio- ner og kommuner som er nødvendige at prioritere gør at en entydig plan for den videre udvik- ling ikke har været mulig at opnå i MedCom8 perioden. Der er derfor aftalt en yderligere ana- lyse af behovet for at vedhæfte filer.

Udviklingen og strategien for udveksling af den skriftlige dokumentation på tværs af kommu- ner og regioner skal også ses i sammenhæng med perspektiver for andre tværsektorielle pro- jekter, hvor data ikke sendes men deles, så som shared care løsninger, FMK, hjemmemonito- rering og anvendelse af telemedicinske løsninger.

Derudover udestår også en model for hvordan udvekslingen af standarderne kan ske når bor- geren /patienten behandles i privat regi i hhv. kommuner og regioner. Dette område forventes at indgå i kommende sundhedsaftaler 2015-2018.

Oversigt over emner i Hjemmepleje-sygehusprojekt som ikke er løst i MedCom8 MedCom9 Optimering af meddelelsesflow og visning af ændringer i ny modtaget meddelelse  Elektronisk kommunikation ved korte forløb uden indlæggelse

(skade og ambulante forløb) 

Fremadrettet versionsstyring, herunder governance for afklaring og beslutning om

versionsopdatering 

Afklaring af vedhæftning af filer og indhold i version 1.0.3  Koordinering af tiltag som kan have betydning for indhold i hjemmepleje-sygehus-

standarder: FMK, Fælles Sprog III, 3. generations sundhedsaftaler, udvidelse til soci- al/psykiatriområdet

Kommunikationsflow ved forløb i privat regi i hhv. kommune og region 

2.2 Formålet med projektets løsning

Formålet med hjemmepleje-sygehusprojektet i MedCom9 perioden har flere hovedområder:

1. Sikre fuld teknisk og organisatorisk udbredelse i alle regioner og kommuner i Dammark med henblik på ensartet og effektiv elektronisk udveksling, også på tværs af regionsgrænser.

2. Optimering af den tekniske styring af meddelelses flowet.

3. Bidrage til etablering af en governancemodel for fremadrettet versionsopdatering og afkla- ring af betydning af inklusion af socialområdet og udviklingsønske om vedhæftning af filer.

4. National koordinering af anvendelse af MedCom standarder til udveksling af information på tværsektorielle forløb mellem regioner og kommuner uden indlæggelse (skadesforløb og am- bulante forløb)

2.3 Projektets bidrag til strategiske mål

Fuld udbredelse af MedCom standarder indgår i den digitale strategi for sundhedsvæsnet 2013-2017. I 22 initiativer beskrives de konkrete tiltag under strategien, hvor delinitiativ 3.2.

fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation indeholder 3 delinitiativer:

(5)

4 1. Fuld teknisk implementering af MedCom meddelelser i regioner og kommuner

2. Organisatorisk understøttelse af MedCom kommunikation

3. Videre udbredelse og videreudvikling af MedCom beskeder bl.a. knyttet til dele af socialom- rådet.

Fuld udbredelse af MedCom standarder var et RSI pejlemærke med oprindeligt målopfyldelse til ved udgangen af 2012, men er forlænget til 2013.

Fuld udbredelse af MedCom standarder indgår i den fælleskommunale it-strategi. Her er målet beskrevet som fuld udbredelse af MedCom standarder til alle kommuner i 2015 og her menes også MedCom standarder mellem kommuner og praktiserende læger og apoteker.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_45565/cf_202/Digitaliseringsstrategi_- _endelig_version.PDF

2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen

Hjemmepleje-sygehusstandarderne udgør en ensartet ramme for udvekslingen af oplysninger i hele landet ved indlæggelse og udskrivelse af en borger som modtager eller skal modtage pleje og omsorg fra kommunen efter udskrivelse. Det bidrager til sikkerhed, kontinuitet og opfølgning ved sektorovergange på tværs af regioner og kommuner.

Anvendelse af hjemmepleje-sygehusstandarder bidrager til effektiv og struktureret udveksling af oplysninger til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Den fælles struktur i standarderne bidrager til fælles begrebsforståelse på tværs af regioner og kommu- ner.

2.5 Alternative løsningsscenarier

De alternative løsningsscenarier er anvendelse af fax, telefon og papir, samt anvendelse af korrespondancemeddelelse. Korrespondancemeddelelsen giver ikke mulighed for systematisk genbrug af data på tværs af systemer og understøtter ikke udvekling af struktureret funkti- onsevnedata.

3 Afgrænsning

Projektet omfatter kommunikation ved sektorovergange mellem kommunernes hjemmepleje område (dvs. hjemmehjælp, træning, hjemmesygepleje og hjælpemidler) og sygehuse og hospitaler/regioner.

Udvidelse til psykiatri og socialområde forventes afklaret i forbindelse med ØA 2015.

4 Faser (mål og succeskriterier)

Nedenstående faser tager udgangspunkt i 2.2. formålet med projektets løsning.

Nr. Fase Startdato Slutdato Varighed i mdr.

1 Projektforberedelse 12. november 2013 31.1.2013 1-2 mdr.

2 Projektorganisering MedCom9 12. november 2013 31.1.2014 2 mdr.

3 Fuld teknisk udbredelse Igangværende 30.09.2014 9 mdr.

4 Fuld organisatorisk udbredelse (Opfølgning)

1.1.2014 31.12.2014 12 mdr.

(6)

5

5 Certificering 1.0.2 12. november 2013 31.3.2014 4 mdr.

6 Teknisk optimering af flow (analyse og løsningsmodel)

1. januar 30. juni 2014 6 mdr.

7 Governancemodel versionsstyring

1.1.2014 30.6.2014 6 mdr.

8 Afklaring og beslutning om versi- on 1.03

1.1.2014 30. september 2014. 9 mdr.

4.1 Faseplaner

Projektplan fase 1: Projektforberedelse

[12. november 2013- 31.12.2013]

Overordnet mål

Forberedelse af projektet med udarbejdelse af PID og projektplan

Milepæle

 Godkendelse af PID

Succeskriterier

at indhold i projektplan er afklaret og godkendt MedCom ledelse og MedCom styregruppe

Leverancer

 Nærværende PID

Projektplan fase 2: Projektorganisering MedCom9

12. nov. 2013-31.01.2014

Overordnet mål

At MedComs faglige referencegruppe for projektet er (gen/)udpeget og gruppens opgave er klar og velbeskre- vet

Milepæle

 Kommissorium godkendt for MedCom hjemmeplejesygehusgruppe

Succeskriterier

Hjemmepleje-sygehusgruppen kender sin rolle, opgave og ansvar for projektet i MedCom9

Leverancer

 Kommissorium godkendt for MedCom hjemmeplejesygehusgruppe

 Medlemmer fra regioner og kommu- ner på opdateres på MedComs hjem- meside

Projektplan fase 3 : Fuld teknisk udbredelse

Fuld teknisk udbredelse igangværende – 30.09.2014

Overordnet mål

At MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder er teknisk implementeret som er tilgængeligt i EOJ og EPJ

Milepæle

 75 % udbredelse 31.12.2013

 100 % udbredelse 30.09. 2014 Succeskriterier

At fuld teknisk udbredelse er op- nået senest 1.6.2014

Leverancer

 Teknisk monitorering og statistik

 Vejledning og support til opstartsfase i kommuner og regioner

(7)

6

Projektplan fase 4: Fuld organisatorisk anvendelse

01.01.2014-30.09.14

Overordnet mål

Organisatorisk anvendelse af MedCom standarder i regioner og kommuner.

Milepæle

 Erfaringsopsamling organisatorisk an- vendelse

 Erfaringsopsamling på tidstro anven- delse

Milepæledefinition afhænger delvist af national model for organisatorisk udbre- delse

Succeskriterier

Optimal organisatorisk anvendel- se af MedCom standarder ved ind- læggelse og udskrivelse

Leverancer

 Vejledning og support om anvendelse af MedCom standarder til kommuner og regioner

Projektplan fase 5 Certificering af version 1.0.2

01.01.2014-31.3.2014

Overordnet mål

Alle EOJ og EPJ leverandører er certificeret til version 1.0.2

Milepæle

 Aftaler om certificering og test indgå- et feb. 2014

 Test og certificering fuldført udgang 1. kvartal 2014

Succeskriterier

Driftssikker version 1.0.2 i hen- hold til MedCom krav

Leverancer

 Test og certificering af EOJ og EPJ le- verandører 1. kvartal 2014

Projektplan fase 6 Teknisk optimering af flow (analyse og beskrivelse af løsningsmodel)

01.01.2014-30.6.2014

Overordnet mål

At opnå sammenhæng i meddelelses flow og minimere- gentagne afsendelser af indlæggelsesrapport i samme forløb

At klinisk personale nemt kan overskue ændring i en ny modtaget standard i forhold til forrige

Milepæle

 Analyse og problemløsninger er be- skrevet udgang 1. kvartal 2014.

 Løsningsmodel og konsekvenser for opdatering teknisk og organisatorisk er beskrevet udgang 2. kvartal 2014.

Succeskriterier

Fuld klarhed over løsningsmodel og grundlag for implementering

Leverancer

 Afholdelse af 3 (+)arbejdsmøder med leverandører + teknisk udvikler (e) fra MedCom

(8)

7

 Afrapportering om konsekvens for implementering af løsningsmodel

Projektplan fase 7 Governancemodel versionsstyring

01.01.2014-30.6.2014

Overordnet mål

Opdateringsforløb ved nye versioner håndteres efter faste forpligtende aftaler og med udgangspunkt i fælles styringsmodel

Milepæle

 Udkast til governancemodel foreligger primo 2014

 Plan for videre proces

 Høring og godkendelsesproces

 Styringsmodel foreligger medio 2014 Succeskriterier

Succesfuld og effektiv opdatering af standarder uden unødig res- sourcespild i kommuner og regio- ner

Fuld tilslutning fra EOJ og EPJ le- verandører til governancemodel

Leverancer

 Bilaterale arbejdsmøder

 Udkast til MedCom styregruppe primo 2014

 Plan for videre proces

Projektplan fase 8

Afklaring og beslutning om version 1.03 01.01.2014-31.08.2014

Overordnet mål

At indhold til næste version 1.0.3 afklares, herunder også afklaring af inklusion af psykiatri/socialområde

Milepæle

 Beslutning er taget om vedhæftning af filer skal indgå i 1.0.3 udgang 2.

kvartal 2014.

 Høringsudkast klart til version 1.0.3.

august 2014

 Teknisk standardopdatering Succeskriterier

Opnået konsensus om indhold i version 1.0.3

Version 1.0.3 er godkendt teknisk af leverandører

Plan for implementering foreligger i henhold til governancemodel for versionsstyring

Leverancer

 Systematisk erfaringsopsamling ver- sion 1.0.2.

 Erfaringsopsamling ambulante og skadeforløb

 Mødeafholdelse i projektgruppe

 Oversigt indhold til kommende versi- on opdateres

 Teknisk standardopdatering af versi- on 1.0.3.

(9)

8

5 Budget

Styregruppefinansieret projekt (1000 kr.)

Posteringstekst 2014 2015 2016 2017 I ALT

Indtægter 0 0

Lønninger 700 700

Øvrig drift 100 100

Ekstern 150 150

IALT 950 950

6 Gevinster

6.1 Business-case

KL har udarbejdet businesscase for implementering af MedCom standarder i forbindelse med handleplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den kan hentes her:

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_58046/scope_0/ImageVaultHandler.aspx Der er ved projektets start i MedCom7, udarbejdet en Gevinstpotentialerapport af Deloitte (maj 2010) på implementering af MedCom standarder. Der fremhæves følgende gevinstpoten- tialer:

 Smidig kommunikation og enklere arbejdsgange

 Automatisering og færre dobbelt registreringer

 Bedre datakvalitet

 Fleksibel arbejdstilrettelæggelse

 Mere kvalitet og sammenhæng i overgangen mellem sygehus og kommune De 5 gevinstpotentialer er vurderet efter forskellige gevinsttyper:

 Tidsbesparelser

 Udgiftsbesparelser

 Reduktion af administrative byrder

 Styrket faglig indsats

 Direkte patient/borger-relaterede gevinster.

(10)

9 Skema fra Deloitte rapporten, side 13 (http://www.medcom.dk/dwn3796)

Der er ikke udarbejdet businesscase for forbedret flow og vedhæftning af filer.

6.2 Kvalitetsløftsgevinster

Struktureret og ensartede rammer for udveksling af oplysninger ved indlæggelse og udskriv- ning bidrager til sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer, således at den nødvendige pleje og behandling sker kontinuerligt over sektorgrænser og er potentielt med til at forebygge fejl og misforståelser ved sektorovergang.

Optimering af flow vil bidrage til unødig afsendelse af indlæggelsesrapporter, bedre kobling af meddelelser og dermed bedre overblik for den kliniske medarbejder i kommuner og på syge- huse/hospitaler.

En fremtidig model for håndtering af ændringer og versionsopdatering vil skabe sikkerhed for planlægning af opdateringsforløb til gavn for personale i regioner, kommuner, it-leverandører.

7 Teknisk løsning

Der er i MedCom 8 identificeret flere tekniske problemer, som ikke er løst. Det er dels knyttet til meddelelses flow og dernæst er det en barriere for smidig anvendelse at personalet ikke tydeligt kan se, hvad der er ændret i forhold til tidligere modtaget standard. Manglende kon- takt ID i meddelelserne gør at de ikke teknisk kan kobles sammen til et forløb i hhv. modtager og afsendersystem. Tilføjelse af kontakt ID til meddelelserne, herunder også på adviser anses for en forudsætning for at it-systemerne kan sammenkoble meddelelsesflowet under et ind- læggelsesforløb. Dette skal afdækkes teknisk i samarbejde med leverandørerne.

Nedenstående tabel viser de standarder der er omfattet af hjemmepleje-sygehusprojektet og den konkrete indsats i MedCom9.

(11)

10 Hjemmepleje-

sygehusstandard

Teknisk udfordring

(og organisatorisk)

MedCom9 indsats

Indlæggelsesadvis DIS20/XDIS20

Manglende mulighed for kobling af meddelelser

Kontaktbaseret registrering udløser nye indlæggelsesadviser ved over- flytning, hvilket gør at der sendes for mange (autogenerede) indlæg- gelsesrapporter Monitorering af antal forløb umulig /besværliggjort pga. mange adviser under indlæg- gelsesforløb

Manglende mulighed for fordeling til flere fagsystemer

Kontakt ID tilføjes

Analyse af om tilføjelse af kvalifikator til indlæggelsesadvis kan udnyttes til forbedret flow

Teknisk løsning af fordeling af advis til flere fagsystemer i kommunen følges i samarbejde med KL/KOMBIT

Udskrivningsadvis DIS17/XDIS17

Manglende mulighed for kobling af meddelelser

Regioner og sygehuse anvender uens opsætning af advis- produktion ved overflytning

Tidstro afsendelse ej opnået alle steder

Monitorering af antal forløb umulig /besværliggjort

Kontakt ID tilføjes

Ensretning af håndtering af advis- produktion ved overflytninger ved ensartet udnyttelse af eksisterende kvalifikatorer.

Organisatorisk sikring af at udskriv- ningsadvis sendes og modtages tidstro

Indlæggelsessvar DIS14/XDIS14

Udfases i takt med implementering

af indlæggelsesrapport Udfasning i takt med at autogeneret indlæggelsesrapport implementeres Udgå som MedCom/RSI pejlemærke PM21

Indlæggelsesrapport XDIS16

Nye indlæggelsesadviser ved over- flytning generer nye automatiske indlæggelsesrapporter

Ændringer i ny modtaget indlæg- gelsesrapport er ikke fremhævet

Kontakt ID ud fra indlæggelsesadvis tilføjes

Teknisk løsning til visning af ændringer i forhold til tidligere modtaget indlæg- gelsesrapport

Opfølgning på statistik A- generet og M genreret indlæggelsesrapport

(Håndtering af ændringsønsker) Plejeforløbsplan

XDIS21

Manglende mulighed for kobling af meddelelser

Sendes ofte flere gange til kom- munen og her er det en stor udfor-

Kontakt ID tilføjes

Teknisk løsning til visning af ændringer i forhold til tidligere modtaget indlæg-

(12)

11 dring for kommunen at se ændrin-

ger i forhold til tidligere modtaget plejeforløbsplan. Værktøjer til visning af ændringer ikke opnået for leverandører

gelsesrapport (Håndtering af æn- dringsønsker)

Melding om færdigbe- handling

XDIS19

Manglende mulighed for kobling af meddelelser

Genfremsendelse til kommunen når behandling genoptages på færdigmeldt patient

Kontakt ID tilføjes

Ny version 1.0.3 kan gensende XDIS19 ved genoptaget behandling.

Ikke i drift endnu. XDIS19 er opdateret i kladdeformat. Obs betydning for statistikopsamling at XDIS19 sendes med forskelligt indhold.

Udskrivningsrapport XDIS18

Manglende mulighed for kobling af

meddelelser Tilføjelse af kontakt ID

(Håndtering af ændringsønsker)

Korrespondance meddelelse ad hoc til hjemmepleje- sygehus

kommunikation

Korrespondance retur som svar på plejeforløbsplan besværliggjort og har ingen kobling til oprindelig besked.

Kobling af kontakt ID fra meddelesen som den er knyttet til

Enkelt besvar-funktionalitet og afsen- delseslogistik skal sikres

VANS Envelope ? ?

8 Overdragelse til drift

8.1 Overdragelse af leverancer fra projekt til drift

Hjemmepleje-sygehusprojektet forventes afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2014, hvorefter det overgår til drift.

MedCom:

Test og certificering nye leverandører Monitorering af anvendelse

Vejledning og support, herunder bistand ved fejludredning omkring anvendelse Håndtering af rettelser og ændringsønsker

Koordinering af tiltag med betydning for indhold i hjemmepleje-sygehusstandarder Regioner/kommuner:

Sikre overvågning og fejlhåndtering

Løbende opfølgning på drift iht. aftaler om anvendelse Håndtere aftalte versionsopdateringer, jf. årshjul

(13)

12

9 Organisering

9.1 Projektorganisation

Hjemmepleje-sygehusprojektet er organiseret efter traditionel MedCom projektopbygning med en sundhedsfaglig/it-faglig gruppe sammensat bredt fra kommuner og regioner og en leveran- dørgruppe bestående af EPJ og EOJ leverandør systemer, samt VANS leverandører.

9.2 Styregruppe

Projektet har ikke en særskilt styregruppe, men styres gennem MedComs styregruppe.

Rolle Navn og titel Enhed

Styregruppeformand / projektejer

MedCom styregruppe Medlemmer af MedComs styregruppe:

http://medcom.dk/wm110012

&Kode=MedCom-styregruppen Seniorbruger (gevinstejere) KL og Danske Regioner

Seniorleverandør -

[Tilføj yderligere roller efter behov.]

9.3 Projektgrupper

Den nuværende hjemmepleje-sygehusgruppe findes her:

http://medcom.dk/wm110012&Kode=National%20sygehus-kommunearbejdsgruppe Revidering af projektgruppens sammensætning er en del af projektets organisering.

Sammensætningen af gruppen skal tage højde for repræsentation af store/små kommuner og at de forskellige it-systemer er repræsenteret. Repræsentation fra alle 5 regioner med kom- munerepræsentanter fra hver region.

MedCom Hjemmepleje- sygehusgruppe

Titel Navn Organisation

Region Nord

Repr. fra kommuner i region Nord Region Midt

Repr. fra kommuner region Midt Region Syddanmark

Repr. fra kommuner region Syd Region Hovedstaden

Repr. fra kommuner region Hovedstaden Region Sjælland

Repr. fra kommuner region Sjælland

(14)

13 MedCom kommune-sygehus

leverandørgruppe

Titel Navn Organisation

Produktchef Heidi Hougaard Madsen Avaleo Aps

Teknisk produktionsleder Randi Jørgensen Avaleo Aps

Konsulent Kim Bjørn Hansen CGI Danmark

Complimenta A/S

Konsulent Michael Vognsen Nielsen CSC Scandihealth A/S (EPJ)

Integration Architect Ole Vilstrup CSC Scandihealth A/S

Business Analyst Marius de Jaeger CSC Scandihealth A/S (EOJ)

Account Manager Merete Køppen Evenex

Teamleder Nina Granath KMD Care

Seniorarkitekt Claus Jørgen Pedersen KMD EKJ

Teknisk seniorkonsulent Bolette Friis Jensen KMD A/S EDI services

Senior Architect Jesper Haffgaard Systematics

Senior Clinical adviser Susanne Grøndahl Ssytematics

Udviklings og produktchef Rune Møller Andersen Team Online

Senior udvikler Bo Frydkjær Jørgensen Team Online

It konsulent Morten Lyhne Thuesen It product/Region Syddanmark

Konsulent Ulrik Schønnemann MedWare

Konsulent/ teknisk udvikler Jacob Glasdam MedCom

Konsulent/ teknisk udvikler Michael Due Madsen MedCom

9.4 MedCom projektbemanding

Rolle Navn Kompetencer

Projektleder Jeanette Jensen Projektledelse Mødeledelse Koordinatorrolle

Konsulent Kate Kusk Vejledning og support

Opdatering SOR

Supervisor Dorthe Skou Lassen Sparring og supervision til pro- jektleder

Sekretær Iben Søgaard Mødeindkaldelser, referater mv.

Teknik standarder Jacob Glasdam Certificering og test, vedligehol- delse af standarder

Statistik mv. Ulrik Schønnemann Leverandør af MedCom statistik

(15)

14

10 Afhængigheder

Handleplan for den ældre medicinske patient

Økonomiforhandlinger 2015 kan få indflydelse på projektet- Udvidelse af socialområdet Sundhedsaftaler 2015-2018 kan få indflydelse på projektet

SAPA projekt og Fælleskommunal beskedfordeler Implementering af FMK i regioner og kommuner Implementering af FS III i kommunerne

Etablering af tværsektorielle løsninger til deling af data, herunder telemedicinske løsninger.

Harmonisering til andre MedCom standarder og (kommende) MedCom årshjul for versionssty- ring

11 Kvalitet

SSI har etableret monitoreringsværktøj til målopfyldelse af sundhedsaftaler. En række para- metre kan udsøges på

http://www.esundhed.dk/sundhedsaftaler/Pages/default.aspx

Bl.a. antal færdigbehandlede patienter, Patienttilfredsheds undersøgelser, monitorering af om kommuner og regioner anvender Medcom standarder.

12 Risici

Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforan- staltning

Forsinket implemente- ring på sygehusene

Nærkommuners implementering påvirkes.

Motivation falder

At understøtte åbenhed og koordineringsarbejde Bistå med udarbejdelse af nød- planer, samt evt. bistå med værk- tøjer (stylesheets m.m.) i nødløs- ninger

RSI

MedCom styregruppe

Fejl i drift af 1.0.2 Fejl i kommunikation Mangel på kommuni- kation

Skærpe krav til forudgående test før drift.

MedCom og leverandører

Fejl leverancer fra leve- randører

Bistå med udarbejdelse af nød- planer, samt evt. bistå med værk- tøjer (stylesheets m.m.) i nødløs- ninger

MedCom og leverandører Kommuner og Regioner

Udbud Forsinket imple-

mentering

Understøttelse af drift og opdate- ring af standarder skal sikres trods udbud

Regioner og kommuner

(16)

15

13 Interessenter

Kommuner, KL

Danske Regioner og RSI NSI

Leverandører af EOJ og EPJ løsninger

14 Kommunikation

14.1 Hovedbudskaber

Budskaber

Projektets vision og strategi:

Elektronisk understøttelse af sundhedsaftaler ved indlæggelse og udskrivelse med hen- blik på at sikre sammenhæng i borger/patientforløb på tværs af sektorer

Projektets indhold: Implementering af indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, melding om færdigbehand- ling, udskrivningsrapport i EPJ og EOJ systemer i kommuner og sygehus

Resultater og gevinster: Enkle og smidige arbejdsgange med genbrug af strukturerede data i EOJ og EPJ ved indlæggelse og udskrivelse

It-løsningen: Indlæggelsesrapport automatisk afsendelse og mulighed for manuel opdatering Plejeforløbsplan, melding om færdigbehandling, udskrivningsrapport

Organisatorisk og teknisk implementering

14.2 Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper

Formidling af budskaber

Interessent Budskab Medie Effekt Dato Ejer

KKR digitaliserings- netværk

Løbende oriente- ring om projek- tets udvikling

Møde [Hvad er den for-

ventede effekt af kommunikationen?]

Ca. 4 årlige møder

MedCom, projekt- leder

Faglige og politiske ledere i kommuner

Projektets formål og sta- tus

KL konferen- cer og møder

Ledelsesopbakning til at sikre organisa- torisk forankring

Ca. 3 årlige KL konfe- rencer

MedCom

Undervisere, system- administratorer og projektledere

Vejledning om implementering

MedCom Guide Hjemmepleje Sygehus- standarder

Vejledning og in- formation og bag- grund, opbygning, lovgivning

2. udgave juni 2013 Opdateres ved behov

MedCom

Klinisk personale i kommuner og regio- ner

Anvendelse af MedCom stan- darder

Faglig Guide Hjemmepleje Sygehus- standarder

Vejledning i anven- delse

2. udgave juni 2013 Opdateres ved behov

MedCom

15 Tolerancer

Toleranceområde Råderum for projektleder

Projektudgifter: Udgifter ud over budgettet = rapporteres til styregruppen.

Interne ressourcer: Ingen tolerance

Tid: I forhold til budgettet.

Afvigelser og ændringer godkendes af:

Styregruppen

(17)

16

16 Rapporteringskrav

[Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx krav til afrapportering til styregruppe eller ekstern finansiering.]

Rapport/produkt Modtager Formål Frekvens

MedCom monitorering RSI, MedCom styregruppe Porteføljestyring Hver 3. mdr(?) MedCom projektopfølgning National portefølge

styregruppe

Portefølgestyring ?

17 Revisionshistorik

[Udfyld nedenstående skema ved ændringer i PID.]

Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter

22. 11.13 0.9 Jeanette Jensen

08.12.13 1.0 Budget opdateret

Tolerancer

Lars Hulbæk

18 Bilag

Statusrapport Hjemmepleje-sygehusstandarder, MedCom8, http://medcom.dk/dwn6323 Psykiatri og MedCom standarder, http://medcom.dk/dwn5879

Monitorering af sundhedsaftaler

http://www.esundhed.dk/sundhedsaftaler/Pages/default.aspx KL digitaliseringsstrategi

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_45565/cf_202/Digitaliseringsstrategi_- _endelig_version.PDF

Gevinstpotentialer Deloitte maj, 2010, http://www.medcom.dk/dwn3796

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Projektets primære formål At udvikle og udbrede forløbsplansløsningen til alle lægesystemer, så alle praktiserende læger har mulighed for at give deres patienter med kroni-

MedCom meddelelser (strategiens initiativ 3.2) Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation i regioner og kommuner.. Skelnen mellem projekter og

Eksempelvis Plan for behandling / Udredning, Mobilisering under indlæggelsen, evt. september 2009 Kontakt til sygehus. Afdeling, afsnit tlf. 8-16) Bemærkning: aftaler med pårørende

Relevante sygehusafdelinger i alle 5 regioner og minimum 80 kommuner anvender telemedi- cinsk sårvurdering i samarbejdet omkring venøse sår og diabetiske fodsår.. Klinikernes

Når pernille spørger Dennis hvad han tænker om det, siger han: ”Jeg skal nok gå til lidt mere sport, men der ikke rigtig noget jeg har lyst til, eller nogen jeg kan følges med..

Formaalet med Forsøgene har været at belyse Virkningen af Fosforsyre og Kali, tilført hver for sig eller sammen, Virk- ningen af forskellige Fosforsyre- og Kaligødninger og endelig

af de pædagoger, som ikke har overvejet et jobskifte, vurderer det fysiske arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads som godt, mens det samme gælder 35 pct.. I interviewene med

1) Danske Regioner. Udvidet frit sygehusvalg. 3) Samtale med Rikke Winther Strunge fra Region Syddanmark, den 12.01. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt