Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

188  Download (0)

Full text

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at

PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

(2)
(3)

SOFUS ELVIUS

BRYLLUPPER OG DØDSFALD

DAN MARK

1896

SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER

KJØBENHAVN

COHENS BOGTRYKKERIER 1897

(4)

Odder, f. 19 Marts 1803.

— Pauline Emilie, f 28 Nov. Odder, f.

29 Juni 1797.

Aagaard, Anna Joh. Marie g. m. OxenbøU.

— Jens Bloch, Overtelegraf, g. paa Thurø 12 Aug. m. Ida Christiane Helmuthine Brix, D. af Sognepræst.

Aarestmp, Petrine Kirst. f. Borgesen, E. e. Grosserer, f 9 Marts, 78 Aar.

Aarls, Jul. Alfr. Reservelæge, f 20 Aug.

Assens, f. 20 Aug. 1867.

Aars, Niels Chr., Commerceraad, Tobaks- fabr. f 25 Oct. 74 Aar.

Adler, Ludv. Hattemager, f 21 Marts.

Adrian, Andrea Bolette, fh. Skolebe­

styrerinde, f 19 Juli, K. Helsinge.

Agerhoim, Jens Worsaae, Prokur. Gods- insp. f 13 Aug. Holsteenshus, f. 8 Nov.

1837.

Agerlin, Augustine Nath. Ingeb., Enke, t 4 Oct.

Aggersborg, Johanne Marie g. m. Ploug.

A^berg, Hanna Nielsine Vilh. f 3 Dec. f.

16 Mai 1835.

Alibert, Denis Gabr. fh. Frisør f 28 Marts, Nizza, 84 Aar.

Alierup, Emil Math. Peter, Handelsreis.

g. Odense St. Knuds K. 23 Juni m.

Charl. Amalie Høybye, D. af Kæmner.

Allin, Otto Hagbarth Johs. Capel- musikus, g. Frdberg lO April m.

Johanne Johansen, D. af Landmand.

Alsing, Anders Johs. Arnold, Trafik- assist. f 29 Juli.

Ammentorp, Hans Chr. Anker, fh. For­

pagter af Hvedholm, f 17 Sep.

løss.

Amsinck, Vilhelmine, g. m. Pedersen.

Ancher, Joh. Elisab. Thorkilde, f 21 Mai Nykbg. F. f. 2 Juli 1835.

Andersen, Chr. Møller, Grosserer, f 13 Juni.

— Fred. Emil, Arkitekt, g. Odense St.

Knuds K. 23 Oct. m. Marg. Harriet Cec. Limkilde, D. af Kjøbm.

— Kristian, Cand. phil. Lærer i Kbh.

f 28 Juli i Mørke.

— Marie Christiane f. Dresler, f 3 Aug.

Thoreby, 78 Aar.

— Martin, Capt. i Fodf. f 23 Feb. Ny­

borg, f. 17 Aug. 1854.

— Morten, fh. Landsthingsmand, Lærer, f 31 Mai, Aarhus, f. 11 Mai 1814.

— Pauline Vilh. f. Manly, f 19 Juni, M ; Fabrikant.

— Sten Jørg. Axel, Bankassistent, f 23 Jan.

Appel, Marie Sophie, f. Høngaard, E.

e. Consul og Kjøbmand i Maribo, Eier af Anderstrup paa Lolland, f 28 Aug.

paa Lille Anderstrup, Ordrup, f. 23 Feb. 1819 i Kjøbenhavn.

Arboe, Jens Peter Eman., Præst i Sønder- haa, g. St. Johs. s. S. 3 Juni m. Marie Frederese Agathe Reiffenstein, D. af Kjøbmand.

— Olaf Henrik, Civilingeniør, g. St. Johs.

K. 10 Mai m. Ida Amalia Bengtson.

Arentsen, Marie Elisab. Vilh. f. Helper, t 3 Aug.

Assens, Rasm. Winther, Præst (E. 288,15) f 21 April, Græsted.

Aubeok, Agnes f. Fangel, Enke, fsjan.

1

(5)

April, Randers, f. l8 Nov. 1833»

Baagøe, Anna Marie f. Mathiesen, f 4 Dec. Helsingør, f. 27 Mai I825, M:

Organist.

— Hans Jørg., Lieut. Forp. Krogenlund, g. Odense St. Knuds K. 12 Nov. m.

Hertha Carol. Berg, D. af Justitsr, Bache, Anna Elisab. g. m. Sidenius.

Bache, Carl Gustav,Forpagter,!28Marts, Søbygaard, f. 5 Aug. 1832.

— Carl Otto, Cand. jur. g. Frdberg 6 Oct.

m. Anna Joh. Fechtenburg, D. af Kjøbmand.

— Lilian Eliza g. m. Wellejus.

— Marie Margr. f 22 Oct.

— Oluf Chr. Vald. Klokker ved Hellig- aands K. f 25 Aug.

Bagger, Anne Dor. see Thaarup.

Baggesen, Jens Carl Theod. Krarjkr.

Civiling. f 17 Juni, Lübeck.

Bahn, Anders Vilh. Aug. Fuldm. g. St.

Pouls K. 15 Oct. m. Laura Olga Geor­

gine Brunbeck, D. af Guldsmed.

Bahneon, Chr. Fred, Adolph, Overlærer, (E.p.666), f 25 Jan. Viborg.

Ballin, Ellen Margr. see Kongsted.

— Ida f. Levy. f 18 Sep.

Balslev, Rasm. Laur. Præst (E.733.6), f 1 Dec. Tarup Præstegaard.

Banok, Chr. Grosserer, f 19 Oct.

Bang, Anna Margr. g. m. Har. Kiellerup.

— Birge Jul. Kjøbmand, f 22 Oct. Ring­

sted, f. 5 Juli 1825.

— Conr. Nannestad, Grosserer i Hel­

singborg, g. Ordrup 3 Mai m. Ida Math.

Alex. Lundberg, D. af Grosserer.

— Else Aug. f. Petersen, f 19 Jan. Viborg, f. 9 Feb. 1851, M; Amtsforv.

— Fred. Vilh. f. v. Pentz E. e. Propr.

f 8 Jan. Sorø, f. 28 Marts 1804.

— Fritz Carl Andr. Arkitekt, g. Garnisons K. 6 Nov. m. Elisab. Caroline Medea Tuxen, D. af Oberst.

— Maren Kirst. f. Nyholm, E. e. Toldass.

f 27 Aug. f. 13 Sep. 1819.

— Maren Nielsine Marie g. m. Lange.

Bardrum, Eva Elisab. f. Feight, Enke, t 12 Feb. f. 19 Mai 1807.

Barfod, Imman. Provst (E. IO57.16), f 15 Mai, Vaabensted.

— Poul Fred. fh. Arkivfuldm. f Ißjuni.

Barfoed, Nancy Ottine Sof. f 10 Feb.

— Theoph.Elieser Trolle, Præst (E 23,17), t 4 Marts, Tommerup.

Barnekow, Cam Louise Henr. g. m. Vald.

Christen Dollerup Christensen.

Barner, Christian, f 16 Marts, Løvenborg, f. 27 Juni 1875.

Barniicka, Hans Peter, Lærer, Solbjerg, t 3 Jan. f. 14 Jan. 1844.

Barsøe, Ane Marie f. Lauritzen, f 20Marts.

Barth, Vilh. Herrn. Organist, Klokker, t 1 Aug. f. 27 April 1813.

Baruck, Bemh. Broderihandler, f 31 Jan.

Baudltz, Soph. Heinr. Octavius, Oberst- lieut. f 6 Juli, f. 11 Oct. 1829.

Bauer, Gotfr. Dav., Bager, f 21 Juni.

Bay, Ane Elise Jul. Dor. Marie, Lærer­

inde, t 15 Juni, Karlslunde, f. 28 Juli 1827.

— Anna Christine Soph. Hermine see Meincke.

— Kirstine see Neve.

Bayer, Emil Vald. Kjøbmand, f 12 Feb.

Fredericia.

Beauvais, Jean Baptiste Desiré, Con- servesfabrik. f 12 Sep.

Bech, Juliane Marie see Busck.

Bechgaard, Oline Fred. f 11 Nov. M:

Isenkræmmer.

Bechmann, Søren Brodersen, Overgraver, f 13 April.

Beck, Albert Harry Saxtorph, Boghand- lermedhj. g. Frue K. 8 Mai m. Esther Christensen, D. af Kontorchef, Lieut.

— Anders Pedersen, Lærer, f 9 April.

Klim, f. 21 Nov. 1865.

— Echard Fred. Etatsraad, Godsinspek­

tør, f 5 Dec. Lerchenborg, f. l6Sep.

1827.

— Joh. Peter, Kjøbmand, f 26 Nov. Aar­

hus, f. 16 Juni l853-

— Malthe Conr. Lottrup, Kjøbm. i Silke­

borg, g. Viborg Søndre S. 2 Juni m.

Rufine Petersen, D. af Træhandler.

Becker, Carl Clir. Aug. Bogholder, f 18 Marts.

— Christian, Arkitekt, g. Matth. K. 21 Aug. m. Therese Octavia Hastrup, D.

af Landmand.

(6)

mens K. 5 Jan. m. Henr. Lovise Marie Jensen.

— Joh. Ludv. Modehandler, f 21 Feb. f.

21 Aug. 1823.

Beder, Elise Fred. f. Beyer, E. e. Inten­

dant, f 2 Sep. Brøndshøi, f. 3 Dec.

1809.

Begtrup, Caroline Vilh. f. Tiemroth, |4 Nov. M: Cand. pharm.

— Julie Nie. see Møller.

Beha, Joh. Georg, fh. Inventarieskriver, Cancellird. f 14 Sep. f. 12 April 1815.

Bendahl, Ida Marie Soph, f 18 Marts.

— Vilh. Kjøbmand, f 13 Feb. Frede­

rikssund.

Bendix, Eva f. Salomonsen, Enke, f 13 Dec , 90 Aar.

Bennick, Christ. Alfr. Marius Petersen, Lærer, f 20 Nov. Skjoldnæs, f. 2 Marts 1850.

Benthien, Andr. Peter, Detailh. f 5 Oct.

Bentzen, Marie Christine Lov. f. Ekman, E. e. Fabrikeier, f 9 Juni, f. 26 Juli 1813.

Bentzon, Caroline Margr. fh. Institut­

best. f 10 Aug. f. 30 April 1804.

Berg, Peter Carl Chr. Halvorsen, Strand- contr. f 21 Febr. Langøre.

— Henr. Forpagter i Gylling, g. Odense St. Hans K. 15 Mai m. Ingeb. Marie Nielsen, D. af Proprietær.

Bergen, v., Joh. Jac. fh. Godsforv. t 16 Juli.

Bergmann, Ellen Margr. g.m. Christiansen.

Bergetrøm, Hjalmar Julius, Cand. mag.

g. St. Pouls K. 16 Oct. m. Herdis Bon, D. af Højskoleforstander B.

— Mathea Georgine Pauline s. Thoms en.

Bergsøe, Soph. Andr Sognepræst i Munkebjergby f 7 Sep. f. 26 Sep. 1838.

Bernth, Andrea Maria Amalia Emmaline i f. Bechmann, Præsteenke (E. 675. 22), j

f 10 Juni, Aarhus. !

— Ingeb. Kirst. g. m. Gjerlöff. ! Berth, Ludv. Theod. Vald. Guldsmed, ! f 20 Febr. f. 12 Aug. 1821, hans Enke ' Aug. Vilh. f. Peterson, f 26 Nov. f.

28 Juli 1834-

Beuehel, Rob. jul. Bemh. Bogbinder, j* 20 Juni.

Beyer, Emma Helene Claud, f. Høst, E. e. Dyrlæge, f 16 Juli, Brøndshøi.

Bidstrup, Hans Peter, fh. Lærer Jern- støber, f 24 Marts, Rønne.

— Hansine Cathr. E. e. Lieut, f 1 April.

Bielefeldt, Frans Suell, Boghandler i Kbhvn. g. Sorø 30 Oct. m. Karen Gjellerup, D. af Læge.

Biering, Dagmar g. m. Preuss.

Bille-Brahe, Eleonore Sophie see Wedell- Wedellsborg.

Bllle-Brahe-Selby, Hendrik, Greve, g.

Middelfart 20 Oct. m. Ellen Basse Fønss til Billeshave, D. af Kmherre Blitzing, Emil Aug. Past. em. (E.3a. 14),

t 8 Juni.

Bing, Herman Meyer, Folkethingsmand, t 25 Jan. f. 23 Jan. 1845.

— Jacob Herrn. Fabrikeier, f 20 Juni, hans Enke Henriette f. Simonsen, f 7 Juli.

Birk, Gjertrud Margr. f. Nielsen, E. e.

Møntguardein, f 30 Mai, Aalborg, f. 31 Juli 1819.

Bisted, Louise Magd. see Gad.

Bistrup, Carl, Consul, f 22 Oct. Rønne.

Biørn, Const. Elisab. Marie, f 30 April.

Bjerregaard, Hans Christ. Isenkræmmer, g. St. Johs. K. 17 Jan. m. Cathr. Joh.

Marie Wiberg, D. af Commissionær.

Bjerring, Emil Edv. Alb. Redaktør, Lieut, t 5 Oct. f. 21 Aug. 1837.

Biankensteiner, Caroline f. Frey, Enke, t 1 Jan.

Blechingberg, Dan. Friboe, fh. Revisor, Justitsraad f 4 April, f. 25 Mai 1832.

Blicher, Anna Malthel. see Matthiessen.

— Aug. Maltheline f 3 Oct. 8l Aar.

BlOCh, Magna g. m. Johs. Otto Jensen.

— Maria Cathinka f. Myhlertz, f 27 Feb.

Philadelphia, M: Prlieut.

— Peter Henr. Lassen, Fabrikant, f 9 Aug.

Fredericia, f. 1 Sep. 1822.

Biom, Emilie Joh. see Meyer.

— Estclla, g. m. Carl Aage Holm.

Bluhme, Vilh. Severine f. Winding, f 22 Nov. M: Proprietær.

Blum, Christian Carl Anton, Lærer, f 1 Jan. Ørslev, f. 21 Sep. 1820.

Blumensaadt, Jannich Sander Ludv. Re­

daktør, f 16 April, Nyborg, f. 23 Oct.

1831.

1*

(7)

t13 Jan.

Bodecker, Frantz Viggo Fred. Hatte­

mager, t 1 Mai.

Bodenhoff, Soph. Theresia f. Nibe, £. e.

Gaardeier, f 7 Juni.

Bodholdt, Charl. Amalie f. Soelberg, E.

e. Kunstdreier, f 5 Juni.

Boeck, Joh. Chr. fh. Proprietær, f l6 Oct.

Bossen, Henr. f. Bærentsé, Enke, f 12 Juni.

Bohr, Aug. Caroline Lo lise f. Rimestad, Præsteenke (E. 827.14) f 26 Marts.

Boje, Holg. Theod. Assist, f 23 Juli, 37 Aar.

Bollerup, Jens Tang, Catechet i Holmens K. g. Holm. K. 5 Nov. m. Edel Agnes Sørensen Bergh, D. af Cancellist.

Bollerup-Lindenborg, Ida Ludovica f.

Wellejus, f 1 Marts, Mariager.

Bon, Herdis, g. m. Bergstrøm.

Bonde, Maren Vilh. Lov. Hed. f 28 April.

Bondesen, Nie. will. Theod. Præst (E. 738.26), f 10 Juli, Præstø.

Bonfils, Chr. Garvermester, f 19 Feb.

— Soph. Carl Emmanuel, Boghandler, g. Frdberg 7 Aug. m. Dorth. Marie Klitgaard, D. af Kjøbmand.

Bonnesen, Emil Fred. Cand. polit.

f 30 Nov.

Borberg, Niels Christ. Læge, f 27 Dec.

f. 24 April 1835.

Borch, Henriette, g.m. Hans Chr. Hansen.

Borchardt, Carl Fred. Garver, f 28 Dec.

Ringsted, 70 Aar.

Borchorst, Aage Andr. Vinhandler, g.

Matthæus K. 14 Feb. m. Hortense Vin­

cent, D. af Hotelforp.

— Signe Sofie g. m. Thure Fred. Krarup.

Borchsenlus, Anna Margr. se Kragelund.

— Ellen Vilh, Louise Aug. g. m. Dohn.

— Lov. Aug. f. Høhling, fil Mai, Ring­

sted, f. 10 Sep. 1845, M: Kjøbmand.

Borella, Emilie see Glad.

Borgsn, Andrine f. Barfoed, f 16 Oct. M:

Grosserer.

— Marcus Peter Henr. Materialist, g. Ja­

cobs K. 25 Mai m. Christine Fred. Cæc.

Mulvad, D. af Bagerm.

Borries, Otto Herm. Cand. phil. f 1 Juli, München.

Hellig Kors K. 27 Feb. m. Anna Marie Elisab. Wulff, D. af Smed.

Bosin, Caroline Jac. f 6 Juni.

Boys, Vilh. Christ. Archæolog, f 22 Sep.

f. 28 Juni 1837.

Braag, Anne Christiane Laurentze see Honum.

Brabrand, Viet. Kjøbmand, g. Aarh.

Domk. 21 Nov. m. Bodil Kirst. Ormslev, D. af Kjøbm.

Brammer, Signe Dort. g. m. Dam.

Brasch, Camilla Justene Thorvaldine Christiane g. m. Thygesen.

Brasen, Carl Peter, Provst (E.90.15), f 20 Juli, Hillerød.

Brask, Anne Madsine f. Schade, Præste­

enke (E. 1009.22) f 5 Marts, Frdværk.

Braun, Hans Jac. Tobaksfabr. g. Svend­

borg 15 Dec. m. Soph. Aug. Axelsen, D. af Jernstøber.

Bredahl, Laura Emilie f. Frederiksen, f 6 Sep. M: Malermester.

Bredmose, Anders Enevoldsen, Postex- peditør, g. Frdberg 17 Oct. m. Agnes Wolder, D. af Kjøbmand.

Bremer, Gesche Margr. see Stephensen.

Bressendorff, Lorents Leop. Vald. fh.

Grosserer, f 25 Jan. f. 2 Dec. 1823.

Briand, Petra Aug. Sexta f. Klem, f 8 Sep. Odense, M: Præst (E.947.17).

Brlnck, Fred. Larsen, Brændevinsbr. f 29 Nov. f. 26 Marts I838.

Brlnckmann, Louise Ingerline Vilh. f.

Jensen, E. e. Agent, f 20 Juni.

Brix, Carl Chr. Assist, i Magistr. g. Jac.

K. 27 Juni m. Christine Andrea Wester- berg, D. af Bogbinder.

— Hans Helmuth Christian Lüttichau, Fabrikant, g. Matth. K. 19 Mai ra.

Augusta Hansen, D. af Kjøbmand.

Broe, Nie. Anna Marie f. Holbech, Enke, f 18 Jan.

Brorson, Annette Petr. Soph. Louise see Svendsen.

Brown, Ferd. fh. Landmand, g. FrueK. 22 Dec. m. Lydia Marie Augustine Schierff, I D. af Snedkerm.

i — Laura de Nully g. m. Ivar Schmidt, i Bruhn, Carl Jul. Oberst af Rytteriet, f 31 I Dec. f. 19 Juni 1813.

(8)

Dec. Rørby.

— Eduard Palnatoke, Oberst af Rytteriet, j* 23 April, f. 20 Marts 181I.

— Julie Kathar. Marie f. Hamburger, f 9 Dec. f. 10 April 1831, M; Ingeniør.

— Thom. Ernst Belton, Branddirektør, Kæmner, g. Vallø By 29 Aug. m. Anna Sofie Bartholine Hansen f. Jensen, D.

af Snedker.

Brummer, Soph. Skeel, Præst (E. 169.14), f 21 Oct. Egtved.

— Therese Conr. f. Casse, Oberstinde, t 14 Marts, Hillerød, f. 8 Juni 1833.

Brummerstedt, Erik Conrad, Kapt. Skri­

ver, f 1 Juni, f. 23 Marts 1818.

— Vald. Læge, g. Gjentofte 23 Oct. m.

Agnes Math. Nielsen, D. af Bogholder.

Brun, Agnes g. m. Tesdorph.

— Charles, Auditør g. Garnisons K. 8 Feb.

Rigmor m. Hansen, D. af Grosserer, Cand. jur.

— Erik, Læge, g. Garnisons K. 10 Oct.

m. Margr. Kirstine Grønbech, D. af Grosserer.

Brunbeck, Laura Olga Georg, g. m.

Bahn.

Bruun, Carl Johs. Grosserer, g. Roesk.

15 Marts m. Anna Cecilie Fich, D.

af Lærer.

— Frithia Henr. g. m. Mogensen.

— Joh. Margr. f 5 Feb. Kolding, f. 13 Oct. 1832.

— Reg. Susanne Vilh. f. Stockholm, E. e.

Lærer, f 26 Mai, Aal, f. 7 Marts 1809.

— Severin Andr. Buchwaldt, Journalist, g. St. Johs. K. 2 Mai m. Olga Louise Nielsen f. Hjardemaal, D. af Rentier.

Brune, Karen Eleonora g. m. Christmas- Dirchinck-Holmfeld.

Brück, Fried. Nie. fh. Stadspræsident i Fredrikstad, f 20 Nov. Slesvig.

Bruel, Nathalie Hansine Elisab. f. Dreier, t 21 Jan. Skovfryd, f. 23 April 1858, M: Skovrider.

Bræmer, Christ. Henr. KjerulfT, Toldass.

f 28 Juli, Klim.

Brønnum, Joh. Louise f. Paludan. f 20 Aug. Gudumlund.

Buch, Emil Hauschultz, Grosserer, g.

Christine Thorsen f. Knudsen, D. af Smedesvend.

Buchwald, Ida Soph. Jensine f. RottbøU, E. e. Justitsraad, f 25 Juni.

Budde, Joh. f. Kalberg, Bagerenke, f 2 Jan. Hillerød.

Burla, Emanuel, fh. Kjøbm. i Slagelse, f 12 Nov. Hillerød, f. 23 Nov. I839.

Buron, Louis, Musiker, f 4 Juli, 41 Aar.

Buack, Juliane Marie f. Bech, E. e.

Præst (E. 122.16) f 15 Marts.

Busse, Jean Hjalm. Conr. Mekaniker, g.

Odense St. Knuds K. 21 Mai m. Marie Soph. Hansen, D. af Vaabenmester.

— Lars Carl Vilh. Sagfører, g. St.

Johs. K. 25 Sep. m. Harriet Marie Margr. Busse, D. af Fotolithograf.

Bügel, Joh. Marie Christine f. Johnsen, Enke, f 19 Dec.

BÜIOW, Anna Soph. Juliane, f 15 Eilersminde, f. 17 Mai 1839.

— Carl Gumme Brandt, Prlieut. g.

Frdberg 29 Mai m. Joh. Cathr. Jør­

gensen, D. af Kjøbmand.

— Vilh. Hendrine f. Crone, f 16 Sep.

f. 7 Marts 1817.

— Anette Christiane see Christensen.

Bähncke, Alice Pauline f. Glette, f 16 Aug. Wiesbaden, M: Capelmus.

Bærentzen, Bæmt, Oberstlieutn. f 6 Dec.

f. 16 Jan. 1825.

Bøekmann, Theod. Rud., Lieut. Plantage­

eier, t l5 Juli, Boca del Toro, Co­

lumbia.

Bølck, Oluf, Prlieut. i Fodf. g. Næstved 16 April m. Elisab. Margr. Dor. Nan- drup, D. af Købmand.

Bølcko, Mads Jac. Arrestbetj. f 10 Marts.

Bøllemose, Emil Fred. Præst (E. 854.23), I 19 Marts, Skjelby.

Bønnelycke, Dorthea Marie Fred. Thora f. Engel, f 20 April, Kolding, M;

Telegrafbestyrer.

— Laurine Cath. see Clausen.

Bøving, Ingeb. Cam. see Jørgensen.

Cappelen, Marg. Henr. Helga Annette Gersdorff, g. m. Sølling.

Carlsen, Caroline Fred. Helene Jac. f 18 Nov. f, 22 Dec. 1825.

Carstens, Marie Stefine Madsdatter, f.

(9)

Svendborg.

Carstensen, Eduard Chari. Owen, Læge, g. Matth. K. 3 Marts m. Ellen Heck- sher Martensen, D. af Assistent.

— Rieh. Hugo, Cand. jur. g. Frdberg 28 Jan. m. Magda Susanne Svendsen, D.

af Generalpostdirektør.

Gasse, Anna Christine Vilh. g. m. Tha- ning.

— Therese Conr. see Brummer.

Castenschlold, Adolph Fred. Holten til Ussinggaard, Kammerjunker, f 11 Marts, Vordingb. f. 6 April 1842.

— Joh. Lorentz, Telegrafist v. Store nord. Telegrafsels. g. Frdberg 15 Oct.

m. Paula Berthelsen, D. af Grosserer.

CaStonier, Hakon Hjalm. Alvild Decimus, Prlieut. i Fodf. g. Garn. K. 9 Oct. Ellen Ørum Jensen, D. af Grosserer.

Christens, Christ. Carl, Fuldmægtig i Statsanstalten f. Livsforsikring, f 3 Oct. f. 11 Nov. 1836.

— Henning, fh. Apotheker i Hjørring, 1 15 Oct. f. 27 April 1821.

Christensen, Anette Christiane f. v.

Bülov, Bagerenke, f 15 Jan. Silkeborg.

— Astrid Martha Bodil, f. Paulsen, f 5 Mai, M: Overretssagf.

— Hans Severin, Læge, g. Frdberg 5 Sep. m. Elna Emilie Henrlques, D. af Justitsr., Fattiginspect.

— Henr. Chart Grosserer, g. 8 Jan.

Slotskirken m. Clara Julie Salomonsen, D. af Fabrikeier.

— Jens Peter, Gaardeier i Brandstrup, g. Aarh. Frue K. 20 Sep. m. Caroline Aug. Quade, D. af Forp.

— Jul. Theod. Chorsänger, f 1 Jan. f.

26 Nov. 1819.

— Ottilia Soph. Cec. Provstedatter, f 16 Oct. Ollerup, f. 14 Sep. 1799«

— Peter Jørg. Ferd. Toldass. g. Kjerte- minde 16 Oct. m. Agnes Clara Martha Joh. Jørgensen, D. af Kjøbm.

— Soph. Vilh. Cand. pharm, g. Vorup 23 Dec. m. Carot Elisab. Henningsen, D. af Gjæstgiver.

— Vald. Christen Dollerup, Cand. jur.

g. Taarbæk 17 Oct. m. Camilla Louise Henr. Barnekow, D. af Ritmester.

smed, g. Slotskirken 29 Dec. m. Svan- hvide Mansfeld-Büllner, D. af General- consul, Fabrikant.

Christiansen, Heinr. Theod. Consul, f 11 Jan. Libau.

— Knud Theod. Cand. jur. Herredsfuldm.

i Mariager g. Aarh. Domk. 9 Juni m.

Ellen Margr. Bergmann, D. af Consul.

— Mette Marie f. Terp, f 17 April, Elsted, M: Præst.

Christmas-Dlrckinok-Holmfeld, Edward, Prlieut. i Artill. g. Hellebæk 1 Aug.

m. Karen ' Eleonora Bruns, D. af Jægermester.

Christoffersen, Christ. Fred. Ludv. Assist, i Postrevisionen, g. Lyngby 30 April m. Musiklærerinde Vilh. Fred. Hein­

lein, D. af Murer.

Christophersen, Alex. Thorv. General- consul, j* 4 Dec. Montivideo.

Clausen, Carl Fred. Christ. Grosserer, g. Frue K. 20 Nov. m. Emma Fred.

Louise Aug. Most, D. af Fotograf.

— Claus Joh. Grosserer, f 20 Juni, f.

24 April 1841.

— Einar, Capt. og Marinedireetør, f 1 Feb. Borna i Congo.

— Fried. Otto, fh. Collaborator i Piøen, Consistorialraad, f 9 Dec. Brügge, f.

1 Juli 1823.

— Laurine Cath. f. Bønnelykke, f 15 Aug.

— Ludv. Erik Christoph. Telegrafist, f 30 April, Aalborg, f. 25 Feb. 1828.

Cookrane, Alex, see de Mylius.

Cohen, Jul. Wulff, Pianofortehandl, f 28 Feb.

Cohn, Holger Moritz, Fabrik, f 18 Oct.

Collet, Holg. Peter Har. Kammerjunker, g. Frue K. 4 Nov. m. Polly Fred.

Lillie Hegermann-Lindencrone, D. af Oberst, Kammerherre.

Comlstablll, Franc. Lagertha Lucie, see Jensen.

Corvinus, Ida Emilie, f 26 Nov.

la Cour, Henri Dieudonné, Bankfuldmæg­

tig i Hamborg, g. Fredriks K. 10 Oct.

m. Anita Jespersen, D. af Grosserer.

— Olga Marg. g. m. Krohn.

— Poul Barfod, Forpagter, g. Vartov 4

(10)

af Dr. med.

Crone, Charlotte Marie Nielsine, g. m.

Müller.

— Elisab. Justine f. Søltoft, E. e. Rit­

mester, f 11 Feb. Horsens.

— Frederik, Assist, f 8 Oct. St. Hans Hosp. f. 8 Juli 1856.

— Vilh. Conr. Ritmester, f 22 Oct. f.

15 Marts 1830.

— Vilh. Hendrine see Bülow.

Dahl, Allan Aly Henr. Ritmester, f 11 Aug. f, 30 Sep. 1826.

— Harald Bendt, Prlieut. af Drag. f 12 April, f. 23 Marts I832.

— Jens Christ. Aug. Købmand i Haurslev g. Roesk. 28 Oct. m. Dor. Christiane Louise Maage.

— Marie Soph. Georgine see Hagemann.

— Vilh. Fred. Joh. Smith, Grosserer, g.

St. Johs. K. 15 Sep. m. Julie Andrea Marie Wegener, D. af Proprietær.

Oahiberg, Anna Soph. Emma g. m.

Forchhammer.

Oahlerup, Hans, Herredsfoged i Leire Herred, f 6 Sep. Roeskilde.

Dahlmann, Vilh. Helene Christine f 27 Marts, 81 Aar.

Dam, Holger, Cand. jur. Sagfører i Aalb.

g. Stouby 28 April m. Signe Dor.

Brammer, D. af Bankkasserer.

— Marcus Andreas, Præst (E.8OI.19), f 17 Mai, Thisted.

Oanneskjold-Samsøe, Otto, Greve, Hof­

jægermester, Prlieut. f 22 Dec. Assen- drup, f. 22 Juli I841.

Dantzer, Ane f. Mossin, Vangede Asyl, t 1 Jan.

Davidsen, Axel Abraham, Grosserer, f 1 Dec.

— Gunder Nie. Ingeniør, g. Frelsers K.

20 Juni m. Laura Hansine Torkilds- datter, D. af Gaardbruger.

Davidsohn, Jul. Moses, Grosserer, f 6 Aug. f. 6 Sep. 1835.

Degn, Caroline Vilh. Dor. f 19 Aug.

92 Aar.

Degner, Frits, Strandcontrol, g. Frelsers K. 24 Juni m. Olivia Margr. Kelter- Wesenberg, D. af Forvalter.

Dehlhoim, Hans Bentzen Napoleon, Cand.

polyt. g. Aarh. Domk. 14 Jan. m.

Christence Christensen, D. af Pro­

prietær.

Deichmann, Joh. Christine, f 3 Oct Søllerød.

— Kirst. Elisab. f. Ingwersen, f 7 Nov.

f. 1 Juli 1844, M: fh. Landmand.

DelCOmyn, Charl. Fred. f. Taagerup. E.

e. Bøssemager, f 19 Juni.

— Fred. Kjøbmand, f 4 Juni, London.

Demas, Anna Cathr. Jul. fh. Kammerfrue hos Enkedronn. f lO Feb.

V. Deurs, Chr. Charl. Wilson, Konditor, Fredericia, g. Holmens K. 8 Juli m.

Gyda Carol. Vilh. Lund, D. af Skrædder.

— Jørg. Chr. Theod. Konditor, f 10 Juli, Fredericia, f. 3 April 1835.

Dlderichsen, Thorv. jul. Stabsintend. f 26 Dec. f. 29 April 1835.

— Chr. Jul. Billedhugger, t 19 Dec. f.

8 Nov. 1823.

DIrokinck-Holmfeld, Fred. Rud. Edwin Maria, Baron, Commandør, Kmherre, t 10 Jan. f. 12 Juni l8O2.

Ditzel, Thorv. Heinr. Byraadsmedlem, Handskefabr. g. Viborg Domk. 9 Feb.

m. Christine Martine Winther, D. af Smedem.

Dodt, Franz Stibolt, Capt. i Fodf. g.

Garn. K. 31 Oct. m. Nielsine Chri­

stine Neergaard, D. af Skipper.

Dohn, Peter Frants, Proprietær, g. Frdberg 27 Sep. m. Ellen Vilh. Louise Aug.

Borchsenius, D. af Købmand.

Dons, Louise Dorothea, g. m. Hem- mingsen.

Draskau, Just Magn. Vilh. Justitsr. fh.

Kasserer i Overformynd. f 30 Oct.

Drejer, Ane Marie (Arild-Drejer), f. Ørum, E. e. Læge, f 11 Dec. f. 13 April 1842.

Drosler, Marie Christiane see Andersen.

Drewsen, Christ. Papirfabrikant, f 2 Juni, Strandmøllen, f. 30 Aug. 1799.

Dreyer, Helena Cathrine f. Djørup, f 3 Sep.

Drucker, Sophie f. Henriques. f IßAug.

Drøhse, Fred. Vilh, Emil, Boghandler, f 25 Dec. Tønder, f. 17 Aug. 1820.

Due, Carol. Amalie see Molter.

(11)

Slotskirken 25 Aug. m. loh. Marie Schmidt, D. af Skibsfører.

DuU8, Andr. Vinhandler, j* 18 Juni, Aal>

borg, f. 14 April 1837.

Duusgaard, Mads Christ. Nielsen, Købro.

f 8 Juni, Ringkjøb. f. 6 Oct. l837.

Dyrhaugø, Emma Henr. Math. g. m. Friis.

Dyring, Thorv. Vald. Kjøbm. f 2 Nov.

Tellangata.

Decker, Jul. Marie, f 19 Juli.

Ebstrup, Andr. Margr. Emilie, j* 25 Jan.

f. 16 Aug. 1815.

— Henning Soph. Cand. jur. g. Frue K.

25 Sep. m. Sophie Magd. Johansen, D. af Metaldreier.

Eckermann, Jul. Soph. Elisab. f 5 Nov.

Rosendal, f. 15 Dec. I820.

Eckert, Anna Marie Eleon. see Mortensen.

Edelberg, Lorentz Leon. Ritmester, f 19 Jan. Sølvisborg, f. 5 Oct. 1814.

Edlefeen, Fred. Mart. Luther Ludw.

Past. emer. f 4 Aug. Eutin, f. 31 Oct.

1817.

Egeløv, Axel Henr. Sognepræst til Strand­

by og Farsø, g. Frdberg 18 Aug. m.

Benthe Marie Magdalene Andresen, D. af Prokurist.

Eggere, Cec. Elisab. f. Ahrenhold, f 19 Juni, Ordrup.

Ehlern, Carol. Christiane f. Schiellerup, f 27 Jan. M: Bogholder.

Ehlert, Niels Ernst Emil, Boghandler, Aalborg, g. Frue K. 2 Mai m. Agnes Ida Vilh. Ehlert, D. af Pianofortefabr.

Ehnhue, Harald Theod., Eier af Haralds- lund, f 30 Juni.

— Karen see Hecht-Pedersen.

Eichler, Anna Helene g. m. Lehde Balb.

Jensen.

Eigler, Marie f. Schønberg, f 16 Juni, Maribo.

Ellenberger, Aug. Vilh. f. Larsen, f 26 Dec. M: Bagerm.

Ekegrén, Henr. Rob. Uhrmager i Genf, f 7 Nov.

Ekmann, Marie Christine Lovise see Bentzen.

Elberg, Caroline Henr. Nie. see Just.

Elberling, Heinr. Theod. fh. Rodemester.

f 10 Juni, f. 9 Juni 1808.

Ellermann, Gerhard Peter Brammer, Grosserer, g. Matth. K. 20 Marts m.

Anna Emilie Mathilde Boch, D. af Kjøbmand.

— Ingeb. Elisab. Ovidia, g. m. Smith.

Ellingeen, Johs. Frants Fred. Handels­

reisende, f 24 Jan.

Elmquiet, Joh. Rebekka f. Jensen, E. e.

Præst (E. 1133.15) 118 Marts, Aarhus, Eleter, Theod. Fred. Capt. i Fodf. g.

22 Dec. m. Joh. Albertine Alexandra Petersen, D. af Værtshusholder.

Endorph, Sophie Fred. f 21 Mai.

Engberg, Peter Chr. fh. Eier af Ruhe- dalsgaard, f 26 Nov. f. 8 April 1820.

Engel, Dorthea Marie Fred. Thora see Bønnelycke.

— Helga Ragnhild f. Schythe, f 22 Mai, f. 26 Nov, 1842, M: Kontorchef.

Engliech, Laura Elisab. see Hanssen.

Englund, Oscar Viet. Eman. Grosserer, g. Frue K. 26 Dec. m. Marie Elise Caroline Jørgensen, D. af Skomager.

Engelg, Vilh. Proprietær, Bakkegaard, g. Skjelskør 14 Oct. m. Vilh. Caroline Møller, D. af Snedkerm.

Erhard!, Caroline Dorth, g. m. Weng.

Ericheen, Carl Emil, fh. Bødkerm. Lieutn.

i Brandcorpset, f 22 Sep. 80 Aar.

— Heinr. Chr. Intendant, g. Jac. K. 1 Mai m. Emilie Christiane Jac. Flindt, D. af Snedker.

Ernet, Anna Alphamine Ottilie, f 24 Dec.

Erelev, Chopin, f 23 Juli, Jønkøping.

Eekeeen, Christen Niels, Exam. jur.

Fuldm. g. Frdberg 28 April m. Kirst.

Marie Andersen, D. af Gaardmand.

Eeehington, Hedv. Ant. Laurence see Mackeprang.

Eetrup, Cathr. Ivare Hectorine see Hansen.

— Regitze Charl. Conr. Arminia f. Baro­

nesse Holsten-Charisius, f 20 Mai, Bregentved, f. 31 Aug. 1831.

Ewertz, Fred. Ludv. Schrøder, Ingeniør, g. Garnisons K. 30 Oct. m. Olga Mordhorst f. Rennebarth, D. afPosse- mentmager.

Eyrich, Theod. Emil Herrn. Grosserer, g. Slotsk. 2 Dec. m. Engeline Alber-

(12)

tine Lorentzen, E. e. Kapelmus. Johs.

Chr. Vilh. Petersen.

Faber, Knud Harald, Director i Odense, g. Hjembæk 5 Aug. m. Gerda Lerche, D. af Skovrider.

,— Rud. Friedr. Ferd. Dr. med. Stutt­

gart, g. Garnisons K. 19 Marts m.

Joh. Margr. Christensen.

FabriCiUS, Axel, Læge, g. Garnisons K.

17 Sep. m. Bertha Olarda Ipsen, D.

af Oberstlieut.

■— Lars Fred. Ove, Driftsbestyrer, g.

Garnisons K. 3 Juli m. Aug. Minna Esbensen, D. af Grosserer.

Fahlberg, Thorsten Bille, Lieut, fh. Fiske­

handler, f 9 Nov. f. 15 Juni l859.

Fahrenholtz, Peter jul. Materialist, Cand.

pharm, g. Kjerteminde 15 Feb. m. Soph.

Winzella Adelheid Ousen Tornøe, D.

af Kammerraad.

Falbe, Chr. Fred. Kammerherre, Captain, fh. Gesandt, f 27 Mai Lutton Hoo, f.

15 Sep. 1828.

Falck, Caroline Vilh. f. Rassow, E. e.

Artillcapt. f 12 Jan. f. 28Nov. 1818.

Falkenstjerne, Fred. Ferd. Præst (E. p.

670), f 18 Dec. Hornslet.

Falkmann, Axel, Grosserer, g. Frdberg 1 April m. Ernesta Husmann, D. af Vinhandler.

— Børge Nie. Læge, g. Matth. K. 21 Aug. m. Julie Møller, D. af Vin­

handler.

de Falsen, Marie Dor. f. Lorck, E. e.

Prlieut. f 12 Dec.

Farrer, Meta f. Farrer, f 31 Aug. f. 3 Feb. 1867, M: Artill.-Capt.

Fasting, Anna Cathr. f 5 Oct. Roesk.

Fechtenburg, Anna Joh. g. m. Bache.

Feddersen, Maria Louise, f 16 Feb.

Fehrn, Heinr. Nie. Didr. Stationsforst. f 9 Feb. Løsning.

Felght, Eva Elisab. see Bardrum.

Feilberg, Carl Adolph, Fabrikant, Cand.

polyt. f 8 Jan. f. 20 Aug. 18IO.

— Cec. Margr. see Gottlieb.

Feldmann, Jac. Vibeke Laurentzia, Enke, f 23 Nov. 72 Aar.

Fencker, Cathr. Emilie Elisab. g. m.

Regnar Stephensen.

Fenger, Anna Vilhel. Eleonore see Olrik.

Ferslev, Hedevig Math, f 24 Marts, f. 1 Marts 1813.

Fibiger, Jac. Amalie, f 29 Marts, f. 22 Jan. 1819.

Fleh, Anna Cec. g. m. Carl Johs. Bruun.

— Helge Har. Benj. Lærer, f ^9 Oct.

St. Rørbæk, f. 11 Sept. 1845.

— Vald. Organist, Skjelskør, f 3 Marts.

Fiedler, Ingeb. Marie g. m. Kretz.

Fife, John James Talbot, Hof-Vognfabri- kant, f 30 Marts.

Flltenborg, Fred, see Glistrup.

Find, Jul. Conr. Laur. Ratken, Forstcan- didat, g. Citadellets K. 25 Juni m.

Berthe Joh. Htittemeier, D. af Jern­

støber.

— Ludv. Fred. Præst (E.372.12) f 12 Juni, Hjarup.

FInsen, Oluf Thom. Emil, Etatsr. fh. Stifts- forv. i•9Feb. Vallø, f. 22 Marts 1825.

Fischer, Christ. Cand. Juris, Amtsfuld­

mægtig f 6 Feb. f. 4 Juni 1857.

— Jac. Dor. f. Hammer, E. e. Exam. jur.

f 24 Juni, 87 Aar.

— Niels Christian, Grosserer, g. FrueK.

31 Jan. m. Cordelia Nielsen, D. af Mølleforpagter.

FJeldSøe, Ose. Soph. Vilh. Bogtrykker, I 28 Sep.

Flach, Peter Vilh. Garvermester, Aarhus, g. Trinit. K. 25 Aug. m. Olga Mat- tisen, D. af Kjøbmand.

FledeliUS, Jens Chr. Skolebestyrer, g.

Søllerød K. 26 Mai m. EmmaPetrea Møller.

Fleischer, Hans Herrn. Astrup, Cand.

jur. Herredsfuldm. g. Frue K. 23 Aug.

m. Mariane Elisab. Bigum, D. af Handelsmand.

Flindt, Emilie Christiane Jac. g. m Erichsen.

— Sigv. Christiane, fh. Lærerinde, f 22 Oct. Sygehjemmet, f. 17 Marts 1821.

Florentzen, Caroline Amalie f. Wilchens, E. e. Overdyrlæge, f 18 Marts.

Fock, Ane Katr. Sev. f. Daue, E. e.

Toldcontr. f 11 Juni, f. 18 Aug. I8l2.

Fog, Bruun Juul, Biskop, Dr. theol. &

phil. (E. p. 15), j- 22 Feb.

— Joh. Peter Aug. Cand. theol. Vice- inspeetør (E.p.670), f 25 Nov.

(13)

Fog, Louise Manna Dor. g. m. Gad.

Fonnesbech, Kirst. Emilie, t Oct.

83 Aar.

ForbSBCh, John, Grosserer, f 24 Jan.

Forchhammer, Thomas Christopher Vilh.

Bogholder, Cand. phil. g. Matth. K.

11 Nov. m. Anna Soph. Emma Dahl*

berg, D. af Underbogh.

Fratz, Louise Christine f. Lyngbye, f 13 Sep. M: Assist.

Frederiksen, Fred. Christ. Toldass. f 26 Marts, Jels Bast nip, f. 25. Dec.

1825.

Fredstrup, Aurora Olympia Rosalinde, see Worre.

Frehse, Fritz Heinr. Vilh. Arkitekt, g.

Holmens K. 26 Aug. m. Emma Amalie Marie Nielsen, D. af Bundtmager.

Friderichsen, Hans Chr., Stud, theol. t 10 Aug.

Fridericia, Emma Amalie Hansine Henr.

Andrea f. Siemsen + 21 Sep. M:

Dr. phil.

Friis, Chr. Peter Fred. Toldass. g. Nykbg.

F. 21 Nov. m. Emma Henr. Math.

Dyrhauge.

— Fred. Chr. Otto, Skriver i Magistraten, f 19 Jan. f. 4 Marts 1835.

— Fred. Ludv. Landinspektør, g. Vartov, 15 April m. Rigmor Hein, D. af Direct.

— Knud Arild, Grosserer, + 19 Feb.

Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind til Frijsenborg, Lehnsgreve, + 12 Oct, Boiler, f. 8 Dec. 1817.

Frisch, Aage Viggo, Skolebestyrer, Cand.

mag. + 11 Jan. Lyngby.

— Math. Christ. Slagtermester, + 5 Oct.

f. 2 Marts 1815.

Fritsch e, Thorv. Theodor, Prlieut. i Flaaden, g. Holm. K. 12 Nov. m.

Anna Christine Schierbeck, D. af Bogholder.

From, Joh. Abrah. Skibscapt. + 20 Juli, 76 Aar.

— Johanne Math. g. m. Saxild.

Frydenlund, Eduard Ferd. fh. Forv. v.

Gasv. + 14 Jan.

Frsenckel, Lisette Isabella, + 6 Juni.

Funch, Joh. Joseph, Stud, polyt. g. Ran­

ders 31 Marts m. Mariane Sundby, D. af Skibstømrer.

Fussing, Andr. Kerm, Arkitekt, g. Jac.

K. 20 Mai m. Gudrun Hinrichsen, D.

af Handelsgartner.

Futtrup, Johanne, + I4 Sep.

FønSS, Ellen Basse, g. m. Bille-Brahe- Selby.

Gaarn, Anna Elisab. Enke, + 28 Sep.

Gad, Holger, Trafikassist, g. 8 Sep.

Viborg Søndre S. m. Louise Manna Dor. Fog, D. af Uhrmager.

— Karen Clausen, g. m. Petri.

— Louise Magd. f. Bisted, Præsteenke (E. 220.12), + 5 Dec.

— Ludv. Hoick, Grosserer, + 15 Juli.

— Marie Gamél g. m. Emil Paulli,

— Theod. Nonus, fh. Præst i Estvad, + 23 Marts, Aarhus.

Gaiberg, Vilh. Bol. see Johansen.

Galle, Christiane see Reusch.

Gamborg, Imm. Vilh. Assist, g. Matth. K.

25 Feb. m. Bertha Christence Møller, D. af Kobbertrykker.

Gamst, Dagmar f. Froberg, + 3 Dec.

M: Maskinm.

Gandrup, Christ. Michael, Grosserer, + 19 Aug. f. 5 Oct. 1834.

Gantzel, Charles Thorv. Paludan, Læge, g. Math. K. 24 Oct. m. Eline Marie Jørgensen, D. af Kjøbmand.

Garde, Cathinca Petr. + 26 April, f. 8 Nov. 1815.

Giern, Joh. Francisc. Gottlieb Schønhey- der, Sagfører, + 1 Mai, f. 7 Juli 1837.

Gigas, Vilh. Thom. Grosserer, + 21 Aug.

Ginderup, Carl, Kammerraad, Restau­

ratør, + 4 Marts.

Gjellerup, Karen, g. m. Bielefeldt.

— Marthe Kirst. Erasm. see Høffding.

Gjeletrup, Soph. Marie f. Nyborg, + 1 Juli, M: Skræder, Prlieut.

GjerlefT, Gust. Klem, Skibsfører i Kra- gerø, g. Nykbg. F. 27 Nov. m. Ingeb.

Kirst. Bernth.

Gjeruiff, Anna, g. m. Repsdorph.

Gjessing, Gunnar, Sekretær paa Bre- gentved, g. Holmens K. 22 Mai m.

Cathinca Olivia Permin, D. af Manu­

fakturhandler.

Glad, Emilie Marie Christine f. Borelb, + 20 Nov. M: Fabrikant.

Glahn, Paul Egede, General, + 6 Feb.

(14)

Gllstrup, Fred. f. Filtenborg, f 31 Aug.

Goldschmidt, Caroline Marie f. Hansen, E. e. Skibsmægler, f 12 Mai.

Good, Gustave, reformert Præst, f 5 Dec la Rochelle.

Gotfredsen, Niels Bemh. Præst i Andst, g, Ringkjøbing 29 Dec. m. Anna Maria Gravesen, D. af Tandlæge.

Gottlieb, Cec. Margr. f. Feilberg f 5 Feb.

f. 22 Mai 1837-

— Jacob Herrn. Viggo, Grosserer, g.

Frdberg 5 Mai m. Ida Jørgine Jør­

gensen, D. af Bager.

— Joh. Oluf, Tandlæge, g. Frdberg 5 Mai m. Ane Houmann, Adoptivd. af Gaardeier.

Gottschalk, Georg, Isenkræmmer, g.

Jac. K. 17 Mai m. Vilh. Andrine Alex­

andra Sillo, D. af Kjøbmand.

Graae, Gummine Christine see Simonsen.

Gram, Anna, g. m. Strandberg.

— Fred. Marius, Læderhandler, fil Nov.

— Jul. Marie Louise see Møinichen.

— Jørg. Pedersen, Dr. phil. Direktør.

g. Frdberg 15 Mai m. Emma Berg Hansen, D. af Gjæstgiver.

Grammelstorff, Edv. Ove, Vinhandler, g. Frue K. 18 Sep. m. Emilie Marie Brandt, D. af Commis.

Grandjean, Joh. Marie Rose f. Schebel, E. e. Fabrikant, f 11 Aug. f. 16 April 1828

Grauballe, Peder Sørensen, Academi- betjent, f 29 Feb. f. 30 Marts 1822.

Grave, Thor Otto Nie. Porcellænshandler, f 6 Nov.

Gravenhorst, Jørg. Fred. jul. Fabrikant, Odense, g. Jac. K. 1 Aug. m. Jen­

sine Marie Bisgaard, D. af Kjøbmand.

Graversen, Gravers, Cand. jur. Ring­

sted. g. Matth. K. 1 Mai m. Hanne Christine Hansen, D. af Husmand.

Grevenkop-Castensklold, Anette Caro­

line Fred. Stiftsdame, f 25 Nov. St.

Fredrikslund.

Gronemann, Ludv. Vald. Bager, f 25 Jan.

Grove, Andr. Hjort, fh. Herredsfoged, f 3 Dec. Fredensborg.

Grønbech, Margr. Kirst. g. m. Brun.

Grønlund, Amalie f. Hegelund, f 12 Aug.

Grønlund, Jul. Aug. Oberst, f 5 Aug. f.

31 Jan. 1818.

Grøthan, Fred. Ant. Balduin, Inspector v. Landbohøiskolen, f 21 Mai, f. 11 Aug. 1827.

Guldbrandsen, Johs. Norden, Skuespiller, g. Hørsholm 5 Juni m. Solodanserinde Valborg Bodil Emilie Jørgensen, D.

af optisk Instrumentm.

Guttermann, Nathan, Commissionær, f 6 Oct.

Gylding, Jens Chr. Bagerm. f 17 April.

Gynther, Maren f. Jacobsen, E. e. Skibs­

fører, f 9 Marts.

Gøtje, Joh. Jørg. f. Wildt, E. e. Inspector, t 10 Oct. 83 Aar.

GøtZSChe, Anna Margr. f 31 Aug.

Svendborg.

— Laura Emilie, f 2 Oct. Slagelse Kloster.

Haas, Christ. Jul. Kjøbmand, f 24 Juni, Kolding, f. 14 Sep. 1834.

Hafstrøm, Carol. Bernh. f. Tønistrøm, E. e. Viceconsul, f 19 Nov. Raarup.

Hagedorn, Marie Elisab. f. Sarauw, f 27 Aug. Sorø.

Hagemann, Marie Soph. Georgine, f.

Dahl, Præsteenke, f 26 Jan. Gjelsted.

Hagemelster, Jørg. Georg jul. Tømmer­

mester, g. St. Jac. K. 29 Feb. m. Joh.

Jac. Thorsen, D. af Landinspeetør.

— Marie Margr. f. Wigardt, f 29 Marts, M: Bagerm.

Hagerup, Fred. Soph. Maria f 23 Dec.

f. 26 Feb. 1818.

— Carl Rich. Eduard, Pensionist, f 26 Nov.

Hahn, Ferd. Carl Aug. Fabrikant, g.

Frdberg 23 Mai m. Vilh. Joh. Sophia Kiersing, D. af Forp.

— Frantz Jul. Spendrup, Malermester, f 11 Aug.

Halberg, Helge Alfr. Benedictus, Kontor­

assistent, g. Trinit. K. 1 Juli m. Anna Soph. Amalie Olsen, D. af Dyrlæge.

Hall, Amalie f. Grønbech, E. e. Tømmer­

handler, f 26 Aug.

— Christ. Emil, Cand. phil. Lieut. Fyr- assist. f 18 Dec. f. 26 Mai 1823.

Hallager. Juliette Vilh. Charl. f. Svend-

(15)

sen, E. e. Graver, f 25 Mai, f. 21 Marts 1820.

— Samuel Jac. Nie. Graver, f 10 Dec.

f. 30 April 1822.

Hals, Christine Marie f. Utesch f 23 Feb.

Veile, M: pens. Toldkontr.

Hammer, Jac. Dort, see Fischer.

Hammerich, Andr. Ernst. Blomsterhand*

ler, f 3 Sep.

Hammershøj, Peter vilh. Prlieut. i Fodf.

g. Garn. K. I4 Dec. m. Fanny Hulda Joh. Vilh. Klæbel, D. af Malerm.

Hamburger, Christine Fred. f. Mathies- sen, f 22 Juni, M: Præst (E. 544.12).

— Jul. Kathr. Marie see Bruhn.

Hansen, Anna Maria Carine f. Tauson, t 12 Mai, f. 13 Dec. l839, M: Dr.

— Bolette Helene f. Holm, Præsteenke (E. 331.12), t 9 Dec. Lyngby.

— Carl Martin, Læge, g. Frue K. 16 Oct. m. Anna Elisab. Jacobæus, D. af Forpagter.

— Cathr. Ivare Hectorine f. Estrup, f 21 Juli, f. 16 April 1818, M: fh.

Kjøbm. i Kolding.

— Christian Gotfr. Director, g. Aarh.

Domk. 2 Oct. m. Annette Stephane Rozzi, D. af Conditor.

— Fred. Ludv. Grosserer, Capt. f 7 Jan.

— Fred. Ovidius, Capelmus. f 19 Oct.

— Hans, fh. Landsthingsmand, Gaard- eier, f 21 M^rts, Bryde, 95 Aar.

— Hans Christ. Dr. phil. Docent, Chri­

stiania, g. Vartov 16 Juli m. Hen­

riette Borch, D. af Herredsfoged.

— Hans Jørgen, Provst (E.304.25), f 16 Mai.

— Henr. Joh. Magd. f. Pætges, Enke, f 14 Juni, f. 25 Feb. 1842.

— Japetus Emil. Albr. Prlieut. Instru­

mentmager, f 5 Jan. f. 19 Nov. 1826.

— Johs. Hansenius Soph. Handelsbogh.

t 28 Juni.

— Jul. Theod. Phil., Exam, polyt. Mur­

mester, g. Garnisons K. l60ct. m. Anna Marg. Jensen Troldahl, D. af Com­

missionær.

— Niels Krarup, Sognepræst til 0. Ny­

kirke, g. Vinding 2 Jan. m. Cathr.

Agathe Andersen, D. af Particulier.

— Rasm. Nellemann, Particulier, g. Aarh.

Frue K. 23 Feb. m. Soph. Mathia Mariane Nyeland, D. af Propr.

— Theod. Begtrup, Dr. med. f 23 Dec.

Hanssen, Laura Elisab. f. English, f 30 Jan. M: Civiling.

Harboe, Christiane f 27 Oct. f. 7 Feb.

1817 og Søsteren Louise f 22 Feb.

f. 13 Juni 1821.

— Emil, Overretssagf. g. Stockholm 20 Dec. m. Holga Helena Børjeson, D.

af Prof. Billedhugger.

— Rasm. Dampmøller, f 2 Nov. Skjelskør.

Harbotf, Charl. Ida Aug. f. Carstensen, f 8 Juli, M; Oberstlieut.

Harild-Hansen, Carl Vald. Arkitekt, Aar­

hus, g. Frue K. 24 April m. Elna Margr.

Christine Hansen, D. af Malerm.

Hartvigsen, Hartv. Proprietær, g. St.

Johs. K. 22 Sep. m. Joh. Christiane Kjølner, D. af Toldassist.

Hartvigsen, Rose f. Franck, f 18 Marts, 98 Aar.

Haslund, Beate Vilh. f. Bentzon, E. e.

Malerm. f 23 Juni, 87 Aar.

Hasselbalcb, Andr. Agerbek, Kjøbm. i Næstved, g. Nykbg. F. 28 April m.

Agnes Fred. Christiansen.

Hasselberg, Joh. Andr. Etatsraad, fh.

Contorchef, f 3 Juni.

Hassing, Ellen Aug. f. Schoustrup, f 5 Jan. M: Læge.

— Jens Peter, Murmester, j* 17 Mai.

— Mariane see Møller.

Hasle, William Aug. Bankassist. f 23 Marts.

Hastrup, Adam Vilh. fh. Borgmester i Præstø, f 9 Sep. f. 28 Oct. 1829.

— Therese Octavia, g. m. Christ. Becker.

HaUCb, Fred. Elisab. Brun, f. Juul, E. e.

Conferentsr. f 24 Marts, f. 11 Juni 1811.

Hausebildt, Fred. Mart. Dan. Bøsse­

mager,! 14 Nov. Jena, f. 19 April 1858.

Hebert, Nie. Juliane f. Munch, Enke, f 11 Oct.

Heebt-Pedersen, Hans Ernst, Cand. jur.

Sagfører, g. Odense St. Knud.s K. 22 Mai m. Karen Ehnhuus, D. af Læge.

Hedager, Ib Thorv. jul. Gartner, f 7 Jan.

Storehedinge.

Hedegaard, Carl Peter Pedersen, Læge

(16)

i Svendb. g. Aarh. Domk. 9 Sep. m.

Marie Caroline Roedsted, D. af Spor- vognscond.

Hedemann, Erik Oscar Jul. Proprietær, f 17 April, Østergaard, f. 1 April l834«

Heegaard, Poul, Cand. mag. g. Gjentofte 31 Marts m. Joh. Magd. Johansen, D.

af Snedkerm.

Heering, Peter Fred. Suhm, Contorist, f 25 Dec. 24 Aar.

Hegedahl, Ida, f 9 Feb. Longelse Præste- gaard.

Hegermann-LIndenerene, Polly Fred.

Lillie, g. m. Collet.

Heide, Carl Chr. Evald. Styrmand, g.

St. Johs. K. 16 Juli m. Sofie Aug.

Kempel, D. af Godsforvalter.

V. d. Heide, Kirst. Marie, f. Olsen, E. e.

Bager, f 1 Marts.

Heidenheim, Adolph, Vexellerer, f 17 Sep. f. 21 Oct. 1828.

Heidicke, Andr. Christoffer, Capt. i Fodf.

g. Aarh. Domk. 11 Aug. m. Johanne Christine Lund, D. af Murmester.

Heilmann, Lorentz Peter, Sognepræst, Norderøerne, g. Frdberg 27 Feb. m.

Flora Rosalie Hermansen, D. af Kunstmaler.

— Math. Vilh. Læge, Nykbg. Falster, g. Gjentofte 21 Mai m. Thyra Schiøler, D. af Vexelmægler.

Heimann, Ferd. Grosserer, f 16 Jan.

64 Aar.

Hein, Rigmor, g. m. Fred. Ludv. Friis.

Heindorn, Soph. Vilh. f. Stabell, E. e.

Bogbinder, f 8 Nov.

Heinlein, Vilhelmine Fred. g. m. Chri­

stoffersen.

Heinricy, Heinr. Ole Peter, Bager, f 24 Juni, f. 1 Mai 1844.

Hellerie, Nie. Emst, Glarmester, f 28 Jan.

Helmecke, Anna Emilie see Madsen.

Helper, Marie Elisab. Vilh. see Arentsen.

— Vibeke Margr. Enke, f 19 Nov.

Helsemann, Marie Elisab. f. Honoré, f 28 Jan. Ebeltoft.

Hemmingsen, Thycho Vilh. Capt. i Fodf.

g. Nyborg 14 Juli m. Louise Dor.

Dons, D. af Læge.

Hempel, Christian, Landmaaler, Exam.

jur. f 2 Sep. Assens, f. 16 Juni 1824.

— Christ. Landinsp. f 21 Juni Høistrup.

Henne, Hedevig Soph, see Rørbye.

Henningen, Hansine Henr. f. Petersen, f 21 Nov. Odense, f. 14 Juni 1827, M: Postmester.

Henriques, Elna Emilie g. m. Hans Sev.

Christensen.

Hentzen, Carl joh. Vilh. Civilingeniør, g. St. Pouls K. 3 Marts m. Alma Marie Vilh. Therkelsen, D. af kgl.

Kusk.

Herholdt, Vilh. Dan. Conr. Nie. fh.

Postmester i Svendborg, f 4 Juli, f.

17 Dec. 1811.

Hering, Alfonce Georg Emil, Hattemager, g. St. Johs. K. 28 Juni m. Julie Mar­

tine Franzine Joh. Søemod, D. af Skrædder.

Hermann, Paul Jäger, Arkitekt, Berlin, g. Petri K. 8 Juli m. Ottilie Luise Charl. Langheld fra Berlin.

Hertel, Jørg. Vald. Thorben, Justitsraad, f 8 Jan. f. 13 Mai 1831.

Hertz, Sally Peter, Juvelerer, f 14 Nov.

Heyerdahl, Chr. jul. Halfdan, Grosserer, f 19 Feb.

Hildebrand, Vilh. Forvalter, f 6 Nov.

Hiliigsøe, Niels Chr. Aug. Grosserer, f 16 Dec.

Hindsberg, Math. CaroL f. Sundberg, f 1 Sep. M: Skriver.

Hlort, Cæsar Ludv. Kjøbmand, f 21 Marts, Hull.

Hirsch, Helene f, Michelsen, Enke, f 7 Nov. 80 Aar.

Hjardemaal, Olga Louise g. m. Bruun.

Hjort, Erhard Aug. Past. emer. (E.797.15), f 7 Juni, Aarhus.

— Peter Mandrup Tuxen, Lærer, f 26 Juli, Fredericia, f. 9 Jan. 1842.

Hoch, Susanne Margr. f 1 Juni.

Hoff, Gerh. Tetens, Lærer, f 5 OcL Ordrup, f. 4 Aug. 18IO.

— Hannibaline Cathr. f. Stockfieth, E. e.

Læge, f 5 Nov. f. 14 Nov. 1808.

Hoffgaard, Emilie Dor. Fred. f. Lassen, E. e. Tobaksfabr. f 9 Marts, Kolding.

— Erik Peter, Sparekassedireetør, f 9 Jan. Svendborg, f. 28 Nov. 1828.

(17)

Hoffknann, Carl Ludv. Maskinm. f 29 Marts, Buenos Ayres.

— Ludv. Malermester, f 29 Oct. 32 Aar.

Hoffkneyer, Karen Emilie f. Olsen, £. e.

Kjøbmand, f 29 Jan.

Holbech, Henr. Gothelf, Corsetfabr.

f 28 Feb. f. 2 Aug. 1830.

Holball, Olaf Har. Arkitekt, g. Frederiks K. 21 Feb. m. Sigrid Poulsen, D. af Høiesteretsass.

Hoick, Ida Aug. Comtesse see Schulin.

Hollmann, vilh. Kjøbmand, f 2 Jan.

Hillerød.

Holm, Carl Aage, Grosserer, g. Garnisons K. 17 Sep. m. Estelia Blom, D. af Oberst.

— Georgine Franc. Joachimine, f. Knip- schildt, f 6 Feb. Hatting, M: Præst (E. 331.13).

Holmblad, Andr. Jul.Laur. Generalconsul, t 17 Juni, f. 28 Oct. 1852.

Holme, Hans Vald. Læge, g. Garnisons K. 7 Mai m. Hedevig Sthyr, D. af Grosserer.

Holmgreen, Magn. Mich. Andersen, Kjøb­

mand, f 31 Mai, f. 26 Juni 1831.

Holst, Elis. Soph. Christiane see Vadum.

— Henr. f. Rønnenkamp, f 30 Jan.

Kolding.

— Vilh. Jul. Hattemager, f 16 April.

Holsten-Charlsius, Regitze Charl. Conr.

Arminie see Estrup.

V. Holstein, Carl Conr. Christoffer, fh.

Eier af Knudslund, 19 Feb. f. 22 Dec. 1816.

— Casp. Christ. Fred. Major, f 10 Juli, f. 9 April 1805.

— Nathalie Amanda, Klosterfrøken, f 30 Mai, Slesvig, f. 16 Dec. 1814«

HolSØe, Camillo Vilh. Malerm. g. Frue K. 21 Feb. m. Clara Joh. Math.

Willemoes Klepsch, D. af Apotheker, Tandlæge.

Honoré, Math. Vilh. fh. Lieut. Fabrikant, f 29 Feb. Leipzig, f. 24 Mai 1836.

— Marie Elisab. see Heisemann.

Honum, Troels Vilh. Stiftslandinspectør, f 30 Jan. Aarh., f. 20 Juni 1819; i Hustruen Anne Christiane Laurentze, ! f. Braag f 6 Nov., f. 23 Mai 1823. I Hornsyld, Henrikke Balth. see Schultz. I

Hosklmr, Ditl. Carl, Præst (E. 477.32), t 29 Sep.

Howard, Jane Elisab. see Wüster.

Hovgaard, George Wül. Prlieut. i Flaa- den, g. Frue K. 19 Sep. m. Marie Ludolphine Elisab. Nielsen, D. af Oberstlieut.

Hurtlgkarl, Peter Carl Theod. Barber, t 27 Nov.

Husmann, Ernesto, g. m. Axel Falkmann.

— Henriette see Ryder.

— Joh. Mart. Bager, f 8 Aug. Hillerød.

Huth, Paul Emil, reform. Præst, f 8 Oct.

Bois le Duc, f. 21 Juni 1871.

HvaSS, Helene, g. m. Scheiby.

Hvid, Ada Elisab. g. m. Krüger.

Hvidberg, Edv. Emil, Cand. pharm, g.

Frue K. 23 Aug. m. Mette Christine Nielsine Hansen, D. af Klodsemager.

Hwlld, Emilie, Priorinde, Vemmetofte, f 13 Feb.

Hyllested, Jens Laasby Rottbøll, f 26 Sep. Virum, f. 18 Aug. 1826.

Hüttemeier, Birthe Joh. g. m. Find.

Høeg, Harald Christ. Marius, Landbrugs- cand. g. Math. K. 23 Jan. m. Sophie Magd. Albertsen, f. Ørum, D. af Overlærer.

— Soph. Fred, f 24 Jan. Helsinge.

— Sophie Mathilde f. Hurup, f 9 Sep.

M: Skibsfører.

Høffding, Marthe Kirst. Erasm. f. Gjel­

lerup, E. e. Grosserer, Oberst, f 11 Nov. f. 22 Jan. 1813.

Høgsbro, Ejnar, Forstcandidat, Skov rider, g. Holmens K. 16 Mai m. Elna Maria Dahl, D. af Uhrmager.

Høhling, Lov. Aug. see Borchsenius.

Høngaard, Marie Sophie see Appel.

Hørup, Ellen Gunhilde, g. m. Vilh. Henr.

Nielsen.

Høst, Emma Helene Claud, see Beyer.

Høybye, Charl. Amalie see Allerup.

Høyer, Annette Natalie, f 6 Aug. 72 Aar.

Idel, Harald Vald. Anton, Kjøbmand, f 28 Juni.

Ingerslev, Hans Peter. Minister f. offentl.

Arbeider, f 21 April, f. 3 Mai 1831.

Ingworsen, Fred. Georgine f. Schandorff, Enke, f 5 Juli.

Irgens-Bergh, Alfr. Andreas Holsten,

(18)

Kmrjunker, Capt., Cand. jur. 21 Mai, f. i2 Feb. 1820.

Irminger, Agnete Marie f. Kaalund, £. e.

Kmhr. Oberst, f 5 Marts, f. 13 Sep. 1815.

Isager, Jens Chr. Fiskehandler f 5 Juli, Frdhavn.

leraelsen. Jul. Wulff, Bankdirect. 24 Juni.

Iversen, Eli f. Stallknecht, E. e. Læge, t 10 Jan. Horsens.

— Fred. Joh. Peter, Pedel v. chir.

Academ. + 15 April.

Jacobi. John Hippolyt, Cand. pharm, f 26 Dec.

Jacobs, Axel Vald. Ernst, Grosserer, f 29 Oct.

Jacobsen, Fred. Christ. Organist i Saxkbg.

g. Nykbg. F. 31 Marts m. Anna Marie Christensen.

— Will. Chr. Cand. theol. f 15 Jan. f.

29 Aug. 1832.

JaOOby, Emil Levin, Procurator, f 30 Jan.

— Meyer Jac. Controlrevisor v. Stats­

banerne, t 9 Mai.

Jacobæus, Anna Elisab. g. m. Hansen.

Jansen, Niels Peter, Herredsfoged, f 28 Mai, Vestervig, f. 27 Oct. l8l9«

Jelstrup, Edmund, Grosserer, f 2 Oct.

55 Aar.

Jensen, Alvilda Rosalia Fred. f. Walter, E. e. Lærer, f 30 April, Lumbsaas, f. 9 Mai 1849.

— Axel Richard, Læge i Maribo, g.

Frdberg 26 Mai m. Elisab. Marie Berg, D. af Manufakturh.

— Carl Christ. Assist, i Kbhvn. g. Viborg Domk. 29 Dec. m. Ingeborg Holm Nyeland, D. af Herredsfuldm.

— Franc. Lagertha Lucie f. Comistabili, E. e. Seminarieforst. Etatsr. f 24 Marts, f. 29 Aug. 1809.

— Hans Christ. Fred. Prlieut. London, g. Matth. K. 5Mai m. Gudrun Houmann.

— Jens Chr. Cand. phil. g. St. Johs. K.

20 Marts m. Anna Margr. Møller, D.

af Møller.

— Johs. fh. Assist, i slesv. Minist. f 8 Juni, f. 2 Dec. 1820.

— Johs. Otto, Prlieut. g. Garnisons K.

10 April m. Magna Bloch, D. af Grosserer.

— Lehde Balbinus Maskinfabr. i Esbjerg,

g. Hjørring 16 Oct. m. Anna Helene Eichler, D. af Garver.

— Thom. Chr. Herredsfuldm. j* 4 Nov.

Veile, f. 31 Aug. 1840.

Jerslld, Petra Christine, f 23 Jan. 59 Aar.

Jespersen, Christiane Margr. f. Sehested, t 26 April, f. 16 Sep. 1836, M:

Exam. jur.

— Jesp. Joh. Chr. Bygningscond. g.

Viborg Domk. 14 Aug. m. Camilla Worm. D. af Oberstlieut.

Jessen, Georg, Capt. i Kongostatens Flaade, g. Jac. K. l8Juli m. Rigmor Holm, D. af Grosserer.

— Laur. Peter, Fabrik, i Rudkjøb. g.

Aarh. Frue K. 29 Mai m. Anna Soph.

Cathr. Joh. Marie Seedorff,D. af Kjøbm.

— Otto, fh. Distriktslæge, f 13 Dec.

Brædstrup, f. lO Nov. 1842.

— Peder, Chr. Læge, g. Frdberg 17 i April m. Anna Kristine Soph. Larsen, I D. af Kjøbmand.

i Jochumsen, Peter Lauritz Mayntz, Inge- i niør, g. Garnisons K. 29 Dec. m.

! Anna Margr. Caroline Olsen, D. af Grosserer.

Johannsen, Aug. Kjeldgaard, Maler, g.

Aarh. Frue K. 7 Marts m. Emilie Viola Nellemann, D. af Handelsfuldm.

Johansen, Alb. Henr. Pohlmann, Bank­

assist. t 20 Juli.

— Georg Soph. Ferd. Cand. pharm, g.

Jac. K. 2 Sep. m. Vilh. Fred. Bra­

brand, D. af Dampskibsfører.

— Joh. Christ. Bankassist. f 10 Aug. f. 28 Dec. 1856.

— Joh. Vilh. Kammerassessor, kgl. Vin- kjælderskriver, f 27 Juni.

— Vilh. Bolette f. Gaiberg, E. e. Skibsf.

f 5 Marts, f. 19 Oct. 1836.

Johnsen, Joh. Palle, Fabrikeier, f 14 Jan.

Skodsborg, 73 Aar.

Juel, Hed. Christine, f 3 Nov. Slagelse Kloster.

Juel-Brockdorff, Carl, Baron, Seclieut. i 2 Drag. Rgmt. + 20 Sep. Odense, f.

8 Juni 1875

Juhl, Marie, E. e. Vinhandler, f l8Nov.

Flensb. 89 Aar.

Julius, Olivia, Aug. Camilla see Jørgensen.

(19)

Jungersen, Christian Mørk, Præst (E.

205.21V t 29 Nov. Ferslev.

Just, Caroline Henr. Nie. f. Elberg, E.

e. Oberst, + 6 Oct.

jllUl, Joh. Jac. Margr. Baronesse see Schleppegrell.

— Rudolph, Kasserer, f 5 Juni St. Croix.

Juulmani, Joh. Christ., fh. Godsforv.

paa Brahe >minde, f 18 Sep.

Jurgensen, Charl. Carol, f. Korn, f 25 Aug. Kiel, E. e. Toldcontr. f. 17 Nov.

1820.

— Hans Nie. Dethlef, g. Jac. K. 2 Juni m. Ruth Clara Rosalie Hansen, D. af Hofmøbelfabrikant.

— Jens Peter Christensen, Oberstlieut.

t 24 Marts, f. 15 Dec. 1837.

— Mathea Marie f. Sonne, E. e. Provst (E. 928.21), f 29 Marts og hendes Datter Franciska, f 24 Marts.

Jæger, Math. Phil. Lærer, f 1 Juni, Mern, f. 4 Juni 1833.

Jøhnke, Ida Fylla f. Uttenreitter, Enke, f 10 Feb. f. 3 Juni I805.

JønSSOn, Sæmundur, Provst, Hraum- gerdi, + 8 Nov. f. 15 Mai 1832.

Jørek, Louis Christ. Aug. Stationsforv.

t 9 Dec. Knarreborg, f. 1 Nov. 1857.

Jørgensen, Chr. Alb. Cand. jur. Assist, i Universitetsqvæst. f 8 Dec.

— Jørg- Laur. Cand. jur. g. Odense St.

Knuds K. 21 Juni m. Ingeb. Camilla Bøving, D. af Herredsfoged.

— Olivia Angelica Cam. f. Julius, E. e.

Maskinm. i Flaaden, f 26 Nov. f. 23 Feb. 1833.

— Valborg Bodil Emilie, Solodanserinde, g. m. Guldbrandsen.

Kaalund, Agnete Marie see Irminger.

Kaarsberg, Anna Elise f. Platen-Haller- mund, g. m. Møreh.

Kabell, Elisa Petrea, g. m. Mathiesen.

Kalckar, Levin Nathan, Faktor v. Berl.

Tid. f 3 April.

Kampmann, Conr. Chr. Andr. Handels- fuldm. f 9 Dec. f. 4 Juni 1836.

— Elisab. f. Willemoes, E. e. Herredsfog.

t 21 Sep. f. 22 Oct. 1815.

Karstensen, Povline Marie f. Lassen, f 12 Marts, M: Præst (E.965.20).

Kaulfmann, Ludv. Chr. Ulr. Topp, Kjøb-

mand, g. Frue K. I8 Dec. m. Fanny Mathilde Cathr. Nielsen, D. af Blik­

kenslager.

Keiding, Bastian, Skræder. f 15 Nov. f.

20 Mai 1829.

Keller, Emil Charl. Thorv. Cand. jur.

Forstander, f 5 Oct. f. 12 Aug. 1835.

Kelter-Wesenberg, Olivia Margr. g. m.

Degner.

Kempel, Sode Aug. g. m. Heide.

Kerrn, Fred. Emil, Murmester, Capt.

t 14 Sep.

Keeselhahn, Emilie f. Schrack, 119 Jan.

M: Krigsass.

Klellerup, Anna Kirst. Amalie Salicath, f 16 Marts, M: Overlærer.

— Harald, Boghandler i Kbhv. g. Sorø 4 Nov. m. Anne Margr. Bang, D. af Brygger.

— Niels Vinde, Godseier, g. Matth. K.

17 Dec. Ane Marie Johanne Sørensen, D. af Indsidder.

Kiene, Therese Agnese Henr. f. Kiene, E. e. Skovrider, | 6 Feb. Lübeck, f.

3 Jan. 1833.

Kierbo, Truels Fred. Kjøbmand, f 4 Juli, Helsingør, 82 Aar.

KieruifT, Sørine Jul. Ovene Henr. see v. Thun.

Kiersing, Vilh. joh. Sophia g. m. Hahn.

Kiilerich, Jens Søren Viet. Skrædder, f 19 Aug.

— Nie. Faber, Gartner, f 15 Aug.

Kiilegaard, Jens Christ. Cand. theol.

Klasselottericoll. 16 April, Skive.

KInch, Georg, Capellan, Læsø, g. 6 Jan.

S. Bjært m. Christiane Petrine Fred.

Schousboe, D. af Proprietær.

— Nie. Peter, Cand. pharra. Kjøbm. i Bogense, g. Saxkjøb. 12 Juni m.

Elisab. Joh. Christiane Krag, D. af Kjøbmand.

Kirketerp, Nanna, g. m. Wolf.

Kiesmeyer, Carl Olaf Heinr. fh. Distrikts­

læge, t 24 Jan. Aarhus.

Kiær, Inger Marie Christine f. Krarup, Enke, f 31 Aug. f. 15 Dec. 1832.

— Volmer Chr. Overretssagf. g. Ordrup 19 Juli m. Karen Henr. Aug. Petersen, D. af Kjøbmand.

Kjelgaard, Chr. Jensen Brix, Læge

(20)

Løgstør, g. Frelsers K. 29 Sep. m Cathr. Vilh. Oline Thaning, D. af Gaardeier.

Kjeldsen, Michael, fh. Eier af Ørndrup, t 25 Juni, Randers.

Kjerulf, Petrea see Neergaard.

Kjerrumgaard, Emil, chir. Instrument­

mager, t 19 Aug.

— Henr. Bankfuldm. + 22 Jan.

Kjær, Carl, Grosserer, + 20 Marts, Ordrup.

— Thomas, Procurat. f 9 Jan. Randers.

Kjærbye, Joh. Henr. Ludv. fh. Urte- kræm. Classelott. Collect, f 19 Jan.

Kjærtinge, Christiane g. m. Wehrmann.

KjæruIfT, Henr. Andrea f. Falck, f 23 Feb. M: Grosserer.

Kjørboe, Helene g. m. Mohr.

Kjølner, Joh. Christiane g. m. Hart- vigsen.

Kjønig, John Christoph. Skibsingeniør, g. Holmens K. 6 Feb. m. Kjersten Gudrun Rønning, D. af Lensmand.

Kjørboe, Helene g. m. Mohr.

Klein, Alb. Gust. Adolph, Jægermester, + 6 Dec., f. 23 April 1831.

— Edgar Joh. Andr. Prlieut. i Artill. g.

Garnis. K. 7 April m. Kirstine Kræmer, D. af Dampskibsfører.

-- Georg Vilh. Instrumentmager, f 14 Juni, f. 25 Sep. l835«

— Ida f. Urban, f 16 Feb. Lyngby.

— Ida Hanne Eleon. f. Bang, E. e. Bog­

handler, t 1 Marts.

— Marg. Elna g. m. Møller.

— Peter, Provst (E. 292.15), f 19 Juni, Gudme.

Klemp, Aug. Christ. Blomsterhandler, f 3 Sep.

Klentz, Gottfr. Christ. Vilh. g. Matth. K.

21 Sep. m. Ane Kirst. Jørgensen, D.

af Malerm.

Klepsch, Clara Joh. Math. Willemoes, g. m. Holsøe.

Klitgaard, Dorth. Marie, g. m. Bonfils, Klæbel, Fanny Hulda Joh. Vilh. g. m.

Hammershøy.

KnOOp, Joh. Joach. Skræder, f 12 April.

Knorr, Annette Medea f. Krumhar, E. e.

Ritmester, + 6 Nov.

Knudsen, Chr. Iversen, Particulier, f 1 Feb.

— Fred. Cand. phil. Lærer, g. Lyngby i Jan. m. Helene Vilh. Adelheid Aug.

Møller, D. af Barber.

— Fred. Jesp. Grosserer, f 4 Feb.

— Hans Chr. Cand. jur. g. Jac. K. 23 Sep. m. Charl. Eline Soph. Høeg Warming, D. af Adjunkt.

— Marta Soph. Gerdromine f. Arntzen, E. e. Proprietær, f 7 Febr. Syge­

hjemmet, f. 8 Mai 1804.

Knutzen, Joh. Magn. Toldkontr. f 25 Marts, f. 13 Aug. 1818.

Koch, Edv. Ferd. Skræderm. f 27 Oct.

— Jens Sigv. Cand. jur. Assist, i Kbhvns Magistrat, g. Nakskov 14 Aug. m.

Cand. phil. Julia Erasmine Kristiana Schjøtt, D. af Præst.

Koefoed, Andr. Mich. Fuldm. i Stat.

Bureau, g. Rønne 4 April m. Inger Margr. Thorsen, D. af Kjøbmand.

— Carl Viggo, Isenkræmmer, f 3 Juli.

Kofod, Peder Kristian, Assist, i Finansmin.

g. Frdberg 31 Marts m. Elise Chri­

stine Birkholm, D. af Skriver.

Kongsted, Aug. Jul. Helmud, Cand.

pharm, g. Frdberg 2 Jan. m. Ellen Margr. Ballin, D. af Grosserer.

Koppel, Joh. Mariane, g. m. Ravn.

Korck, Olivia Marie Fred. f 6 Nov.

74 Aar.

Kornerup, Hans Peter, + 14 Feb. Roes­

kilde.

— Thorv. Otto, Cand. polit. Assist, i Generaldir. f. Postvæsenet, g. Slotsk.

18 Aug. m. Joh. Fred. Lund, D. af Prlieut.

Korsholm, Richard Kolbye, Grosserer, t 14 Oct.

Krag, Chr. Ernst, Præst (E.158.12) f 5 Nov. Dreslette.

— Elisab. Joh. Christiane, g. m. Kinch.

— Henr. Margr. Reinh. Elisab. f. v. Krogh, E. e. Etatsr. f 12 Oct.

Kragelund, Anna Margr. f. Borchsenius, f 19 Nov. M: Cand. jur.

Kragh, Bemh. Jac. Ernst, Gaardbestyrer, g. Holmens K. 1 Nov. m. Fred. Dor.

Thorup.

(21)

— Joh. Eicon. f. Lund, f 28 Mai, Farsø, M: Præst (E.QIQ.IS).

— Otto, Kjøbm. f 24 Oct. Nakskov.

Kraiberg, Anne f. Bang, E. e. Overlærer, t 29 Aug. Christiania.

Kralund, Otto Fred., Læge i Kolind, g.

Kolding 20 Juni m. Thyra Elisab.

Henr. Caprani, D. af Fotograf.

Kramer, Soph. Charl. Emilie f. Nør­

gaard, j* 30 Jan. Storehedinge.

Kramp, Holg. Vilh. Prlieut. i Fodf. g.

Garn. K. 18 Dec. m. Harriet Frørup, D. af Skriver.

Kranker, Otto Carl Chr. Cand. jur. g.

Garn. K. 13 Mai m. Anna Mariane Thomsen, D. af Maskinm.

Krarup, Inger Marie Christine see Kiær.

— Jak. Henr., Cand. mag., Lærer v.

Roeskilde Cathedralskole, g. Holmens K. 15 Juli m. Marie Magd. Schepelern, D. af Provst.

— Thure Fred. Cand. jur. g. Hellig- aands K. Juli m. Signe Sofie Borchorst, D. af Musikhandler.

Krause, Har. EmU Bald. Hartv. Maler­

mester, f 15 Feb.

— Joh. Gotfr. Brolægningsentrep. f 12 April.

Krenchel, Betty Constance, Priorinde i Petersens Jomfrukloster, f 13 Marts.

— Jens Hornemann, Cand. pharm. Assist, g. Systofte 31 Oct. m. Emilie Bech, D. af Kjøbmand.

Kreü, Herrn. Ludv. fh. Tæller, f 12 Juni.

— Peter Johs. Palaisforv. Translatør, g.

Garn. K. 28 Juli m. Ingeborg Marie Fiedler, D. af Capt. fh. Hoteleie^.

Krieger, Charl. Soph. Enke, f 22 Oct.

— Soph. Magd. see Lytzen.

Krlel, Antonie Dora Frieda Bernhard, f.

Witte, f 22 Oct. M: Sognepræst.

V. Krogh, Henr. Margr. Reinh. Elisab.

see Krag.

Krohn, Helge, Læge i Gilleleje, g. Odense St. Hans K. 28 Nov. m. Olga Marg.

la Cour, D. af Oberst.

Kromann, Peter, Læge, g. Garn. K. 9 Oct. m. Fritze Cec. Kirst. Ulrich, D.

af Præst.

Kroyer, Christiane Emilie Louise f.

Lasson, E. e. Kjøbm. i Maribo, f 16 Sep. f. 24 Juni 1815.

KruUSe, Hans Iver Soph. Vilh., fh. For­

pagter, t 10 Marts, Nyrupgaard, f. 31 Aug. 1829.

— Joh. Etatsraad, f 12 Mai, Nordskov, f. 20 Sep. 1815.

Kraemer, Kirstine, g. m. Klein.

Krüger, Chr. Jul. Professor, g. Frdberg 23 Juli m. Ada Elisab. Hvid, D. af Tømmermester.

Krøldrup, Dagm. Ingeb. Christine, g. m.

Steensen.

Kucker, Olga Eugenia Christiane Dorth.

g. m. Sundorph.

Kähler, Aug. f. Rahtgen, f 7 Jan.

Sverrig.

— Sigrid, g. m. Ring.

Köhler, Vilh. Sibbem, Murmester, g. St.

Johs. K. 6 Marts m. Fanny Christine Arnesen, D. af Grosserer.

Kölle, Claus Christ. Tegner, g. St. Johs.

K. 30 April m. Emilie Heinsen fra Tønder.'

Ladefoged, Peder Andersen, Grosserer, + 19 Juli.

Lademann, Fritz Eman. Grosserer, g.

Holmens K. 5 Dec. m. Ellen Buch Andersen, D. af Ekviperingsh.

Lakjer, Carl Aug. fh. Proprietær, + 22 Nov. f. 25 Sep. 1811.

LambertSSn, Lambert Thomsen, Lieut, i Forstærkn. g. Garn. K. 18 Nov. m.

Elvine Franciska Nath. Schytte, D.

af Snedker.

Lamm, Aron Fred. Vexellerer, g. Frdberg K. 15 Mai m. Ane Marie Pedersen, D. af Mælkeforp.

Landkilde, ^Christian, fh. Landmand, f 3 Oct. f. 16 Oct. 1834.

Langballe, Peder Chr. Harpenist, f 29 Dec. f i5 Jan. 1814.

Lange, Carl Ludv. Kjøbmand, g. Kjerte­

minde 4 Juni m. Emilie Henr. Stock­

holm, D. af Landinsp.

— Christen Jensenius, Læge, g. Frdberg 7 Mai m. Maren Nielsine Marie Bang, D. af Skovrider.

— Emma Cathr. f. Franck, E. e. Capt.

f 21 Oct. f. 9 Marts 1826.

— Ida, t 29 April, f. 30 Marts 1820.

Figure

Updating...

References

Related subjects :