• Ingen resultater fundet

KICK OFF-møde for de to nye MedCom-FHIR standarder

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "KICK OFF-møde for de to nye MedCom-FHIR standarder"

Copied!
89
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Odeon, 22. januar 2020

KICK OFF-møde for de to nye MedCom-FHIR

standarder

Advis om Sygehusophold

Udvidet Korrespondancemeddelelse

(2)

1. Velkommen

2. Status på de to projekter og samarbejdsaftaler

Advis om sygehusophold v. Jeanette Jensen

Udvidet korrespondancemeddelelse v. Kirsten Ravn Christiansen

Samarbejdsaftaler v. Dorthe Skou Lassen

3. Tidsplan og planer for workshops i 2020 v. Jeanette Jensen Pause 11.15-11.30

Del 2: FHIR og de to kladdeversioner af standarderne 4. Intro til MedComs modernisering v. Michael Johansen 5. Generel introduktion til FHIR v. Torben Hagensen

Frokost 12.45-13.30

6. Sammenhæng, afhængigheder og koordination af FHIR i Danmark v. Michael Johansen 7. MedComs FHIR-tilgang v. Ole Vilstrup

8. Præsentation af FHIR repository: Simplifier v. Irene Zuschlag 9. Præsentation af kladdeversioner (materiale gennemgås på dagen)

FHIR-advis v. Irene Zuschlag

FHIR-korrespondance v. Torben Hagensen Pause m. kaffe og kage 15.00-15.10

10. Hvordan kommer man i gang med FHIR? v. Torben Hagensen

11. 15.25-15.45Opsamling og afrunding – hvad sker der nu v. Michael Johansen og Dorthe Skou Lassen 12. Næste workshop er d. 11. maj 2020

(3)

DEL 1

Orientering om de to projekter og workshops 2020

(4)

Status på projekt

Advis om sygehusophold

v. Jeanette Jensen, jej@medcom.dk

(5)

Agenda

• Baggrund

• Proces krav til indhold

• Indhold i ny ”Advis om sygehusophold”

• Use cases

• Status for dokumentationen

• Hvordan udveksles den nye FHIR advis?

• Under afklaring

• Fra nu og til næste workshop- hvad så?

FHIR Standard

” Hospital Notification”

”ADTHOS”

(6)

Baggrund og lidt historik

Lang indflyvning til ny standard for sygehusadviser

Behov dokumenteret i analyse MedCom10

Ny isoleret standard til ”Akut ambulante kontakter” eller modernisering af eksisterende advis-standarder?

MedCom11: POC for moderniseret sygehusadvis

Opdatering af indhold og mulighed for deling (!) Sammenhæng til moderniseret infrastruktur

Status medio 2019: Pga. lange udsigter med ny infrastruktur:

Derfor: Indstillet 2. okt. 2019 til implementering i nuværende infrastruktur

Analyserapport

(7)

Afklaring af krav til ”Advis om sygehusophold”

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe

Sammensat af 32 repræsentanter fra alle 5 regioner og tilhørende kommuner

2018:

Proces med afklaring af krav Start 2019:

Afsluttet med dokumentet ”Krav til indhold”

Krav til indhold

(8)

Indhold i advis om sygehusophold

(9)

”Advis om sygehusophold” /ADTHOS*

Fra to standarder EDI/XML

Indlæggelsesadvis XDIS20/DIS20

Udskrivningsadvis XDIS17/DIS17

Til én generisk standard ”Advis om sygehusophold”

med flere udfaldsrum, som afspejler patientens aktuelle status

INDHOLD

+

Akut ambulante ophold + Advis ved orlov + Advis ved dødsfald*

+ Advis fra hospice

FORRETNINGSREGLER:

Overflytninger ensrettes Annulleringer og rettelser

*både ved død ved ankomst og død under sygehusophold

(10)

Use cases

Forretningsregler Teknisk implementering

indhold og forretningsregler

for anvendelse

(11)

Status for dokumentation af den nye standard

(12)

Dokumentation af FHIR Advis om sygehusophold

• 3 dele

Tekstuel del

(afsnit A) dansk + eng.

Profil

Use case beskrivelser dansk + eng.

FHIR advis om

sygehusophold

(13)

Dokumentation på Simplifier.net

Målsætning om

dokumentation ét sted FHIR dokumentation

• Tekstuel del (DOC)

• Use cases

• Profil

OBS!

• MedCom arbejder på optimering af

formatering så fordele i

Word/pdf bevares

(14)

Advis om sygehusophold

Tekstuel del

(sv. til Sundhedsfaglige anbefalinger Afsnit A):

• Formål

• Baggrund

• Overordnede krav til : Indhold

& forretningsmæssig anvendelse

Version 0.7: Feedback modtages!

(15)

Use case beskrivelser – status

• Arbejdsproces 2019:

– 2. kvartal 2019: Kvalificeret i samarbejde med EPJ leverandører (afsendelse)

– 3. kvartal 2019. Kvalificeret i samarbejde med EOJ leverandører (modtagelse)

OBS! Efterfølgende ændringer tilføjet siden:

– Overblik ”Patientrejser” - use cases er tilføjet – Præcisering af hospices’ anvendelse af

sygehusadvis

– Ændring fra status akut ambulant til indlagt

Version 0.9: Feedback modtages!

(16)

Profile

• Præsenteres senere i dag

(17)

Hvordan udveksles den nye advisstandard?

(18)
(19)

Hvad er under afklaring?

(20)

– Rækker nuværende lovgrundlag for udveksling af adviser (Retssikkerhedslovens

§12c) til også at omfatte akut ambulante sygehusophold?

– Afklaring pågår i proces mellem KL, Socialministeriet og Sundhedsministeriet

• Beskedfordeling:

– Understøttelse af beskedfordeling af sygehusadviser til andre systemer end EOJ og SAPA

– Afklaring i samarbejde mellem KL, KOMBIT, MedCom er i gang.

• Teknisk:

– Afklaring af kvitterings flow ved flere modtagere

(21)

– Videre udvikling og dokumentation FHIR profilering – Nye HL7 koder færdiggøres

– Kvalificering/tilretning tekstdel/use cases- ved fejl/behov for præciseringer – Hvordan arbejdes med kvitteringer ved flere modtagere

• Leverandører/brugerrepræsentanter

– Anvende Simplifier

– Review, feed back/input til dokumentation

(22)

Spørgsmål?

https://www.medcom.dk/projekter/moderniseret-sygehusadvis

(23)

Status på projekt

Udvidet Korrespondancemeddelelse

v. Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk

(24)

Agenda

Baggrund – Hvorfor ny standard?

Formål

Proces indtil nu og Status

Indhold og Funktionalitet i Udvidet Korrespondancemeddelelse

Bilag og Klassifikationsserver

Overgangsperiode med samtidig drift

Afklaring og Input

(25)

Baggrund - Hvorfor ny standard?

• Korrespondancemeddelelsen DIS91/XDIS91

Implementeret i mange IT-systemer Bruges af mange forskellige faggrupper

Hvorfor ny standard?

• Imødekomme ønsker til og behov for forbedring

Tekniske forbedringer af meddelelsen

Mulighed for at medsende bilag i meddelelsen Brug af unikke ID’er

Tydelig afsender/underskriver

Hvorfor nu?

• I tråd med MedCom-Modernisering

• Psykiatri- og socialområdet i udvikling

(26)

Formål

MedComs styregruppe godkendte d. 3. marts 2019, at MedCom udarbejder en ny standard for korrespondancemeddelelser.

Arbejdstitel: Udvidet Korrespondancemeddelelse

Formålet med Udvidet Korrespondancemeddelelse er på sigt at erstattet MedCom- standarderne for korrespondancemeddelelser DIS91/XDIS91

Formålet er at:

Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter

Styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område

Give mulighed for at vedhæfte og udveksle digitale bilag mellem forskellige aktører

Understøtte automatisk sortering ved modtagelse via brug af fælles nationale kategorier (=overordnede overskrifter)

Respektere regionale samarbejdsaftaler ved at bevare muligheden for at angive regionalt aftalte emneord (=supplerende overskrifter)

(27)

Proces indtil nu

Sommer 2019:

Nedsættelse af national arbejdsgruppe

September 2019:

Arbejdsgruppe- møder: indhold og funktionalitet

Okt/Nov 2019:

Behandling af input og udarbejdelse af høringsmateriale

December 2019:

I Høring ved relevante MedCom-grupper og publiceret på

MedComs hjemmeside

Dec19/Jan20:

Høringssvar og arbejdsgruppemøde

(28)

Profilen Tekstuel

del

Use case beskrivelser

UDKAST

(29)

indeholde information om:

Borger/patient som henvendelsen vedrører Afsender

Modtager Kategori

Meddelelsestekst

Signeret af (herunder bl.a. afsenders navn,

stillingsbetegnelse og overordnet telefonnummer)

• Udvidet Korrespondancemeddelelse kan (=frivilligt) indeholde:

Emne Bilag

(30)

Kategori (=skal vælges) Emne (=kan angives)

Fortæller på et overordnet niveau, hvad indholdet i Udvidet

Korrespondancemeddelelse drejer sig om

Vælges ud fra en national fastlagt liste med aftalte kategorier

Nationale kategorier (obs! stadig i proces!):

Ambulant Andet Dødsfald

Forløbskoordinering Hjælpemidler Medicin

Psykiatri, social, handicap Rusmiddelbehandling Sundhedspleje Sygepleje Telemedicin Træning Udskrivelse Vedr. henvisning Visitation

Undersøgelsessvar

Supplerer den valgte kategori med yderligere emneord, som fortæller i

yderligere detaljer, hvad indholdet i Udvidet Korrespondancemeddelelse drejer sig om

Vælges ud fra de regionalt aftalte emneord eller angives som selvskrevet fritekst

Understøttelse af brugeren:

Regionalt aftalte emneord mappes op til de relevante nationale kategorier

Bruger: vælger blandt de kendte regionale emneord

System: påsætter automatisk den relevante kategori (Obs! Kategori skal dog altid være synlig for brugeren)

(31)

Bilag og Klassifikationsserver

Forsendelsesmuligheder

– Besvar – Videresend

Bilag indlejres i den Udvidet Korrespondancemeddelelse

– MedCom tjekker som en del af test og certificering, at bilag sikkert modtages og gemmes

– Der laves en bilagsliste over tilladte bilagstyper

• MedCom stiller en klassifikationsserver til rådighed, som udstiller de nationale kategorier og tilladte bilagstyper.

– Governance, herunder adgang og opdatering, af klassifikationsserveren samt vedligeholdelse af listen over de nationalt aftalte kategorier skal håndteres.

Obs! Overgangsperiode!

(32)

Overgangsperiode med samtidig drift

• Korrespondancemeddelelsen DIS91/XDIS91 skal på sigt udfases…

• Der vil være en overgangsperiode med samtidig drift af DIS91/XDIS91 og Udvidet Korrespondancemeddelelse

Hvordan understøttes brugeren bedst muligt i denne periode?

- Brug af SOR-data ift. hvem der kan hvad? Hvem kan afsende og modtage Udvidet KM?

- God understøttelse i brugergrænsefladen?

• Det bliver de parter, som har behov for de nye funktioner, som vedhæftning af bilag og struktureret brug af kategori, som driver implementering og udbredelse af Udvidet Korrespondancemeddelelse.

(33)

Afklaring og Input

• De nationale kategorier er i proces

– Definitioner – Illustration

– Mapningsøvelse – Validering

• Vi modtager meget gerne jeres input til håndtering af overgangsperioden

• Vi modtager meget gerne jeres input til materialet på Simplifier:

– Tekstuel del → skal tilrettes

– Use case beskrivelser → skal tilrettes og valideres

(34)

Spørgsmål?

(35)

Orientering samarbejdsaftaler

v. Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk

(36)

Teknisk implementering i løbet 2020 tilskud på 350.000 kr. omfatter de 2 nye FHIR meddelelser

Organisatorisk implementering starter fra januar 2021 – skal aftales mellem parterne (sundhedsaftaler) og tekniske workshops

FHIR korrespondancemeddelelse

FHIR advis om sygehusophold

Midler til implementeringsstøtte bevilliget af SUM ved indgåelse af samarbejdsaftale december 2019 MedCom udbetaler midlerne inden d. 31. december 2019/primo januar2020.

Status:

Kommunale it-leverandører i samarbejde med pilotkommune:

EG (bosteder), DXC (EOJ), Systematic (Cura EOJ) og KMD (Nexus EOJ)

KOMBIT beskedagent og beskedfordeler – har indgået kontrakt med to leverandører (kun advis) Regional it-leverandør:

Systematic CIS (EPJ) Lægepraksisleverandør

En fælles kontrakt for 4 LPS-leverandører: EG Healthcare, Novax, A-Data og Multimed

NB: Alle relevante leverandører tilbydes deltagelse i de tekniske workshops i 2020 også uden samarbejdsaftale, der deltager endvidere repræsentanter fra regioner, kommuner, KOMBIT

(37)

Tidsplan og planer for Workshops i 2020

v. Jeanette Jensen, jej@medcom.dk

(38)

Hvornår er standarderne

klar? Agil udviklingsproces

Især 1. halvår 2020

(39)

Tidsplan for workshops

Jan. 2020 feb. 2020 mar-21 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug. 20 sept. 20 okt. 20 nov. 20 dec. 20

MedCom Afholde FHIR kick off møde fælles

Kladde FHIR advis &

FHIR Udvidet KM tilpasses Testeksempler udarbejdes Testværktøjer udvikles

Kladde FHIR advis &

FHIR Udvidet KM tilpasses Testeksempler udarbejdes Testværktøjer udvikles

Fortsat udvikling og Forberede teknisk workshop uge 20

Afholde teknisk workshop 2

Kladde FHIR advis &

FHIR Udvidet KM tilpasses efter workshop Testeksempler udarbejdes Testværktøjer udvikles

Planlægge teknisk workshop II - Connectathon (evt.

infrastruktur demo)

Testværktøjer færdigudvikles og Testprotokoller defineres

Afholde teknisk workshop uge 43/44 - Connecathon

Klargøring test &

certificering Final version af FHIR advis & FHIR KM og Testprotokol

Workshop uge 50/51 med testcamp med test og certificering

Workshops Teknisk workshop nr.

1 KICK OFF FHIR

Teknisk workshop nr.

2 Fælles opsamling review version 0.8.

Teknisk workshop nr.

3 Connectathon (PRÆ test) version 0.9

Teknisk workshop nr.

4 Certificering/Test

Standard status

Kladdeversion 0.7 FHIR advis FHIR Udvidet KM er klar

Kladdeversion 0.8 FHIR advis FHIR Udvidet KM er klar

Kladdeversion 0.9 FHIR advis FHIR Udvidet KM er klar

1.0 Final release FHIR advis

FHIR Udvidet KM

Leverandører Deltage i workshop nr. 1 med intro til FHIR. Standardkladde- materiale til review præsenteres

Review Sparring Forberedelse

Review Sparring Forberedelse

Review Sparring Forberedelse

Udvikling FHIR standarder påbegyndes

Udvikling FHIR standarder påbegyndes

Udvikling FHIR standarder

Udvikling FHIR standarder

Deltager i workshop connecthaton med FHIR advis og FHIR Udvidet KM

Tilretter evt. enkelte dele på udviklede standarder

Deltager i workshop med test og certificering af FHIR advis og FHIR Udvidet KM

DATO: 22. januar 2020

DATO: uge 20 11. maj 2020

DATO: uge 43/44 DATO: uge 50/51

Odeon Odense

Auditoriet,

Forskerparken STED - følger STED - følger

INVITATION følger INVITATION følger INVITATION følger

(40)

Workshops 2020

1. Workshop FHIR KICK OFF

2. Workshop Milepæl 3. workshop Milepæl 4. workshop

Dato 22. Januar 2020 11. Maj 2020 JUNI 2020 Uge 43/44 NOV. 2020 Uge 50/51

MedCom Version 0.7. Version 0.8. Version 0.9. PRÆTEST Version 1.0 FINAL TEST Præsentation af

1. FHIR versioner

Introduktion til Simplifier.net

Opsamling efter review 0.7.

Kvitteringsflow Intro Testværktøjer

Testprotokoller Testværktøjer Afprøvning

Test og certificering

Leverandør Review Sparring Forberedelse

Review Sparring Forberedelse

Udvikling på begyndes

Udvikling i gang Udvikling færdiggøres

Udviklingsperiode hos leverandør

(41)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Agil proces

Udvikling af

FHIR advisstandard & FHIR Udvidet KM

vers . 0.9.

Fi na l vers . Leverandørerne udvikler

FHIR standarderne i EOJ/EPJ system Test og certficering

EOJ & EPJ leverandører + KOMBIT FHIR advis standard udrulning alle kommuner (klar til at modtage) FHIR Udvidet KM udlrulning hos relevante regioner og kommuner samt evt. lægepraksissystem Regioner klar til afsendelse FHIR advisstandard

Overordnet tidsplan Advis om sygehusophold og FHIR korrespondance

2020 2021

Advis: Alle EOJ klar til modtagelse først- Regioner forventes

klar til at sende fra medio 2021 2020: Teknisk

udvikling 2021:

Overgang til drift

(42)

DEL 2

FHIR og de to kladdeversioner af standarderne

(43)

Intro til MedComs modernisering

v. Michael Johansen, mjo@medcom.dk

(44)

• Standarder

– Roadmap for EDIfact udfasning

– Udarbejdelse af MedCom CDA standarder

– Forsendelse af FHIR meddelelse, indpakket i VANS-kuvert via VANS

• Infrastruktur

– eDelivery til forsendelse

– Forsendelse erstattes med datadeling – Publicering af klassifikationer

• Organisation

– ISO-9001 certificering af arbejdsprocesser

(45)

• Roadmap udarbejdet i MedCom11 (år 2019)

– Analyserapport udarbejdet af Rambøll

• Konklusion at EDIfact erstattes af FHIR

– Tidligere plan med OIOXML som trædesten fravalgt – Tiltrådt af MedCom styregruppe

– Tiltrådt af RUSA

– Tiltrådt af den nationale bestyrelse

• Det videre forløb i MedCom11+ (år2020)

– Udarbejdelse af transitionsplan, med systemejerne

– Prioriteret rækkefølge i etaper, for grupper af samhørende standarder – Begyndende hvor der er størst klinisk behov for revidering

(46)

• Samlet patientoverblik

– Fælles Stamkort – Aftaler

– Planer/Indsatser

• Hjemmemonitorering

– Hjemmemålinger

– Spørgeskema (PRO definitioner og besvarelser)

• IT-løsning til gravide

(47)

• MedComs pilot meddelelsestyper i 2020

– Advis om sygehusophold (erstatter indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis) – Korrespondancemeddelelse (revidering af den eksisterende)

inkl. indlejrede bilag

• Indpakket i VANS-kuvert

– Forventelig senere migrering til eDelivery – Samme FHIR payload, men anden kuvert

(48)

• Næste generation af det eksisterende VANS

– Bygger ovenpå MedCom PoC fra 2018 – Samarbejde med digitaliseringsstyrelsen

• Overgangsperiode med bridge mellem VANS og eDelivery

• Integration til NSP dokumentdeling

• Nationalt målbillede for meddelelseskommunikation

– Tæt koordinering med sundhedsdatastyrelsen

(49)

• Nogle meddelelsestyper erstattes af datadeling

– Analogt MedComs recepter der er erstattet af FMK

• Fortsat behov for forsendelse

– Meddelelsestyper med ansvars-/opgave- overdragelse

Henvisning

Genoptræningsplan

– Data uden behov for deling

Sygesikringsafregning

(50)

• FHIR-server

– Småklassifikationer på MedComs hjemmeside – Pakketabel for henvisninger

• MedCom terminologier

– Value-Sets refereret fra FHIR profilerne – FHIR-server der rummer MedComs profiler

– FHIR-server bliver integreret med MedComs FHIR testværktøj – Afprøvning af Touchstone testværktøj i 2020

(51)

Generel introduktion til FHIR

v. Torben Hagensen, tmh@mjolner.dk

(52)

FROKOST

(53)

Sammenhæng og koordination af FHIR i Danmark

v. Michael Johansen, mjo@medcom.dk

(54)

• Undgå at bringe aben videre fra EDIfact og OIOXML

– Diskrepanser mellem forskellige meddelelsestyper

– Profilerede ressourcer indgår ensartet i de enkelte meddelelsestyper – Færre begrænsninger (feltlængde og kardinalitet)

• Meddelelsesheader

– Forsendelsesoplysninger (afsender og modtager) – Prioritet (fx hastende og/eller vigtigt)

– Røde tråde (fx relationer mellem meddelelser og forløb)

(55)

• Dansk HL7 affiliate

– Koordinering med HL7 internationalt – Sammenhæng mellem HL7 CDA og FHIR – Deltager i relevante Ballots

• Special Interest Group (SIG) med åben deltagelse

– Leverer værdifuld input fra industrien til den national standardisering – Videomøde på en time, hver anden uge

– Sundhedsdatastyrelsen reviewer og ophøjer til nationale core profiler

”Dansk Argonaut”

• Publicering via MedComs FHIR repository ”Simplifer”

– For dem der vil være med

(56)

• Standardisering på højt niveau

– Begynde med de få og generelle ressourcer

Patient-ID

Navne (og i særdeleshed mellemnavne ☺)

Organisationer

• Så få restriktioner som muligt

– Sikre at de nationale ressourcer kan anvendes af alle projekter – Faste definitioner for CPR-nr. og erstatnings CPR-nr.

Mindst én skal forekomme

Åben mulighed for at tilføje flere patient-ID, eller lave begrænsning (i de konkrete projekter, der nedarver fra den nationale)

– Faste definitioner for SOR-koder.

(57)

Den internationale HL7 FHIR

Danske nationale core ressourcer

MedCom meddelelser

FUT telemedicin

Andre FHIR

projekter …

(58)

• Månedligt videomøde (siden juni 2019)

• Videndeling og erfaringsudveksling

• Deltagelse i FHIR DevDays i Amsterdam

(59)

MedComs FHIR-tilgang

v. Ole Vilstrup, ovi@medcom.dk

(60)

Agenda

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020

Community Simplifier

•Alle MedCom profiler udstilles her

Zulip

•Alle MedCom profiler kan kommenteres her

Principper mustSupport

Kvitteringer

Versionering (Packages)

Pakke- afhængigheder

Test Egentests vha

Touchstone

Certificering Certificering vha

Touchstone Skærmbillede

gennemgang

Infrastruktur Eksisterende

Kommende

(61)

Community

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 61

•Vi udstiller vore profiler på Simplifier

•https://simplifier.net/organization/medcom

•Vi diskuterer vore profiler på Zulip

•https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179182- denmark/topic/MedCom.20profiles/

•https://chat.fhir.org/#narrow/stream/220686- denmark.2Fmedcom.2Fprofile.2FClinicalEmail

•https://chat.fhir.org/#narrow/stream/220685- denmark.2Fmedcom.2Fprofile.2FHospitalNotification

•Vi samarbejder med forskellige nationale søsterorganisationer, f.eks Nictiz (NL)

•Vi deltager på FHIR DevDays

•Suger til os fra andre

•Og leverer tilbage i 2020!

•Vi tilstræber at udviklingen af nye FHIR meddelelsesstandarder i DK sker i tæt samarbejde med det danske community (bl.a. = Jer)

Og vi forsøger i MedCom at spille med på den ånd, dvs.

(62)

Udvikling af FHIR meddelelses

profiler

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 62

FHIR er levende pt R4, ultimo 2020 R5, med et roadmap, der udvikler sig en release op hver 18.-24. måned.

Flere mekanismer i FHIR indgår i at profilere meddelelser (messages)

MessageDefinitions

Definerer hvordan en given meddelelse udtrykt ved en GraphDefinition trigges

GraphDefinitions

Definerer hvilke profiler udtrykt ved StructureDefinitions en meddelelse indeholder og hvordan deres indbyrdes regler er.

StructureDefinitions

Definerer hvordan ressourcer sammensættes til en profil

• Men… Rene Spronk har posted dette på Zulip:

https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179182-

denmark/topic/MedCom.20profiles/near/186178196

https://jira.hl7.org/browse/FHIR-25474

(63)

Udvikling af FHIR profiler

Princip:

MustSupport

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 63

specification is intended to be independent of any particular implementation context, no elements are flagged

as mustSupport=true as part of the base specification. This flag is intended for use in profiles that have a defined implementation context.

For this reason, the specification itself never labels any elements as MustSupport. This is done inStructureDefinitions, where the profile labels an element as mustSupport=true. When a profile does this, it SHALL also make clear exactly what kind of "support"

is required, as this could involve expectations around what a system must store, display, allow data capture of, include in decision logic, pass on to other data consumers, etc.

https://www.hl7.org/fhir/conformance-rules.html

(64)

Udvikling af FHIR profiler

Andre principper…

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 64

Alle FHIR meddelelser skal der kvitteres for

Der kommer flere til… ☺

(65)

Udvikling af FHIR

meddelelses profiler

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 65

AuditEvent

CareTeam

Claim

ClaimResponse

ConceptMap

Condition

Consent

CoverageEligibiltyRequest

CoverageEligibilityResponse

Device

DiagnosticReport

DocumentReference?

Encounter

ExplanationOfBenefit

ImagingStudy

ImplementationGuide

Medication

MedicationRequest

MedicationStatement

Organization

PaymentNotice

PaymentReconciliation

Practitioner

PractitionerRole

Procedure

Provenance

Questionnaire

QuestionnaireResponse

SearchParameter

Subscription

VisionPrescription

(66)

Versionering

(Pakkeafhængigheder) Håndteres i FHIR via

NPM Packages, MedCom tilstræber at

gøre det samme

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 66

Konkrete meddelelsespakker

MedComClinicalEmailMessage MedComHospitalNotifcationMessage

MedCom Messaging

MedComMessagingMessage MedComMessagingMessageHeader MedComMessagingMessageRespon

se MedComMessagingOrganization

MedComCore

MedComCoreEncounter MedComCoreEpisodeOfCare MedComCoreOrganization MedComCorePatient MedComCorePractitioner

DKCore

DKCore Civil- Registration Number

Ext.

DkCoreEncounter DkCoreEpisodeOfCare DkCoreOrganization DkCorePatient DkCorePractitioner

(67)

Test: Touchstone

Inspiration Nictiz (NL)

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 67

Løbende automatiserede tests vha testscript suites

Automatiserede tests af både egentlige profiler og flows

•Profiler testes udelukkende for mustSupport ressourcer

•Use cases vil være væsentlige inputs til udvikling af flowtests

•En testsuite vil kunne sammensættes af en serie af testscripts baseret på disse use cases

•Advis om sygehusophold vil i princippet kunne afvikle alle realistiske kombinationer af patienthistorier sammensat af de udarbejdede use cases både som afsender og modtager inklusiv tests for korrekt håndtering af kvitteringer.

•Fejlscenarier vil kunne afspilles

Leverandører kan, når de mener sig klar, få adgang til at gennemføre egentests, som kan dokumentere conformance med profiler og scenarier

Egentests kan automatisk dokumenteres overfor MedCom, og egentlig certificering kan planlægges, når egentests nærmer sig 100% conformance

(68)

Test: Touchstone

22-01-2020 MedComs tilgang til FHIR 68

(69)

Test: Touchstone

Inspiration Nictiz (NL)

22-01-2020 MedComs tilgang til FHIR 69

(70)

Certificering:

Touchstone

Inspiration Nictiz

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 70

Når egentests er dokumenteret med 100%

conformance kan certificering gennemføres.

På dagen afvikles som minimum de selvsamme automatiserede tests af både egentlige profiler og flows

De indbyggede rapportværktøjer vil endnu en gang vise graden af conformance

Derudover vil der være det sædvanlige behov for at dokumentere, hvordan brugergrænsefladen lever op til inddatering og visning af de data, der indgår i testen.

(71)

Infrastruktur Konvolut

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 71

Infrastruktur

VansEnvelope

eDelivery

SBDH?

DokumentDeling

Communication?

(72)

Infrastruktur Konvolut

MedComs tilgang til FHIR 22-01-2020 72

<VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4“ xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:schemaLocation="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4

file:/C:/Repositories/drafts/VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd">

<SenderID EndPointType="EAN">SenderID0</SenderID>

<ReceiverID EndPointType="EAN">ReceiverID0</ReceiverID>

<EnvelopeIdentifier>00000000-0000-0000-0000-000000000000</EnvelopeIdentifier>

<SentDateTime>2006-05-04T18:13:51.0</SentDateTime>

<Message>

<MetaInformation>

<Identifier>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Identifier>

<Processing>

<ProviderIdentifier>ProviderIdentifier0</ProviderIdentifier>

<ServiceIdentifier>ServiceIdentifier0</ServiceIdentifier>

</Processing>

<Document>

<Format>FHIR</Format>

<Name>HospitalNotification</Name>

<Version>1.0</Version>

<SizeInBytes>0</SizeInBytes>

</Document>

<Transport>

<Type>reliable</Type>

<TransformMessage>false</TransformMessage>

<ServiceTag name="name1">ServiceTag0</ServiceTag>

<ServiceTag name="name3">ServiceTag1</ServiceTag>

</Transport>

</MetaInformation>

<Data>ZGVmYXVsdA==</Data>

</Message>

</VANSEnvelope>

(73)

Præsentation af FHIR repository: Simplifier

v. Irene Zuschlag, ire@medcom.dk

(74)

Simplifier

- det nye standardkatalog

(75)

Hvad er Simplifier serveren?

(76)

FHIR server

X Server Profilerer

Nationalt og internationalt samarbejde/

inspiration Dokumenterer

Mapper til internt format

FHIR

ressourcer

MedCom

Simplifier

(77)

- Offentligt register over internationale FHIR profiler

- Muligt at søge, browse og finde FHIR profiler, IG,Valuesets, Eksempler,..

- Indeholder

Officielle HL7 profiler HL7 affiliate profiler

Private virksomheders og offentlige organisationers profiler

interoperabilitet

(78)

- Validere eksempler mod profiler, er mine FHIR resourcer valide ? - Hvilke referencer er interne og eksterne ?

- Den officielle HL7 FHIR release site

interoperabilitet

(79)

Præsentation af kladdeversion FHIR-advis

v. Irene Zuschlag, ire@medcom.dk

(80)

Hvad er nyt i FHIR advis ?

- Notifikationstype

- Angivelse om der skal sendes en indlæggelsesrapport

Hvad er ikke nyt ?

- CPR

- LPR3 UUID

- Adressering af modtager af indlæggelsesrapporten

- Tidspunktet for

notifikationstypen

(81)

Hospital

Notification Encounter

Hospital

Notification EpisodeOfCare

SimpleCrn Patient Health

Organization

(82)

Hospital Notification Encounter

Hospital Notification EpisodeOfCare

SimpleCrn Patient Message

Header

FHIR Message

- LPR3 UUID

- Notifikationstypens start tidspunkt

- CPR - Notifikationstype

- Forventes en

indlæggelsesrapport?

Organization

- Information om

afdeling/afsnit

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

Præsentation af kladdeversion FHIR-korrespondance

v. Torben Hagensen, tmh@mjolner.dk

(88)

Hvordan kommer man i gang med FHIR?

v. Torben Hagensen, tmh@mjolner.dk

(89)

Opsamling og afrunding – hvad sker der nu?

v. Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk og Michael Johansen, mjo@medcom.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

MedCom meddelelser (strategiens initiativ 3.2) Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation i regioner og kommuner.. Skelnen mellem projekter og

Ad 1) Der er behov for afdækning af systemleverandører, kommuner og regioners tidsplaner for udvikling og implementering af FHIR-advis om sygehusophold. Hvor- dan regionernes

EOJ &amp; EPJ leverandører + KOMBIT FHIR advis standard udrulning alle kommuner (klar til at modtage) FHIR Udvidet KM udlrulning hos relevante regioner og kommuner samt

• Undersøgelse blandt 12 kommuner fordelt i 5 regioner, hvor alle 3 EOJ systemer og forskellige PAS systemer er repræsenteret.. • ALLE kommuner har problemer med misvisende tekst i

kommune: Når alle borgeres medicin i EOJ er på FMK, sendes medicinlisten ikke længere i indlæggelsesrapporten.. Der er kommet svar fra 10 kommuner, de 3 EOJ leverandører og 3

af de pædagoger, som ikke har overvejet et jobskifte, vurderer det fysiske arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads som godt, mens det samme gælder 35 pct.. I interviewene med

EOJ &amp; EPJ leverandører + KOMBIT FHIR advis standard udrulning alle kommuner (klar til at modtage) FHIR Udvidet KM udlrulning hos. relevante regioner og kommuner

1) Danske Regioner. Udvidet frit sygehusvalg. 3) Samtale med Rikke Winther Strunge fra Region Syddanmark, den 12.01. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt