• Ingen resultater fundet

Ditlev Monrad dviver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Ditlev Monrad dviver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­"

Copied!
20
7
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

1919. No. 6.

København.

Anmeldelserne angaa følgende

F i r m a e r : (De vedføjede Tal angiver Siderne, livor Anmel­

delserne findes.) Andersson, Carl, & Bloms

Eftf., 147.

Atelier Aktiv ved Chri­

stensen & Pedersen, 147.

Automatfabrikken Trio Petersen & Co., 148.

Bay Schmith & Hey, 147.

Breit, N'. C , & Co., 148.

Breit, N. C., & Co s Filial i Horsens, 148.

Brinch <& Spehr, li6 Butiksmontøren, Aktie­

selskabet, 146.

Butiksmontøren ved Ferd.

Hindsgaul, 147.

Christensen&Freilev, 148.

Christiansen, H. C., 146.

Dam, A. M., oq H. Løber, 148.

Dansk Kunsthandel v.

Viggo Madsen & Co., 146.

Dansk Manufactiir Im­

port V . Alfred Zacho

& Co., 147.

Dansk Stofskotøjsfabrik, Braae & Heinrichson, 146.

Degn, N. S., & Buhl, 148.

Dyrher g og Jansson, 148.

Ehrmann, S., 146.

Eriksen, Erik, & Co., 146.

Excelsior Trading Esta blishment, Excelsior

\ Handels Etablisse- I ment, Axel Madsen, i 148.

\ Forstædernes Støvsug-

j nings-Compagni, Aktie­

selskabet, 146 j Glutin, kemisk Fabrik

I V . D. Monrad, 145.

i Guldstads, H., Eftf., 148.

i Hansen, Gunder Vorm,

i 148.

Hansen, Holger, & Finer Rasmussen, 146.

Harck, Einar, 146.

Henriques, Johannes, <&

Co., 148.

Huths, Th., Efterfølger

& Co., 147.

Import af italienske Pro­

dukter ved Luiqi Piva, 148.

Ingeniør- & Maskinfor­

retningen Mjølner ved P. Christensen, 148.

Just, Th., 147.

Kjærgaard & Andreasen, 147.

Kjærgaard & Andreasen, Københavns Afdelinq, 147.

Københavns Rullegardin­

fabrik ved Johan Marius Nielsen, 147.

Levinsen, A. T., 146.

Lundgren, O., 148 Magasin Nør-report ved

Herm. V. Jensen, 147.

Magasin Nørreport ved Herm. Villif, 147.

Mathiasen, O., & K.

Jørgensens Karosseri­

værksted, 146.

Mattschofsky, J., & Co., 146.

Merchandise Import Company, The, af Co- jyenhaqen, T. Mikkelsen

& Co., 147.

Metal-and Mashinery Company, T. Mikkelsen

& Co., 147.

Michael, K. M., & E.

Dines, 147.

Mikkelsen, T., & Co, 146.

Motor House, The, Køben­

havn, ved H. C. Chri­

stiansen, 146.

Møller, H. E. V., 146.

Nielsen, Anders, 148.

Nielsen, J. G., & Co., 146.

Nordgreen & Kristoffer­

sen, 148.

Nordisk Møbel en gros Lager, Aktieselskab, 146.

Nordisk Vinduespole­

ring sforretning, V.

Lund, 148.

Ohlsen & Ahlmann, Aktieselskab, 146.

Otendal, E., og Joh.

Sørensen, 148.

Parfumerie Bristol ved E. Christophersen, 146.

Paulsen, Svend, 147.

Petersens, Holger,Fa brik, 148.

Petro leum saftap ningsan- stalien København ved Thomas Jensen, 148.

Prange & Wedum, 147.

Raavigs, J., Eft., I. V.

Karlsen, 146.

Reihe, Felix, 147.

Rix, Valdemar, 148.

Rom, Orla, 147.

Schepler, Carl, 148.

Schiøler, Th., 146.

Schmedes & Thalbitzer, 148.

Schrøder, Alfr. C., 148.

Trans- Oceanic Commer- cial Corporation, T.

Mikkelsen & Co., 147.

Trækontoret ved J. L, Bjørner, 146.

Ditlev Monrad dviver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet „(ilutin", kemisk Fabrik v. i). Mon

rad.

(2)

Firmaet Ohlsen & Alilmanii, Aktieselskab, liar meddelt Sophus Emil Andersen og Feter Christian Mofiherg Prokura i For­

ening.

Firmaet Dansk Stofskotøjslabrik, Braae

& lleinricllSOil,

driver Haandværk. Joa­

chim Kristoffer Niels Braae og Henry Anthon Heinrichson af Glostrup er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet 0. Mathiasen & K. Jorgensens Karosserivæi'ksted, driver Haandværk.

Niels Oscar Mathiasen og Kristian Frede­

rik Jørgensen er de ansvarlige Deltagere.

Ejler Theodor Lehn Schiøler af Frede­

riksberg driver Veksellerervirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Til. Schiøler. Ivar Lehn Shiøler har Pro­

kura alene og Hendrik Poulse7i og Axel Koefoed i Forening.

Firmaet Trækontoret ved J. L. Hjørner har meddelt Ijovise Bjørner, Margrethe llolter og Holger Jensen Prokura, 2 i For­

ening.

Firmaet Dansk Kansthandel v. Viggo Madsen & Co. 1 lar tilbagekaldt den Svend Viggo Madsen meddelte Prokura og givet Louis Alfred Seligmann Prokura.

- Jens Valdemar Karlsen driver iiandel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet J. Raavigs Kft., 1. Y. Karlsen.

Ernst Josef Mattschofshy er udtraadt af Firmaet Mattschotsky & Oo., i hvilket er indtraadt Edmund Eran^ Mattschofsky.

Firmaet tegnes fremtidig af LJli Valdemar Amandus Nissen i Forening med en af de andre Indehavere.

Johannes Poul Carl Lmmannel Spehr er indtraadt i Firmaet Hrincli & S|)ehr som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Under Firma Erik Eriksen & €o. drives Iiandel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er I^rik Nød- ager Eriksen af Frederiksberg. Aage Ed- vin Knudsen har Prokura.

Firmaet A. T. Levinsen har meddelt

i l

Otto Emil Larsen og Ellen Hegeler, f. .'I Larsen, Prokura hver for sig.

Harald Niels Llichnrd Christophersen af 'jj Gentofte er indtraadt i Firmaet Parfume-

-s

rle Bristol ved E. (;iiristoi>liersen, der v fremtidig tegnes af Deltagerne i Forening. ..j Prokura er meddelt Indehaverne hver for -

k

sig.

Sally Ehrmahn af Frederiksberg driver 'i' Handel som eneste ansvarlige Indehaver 'le af Firmaet S. Ehrniann.

Firmaet T. Mikkelsen & €o. har med- -h delt Jørgen Peter Marius Christensen «<:

Prokura.

Firmaet .L (i. Nielsen & (*o. driver le Handel. Jens Georg Nielsen og Hans Peter Christian Harald Valdemar TjudvUgsen Prior er de ansvarlige Deltagere.

Aktieselskabet Forstædernes Støvsug--?^

nings Conipagni er hævet.

Firmaet Einar Ilarck har meddelt Sofe^"^

de Fine Olivarius Prokura.

Nordisk Møbel en gros Lager, Aktie--^i selskab er traadt i Likvidation med Oluf\\s Heise, Andreas L'rederik Ferdinand Phister,;^'^

Julius Andersen, Carl Pasmussen og Peter{^\

Christoffer Lucht som Likvidatorer, hvorafi£' de to førstnævnte i Forening tegner Fir-'ri maet.

Firmaet H. E. V. Møller har tilbagekaldttbJ den Holger Pohert Gerhardt Nielsen givneerf Prokura.

Firmaet 11. C. Christiansen er hævet.

Firmaet Tlie Motor llonse, Kobenhavn,.if^

ved II. 0. Christiansen er hævet.

Firmaet Holger Hansen & Einar Ras

rb

niussen driver Ilande]. Holger Knud Hansrrm-i og Einar Pasmussen er de ansvarligejgi Deltagere.

Aktieselskabet Butiksniontøren er hævet

Ferdinand Christian Hindsgaul driveirsv

Haandværk som eneste ansvarhg Indeøbj

(3)

Ihaver af Firmaet Hutiksmontøreii ved IFerd. Hiiulsgaul.

Firmaet Kjærgaard & Andreasen af )Casablanca i Marokko har under Firma IKjærgaard & Andreasen, Københavns

^Afdeling, oprettet en Filial i København.

IFilialens Bestyrer er Axel Christian Jensen [Kjærgaard, der tegner Filialens Firma.

Firmaet Atelier Aktiv ved Christensen

!i& Pedersen er hævet.

Firmaet Magasin Nørreport ved Herm.

fV. Jensen er hævet.

Herman Valdetnar Villif driver Handel 53om eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet (Magasin Nørreport ved Herni. Villif.

Aage Olsen Prange er udtraadt af Fir­

maet Prange & Wednni, der fortsættes

•forandret af den hidtidige Deltager

\Artlmr Noel Wedum.

Firmaet K. M. Michael & E. Dines [:lriver ITaandværk. Karl Max Michael /af Hellerup og Ejdvid Kristian Dines er He ansvarlige Deltagere.

Under Firma Metal- and Mashinery ICompany, T. Mikkelsen & Co. drives Han Wel af et Kommanditselskab, i hvilket SUffe Thorvald MikJcelsen er eneste an­

avarlig og til Underskrift berettiget Del­

inger. Jørgen Peter Marius Christensen cog Niels Juel Carl Heitmann har Prokura

; Hiver for sig.

Under Firma The Merchandise Import K'ompany of Kopenhagen, T. Mikkelsen

f&

Co. drives Handel af et Kommandit­

selskab, i hvilket Uffe Thorvald Mikhelsen eer eneste ansvarlig og til Underskrift be-

•irettiget Deltager. Jørgen Peter Marius )Ch risiensen, Jens Marinus Jensen og Jacoh

^lax Schmidt har Prokura hver for sis:.

Under Firma Trans Oeeanic Conimereial K/Orporation, T. Mikkelsen & Co. drives IHandel af et Kommanditselskab, i hvilket 3 Uffe Thorvald Mikkelsen er eneste ansvarlig oog til Underskrift berettiget Deltager.

^.•Jørgen Peter Maritis Christensen, Jens

^Marinus Jensen og Jacoh Max Schmidt rlhar Prokura hver for sig.

Svend Paidsen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Svend Paulsen.

Frederikke Nonny Henrietfte Just, f. von Tlinn, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Th. .llist, idet hun fortsætter den af hendes afdøde Mand drevne Forretning.

Augusta Camilla Rom, f. Lindgreen, driver Handel som eneste ansvarhg Inde­

haver af Firmaet Orla Rom, idet hun fort­

sætter den af hendes afdøde Mand drevne Forretning.

Firmaet Bay-Sehmith & Hey driver Handel, Svend Bay Schmith og Ehhe Hey er de ansvarlige Deltagere.

Under Firma Th. Hnths Efterfølger &

Co. drives Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er Hans Marius Jørgensen, Theodor Huth har Prokura.

Ejnar Larsen er indtraadt i Firmaet Carl Andersson & Bloms Eftf. som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Albin Felix Eeihe af Frederiksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Felix Reihe.

Firmaet Dansk Manufactur Import v.

Alfred Zacho & Co. driver Handel. Alfred Christian Zacho af Randers, Peter Nergaard Jessen af Silkeborg, Edvard Valdemar Kloster af Aarhus, Theodor Christoffer Nielsen af Thisted, Simon Peter Jensen og Johannes Severin Petersen af Hjørring, Thomas Westergaard af Esbjerg, Niels Jensen af Nykøbing M., Christian Vilhelm Dalgaard af Herning er de ansvarlige Deltagere. De 3 førstnævnte tegner Fir­

maet 2 i Forening. Prokura er meddelt Niels Hansen i Forening med Alfred Christian Zacho.

Joha7i Marius Nielsen driver Handel og Fabriksvirksomhed som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet Københavns Riillegardinfabrik ved Johan Marius Ni­

elsen.

(4)

Carl HeinericJi Jens Schepler af Frede- riksberjy driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Carl Schepler.

Firmaet Excelsior Tradiiig Establish­

ment, Excelsior Handels Etablissement, Axel Madsen bar meddelt Henrih lleusche Prokura.

Firmaet Nordgreen & Kristoifersen driver Fabriksvirksomhed. Valdemar An­

dreas Nordgreen og Tarento Kristoffersen af Hellerup er de ansvarlige Deltagere Higmor Elvira Eugenie Hildingsen har Prokura.

Firmaet E, Otendal og Johs. Sørensen driver Haandværk. Einar Alfred Hagbart Otendal og Johannes Gustav Sørensen er de ansvarlige Deltagere.

Otto liichard BuJd er udtraadt af og Sophus Charles Vilhelm Eriksen indtraadt i Firmaet N. S. Degn & Buhl som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager. Prokura er meddelt Axel Paid Charles Erihsen.

Abraham Moses BTetø driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet 11. Guldstads Eftf.

Firmaet N. 0. lireit & €o. har under Firma N. C. l>reit & €o/s Filial i Horsens oprettet en Filial i Horsens. Bestyrer er Thorvald Hansen, der tegner Filialens Firma pr. prokura.

Firmaet AutomatfabrikkenTrio Petersen

& i^o. driver Haandværk. Harald Peter Nis Petersen af Hellerup og Harald Bi- hard Petersen er de ansvarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet.

Firmaet Schniedes & Thalbitzer har til­

bagekaldt den Charles Emanuel Krayen- hiihl meddelte Prokura.

Firmaet Christensen & Freilev er hævet.

Martin Gehhard Forsom af Viksø og Niels Søren Andersen af Roskilde er ind- traadte i Firmaet Ingeniør- & Maskinfor­

retningen „Mjølner" ved

V.

Christensen som ansvarlige og til Underskrift beret­

tigede Deltagere.

Valdemar Sørensen Lund driver Haandbf værk som eneste ansvarlig Indehaver axi Firmaet Nordisk Vinduespoleringsforretta ning, V. Lund.

Thomas Jensen driver Handel som en©n ste ansvarlig Indehaver af Firmaesfi Petroleumsaftapningsanstalten KøhenhaviY, ved Thomas Jensen.

Valdemar Rix af Hellerup driver Handeb som eneste ansvarlig Indehaver af FirmaæB Valdemar Rix. Axel Hartmann-Jørgensem har Prokura.

Luigi Piva driver Handel som enestdgi ansvarlig Indehaver af Firmaet Impono- af italienske Produkter ved Luigi PivsY Firmaet A. M. Dam og H. Løber drivov Handel. Amalie Marie Dam^ f. Jensens og Gouhe Helene Caroline Løber, f. I ver sene er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Dyrberg og Jansson drivev.

Haandværk. Knud Marius Dyrher g oo Carl Hjalmar Henry Jansson er de ane svarlige Deltagere.

Firmaet Holger Petersens Fabrik

G

bævet.

Firmaet Johannes Henri(iues & Co. hcil meddelt Aage Johannes Henriques o,") Gregers Johannes Ingerdahl Prokura j]

Forening samt i Foi'ening med en af 6 1 tidligere anmeldte Prokurister.

Firmaet Anders Nielsen er hævet.

Firmaet Alfr. C. Schrøder har medde9bl Louise I^yngbye Prokura.

Vilhelm Kiilerich og Olaf Kristell i' 5 indtraadte i Firmaet 0. Lundgren soog ansvarlige Deltagere. Firmaet tegntin^

fremtidig af den hidtidige Indehaver 00 Lundgren i Forening med en af de n^i Deltagere.

Københavns Magistrat, den 16. Juni 1919.

Harald Gunder Vorm Hansen drivvii Handel som eneste ansvarhg IndehavvBi af Firmaet Gunder Vorm Hansen. Firmaem er traadt i Likvidation og tegnes undbo Likvidationen af Axel Myhlertis.

Københavns Magistrat, den 17. Juni 1919. ,6

(5)

Kjøbenhavns Amt,

Frederiksberg Birk.

Til Firmaregistret er anmeldt;

Axel Hansen, af Frederiksberg, og

\Knud Hansen af København, driver som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet .„Brødr. Hansen v. Axel og Knud Hansen"

Handel GL Kongevej 139. Hver af Inde- liiaverne tegner Firmaet for sig.

Ingen har Prokura.

Carl LensJioU af Frederiksberg, driver

!5om eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Frederiksberg Elektriske Etablissement Carl Lensliolt" Haandværk Grundtvigs 'Sidevej 1.

Indehaveren tegner Firmaet alene.

Ingen har Prokura.

Anders Christian Ørsted Hermansen af 'København driver som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Frederiksberg elek­

triske Installationsforretning v. ørsted lilerniansen" Haandværk Smallegade 41.

Indehaveren tegner Firmaet alene.

Axel Rans Christian Hansen har Pro- xura. —

Frederiksberg Birk, den 31. Maj 1919.

Gad.

/ C. Waagechristensen,

Fm.

Til Firmaregistret er anmeldt:

I Firmaet „Vilh. Hoppe" er indtraadt )8om medansvarlig Indehaver Firmaets tndtidige Prokurist Carl Gustav Hoppe lAf Frederiksberg. Hver af Indehaverne 3egner Firmaet for sig. Der er ingen 9rokura.

Frederiksberg Birk, den 2. Juni 1919.

Gad.

/ C. Waagechristensen,

Fm.

Til F irmaregistret er anmeldt:

ivommanditselskabet Bredfabriken M'eres" H. 1. Blichfeld & Co. af Frede-

i"iksberg er hævet.

„Frederiksberg Materialhandel ved Peter niansen" er hævet.

Johannes Nielsen af Frederiksberg dri­

ver som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Frederiksberg Materialhandel A'ed Johannes Nielsen" Handel Smalle­

gade 30. Indehaveren tegner Firmaet alene. Ingen har Prokura.

„A/S Andersen & Jacobsen, Cigarfabrik"

er hævet. —

Jahob Peter Jacobsen af København driver som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „J. P. Jacobsen Cigarfabrik"

Fabrikation Pileallé 15. Indehaveren tegner Firmaet alene. Ingen har Pro­

kura. —

Laurits Dumetius Bøder og Alfred Chri­

stoffer Mortensen af København driver som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

„Røder & Mortensen" Haandværk GI.

Kongevej 92. Hver af Indehaverne teg­

ner Firmaet for sig. Ingen har Prokura.

Thomas Sørensen af København har erholdt Prokura i „A/S Hernia".

Feder Haar af Glostrup driver som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Nj^t dansk Forlag ved P. Haar" Handel H. C. Ørstedsvej 20. Indehaveren tegner Firmaet alene. Ingen har Prokura.

Christian Andersen Nielsen af Frede­

riksberg og Axel Nicolaj Petersen af København driver som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „C. A. Nielsens &

Petersens mekaniske Vjerksteder" Haand­

værk Niels Ebbesensvej 27. Indehaverne tegner Firmaet hver for sig. Ingen har Prokura.

Otto Olaf Harry Sangill af København og Christian Peter Wilhelm liandløv af Frederiksberg driver som eneste ansvar­

lige Indehavere af Firmaet „Sangill &

Randløv" Plandel Mariendalsvej 83.

Hver af Indehaverne tegner Firmaet for sig. Ingen har Prokura.

Frederik Nørløiv af København og Erik Peter Mortensen af København dri­

ver som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet „Fr. Nørløw & Co." Haandværk Carl Bernhardsvej 3. Hver af Inde­

haverne tegner Firmaet for sig. Ingen

har Prokura. —

(6)

I Firmaet „Speeialforretiiingeii Saiia ved C. C. Hansen^' er Frk. Christine Marie Hansen af Frederiksberg iudtraadt som Medindehaver. Firmaet tegnes fremtidig af hver af Indehaverne for sig.

Fru Karen Johanne Magrethe Bistrup, født Morning, af B^rederiksberg er ind- traadt som medansvarhg Indehaver i Firmaet „Toni Christensen". Hver af Indehaverne tegner Firmaet. —

Frederiksberg Birk, den 18. Juni 1919.

Gad.

/ C. Waagechristensen,

Fin.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Til Handelsregistret er anmeldt:

I Bestyrelsen for „Holte

Og

Omegns Krugsforening" er sket følgende Foran­

dring :

Hans Christian Andersen og Louis Jacob Hjorth er udtraadt Bestyrelsen.

Suppleant Carl Otto Holmhæclx, er valgt til Medlem af samme tilligemed Morten Jensen LøMegaard af Søllerød.

Som Suppleant er valgt Valdemar Hansen, Øverød.

Christian Isaksen har faaet Navnefor­

andring til Ishye i Stedet for Isaksen.

Københavns Amts nordre Birk, den 5. Juni 1919.

Valeur.

Kjøge,

Det bekendtgøres hermed i H. t. Lov af 1. Marts 1889^ at det til Handelsregi­

stret af Smedemester Oluf Christian Ja- cohsen af Kjøge er anmeldt, at den af ham drevne tidligere til Handelsregistret an­

meldte Forretning nu føres under Firma:

Kjøge Vogn og Automobilfabrik ved 01 nf Ciir. Jacobsen.

By- og Birkekontoret i Kjøge, den 11. Juni 1919.

Chr. Ferslev.

I Henhold til Lov L Marts 1889 be­

kendtgøres herved, at det af Bestyrelsen

for Sparekassen for Kjøge og Omegn tiil Handelsregistret er anmeldt, at Købmanou Søren Albert Idus Schmidt er afgaaet veo9 Døden, og Købmand Carl Theodor Valde^\\

mar Larsen, Kjøge i Stedet for ham e:9 indtraadt i Bestyrelsen.

By- og Birkekontoret i Kjøge, den 1(5. Juiiuj 1919.

Chr. Ferslev.

I PI, t. Lov af 1, Marts 1889 bekendtb gøres herved, at det af Bestyrelsen fooi Disconto og Laanebanken for Kjøge OjO Omegn til Handelsregistret er anmeldtbl at Købmand Søren Albert Idus Schmicsn er afgaaet ved Døden, og at Købmanrii Carl Theodor Valdemar Larsen, Kjøge, ,6 Stedet for ham er indtraadt i Bestyrelsens!

Bv- og Birkekontoret i Kjøge, den 16. Juiul 1919.

Chr. Fer slev. .!

Ramsø og Tune Herreder. ;

Til Handelsregistret er anmeldt, t Husmand Anders Larsen, Ladager, o Uddeler Peter Sørensen, Ørsted, er u»u traadt af Bestyrelsen for „Handrup © Omegns Andelsbageri". I deres Sted • f valgt Handelsmand Peter Nielsen, Ørste'øti og Husmand Jens Jacobsen, St. Ladagæg.

Bestyrelsen bestaar herefter af følgend»bf Gaardejer Lars Jensen, Højelse, Formaniojs Handelsmand Peter Petersen, K. Skeixis;

ved. Næstformand, Gaardejer Lars Has)Y sen, Ramsømagle, Musiker J. R. Sørense^z^

Haudrup Smedemester L. P. Jacobs^z^

Snoldelev, Gaardejer Jens Madsen, ØlbdK Gaardejer Hans Christian Hansen, Solrøøii Handelsmand Peter Nielsen, Ørsted o b Husmand Jens Jacobsen, St. Ladagogf Formanden har alene Ret til tegi'gø Firmaet.

Ramsø-Tune Herreder, den 13. Juni 1919. .(

Ricard. .Jr

Vallø Birk.

I H. t. Lov af 1. Marts 1889 bekenoas

gøres herved, at det til Handelsregistijiai

af Best3Telsen for A/S Dansk Afvnlkaiijil

(7)

serin^sfabrik,

Ølby, er anmeldt, at der er j ifølge Generalforsamlingsbeslutning af 30.

meddelt

Anna Sophie Kirstine Theilgdard lsi'A]

1919 er oi)børt.

og

Hetirih Cornelius Fræst

i Forening Prokura.

Bv- og Birkekoiitoret i Kjøge, den 13. Juni 1919.

Chr. Ferslev.

Frederiksborg Amt,

Helsingør.

l Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for under­

tegnede Magistrat anmeldt, at

Sophus Børge Hansen

og

Lars Jensen,

begge af Helsingør, driver Haandværk sammesteds, som eneste ansvarlige Indehavere af Fir­

maet S.

'Ilanseii & L. Jensen.

Hver især af Indehaverne tegner Fir­

maet.

Helsingør Magistrat, den 30. Maj 1919.

[. Lynghije.

Hørsholm Birk.

Til herværende Handelsregister er D.

D. anmeldt.

Under Firma

„Til. VVieders Maskin­

snedkeri"

driver

Theodor Charles Wieder

Fabrikvirksomhed i Allerød pr. Lillerød.

Hørsholm Birk, den 3. Juni 1919.

N. S. Boesen.

Kronborg vestre Birk, Helsinge, den 2. Juni 1919.

Jacohæus.

Kronborg vestre Birk.

Manufakturhandler

Th. Jacobsen,

Arki­

tekt

Alfr. Berthelsen

og Tømmerhandler

Chr. Petersen

har til herværende Handels­

register anmeldt, at det af dem anmeldte, under 19. Juni 1908 registrerede Firma

„åktieselskabet (jilleleje og Glostrup Cementvarefabrikker"

med Hjemsted i Gilleleje By, Søborg-Gilleleje Kommune,

Holbæk Amt.

Holbæk.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Detaillist

Feter Johannes Jensen,

Holbæk, driver Handel i Holbæk som eneste og ansvar­

lige Indehaver af Firmaet:

Telegranilial- lens Forlag og Annoncebureau, Holbæk ved F. Jensen.

Holbæk Købstads Magistrat, den 6. Juni 1919.

Winehen.,

kst.

Det bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Firmaet:

Aktieselska]>et „Holbæk l'osten"

er hævet.

Holbæk Købstads Magistrat, den 23. Juni 1919.

Winehen,

cst.

Kallundborg.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Fir­

maet

„Hans Jørgensens Efterfølger ved V. Larsen"

er hævet.

Kallundborg Byfogedkontor, den 23. Juni 1919.

H. Gjessing.

Til Firmaregistret er anmeldt, at In­

stallatør

Harald Karl Kristiansen Fiir- gaard

af Kallundborg under Firma „V.

Larsens Efterfølger y. H Fiirgaard"

driver Haandværk i Kallundborg. Der er ikke meddelt Prokura eller optaget nogen Kommanditist i Firmaet.

Kallundborg Byfogedkontor, den 23, Juni 1919.

H. Gjessing.

i

(8)

Til Firmaregistret er anmeldt, at Ba­

germestrene

Carl Hans Gottlieb Clorius, Peter Michael Valdemar Madsen

og

Johan Louis RocJcstroh,

alle af Kallundborg, som eneste ansvarlige Indehavere driver Haand- værk i Kallundborg under Firma:

„Ral- lundborg Brødfabrik ved Carl Clorius, V. Madsen og L. Roekstroli".

Firmaet

tegnes af 1) J o h a n L o u i s R o c k s t r o h alene eller 2) H a n s G o t t l i e b Carl Clo­

r i u s og P e t e r Michael V a l d e m a r Madsen i Forening. Der er ikke med­

delt Prokura eller optaget nogen Kom­

manditist i Firmaet.

Kallundborg Byfogedkontor, den 23. Juni 1919.

H. Gjessing.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Køb­

mændene

Jidius Jensen

og

Frederik Victor Andersen,

begge af Kallundborg, som eneste og ansvarlige Deltagere driver Handel i Kallundborg uuder Firma

„W.

Uuaades Eftf. ved Andersen og Jensen".

Hver af Deltagerne tegner Firmaet. Der er ikke meddelt Prokura eller optaget nogen Kommanditist i Firmaet.

Kallundborg Byfogedkontor, den 23. Juni 1919.

H. Gjessing.

Løve Herred.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er hertil anmeldt, at Gaardejer

Niels Christian Olsen

af Tjørnelunde den 31. f. M. er udtraadt af Bestyrelsen for

Finderup Sogns Spare- og Laanekasse,

medens Gaardejer

Hans Christian Nielsen,

Tjørnelunde, er indvalgt i Bestyrelsen i hans Sted.

Løve Herredskontor, Odinsgaard pr. Høng, den 3. Juni 1919.

Vilh. Flensborg.

Samsø Birk.

Til Samsø Birks Handelsregister er D.

D. anmeldt at Købmand

Hans Nielsen Flinch,

Tranebjerg, Købmand

Rasmus Morten Fabricius,

Pillemark, og Mejeri­

bestyrer

Sofus Thorengaard,

Tranebjerg, under Firma

„Magarinefabriken „Samsø"

Flinch, Thorengaard, Fabricius",

som

eneste og fuldt ansvarlige Lidehavere driver Fabrikation med Forretningskontor

i

Tranebjerg.

Købmand H a n s Niels F l i n c h , Tra- - nebjerg er eneberettiget til at tegne Fir­

maet.

Samsø Birks Kontor, den 10. Juni 1919.

A. BUhrsch.

Sorø Amt.

Sorø.

Til herværende Handelsregister er an- -i meldt, at Købmand

Olaf Jensen

af Sorø q- og cand. pharm.

Hans Feter Julii^s Feter-

-'t

sen

af Kolding driver Handel i Sorø q- under Firma

„Olaf Jensen & Co."

De 9(

nævnte er eneste ansvarlige Deltagere.

Sorø Byfogedkontor, den 13. Juni 1919.

V. Baller.

Korsør.

Til herværende Handelsregister haric Firmaet

P. Jørgensen & Co.

anmeldt, at is den Prokurist

Johannes Andersen

meddelte øiJ Prokura er ophørt, og at Prokura nu er is meddelt

Alfred Johannes Rasmussen

afJ^

Korsør.

Korsør Byfogedkontor, den 18. Juni 1919.

S. Liitmi,

cst.

Skjelskør.

I Henhold til Lov om HaudelsregistresiJ m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres,,bs' at jeg i Dag fra Mekaniker

Feter Charlesi^V

Andersen

og Mekaniker

Fovl Christian\x'ssh Berthelsen,

begge af Skjelskør, der hidtil[iJ£

har drevet Haandværk i Skjelskør undeiisb

(9)

det anmeldte Firmanavn

„Andersen &

lierthelsen"

har modtaget Anmeldelse om, at Andersen er udtraadt af Firmaet der fortsættes uforandret og med samme Firmanavn af Povl C h r i s t i a n G u s t a v Berthelsen alene, der alene er personlig ansvarlig. Der er ingen Prokura og ingen Kommanditister.

Skjelskør Købstads Magistrat, den 13. Juni 1919.

F. Biilow.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at jeg fra Arbejdsmand

Peter Vilhelm Kri­

stensen,

Arbejdsmand

Anders Marius Jen­

sen,

Salgsbestyrer

Carl Christensen,

Fattig- gaardsbestyrer

Jens J^arsen,

Arbejdsmand

Otto Frederik Johansen,

Cigar mager

Hans Christian Olsen

og Fisker

Niels Carl Frits Larsen

alle af Skjelskør, som Bestyrelse for

„Skjelskør og Omegns Brugsforening",

hvis Vedtægter er af 6. Marts d. A., har modtaget Anmeldelse om, at denne under nævnte Firma driver Handel i Skjelskør.

P e t e r Vilhelm K r i s t e n s e n er Besty­

relsens Formand, Anders Marius Jen­

sen Næstformand, Carl C h r i s t e n s e n Sekretær. Bestyrelsen tegner Firmaet.

Hvert Medlem indskyder 10 ~Kr. deraf mindst 2 Kr. ved Indmeldelsen, Resten fradrages i Overskudet. Samtlige Med­

lemmer hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Udtrædende Medlemmer vedbliver at hæfte for de Forpligtelser, der indtil den nærmest efter Udtrædelsen følgende Status er paaført Foreningen.

Skjelskør Købstads Magistrat, den 25. Juni 1919.

F. Biiloiv.

Antvorskov Birk.

Bestyrelsen for

Sønderup og Nordrup Sognes Spare- og Laanekasse

har anmeldt, at Gaardejer

Anders Jensen,

Aarslev, er udtraadt af Bestyrelsen, og at Gaardejer

Peder Jensen,

Aarslev, er indvalgt i samme.

Antvorskov Birks Kontor, Slagelse, den 27.

Juni 1919.

Victor Fvers.

Sorø Birk,

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Tømrermester

Niels Peter Han­

sen

af Aarhus under Firma

„Midtsjællands Skærvefabrik ved

N.

P. Hansen"

som eneste og ansvarlig Indehaver driver Fabrikationsvirksomhed i Dybendal, Mun­

kebjergby Sogn.

Sorø Birks Kontor, den 25. Juni 1919.

V. Baller.

Præstø Amt.

Næstved.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at

Tycho Andreas Meding

og

Rans Søgren Petersen,

begge af Næstved, under Firma

„Næstved Tømmerhandel ved Me­

ding og Søgren Petersen",

driver Handel i Næstved. De er eneste ansvarlige Del­

tagere, og Firmaet tegnes af begge Inde­

havere i Forening

Næstved Byfogedkonter, d. 28. Februar 1919.

Harpøth,

kst.

Til herværende Handelsregister er un­

der 31. Maj 1919 sket saalydende An­

meldelse:

I Firmaet

„A/S Diskonto Laane og Sparebanken for Næstved og Omegn"

er fra 1. Juni d. A. at regne

Carl Bergen

udtraadt af Direktionen og hidtilværende Fuldmægtig i Banken

Johan FrederiJc Stellfeld Hansen

indtraadt i Direktionen fra samme Dag. Aktieselskabet forpligtes fra og med den 1. Juni 1919 af 2 Direk­

tører i Forening eller en Direktør i For- « ening med en Prokurist.

Prokura er meddelt Bankkasserer

Jo­

han Christian Emanuel Lehnfeldt

og Bank­

bogholder

Harald Petersen,

hver især i Forening med en af Bankens Direktører.

Næstved Byfogedkontor, den 31. Maj 1919.

Diderichsen.

(10)

Bregentved Gisselfeld Birk.

For herværende Birks Handelsregister liar:

1. Gaardejer

Lars Feter Frandsen,

Dy- sted.

2. Parcellist

Christian Hansen,

Boseru}).

3. Gaardejer

Lars Feter Nielsen,

Bose­

rup.

4. Karetmager

Thorvald Fetersen

Tox- værd.

5. 'Førstelærer

Frederili L^arsen,

Dj^sted.

6. Gaardejer

Knud Hansen,

Nørre Tvede.

7. Gaardejer

Lars Feter Nielsen,

Raun- strup.

anmeldt, at ^ nu udgør Bestyrelsen for

Toxværd Sogns Spare- og Laanekasse,

idet Mejeribestyrer

Simon Boel Fetersen,

Toxværd, og Parcelist

Niels Feter Feter­

sen,

Haunstrup er udtraadt af Bestyrelsen og Nr. 6 og 7 er indvalgt i disses Sted.

Nr. 5 er Formand og Bogholder, Nr.

6 er Kasserer og Nr. \ er Næstformand.

løvrigt ingen Forandringer siden sidste Anmeldelse.

Bregentved Gisselfeld Birk, den 14. Juni 1919.

Bændler.

Møens Herred.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Realskolebestyrer

Gorm Larsen,

Magleby, er udtraadt af Bestyrelsen for

„Magleby Sogns Spare- og Laanekasse"

og Slagter

Jalwh Jørgensen,

Magleby, indtraadt i Bestyrelsen, samt at den i Selskabet ind­

skudte Kapital er forhøjet til 2000 Kr.

Møens Herred, den 17. Juni 1919,

A. B. liichter.

Boniliolms Amt.

Rønne.

Til Handelsregistret er af Bestyrelsen for

Bornholms Andels Svineslagteri

i Rønne anmeldt, at Parcellist

Jens Mossin Hen­

riksen

af Ibsker Sogn er udtraadt af Be­

styrelsen, og at i hans Sted Husejer

Hans '<

Feter Federsen

af Østerlars Sogn er ind­

valgt som Medlem af samme.

Rønne Byfogedkontor, den 18. Juni 1919.

O.

Krarup.

Odense Amt.

Odense.

Magistraten har modtaget følgende An- - meldelser:

1.

„Aktieselskabet Sjørring Se"

er bæ- -!

vet.

2. Den

Kai Erik Hojfmann

i Firmaet

€arl Friis

meddelte Prokura er til- -1 bagekaldt, og saadan er meddelt Frk. .]

Olga Hansen.

3. Firmaet

(justav Lolze

er hævet.

4. Den

Feter Gregers Ludvigsen

i Fir- --j maet

„Carl Lndvigsen"

meddelte Pro- -c kura er tilbagekaldt.

5. Købmand^4Æsenri/Z}eM af Odense driver -le , Handel heri Byen — Klaregade 21 — - nder Firma;

„Kontor-Monteringen"

"j

ved A. Wilken,

i hvilket Firma han uj er eneste ansvarlige og til Under- -i skrift berettigede Deltager.

Magistraten i Odense, den 21. Juni 1919.

Bloch.

Assens.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be- -8(

kendtgøres herved, at det til Firmaregistret iø' er anmeldt, at Købmændene

Jeppe Hansen Nielsen

og

Hans Carl Jordan Lausen

under Firma

„Nielsen & Lansen"

agte at drive Handelsvirksomhed i Assens, hvil- -li^

ken By er Firmaets Hjemsted, som eneste øj?

hver især fuldt ansvarlige Deltagere. .øi Hver især af Deltagerne har Ret til at tegne Firmaet.

Assens Købstads Magistrat, den o. Juni 1919. .(U

Feddersen.

(11)

I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at Fal)rikant

Chri­

stian Carl Jørgen Nielsen

af Assens, der som eneste ansvarlige Indehaver har drevet Fabrikationsvirksomhed i Assens un­

der b'irma

„Emil Nielsen & Søn", Assens,

har anmeldt, at hans Søn,

Emil Nielsen,

som fuldt ansvarlig Medindehaver af Firmaet er optaget i dette. Hver især af Indehaverne har Ret til at tegne Fir­

maet.

Assens Byfogedkontor, den 2G. Juni 1919.

Feddersen.

Kerteminde.

Til herværende Handelsregister har Købmændene

Sophus Peter Krogh

og

Niels Laurits Nielsen,

begge af Kerte­

minde, anmeldt, at de driver Handel i Kerteminde under Firmanavn

„Krogh

& Nielsen".

Hver af Anmelderne tegner som ansvarlige Indehavere Firmaet.

Byfoged kontoret i Kerteminde, den 30. Maj 1919.

V. Woll

Lunde og Skam Herreder.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt af Gaardejer

Basmus Jørgensen Hesseldal

af Anderupgaard, at han som eneste ansvarlige Deltager driver Handel under Firmaet

„de Hess ved R. J. lles- seldal".

Lunde-Skam Herreder og Eoepstorff Birk, den 7. Juni 1919.

J. Find.

Svendborg Amt.

Sunds og Gudme Herreder.

Bestyrelsen for

Brugsforeningen „Øster­

bro"

i 01lerui)-Kirkeby Kommune iDestaar mi af:

Hans Christian Clausen,

Gaardejer, Olle- rup, F'ormand,

Laurids Pedersen Tønnes^

Fisker, sannne- steds. Næstformand,

Vilhelm llarJcvardsen,

Tømrer, samme­

steds,

Marlward Marhvardsen,

Landpost., sam­

mesteds og

Hans Knudsen,

Skomager, sammesteds, idet

Frands Laurits Christensen og Hans Peter Nielsen

er udtraadte.

Sunds-Gudme Herreder, Svendborg, den 23.

Juni 1919.

Hastrup.

Ærø Herred.

Til herværende Handelsregistret er af

Panderup Sogns Spare- og Laanekasse

anmeldt, at Medlem af Bestyrelsen Gaard­

ejer

Hans Andersen Hansen

af Vindeballe, der var Viceformand, er død. Som nyt Medlem er valgt Gaardejer

Hans Peder­

sen Hansen

af Vindeballe. Til Vicefor­

mand er valgt Medlem af Bestyrelsen Gaardejer

Thomas Christensen Albertsen

af Vindeballe. Ret til at tegne Firmaet har nu Formanden Gaardejer

Erik Chri stensen

og Viceformanden Gaardejer T h o m a s C h r i s t e n s e n A l b e r t s e n i For­

ening. Prokura har som tidligere

Laurits Pedersen Lauritsen

og

Ludvig Peder Clau­

sen

i Forening.

Ærø Herredskontor, den 27. Ma.j 1919.

Lver Krabbe.

Maribo Amt.

Nykjøbing F.

Til Handelsregistret for Nykjøbing F.

Købstad er sket saalydende Anmeldelse:

,,Slagtermester

Georg Reinholdt Bjerre­

gaard

driver under Firma

„Lollands-Fal- sters Kødfoderfabrik ved (}. R. Bjerre­

gaard"

Fabriksvirksomhed paa Nørrebros Runddel her i Byen.

Anmelderen er eneste ausvarhge og til

(12)

Tegning berettigede Indehaver af Fir­

maet".

Nykøbing F. By- og Ilerredsfogedkontor den 30. Maj 1919.

Finsen.

Til Handelsregistret for Nykøbing F.

Købstad er sket saalydeude Anmeldelse:

„Galvanisør

Niels Theodorius Nielsen

driver under Firma

„Østifternes Fornik- lingsaiistalt ved N. Tli. Nielsen"

Haand

værk som Galvanisør i Nykøbing F., Jernbanegade 13.

Anmelderen er eneste, ansvarlige og til Tegning berettigede Indehaver af Firmaet".

Nykøbing F. Byfogedkontor, den 21. Juni 1919.

Finsen.

Stubbekjøbing.

Til Handelsregistret er anmeldt;

Niels Søren Kristensen,

Pledegaardene, Roskilde driver Fabriksdrift i Stubbekøbing under Firma

„Stubbekøbing Savværk ved

N.

Kristensen".

Prokura liar

Niels Søren Johan Kristensen,

Roskilde.

Stubbekøbing Byfogedkontor, den 81. Maj 1919.

Schultz.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Plrmaet

„Maskinsnedkeriet Møllegaarden ved Snedkermester L. P. Jensen & Co."

er hævet.

Stubbekøbing Byfogedkontor, den 23. Juni 1919.

Schultz.

Til Handelsregistret er anmeldt, at

A/S „Oure Teglværk'-

(ikke anmeldt til Aktieselskabs-Registret) er hævet.

Stubbekøbing Byfogedkontor, den 23. Juni 1919.

Schultz.

Aalborg Amt.

Aalborg,

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at

Feder Konge Mortensen

er

udtraadt af Firmaet:

„Chr. P. E. Søren­

sen & €o.".

Aalborg Magistrat, den G, Juni 1919.

F. Bornemann.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser:

1.

Carl Christian Bramming Hansen

og

Je7is Møller Larsen,

begge af Aalborg, driver Handel under Firma:

„Bram­

ming Hansen og Møller Larsen"

med

Hjemsted i Aalborg. Begge Interes­

senter er fuldt ansvarlige, og Firmaet tegnes af Interessenterne i Forening eller af J e n s Møller L a r s e n alene.

2.

Ole Kristian Vidniar

og

Ole Berntsen,

begge af Aalborg, driver Handel un­

der Firma:

„Vidniar & Berntseil"

med Hjemsted i Aalborg. Begge Interes­

senter er fuldt ansvarlige, og de teg­

ner Firmaet hver for sig. •

3.

Lars Emil Potdsen

og

Albert Johannes Jensen,

begge af Aalborg, driver Haand værk under Firma:

„Emil Poul­

sen & Albert Jensen"

med Hjemsted i Aalborg. Begge Intere.=senter er fuldt ansvarlige, og de tegner E'irmaet i Forening.

Aalborg Magistrat, den 21. Juni 1919.

F. Bornemann.

Til det herværende Handelsregister har

Peter Andersen

og

Isidor Sigfred Nielsen Bæhr,

begge af Aalborg, anmeldt, at de under Firma:

„P. Andersen & Nielsen Bælir"

driver Haandværk med Hjemsted i Aalborg, at de begge er fuldt ansvarlige, og at de tegner Firmaet hver for sig.

AalVjorg Magistrat, den 26. Juni 1919.

F. Bornemann.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Købmand

Oscar Møller,

Hjørring, der driver Handel i Hjørring, anmelder, at

(13)

Victor Møller,

Hjørring, og

Jens Nystriip Markfrøkontor ved Axel Moeslnnd

som

Nielsen,

Hjørring, iiar Kollektivprokura. Firmaets eneste ansvarlige Indehaver.

Hjørring Magistrat, den 23. .Tuni 1919. Viborg Byfogedkontor, den 6. Juni 1919.

Barfoed. L. Glud.

Tilisted Amt.

Hillerslev og Hundborg Herreder.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse:

Under Firma

Iluiidstruj) og Østerild Spare- og Laanekasse

drives Spare- og Laanekasseforretninger i Østerild. Spare­

kassens Vedtægter er af 10. Marts 1919, og Bestyrelsen bestaar af Mejeribestyrer

Ingvard Carl Sunesen

af Østerild som Formand, Gaardejer

Anders Thøgersen

af Kløv, Gaardejer

Anton Pedersen

af Klo- strup, Købmand

Miltkel Chr. Mililcelsen

af Hundstrup, Gaardejer

Anders Hvas Adersen

af Hoxer samt Gaardejer

Andreas Svenningsen

og Urmager

Frederik Emil Jensen,

begge af Østerild.

Formanden i Forening med 2 Besty­

relsesmedlemmer tegner Firmaet.

For Sparekassens Forpligtelser hæfter Kassens 44 Garanter med et kontant indbetalt Beløb af ialt 3800 Kr. samt iøvrigt solidarisk med et Beløb, der ind­

befattet den kontant indbetalte Sum og Reservefonden altid skal udgøre 10 pCt.

af Sparernes Tilgodehavende. Bekendt­

gørelse til Medlemmerne sker ikke i of­

fentlige Tidender.

llillerslev-Hnndhorg Herreders Kontor i Tlii- sted, den 30. Maj 1919.

G. Spleth.

Viborg Amt.

Viborg.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Købmand

Axel Valdemar MoesUmd

driver Handel i Viborg under Firma

Viborg

Lysgaard m. fl. Herreder.

Til Handelsregistret er anmeldt, at

Berenth Jensen

og

August Sørensen

med en Trediemand som Kommanditist driver Fabriksvirksomhed og Handel som an­

svarlige Deltagere i Kærsgaard i Balle Sogn under Firmaet

„Træskofabriken Kærsgaard ved Sørensen og Jensen".

B e r e n t h J e n s e n har alene Ret til at tegne Firmaet.

Lysgaard m. fi. Herreders Kontor i Kjellernj^, den 20. Juni 1919.

Gjørup,

kst.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Gaardejer

Hans Sørensen

af Tange er udtraadt af Bestyrelsen for

Højbjerg Sogns Spare- og Laanekasse,

og at Gaardejer

Irederik Pedersen

af Tange er indtraadt i Bestyrelsen i hans Sted.

Lysgaard m. fl. Herreders Kontor i Kjellerup, den 20. Juni 1919.

Gjørup,

kst.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Til Firmaregisteret er anmeldt, at 1. Skræddermester

Asger BochedaJil-Peter­

sen

af Aarhus, der uden at have an­

meldt Firma driver Handel i Aarhus Kannikegade 12 under Firmanavn;

„Doehedahl-Petersen"

har meddelt

Frans Hansen

af Aarhus Ret til at tegne Firmaet pr. procura.

2. Firmaet:

„Jensen & Åkerlund"

er hæ­

vet.

3. Guldsmedemester

Carl Christian Gu­

stav Akerlund^

af Aarhus driver under B'irma:

Akerlund"

Haandværk

(14)

med Forretningskontor Giildbergsgade 65, Aarhus, som eneste ansvarlige Indehaver.

4. Den under Firmaet:

„Købmand Anders Andersen & Co."

hidtil drevne Forret­

ning er at" dens eneste Indehaver, Købmand

Anders Andersen

af Aarhus, overdraget Købmand

Harald Frederik Nielsen

af Aarhus, der fortsætter For­

retningen under Firma:

„Købmand Anders Andersen & Oo.'s

Aarhus Magistrat, den 30. Maj 1919.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Ma­

lermestrene

Hans Christian Secher

og

Otto Albrechtsen,

begge af Aarhus, driver under Firma:

„H. 0. Seclier & Co,"

Haand- værk med Forretningskontor i Aarhus, som eneste ansvarlige Indehavere, der

hver for sig tegne Firmaet.

Aarhus Magistrat, den 4. Juni 1919.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Ho­

telejer

Hans Søren Hansen Nielsen

af Aarhus, driver under Firma;

,,1'ark-Ho- teilet ved H. Nielsen"

Handel med For­

retningskontor Ryesgade 27, Aarhus, som eneste ansvarlige Indehaver.

Aarhus Magistrat, den 11. Juni 1919.

Til Firmaregistret er anmeldt, at under Firma:

„Skotøjsmessen ved N. M. Lund"

driver

Niels Magnus Lund

af Aarhus som eneste ansvarlige ludehaver Handel med Forretningskontor Søndergade G4, Aarhus.

Aarhus Magistrat, den 12. Juni 1919.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Under Firma:

„Axel Christiansen &

Co."

driver Købmændene

Axel Christian­

sen og Carl August Dinesen,

begge af Aarhus, som eneste ansvarlige Indehavere Handel med Forretningskontor Ryesgade 23, Aarhus. Firmaet tegjies af begge Indehavere i B'orening.

Aarhus Magistrat, den 18. Juni 1919.

Til Firmaregistret er anmeldt, at

1.

Firmaet:

„Mattlies og Søiberg"

tegnes fremtidig af hver af Indehaverne for sig. —

2.

Under Firma:

„Aarhus Smede- og Ma­

skinværksted ved Wiirtz Rasmussen

og Chr. l^etersen"

driver

Victor Wiirtz Rasmnssen

og

Christian Pedersen,

begge af Aarhus, som eneste ansvarlige In­

dehavere, Fabriksvirksomhed med Forretningskontor, Mejlgade 42, Aar­

hus. Firmaet tegnes af hver af Inde­

haverne for sig. —

Aarhus Magistrat, den 24. Juni 1919.

Horsens.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Firmaet

A/S Horsens Nattevagt

er hævet.

Horsens Byfogedkontor, den 4. Juni 1919.

C. Melbye.

Til Handelsregistret er modtaget føl­

gende Anmeldelse:

»Under Firma

Horsens Avis A^ed AH).

Christiansen & Co.

driver et Kommandit­

selskab Haandværk i Horsens. Firmaets ansvarlige Indehavere er Redaktør

Hans Christian Alhertinus Christiansen

og Re­

daktør

Jens Peter Anders Carlos Bund­

gaard,

begge af Horsens. Firmaet tegnes af de ansvarlige Indehavere i Forening.«

Horsens Byfogedkontor, den 12. Juni 1919.

C. Melbye.

Til Handelsregistret er modtaget føl- fende Anmeldelse:

Under Firma:

Meldgaard, Jacobsen & Co.

drives Han­

del i Horsens af et Kommanditselskab.

Ivar Ellung Jacobsen

og

Anders Stigaard Meldgaard,

begge af Horsens, er ansvar­

lige Deltagere og hver for sig berettigede til at tegne Firmaet.

Horsens Byfogedkontor, den 14. Juni 1919.

C. Melbye.

Til Handelsregistret er modtaget føl­

gende Anmeldelse:

Papirhandler

Niels Peter Nielsen

af Horsens anmelder, at han under Firma

østjydsk Papirforretning ved N. P. Nielsen

driver Handel i Horsens som Firmaets eneste og ansvarlige Indehaver.

Prokura har Kommis

Christian Emil Johan Andersen

af Horsens.

Horsens Byfogedkontor, den 25. Juni 1919.

Kjartan Aagaard,

kst.

(15)

Silkeborg.

'J'il herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

l)Oghandler

Christian Johannes Louis Dyeljær

al' Silkeborg anmelder, at han under Firnia

„C. L. l)y^Kj«Pr I. Clir. 1)1^^"- iiiaiiiis Eftei'følgei'"

driver Handel Skole­

torvet Silkeborg, med Forretningskontor smst. Han er eneste og ansvarlige Inde­

haver. Ingen har Prokura.

Byfoged- og Birkekontoiet, Silkeborg, den 14.

Juni 1919.

He i de- Jør g en sen.

Hads Herred.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Be­

styrelsen for

Ørting' og' Falling Sognes Spare- og Laanekasse

nu bestaar af;

Gaardejer

Jens Nielsen Spandet,

Ørting, Gaardejer

Peder Jensen,

Ørting,

Gaardejer

Espen Jensen^

Ørting,

(taardejer

Knnd Jørgen Jalwhsen,

Ørting, (iaardejer

Jørgen Marius Jørgensen,

Aal-

s t r n p ,

Skrædermester

Hans Nielsen,

Aalstrup, (jaardejer

Christen Hasmussen,

Brandbyge-

gaard,

Bødker

Jens Sørensen,

Falling,.

• (Taardejer Jiasmns Mortensen,

Falling.

Hads Tierreds Kontor, Odder, den 7. Juni

' 1919.

[ Tvermoes,

j. kst.

I Til Firmaregistret er anmeldt, at Be-

j

styrelsen for

Randers Hrugsforening

nu I bestaar af:

( Jaardejer

Hans Christian Hansen,

Rand- lev,

Gaardejer

Christian Alfred Hansen,

Rand- lev,

Boelsmand

Evald Pedersen Skovsgaard,

• . Uandlev,

(gaardejer

Jens Møller Pedersen,

Randlev, Husejer og Murer

Pasmus Peter Petersen,

Randlev.

Hads Herreds Kontor, Odder, den 1"2. Juni 1919.

Heltsen.

Hasle m. fl. Herreder.

Paa Generalforsamling den 19. Maj 1919 i

Rrabraiid-Aarslev Sogns Spare- og Laanekasse

blev Sparekassens Vedtægter ændret saaledes, at Bestyrelsen fremtidigt kun bestaar af 6 Medlemmer. Udtraadte af Bestyrelsen er

Jørgen Kaa Sørensen,

True,

Anton Nielsen,

Aarslev, og

Hans Brandenhorg,

Brabrand. Nyvalgtes Par­

tikulier

Jens Pasmussen Jensen,

Brabrand.

Hasle m. fl. Herreder, den G. Juni 1919.

V. H. Thomsen.

Hertil er af Indehaveren af Firmaet

„M. Østergaards Efterfølger" ved A. Jen­

sen,

Brabrand,

Alfred Jensen

meddelt, at

Michael Gabriel Geert-Jørgensen

under 6.

ds. har erholdt Prokura.

Hasle m. fl. Herreder, den 7. Juni 1919.

V. H. Thomsen.

Hertil er anmeldt, at ved Generalfor­

samling den 12. Juni 1919 i

Aktiesel­

skabet „(Jalten Brugsforening".

Galten, indvalgtes i Bestyrelsen Gaardejer

Anders Peter Christensen

og Boelsmand

Christen Jensen,

begge af Galten, i Stedet for Gaardejer

Jens Peter Jensen

og Boelsmand

Åndes Simonsen.

I Bestyrelsesmøde den 20. Juni 1919 valgtes Gaardejer Anders Peter C h r i s t e n s e n til Formand.

Haijile ni. fl. Herreder, den 2;-3. Juni 1919.

V. H. Thomsen.

Tyrsting og Vrads Herreder.

Til Firmaregistret er annieldt, at Fir­

maet

„Varelinset ved J. Jensen",

Bræd­

strup, er hævet.

Tyrsting-Yrads Herreder, den 17. Juni 1919.

J.

IJ

. Jørgensen.

Til Firmaregistret er anmeldt, at

Niels Peter Kongsgaard

driver Handel i Bræd­

strup under Firma

„Varehuset ved N. P.

Kongsgaard"

som Firmaets eneste ansvar­

lige Indehaver og med Bopæl i Brædstrup, Ring-Føvling Kommune.

Tyrsting Vrads Herreder, den 17. Juni 1919.

J. L. Jørgensen.

(16)

Randers Amt.

Randers.

Til Handelsregistret har Magistraten modtaget følgende Anmeldelser:

1. Firmaet

Riis & Di'«yei'

er hævet.

2. „Latidboernes almindelige Forsikriiigs- foreniiig, Heste og Kreatiirforsikriiigs- selskabet Horse"

har forandret Firma­

navn til

„Landboernes almindelige Forsikringsselskab".

Randers Magistrat, den 16. Jnni 1919.

D. Sivane.

Til Handelsregistret er anmeldt, at

„Ebeltoft Brugsforening"

driver Handel i Ebeltoft i Henhold til Vedtægter af 15.

Maj d. A. med Fisker

L. Hansen,

Gart­

ner

N. C. Frederiksen,

Depotarbejder

Th.

Sørensen,

Fisker

Vilhelm Olsen,

Arbejds­

mand

Hans Tønnis Nielsen,

Arbejdsmand

Oluf Olsen

og Marer

N. K. Laursen,

alle af Ebeltoft, som Bestyrelse, heraf Fisker L. H a n sen Formand og N. C. Frede­

r i k s e n Næstformand. Formanden og eet Bestyrelsesmedlem i Forening tegner Fir­

maet. Medlemmerne betaler i Indskud ved Optagelsen 2 Kr., og alle Medlem­

merne hæfter solidarisk. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ved Opslag i Lo­

kalerne og ved Bekendtgørelse i »Ebel­

toft Avis» og »Demokraten«.

By- og Herredskontoret i Ebeltoft, den 25.

Juni 1919.

A. F. Larsen.

Grenaa«

Til Grenaa Købstads Handelsregister er anmeldt, at Mejeribestyrerne

Jørgen Peter Rasmussen,

Aalsø,

Frederik Berge- litis Johnsen,

Grenaa,

Anders Petersen Bruun,

Voldby,

Hans Johan Philip Buhl,

0 . Alling,

Jens Nielsen,

Gjerrild, og Meje­

rist

Svend Stenstrøm Vogt,

Hornslet, som eneste ansvarlige Deltagere under Firma

„Margarinefabriken Djursland ved Jørgen P. Rasmussen & Co."

driver Fabrikations- virksomhed i Grenaa. Firmaet tegnes af

2 af Deltagerne i Forening, dog kræves 8;

der 4 Deltageres Underskrift til Afhæn- -r delse eller Pantsætning af fast Ejendom, .c Prokura ej meddelt.

Bv- og Herredskontoret, Grenaa, den 11. Juni in 1919.

J. Vogelius.

Til Grenaa Købstads Handelsregister 'H er anmeldt af Bestyrelsen for

Grenaa

fil

Havns Brugsforening,

at Fisker

ICnudlv Ellemann,

Bredstrup, Murer

Erik Munk,

Grenaa Plavn, Fiskeexportør Pm-

neriip,

Grenaa Havn, Fisker

Chresten^".

Stned,

Grenaa Ha7n, og Sejhxiager

Gud- monsen,

Grenaa Havn, er udtraadte af og §(

at Skipperne

Christian Schrøder, Jens Christian Smed, Viggo Andersen, Ludvig ip's Holberg

og Murer

Vilhelm Jensen,

alle af 3b G r e n a a H a v n , e r i n d t r a a d t e i B r u g s f o r - - t eningens Bestyrelse.

Byfogedkontoret i Grenaa, den 11. Juni 1919. .G

J. Vogelius.

Til Handelsregistret er anmeldt, atJr>

Gaardejerne

Ilasmus Peter Lacke,

Konge-øj gaard,

Niels Fynbo,

Fuglvad, og PederK-^^

Meller^

Borup, samt Tømrer

Ilasmus ter Korsbjerg,

Stødau, er udtraadt af Be-sJ styrelsen for

Helgenæs Brugsforening,

og§o i deres Sted er indtraadt Gaardejerne9a

Jens Jensen,

Feirup,

Carl Andersen,

Stø-oi dan, og

Carl Tvilum,

Viggabet, samttra Boelsmand

Ole Carl Hvidkær,

Borup.

l>y- og Herredskontoret i Ebeltoft, den 17 Ti Juni 1919.

A. P. Larsen.

Onsild og Gjerlev Herreder.

Til Handelsregistret er anmeldt:

I Bestyrelsen for

„Øster-Torslev

SogU fi^

Spare- og Laanekasse"

er sket følgendnbo Forandringer:

Gaardejer

3£arius Clausen,

Tørring^a Øster-Tørslev Sogn, Husmand

Jens Niei\^'i\

sen Kragh,

Øster-Tørslev By og Sogm§(

Gaardejer

Jens Kristian Kristensen,

ibd bd Boelsmand

Jens Hjarsen Rasmussen,

ibd bd Partikulier

Peder Thygesen,

ibd., er UCDU traadt af Bestyrelsen; i deres Sted e9 indtraadt:

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

mune driver handel og håndværk i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Esa Autokøler ved Johannes Lind­.. hart

Henning Jensen af Gentofte driver handel i Lyngby-Taarbæk kommune som eneste ansvarlig indehaver af fir­. maet „Farveladen v /

Lillian Joan Olsen af Græsted-Gilleleje kommune driver handel i Hvidovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet!.

Carl Erik Christensen af Virum driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet:. „Christensen &amp;

havn driver håndværk og handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Jørgen Wolffs Møbelsnedkeri. Elektricitetsselskabet Isefjordværket

Schou, sidstnævnte af Charlottenlund, er de ansvarlige Deltagere. Adolph Dannin driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CI- GARETFABRIKEN WARWICHS

rich af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Flødecentraleii ved J. Feter Asbjørn er indtraadt i Firmaet I'. som ansvarlig og til

svarlige Deltagere. Christensen &amp; Co. drives Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er Jens Carl Christensen. Christian Walter har

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

MANN BRUHN. Firmaet KAY DYHR er hævet. Svend Zinck Dyhr af Gentofte driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I Firmaet SV. Firmaet FREDERIK VALERYD er I

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hen­.. des afdøde Ægtefælle Hans Petersen

handel ved Henry Andersen&#34; som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aakirkeby Købstad. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Smedemester Carl

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

sted under Firma A. Jensen som eneste ansvarlige Indehaver. Ringsted Købstads Magistrat, den 30. For herværende Birks Handelsregister har Bestyrelsen for A/S

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

Hans Lauge Hansen og Waldemar Villielm Christensen ere de ansvarlige Deltagere. Carl Theodor Thomasen, boende paa Frederiksberg, driver Fabriksvirksomhed som eneste

ter Firmaet SØRENSEN OG ANDERSEN som eneste ansvarlige Indehaver. Til herværende Handelsregister er an—n meldt, at Lokomotivfører Jens Frederik)?li Anton Jensen og

Jens Peter Erik Jensen driver handel og håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Stil-skærmen v / J.. Bentzen Karosserifabrik er afmeldt af det

Tømrermester Gerner Jensen af Stege Kommune driver håndværk i Stege Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Johan Jensen og Søn&#34;, idet han

nen Firmaet hver for sig. Edith Anna Cecilie Grahn, født Lilje- dahl, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »VINGÆR« ved E. Prokura er meddelt

Jens Larsen Iversen af Charlottenlund driver Handel i Gentofte Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet;.. »ELVI v/

Palle Ludvig Andersen af Frederiksberg kommune driver håndværk sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. „Truck - Tjenesten vi

riksberg, er de ansvarlige Deltagere, Søren Peter Wiene af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Indehave af Firmaet ØSTERBROS FOTO-MAGA'^IN ved SØREN