• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
201
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

R E T SB E T J E N T A R K IV E R I N D T I L 1919

Sorø amt II

Foreløbige arkivregistraturer udgivet af

Landsarkivet for Sjælland m. m.

K Ø B E N H A V N 1973

(3)

R E T S B E T J E N T A R K IV E R I N D T I L 1919

Sorø amt II

Foreløbige arkivregistraturer udgivet af

Landsarkivet for Sjælland m. m.

K Ø B E N H A V N 1973

(4)

rer over retsbetjentarkiver indtil 1919 udsendes hermed "Sjæl­

landske retsbetjentarkiver indtil 1919. Sorø amt II".

Den nu foreliggende registratur er opstillet efter de samme principper som anvendtes ved registraturen over "Lollandske rets­

betjentarkiver indtil 1919”, og der henvises derfor til forordet til denne publikation.

Ligesom tidligere bygger manuskriptet til nærværende regi­

stratur på de af skiftende arkivtjenestemænd gennem tiderne ud­

arbejdede seddelregistraturer. For samtlige retskredse gælder i- midlertid, at der er udarbejdet helt nye og reviderede registra­

turer. Der er samtidig foretaget en række tilladte kassationer.

Med hensyn til de enkelte nye registraturer kan følgende op­

lysninger gives. Registraturerne over Slagelse byfoged er til­

rettelagt af arkivar Erik Stig Jørgensen og Antvorskov birk af assistent Finn Andersen. Cand.phil. Birgit Lauesgård har udarbej­

det registraturen over Korsør byfoged, medens cand.phil. Folmer Leide har forfattet registraturerne over Skelskør byfoged, Vester Flakkebjerg herred, Førslev, Saltø m.fl. birker samt Holstein- borg birk. De resterende registraturer er udarbejdet af under­

tegnede, der ligeledes har givet samtlige registraturer en en­

delig redaktion.

Den alfabetiske sognefortegnelse med angivelse af jurisdik- tionelt tilhørsforhold indtil 1919 er udarbejdet af assistent Finn Andersen.

Landsarkivet for Sjælland m.m. 1. maj 1973.

Harald Jørgensen

(5)

Side

Slagelse byfoged 1

Slagelse herred 22

Antvorskov rytterdistrikts birk 172o-1919 23

Korsør byfoged 64

Førslev, Harrested og Saltø birker 91

Skelskør byfoged 99

Borreby birk 122

Flakkebjerg herred indtil 1819 124

Vester Flakkebjerg herred 1819-1919 131

Øster Flakkebjerg herred 1819-1919 147

Holsteinborg birk 164

Fortegnelse over sognenes jurisdiktionsforhold

indtil 1919 183

(6)

Indledning

Ved reskript af 24. maj 18o5 blev det fastsat, at embederne som byfoged og- byskriver skulle forenes ved indtrædende va­

kance. Dette skete i 1814, da daværende byskriver N.F.Stabeil udnævntes til byfoged. Ved ovennævnte reskript af 24. maj 18o5 ophævedes samtidig den gamle forening af byfogedembedet i Sla­

gelse med herredsfogedtjenesten over Løve herred.

Tingdagen var fra gammel tid Mandag.

1662-75.

1675-85.

1685-91.

1691-1711.

1711-32.

1732-45.

1745-58.

1758-81.

1781

-

96

.

Byfogder

Henrik Olufsen (Olsen). 9. maj 1662-1675 (død).

Peder Thomsen Førslev 26. maj 1675- 11. april 1685 (afsked).

Claus Bendixen 11. april 1685- 8. april 1691 (død) Hans Veinholt 11. april 1691- 26. febr. 1711 (død) Ambrosius Jensen Nyborg (prokurator). 13. april 1711- 28. nov. 1732 (fratrådt)

Jens Andersen Harring 28. nov. 1732- dec. 1745 (død) Rasmus Mørch (exam. jur. rådmand) 24. dec.1745-

29. marts 1758 (død)

A n m . :Rasmus Mørch beskikkedes 24/12 1745, få dage før byfoged Harrings død, som adjungeret og succederende byfoged.

Lars Andersen (fuldmægtig i Antvorskov amtstue)

29

. marts 1758-

13

. jan. 1781 (død)

A n m . : Lars Andersen beskikkedes 17/3 1758 som adjungeret og succederende byfoged.

7. juli 178o konstitueredes Albrecht Bergen til "generaliter" at udføre embedets forret­

ninger på Lars Andersens ansvar og tilsvar.

Anthony Smith (borgmester) 28. f e b r .1781-1796 (død)

(7)

1796-18o5. Jørgen Mandix (kancellist i Danske Kancelli) 11. nov. 1796- 22. febr. 18o5 (2. assessor i Trondhjem stifts overret).

18o5-o8. Johan Ernst Diechmann (prokurator) 24. mai 18o5- 6. april 18o8 (død).

Å n m . : Embedet stod vakant i de flg. år. Auditør Hans Jørgen Muller var konstitueret en vis peri­

ode.

1814-21.

Bvfoged- og skriver

Nicolaus Franciscus Stabeli (exam. iur. bv- og rådstueskriver i Slagelse). 4. aug. 1814-28. nov.

1821 (byfoged m.m. i Middelfart).

1822-3o. Albert Peter G-ude (cand.,iur.. birkedommer i Hol- steinborg birk) 22. febr. 1822-

19

. nov. 183o (herredsfoged og skriver i Arts-Skippinge herred).

1831-42. Christian Eduard Sylow (cand.iur.. auditør i armeen, garnisonsauditør på fæstningen Christi- ansø) 9. marts 1831- 2o. okt. 1842 (borgmester, byfoged, by- og rådstueskriver i Korsør).

1842-49. Hans Bergishagen Hincheldey Rømer (cand.iur..

sekretær ved protokollerne i Højesteret) 23. dec.

1842- 19. marts 1849 (borgmester, byfoged, by- og rådstueskriver i Holbæk).

1849-61. Jens Birch Lassen (exam. jur.. bvfoged i Hasle, herredfoged i Bornholms nørre herred og birkedom­

mer i Hammershus birk) 5. juni 1849- 19. jan.

1861 (afsked).

1861-72. Peter Lorentz Benzon (cand.iur.. herredsfoged og skriver i Aars og Diet herreder, birkedommer og -skriver i Løgstør) 25. maj 1861 - 3o. juni 1872 (afsked).

1872-89. Frederik Annius Marius Øllgaard (cand.iur.. fuld- mægtig i‘ Ministeriet for Kirke- og Undervisnings­

væsenet) 1. juli 1872 - 14. juni 1889 (byfoged i Hillerød og birkedommer i Frederiksborg birk).

(8)

1889-92. Peter Kofod Ancher Wulff (cand.jur.. birkedom- mer og -skriver i Løgstør birk) 7. aug. 1889- 21.. maj 1892 (død)

1892-95. Carl Johannes Peter Vilhelm Bang (cand.jur., kontorchef i Finansministeriet) 7. juli 1892- 14. juni 1895 (død)

1895-19o5. Johan Herman Georg Mangor (cand.jur., byfoged

19o5-14.

og -skriver i Sakskøbing, herredsfoged og -skri­

ver i Musse herred) 19. aug. 1895- 31. marts 19o5 (herredsfoged og -skriver i Odense herred) Josias Feddersen (cand.jur., fuldmægtig ved Nørhald m.fl. herreder) 1. juli 19o5- 1. nov.

1914 (byfoged og -skriver i Assens, herredsfoged og -skriver i Baag herred)

1914-19. Hjalmar Anker (cand.jur., byfoged og birkedom- mer i Nykøbing S. 1914- 1. okt. 1919 (dommer i Slagelse købstad og Antvorskov birk)

1661-68.

Byskrivere

Peder Carstensen (tolder og stempelpapirforvalter i Slagelse) 14. dec. 1661-1668 (død)

1668-73.

1673-77.

Jacob Hansen 18. maj. 1668-1673 (død)

Peder Thomsen Vallund (herredsskriver i Løve her- red) 23. dec. 1673-1677 (død)

1677-66. Mogens Jacobsen (i tjeneste hos amtskriveren på Antvorskov) 14. febr. 1677- 4. aug. 1686 (råd­

mand i Slagelse) 1686-90.

169o- 9 6 .

Niels Hansen 4. aug. 1686- 28. jan. l69o (afsked) Jens Jensen Ousted 28. jan. l69o- 2. marts

1696 (død) 1696-172o.

172o-29.

Peder Andersen Stubbe 3. marts l696-172o (død) Anders Andersen Stubbe (ridefoged på Bygholm) 16. febr. 172o- 16. april 1729 (fratrådt)

1729- 1747-66.

Thomas Brun (postmester i Slagelse) 16. april 1729 Andreas Muller (exam.jur.) Ad jungeret byskriver 7. juli 1747- 9- juli 1766 (død)

(9)

1766-87.

1787-181o.

181o-21.

Christian Dreyer (exam.jur.) 19. sept. 1766- lo. aug. 1787 (afsked)

Erik Christensen (birkedommer i Hevringholm birk) lo. aug. 1787- lo. april 181o (afsked) Nicolaus Franciscus Stabell (exam. jur. pro­

kurator) lo. juli 181o- 4. aug. 1814 (byfoged i Slagelse).

Herefter er byskriver- og byfogedembedet for­

enet i samme person.

Arkivregistratur.

Afd, A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.

18o8-49.

(div.år.)

Registraturer og overleveringsdesignationer 1 pk.

A n m . : Registraturerne omfatter både byfoged og rådstuearkivet.

Afd. B. Justits- og nolitivaesen samt skøde- og nantevæsen.

1676-81,

1723-1919. Justitsprotokoller

35

bd.

A n m . : Indeholder sager for den ordinære ret, nogle sager for gæsteretten og indtil 4/3 1843 tillige ekstraretssager. For­

hør i ekstraretssager skal un­

dertiden søges i politiprotokol­

len. Indtil 26/8 1861 indføres dommene i justitsprotokollen, undertiden ikke sammen med ved­

kommende sag, men samlede hist og her i protokollen.

Nemlig:

1676-81 1 bd. 1723-29 1 bd.

1729-47 1 bd. 1747-6o 1 bd.

176o-71 1 bd. 1771-76 1 bd.

1776-79 1 bd. 1779-85 1 bd.

1785-92 1 bd. 1792-99 1 bd.

1799-18o7 1 bd. 18o7-lo 1 bd.

181o-13 1 bd. 1813-17 1 b d .

(10)

1817-22 1 bd. 1822-31 1 bd.

1832-37 1 b d . 1837-4o 1 bd.

1840-44 1 bd. 1844-5o 1 bd.

185o-55 1 bd. 1855-61 1 bd.

1861-69 1 bd. 1869-76 1 bd.

1876-84 1 bd. 1884-93 1 bd.

1893-98 1 b d . 1898-19o2 1 bd.

19o2-o6 1 bd. 19o6-o9 1 bd.

1909-11 1 bd. 1911-13 1 bd.

1913-16 1 bd. 1916-19 1 bd.

1919 1 bd.

A n m . : Autoriseret til efter l/lo 1919 at anvendes som retsbog for borgerlig retspleje i retskreds nr. 15, Slagelse købstad og Antvorskov birk.

1767-1919. Justitsdokumenter 78 pkr.

Nemlig:

1767-81 1

pk. 1782-85

1

pk.

1786-87

1

pk. 1788-89

1

pk.

179o-91

1

pk. 1792-93

1

pk.

1794-95

1

pk. 1796-98

1

pk.

1799

1

pk. I

800

1 pk.

18ol-o2 1 pk. 18o3-o4 1 pk.

I

805-06

1 pk. 18o7 1 pk.

I

808

1 pk. 18o9 1 pk.

181o 1 pk. 1811 1 pk.

1812-13 1 pk. 1814 1 pk.

1815 1 pk. 1816-17 1 pk.

1818-19 1 pk. 182o-22 1 pk.

1823-24 1 pk. 1825-26 1 pk.

1827-28 1 pk. 1829-31 1 pk.

1832-34 1 pk. 1835-37 1 pk.

1838-39 1 pk. 184o-41 1 pk.

1842-43 1 pk. 1844-5o 1 pk.

1851-52 1 pk. 1853-54 1 pk.

1855-56 1 pk. 1857-58 1 pk.

1859 1 pk. I

860

1 pk.

1861 1 pk. 1862 1 pk.

1863-64 1 pk. 1865-67 1 pk.

1868-69 1 pk. 187o 1 pk.

1871-72 1 pk. 1873-75 1 pk.

1876 1 pk. 1877-78 1 pk.

1879 1 pk. I

880

-

8

I 1 pk.

1882 1 pk. 1883 1 pk.

1884 1 pk. 1885 1 pk.

1886-87 1 pk. 1888 1 pk.

1889-9o 1 pk. 1891-92 1 pk.

1893-94 1 pk. 1895-98 1 pk.

1899 1 pk. 19oo-o3 1 pk.

19o4-o5 1 pk. 19o6-o7 1 pk.

19o8 1 pk. 19o9 1 pk.

191o 1 pk. 1911 2 pk.

(11)

1912 1 pk. 1913 1 pk.

1914 1 pk. 1915 1 pk.

1916 1 pk. 1917 1 pk.

1918-19 1 pk.

1787-1893 Syns- og taksationsforretninger Nemlig:

1787-97 1 pk. 1798-18o6 1 pk.

18o7-14 1 pk. 1815-27 1 pk.

1828-36 1 pk. 1837-5o 1 pk.

1851-93 1 pk.

1882-1919. Vurderingsforretninger i.h.t. lov af marts 1869 om udlån af umyndiges m.fl.

midler

1843-1919.

1843-97.

1718- 5 8, 1766-1919.

Nemlig:

1882-89 1 pk. 189o-1919 1 pk.

Ekstraretsprotokoller

A n m . : Indtil 1843 er ekstrarets- sagerne indført i justitsproto­

kollerne. Forhørene skal ofte søges i politiprotokollen. Heri også indført nogle gæsteretssa- ger. Dommene er indført indtil 15/8 1861.

Nemlig:

1843-48 1 bd. 1848-59 1 bd.

1859-77 1 bd. 1877-88 1 bd.

1888-19ol 1 bd. 19ol-19 1 bd.

Ekstraretsdokumenter

A n m . : Årene 1864-71 mangler.

Indeholder fra 1892 tillige gæsteretssager.

Nemlig:

1843-44 1 pk. 1845-47 1 pk.

1848-54 1 pk. 1855-63 1 pk.

1872-78 1 pk. 1879-83 1 pk.

1884-89 1 pk. 189o-97 1 pk.

Politiprotokoller

A n m . : Indeholder også en del forhør i sager for den ordi­

nære ret, ekstraretten og gæ­

steretten. Dommene i politisa­

ger er indført i protokoller, indtil 26/8 1861. Fra 1862 fø­

res undertiden to protokoller sideløbende.

7 pkr

2 pkr

6 bd.

8 pkr

53 bd.

(12)

1768- 1 9 1 8. (div.år.)

Nemlig;:

1718-58

1

bd. 1766-87

1

bd.

1787

-

18

ol

1

bd. I

80

I

-08 1

bd.

18o8-12

1

bd. 1812-14

1

bd.

1814-17

1

bd. 1817-2o

1

bd.

182o-25

1

bd. 1825-30

1

bd.

183o-33

1

bd. 1833-36

1

bd.

1836-38 1

bd. 1838-41

1

bd.

1841-43

1

bd. 1843-45

1

bd.

1845-46

1

bd.

1846-48 1

bd.

1848-52

1

bd.

1852-56 1

b d . 1856-6o

1

bd. 186o-63

1

bd.

1862-65

1

bd. 1865-67

1

bd.

A n m . : Med register A n m . : Med register 1866-69 1 bd. 1869-71 1 bd.

A n m . : Med register A n m . : Med register 1871-73

1

bd. 1873-74

1

bd.

A n m . : Med løst re- gister

1874-77

1

b d . 1877-79

1

bd.

1879-82

1

b d . 1882-85

1

bd.

1885-9o

1

bd. 189o-92

1

bd.

1892-94

1

b d . 1894-95

1

bd.

1895-97

1

bd. 1897-19oo

1

bd.

19oo-ol

1

b d . 19ol-o3

1

bd.

19o3-o5

1

bd.

19

o

5

-o

6 1

bd.

1906-08 1

b d . 19o8-o9

1

bd.

19o9-lo

1

bd.

1910-11 1

bd.

1911-12 1

bd. 1912-13

1

bd.

1913-14

1

b d . 1914-15

1

bd.

1915-16

1

b d .

1916-18 1

bd.

1918-2o

1

bd.

A n m . : Autoriseret 6/lo 1919 som retsbog for den kriminelle ret i retskreds nr.

15, Slagelse købstad og Antvorskov birk.

Politidokumenter Nemlig:

1768-98 1 pk. 1799-18ol 1 pk.

18o4-39 1 pk. 184o-5o 1 pk.

1851-64 1 pk. 1865-68 1 pk.

1869-72 1 pk. 1873-76 1 pk.

1877-79 1 pk. 188o-82 1 pk.

1883-85 1 pk. 1886-88 1 pk.

1889-9o 1 pk. 1893-94 1 pk.

1885-96 1 pk. 19oo-ol 1 pk.

19o5-o6 1 pk. 19o7-lo 1 pk.

1911-13 1 pk. 1914-17 1 pk.

1918 1 pk.

Sagelister

21 pkr

1789-1920 8 pkr

(13)

1761-1873.

1774-1877.

1849-61.

1861-1919.

191o-24.

Anni. :Sagelister for den ordinære ret, ekstraretten, gæsteretten og politiretten er ordnet i een kro­

nologisk række. Sagelister mang­

ler 1863-71.

Nemlig:

1789-1835

1

pk.

1836-62 1

pk.

1872-83

1

pk. 1884-96

1

pk.

1897-19o3

1

pk. 19o4-lo

1

pk.

1911-16 1

pk. 1916-2o

1

pk.

Brandretsprotokoller 4 bd.

Nemlig:

1761-82 1

bd.

1782-1822 1

bd.

1822-53

1

bd. 1853-73

1

bd.

Brandretsdokumenter 4 pkr.

Nemlig:

1774-18o3

1

pk. 18o4-o5

1

pk.

A n m . :Indeholder ak­

ter vedr. ildebran­

den i Slagelse 22/9- 18o4.

18o4-29

1

pk. 183o-77 Koncepter til domme

Domprotokoller Nemlig:

1

pk.

1

pk.

lo bd.

1861-68

1

bd. 1868-78

1

bd.

1878-88

1

bd. 1888-95

1

bd.

1895-19o2

1

bd.

19

o

2

-o

8 1

b d .

19

o

8

-ll

1

bd. 1911-14

1

bd.

1914-16

1

bd. 1916-19

1

bd.

Journal over straffeakter

1

bd.

19o7-17. Udtagne straffeakter

1695-1927. Skøde- og panteprotokoller Nemlig:

l695-172o

1

bd. 172o-4o

1

bd.

174o-57

1

bd. 1757-68

1

b d . 1768-77

1

bd. 1777-81

1

bd.

1781-87

1

bd. 1787-93

1

bd.

1793-99

1

bd. 1799-18o7

1

b d . 18o7-12

1

bd. 1812-14

1

bd.

1814-18

1

bd. 1818-23

1

bd . 1823-3o

1

bd. 183o-35

1

b d . 1835-4o

1

bd. 184o-44

1

bd.

1844-46

1

bd. 1846-5o

1

bd.

185o-53

1

bd. 1853-56

1

bd.

1

pk.

60

bd.

(14)

172o-1859.

ca.1786- 1863.

ca,18oo-

1921.

ca.18oo- 194o.

ca.1817-62.

1856-58 1 bd. 1858-62 1 bd.

1862-65 1 bd. 1865-69 1 bd.

1869-73 1 bd. 1873-75 1 bd.

1875-78 1 bd. 1878-81 1 bd.

1881-83 1 bd. 1883-86 1 bd.

1886-91 1 bd. 1891-94 1 bd.

1894-97 1 bd. 1897-99 1 bd.

1899-19o2 1 bd. 19o2-o4 1 bd.

19o4-o6 1 bd. 19o6-o8 1 bd.

19o8-lo 1 bd. 1910-12 1 bd.

1912-13 1 bd. 1913-14 1 bd.

1914-16 1 bd. 1916-17 1 bd.

1917-18 1 bd.

1918-19

1 bd.

1919 1 bd. 1919-2o 1 bd.

192o 1 bd. 192o-21 1 bd.

1921-22 1 bd. 1922-23 1 bd.

1923 1 bd. 1923-24 1 bd.

1924-25 1 bd. 1925-26 1 bd.

1926 1 bd. 1926-27 1 bd.

Registre til skøde- og panteprotokoller A n m . : Indeholder navneregistre

over købere, sælgere og debito­

rer, samt realregistre. På ryg­

gen mærket som "navneregister".

Nemlig:

172o-1814 1 bd. 1814-36 1 bd.

A n m . :Indeholder re­

gister over skøder, panteobligationer o.a.dokumenter, for så vidt de endnu var gældende 3o/ll 1815.

1837-5o 1 bd. 185o-59 1 bd.

Realreg. til skøde- og panteprotokollerne

Navneregister over panteudstedere Nemlig:

ca.l8oo-6o 1 bd. ca.l85o-1921 1 bd.

Realregistre

A n m . : Indrettet ca. 1859.

Nemlig:

Matr. nr. 1-74 1 bd.

" " 75-115a 1 bd.

" " 115b - 184 1 bd.

" " 185 - 268 1 bd.

Register over ejendomslodderne A n m . : Er et realregister til skøde- og panteprotokollerne.

4 bd.

1 bd.

2 bd.

4 bd.

1 bd

(15)

ca.l8oo- 1943.

ca. 1893- ca. 194o,

1921-27.

udat.

udat.

ca.1859-89.

1859-19o4.

1811-29.

1 8 3 8. 1844.

1844.

1867.

1867.

1779-1867.

Realregistre over ejendomslodder og grund takstlodder

A n m . : Indrettet ca. 1865.

Nemlig:

Matr. nr. l-69v, ejendomslodder 1 bd.

" " 7o-278,grundtakstlodder 1 bd.

Realregistre over markjorder og bygrunde Nemlig:

ca. 1893- ca. 1927 1 bd.

A n m . : Vedrører fortrinsvis markjorderne.

ca. 19o3- ca. 1927 1 bd.

A n m . : Vedrører fortrinsvis bygrundene.

Navneregister over pant i løsøre Matrikelregister til realregistrene Nøgle til realregistrene

Register over arveafkald

A n m . : Alfabetisk navneregister.

Udskrift af Antvorskov birks skøde- og pantebøger vedr. de ved kgl. res. af 3l/8 1911 under Slagelse købstads juris­

diktion indlemmede arealer.

Hartkornsberegninger

Jordebog for Slagelse købstad

Udskrift af matriklen for Slagelse by Genpart af udskrift af matriklen for Slagelse by

A n m . : Med senere tilføjede rettelser.

Udskrift af matriklen for Slagelse by Ekstraktudskrift af matriklen for Sla­

gelse købstads byggegrunde Originale tinglæste dokumenter

2 bd.

2 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 pk.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

2 pkr.

(16)

Nemlig:

1779-1834 1 pk. 1835-67 1 pk.

Afd. C. Fogedforretninger.

1785-1919. Fogedprotokoller Nemlig:

1785-88 1 bd.

Anm.:Uden autorisa­

tion eller titel­

blad .

1815-18 1

bd.

1825-38

1

bd.

1846-56

1

bd.

1861-66

1

bd.

1871-79

1

bd.

1879-87

1

b d . 1887-96

1

b d . 1896-19o4

1

bd.

19o4-o8

1

b d . 19o4-15

1

bd.

1915-19

1

bd.

1769-1919. Fogeddokumenter Nemlig:

1769-1815

(div.år)

1

pk.

182o-25

1

pk.

1834-41

1

pk.

1848-53

1

pk.

1859-63

1

pk.

1874-80

1

pk.

I

886-90 1

pk.

19o7-19

1

pk.

Afd. D. Notarialforretninger.

1756-1919.

24 bd.

1797-1815 1 bd.

A n m . : På titelbla­

det :Udlægsprotokol for Slagelse og Løve herred.

1818-25 1 bd.

1838-46 1 bd.

1856-61 1 bd.

1866-7o 1 bd.

1879-84 1 bd.

1884-93 1 bd.

1893-99 1 bd.

1899-19o4 1 bd.

19o8-ll 1 bd.

1911-16 1 bd.

1916-26 1 bd.

A n m . : Fra okt. 1919 autoriseret som foged­

protokol for Slagelse retskreds. Vedrører tilsyneladende kun købstaden.

15 pkr.

1816-19

1

pk.

1826-33

1

pk.

1842-47

1

pk.

1854-58

1

pk.

1864-73

1

pk.

1881-85

1

pk.

1891-19o6

1

pk.

19 bd.

Notarialprotokoller Nemlig:

1 bd.

1756-18o3 1 bd. 18o3-41

(17)

Nemlig:

1756-18o3 1 bd. 18o3-41 1 bd.

A n m . : 1825-41 bag­

fra anvendt som skifteprotokol, når denne var til revi­

sion i amtet.

1841-63 1 bd.

A n m . : 1858 tillige autoriseret som ægteskabsprotokol.

1863-71 1 bd.

1871-77 1 bd. 1877-83 1 bd.

1883-89 1 bd. 189o-94 1 bd.

1894-97 1 bd. 1898-19ol 1 b d . 19ol-o3 1 bd. 19o3-o5 1 bd.

19o5-o7 1 bd. 19o7-o9 1 bd.

1 9 o 9 - H 1 bd. 1911-13 1 bd.

1913-14 1916-19

1 bd.

1 bd.

1914-16 1 bd.

1774-1919* Notarialdokumenter 1 pk

Afd. E, Skifte- og overformynderivæsen.

1913-20.

1699-1919*

Dødsanmeldelsesprotokol 1 bd

A n m . : Fra l/lo 1919 ført som dødsanmeldelsesproto­

kol for Slagelse købstad m. Antvorskov birks juris­

diktion.

Skifteprotokoller 29 bd

A n m . : Se også overformyn­

deriprotokollen 1688-1738.

Indtil bd. 1895-19oo med alfabetiske registre, dog har protokollerne 1741-82 kronologiske registre.

Nemlig:

1699-17o8 1 bd. 17o8-15 1 bd.

1715-46 1 bd. 1729-38 1 bd.

A n m . : Titel "Appen- dix til Slagelse Skif­

teprotokol". Brugt me­

dens hovedprotokollen var indleveret til Sla­

gelse byes kommission.

(18)

1814-5o.

1729-1919.

1741-59 1 bd.

A n m . : Var oprinde­

ligt 1 bd., blev ved ombinding delt.

176o-67 1 bd.

1766-82 1 bd. 1778-94 1 bd.

1794-18o6 1 bd. 18o6-15 1 bd.

1815-21 1 b d . 1821-3o 1 bd.

183o-34 1 bd. 1834-39 1 bd.

1839-44 1 bd. 1844-49 1 bd.

1849-58 1 bd. 1858-66 1 bd.

1866-73 1 bd. 1873-79 1 bd.

1879-85 1 bd. 1885-9o 1 bd.

189o-95 1 bd. 1895-19oo 1 bd.

19oo-o5 1 bd. 19o5-o8 1 bd.

19o8-ll 1 bd. 1911-15 1 bd.

1915-19 1 b d ,

liste over behandlede boer Skiftedokumenter

A n m . : Indtil 1869 er boerne som regel henlagt på slutda­

to. Fra 187o ligger boerne på første fremlæggelsesår og fra samme år (187o) er konkursboerne udtagne.

Nemlig:

1729-45 1 pk. 1749-66 2 pkr.

1767-71 1 pk. 1772-75 1 pk.

1776-77 1 pk. 1778-81 1 pk.

1782 1 pk. 1782-83 1 pk.

1784-85 1 pk. 1786-87 1 pk.

1788-89 1 pk. 179o-93 1 pk.

1794-96 1 pk. 1797 1 pk.

1798-99 1 pk. 18oo-o3 1 pk.

I

804-06

1 pk. I

806-07

1 pk.

I

808

2 pkr. 18o9 1 pk.

181o-12 1 pk. 1813 1 pk.

1814-15 1 pk. 1816 1 pk.

1817 1 pk. 1818-19 1 pk.

1819 1 pk. 182o 1 pk.

1821 1 pk. 1822 1 pk.

1823 2 pkr. 1823-24 1 pk.

1825 1 pk. 1826-27 1 pk.

1828 1 pk. 1829 1 pk.

1830-31 1 pk. 1832 2 pkr.

1833 2 pkr. 1834 1 pk.

1835 2 pkr. 1836-37 1 pk.

1837-38 1 pk. 1839-40 1 pk.

1841 1 pk. 1842-43 1 pk.

1843 1 pk. 1844 2 pkr.

1845 1 pk. 1846-47 1 pk.

1848-49 1 pk. 185o 1 pk.

1 bd.

81 pkr.

(19)

18o6-44.

1869-1918.

1851

1

pk. 1852-53

1

pk.

1853

1

pk. 1854-55

1

pk.

1856-57

1

pk. 1858-59

1

pk.

I

860 1

pk. 1861

1

pk.

1862

1

pk. 1863

1

pk.

1864

1

pk.

1865-66 1

pk.

1867

1

pk. 1868

1

pk.

1869

1

pk. 187o-72

1

pk.

1873-78

1

pk. 1879-84

1

pk.

1885-94

1

pk. 1895-19o5

1

pk.

19

o

6

-ll

1

pk. 1912-19

1

pk.

Udtagne boer

A n m . : Boerne ligger på slutår.

Nemlig;

18o6. Kammerherre Friederich Berregaard 1815. Købmand Peter Borgstrøm

1823. Brygger Alexander Poulsen 1832. Købmand Jonas Bech

1836. Hospitalsforstander Rasmus Palludan

A n m . : Heri forskellige embedspapirer.

1837. Købmand Julius Lorentzen

1838. Købmand Jacob Ferdinand Alsing 1838. Forligskommissær Valentin Hansen

A n m . : Heri forskellige embedspapirer.

1839. Frk. Abel Rehnore Marie v.

Kalkreuter

1839. Ericca Marie Henneberg f. G-røn- berg e.e. landvæsenskommissær, fhv. herredsfoged i Løve herred, Andreas Henneberg

1841. Krigsråd Niels Frederik Schiøth A n m . : Heri papirer fra

Schiøths virke som klas- selotterikollektør.

1844. Hørsvinger Christian Jørgensen Konkursboer

A n m . : Boerne ligger på prokla­

maår. En af Landsarkivet udar­

bejdet alfabetisk fortegnelse findes på læsesalen.

Nemlig:

1869-76 1 pk.

1879-86 1

pk.

1896-19o4 1 pk.

19

o

8

-lo

1

pk.

1877-78

1

pk.

1887-95 1 pk.

19o5-o7 1 pk.

1911-18 1 pk.

26 pkr.

2

pkr.

1

pk.

1

pk.

6

pkr.

4

pkr.

2

pkr.

2

pkr.

3

pkr.

1

pk.

1

pk.

2

pkr.

1

pk.

8

pkr.

(20)

1814-5o.

1842

-

78

.

1773-1919.

1839-78.

1841

-

72

.

ca.1813-17.

Liste over de ved Slagelse skifteret be­

handlede boer

A n m . : Opført kronologisk efter skiftets begyndelsesdato.

Skiftebreve

A n m . : Ordnede efter skifternes slutningsdato.

Nemlig:

1842-48 1 pk. 1849-78 1 pk.

Skiftedesignationer Nemlig:

1773, 18o5-o8,

1848-87 1 pk. 19o2-19 1 pk.

A n m . : 18o7 mangler. A n m . : Heri også regnskaber ved­

rørende skifte­

væsenet .

Hovedbøger for Slagelse købstads skifte­

væsen

A n m . : Med registre. Hovedbøgerne omfatter boer, hvis behandling er begyndt i tiden 184o-73. Desuden er fra en tidligere hovedbog over­

ført et bo, hvis behandling er be­

gyndt 1839.

Nemlig:

1839-5o 1 bd. 1848-78 1 bd.

A n m . : Omfatter bo­

er begyndt 184o-48.

Kassebøger for Slagelse købstads skifte­

væsen Nemlig:

1841-5o 1 bd. 185o-72 1 bd.

Afregningsbog for de under min, borgmester Birchs, skiftebehandling værende boer i Slagelse og Antvorskov birk, samt andre forefaldende afregninger

A n m . : Flyttet fra Råd stuearkivet.

1 bd.

2 pkr.

2 pkr.

2 bd.

2 bd.

1 bd.

(21)

1711-64.

1688- 1738.

18o5-69.

1818-69.

1846-7o.

1833-68.

Designationer og ekstrakter ang. umyn­

diges midler

Overformynderiprotokol A n m . : På første blad står:

"Denne Offuerformønder Bog, som er igiennemdragen under Statz Zeigl, findis rigtig nummererede og indeholder trehundrede halffierdszind­

stive og fire Blade, huor udi af Offuerformønderne skall extraheris alle Skiffter de Vedkommende till Effterrett- ning"- Protokollen er altså anvendt som en skifteproto­

kol.

Overformynderiprotokol

A n m . : Den foregående protokol brændte ved ildebranden i Sla­

gelse 22. september 18o4. Nær­

værende protokol er indtil 1827 en regnskabsprotokol indehol­

dende de årlige regnskaber over de under byens overformynderi indestående midler. Pra 1827 er den en almindelig overfor­

mynderiprotokol, hvor der gøres rede for hver enkelt af de umyn­

diges midler.

Overformynderidokumenter A n m . : Vedlagt et læg med forordninger og cirkulæ­

rer fra justitsministeri­

et vedrørende overformyn­

derivæsen 1825-68.

Overformynderikopibøger A n m . : 3 bd. i en pakke.

Indkomne breve vedrørende overformyn­

derivæsenet 1842-68.

1893-1932.

1841-69.

1828-69, 19o7-19.

Overformynderiets rentelister Værgemålsprotokol

Overformynderikassebog

Koncepter til overformynderiregnskaber Nemlig:

1828-49 1 pk. 185o-69 1 pk.

19o7-19 1 pk.

1 pk.

1 bd.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 bd.

1 bd.

3 p k r .

(22)

184o-69. Bilag til overformynderiregnskaber 2 pkr.

Nemlig:

1840-58 1 pk. 1859-69 1 pk.

182o-69. Revisionsbemærkninger til overformynderi­

regnskaber 1 pk.

Afd. F. Auktionsvæsen.

1694-1927. Auktionsprotokoller Nemlig:

1694-1710 1 bd.

1727-48 1 bd.

1767-78 1 bd.

1785-91 1 bd.

18o6-12 1 bd.

18l6-2o 1 bd.

1827-43 1 bd.

1863-81 1 bd.

19o5-27 1 bd.

1746-1918. Auktionsdokumenter Nemlig:

1746-75

(div.år) 1 pk.

1783-87 1 pk.

1789-90 1 pk.

1796-98 1 pk.

I

806-09 1

pk.

18l6-2o 1 pk.

1826-29 1 pk.

1835-37 1 pk.

1843-45 1 pk.

1851-54 1 pk.

1859-61 1 pk.

1865 1 pk.

1868 1 pk.

1871-72 1 pk.

1874-75 1 pk.

1877 1 pk.

1879-8o 1 pk.

1885-99 1 pk.

19o9-18 1 pk.

Auktionskataloger

17 bd.

1712-27

1 bd.

1749-66 1 bd.

1778-85 1 bd.

1791-18o6 1 bd.

1812-16 1 bd.

182o-27 1 bd.

1843-63 1 bd.

1881-19o5 1 bd.

37 pkr.

1776-82 1 pk.

1788 1 pk.

1791-95 1 pk.

1799-18o5 1 pk.

1810-15 1 pk.

1821-25 1 pk.

183o-34 1 pk.

1838-42 l^pk.

1846-5o 1 pk.

1855-58 1 pk.

1862-64 1 pk.

1866-67 1 pk.

1869-7o 1 pk.

1873 1 pk.

1876 1 pk.

1878 1 pk.

1881-84 1 pk.

19oo-o8 1 pk.

1 pk.

1882-1919

(23)

Afd. G. Politiforvaltning.

18oo-97.

I

879

-

1921

.

1815-1928.

1833-55.

188o-19o5.

1824-69.

1847

-

66

.

1847-64.

Strafferegistre Nemlig:

18oo-5o 1 bd. 185o-75 1 bd.

1876-85 1 bd. 185o-97 1 bd.

A n m . : Dette regi­

ster er f.s.v. an­

går perioden 185o- 85 en omskrift af de to ovennævnte bind.

Tyendeprotokoller Nemlig:

Mænd 1879-96 og 1897-1921 2 bd.

Kvinder 1892-19o9 og 191o-21 2 bd.

Pasprotokoller

A n m , : 1868-19oo mangler.

Nemlig:

1815-18 1 bd. 1818-21 1 bd.

1821-24 1 bd. 1824-27 1 bd.

1828-33 1 bd. 1833-39 1 bd.

184o-45 1 bd. 1845-49 1 bd.

185o-55 1 bd. 1856-59 1 bd.

186o-63 1 bd. 1864-67 1 bd.

19ol-28 1 bd.

Diverse sager vedr. pasvæsenet, skuds- mål m.m.

A n m . : Heri fortegnelser over hjemviste personer, der har fået rejseunderstøttelse 1837- 55, fortegnelser over udlevere­

de skudsmålsbøger 1833-5o, bort­

gåede efterlyste personer m.m.

1847-55.

Register over håndværkssvende i Slagelse Hundeprotokol

Visitations- og arbejdsprotokoller ved Slagelse arrester

Nemlig:

1847-54 1 bd. 1854-59 1 bd.

1859-66 1 bd, Arrestjournal

4 bd.

4 bd.

13 bd.

1 pk.

1 bd.

1 bd.

3 bd.

1 bd.

(24)

1814-1912.

1814-1914.

1792-1849.

(div.år) 1818-49.

19ol-12.

Diverse sager vedr. ting- og arrest­

huset i Slagelse

A n m . : Heri beregninger over arresthusleje 1814-37 (div.år), arrestantfortegnelser 1817-28

(div.år), sager vedr. arrest­

husreglement og instruks for arrestforvareren 1844-46, sa­

ger vedr. arrestantens arbejde 1847, inventarfortegnelser 1846-1912.

Mandtal m.v. vedr. mosaiske trosbe­

kendere

A n m . : Heri skematiske indbe­

retninger 1814-49 (div.år), af- og tilgangslister 1819-58

(div.år), anmeldelser til mi­

nisterialbog 1842-1914 (div.år).

Tabeller over torvepriser på korn og fedevarer

Diverse dokumenter vedr. vejvæsen A n m . : Heri tilsigelser til

vejarbejde 1818-38, bereg­

ninger vedr. vejarbejde 1819- 4o, korrespondance og regn­

skaber vedr. vejvæsen 1842-49.

Alimentations j ournal

A n m . : Forfra autoriseret i overensstemmelse m. regle­

ment 2o/l 189o om overhol­

delse af orden og sikkerhed ved anlægget til flytning af Slagelse jernbanestation og forlægning af den vestsjæl­

landske jernbane. Herom en­

kelte indførsler.

1 pk

1 pk

1 pk 1 pk

1 bd

Afd.

H.

næringsvæsen.

1858-93. Borgerskabsprotokol 1 bd

18ol-97. Borgerskabsregister 1 pk

1890-1925. Borgerskabsregister 1 bd

1862-88. Firmaanmeldelsesprotokol 1 bd

(25)

19o6-19.

19o7-l6.

Protokol for anmeldelser om handel med og ind- og udførsel af landbrugsproduk­

ter 1 bd.

Sager vedr. biografteaterbevillinger 1 pk.

Afd. L, Almindeligt regnskabsvæsen.

1797-1821. Konceptregnskaber over de kgl. uvisse indkomster af Slagelse købstad.

1819-53. Sporteljournaler Nemlig::

1819-27 1 bd. 1828-37 1 bd.

1837-46 1 bd. 1846-53 1 bd.

18ol-21. Koncept til sporteljournal 1844-61. Kassebog

1 pk.

4 bd.

1 pk.

1 bd.

Afd. M. Udskrivningsvæsen.

1873-98. lægdsruller og tilgangslister Nemlig:

1873-89 1 pk. 189o-98 1 pk.

2 pkr

Afd. N. Almindelig korrespondance.

1815-72.

18o8-77

Cirkulærekopibøger

A n m . : Heri kopier af de fra amtet til retsbetjentene ud­

sendte cirkulærer.

Nemlig:

1815-16 1 b d . 1817-21 1 bd 1821-24 1 bd. 1824-31 1 bd 1831-35 1 bd. 1835-42 1 bd 1842-45 1 bd. 1845-52 1 bd 1852-59 1 bd. 1859-72 1 bd Kopibøger

Nemlig:

18o8-15 1 pk. 1815-19 1 pk 1819-26 1 pk. 1825-31 1 pk 1831-36 1 pk. 1836-41 1 pk

lo bd.

15 pkr

(26)

19o5-13.

18o8-1919.

(div.år)

18o5-1919.

(div.år)

1841-44 1 pk. 1844-47 1 pk.

1847-49 1 pk. 185o-53 1 pk, 1854-55 1 pk. 1856-57 1 pk.

1858-59 1 pk. 186o-65 1 pk.

1865-77 1 pk.

Kopibog

A n m . : Indeholder kopier af byfoged J. Feddersens egen­

hændige embedsskrivelser.

Journaler

A n m . : Mangler 1815-42, 1849-51 og 1862-73.

Nemlig:

1 bd.

17 p k r .

18o8-14 1

1853-54 1

1857-58 1

1874-87 1

1 8 9 6 - 1 9o o 1

19o5-o7 1

1910-11 1

1914-15 1

1918-19 1

Journalsager Nemlig:

18o5-o8 1815 1817 1819 1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851

1853 litra A-E 1854 litra A-D 1855 litra A-D 1856 litra A-C 1857 litra A-E

pk. 1843-52 pk. 1855-56 pk. 1859-61 pk. 1888-95 pk. 19ol-o4 pk. 19o8-o9 pk. 1912-13 pk. 1916t17 pk.

1 pk. 18o9-14 1 pk. 1816 1 pk. 1818 1 pk. 182o 1 pk. 1822 1 pk. 1824 1 pk. 1826 1 pk. 1828 1 pk. 183o 1 pk. 1832 1 pk. 1834 1 pk. 1836 1 pk. 1838 1 pk. 184o 1 pk. 1842 1 pk. 1844 1 pk. 1846 1 ok. 1848 1 pk. 185o 1 pk. 1852

1 pk. 1853 litra 1 pk. 1854 litra 1 pk. 1855 litra 1 pk. 1856 litra 1 pk. 1857 litra

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

81 pkr.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

F--0 1 pk.

E--0 1 pk.

E--0 1 pk.

D--0 1 pk.

F--P 1 pk.

(27)

1858 litra A-D 1 pk. 1858 litra E-0 1 pk.

1859 litra A-C 1 pk. 1859 litra D-0 1 pk.

186o litra A-C 1 pk. 186o litra D-0 i J- pk.

1861 litra A-E 1 pk. 1861 litra F-P 1 pk.

1862 1 pk. 1863 1 pk.

1864 1 pk. 1865 1 pk.

1866 1 pk. 1866 1 pk.

1867 1 pk. 1868 1 pk.

1869 1 pk. 187o 1 pk.

1871-72 1 pk. 1874-75 1 pk.

1880-81 1 pk. 1882-83 1 pk.

1884-85 1 pk. 189o 1 pk.

1896 2 pkr,19oo 2 pkr.

191o 2 pkr.1919 2 pkr.

18o9-15. Kopibog over indberetninger 1 pk.

1842-88. Kopier af indberetninger vedr. retsplejen 1 pk.

Afd. 0. Diverse protokoller og dokumenter.

1815-21,

1842-61. Dokumenter vedr. snekastning 1 pk.

1735-1919. Diverse sager 1 pk.

1721-1829. Diverse udskrifter m.m. 2 pkr

(div.år)

Nemlig:

1721-65 1 pk. 1795-1829 1 pk.

==§É5==Ii==i==i=

Det gamle Slagelse herred blev 29. nov. 1687 sammenlagt med det allerede da eksisterende Antvorskov birk. Efter sammenlægningen var Antvorskov slot tingsted, og tingdagen var først fredag, si­

den tirsdag. I 17o4 oprettedes Antvorskov grevskabs birk, som i- midlertid allerede i 172o sammen med Slagelse herred og Antvorskov birk indgik under det nyoprettede Antvorskov rytterdistrikts birk

(se nærmere dette). Fra de her nævnte jurisdiktioner er kun beva­

ret nedennævnte tingbog.

Herredsfoged

1665- Hans Nielsen Bestallingen konfirmeret 8. marts 1665.

Arkivregistratur

1672-77. Tingbog 1 bd

(28)

Antvorskov rytterdistrikts birk 172o-1919.

Ved kgl. reskript af 4. nov. 172o oprettedes jurisdiktionen Ant­

vorskov rytterdistrikts birk. Pra regeringens side ønskede man, at hele det ryttergods, der hørte under det Antvorskovske di­

strikt, skulle henhøre under een jurisdiktion. Samtidig ophæ­

vedes såvel det gamle Antvorskov herred (Slagelse herred) og Antvorskov grevskabs birk. Til den nye jurisdiktion hørte her­

efter følgende sogne: Skt. Peders og Skt. Mikkels landsogne, Hejninge, Sønderup, Nordrupvester, Gudum, Sorterup, Ottestrup, Kindertofte, Slots Bjergby, Sludstrup, Lundforlund, Gerlev, Kir­

ke Stillinge, Skørpinge, Fårdrup, Sørbymagle, Kirkerup, Vemme- lev, Hemmeshøj samt dele af Boeslunde og Tårnborg sogne. Da ryt­

terdistriktet havde gods i Hyllested, Tingjellinge, Krummerup, Gimlinge og Flakkebjerg sogne, der hørte under Flakkebjerg her­

red, blev også disse sogne henlagt under den nye jurisdiktion, medens kun mindre dele af Tårnborg, Boeslunde, Eggeslevmagle og Fodby sogne forblev under den nye jurisdiktion og iøvrigt hen­

lagdes under Flakkebjerg herred. Tingstedet for den nye juris­

diktion blev tinghuset ved Antvorskov slot, og tirsdag blev tingdag. I henhold til reskript af 19. juli 1775 flyttedes ting­

stedet til Slagelse. Fra 18o5-52 var embedet som birkedommer og skriver forenet med borgmesterembedet i Slagelse.

Antvorskov rytterdistrikts birk havde ligeledes en årrække civiljurisdiktionen over Pedersborg, Lynge og Bromme sogne, der ellers hørte under Sorø birk. I henhold til kgl. resolution af 18. aug. 1852 ophørte denne blandede jurisdiktion fra 1. jan 1853, og de pågældende sogne var herefter i retslige henseender fuld­

stændig underlagt Sorø birk. I henhold til samme bestemmelse op­

hørte den del af birkejurisdiktionen i Tårnborg sogn, som havde hørt under Antvorskov birk siden 172o, og henlagdes under by­

fogeden i Korsør. Samtidig udskiltes Flakkebjerg sogn af birket og henlagdes under Vester Flakkebjerg herreds jurisdiktion, og Krummerup sogn henlagdes under Øster Flakkebjerg sogn. Endelig blev det bestemt, at Vemmelev og Hemmeshøj sogne ved indtrædende vakance skulle udskilles af birket og henlægges under Korsør

(29)

byfoged. Dette skete i 1858.

I henhold til kgl. reskript af 29. nov. 1855 udskiltes fra 1. jan. 1856 Hyllested og Tingjellinge sogne af birket og hen­

lagdes under Holsteinborg birk. Samtidig opgav dette birk den civiljurisdiktion, som man hidtil havde udøvet inden for andre områder af Antvorskov birk.

Birkedommere og fra 1799 tillige birkeskrivere.

1720-59.

1739-73.

1773-84.

1784-94.

1796-18o9.

18o9-12.

1813-50.

1852-5 6.

1856-19o2.

19o2-o5.

Peter Kahne (herredsfoged i Slagelse herred m.v.) Udnævnt 4. nov. 172o.

Hans Dinesen (exam.jur.) Adjungeret birkedommer 17. april 1739- 17. maj 1773 (begravet).

Christian Sveistrun (exam. jur., byfoged i Ring­

sted), 7. juli 1773-1784.

Otto Mauritzen Høeberg (exam.jur., prokurator) 7. april 1784- 27. okt. 1794 (fradømt embedet).

Rasmus Langeland Bagger (cand.jur., kancelli­

sekretær), 8. juli 1796,fra 2o. marts 1799 til­

lige birkeskriver. 13. jan. 18o9 (politimester i København).

Eckart Beck (byfoged m.v. i Korsør) 26. april 18o9- 4. aug. 1812 (herredsfoged og -skriver i Løve herred).

Peder Lund Birch (procurator v. alle underret­

ter i Sjællands stift), 13. april 1813 - 1. okt.

185o (kgl. res. 13/9. Afsked).

Christian Martin Crone (herredsfoged og -skriver i Hads herred), 9. dec. 1852 - 13. sept. 1856 (død).

Frederik Christian Bech (kontorchef i justitsmin.) 21. nov. 1856 - 28. febr. 19o2 (kgl. res. 25/2.

Afsked).

Albert Ludvig Henrik Thrane (herredsfoged og -skriver i Fjends herred), 1. maj 19o2 (kgl. res.

5/4) - 31. marts 19o5 (kgl„res.. 27/2). Birkedom­

mer og -skriver i Frijsenborg-Favrskov birk .

(30)

19o5-19. Victor Julius Ludvig Evers (cand.iur.) 28. marts 19o5 - 3o. sept. 1919 (afsked)

1720-21.

Birkeskrivere

Peder Hansen (skriver ved Slagelse herred m.v.).

Udnævnt 4. nov. 172o - 1721 (død).

1722-32. Matthias Aarøe Udnævnt 9. jan. 1722.

1732-35. Mathias Nathanael Udnævnt 12. .iuni 1732.

1735-59. Christian Ditløf Nissen (kommunitetsforvalter)

1759-79.

Udnævnt 21. jan. 1735.

Peter Christonhersen Holst (exam.,iur.) Udnævnt 16. febr. 1759 - 1779 (Afstod embedet på grund af sygdom).

1779-99. Ivar Bech (exam. .iur. .fuldmægtig hos amtmand

Løvenørn) 3. febr. 1779 - 2o. marts 1799 (afsked) Herefter er embederne som birkeskriver og birke­

dommer forenet hos samme person.

Afd. A.

Arkivregistratur

Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.

1814-4o. Fortegnelser over Antvorskov birks arkiv 1 bd.

A n m . : Foran i bindet findes en fortegnelse over Slagelse borg­

mesterarkiv 1814.

18l6-5o

(div.år) Diverse overleveringsforretninger 1 pk.

Afd. B. Justits- og oolitivæsen samt skøde- og pantevæsen.

1773-1919. Justitsprotokoller 36 bd.

A n m . : Fra 1793 findes også ekstra- retssager indført i justitsprotokol­

lerne. For tiden før 1793 henvises til politiprotokollerne. Der findes

(31)

1799-1919.

(div.år.)

1777-1919.

(div.år.)

også visse ekstraretssager i poli- tiprotokollerne indtil I

800

. Indtil 181o findes der desuden domme i ju­

stitsprotokollen. Jfr. også notariaL protokollerL .

Nemlis

1773-77

1

bd. 1777-78

1

bd.

1778-81 1

bd. 1781-87

1

bd.

1787-91

1

bd. 1792-98

1

bd.

1798-18o4

1

bd. 18o4-lo

1

bd.

181o-13

1

bd. 1813-17

1

bd.

1817-19

1

bd. 1819-24

1

bd.

1824-27

1

bd. 1827-3o

1

bd.

183

o

-32 1

bd. 1832-35

1

bd.

1835-36

1

bd.

1836-38 1

bd.

1838-41

1

bd. 1841-43

1

bd.

1843-46

1

bd. 1846-49

1

bd.

1849-52

1

bd. 1852-54

1

bd.

1854-57

1

bd.

1857-62 1

bd.

1862-68

1

bd. 1868-74

1

bd.

1874-82

1

bd. 1882-88

1

bd.

1888-96 1

bd. 1896-19o3

1

bd.

19o3-o7

1

bd. 19o7-12

1

bd.

1912-15

1

bd. 1915-19

1

bd.

Sagelister til justitsprotokollen

2

pkr.

3

bd A n m . : For perioden 1799-18o5

drejer det sig om lister over ikke afsluttede sager. Fra I

806

begynder mere fuldstændige sa- gelister omfattende såvel civi- le som kriminelle sager samt gæsterets- og ekstraretssager.

Der mangler sagelister for følgende år : 1814- 23,1829-3o, 1834, 185o-

55

og 1861-66.

Nemlis:

1799-1843

1

pk. 1844-19o5

1

pk.

19

o

6

-lo

1

bd. 1911-15

1

bd.

1916-19

1

bd.

Justitsdokumenter

88

pk]

c

A n m . : Arene 189o-1919 gen- nemgået med kassation for øje.

Nemlis:

1777-90

1

pk. 1791-93

1

pk.

1794

1

pk. 1795-98

1

pk.

1799_18oo

1

pk. 18ol-o2

1

pk.

18o3-o5

1

pk. 18o6-o7

1

pk.

I

808-09

1 pk. 181o 1 pk.

(32)

1811-12

1

pk.

1813-18

A n m . : 1 pk.

hvert år.

6

pkr.

for

1819

2

p k r . 1821

1

pk.

1822

1

pk. 1823

1

pk.

1826

2

pkr. 1827

2

pkr.

1828

1

pk. 1829

1

pk.

183

o

1

pk. 1831

2

pkr.

1832 2

pkr. 1833

2

pkr.

1834

1

pk. 1835

2

pkr.

1836 2

pkr. 1837

2

pkr.

1838-47 A n m . : 1 pk.

hvert år.

lo pkr.

for

1848-49

1

pk.

185

o

2

pkr. 1851

1

pk.

1852 1

pk. 1853

1

pk.

1854

1

pk. 1855

2

pkr.

1856 2

pkr. 1857

1

pk.

1858 1

pk. 1859

1

pk.

I

860

-

6

I

1

pk. 1862

1

pk.

1863-64

1

pk.

1865-66 1

pk.

1867-68

1

pk. 1869

1

pk.

187o

1

pk. 1871

1

pk.

1873-74

1

pk. 1875-77

1

pk.

1878-79

1

pk.

1880-81 1

pk.

1881-82

1

pk. 1883-84

1

pk.

1885-86 1

pk. 1887-89

1

pk.

189o-91

1

pk. 1892-19o4

1

pk.

19o5-o6

1

pk. 19o7-ll

1

pk.

1912-15

1

pk. 1916-19

1

pk.

1833. Protokol i sættedommersagen: Forpagter Faa- borg, Antvorskov contre oberstløjtnantinde

Jensen 1 bd.

A n m . : Som sættedommer beskik­

kedes prokurator Thuesen, Skelskør.

1833. Dokumenter i sættedommersagen: Forpagter

Faaborg contra oberstløjtnantinde Jensen

1

pk.

1866-7o. Justitsprotokol i sagen vedr. optøjerne

på Antvorskov 27. april 1866. 1 bd.

A n m . :Optøjerne var foranledi­

get af ankomsten af tyske "gæ­

stearbejdere" til et teglværk på Antvorskov. Undersøgelsen lededes af kriminalretsasses­

sor P.L.Behrend, København, og som sættedommer beskikkedes by­

foged F.H.Jørgensen, Sorø.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Maren (Sofie). Amorøe, Jørgen Theodor. Amskov, Anders Christian. Amstrup, Anders Marius Christ. Tapetse rer Amtrup, Christine Sofie. Betzy Eleonora Chr. Emil Jeppe

Bortgang uden Tilladelse fra Arbejds- eller Forsørgelsesanstalt bliver dog, for saa vidt den Paagældende ikke har gjort sig skyldig i Løsgængeri ved at strejfe

skript, der bestemte hvilke indberetninger præster, provster og bisper var pligtige til at indsende,9 manglede noget tilsvarende på andre områder, hvor situationen var

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et

Hvis du er heldig, vil der være én eller flere dubletter, men du skal være varsom med at flette disse personer sammen, med mindre du er helt sikker på, at der er tale om én og