Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

151  Download (0)

Full text

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

Knud Gether:

M IDDELALD ER - FAMILIER i Flensborg og Nordfrisland

og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge.

Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie.

MITTELALTER - FAMILIEN in Flensburg und Nordfriesland

und ihre Nachkommen in Dänemark, Deutschland und Norwegen.

Ein Beitrag zur Personalgeschichte von Schleswig.

Registre

Rettelser og tilføjelser Tavler

Register

Ergänzungen u. Berichtigungen

Tafeln

(3)

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland

og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge.

BIN D 2.

Mittelalter-Familien in Flensburg und Nordfriesland

und ihre Nachkommen in

Dänemark, Deutschland und Norwegen.

BAND 2.

VELUX FONDEN af 1981

ta k k es hjerteligt f o r p ro d u k tio n sstø tte

til udgivelsen

(4)

ISBN 87 88742 18 0 (bd. 1-2, ib.) ISBN 87 88742 20 2 (bd. 2, ib.)

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge.

Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie.

A f Knud Gether.

Mittelalter-Familien in Flensburg und Nordfriesland und ihre Nachkommen in Dänemark, Deutschland und Norwegen.

Ein Beitrag zur Personalgeschichte von Schleswig.

Von Knud Gether.

© COPYRIGHT 1986-87: Forfatteren og Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS

Denne bog er ophavsretlig beskyttet ved Bernerkonventionen. Alle rettigheder forbeholdes. Bortset fra rimelig brug i forbindelse med private studier, forskning, omtale eller anmeldelse, som tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret, må ingen del a f denne publikation reproduce­

res, fotokopieres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form, hverken elektronisk, elektrisk, kemisk, mekanisk, optisk etc. uden forudindhentet tilladelse fra forlaget.

Sats. repro og tryk: Tordenskjold ApS i samarbejde med Ahlgren Repro og Reproset I/S. Indbinding: Concordia A/S.

(5)

BIN D 2.

Registre, Tilføjelser og rettelser, Tavler

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland

og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge

E t bidrag til Sønderjyllands personalhistorie

A f Knud Gether

Tilegnet min fader Knud Gether-Caspersen

Dansk Historisk Håndbogsforlag

Forlag for genealogi, lokal-, kultur- og rigshistorie

Klintevej 25, D K -2800 Lyngby, Danmark

(6)

B A N D 2.

Register, Ergänzungen und Berichtigungen, Tafeln

Mittelalter-Familien

in Flensburg und Nordfriesland und ihre Nachkommen in

Dänemark, Deutschland und Norwegen

Ein Beitrag zur Personalgeschichte von Schleswig

Von Knud Gether

Meinen Vater

Knud Gether-Caspersen gewidmet

Dansk Historisk Haandbogsforlag

Fachgebiete: Genealogie, Heraldik, Landes- und Heimatkunde

Klintevej 25, D K -2800 Lyngby, Dänemark

(7)

Indholdsoversigt

BIND 2

Personregister til bind 1 ... 9

Sagoversigt til bind 1 ... 109

Tilføjelser og rettelser/Ergänzungen u. Berichtigungen ... 112

Tavleoversigt (Tafeln) BIN D 2

Små tavler: Forsøgsvis opstilling af Fincke’emes ældste l e d ... 122

Tavle N IG E L SE N - FINCK E - W YNBARCH - V A L E N T IN SE N - PA Y SEN ... 122

Tavle BURCHARDI - LAUROP - M ORITZEN - MOLLER - A N D E R SE N ... 124

Tavle birkefoged Knud Andersen i Andrups efterkommere ... 129

Tavle Z O FFM A N N - TIM M ERM ANN - C A R STEN S - AM BDERS ... 130

Tavle nr. 1 - 16: TAVLE Nr. 1: (Rettelse til TAVLE der viser D A N M A R K S K ONGER og de SØNDERJYSKE H E R T U G L IN IE R )... 136

TAVLE Nr. 2: (D U Y K SE N - EBSEN - M A G N U SSE N - H E IN SE N ) ... 136

TAVLE Nr. 3: (H EN R IC H SEN (H E N R IK SE N ) - N ISSE N - FRESE - G ETH ER - CARSTENS - C A STEN SC H IO LD - GREVENKOP - CA STEN - SKIOLD) ... 137

TAVLE Nr. 4: (K A A S - ROTHKIRK (ROTKIRCH) - de CREQUI dit la ROCHE - D IN E SE N - BLIX EN -FIN EC K E - BRA N N ER - EW A L D m. fl.) . . . 139

TAVLE Nr. 5: (W A N D A L (W A N D E L ) - R A N D U L F ( R A N D U L PH ) - D E WITH - SCHYTT - ØRSTED - BULL - Wilhelm A N D E R S E N )... 140

TAVLE Nr. 6: (Von W ESTEN - C A STEN SC H IO LD - ERSLEV - R U N G ) ... 141

TAVLE Nr. 7: (FR Ü TZEN (F R O D SE N ) - von A N D E R SE N - H E IN SE N - HEICK- SE N ) ... 141

TAVLE Nr. 8: (RICKERTSEN - JE N SE N - BERTELSEN - JØ R G E N SE N - L A N G ­ BALLE - BLOCH - HERTEL - B R A N N ER - G R U N D T V IG - F U G L - S E L M E R )... 142

TAVLE Nr. 9 (L U N D T - M ECK LENBURG - H E G E R F E L D T )... 142

TAVLE Nr. 10: (G R A PEN G ETER (G ETH ER ) - RODE - M ORITZEN - BRODER- SEN - HEIBERG - B A R T H O L D Y )... 143

TAVLE Nr. 11: (OUW - SLEW ERT (SLEW ART) - M ÜLLER - PETERSEN - BERG­ M A N N -M Ø L L M A N N (M Ö L L M A N N )-S C H IL L IN G -B O N D E ) . . . 144

TAVLE Nr. 12: (STAG E - SVANE - B A G G E SE N - M UNTH E - C LEM EN SEN (C L E M M E N D SE N ) - HOLBERG - EW ALD - G U L D B E R G - la COUR - HEIBERG - FO G - S T U C K E N B E R G )... 146

TAVLE Nr. 13: (W Æ RN - GETH ER - W ORSØE - B R Ø N D S T E D )... 149

TAVLE Nr. 14: (M EU LEN G R A C H T - W ISSIN G - HEERFORDT (HEERFORT) - G IØ E) ... 150

TAVLE Nr. 15: (BOHN - H A N SE N (STRUVE) - A N K ER - HJORT - SCHOR - DA M - JESPERSEN - G E T H E R )... 151

TAVLE Nr. 16: (BR Ø N D STED - de N E E R G A A R D - B R U U N - ROTHENBORG - RINDOM - GETHER C A SPER SEN - GETH ER - FRÖLICH­ SCHULTZ - B A A D SG A A R D ) ... 152

(8)

Store tavler:

Følgende 17 store tavler er anbragt i bogens lomme:

TAVLE A. Frese, Schröder, Krock, Ingghensen, Rickertsen, Heinrichs, Feddersen, Grapengeter, Volradi, Sonnicksen, von Mehrfeldt, up der Heide, von der Meden, Eiligem (Elligers), Henrici, Fischer eller Bartscher, Christiani, Gether, Lange, Ketelsen, Retberg, Jeppson, Seeblad, Beyer, Sönnichsen, Wiltfang, Weisbrodt, Faust, Stricker, Möllmann, Thofall, Schnell, Mechlenburg (Mecklenborg), Valepagen, Blix, Jeppe eller »Jeppe auf der Bohle«, Paysen, Wynbarch, Fincke, Eisenberg, Valentiner, von Oesede, Hoé, de Bryer, de Placa, Faber, Amisæus, Meng, Biørn, von der Wettering, Kellinghusen, Undall, Hassenius (Lillienpalm), von Wickede, Ketels, von Calven, Holste, van Hamesfort, von Tzeven, Tipotius, Ekenberger, von Lutten, Übbing, von Eulenow, Resen, Winstrup, Svane, Klotz, Flensborg, Braack, Wardenburg, Wærn, Hesselberg, Suhm, Stabel, Wölffel, Jost, Wollgast, Lysholm, Backer, Falkenberg, Stub, Collin, Struck, Kornerup, Wittusen, Selchau, Jespersen, Thomesen, Budde, Spannuth, Binnemann, Jahn, Bruun, Meyer, Rodebertz, Gadebusch m.fl.

TAVLE A.a. Gether, Giøe, Struck, Wittusen (Withusen), Grüner, Røbye, Howden-Rønnenkamp, Kauffmann, Heboe, Caspersen, Massmann, Schmütz, Trap, von Freiesieben, von Benzon, Friborg, le Maire, Damm, Utke, Lohse, Lemvigh, Qvist, Seemann, Kierboe, von Bülow, Kannengiesser, Pritchard Elias, Jones, Christiani, Moens, Bury, Petit, Balme, Gether-Caspersen, Duus, Madsen, Brøndsted, Frølich Schultz, Lund, Thomsen, Weber, Schou-Jensen, Winkelhorn, Pultz Wörishöffer, Bøttern m.fl.

TAVLE A b. Giøe, Marschall, Winge, Bang, Barfod, Hvass, von Piessen. Bæhr, Hylling, Kattenberg, Hegelund, Heerfordt, Barfred, Valentiner, Nymann, Thaning, Heineth, Struck, Holck Neuenkirchen, Bjørn, Ahmann, Mønster, Quistgaard, Jæhningen, Gether, Rohde, Westergaard, Egede, Baastrup. Røbye, Brusendorf, Kaiser, Tuxen, Caspersen, Ponsaing, Scheel, Spang, Rasmussen, Geleff, Wittusen, Selchau, Thomesen, Budde, Meyer, Backer, Lohmann, Bendahl, Neckelmann, Ømstrup, Beck, Darre, Goos, Storm m.fl.

TAVLE B. Frodsen, Frese, Lausen (Lowsen), Schrandi, von Ahlefeldt, Wonsfleth, Schröder, Nissen, Krock, Boginck, Feddersen, Henrichs, Johannis, Kruse, Festersen, Ebsen, von Mehrfeldt. Diekmann, up der Heide, Eiligem (Elligers), von der Meden, Boysen, Magnussen, Reich, Bohm, Lange, Kone, Hoyer, Fester. Bensen, Wulff, Ströming, Lovedanz, Hunnens, Tollitz, Sax, van Halteren, Lassæus, Düring, Heitmann, Havemeister, Werckmeister, Beyer, Münden, Kuhlmann, Blome, Moldenit, Esig, von Eitzen, Giese, Oldermann, Engel, Beselin, Sibbern, von Kauffmann, Kelp, Fønss, Tronier, Gerkens, Gerhardi, Tilemann, Walbom m.fl.

TAVLE B.a. Skram, Krummendiek, Jul, Frese, Elersen, Lausen (Lowsen), Wonsfleth, Froddens, Schrandi, Veddersen, Gether, von Ahlefeldt, von der Wisch, Pogwisch, von Andersen. Krock, Lembeck, Manderup, Timmsen, von Ucken, von Mohlen, Rosenkrantz, von Kahlen m.fl.

TAVLE B.b. Brodersen, Lausen (Lowsen), Sönnicksen, Frese, Kone, Wonsfleth, von Andersen, Froddens, Henrichsen, Ebsen, von der Wisch, Ahlefeldt, Momsen, Schröder, Krock, Nissen, Frisen, Grapengeter, Gether, Volradi, Feddersen, Dame, Andreasen, Eriksen, Clementzen m.fl.

TAVLE B.c. Holk (Holck), Pogwisch, Rixtorp, Rosenkrantz, Lunte, Rantzau, Reventlow, Sehested, Høk, Emmicksen, Blome, Krabbe, Krafse, von Qualen, Ucken, Wonsfleth, von Ahlefeldt, von Deden, Buchwald, von Thinen, Blücker, von Lengerke, von der Wisch, von Andersen, Schrandi. Frese, Rathlow, Muggelen m.fl.

TAVLE B.d. Sönnicksen, von Andersen, Momsen, Emmicksen, Andersen, Froddens, Frese, Ingghensen. Paysen m.fl.

TAVLE C. Frese. Krock, Rickertsen, Seeblad, Bang, Borchardsen, Risbrich, Bircherod, Mule. Winterberg, Skinkel, Hasebart, Rosenvinge, Debie, Fuiren, Rham, Landorph, Balslev m.fl.

TAVLE D. Volradi, Baumeister, Moth. Dame. Breckling, Lillius. Lundius. Moller, Esmarch, Albinus. Frese, Gerhardi.

Parsberg, Glud, Carstens. Thode. Schüren, Hirsch. Laurop, Friborg. Oeding, Holtermann m.fl.

TAVLE D.a. Moth, von Schwavesteten, Frese, von Delden, Mecklenborg. Lejel, Bødger, Motzfeldt. Gyldenløve, Rosenmeyer, Kloumann, Holmer, Mathiesen, Adeler, Helverschouw. Portuan. Gether m.fl.

TAVLE E. Beyer, Albrechts, Frese, Rickerts eller Carstens. Weisbrodt. Karstensen. Festersen. Boysen, Schröder.

Nifaneus eller Neukirchen, Sievers, Lassæus, Rickertsen, Fincke. Pommerening. Soltouw. Töken. Sylms (Selmer), Wiltfang, Spiker m.fl.

TAVLE F. Grapengeter, Frese. Addesen, Cypræus. Tüchsen, Moritzen, Fischer eller Bartscher. Kall. Strandiger. de Brücker, Handewitt, von Westen. Brandt, Wøldike. Rinck. Kellermann. Behrens. Oeding. Ambrosius.

Petersen Schmidt, von der Pahlen. Ingwersen, Matthiesen. Hartmann. Posselt. Fischer. Thomæi, Thomæus.

(9)

Gram, Børns, Petræus, Bendixen, Fabricius, Tack, Hahnefeldt, Stuhr, Lüders, Burchardi, Garben, Stabel Berg. Dyble, Busch, Thode, Fasting, Beck, Krebs, Brodersen, Lorck, Pipenbrinck, Krambeck, Friccius, Holst, Henningsen, Axen, Wiedemann, Moltke m.fl.

TAVLE F.a. Andersen, Hansen, Albertsen, Clausen, Moritzen, Stein, Honemann, Birkholm og Madsen.

TAVLE G. Retberg, von Rietberg, von Rittberg, von Tecklenburg, von Homburg, von Arnsberg, von Hallermund, von Asseburg, von Schwalenberg, von Reifferscheidt, von der Lippe, von Neuenahr, von Hoya, von Balke, Epping, Gether, Cramer, von Grote, Püngelius, von Kubach, von Bockum-Dolffs, Nottebohm, von Salm- Reifferscheidt, von Thulemeyer, Zahn, von Wittenstein, Gallenkamp, Berninghausen, Teschenmacher, Reus, Rose, von der Schulenberg, von Vorstius, Möller, Lambertz, Bierbaum, von Post, von Lengerke, Wülfingh, Hovius, Albers, Adami, Reineke, Pavenstedt, von Gröning, Delius, Droop, Behncke, Hahn, Fritze, Kottmeier, Dunte, Focke, Wilkens m.fl.

TAVLE G.a. Brinckmann, Wilthelmy, Butterweck, Ostermann, Stoffregen, Kusch, Nottebohm, Fuhrmann, Kellerhaus, Gelpke, Budden, Gröne, Gether, Rose, Elbers, Konsbruch, von Mauschenheim gent. Bechtolsheim, Carow m.fl.

TAVLE H. Andersen, Strauch (Struck), Clautofft, Harder, Vogt, Lundius, Lütken, Pikkenheim, Holst, Jürgensen, Martinus, Gether, Valentiner, Magnussen, Lorenz, Höek, Philipp, Boek, Laurop, Gadebusch, Bendixen, Tramm m.fl.

(10)

Personregister

Personregistret omfatter samtlige navne, der nævnes i teksten i bind 1, inclusive samtlige bind l ’s Tavler og de 17 store Tavler (benævnt Tavle A, Tavle A .a., Tavle A.b., Tavle B., etc.) i bind 2. Personerne, der findes i bind 2 ’s

»Tilføjelser og rettelser« og de dertil knyttede nye Tavler, er således ikke medtaget i nærværende personregister;

men fra afsnittet »Tilføjelser og rettelser« henvises der med sidetal til bind 1.

Kursiveret sidetal henviser til biografien af vedkommende person.

Personerne er som regel opført under de navneformer, som de optræder i teksten med - med mange henvisninger fra navnevarianter til navnets hovedform; i middelalderdokumenter er personidentificeringen i mange tilfælde usikker, hvorfor den samme person kan være optaget flere steder i personregistret og under varierende navneformer.

Personregistret er søgt opbygget strengt alfabetisk, idet dog 6 og u er indplaceret under o og u. Princippet med den strengt alfabetiske opbygning er brudt enkelte steder, fx. Andersen ... omfatter alle personer med dette patronym, mens von Andersen (v. Andersen) følger umiddelbart efter, opfattet som en særlig slægt.

Abel, Amalie Caroline (g. Gether), 721 (Tavle XIX) Abel, Gyntelberg, sognepræst i Stillinge, 721 (Tavle XIX) Abel, Valborg (g. Biørn), 411 (Tavle VII)

Abildgaard, Anne (g. Mormand), 52 (Tavle I)

Abildgaard, Jørgen, til Geltinger Hof, admiral, 52 (Tavle I) Abildgaard, Markvard, til Taarupgaard, 52 (Tavle I) Abildgaard, Timme, foged over Jemteland, 52 (Tavle I) Achton, Jens, sognepræst i Frørup, 468

Achton, Maria Jensdatter, (g. Fabricius), 468 Achtorp, Nisse, 32

Ackermann, N. N., 475

Adami, Anna Catharina Elisabeth Retberg, 599 Adami, Caecilie Caroline, 599

Adami, Hermann Heinrich. 599 Adami, Johann Anton, 599

Adami, Johann Helfrich, købmand i Bremen. 599 Adami, Maria Elisabeth, 599

Adami, Wilhelmine Henriette Pauline, 599 Addensson. Jons (Eddensen, Jens), 34, 35 Addesen, Hans digedommer, 439, Tavle F.

Addesen, Hans d. Yngre, kobmand i Flensborg, 443, Tavle F.

Addesen (Hanses?) Margaretha, se Hansen. Margaretha Adeler, Nils, amtmand i Norge. Tavle D.a.

Adolph, Adolf (Alff), hertug af Slesvig ( f 1459), 24 (Tavle), 26, 27, 30, 78, 81. 292

Adolph, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. 24 (Tavle), 90, 92, 95, 96. 98. 99. 101, 102f, 109. 112. 113, 124f, 135, 142, 152. 176. 21 1, 278f, 316. 342. 347. 394. 414. 581, 661

Adolph Friedrich, fyrstbiskop af Lybæk (senere konge af Sverige), 24 (Tavle), 701. 706

Adolphsdatter. Monica (g. Jessen), 359

Adriansen. Rickert. sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem.

625

Adsen. Peter i Haderslev, 168 Adslev. se Adtzlow. Atzlev (Adslof)

Adtzlow, Giertrude Elisabeth (g. Gether). 676f. Tavle A Agge, Leve (g. Kone). 92f. 93 (Tavle)

Agier. N.N.. grosserer i Kobenhavn. 793

Agnes Hedwig. hertuginde af Sonderborg. 24 (Tavle)

Agricola, Georgius Boéthius, (Jørgen Boye), se Boéthius, Georgius

Ahlefeldt, se også von Ahlefeldt

Ahlefeldt, slægten (se også Alfelt, Alleveld), 78, 296, 659 Ahlefeldt, Anna (g. Piesse), i Itzehoe, 79, 342, 531 Ahlefeldt, Anna, fra Borghorst (g. Sture), 467

Ahlefeldt, Anna Henrichsdatter (g. Ahlefeldt), Tavle B.c.

Ahlefeldt, Benedict, til Sogaard, 45

Ahlefeldt, Benedict(us) (Bendix), til Uphusum, amtmand i Tønder, 26, 76, 79, 96f, 297, 399, 414, Tavle B, B.a. og B.b.

Ahlefeldt, Bertram, til Lehmkulen, amtmand i Flensborg, 57 Ahlefeldt, Carl, greve ( f 1722), 761

Ahlefeldt. Claus, til Konigsforde (og Kiel), 419, Tavle B.c.

Ahlefeldt, Ditlev, til Haseldorf, 119

Ahlefeldt, Dorothea (g. Winterberg), 97, 119 Ahlefeldt, Frederik, greve, 376

Ahlefeldt. Fredrik, til Graasten og Sogaard, 87

Ahlefeldt, Friedrich (Ahlefeldt, Frederik) til Sogaard m.fl., 95, 532

Ahlefeldt, Godske, til Konigsforde m.fl. (1543), 88 Ahlefeldt, Godske, til Tyrstrupgaard (senere Haderslev), 88 Ahlefeldt, Hans, (af Skodsbøl?), 87

Ahlefeldt. Hans David, kancelliråd, 271, Tavle C (se C.91) Ahlefeldt, Hans Henrik, til Deutsch-Nienhof. 361

Ahlefeldt, Helvig (Heilwig), 96f, 119, Tavle B. (B.47)ogB.a.

(B.a. 46)

Ahlefeldt, Henrik, til Tyrstrupgaard, 88

Ahlefeldt, Johan, se von Ahlefeldt, Johann, til Satrupholm Ahlefeldt, Mette. 96f, 119, Tavle B. (B.48) og B.a. (B.a.48) Ahlefeldt. Mette, se Lausen (Lowsen eller Mårtens), Mette Ahlefeldt. Sivert, til Aschau (Askov), 532

Ahlefeldt, Volf. til Aschau. Hiitten og Svensby, 183, 342 Ahlefeldt, Volf, til Nor og Griinwald, 79, 96, 98. 342 v. Ahlefeldt, Anna. »af Svensby« (g. von Deden), 83, 534

(Tavle XII). 578

v. Ahlefeldt, Anna (g. Ahlefeldt). Tavle B.c.

v. Ahlefeldt, Anne (g. Rathlow), 76 (Tavle)

v. Ahlefeldt, Asmus, til Nor og Griinwald, Tavle B.c.

v. Ahlefeldt. Beke (g. Buchwald). Tavle B.c.

(11)

v. Ahlefeldt, Bendix, gehejmeråd, til Osterrade, 735 v. Ahlefeldt, Benedict (Herr Hinrickes son), 336f v. Ahlefeldt, Benedict til Søgaard, 45

v. Ahlefeldt (Alfelt), Benedict, til Uphusum, husejer i Kiel (1603), 146

v. Ahlefeldt, Berthe (g. Sture), 136

v. Ahlefeldt, (Anefelde), Bertram, amtmand (Nordborg) 188f, 19 lf

v. Ahlefeldt, Breide, 357

v. Ahlefeldt, Catharine Christine (g. BrockdorfT). 735 v. Ahlefeldt, Cay, 641

v. Ahlefeldt, Claus, amtmand i Flensborg, 406 v. Ahlefeldt, Claus, amtskriver, husfoged i Tønder, 286 v. Ahlefeldt, Claus (Godskes søn), 82

v. Ahlefeldt, Claus til Gelting, 362, 438

v. Ahlefeldt, Claus, til Lehmkulen, amtmand i Tønder, 57 v. Ahlefeldt, Claus, til Lehmkulen, senere Kiel ( t 1571), 57 v. Ahlefeldt, Claus, til Nør og Griinwald, Tavle B.c.

v. Ahlefeldt, Detlef, amtmand (Flensborg) H.5

v. Ahlefeldt (Alefeld), Detlef, drost i Sønderjylland (1431), 27

v, Ahlefeldt, Ditlev, Tavle B. og B.a.

v. Ahlefeldt, Dorothea (g. von Wensin), 146, 157 v. Ahlefeldt, Erik, Tavle B.c.

v. Ahlefeldt, Frantz, 333 v. Ahlefeldt, Friedrich, 333

v. Ahlefeldt, Friedrich, til Maasleben (Maslev), 641 v. Ahlefeldt, Godske, til Saxtorp, 82

v. Ahlefeldt, Godske, til Søgaard, 53

v. Ahlefeldt, Godske, til Tyrstrupgaard (senere Haderslev), 87, 88, 534 (Tavle XII), Tavle B.c.

v. Ahlefeldt, Godske (Gotschalck), biskop i Slesvig, 25, 40, 47, 59, 186, 659

v. Ahlefeldt, Gregorius, til Søgaard, 581

v. Ahlefeldt, Henrich, til Konigsforde, 86, 419, Tavle B.c.

v. Ahlefeldt (Alleveld), Hinrich, amtmand i Flensborg, 319 v. Ahlefeldt, Johann (Johan), til Satrupholm, 362, 438 v. Ahlefeldt, Margarethe Dorothea (g. Rumohr), 648 v. Ahlefeldt, Volf, til Konigsforde, Tavle B.c.

Ahlefeldt-Laurvig, Carl Christian, oberst, greve, til Vester- gaard (Langeland), 714

Ahlefeldt-Laurvig, Christian, greve, Tranekær på Langeland (»Generalen«), 714, 76lf

Ahlefeldt-Laurvig, Christian Conrad, greve, 754 Ahlefeldt-Laurvigen, Frederik, greve (*1760),

468, 762, 763

Ahlmann, Birgitte (g. Gørrison), 708 (Tavle XVII) Ahlmann, Friedrich, herredsfoged, 708 (Tavle XVII) Ahlmann, Hans, sognepræst i Igen, 708 (Tavle XVII) v. Ahnen, Iver, til Kampanger m.fl. (Norge), stiftamtmand,

konferensråd, 153, 249, 254 (Tavle) v. Ahnen, Karen, 624

v. Ahnen, Preben til Kaupanger, 249. 624f Ahrenfeldt, Jacob, kaptajn i Søetaten, 779

Aierschettel (eller Eyerschiittel), Johannes, maler i Husum, 321

Akeleye, Samuel, kommandørkaptajn, 794 (Tavle XXV) Akeleye, Sigvart Jørgen, kaptajn i Søetaten, 784, 794 (Tavle

XXV)

Albers, Anton, købmand i Bremen, 598 Albers, Anna Regina (g. Hahn i Bremen), 599

Albers, Caecilie Wilhelmine (g. Kottmeier i Bremen), 599 Albers, Catharina (g. Pagenstecher i Bremen), 598 Albers, Emilie Louise i Bremen, 598

Albers, Georg Wilhelm, advokat i Bremen, 598

Albers, Heinrich Friedrich Samuel, (Bremen), 599 Albers, Henriette Caroline Sophie, (i Bremen), 598 Albers, Hermann (* 1797). økonom påGollubien i Littauen,

598

Albers, Hermann Wilhelm (* 1828 i Bremen), 598 Albers, Johann Abraham, (* 1772), læge i Bremen, 599, 600 Albers, Johann Abraham, papirfabrikant i Kornburg, 599 Albers, Johann Abraham (* 1830), 598

Albers, Johann Christoph (* 1744), købmand, oldermand i Bremen, 598, 600

Albers, Johann Christoph (* 1776) købmand og hessisk agent i Bremen, 599, 600

Albers, Johann Christorph (*1795), læge og regeringsråd, 598f

Albers, Johann Christorph Carl (*1810), 599 Albers, Johann Heinrich, købmand i London, 599 Albers, Johanne Elise Wilhelmine, 598

Albers, Johanne Pauline (g. Adami), 599 Albers, Margaretha (g. Dunte), 599

Albers, Marie Amalie Heloise (g. Oelrichs), 598 Albers, Marie Catharine Emma, 599

Albers, Marie Dorothea (g. Focke), 599 Albers, Marie Wilhelmine, 598

Albers, Sophie Catharina (g. Wilkens), 598

Albertsen, Claus, købmand i Dunkær, (Ærø), 467, Tavle F.a.

Albertsen, Zophia Cathrine (g. Hansen), 467, Tavle F.a.

Albertzen, Thomas i S. Gøsherred, 101

Albinus, Severin, apoteker i Haderslev, 429, 432 (Tavle) Albina (Witte), Anna Maria (g. Johansen), 120 (Tavle II),

159, 357, 658, 659 (Tavle XV)

Albinus (Witte), Melchior, sognepræst i Satrup, 120 (Tavle II), 362, 429, 438, 442, Tavle D.

Albinus (Witte), Michael, sognepræst i Bøl, 158f, 658, 659 (Tavle XV), Tavle D.

Albinus (Witte), Nicolaus d. Æ. i Wesselburen, enke efter, se N. N„ Wibeke

Albinus (Witte), Nicolaus, sognepræst i Bøl, 120 (Tavle II), 357, 658, 659 (Tavle XV), Tavle D.

Albinus (Witte), Nicolaus, sognepræst i Wesselburen (Ejd.), 357

Albinus (Witte), N. N. Severinsen, 429 Albrecht, hertug af Mecklenburg, 55, 57, 578 Albrecht, hertug af Prøjsen (Preussen), 24 (Tavle), 95 Albrecht, Gertrud (g. Schwalbe), 720 (Tavle XVIII) Albrecht, Ina (g. Moldenhauer), 720 (Tavle XVIII) Albrecht, Richard, marine-intendant (Kiel), 720 (Tavle

XVIII)

Albrecht (Albreth), biskop i Lybæk, se Krummediek, Albrecht

Albrecht, markgreve (Prøjsen), 129 (Tavle)

Albrechts, Catharina (g. Beyer), 276, 283 (Tavle E.) van Aleveld, Detlef, drosten i Sønderjylland, 27 Alefeld, Allevelde etc., se Ahlefeldt og v. Ahlefeldt van Alleveld, Pawel. 215

Alexander VI, pave, 45

Alexander III, Tsar af Rusland, 24 (Tavle)

Alexander, hertug af Sønderborg, 24 (Tavle), 427, 468 Alexandra (af Danmark), dronning af England, 24 (Tavle) von Alfelt (Ahlefeldt), Magdalena, fru, i Flensborg, 22

(Oversigtskort), 183 Altf, hertug, se Adolph

Allemonde, hollandsk admiral, 256 Allesen, Lauritz, konrektor i Lund, 262 Allexen (Morch), Knud, 713 (Tavle) Als, Anna Maria (g. Bruun), 789

(12)

Alsing, Inger Jensdatter (g. Bugge), 756 Alsing, Ole Rasmussen, 713 (Tavle) v. Alst, Christian, kaptajn, 256 v. Alst, Christiana (g. Jacobæus), 256 v. Alst, Mette Marie (g. Knoff), 256

Alstrup, Christine Margrethe (g. Walther), 254 Alstrup, Hans Paulsen, sognepræst i Hafslo, 254

Ambders, Amders, Amdersen,familien ¡Tønder, 381 (Tavle) Ambders, Christian, sognepræst i Burkal, 381 (Tavle).

Ambders, Elsabe Margrethe (g. Nissen), 381 (Tavle) Ambders, Johann(es) Bernhard, sognepræst på Sild, 373,

380 (Tavle)

Ambders (Amders), Gude (g. Ewald(sen), g. Moller), 373, 379, 380 (2 Tavler), 381, 442, Tavle D.

Ambders (Amdersen), Andreas, sognepræst i Burkal, 380 (Tavle), 381, 441

Ambders (Amdersen), Andreas, sognepræst i Sønder Lygum, 373 (Tavle), 380 (2 Tavler), 381 (Tavle)

Ambrosius, Anna Cæcilia (g. Fabricius), 453 (Tavle IX), 459f, Tavle F. (F. 53)

Ambrosius, Eduard Arnold, gliicksborgske hofråd, landfoged på Sild, 273, 452 (Tavle IX), 459, Tavle F. (F. 52) Ambrosius, Thomas Balthasar, advokat i Flensborg, 443,

45 lf, 453 (Tavle IX), 459, Tavle F.

Ambrosius, Tobias, amtsskriver i Haderslev, tolder i Bred­

sted, 451, 453 (Tavle IX)

Ambrosius, Tobias Axel, amtssekretær, ridefoged i Tyr­

strupherred, 452 (Tavle IX), 454, 459,Tavle F. (F.51) Amders, Amdersen, se også Ambders

Amders, Agathe (g. von Lutten), 647

Amders, Anna Magdalena (g. Lohmann), 434 (Tavle) Amdersen, Thomas, borgmester i Tonder, 647

Amdrup. Johan Peder, klædekræmmer i København, 721, (Tavle XIX)

Amondsen, Leiv, professor (Norge), 763

Amonsen, Karen Mathilde (g. Gether), 721 (Tavle XIX), 786 (Tavle)

Amsinck, Johanne Elisabeth (g. de Boor), 466

Amtsschriver, Andress, i Lygumkloster, 151 (Tavle IV), 400, Tavle E.

Anchersen, Catharina (g. Iversen), 434 (Tavle) Ancherssen, Peter i Haderslev, 288

Anckersen, Claus, 117

Anders, Cathrine (Catharina) (g. Clawsen), 95, 121 (Tavle II), 286, Tavle A.

Anders, Christine (g. Dirichsen), 646, Tavle H (H.3) Anders, Dorothea (g. Munden), 95.112,118, 121 (Tavle II),

402. Tavle B. (B. 37)

Anders. Elisabeth, se Strauchin, Elisabeth Anders, Margrethe (g. Wiltfang), 389

Anders, Marine (g. Werckmeister). 76, 77, 98, !16f, 120 (Tavle II), 151 (Tavle IV), 362,406,438, Tavle B. (B.35) Andersdatter, Anne (g. Skinkel), 237, Tavle C. (se C.65) Andersdatter, Barbare (g. Resen), 525

Andersdatter, Dorethe (g. Clemendsen), 223

Andersdatter, Gjertrud (g. Borring). 630 (Tavle XIV) Andersdatter, Karen (Frederik II's frille), 24 (Tavle) Andersen, Adolph (Adolf) Josias i Stenbjerg, 474,644, 650f,

654, 663 (Tavle XVI), 795, Tavle H. (H.I4) Andersen. Anders (i Bovensted). 98

Andersen, Anna (g. von Lutten), 83. 373. 403, 502 (Tavle X). 504 (Tavle XI). 620 (Tavle XIII). 647f 667.Tavle H.

(H.7)

Andersen, Anna Catharina, 654, Tavle H. (H. 38) Andersen, Anna Maria, 656, Tavle H. (H. 49)

Andersen, Anna Maria (g. Tramm), 656 Andersen, Anna Sophia, 653, Tavle H. (H.26)

Andersen, Asmus (d.Æ.), husmand i Tumbøl, 663 (Tavle XVI), 796

Andersen, Asmus, rådmand i Flensborg, 663 (Tavle XVI), 727, 795, 796, Tavle A.

Andersen, Augusta Magdalena (g. Carstens), 148, 149 (Tavle), 383, Tavle D.

Andersen, Biørn, adelsmand, 218 Andersen, Brigitta (g. Matthiesen), 483

Andersen, Carsten, borgmester i Tønder, 117, 390 Andersen, Catharina (g. Holst), 373 (og Tavle), 425 (Tavle

VIII), 652, 654, Tavle H. (H.24)

Andersen, Catharina (g. Lorck), 476, 727, 795 Andersen, Catharina Maria (g. Christiansen), 482 Andersen, Cathrine, Tavle F.a.

Andersen, Catrin, 652, Tavle H. (H.23) Andersen, Christina, 654, Tavle H. (H.36) Andersen, Christian i Bogmose, 667 Andersen, Christian, i Stedesand, 476

Andersen, Christian, købmand i Tønder, 380 (Tavle) Andersen, Christian Frederik, købmand i Store Rise (Ærø),

Tavle F.a.

Andersen, Christin Margaretha (g. Hoék.g. Brekenfeld), 476, 656, Tavle H. (H.46)

Andersen, Claus, 651, Tavle H. (H.17) Andersen, Elisabeth (g. Pikkenheim), 652 Andersen, Fedder, i Toftum (Emmelsbøl), 81 Andersen, Friederica Iversdatter, 267

Andersen, Georg (Jürgen), sognepræst i Kværn (Angel), 442, 443 (Tavle), 648f, 653, 654, Tavle H. (H.8)

Andersen, Hans (S. Gøs herred), 101

Andersen, Hans, kgl. bonde i Stenbjerg, 654, Tavle H. (H.

37)

Andersen, Hans, gårdejer (?), Olde sogn (Ærø), Tavle F.a.

Andersen, Hans ( t 1758), gårdejer (Olde sogn, Ærø), 467, Tavle F.a.

Andersen, Hans Christoffer, købmand, 504 (Tavle XI), 654 f Tavle H. (H.40)

Andersen, Hans Moritzen, gårdejer i Dunkær (Ærø), Tavle F.a.

Andersen, Ida (g. Valentiner), 521,650, 667, 729, Tavle A.

og H. (H.9)

Andersen, Ida (g. Philipp), 646, 650

Andersen, Ida Friederika, (g. Gadebusch), 474, 644, 655, 663 (Tavle XVI), 795, Tavle H. (H.41)

Andersen, Ingeborg (g. Gether), 83, 322 (Tavle), 342 (Tavle), 502 (Tavle X), 620 (Tavle XIII), 641 f, 655,650, 663 (Tavle XVI), 667, 729, Tavle A. og H. (H.l 1) Andersen, Iver, justitsråd, 267

Andersen, Iver Iversen, 267

Andersen, Jacob, gårdmand. 654, Tavle H. (H.39) Andersen, Jesper, kongens sekretær, ærkediakon i Viborg, 47 Andersen, Jørgen Madsen i Dunkær (Ærø), Tavle F.a.

Andersen, Karsten, borgmester i Tønder, 76f, 95, 112, 116f, 120 (Tavle II), 286, 390, 395, 438, 647, Tavle B. og B.d.

Andersen, Knud, partreder i Flensborg, 477 Andersen, Kristen, i Heytze, 70, 71

Andersen, Laurentius, sognepræst i Hyrup ved Flensborg, 652, Tavle H. (H.22)

Andersen Lorens ( t 1728), kgl. bonde i Stenbjerg, 650, Tavle H. (H.I0)

Andersen, Lorens, 653, Tavle H. (H.32)

Andersen. Lorens, forpagter i Stenbjerg, 646, 656, Tavle H.

(H .45)

(13)

Andersen, Lorentz Moritzen, gårdejer på Ærø, Tavle F.a.

Andersen, Lorenz, kgl. bonde i Stenbjerg, 83, 502 (Tavle X), 521, 641, 646, Tavle H. (H.4)

Andersen, Lorenz, 652, Tavle H. (H.20) Andersen, Lorenz, købmand i Flensborg, 383

Andersen, Magdalene Dorthe, (g. Meyer), 653, Tavle H. (H.

35)

Andersen, Margareth (g. Petersen), 653, Tavle H. (H.33) Andersen, Margaretha Dorothea, 656, Tavle H. (H.48) Andersen, Margareth Dorthe (g. Krohn), 653, Tavle H.

(H.28)

Andersen, Margrethe Frederikke, Tavle F.a.

Andersen, Maria (g. Magnussen). 653, Tavle H. (H.34) Andersen, Maria Christina (g. Boek), 656, Tavle H. (H.47) Andersen, Maria Magdalena, 653, Tavle H. (H.29) Andersen, Marie (* 1876), Tavle F.a.

Andersen, Marina (g. Ambders), 380 (Tavle) Andersen, Marina Petersdatter (g. Johannsen), 442 Andersen, Marius, i Ærøskøbing, Tavle F.a.

Andersen, Marye, 650, Tavle H. (H.12)

Andersen, Marye (2) (g. Andersen), 650, Tavle H. (H.13) Andersen, Metta Catharina (g. Gadebusch), 504 (Tavle XI),

644, 655, Tavle H.

Andersen, Mickel, i Ravsted, 70, 71 Andersen, Peder, maler på Fredensborg, 321 Andersen, Peter, i Flensborg (1531), 78 (Tavle), 329 Andersen, Peter, 651, Tavle H. (H.16)

Andersen, Peter, 653, Tavle H. (H.25)

Andersen, Peter, forpagter, 653, Tavle H. (H.27) Andersen, Peter, gårdmand i Gingtoft, 650

Tavle H.

Andersen, Peter, rådmand i Aabenraa, 442

Andersen, P.K., konservator ved Nationalmuseet, 441 Andersen, Sonne, 312

Andersen, Sophia Friderica, 653, Tavle H. (H.30) Andersen, Sophi Lischen, 653, Tavle H. (H.31)

Andersen, Thomas, gårdmand i Gingtoft, 656, Tavle H.

(H.50)

Andersen, N.N., sekondløjtnant (1864), 835

Andersen eller Jürgens, Hans, gårdejer i Stenbjerg, 644,647, 650, 695, Tavle H. (H.6)

Andersen eller Jurgensen, Andreas, gårdejer og forpagter, 644, 646, 650, Tavle H. (H.5)

Andersen eller Nielsen, Jürgen, kgl. bonde i Stenbjerg, 644f 646, Tavle H. (H.2)

Andersen (Baldenak), Jens, biskop i Odense, 318

Andersen (Madsen), Hans, ejer af Gravendahl (Ærø), 467, Tavle F. og F.a.

Anderssen, Boy, i Klockries, 77, 80 Anderssen, Lorenz, i Husum, 144

v. Andersen, til Klægsbøl, slægten, 296, 324, våben 81 v. Andersen, Andreas, til Bosbøl. digedommer, 82, 324,

539, Tavle B.b.

v. Andersen, Andreas, til Klægsbøl ( t 1593), Tavle B.a.

(B.a. 42)

v. Andersen, Benedikt, til Klægsbøl, Tavle B.a. (B.a. 49) v. Andersen, Boy, Tavle B.6

v. Andersen, Boy(e), til Klægsbøl, 82, 205. 324, Tavle B.b.

v. Andersen, Broder, til Klægsbølgaard. 82, 205. 324, 358 (Tavle), 359, Tavle A., B.b. og B.d.

v. Andersen, Claus, til Ulfsund, Tavle B.a. (B.a. 52) v. Andersen, Dorothea (Andreas’ datter) til Klægsbølgaard,

324, 361

v. Andersen, Dorothea, (i Slesvig), Tavle B.a. (B.a. 53)

v. Andersen, Hans til Klægsbølgaard (g.m. M. Lauens), 54, 79, 80, 81, 83, 95, 96, Tavle B.a., B.b. og B.c.

v. Andersen, Hans (søn af A. Momsen). 82, Tavle B.d.

v. Andersen, Hans ( t 1592), Tavle B.a. (B.a. 48) v. Andersen, Hans, til Bovensted, Tavle B.a. (B.a.51) v. Andersen, Herlich (g. Christiansen, eller g. Ruse (?)), 359 v. Andersen, Liidde, til Bosbøl, 81

v. Andersen. Magdalene (g. Ucken), 83, Tavle B.a. (B.a. 41) og B.c.

v. Andersen, Magnus, Tavle B.a. (B.a. 40)

v. Andersen, Momme, til Klægsbøl, 81,95(7), Tavle B.b. og B.d.

v. Andersen, N. N., Tavle B.a.(B.a.SO)

v. Anderten, Natalie Friederike Charlotte, (g. Wardenburg), 710 (Tavle XVII)

Andreasdatter, Stine, Tavle A.b.

Andreasen. Christiane Sophie (g. Risbrich), 251, 252 Andreasen, Heicke (Hr. Heick), se Frese

Andreasen, Jens, til Benzonsdal, etatsråd, Tavle A.b.

Andreasen, Matthias, i Bergen, Tavle F. (F.14) Andreasen, Michael, Tavle A.b.

Andreasen, N. N. amtsforvalter (Hirschholm), 151 Andresen, Andreas Peter, købmand i Flensborg, 458 Andresen & Schmidt, Fa., i København, 763 Andreæ, Georgius, sognepræst i Ravsted, 441 Andreæ, Ida Margaretha (g. Lund), 621 (Tavle XIII) Andreæ, Jacob, sognepræst i Nybøl, 655

Andreæ, Johannes Christopher, sognepræst i Kappel. 621 (Tavle XIII)

Andreæ, Maria Margaretha (g. Holst), 655, Tavle H.

Andreæ, Nicolaus, portrætmaler fra Flensborg. 441 Andreæ, Thomas, sognepræst i Oversø, 354. 415, 436, 437,

441, Tavle F. (F.2)

Angel, Marina (g. Nielsen), 483

Angell, Karen (g. von Suhm), 453 (Tavle IX)

Angell, Lorentz Mortensen, rådmand i Trondhjem, 453 (Tavle IX), 505 (Tavle XI), 631 (Tavle XIV)

Angell, Lydia (g. Dahl), 754 (Tavle XXII) Angell, Margrete (g. Frost), 505 (Tavle XI) v. Anhalt, Ludewig, 554 (Tavle), 570

Anna (af Anhalt), grevinde af Oldenborg, 24 (Tavle) Anna (af Brandenburg), dronning af Danmark, 24 (Tavle),

278

Anna (af Danmark), dronning (Anne) af England, 24 (T avle) Anna (af Danmark), hertuginde af Sachsen, 24 (Tavle). 86 Anna von Holstein-Schaumburg (g. von der Lippe), 554

(Tavle), 568

Anna (af Gottorp), hertuginde af Ostfriesland og Rietberg, 24 (Tavle), 581, Tavle G

Anna, hertuginde af Sønderborg (g.m. hertug Hans Chri­

stian), 468

Anna Cathrine (af Brandenburg), dronning af Danmark (g.m.

Christian IV) 24 (Tavle)

Anna Dorothea (af Gottorp?), frøken, 163 (Tavle) Anna Petrowna, Tsarina af Rusland, 24 (Tavle), 663, 687,

703

Anne Sophie, prinsesse af Danmark (g.m. prinsen af Sach­

sen), 24 (Tavle), 261

Anthon. Johanne Christine (g. Freiesleben), Tavle A.a.

Anthon Giinther af Oldenborg, greve, 687

Anthoinette, grevinde af Oldenborg (g. m. U. F. Gyldenløve), 24 (Tavle), 407

Antonii, Petrus, 326 (Oversigtstavle)

Arbo, Margrethe Caroline Dorothea (g. Bendixen), 655

(14)

Arctander. Peder. Kapellan på Voss (Norge), 256 Arends, Philipp, 326 (Oversigtstavle)

Arenfeldt. Thale Maria (g. Motzfeldt), 783 Arentzsen, Jacob, 235

Arftsen, Cathrin (g. Harrsen på Nordstrand), 396 Arftsen, Kyhr (g. Hansen), 396

Arildsen, Lydeke, 333

van Arkel, Jannetie (g. Oosterhuysen), 656 Armbostere. Eggherd. i Husum, 93

Armowitz, Johann Hinnich, Klokkestøber i Husum, 652 Arndt, Johann. 127

Arnisæi, Elisabeth (g, Jürgens eller Irgens, på Røraas Nor­

ge), 511, 513

Arnisæus, Christian(us), jernværksdirektør (Røraas), 511 Arnisæus, Fridericus (Friedrich), læge, 511

Arnisæus, Henning, livlæge (Nykøbing F.), 154, 511, 513, 539f, Tavle A

v. Arnsberg, Gottfried (III), greve, 563, 566 v. Arnsberg, Godehard (Gottfried IV), 566 v. Arnsberg, Gottfried, greve, 566

v. Arnsberg, Heinrich (II) greve til Rietberg, 563 v. Arnsberg, Heinrich, greve »til Rietberg«, 563 v. Arnsberg, Wilhelm, greve. Tavle G

v. Arnsberg, N. N., 563

Arntsdatter, Barbara (g. Lucassen), 237, 316

Aske, Anders Hansen, Brunlanes (Norge), 722 (Tavle XX) Aske, Asbjørn, 722 (Tavle XX)

Asmuss(?), Michael, 658, 659 (Tavle XV) Asmussen, Anna Catharina, 163 (Tavle)

Asmussen, Catharina (g. Feddersen), 453 (Tavle IX), 504 (Tavle XI). 730

Asmussen, Claus, Klokkestøber i Husum, 649 Asmussen. Hans d. Ældre, 133

Asmussen. Hans d. Yngre i Husum (senere Rostock?), 148, Tavle B

Asmussen, Hans rådmand i Husum, 163 (Tavle) Asmussen, Jacob, skræder i Adelby, 613 Asmussen, Mette (g. Nissen), 358 (Tavle) Asmussen, Nis, herredsfoged, 358 (Tavle), 428 Asmussen, Mette (g. Nissen), 358 (Tavle)

Asmussen, Nis, herredsfoged, 358 (Tavle), 536 (Tavle) Asmussen, Peter, købmand i Flensborg, 504 (Tavle XI) v. der Asseburg, Werner, Tavle G

Assmuss, Hans, i Maarkjær, 659 (Tavle XV) Astrup, slægten, 115

Atke, Hans 270

Atke, N. N. (g. Landorph), 270

Attzersen, (Assersen), Thomas, sognepræst i Stenbjerg, 385.

386

Atzlev (Adzlöf). Jens. kammerråd. 676

Augsburgin, Anna (g. Hallensen), 504 (Tavle XI)

Augusta (af Danmark), hertuginde (enkehertuginde) af Got- torp. 24(Tavle),98. 127. 133,135.137.140, 163(Tavle).

333, 345. 555

August Friedrich, prinsesse. 163 (Tavle)

August Philip, hertug af Holsten-Beck. 24 (Tavle) Augustin. Farver, i Husum, se Hansen. Augustin Augustins, Marike. se N. N.. Marike (g. Hansen) Aurilesius (Ørlos). Niels Pedersen. 525

Autumnus. N. N. (diakon Johannes' hustru). 490 Averlånder. Claus, fra Lunden (Ditmarsken). 109 Axelsen. Kort. 317

Axen. Agathe Titusdatter (g. Lorentzen). 382

Axen. Andreas, købmand og dep.borger i Flensborg, 470 Axen. Anna Dorothea (g. Luders). 466. 522

Axen, Botilla (g. Brodersen), 474 (Tavle), 729

Axen, Broder, rådmand i Flensborg, (* ca. 1709), 470, 651, Tavle F.

Axen, Broder, købmand ogdep. borger i Flensborg, 471,651 Axen, Nicolai, Tavle F.

Aarhus, Jacob Matthiesen, professor, hofpræst, biskop (Aar­

hus), 242

Backer, Andreas Laurentius, købmand i Laurvig, 722 (Tavle XX), 754, 760

Backer, Barthe Sophie, (g. Bugge), 722 (Tavle XX), 754,760 Backer, Jan, købmand i Holmestrand (tidl. Frederikshald), 722 (Tavle XX), 754 (Tavle XXII), 755 (Tavle XXIII) Backer, Jan Larsen, 755

Backer, Laura Christopha (g. Blom), 722 (Tavle XX), 755 (Tavle XXIII)

Backer, Pernille Rasmusdatter (g. Mule), 222, 272 Backer, Susanne Lorentze (g. Holst), 755 (Tavle XXIII) Backer, Thalette Caroline Frederikke (g. Budde), 722 (Tavle

XX), 754 (Tavle XXII), Tavle A.b.

Backsen, Detleff, i Husum, 130, 144

Backsen, Toby (Backssen, Topi), i Husum, 144, 397 Baden, Oluf Mortensen, biskop (Roskilde), 341 v. Baden, Elisabeth (g. Svane), 527

v. Badendick eller Badendiek, Harbert, byfoged i Flensborg, 422f, 432

Baensen, Saxe, se Bansen, Sax og Bahnsen, Sax

Bager, Karen (Kathrine) Nielsdatter (g. Borchardsen i Oden­

se), 231, 232, Tavle C. (C.47)

Bager, Lisbeth Olufsdatter (g. Seeblad), 220, 223, Tavle C Bager, Margrethe Nielsdatter (g. Holtendorf), 232, 233,

Tavle C (C. 49)

Bager, Marie Nielsdatter (g. Pedersen), 233, Tavle C (C.51) Bager, Mette (Medea) Nielsdatter (g. Let eller Laetus), 232f

623, Tavle C (C.50)

Bager, Mikkel, i Kerteminde (?), 223

Bager, Niels Nielsen, købmand i Stockholm, 232, Tavle C (C.48)

Bager, Niels (1529), købmand i Odense, 232

Bager, Niels Olufsen. rådmand i Odense, 220f, 223, 226, 232, Tavle C

Bager, Oluf Nielsen, rådmand i Odense ( t 1602), 220, 223, 226, 231, 262

Bager (Borchardsen), Oluf Johansen, professor i Lund, 231, 232, 233, 262f, Tavle C (C.72)

Bager (Borchardsen), Oluf Johansen, våben, 264 Bagger (Bager), Hans, biskop (i Sjælland) 232, 263 Baggesdatter, Karen (g. Madsen i Odense). 221

Baggerss, Marine Niels, se Seeblad, Marine Knudsdatter Baggesdatter, Maren (g. Seeblad. g. Sørensen), 22 lf, 248

(Tavle), 640 (Tavle), Tavle C Baldenak. se Andersen, Jens

Bahnsen (Boenssen), Sax, i Husum. 144, 397 Balke, Arnd., 573, 575, Tavle G.

Balke. Diderich, 575

v. Balke. Hedwig (g. von Retberg), 575, 576. Tavle G Balme, Anthony, Tavle A.a.

Balslev, Birgitte (g. Kingo, g. Bless), 271, 273, 452 (Tavle IX), 626

Balslev, Christoffer, dr.med., kancelliassessor, apoteker i Odense, 226, 228. 271, 272f, 452 (Tavle IX), Tavle C Balslev. Peder Christoffersen (England og Odense), 273 Balslev. Peder Rasmussen, stiftsskriver i Odense, 272, 365 Balslev. Stephanus, 273

(15)

Balsløv, Hans, sognepræst i Dybbøl, 620 (Tavle XIII) Baltslow, se Balslev

Bandeckssen, Syvert, i Husum, 109 Baine, Quillin, N. N., 674

Bang, Christoffer, rådmand, stiftsskriver i Odense, 220, 236 Bang, Christoffer (Clausen), 236

Bang, Claus, rådmand i Odense, 236, 260, Tavle C Bang, Claus Clausen, sognepræst i Stenløse, 243, Tavle C.

Bang, Jens, sekondløjtnant i Søetaten, 784 Bang, Jythe Christiane, Tavle A.6

Bang, Kirsten Clausdatter (g. Hansen), 236, 260 Bang, Marianne Susanne, Tavle B.b.

Bang, Olava Maria Georgia, Tavle A.b.

Bang, Oluf Olufsen, skoleholder, Tavle A.b.

Bang, Skjalm, 226, slægtsvåben, 226 Bansen, Sax (Baensen, Boenssen, Saxe), 110

Barbarossa, Vitus Christoffersen, provst i Pinneberg, super­

intendent for Holsten, 161 Barbette, J., miniaturemaler, 376

Barchenfelt, Johanne Sophie (g. Harbou), 708 (Tavle XVII) v. Bardeleben, Christian Georg, til Ribbeck, 596, Tavle G.

(se G .116)

v. Bardeleben, Dorothea Sophia (g. von Retberg), 596, Tav­

le G

Barfod, Anders, Tavle A.b.

Barfod, Christian, Tavle A.b.

Barfod, Ida Amalie Tavle A.b.

Barfod, Jens, Tavle A.b.

Barfod, Karen, Tavle A.b.

Barfod, Marcus, Tavle A.b.

Barfred, Frederik, vinhandler i København, Tavle A.b.

Barfred, Jens Laurits, til Gjeddesdal, 502 (Tavle X), Tavle A.b.

Bamow, Henrich, i Flensborg, 412

Barscher, Michell, meister, ¡Flensborg, 326 (Oversigtstavle), 330f

Bartelsen, Wessel, i Husum, 124 Bartholin, Albert, litterærhistoriker, 379

Bartholin, Thomas, læge, anatom, 317, 365, 375,453 (Tavle IX)

Bartholin, Thomas, d. Yngre, 375

Bartscher, se også Barscher, Fischer eller Bartscher Bartscher, Amt, Tavle F

Bartscher, Bernt, (Bernd), 434, 435 (Tavle), 531

Bartscher, Matthias i Flensborg, 354, 408, 435 (Tavle), Tavle F

Basballe, Christian, 478 Basballe, N. N„ 682

Basilius, N. N., i Helmstedt, 485 Basse Knud hattemager i Odense, 260 Basse, Peder, til Sørup, 237

v. Bassewitz, Henning Friedrich, greve, 661 Bassy, Thomas, i Jydbæk, 26, 335

Bathe, Sidsel Anthonius eller Jørgensdatter, (g. Lerche), 273, 453 (Tavle IX)

Baumann, N. N., byfoged i Oldenborg (Holsten), 662 Baume de la, Charles, marquis de St. Martin, 589 Baume de la, våben, 589

Baumeister, Anna (g. Hansen), 346, 348, 350, 363, 380 (Tavle), Tavle D. (D .ll)

Baumeister, Laurentius (Jacobi), 346. 438, 490, Tavle D.

(D.3)

Baumeister, Margaretha (g. Dame). 120 (Tavle II), 346, 348f 490, 659 (Tavle XV), Tavle D. (D.10)

Baumeister, Margaretha (g. Esmarch), 151.347, 160(Tavle V), Tavle D. (D.8)

Baumeister, Thomas (Jacobi), diakon i Flensborg, 157, 346, Tavle D. (D.2)

Baumeister, N. N. (g. Matthiæ), 347f, Tavle D (D.9) Baumeister, våbenmærke, 348

Bayern, Jorg, se Beyer, Georg (Jürgen)

Bech, Christiana Sophia (g. Gether), 474,727, 795, Tavle A Bech, Peter, 727

Bech, Nørgaard. Bodil (g. Gether), 786 (Tavle) Bechius, se Becke

Bechtel, Cornelius, købmand i Bremen, 748 Bechtolsheim, se von Mauschenheim

Beck, Catharina (g. Nauclerus eller Schiffer), 372 Beck, Friderich (Frederik) Christian, til Lilliendal, 251 Bech, Johanna Christine (g. Petersen Schmidt i Trondhjem),

475, Tavle F

Beck, Julie Augusta Emilie (g. Gether), 807, Tavle A.b.

Beck, Lave, 362

Beck, Ove Frederik, læge i Kolding, 807, Tavle A.b.

Beck, Sivert, til Førslev m.fl., 362

Becke, Nils (Bechius, Nicolaus) fra Ribe, diakon (Medelby), 290, 407, Tavle A

Becker, Abraham, skibspræst, sognepræst på Fæmø, 452, (Tavle IX)

Becker, Christiane (g. von Suhm), 453 (Tavle IX) Becker, Clawes, i Husum, 105

Becker, Elisabeth, (g. von Westen, g. Bless), 272,452 (Tavle IX)

Becker, Gottfried, rektor i Husum ( t 1652), 273,452 (Tavle IX)

Becker, Gottfried, hofapoteker i København ( t 1750), 453 (Tavle IX)

Becker, Gottfried, apoteker i Rudkøbing, 503

Becker, Jacob Gottfried, apoteker i Odense ( t 1707), 226, 273, 452 (Tavle IX)

Becker, Jacobus, advokat i København, 149

Becker, Johann ( t 1614), præst i Lennep, 452 (Tavle IX) Becker, Johann Adolph, generalcommissarius (Slesvig), 149 Becker, Johann Gottfried, hofapoteker i København ( t

1711), 273, 453 (Tavle IX)

Becker, Johann Gottfried, hofapoteker i København, ( t 1790), 453 (Tavle IX)

Becker, Lambert, i Husum, 144

Becker, Melchior, præst i Lippstadt, ( f 1641), 452 (Tavle IX)

Becker, Peter, bager i Flensborg, 331 Becker, Peter, borger i Flensborg (1521), 407 Becker, Peter, borger i Flensborg, 324

Becker, N. N. Overhof-Proviant-Inspecteur (København), 681

Beckern, Marcus, se Voss

Beckmann, Johann Diedrich (Johan Diederick), rådmand i København, 663 (Tavle XVI), 676 f, Tavle A

v. der Beeke, Jürgen (Beeke zur, Georg), skolemester i Flensborg, 73, 191, 193f, 196f

Beetz, Bartruida (g. Moltzer), 750 (Tavle XXI) Behncke, Elisabeth Dorothea, 602

Behncke, Franz Jacob, 602 Behncke, Friedrich Johann, 602 Behncke, Heinrich Leo, 602 Behncke. Paul Philipp, 602

Behncke, Wilhelm Ludwig, købmand, engelsk konsul i Ly­

bæk. 602

Behncke, Wilhelm Ludwig Hermann, 602 Behmann. N. N., kontrollør i Christiania, 465 Behr de. Laureta (g. Preuss). 394 (Tavle)

(16)

Behrens, Arnold, kammerråd (Flensborg), 459 Behrens, Bartke (g. Biørnsen), 408, 411 (Tavle VII) Behrens, Margaretha (g. Kall), 459, (Tavle F) Beiler, Grapengiesser, Claus, i Flensborg, 349 Beiler, Erich, i Flensborg, 349, 530f, 644, Tavle A Beiler, Johann, i Flensborg, 434, 530f

Beke zur, se Beeke von der

Below, Anne (g. Wellhawer, g. Stemann, i Helsingør), 264 Below, Joh., dr. med. i Dorpat, 364

Below, Marie (g. Holk), Tavle B.c

Bendahl, Karen Marie Nielsine Kirstine (g. Gether), Tavle A.b.

Bendixen, Dorothea (g. Laurøp), 655

Bendixen, Emerentia (g. Andersen), 504 (Tavle XI), 654, Tavle H.

Bendixen, Ingeborg (g. Möller eller Møller), 455, 461, Tavle F (F.56)

Bendixen, Johann Jacob, læge i København, 655

Bendixen, Peter, rådmand i Flensborg, 455, 460f, Tavle F.

Bendixen, Thomas, købmand i Flensborg, 455 Benkestok, Slægten, 625, 631 (Tavle XIV) Benkestok, Anna, g. Falch, 625, 631 (Tavle XIV) Benkestok, Jon Trøndsen, til Melø, 625

Bennedsdatter, Anne (g. Stockfleth, g. Philipsen), 508, 509 (Tavle)

Bennesen, Nompne, i Vestergaard, 25 Bennick, brevadelfamilien, 296

Bennick, Anna Christina Richardsdatter (g. von Jessen), 358 (Tavle)

Bennick, Asmus, husfoged i Tønder, 395

Bennick, Hans. i Rinkenæs (1500-tallet), 129 (Tavle) Bennick, Hans (Johann), i Rinkenæs, 358 (Tavle), 395 Bennick, Marine (Hansdatter) (g. Outzen), 129 (Tavle) Bennick, Nicolay Hansen, til Husumgaard. 376, Tavle D Bennick, Peter, til Rinkenæs, herredsfoged (adlet 1488), 358

(Tavle)

Bennick, Peter, borger i Tønder, 395

Bennick, Richard, sognepræst i Tønder, 358 (Tavle), 395 Bennick(s), Hartoch, 326 (Oversigtstavle), 330, 395 Bensen, Benedict d. Ældre, borger i Husum, dige-ingeniør,

herredsfoged, 89, 101, 102, 109f Bensen, Benedict d. Yngre, 109f. 133 Bensen, Benedict (III) (B.71) i Norge, 133 Bensen, Katharina (B.70), 109, 133

Bensen(?) Mette (Margrethe) (g. Hogreves), 109, 124 Bensen, Sara (g. Frodsen?), 109, 124, Tavle B Bensen, Simon (B.72), borger i Husum, 110, 133/

Bensen, Simon, segl, 133 Bensen. Simon (II), 135

Bensen (Bentzen), Benedict d. Yngre, i Husum 109f, Tavle B Benszen, Dorothi, se Frodsen, Dorothea

Bentheim zu, Amöna Elisabeth (g. zu Solms-Laubach), 574 (Tavle)

v. Bentheim-Steinfurt, Agnes (g. von Rietberg). 576, 578, Tavle G.

v. Bentheim-Steinfurt, Arnold, greve, (1500-tallet), 576, Tavle G

v. Bentheim-Steinfurt, Arnold, greve ( t 1606), 574 (Tavle) v. Bentheim-Steinfurt, Arnold, greve (1600-tallet), 596 v. Bentheim-Steinfurt, Arnold Jobst, greve ( f 1645), 574

(Tavle)

Bentzen. Carsten. 50

Bentzen. Knud. vinhandler i Nykøbing F., 510f, Tavle A Bentzen. Niss, i Galmsbøl. 79, 80

Benzen. Lorenz, landssekretær i Tönning. 142, 163 Benzen, Maria Dorothea (g. von Kauffmann), 142. 163.

Benzon, Hans, landsdommer i Skjersø, 374 Benzon, Johannes, etatsråd, 640 (Tavle)

v. Benzon, Ernst August Pyrmont, til Benzon (Sostrup), kammerherre, Tavle A.a.

Berends(datter), Inge, i Agtrup, 98, 286

Berens, Arnold, kgl. kammerråd, Købmand i Flensborg, 507 Berens, Bartke (g. Biørnsen), 411 (Tavle VII), 440 Berg, Maren Jacobsdatter (g. Hermansen), 274 Berg, Mette Stabel (g. Petersen Schmidt), Tavle F v. Berg, Wilhelm, greve, 574 (Tavle)

Berg, Maren Jacobsdatter (g. Bircherod), 274

Berg, Margrethe Marie (g. Richart (Reichardt), 630 (Tavle XIV), 633

v. Bergen (Bargen), Jacob, 321 van Bergen, Margreta (g. Hansen), 265

v. Bergen, Birgitthe Catharine (g. Baar), 452 (Tavle IX) v. Bergen, Engel (g. Johannis), 100, 321,322 (Tavle), Tavle

A

v. Bergen, Gertrud (g. Sylms), 402 van der Bergh, Oswald, greve, Tavle G Bergmann, Johan Petersen, i Christiania, 370 Bergmann, Magdalene (g. Muller) (Norge), 370 Bergmann, Margrethe (g. Schilling) (Norge), 370 Bergmann, Theodor, bergdirektør på Røraas, 370 Berlinghoff, Gorges, skræder i Flensborg, 347 Berndes, Dorothea (g. Gerhardi), 350

Berndes. Johann, silkehandler i Flensborg, 135, 148, 150 (Tavle IV), 436, 617

Berndes, Johan(n), sognepræst i Broager, 353, 499 Berndes, Johann (d.Y.), sognepræst i Rinkenæs, 353, 499 Berndes, Sara (g. Fobbe.g. Fabricius), 135, 148, 150 (Tavle IV), 286, 353, 357, 392, 436, 617, 620 (Tavle XIII) Berndsen (eller Tonsorius), Matthias, kantor i Flensborg,

531, 537, 551

Berner, Freund Gottlob, teaterintendant, 751 Berner, Joachim, købmand i Laurvig, 760

Berner, Jørgen Henrich, birkedommer i Dragsholm birk, 751 Bernhard, provst, i Bordesholm kloster, 112

Berninghaus (von Schwefe), våben. 592 Berninghausen, Adam, adjunkt i Lippstadt, 587

Berninghausen, Henning (G. 105), købmand i Lippstadt, 592 Berninghausen, Johann, præst i Lippstadt, 587, Tavle G Berninghausen, Johannes, stadssyndikus i Lippstadt, 587,

Tavle G

Berninghausen, Marcus Petrus (G. 104), advokat i Lippstadt, 592

Berninghausen, N. N. (G. 106) (g. Rose), 592 Berninghausen, våben, 587, 592

Bernsau, Judith (g. Teschenmacher), 589, Tavle G Bernsau, Gottfried, 589

Bernstorff, Johan(n) Hartwig Emst, greve, udenrigsmini­

ster, 460, 687, 703

Bernstorff s pension (for officerer) 1788, 787

Berntsen, Arent, fra Bergen, byskriver og rådmand i Kø­

benhavn, 235

Berntsen, Matthias, i Flensborg, 435 (og Tavle), Bernus, Louis, i Frankfurt-am-Main, 165 Bernus, Mathilde (g. Kauffmann), 165

Berregaard, Anne Soe (g. Fogh), 752 (Tavle XXII) Bertelsen, Inger Boesdatter (g. Mørch), 713 (Tavle) Berthelsen, Inger Johanne, Tavle A.b.

Bertelsen, Laurids, biskop i Aarhus, 525 Bertelsen, Seuerin (Severin), af Erloff, 168 Berthelsen, Inger Johanne, 802

Berthelsen, Sophie Elisabeth Mariane, 802, Tavle A.b.

(17)

Berthelsen, Valdemar, i Roskilde, 802, Tavle A.b.

Bertouch, Carl Rudolph, major (Norge), 640 (Tavle) Beseler, Jacob Friedrich, klokkestøber i Rendsborg, 649 Beselin, Jacob, sognepræst i Tønning, 161, Tavle B Beselin, Johann, rådmand i Rostock, 161

Beselin, Johann Adolf, amtsskriver, storfoged i Stapelholm, 160 (Tavle V)

Beselin, Laurentz Christian (B. 162), diakon i Tønning, 162 Beselin, Nicolaus, rektor i Tønning, 161

Beselin, Nicolaus (Balthasars søn), advokat i Tønning, 160 (Tavle V)

Betzel, Elisabeth (g. Jacobsen), 457

v. Beulwitz, Marie Amalie Friederikke Louise (g. Warden­

burg), 709 (Tavle XVII)

Beyer, slægten og navnet i Tyskland, 278, 282 Beyer, slægtsvåbenet i Sachsen, 277

Beyer, familien i Haderslev, Tønder og Flensborg, 278, Tavle E

Beyer, slægtsvåbenet i Danmark og Slesvig, 284, 397 Beyer, den senere familie (i Helsingør), 395

Beyer, epitafium i Flensborg, 838

Beyer, Andreas (E.6), amtsskriver i Tønder, 278, 395, 397f, Tavle E.

Beyer, Andreas (E.36), i Tønder, 402 Beyer, Anna (E.27), 400

Beyer, Anna (A.l 15), 285, 402, Tavle E. (E. 15) Beyer, Andreas Jørgensen (E.39), 402

Beyer, Barbara (g. Stettner), 277

Beyer, Carsten d. Ældre (A. 117), 23 (Oversigtskort), 121 (Tavle II), 156, 285, 290 (Tavle), 378, 402f 428, 500, 555, 581, 647, Tavle E. (E.17)

Beyer, Carsten (den Yngre), borgmester i Flensborg (1697), 670

Beyer, Catharina (E.31), 401 Beyer, Christian (d. Ældre), 282

Beyer, Christian (d. Yngre), professor, 278 Beyer, Claus (E.35), købmand, hestehandler, 402

Beyer, Emilie Charlotte (g.m. H. H. A. Gether), 720 (Tavle (XVIII)

Beyer, Georg (E.l), borgmester i Gera, 276, 278, 282, 395, Tavle E.

Beyer, Georg (E.30), 401

Beyer, Georg (E.40), sognepræst i Felsted, 402

Beyer, Georg (Jürgen) (E.2) (også Beier), hertug Hans sekretær (Haderslev, Flensborg), 23 (Oversigtskort), 112, 118, 120 (Tavle II), 181, 21 lf, 276f, 282, 306-311,313, 314 (Tavle VI), 330, 341 (Tavle), 394, 395, 396f, 425 (Tavle VIII), 729, Tavle A og E

Beyer, Henrich (Hinrich) (E.5), landskriver i Nordstrand, 100,142,276,278,285, 394,395/ 423,425 (Tavle VIII), 429, Tavle E

Beyer, Hinrich (A. 118), købmand i Frederiksstad (Norge), 404, Tavle A og E (E .l8)

Beyer, Ingeborg (A .l09) (g. Karstensen), 118, 120 (Tavle II), 285, 390, 395, 400, Tavle A og E (E.9)

Beyer, Johann, i Altenberg, 278

Beyer, Johann, borgmester i Eysbriick, 278, 394, 395, Tavle E (E.3)

Beyer, Johann ( A. 107), canonicus i Hamborg, 285, Tavle E.

(E.7)

Beyer, Johann Wilhelm, generalsuperintendent, i Weimar, 277

Beyer, Johann(es), i Berlin?, 401, Tavle E. (E.28)

Beyer, Jürgen d. Yngre (A.l 14), borgmester i Tønder. 285, 394f, 395, Tavle A og E (E.14)

Beyer, Jürgen (Georg), toldforvalter i Helsingør, 121 (Tavle II), 401, Tavle E. (E.33)

Beyer, Jürgen (Georg), våben, 401, 837

Beyer, Jürgen (Georgius) (Bavarus) (E.24), sognepræst i Felsted, 400

Beyer, Laurents, i Norge, 400, Tavle E (E.25)

Beyer, Lucia (A.246) (g. Faust), 385, 500, 502 (Tavle X), 521, 634

Beyer, Magdalena (A. 113) (g. Boysen), 285,391, 426, Tavle E. (E. 13)

Beyer, Marcus (A.l 10), 285, 391, Tavle E (E.10) Beyer, Maria (A. 111), 285, 391, Tavle E (E. 11)

Beyer, Maria (g. Nifaneus), 248 (Tavle), 401, Tavle E.

(E.32)

Beyer, Metta (A.l 12), (g. Festersen, g. Petersen), 285, 391, Tavle E ( E .l2)

Beyer, Otto (A.l 16) ( t 1606), 285, 402, Tavle E (E. 16) Beyer, Otto (A.178), borgmester i Flensborg, 404, 500 Beyer. Petrine Elisabeth (Betty) (g. Grüner), Tavle A.a.

Beyer, Richard (A. 108), gehejmeråd, domherre i Havelberg, 285, Tavle E (E.8)

Beyer, Richard (2), sognepræst i Eddelak, 395,401, Tavle E (E.34)

Beyer, N. N. (g. (Petræus) Pedersen), 402

Beyer (Bavarus), Jürgen (Georgius), 673, Tavle E. (E. 24) Beyers, Agate, se N. N., Agathe (g. Beyer)

Beyers, Anna (g. Lysius), 506

Beyers, Catharina (g. Rickertsen), 276, 278,396, Tavle A og E

Beyers, Catharina, 404, 506

Beyers, Gardrut (Gerdrut) (g. Wiltfang), 404, 506, Tavle E Beyers (Beyer), Lucia (g. Stricker), 148,377,404,500/ 521,

581

Beyers, Magdalena Iørgen, se Rickerts eller Carstens, Mag­

dalena

Beyers, Maria (g. Möllmann), 404, 503/ 504 (Tavle XI), 725

Beyers, Marine (g. Amtsschriver, g. Petersen eller Iversen, g.

Iversen), 151 (Tavle IV), 400, Tavle E (E.26) Beyrholm, Anna (g. Christian), 634

Beyrholm, Andreas, sognepræst i Hagenbjerg (Als); 634 v. Bibra, Marie Dorothea Therese Caroline Bertha Sophie,

friherreinde, (g. Wardenburg), 709 (Tavle XVII) Bie, N. N., guvernør, 252

Bielche, se Bielke

Bielke, Christian, admiral, 636

Bielke, Jørgen, generalløjtnant (Norge), 515

Bierbaum, Catharina Pauline Margaretha (g. Retberg i Bre­

men), 598, 600, Tavle G

Biermann, Conrad (adlet von Ehrenschildt), gehejmeråd, 361 Biermann (von Ehrenschildt), Elisabeth (g. Jessen), 361 Bildhugger, Peder, købmand i Nyborg, 724, 764

Bildhugger, Rasmus Pedersen, sognepræst i Bødstrup, 504 (Tavle XI), 724, 764

Bildt, Vincent, generalkommissarius i Norge, 510 Bilhardt, Georg, apoteker i Odense, 316 Bille. Anders, lensmand i Stege, 57 Bille, Anders, marsk, 229

Bille, Erik, til Bjergbygaard, 341

Bille, Karen Marquardsdatter (g. Gøye), 229 Bille, Lisbeth (Steensdatter) 790

Bille, Steen Andersen, kommandør, senere viceadmiral, 769, 776, 790f

Bille, Søren Adolph, kaptajnlojtnant, 784

Binnemann, Anna Margaretha (A. 326) (g. Wollgast), 671 (Tavle), 733

(18)

Binnemann, Catharina (A. 323) (g. Jahn), 659 , 731 Binnemann, Elisabeth, (g. Timmermann). 669, 671 (Tavle) Binnemann, Jacob (A.325), kancelliråd, etatsråd i Kø­

benhavn, 732

Binnemann. Johann Hinrich (A.321), 670, 730

Binnemann, Johann Lorentz, stadsmusikant i Flensborg, 668f, 671 (Tavle), 731

Binnemann, Johann Lorentz (2), 730, 732 Binnemann, Paul Lorentz, 730f

Bircherod, Birgitte Jacobsdatter (g. Rosenvinge, g. Lan- dorph), 261, 270, 274, 366, Tavle C

Bircherod, Jacob, landsdommer, 224, 233, 235, 238. 240, 267

Bircherod, Jacob Jacobsen ( f i Paris), 220

Bircherod, Jacob Jensen, professor ved Odense gymnasium.

230, 244f, 272f, 366, 452 (Tavle IX), Tavle C

Bircherod. Jens Jacobsen, biskop i Aalborg, 220, 228, 29, 240, 242f, 247, 268, 272, 274

Bircherod. Thomas Broderus, professor i Odense, 27 lf, 274 Birkholm, Magdalene (g. Honemann), Tavle F.a.

Bischoff, Brigitte (g. Lorck), 450

Bisgaard, Claus Hartwig, tolder (Laurvig), 713

Biørn, Edel Dorothea (g. de Röchling), 411 (Tavle VII), 509 (Tavle)

Biørn, Hans Hermann, kaptajn i Søetaten, 411 (Tavle VII) Biørn, Johan Georg, kaptajnløjtnant i søetaten, 411 (Tavle

VII)

Biørn. Jørgen, oberstløjtnant, 411 (Tavle VII)

Biørn, Jørgen Hermansen, kommandant i Trankebar, 257, 411 (Tavle VII), 636 f

Biørn, Matthias (Mathias), tolderi Svinesund, adjudant, 41 1 (Tavle VII), 515-519

Biørn, Metta (g. Romsdal), 411 (Tavle VII), 520 Biørn, Paul, 411 (Tavle VII), 519

Biørn, Peter, skibskaptajn, 411 (Tavle VII), 519/

Biørns, Johanna Bertelsdatter (g.m. Niels Lund), 514 Biørnsen, Bertel, assessor i København, 514

Biørnsen, Birgitte (g. Lygtmager), 411 (Tavle VII), 520, 636 Biørnsen, Jørgen (Paul), viceadmiral i søetaten, 408 f, 41 1

(Tavle VII), 440, 515, Tavle A

Biørnsen, Peter, rådmand i Flensborg, 408,411 (Tavle VII), 440

Biørnsen, N. N. (g. Normand (Dorph)), 411 (Tavle VII), 412 Biørnsen, våben, 409

Bjelke, Jens (i Norge?), 147

Bjørn, Astor Leopold, 801. Tavle A.b.

Bjørn, Emilie Adolphine, Tavle A.b.

Bjørn, Inger Johanne Andrea, 801, Tavle A.b.

Bjørn, Johanne (g. Fogh), 411 (Tavle VII), 509 (Tavle) Bjørn, Julius Theodor, exam.jur., 800, 801, Tavle A.b.

Bjørn, Peder Eriksen, fænrik (Norge), 713 (Tavle) Bjørnssøn (Darre), Christopher, borgmester i Trondhjem,

752 (Tavle XXII)

Blanchenborg, Dorethe Knudsdatter (g. Werchmeister), 223 Blanchenborg, Karen Knudsdatter (g. Rosenvinge. g. Win­

ther) 269, Tavle C

Blanchenborg, Knud Jacobsen, borgmester i Odense, 223, 269

Blankenbeil, Magdalena (g. Bocatius), 321

Bless, Christian Ulrich (Ulrik), borgmester i Odense, 273, 452 (Tavle IX)

Blicher, Jens Nielsen, sognepræst i Øster Starup, 349 (Tavle), 350

Blicher. Niels, sognepræst i Ø.-Starup, 349 (Tavle) Blicher, Steen Steensen, digter, sognepræst i Toming og

Spentrup, 349 (Tavle). 350. 525

Blichfeldt, Johanne Kirstine, Tavle A.b.

Blix, slægten (norsk-svensk), 625 Blix, Anna (g. Thue, g. Leschlye), 223 Blix, Dorothea Hansdatter, 509 (Tavle)

Blix, Erik Eriksen (Erikssøn), sognepræst i Hammerdal, 625, 631 (Tavle XIV)

Blix, Hans Hansen (Hanssøn), se Blixencrone

Blix, Karen Eriksdatter (g. Hansen), 625, 631 (Tavle XVI), Tavle A

Blix, Marie Elisabeth i Frederikshald, 223 Blix, Mette Catharina (g. Dampe), 223

Blix, Peter Andersen, købmand i Frederikshald, 223 Blixencrone, Hans Hanssøn (Blix, Hans Hansen), 248

(Tavle), 509 (Tavle), 625

Blixencrone, Hans (d.Y.) (*1690), 625

Blom, Anne Cathrine (g. Christophersen), 755 (Tavle XXIII)

Blom, Christian Lauritz, købmand på Bragernes, 755 (Tavle XXIII)

Blom, Frederikke Juliane Marie (g. Bugge), 755 (Tavle XXIII)

Blom, Jan Gustav, civilingeniør, 755 (Tavle XXIII) Blom, Johan Christian, sorenskriver i Tune, 722 (Tavle XX),

755 (Tavle XXIII)

Blom, Mariane Christine (g. Blom), 755 (Tavle XXIII) Blom, Peter, handelsmand, kammerråd, 755 (Tavle XXII) Blom, Peter (2), 755 (Tavle XXIII)

Blome, slægten, 296

Blome, Anna (Jørgensdatter), 89

Blome, Catharina (g. von Lengerke), Tavle B.c.

Blome, Cecilia (g. Heidtmann), 77, 141, Tavle B.

Blome, Dietrich, til Hornstorf, amtmand i Oldenborg og i Tønder, 95, 115, 136, 139, 150 (Tavle IV), Tavle B.c.

Blome, Dietrich d. Yngre (1598), 581 Blome, Dorothea (g. Ahlefeldt), 95

Blome, Dorothea (g. Rickertsen) (Dorthe Richerts), 150 (Tavle IV), 497, Tavle A

Blome, Hans til BrattborgogOmum ( t 1591), 83, 84f, Tavle B.c.

Blome, Hans, (*1530), amtmand i Sønderborg, på Gotttorp m.fl., 137, 139

Blome, Hans ( t 1592), til Hütten, herredsfoged, 141 Blome, Hans (Hartwigs søn), 88

Blome, Hans, til Seedorf ( t 1599), råd, amtmand, 136, 467f Blome, Hans (Jørgens søn) (g.m. K. Holk), 88,95, Tavle B.c.

Blome, Hartwig, 88

Blome, Heinrich, til Oppendorf, amtmand på Gottorp, 136, 139

Blome, Hieronymus, 89

Blome, Jørgen (Jürgen), amtmand i Haderslev, 86, 137, Tavle B.c.

Blome, Jørgen, til Melsgaard (og i Svendborg), 84, 88, 89, Tavle B.c.

Blome, Lucia (g. von Hertinghausen), 139 Blome, Otto i Ekernførde, 140

v. Blücher, Caroline Lisette Conradine (g. Wardenburg), 709 (Tavle XVII

v. Blücher, Gustav Hans, 270

v. Blücher, Valentine Dorothea (g. Lottig, g. Windtz), 270 v. Blücker, Claus til Bodin, 87

Blücker, Johann, til Böternhofen, 87, Tavle B.c.

v. Blücker, Gustav Gotthard, kammerherre, amtmand, 732 Blume. Christiane (g. Burchardi), 467

Blaa, Detmer. Tavle B.a.

Bocatius, Henrich, præst i Slesvig, 321

Figure

Updating...

References

Related subjects :