• Ingen resultater fundet

Forsteninger fra Danmark - en ny fossilbog fra Geografforlaget

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Forsteninger fra Danmark - en ny fossilbog fra Geografforlaget"

Copied!
1
11
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

9

GeologiskNyt 1/06

VI HAR JORD I HOVEDET ..!

- og plads til mere

Bioteknisk Jordrens SOILREM er Danmarks landsdækkende jord- renser , når det gælder olie- og kemikalieforurening – med anlæg i Kalundborg, Esbjerg, Aalborg og på Ærø, Samsø og Bornholm.

Kontakt os på tlf. 59 50 46 68.

GeoNyt,

Anmeldt af Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet.

I slutningen af 2005 dukkede en ny fossilbog op – den er udgivet af Ge- ografforlaget og med dette forlags ry for smukke og gode bøger, ser man naturligvis med spænding frem til indholdet af dette seneste skud på stammen. Og jeg kan på forhånd sige, at man æstetisk får sig nogle meget gode oplevelser med bogen – der er smukke billeder og illustra- tioner hele vejen igennem (i øvrigt fotograferet af forfatteren, der af fag er fotograf).

Fossilbogen er en god begynderbog, som via mange kapitler fordelt på 59 sider giver en god fornemmelse for forsteninger og for nogle af de grundbegreber i geologien, der er nødvendige for den bredere forståelse.

Hvad, hvordan hvor

Bogens mål er at give fx den almindelige strandvandrer en fornemmelse af, hvad det er for en slags dyr eller spor, der er fundet blandt strandens sten.

Bogen har kapitler om: hvad forsteninger er, hvordan man samler og hvor man samler, lidt om geologisk tidsopdeling og Jordens historie og ikke mindst nogle-og-tyve afsnit om hver sin gruppe forsteninger – svampe, vættelys, ammonitter, snegle, muslinger,

brachiopoder, trilobitter, søpindsvin og mange fl ere.

En gennemgående udeladelse er manglen på slægts- og artsnavne på langt det meste af det afbildede! Dette gør de mange fl otte plancher med forsteninger lidt mindre værd for den, der ikke er helt begynder og her tænker jeg bl.a. på de mange stenklubmed- lemmer, hvis store behov er at få afbildnin- ger med navne på, så de kan detailbestemme deres egne fund noget nærmere, end til at det blot er en eller anden slags musling eller blæksprutte.

Fossilernes latinske navne er den nød- vendige indgangsnøgle til yderligere viden

i andre bøger eller på internettet. Jeg er dog bekendt med, at der senere vil blive udar- bejdet en liste over disse fossilers navne, og at denne vil kunne læses på eller hentes fra Sydsjællands Amatørgeologiske Forenings hjemmeside:

http://forening.bynet.dk/naestved/saf/index.

htm

Et par suk...

Et lille suk skal lyde over forfatterens mang- lende stringens ved anvendelse af ordene:

art, slægt og familie. Disse tre ord har i navngivningen af fossiler (og nulevende or- ganismer) meget nøjagtige betydninger. Ad- skillige steder er ordet ”art” brugt, hvor der formodentlig snarere kunne være brugt det mere ubestemte og ubelastede ord ”gruppe”

eller ”slags”.

Et andet suk går lidt på manglende kon- sekvens i stavningen af for eksempel ortoce- ratitter/orthoceratitter og amonitter/ammo- nitter – ikke at det er meningsforstyrrende, men det springer bare i øjnene. En enkelt musling har sneget sig ind på brachiopod- tavlen, og en trilobit ”af arten Nileus” er i virkeligheden en trilobit af slægten Illaenus.

Lad nu ikke disse suk og forbeholdende bemærkninger afholde nogen fra at inve- stere de ca. 150 kr., som bogen koster – den er grundlæggende meget fl ot.

Titel: Forsteninger fra Danmark. Forfatter:

Hans-Henrik Meyer. ISBN 87-7702-416-8.

Udgivet af Geografforlaget 2005. Pris ca.

150 kr.

Forsteninger fra Danmark

- en ny fossilbog fra Geografforlaget

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Vender vi tilbage til det transformative erfaringsbegreb (Pugh, 2011) og den elev, hvis udsagn er medtaget ovenfor, er der indlejret i elevens erfaring med den

Ifølge undervisernes (lærere og pædagoger) besvarelser, så føler flere, at de er fagligt rustede til at varetage opgaverne i forbindelse med reformen, end det var tilfældet i

Fremstillingen er således ikke naturalistisk, selvom ”hjemmet” er helt almindeligt; der er ikke noget tydeligt eller fremadskridende plot.. Fortid og nutid veksler i de enkelte

Det gælder den medarbejder, som begejstres over, at der hele tiden kommer nye og spændende opgaver ind, men som samtidig belastes af ikke at kunne prioritere mellem dem, fordi de

Denne bredere betydning af strukturforholdene med inddragelse af alle led i værdikæden er også vigtig, når fremtidige ejerforhold skal analyseres: Der ses nu flere

EU-domstolen besvarede derfor det tredje spørgsmål med, at med henblik på bedømmelsen af, om et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud er endelige, er den omstændighed, at

Mestring: Sikkerhed er tæt forbundet med at være dygtig til at udføre sit arbejde, hvilket indebærer at være agtpågivende overfor risici.. Rammer og Regler: Sikkerhed

Afgrænsningen af forfattere og oversættere i Bille, Bertelsen og Fjællegaard (2016) relaterer sig dels til produktionens omfang samt forfatternes omdømme i

Når støtten til præsidenten falder under 50 procent, får mange politiske alliere- de, ikke mindst i Kongressen, travlt med at lægge en vis afstand til ham og udvise selvstændig

For at opnå sand viden om virkeligheden, skal man således ikke systematisk og metodisk udforske den, som man normalt ville gøre det i videnskab; i mange udgaver af kristendommen

øvelse 7 Beregn, hvor meget energi der frigøres, hvis et 1 kg lod falder fra det uendeligt fjerne ned på overfladen af en neutronstjerne med massen 4,0  1030 kg og radius 10

Da Fole sogn i 1864 blev overført til Det tyske Kejserrige, stod de kongengske bønder i Obbekjær i en forladt position!. Man diskuterede, om

sen, hvor bogen blev trykt.. Hvem der har tilrettelagt det smukke værk er mig ikke bekendt, men man tager vist ikke meget fejl, om ikke Kyster selv har haft en

- Jeg ville egentlig allerhelst have været lærer, men det tog fire år, og det kunne jeg ikke klare økonomisk, siger Jonna Vendelboe og fortæller, at man med en opvækst i

Bølgerne kunne også gå højt i hovedbestyrelsen, hvor Susanne Voldby husker, at hun engang fik ”tæsk” fordi hun ikke ønskede at bringe et surt indlæg fra et ikke-medlem

Efterskrift: Kort om Nis Leys arbejdsliv som socialrådgiver Leder af Velfærdstjenestens socialsektion 1963-70: Efter uddannel- sen fik Nis Ley rang af kaptajn under

Hvis den unge får opholdstilladelse i Danmark, visiterer Udlændingestyrelsen den unge til en kommune Kommunen afgør, hvor den unge skal bo, fx i en lejlighed, et botilbud

Afgrænsningen af forfattere og oversættere i Bille, Bertelsen og Fjællegaard (2016) relaterer sig dels til produktionens omfang samt forfatternes omdømme i

Jeg kan jo tænke mig at læseren nu har fået den ide, at jeg forsøger at fortælle om Hans Jørgen igennem næbdyret, – at det er en analogi eller måske endda en metafor, et sym-

des Mund stod aaben, og hun drejede Hovedet bort fra Lyden.' Pausen er understreget af mig: — men aldrig i dansk Prosa er den Elskedes Nærhed blevet understreget og fremhævet

Når vi derimod ser på, hvor afklarede de unge er, og hvordan de befinder sig med den valgsituation, de står i, tegner der sig et mere broget og knap så forventeligt billede.

Som medlem af Kooperationen behøver man ikke at være eksperter på personaleretlige spørgsmål, men kan henven- de sig til Kooperationen og få kvalificeret rådgivning både

I 1686 havde rytterbønderne fået at vide, at hvis rytteren tiltvang sig mere, end han skulle have, og bonden ikke meldte det, skulle bonden straffes, en¬. ten på vand og brød