• Ingen resultater fundet

danske studier

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "danske studier"

Copied!
96
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

danske studier

generalregister

1966-2004

Videnskabernes Selskabs Forlag · København 2007

(2)

Danske Studier · Generalregister 1966-2004 Universitets-Jubilæets danske Samfund nr. 568 Printed in Denmark by

Special-Trykkeriet Viborg a-s ISSN 0106-4525

ISBN 978-87-7304-319-6

Tilsyn: Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen

(3)

Indhold

Indledning . . . . 5

Indholdsoversigter Artikler . . . . 9

Anmeldte bøger . . . . 25

Forfatter- og anomymregister . . . . 44

Ordregister . . . . 57

Emneregister . . . . 59

(4)

Joakim Skovgaards lindorm prydede Danske Studiers forside fra det

første nummer i 1904 indtil 1953, dog med et hamskifte i 1917. I 1978

vendte den tilbage og var at finde på omslaget til 2002. Fra tidsskriftets

bind nummer ethundrede i 2003 skiftede Danske Studier udseende og

udkommer nu med stift bind. UJdS vil benytte lejligheden til her endnu

engang at anvende lindormen i dens oprindelige skikkelse, og den er der-

for at finde på generalregisterets omslag.

(5)

Indledning

I 2004 kunne Danske Studier fejre sit hundredeårsjubilæum, og for at markere den for danske tidsskrifter yderst sjældne begivenhed besluttede styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund at udarbejde en fortsættelse af det generalregister for årgangene 1904-65, der i sin tid blev lavet af Sv. Eegholm-Pedersen, Jens Peter Keld og Åge Skjelborg.

Det er denne fortsættelse, der her foreligger.

I forhold til forgængeren repræsenterer dette nye register en betragtelig forenkling. Det tidligere generalregister er opstillet systematisk i en vifte af underregistre, der vidner om stor faglig indsigt, men har en tendens til at komplicere søgeprocessen for brugeren. I udarbejdelsen af nærværen- de register er bestræbelserne gået i retning af at gøre søgeprocessen enk- lere, helst så enkel, at brugeren finder det søgte i ét opslag. Generalregi- steret er derfor inddelt i kun fire underafdelinger:

1. En indholdsoversigt omfattende artikler, mindre bidrag og anmeldel- ser. Oversigten falder i to dele:

A. Artikler (herunder mindre bidrag). Registret er ordnet alfabetisk ef- ter artiklens forfatter. Under hver forfatter anføres eventuelle an- meldelser med en korttitel, der svarer til indførslen i anmeldelsesre- gistret.

B. Anmeldte bøger. Anmelderne er angivet ved initialforkortelser, som er forklaret inden selve registret. De anmeldte bøger falder i tre kategorier:

• Monografier, som alene anføres under forfatter.

• Tekstudgaver, der anføres såvel under udgiver som under enten forfatter (af værker, breve, dagbøger etc.) eller – for anonymica – under titel.

• Samleværker, som udelukkende anføres under titel; umiddelbart efter titlen oplyses som hovedregel redaktør(er), medmindre så- danne ikke er nævnt i selve anmeldelsens hoved.

2. Et forfatter- og anonymregister omfattende alle tekster, der har været

genstand for en faglig behandling i tidsskriftet; værker, som blot næv-

nes perifert, er ikke medtaget. Ordningsprincippet er alfabetisk efter

(6)

forfatter, dog er anonymica og samleværker anført under titel. For de øvrige værkers vedkommende er der altså ikke nogen titelindgang.

3. Et ordregister, der dækker de ord, som har været genstand for en fag- lig behandling i tidsskriftet; ord, der alene optræder i opremsninger el- ler som eksempler, er ikke medtaget.

4. Et emneregister, der skal ses som en videreføring af de mange em- neinddelte delregistre i det tidligere generalregister. Der er anlagt en bred synsvinkel på, hvad der kan udgøre et emne i registrets forstand, idet så mange aspekter af tidsskriftets emnekreds som muligt er søgt dækket.

Det gælder for alle registrene, at der henvises til årgang og sidetal. Med fed skrift er årgangen fremhævet, mens sidetallet står i ordinær. I forlæn- gelse af det tidligere generalregister benyttes konventionen »f« for føl- gende side og »ff« for følgende sider.

I overensstemmelse med bestræbelserne på at gøre det muligt at finde det søgte med et enkelt opslag er der, især i emneregistret, mange dob- beltindførsler. Fx vil man kunne finde henvisning til behandlinger af færøske folkeviser under såvel »Færøerne« som »folkeviser«. Derimod er det ikke skønnet hensigtsmæssigt at gentage hele den omfattende un- derinddeling af folkeviserne under opslagsordet »ballader«. I stedet er der indsat en henvisning af typen »ballader se folkeviser«. På tilsvarende vis er »folkloristik« gjort lig med »folkemindevidenskab«, i håbet om at specialister vil vide at se bort fra eventuelle forskelle i betydningsnuan- cer til fordel for øget overblik. Generelt skelnes der mellem artikler med et indhold, som falder inden for et bestemt emne, fx »runer«, og artikler, der diskuterer en faglig disciplin, fx »runologi«.

Registret er blevet til over en længere periode og er kun blevet realiseret takket være en stor og forskelligartet indsats fra Else Bojsen, Anders Bruun Olsen, Michael Greve, Eva Hestbech og Simon Skovgaard. I de seneste faser har tilsynet, Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen, sammen med Danske Studiers mangeårige redaktør Flemming Lund- green-Nielsen gennemarbejdet manuskriptet med stor grundighed og omhu. Alle bringes hermed en stor tak.

Niels Dalgaard

6 · Indledning

(7)

Udarbejdelsen og trykningen af nærværende register er muliggjort af rundhåndede bevillinger fra Lillian og Dan Finks Fond. Universitets-Ju- bilæets danske Samfund ønsker hermed at udtrykke sin dybe taknemme- lighed for den modtagne støtte.

Flemming Lundgreen-Nielsen

Indledning · 7

(8)
(9)

Indholdsoversigter

Artikler

Adams, Jonathan Tre gammeldanske prædikener – et nyt tilskud til

den gammeldanske homiletiske litteratur . . . 2004 5-41 Akhøj Nielsen, MaritaKilderne til B.S. Ingemanns Valdemar Seier . . 1988 85-114 – Kønsskifte på gammeldansk – om genus af garth . . . 1999 180-185 – Poul Lindegård Hjorth 24. juli 1927 – 21. maj 1998 . . . 1998 5-18 – Teksthistoriske og ortografiske iagttagelser i B.S. Ingemanns »Val-

demar Seier« 1826-1913 . . . 1986 60-71 – Tragica, et led i folkeviseoverleveringen . . . 1995 90-101 – Anm. (Ordbog over det norrøne prosasprog)

– se også Dalgaard, Niels

Albertsen, Leif LudwigDrachmann og socialismen . . . 1975 27-39 – Drot og Marsk. En analyse af Chr. Richardts rimekunst ud fra dens

forudsætninger . . . 2000 134-152 – Hostrups sangspil »Intrigerne« . . . 1967 112-117 – Jeg elsker de grønne Lunde . . . 1968 120-125 – Kærlighed uden lægge . . . 1969 96-99 – Anm. (111 danske salmer, Bruns, Skandinavische und deutsche

Literatur)

Albøge, Gordon»Som Rygtet siger«. Om nogle formodede Blicher-

tekster . . . 1987 26-57 Alenius, MarianneSeneca-oversætteren Birgitte Thott. Et fagligt por-

træt . . . 1983 5-47 Alver, BrynjulfAnm. (Bødker, Piø)

Andersen, HarryEmil Aarestrup »Blikket« . . . 1976 126-136 – Flagreild . . . 1979 141-143 – Madame D’Ora . . . 1978 133-134 – (rettelse) »Lille røde Rønnebær« . . . 1969 108-109 – Sophus Claussens »Hvidtjørn« . . . 1968 75-88 – Sven H. Rossel om Johannes V. Jensen . . . 1987 141-143 – Til Blichers »Præludium« . . . 1984 129-131 – Til Drachmanns »Natten. En Radering« . . . 1986 140-141 – Til Helge Rodes »Det venezianske Glas« . . . 1982 123-124 – Til Johannes V. Jensens »Dyrlægens Minde« . . . 1984 132-133 – Til Thøger Larsens »Jens Højby« . . . 1986 141-142 – Til Tove Ditlevsens lyrik . . . 1978 131-133 – Tom Kristensens »Vuggevise« . . . 1979 139-141 – Et vissent skær (Tove Ditlevsen) . . . 1976 148-150 Andersen, Jens Kr.Dansk litterær analyse 1958-1977 . . . 1978 71-100 – Anm. (Albjerg, Falster, Jensen, Mathiassen, Peters, Sondrup Ander-

sen)

Andersen, Jens Kr. og Chr. Jackson Georg Brandes: Emigrantlitte-

raturen . . . 1971 58-80

(10)

Andersen, Poul Dansk Dialektologi i Tiåret 1965-1974 . . . . 1977 100-138 Andersen, Torben Modalpartikler og deres funktion i dansk . . . . 1982 86-95 Andersson, Henrik Anm. (Holmberg, Saxo, Staffeldt)

Andreasen, Uffe Anm. (Borup, Fenger, Jørgensen)

Arnholtz, Arthur Tillæg til Fremførelsens historie . . . . 1966 96-105 Auken, Sune En luthersk helgen i et kosmisk rum. Om fortælleren og

fortællingen i William Heinesens roman »Det gode Håb« . . . 2001 129-169 – Anm. (Dreyer, Fafner)

Axboe, Morten Brisingamen – også et arkæologisk problem . . . . 1986 116-121 Babuškina, Elena Brugen af »der« i det 16. århundrede . . . . 1989 121-128 Ballhausen, C.J. En aftenunderholdning i 1832 og »Slaget paa

Rheden« . . . 1986 137-140 Bang, Jørgen Anm. (Dalager & Mai)

Basbøll, Hans Nyt om stødet i moderne rigsdansk – om samspillet mel-

lem lydstrukturer og ordgrammatik . . . 1998 33-86 Baudusch, Renate Der Artikel in der dänischen Grammatik . . . . 1969 72-95 Baumann Larsen, Mogens Anm. (Becker-Christensen, Dansk rigs-

sprog, Espegaard, Gregersen) – se også Kjær, Iver

Bay, Carl Erik Anm. (Harsløf)

Behrendt, Poul Søren Kierkegaards fjorten dage. Kronologien bag ven- depunktet i Søren Kierkegaards forfatterskab – i anledning af Tekst-

redegørelsen for »Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift«, SKS K7 . 2003 173-204 – Tilbagekaldelsens konsekvenser. En duplik til SKS . . . 2004 148-151 Berg, Asger ØdumEn blasfemisk bøn af P.L. Møller . . . 1980 143-144 – Om Henry Fielding i Danmark. En komparativ litteraturhistorisk

fremstilling . . . 1980 5-50 Bergsagel, John Om melodien til »Maria bold« . . . . 1995 18-41 Billeskov Jansen, F.J. Anm. (Andersen, Rubow, Rømhild)

Bjerrum, Marie Nogle Kalkar-breve . . . . 1978 101-102 – Anm. (Auditorium X, Jysk ordbog, Piebenga, Skårup)

Blicher, Henrik In tiefster Ehrfurcht. Ukendte breve fra Schack Staf-

feldt til hertugen af Augustenborg . . . 2002 158-177 – »Og Soel gik op gaa tydsk« – Om Poul Pedersen Philedors Kierlig-

heds Endrings og Undrings Speil . . . 1989 69-100 – Schack Staffeldt – die Nachtseite seiner späteren Lebensjahre. En

kommenteret gengivelse af etatsråd C.A.G.J. Engels optegnelser om

Schack Staffeldt . . . 1994 67-99 – Anm. (Hunosøe, Kristensen, Pontoppidan)

Boje Mortensen, Lars Tyrkerfaren set fra Ribe og Wittenberg. Jacob

Nielsen Bonums Analysis (1596) . . . 1992 5-25 – Anm. (Sunesen)

Bom, Kaj Danmarks norske Folkeviser . . . . 1973 185-190 M44-74, M159-160 Borup, MortenGoldschmidtiana . . . 1966 106-118

10 · Andersen – Borup Artikler

,

(11)

– En Teaterdirektør og en Skuespillerinde. Breve fra J. L. Heiberg til

Marie Benedictsen . . . 1978 108-131 – Anm. (Nolin)

Borup Jensen, Thorkild Anm. (Haugan)

Boye, Kasper Den danske infinitivneksus – distribution, funktion og

diakroni . . . 2002 17-68 Brandt-Pedersen, Finn Anm. (Skyum-Nielsen)

Brask, PeterArrebos Torcular Christi som forlæg for Naurs Golgotha

paa Parnasso . . . 1992 123-128 – Brorson, Arrebo, du Bartas. En tekst- og idéhistorisk ekskursion . . . 2003 65-108 – Den diskrete charmetrold. Kritiske bemærkninger over et Paludan-

citat . . . 1987 79-92 – Pikante Instrumenter. En gådefyldt sonet af »W«, Stiernhielm &

Siennest . . . 2000 75-85 – Schiller, Bang, Mann og Hans Mayer eller Om huller i hukommelsen.

En filologisk anekdote . . . 2004 151-153 Bredsdorff, Thomas Eftertackling. Replik om Digternes natur . . . . 1978 192 – Struktur og retorik i den klassiske novelle . . . 1994 100-118 Bregenhøj, Carsten Runo-metrisk digtning og den germanske myto-

logi . . . 1986 121-132 Breitenstein, JørgenCarsten Hauchs romaner . . . 1969 20-47 – Historiske studier over dansk litteratur . . . 1976 87-103 – Holger Drachmanns Venezia . . . 1967 46-70 Brink, LarsDen danske der-konstruktion . . . 1997 32-83 – Danske krigsmænd og lydlovene . . . 2004 133-141 Brodersen, MichaFrejas katte . . . 1984 109-113 – Frejas klenodie . . . 1984 103-109 Bronson, Bertrand H. Danmarks gamle Folkeviser XI. Melodier. Old

Popular Ballads of Denmark . . . 1978 14-23 Bruhns, Svend Erslew som nationalbibliograf . . . . 1990 94-108 – Anm. (Hansen & Riemann)

Bruun, Niels W. Om Thomas Bartholins redaktionelle principper for

udgivelsen af sin korrespondance . . . 1998 134-151 Brøndegaard, V.J.Høstkarl og katteskæg . . . 1980 146-149 – Klammerurt – et falsum? . . . 1991 199-201 – Pesttjørnen . . . 1970 124-142 – Sankt Hansurt vi sanke . . . 1973 5-19 – Ønskeknude og lykkekrans . . . 1976 76-86 Brøndsted, MogensLivsrejsen. Omkring H. C. Andersens »I Sverrig« 1967 5-45 – Anm. (Brednich, Hauberg Mortensen, Piø, von Törne)

Bæksted, Anders Anm. (Krause) Børthy, Lissa Anm. (Bjersby)

Böttiger, Karl Augustse Maurach, Bernd

Cappelørn, Niels Jørgen og Alastair McKinnon Kierkegaard’s Lite-

rary Production by Quarterly Rates. . . . 1982 21-34 Christensen, Erik M.Den geniale Schack og Phantasterne (1857) 1993 1993 28-39

Artikler Borup Jensen – Christensen · 11

(12)

– Georg Brandes, virkelig? (jf. replik af Jørgen Knudsen i 1992) . . . 1991 76-95 – Et ukendt digt af Ewald og et velkendt brev i original . . . 1966 59-74 Christensen, Karsten Lidt om det rentzelske visehåndskrifts overle-

vering og tilblivelse . . . 1986 132-137 Colbert, David W. Om folkevisens og folkevisernes oprindelse . . . . 1995 79-89 Conrad, Flemming Anm. (Brask, Dahlerup, Hans Brøchners rejse-

dagbøger, Ideologihistorie, Københavns Universitet bd. IX, Ægidius) Dahl, Per Edvard Brandes og Vilh. Andersen. En brevveksling 1895-

1927 . . . 1988 154-172 – Anm. (Borup, Hunosøe, Jørgensen, Lasson, Møller Kristensen)

Dal, Erik Anm. (Albertsen, Alver, Barnes, Bronson, Bø, Deutsche Volkslieder, Engelbrecht & Herring, The Frank C. Brown Collection, Gaukstad, Helgason, Holzapfel, Jahrbuch für Volksliedforschung, Jahresbibliographie der Volksballadenforschung, Jóannes í Króki, Jonsson, Kofod, Ling, Litterære bibliografier, Mortensen, Musik- ethnologische Jahresbibliographie, Norske ballader, Norske mel- lomalderballader, Rossel, Salmen som lovsang, A Select Bibliogra- phy, Sveriges medeltida ballader, Åndelig visesang på Færøerne)

Dalberg, Vibeke Afgrænsningsproblemer i navneforskningen . . . . 1989 34-46 Dalgaard, Niels Anm. (Olden-Jørgensen)

Dalgaard, Nielsog Marita Akhøj Nielsen Knoglebrud og kongerø- gelse. Litterære og filologiske overvejelser over Thomas Kingo:

Odensee Hospital . . . 1996 38-61 Damsgaard Olsen, Thorkil Dansk middelalderlitteratur ca. 1977-1987 1987 108-140 – Anm. (Knytlingesaga, Skautrup)

Denman, Henrik Genfundet Blicher-manuskript . . . . 1974 152 – se også Denman, Kaja

Denman, Kajaog Henrik Denman Litteraturhistorie i skoleudgaver . 1997 105-129 Doctor, Jens Aage Anm. (Analyser af moderne dansk lyrik, Breiten-

stein)

Duekilde, Anne Brugsbetegnelserne i ODS . . . . 1974 18-54 Dvergsdal, Alvhild Ewalds opplysende og romantiske diktkunst . . . . . 1994 47-66 Eegholm-Pedersen, Sv.Lidt Holbergfilologi. Randnoter til komedierne 2004 42-60 – Aage Hansen 3. sept. 1894 – 15. marts 1983 . . . 1984 5-16 Egebak, Jørgen Logikken i Harald Kiddes »Jærnet« . . . . 1992 26-58 – Studier i Harald Kiddes »Helten« . . . 1966 75-95 Elbro, Carsten At læse mellem linjerne . . . . 1985 83-98 Elbrønd-Bek, Bo Breve fra Hans Kirk vedrørende »Slaven« . . . . 1983 111-124 – Libido og samfund – en analyse af Albert Dams »Ejendom. Skilderi

fra romertidens storhedstid« . . . 1984 44-69 Emerek, Leif Romantismen i Danmark! I: Henri Beyle . . . . 1974 90-114 – Romantismen i Danmark! II: Prosper Mérimée . . . 1975 5-26 Eriksen, Lars H.Dansk for tyskere. Intersprogsproblemer i forbindelse

med tyskeres indlæring af dansk . . . 1992 92-120

12 · Christensen – Eriksen Artikler

(13)

– Ludvig Holbergs principper for oversættelse og G. A. Dethardings

tyske episteloversættelse . . . 1985 57-82 – Anm. (Dansk-tysk ordbog)

Fahl, LauridsAnm. (Retskrivningsordbøger, Text och tradition)

Farø, Ken Ordsprog i nutidsdansk: funktioner og problemer . . . . 2003 38-64 – Anm. (Retskrivningsordbøger)

Fauteck, Heinrich Jens Baggesen und Karl August Böttiger . . . . 1979 135-139 Fellows Jensen, Gillian Anm. (Geipel)

Flohr Sørensen, Hanne Det begyndte som en leg. William Heinesens

og Jørgen Frantz-Jacobsens brevveksling . . . 1992 59-91 Frederiksen, Carl JohanHerman Bangs Ungdomsbreve til Olivia og

Johannes Hassing . . . 1977 149-158 Fryd, Annette Anm. (Sanders)

Gage, Gene G. Danish Studies in America . . . . 1973 145-158 Galberg Jacobsen, HenrikGrammatiske termer i 100 år . . . 2001 5-28 – Sprogændringer og sprogvurderinger. Om nogle aktuelle engelsk-

inspirerede ændringer i dansk og om vurderingen af dem . . . 1994 5-28 Gjesing, Knud Bjarne Anm. (Doctor, Lærke)

Glad, Ingvar Anm. (Nissen) Gleerup, Jørgen Anm. (Andersen)

Gredal Jensen, Finn Nogle supplerende bemærkninger om dateringen

af »En første og sidste Forklaring«. En replik til Poul Behrendt . . . . 2004 142-147 Greene-Ganzberg, Vivian En Jøde og samtidige jødiske skildringer . . 1980 133-143 – Om Holbergs svar på tysk kritik . . . 1988 71-84 Gregersen, Frans Anm. (Jacobsen, Togeby)

Gullberg, Helge En dansk diktare skriver till sin oversättare. Brev från

Karl Larsen i en tysk samling . . . 1973 159-169 Götzsche, Hans Anm. (Kristiansen)

Hamann Hansen, Torben Patriotisk dannelse og biedermeier-idyl.

Ved 200-året for Henrik Hertz’s fødsel . . . 1998 152-162 Hamburger, Arne Anm. (Hansen)

Hansen, Bergur Fantasi og virkelighedstroskab hos William Heinesen 2000 153-178 Hansen, ErikInfinitiv og bisætning som styrelse for præposition . . . . 1977 158-161 – Jensen er nede i postkassen med et brev. Konstruktioner med con-

subjectum i moderne dansk . . . 1971 5-36 – Modal interessens. Nu bør det (komme) frem . . . 1972 5-36 – Det pleonastiske At . . . 1983 61-80 – Den sproglige Kliché. En studie i pragmatisk stilistik . . . 1979 5-23 – Sætningskløvning i moderne dansk . . . 1995 126-146 – Anm. (Holberg-Ordbog, Sørensen)

Hansen, Erikog Allan Karker Anmeldelse af Retskrivningsordbogen

i Danske Studier 1987 . . . 1988 172-174 Hansen, Erik K. E. Løgstrups sprogsyn. Religiøs tydning: Supplement

til en sprogfilosofi og sprogteori? . . . 1984 70-102

Artikler Fahl – Hansen · 13

(14)

Hansen, Henrik En jeg-fortællers historie . . . . 1986 50-59 – Tryllevisens dæmoniforståelse. Forsøg på en historisk bestemmelse . 1990 41-54 Hansen, Sten Inspirationskilder i Thomasine Gyllembourgs Ægtestand.

Selvoplevelse og digtning . . . 1997 197-208 Hansen, Søren Peter Mellem rejseroman og udviklingsroman. En læs-

ning af Holbergs Niels Klim . . . 1982 5-20 Hansen, Aage Anm. (Sørensen)

Harder, Peter Anm. (Tekststrukturering på italiensk og dansk) Hasan-Rokem, Galit Anm. (Kaivola-Bregenhøi)

Hauberg Mortensen, Finn Slægten og familierne, ‘den dumme Phan-

tasie’ og døden – »Den lille Idas Blomster« i biedermeier-kulturen . . 1986 72-94 – Anm. (Gregersen & Køppe)

Heede, Dag Kønsomvending og kærlighedslogik i »Fru Marie Grubbe« 1991 96-127 – Anm. (Heitmann, Kondrup)

Heegård, JanAnm. (Retskrivningsordbøger)

Heger, Steffen Stødregler for dansk . . . . 1980 78-99 Heggum, Georg Anm. (Blom)

Heiberg, Steffen Anm. (Ord, sprog oc artige Dict)

Hejlskov Larsen, SteffenHenrik Nordbrandts skizo-landskaber 1976-

1987 . . . 2004 105-125 – (Ny)platonismens billeder i Schack von Staffeldts »Nye Digte«, 1808 2003 109-131 – Om billedstrukturer i dansk lyrik . . . 1966 5-46 – Tre mønstre – tilføjelse til »Om billedstrukturer i dansk lyrik« . . . 2000 54-74 Heltoft, Lars Behandlingen af hvo/hvem hos det 17. og 18. århundre-

des grammatikere . . . 1998 163-167 Henningsen, Gustavse Piø, Iørn

Henriksen, Caroline C. Anm. (Fra den Stundesløse til Gorm den Gamle)

Hertel, Hans Flemming Conrad: Smagen og det nationale. Studier i

dansk litteraturhistorieskrivning 1800-1861 [disputatsopposition] . . . 1996 160-173 – Anm. (Dalager & Mai, Aagaard)

Hjorth, EbbaOm udnyttelsen af navnestof i ordbøger. Proprier i Gam-

meldansk Ordbog . . . 1979 39-49 – Anm. (Sandersen)

Hjorth Pedersen, Birte Anm. (Meldgaard) Hjørnager Pedersen, Viggo Anm. (Danlex-Group)

Holbek, Bengt Axel Olrik (1864-1917) . . . . 1972 87-116 – Anm. (Abrahams, Boberg, Crowley, Enzyklopädie des Märchens,

Hautala, Röhrich)

Holmberg, Bente Anm. (Holberg-ordbog, Jørgensen)

Holmberg, Hans Konsten och livet. Tolkningsproblemet i Karen

Blixens »En Historie om en Perle« . . . 1991 154-178 – Meningar om »Alkmene« . . . 1997 158-183 Holmqvist-Larsen, Niels Henrik Anm. (Præstgaard Andersen)

Holt Larsen, Birgitte Datering af håndskrifter ved hjælp af vand-

mærker . . . 1968 5-16 Holzapfel, OttoFolkeviseformler i den danske Rimkrønike . . . 1968 94-97

14 · Hansen – Holzapfel Artikler

(15)

– En tre-dage-formel i folkevisen . . . 1968 17-26 Houe, PoulEric C. Eberlin – en bindestregsdansker i breve og bøger . . 1995 102-125 – Sol over Spanien! Er det det, vi vil? En bevidsthedslokalitet i det 20.

århundrede . . . 1993 84-105 – Ude er hjemme. Om H. C. Andersens Et Besøg i Portugal 1866 . . . . 1988 115-132 – Anm. (Bjerring, Bogen eller kaos, Brundbjerg, Columbus i Him-

merland, Eddy, von Eyben, Fjord Jensen, Frimann Hansen, Hande- sten, Holmberg, Jensen, Johannes V. Jensen, Jordens elsker, Neder- gaard, Nielsen, Nørregaard Frandsen, Oldenburg, Wivel)

Houkjær, Niels Ordsprog, der hjælper. En proveniensanalyse af ord- sprogsstoffet og dets litterære funktion i Martin A. Hansens Jonatans

Rejse . . . 1979 24-38 – Anm. (Kofoed)

Hunosøe, Jørgen Breve fra Clara. Omkring Sophus Claussens Italiens-

ophold 1894 . . . 1985 126-135 – Den skabende sol. Fælles træk i Martin Andersen Nexøs og Sophus

Claussens tidlige forfatterskaber . . . 1996 62-75 – Den sårede hero. Keld Zeruneith: Fra klodens værksted. En biografi

om Sophus Claussen . . . 1993 62-83 Hunosøe, Jørgenog Henrik Yde Den skabende sol. II . . . . 1997 130-157 Hvenekilde, AnneAnm. (Ruus)

Hvidtfeldt, ArildAnm. (Holbek & Piø)

Höger, Alfons»Helten«. En tendensromans tilblivelse . . . 1968 63-74 Haarberg, Jon Erasmus Montanus, Erasmus og Montanus. Holbergs

titel lest loddrett . . . 1994 29-46 Haastrup, Niels Esrom – et kloster nær ødemarken . . . . 1985 99-102 – Lolliana . . . 1982 110-112 – Anm. (Bruun, Danmarks gamle Ordsprog, Dansk Identitetshistorie,

Fafner, Forvandlingerne, Togeby)

Ingerslev-Jensen, Povl Et Oehlenschläger-fund . . . . 1966 121-124 Ingwersen, Niels Forfatterens mange stemmmer i Blichers »Sildig Op-

vaagnen« . . . 1971 37-57 Iversen, Hans Jacob Supplerende registrant over bibelstoffet i Blichers

»Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog« . . . 1985 115-123 Jackson, ChristianBalzac i Danmark i det nittende århundrede . . . 1972 51-74 – Nogle kilder til Holbergs Moralske Fabler . . . 1983 97-101 – se også Andersen, Jens Kr.

Jarvad, Pia Ahaoplevelser og Nye Ord. En replik til anmeldelsen af

Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998 . . . 2000 217-218 Jelsbak, Torben Barokken i dansk digtning. En receptionshistorie . . . . 1999 86-119 – Anm. (Kjørup)

Jensen, Anne E.Anm. (Tidlig dansk dramatik)

Jensen Bunch, Mads Minimalismen i dansk 1990’er-litteratur – gen-

nembrud og forudsætninger . . . 2003 236-264 Jepsen, Harald Herman Bang i Prag . . . . 1993 116-124

Artikler Houe – Jepsen · 15

(16)

Johansen, Steen Georg Brandes – Vilhelm Andersen. En brevveksling 1967 71-102 – Supplement . . . 1968 60-62 Johansen, Thomas»Engang for længe siden ...«. En studie i danske

eventyrstrukturer . . . 1998 19-32 – »Her er ret skjel«. En studie i tyveri af markjord i dansk sagnlittera-

tur . . . 1997 5-14 – »Hvordan gik dét til?«. En studie i tilblivelsen af ophavssagn . . . 1995 5-17 Jul Nielsen, BentAnm. (Bregenhøj)

Juul, Holger Fra analfabet til avanceret ortografibruger. En oversigt

over de vanskeligheder man møder som bruger af dansk ortografi . . . 2001 85-113 Jørgensen, Bent Navneforskning 1968-71 . . . . 1973 119-131 – Anm. (Kousgård Sørensen)

Jørgensen, HenrikOm de danske personlige pronominer . . . 1991 5-28 – Anm. (Braunmüller, Forskningsprofiler, Kristiansen)

Jørgensen, John Chr. Den hamletske styrke. Et bidrag til debatten om

tvivlesygen i Johannes V. Jensens »Kongens Fald« . . . 1970 101-111 – Anm. (Baggesen)

Jørgensen, Mereteog Lars Petersen En analyse af ANNA (jeg) ANNA 1979 85-100 Jørgensen, Merete K. Anm. (Ordbog over det norrøne prosasprog)

Jørgensen, Sven-Aage Anm. (I tekstens tegn)

Jørgensen, AageDanske Studier 100 år . . . 2003 5-37 – Holger Drachmann og Nobelprisen . . . 2002 191-202 – Om ‘forpulet’ . . . 1987 144-145 – Valdemar Rørdam og Nobelprisen . . . 2004 154-170 Kabell, Aage Modersmaalet . . . . 1974 5-17 – Sanct Hansaften-Spil . . . 1981 32-44 – Anm. (Heusler, Moerke, Nye udgaver af baroklitteratur, Sønderholm,

Unsicker, de Vries)

Kalinke, Marianne E. En tragœdisk Historie om den ædle og tappre

Tistrand – An Eighteenth-Century King’s Mirror . . . 1991 57-75 Karker, AllanOm ordet ordsprog i dansk . . . 1982 112-113 – Anm. (Brøndum-Nielsen, Michelsen, Ordbog over det danske sprog

Supplement, Røder, Sprachkultur, Toftgaard Andersen) – se også Hansen, Erik

Kastholm Hansen, Claes Anm. (Barfoed)

Keld, Jens Peter Politisk censur og teaterkritik . . . . 1983 101-109 Kisbye, Torben Anm. (Nielsen)

Kiærbye, Elisabeth og Søren Rehfeld Den fremmede blandt de fremmede. En undersøgelse af Johannes Ewalds prosafragment »De

fremmede« . . . 1976 36-48 Kjær, Iverog M. Baumann Larsen »Tings gik like that«. En dansk-

amerikansk tekst og et bilingvistisk analyseperspektiv . . . 1973 108-118 – Rettelse . . . 1974 164 Kjølbye, Marie-Louise Nyt syn på Baldermyten . . . . 1989 47-68 Kjøller, KlausDansk sprogbrugsanalyse 1970-79 . . . 1980 100-123 – Hvad det er at handle, og hvad det kan gøres til . . . 1977 83-99

16 · Johansen – Kjøller Artikler

(17)

– Svar på Ulf Telemans anmeldelse af »Mod en argumentationsteori« i

Danske Studier 1981 . . . 1982 174-177 – Anm. (Hansen, Sproget her og nu)

Knudsen, Jørgen Erik M. Christensen i ekkorummet. Kommentar til en

artikel . . . 1992 194-198 Koch, Carl Henrik Anm. (Steffens)

Kock, Christian Meningen med »Helten« . . . . 1976 49-75 Kofoed, NielsMyten og det mytiske hos Søren Kierkegaard . . . 1983 48-60 – Anm. (de Mylius, Skjerk)

Kondrup, JohnnyTekstkritisk konservatisme, belyst ved eksempler fra

Søren Kierkegaards Enten – Eller . . . 1997 84-104 – Anm. (Auken)

Kousgård Sørensen, John Etymologi – teori og praksis . . . . 1999 5-15 – Om personnavne på -vi/-væ og den før-kristne præstestand . . . 1989 5-33 – Anm. (Hansen, Kjær & Holbek)

Kristensen, Kjeld Anm. (Talspråksforskning i Norden)

Kristiansen, Tore Udtalenormering i skolen – fiktion eller virkelighed?

Kommentar til en anmeldelse . . . 1992 190-193 Kruse-Blinkenberg, Lars Goldschmidts formål med miljøtegningen i

»En Jøde« . . . 1987 58-78 Kudahl, Inger Jakobsen Parasitiske talehandlinger. Lader Austins tale-

teoretiske begreber sig også anvende i forbindelse med analyser af

fiktive tekster? . . . 2000 26-53 Kuhn, HansEventyrstrukturen i »Mogens« . . . 1989 128-132 – Ingemanns Den hemmelighedsfulde Port . . . 2000 184-186 – Klubvisens ubegribelige munterhed . . . 1985 107-115 – Nationalhistorische Stoffe am Königlichen Theater in Kopenhagen

1748-1889 . . . 1994 126-134 – Anm. (Der dänische Gesamtstaat)

Kunøe, Mette Anm. (Dalager & Mai)

Køneke, MikaelSurdejs-skålen og oliefuglene. Om komposita og »be-

kvemmelighedskomposition« . . . 1990 159-162 – Søvnbesvær og sovepiller. Om substantiviske komposita . . . 1989 149-156 Lange, Johan Tre plantenavne i urnordisk på dansk jord . . . . 1989 117-121 Larsen, Karlse Gullberg, Helge

Lauridsen, John T. Adelsreaktion og politisk satire i den tidlige ene-

vælde . . . 1987 9-25 Leisner-Jensen, Mogens Bemærkninger vedrørende Jens Hougaard:

Ludvig Holberg. The Playwright and his Age up to 1730 . . . 1994 119-125 – To Holbergiana . . . 1995 147-152 Lerche Nielsen, Michael Runeindskrifterne fra Starigard/Oldenburg.

Og andre runefund fra det vestslaviske område . . . 1999 16-36 Leth Pedersen, Henrik J. P. Jacobsens »Pesten i Bergamo« . . . . 1977 45-61 Liebst Hansen, BenteKonditionalsætninger i gammeldansk . . . 1974 55-89 Liet, Henk van der Anm. (Hauke)

Lindahl, SvenEn Cicero-sekvens hos Rasmus Bartholin . . . 1992 121-122

Artikler Knudsen – Lindahl · 17

(18)

– H.E. Schack og antik hyrdedigtning. . . 1985 123-126 – Oehlenschläger og Vergil . . . 1995 152-160 – Tycho Brahe og Ovids ‘statque caditque’ . . . 2000 179-181 – Et Vergil-lån hos Laurids Kock . . . 1989 116 – En Vergil-reminiscens hos Rasmus Bartholin . . . 1991 198 Lindegård Hjorth, PoulFolkevisens sprog: daterings- og proveniens-

problemer . . . 1995 42-62 – Linköping-håndskriftet og »Ridderen i hjorteham« . . . 1976 5-35 – Poul Andersen 8. juni 1901-19. juli 1985 . . . 1986 5-10 – Rakker og tov . . . 1974 139-144 – Ægget i humlesækken . . . 1984 113-120 – Anm. (Brink & Lund, Dissing & Helles, Familieliv på Liljebjerget,

Galberg Jacobsen & Stray Jørgensen, Grunwald et al., Molbæk Han- sen, Ohlsson, Den Store Danske Udtaleordbog, Ømålsordbogen) Lokštanova, Ljudmila Moieevna Om moduskategoriens struktur i

dansk . . . 1987 93-107 Lorentzen, HenrikAnm. (Retskrivningsordbøger)

Lorenzen, Jørgen Danmarks gamle Folkeviser 1853-1976 . . . . 1977 5-18 – Anm. (Bang, Dal, Danske Folkeviser)

Louis-Jensen, Jonna Maria bold på danske . . . . 1995 18-41 Lukman, Niels Hamlet igen – og igen . . . . 1984 133-137 Lund, Jørn Regionalsprogsstudier . . . . 1977 62-82 – Anm. (Skyum-Nielsen)

Lundgreen-Nielsen, Flemming Flemming Conrad: Smagen og det nationale. Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1800-1861 [dis-

putatsopposition] . . . 1996 145-160 – Georg Brandes og dansk identitet . . . 1999 156-179 – Henrich Steffens – katarakt og lynild . . . 1997 187-196 – Henrik Steffens’ Goethe-forelæsninger i 1803 . . . 1971 121-129 – Herman Bang: Den sidste Dansker. En dokumentation . . . 1993 40-61 – Iver Kjær 29. december 1938 – 18. april 2002 . . . 2002 5-16 – Mulm og Skræk og Kamp og Død. Johs. Ewalds »Rolf Krage« . . . 1969 5-19 – Ætnas Skiald – et lille Baggesen-problem . . . 2002 183-190 – Anm. (Albertsen, Andersen, Borish, Dahlerup, Dam, Damsgaard Ol-

sen et al., Dansk Litteraturhistorie IV, Dass, Friis, Geertz, Greene- Gantzberg, Haugaard Jeppesen, Hennig et al., Henningsen, Henrik Pontoppidans breve, Hvidt, Haarder, Kjærgaard, Kuhn, Lohmeier, Mai, Nielsen, Nordisk kvindelitteraturhistorie, Rossel, Sthen, Sø- rensen, Zeruneith, Ægidius)

Lyster, Jens Hans Christensen Sthens eksempelsamling . . . . 1970 5-23 Løj, Mogens Anm. (Fafner, Hansen & Togeby, Retskrivningsordbogen)

Lönnroth, Lars Anm. (Bredsdorff, Johannesson)

Maegaard, Bente og Hanne Ruus DANwOrd. Hyppighedsunder-

søgelser i moderne dansk: Baggrund og materiale . . . 1978 42-70 Magid, Nonni Anm. (Hansen)

18 · Lindegård Hjorth – Magid Artikler

(19)

Magle, Hans Nogle bemærkninger om Tønder Kirkemuseums udgaver

af Varnæs-salmebogen . . . 1967 103-110 Mathiesen, Eske K.og Lars Peter Rømhild Brev fra Georg Brandes

1866 . . . 1999 186-187 Maurach, Bernd Karl August Böttigers Notizen über einen Besuch von

Jens Immanuel Baggesen in Weimar im Jahre 1795 . . . 1977 139-149 McKinnon, Alastairse Cappelørn, Niels Jørgen

Meisling, Peter Den forstødte Sandhed. Om DV 9 Løgn og Sandhed . . 1985 25-56 Meulengracht Sørensen, Preben Filologi og litteraturvidenskab . . . . . 1996 22-37 – Anm. (Stjernfeldt)

Munch-Petersen, Erland Et liniefag i kvantitetslitteratur ved Dan-

marks Biblioteksskole . . . 1973 169-174 Musarra-Schrøder, Ulla Tragiske og komiske strukturer i »Den kro-

niske uskyld«. En genreteoretisk analyse . . . 1975 40-51 Mylius, Johan deDen bundne længsel. En analyse af H. C. Andersens

»Kun en Spillemand« . . . 1970 71-100 – Ild og stof. Perspektiver i Tom Kristensens prosaekspressionisme . . . 1982 55-72 Møller, Bent Klassicismens danske lærebøger i gejstlig og verdslig vel-

talenhed . . . 1973 55-89 Møller Jensen, Elisabeth Anm. (Biehl)

Möller-Christensen, Ivy York Begyndelsens fortsættelse – eller: Pro-

testens udspring. Thorkild Bjørnvigs økologiske engagement . . . 1989 101-115 Maaløe, Christopher Vedel og Holberg . . . . 1968 97-99 Nedergaard, Leif Erasmus Montanus. Kætterske betragtninger over

Holbergs stykke som komedie og som universitetssatire samt dets

plads i striden om verdensbilledet . . . 1979 50-84 – H. C. Andersen’s »Nattergalen« og J. L. Heiberg’s »Digter-Mis-

undelse« . . . 1970 143-145 – Johannes V. Jensen’s egne dateringer af digte og myter 1920-41 . . . . 1970 148-149 – »Kongens Fald« og dens tilblivelse på grundlag af værkets kladde . . 1991 128-153 – Om Brorson’s »Op! all den ting« . . . 1966 119-121 – Omkring Niels Lyhne og udtrykket »at dø stående« . . . 1974 152-156 – Et ubemærket Holberg-indslag i den samtidige tyske theodicé-debat 1967 110-112 Nielsen, Carl Jørgen Om Starup-stenen, Ribe-kraniestykket og dannel-

sen af den korte runerække . . . 1990 145-150 Nielsen, Erik A. Om ubetydeligheder . . . . 1990 155-159 Nielsen, Karl Martin16-tegns futharken og fonologisk teori . . . 1982 73-85 – Bugge og Wimmer . . . 1981 104-105 – Johs. Brøndum-Nielsen 2. december 1881 – 9. marts 1977 . . . 1978 5-13 – Nørre Nærå-stenens niaut kubls . . . 1987 5-8 – Rasks tydning af Snoldelev-indskriften . . . 1974 132-135 – Svenskevældet og Haddeby-stenene . . . 1984 17-25 – Ældre dansk sprog 1963-1977 . . . 1979 101-122 – Anm. (Düwel, Estienne, Hansen, Hunger, Krause, Kruse-Blinken-

berg, Nielsen)

Artikler Magle – Nielsen · 19

(20)

Nikulitjeva, Dina Den ortografiske norm og opbygningen af syntagmet

i dansk og svensk . . . 2003 265-270 – Sprogstruktur og sprogbeskrivelse . . . 1997 15-31 Normann, Marie Hvorfor blev Jacob Paludan essayist? En rundtur til

kunstnere og skrivende personligheder i Jacob Paludans forfatterskab

i tiden 1921-1933 . . . 1990 130-144 Norseng, Mary Kay A Case of Mistaken Identity . . . . 1978 102-107 Nygaard Rasmussen, Bjarne »Mit Hjærte er en Skov«. – Jegdyrkelse

og enhedslængsel hos Viggo Stuckenberg og Helge Rode . . . 1980 51-77 Nägele, Horst Venus Urania in der Konventionsehe. Kritische Be-

trachtungen Jens Baggesens . . . 1972 37-50 Nørager Pedersen, Ejnar Strukturer i J. P. Jacobsens Fru Marie

Grubbe . . . 1982 35-54 Nørgård-Sørensen, Jens Plus at – en ny konjunktion i dansk . . . . 2001 65-84 Ohlsson, Stig Örjan Anm. (Haugen)

Oksbjerg, Erik Anm. (Brøndegaard)

Olrik Frederiksen, BrittaBlomsten på skuddet fra Davids rod. Om en

Maria-visetolkning i Nordisk kvindelitteraturhistorie 1 . . . 1993 106-110 – »Dend som mig føder« – en kommentar om kommentarer . . . 2001 170-174 – En detalje i Den hellige Jomfrus anatomi. Om udtrykket mirra thorn

i en gammeldansk Mariavise . . . 1990 5-40 – Før syndfloden. Om et muligt Petrus Comestor-citat i den danske Lu-

cidarius . . . 1993 111-115 – Hvorledes dyden bliver mangfoldig. Om en leksikalsk mærkvær-

dighed i Ghemen-teksten af Lucidarius . . . 1993 5-27 – Til diskussion om den middelalderlige dagvises jordiske hjemsted og

himmelske ophav . . . 1988 5-31 Olsen Madsen, Ellen Sprog og stil i William Heinesens »Det gode

Håb« . . . 1985 135-147 Orešnik, Janez Stødet i rigsdansk morfologi . . . . 1979 123-129 Pallis, DotFru Fønss . . . 1976 136-139 – J. P. Jacobsen og Flaubert . . . 1973 90-107 Palmborg, Nils Ett brev från J. P. Jacobsen till Alexander L. Kielland . 1980 144-146 Paul, Fritz Gjellerup und die Aufwertung des Jugendstils . . . . 1971 81-90 Pedersen, Inge Lise Lis Jacobsen og Ømålsordbogen – en fodnote til

den danske dialektologis historie . . . 1991 193-197 – Anm. (Niederdeutsch und die skandinavischen Sprachen, Nordisk og

nedertysk, Weise & Hjorth Pedersen)

Pedersen, Karen Margrethe Anm. (Den Danske Ordbog)

Pedersen, Vibeke A. At synge Guds pris på rette vis. Den ukendte ind-

ledning til Brunsmands Aandelig Siunge-Lyst, 1676 . . . 1998 103-151 – Hundredvisebogen og ligprædikener – en ny facet i genrehistorien . . 1984 121-129 – Anm. (Akslen, Fischer-Jørgensen)

Perregaard, Bettina Forskning i børns tidlige skriftsproglige udvik-

ling: En oversigt og en kritik . . . 1999 53-85

20 · Nikulitjeva – Perregaard Artikler

(21)

– Tre spor i sprogvidenskabens udforskning af den mundtlige fortæl-

ling . . . 2001 29-64 Petersen, Erik Om den hellige ægteskabs stat, om frugtsommelige

kvinder og om det rige der kaldes Utopia. Peder Palladius’ Tuende

merckelige Tractater og deres forlæg . . . 1991 29-56 – Anm. (Dal, Hvad Fatter gjør, Ludvig Holberg: A European Writer,

Møller Nielsen)

Petersen, Larsse Jørgensen, Merete

Pinborg, Jan Danmarks bidrag til skolastikken. Corpus Philosophorum

Danicorum Medii Aevi . . . 1977 19-30 Piø, IørnOvernaturlige væsner i nordisk balladetradition I (DgFT 33

og 60) . . . 1969 48-71 – Overnaturlige væsner i nordisk balladetradition II (DgFT 38) . . . 1970 24-51 – Svend Grundtvig og hans folkloristiske arbejdsmetode . . . 1971 91-120 – Anm. (Andersson, Deutsche Volkslieder, European Folk Ballads, The

Frank C. Brown Collection, Holzapfel, Jahrbuch für Volksliedfor- schung, Sovjetische Volkslied- und Volksmusikforschung, Vargyas) Piø, Iørn, Gustav Henningsen og Birgitte Rørbye: Dansk folkemin-

deforskning 1953-1973 . . . 1974 115-131 Præstgaard Andersen, Lise Agnes Henningsens erindringer – og

Georg Brandes . . . 1996 76-100 – Danske og engelske folkeviser . . . 1978 24-41 – Oehlenschläger, de norrøne kilder og de norrøne kvinder . . . 1981 5-31 – Et ukendt digt af Georg Brandes . . . 1983 109-111 – Anm. (Juhl & Jørgensen)

Regnar, Hanne En hidtil overset kilde til den danske rimkrønike . . . . . 1983 81-96 – Slutningen af kong Abels forordning i Ny kgl. saml. 70 r. 8° . . . 1974 135-139 Rehfeld, Sørense Kiærbye, Elisabeth

Reinecke-Wilkendorff, NicolasDen nedstegne guds kærlighed. Om

Jens Baggesens »Balders Igienkomst, eller Digte til Nanna« . . . 2002 133-157 – Våbenbrødre? Om Georg Brandes’ forhold til og opfattelse af Henrik

Ibsen og hans værker . . . 2004 61-104 Reitzel-Nielsen, Erik Fire J. P. Jacobsen-breve . . . . 1970 145-148 – Fire utrykte breve fra H. C. Andersen . . . 1991 186-192 – Note til en folkevise . . . 1980 124-125 – To ungdomsdigte af Heiberg . . . 1968 117-120 Richard, Anne Birgitte Oversigt over dansk litterær kvindeforskning

1970-1981 . . . 1982 96-109 – Anm. (Dahlerup)

Riis, Thomas Schillers »Die Braut von Messina« og Harald Kiddes

»Jærnet« . . . 1989 144-148 Riiskjær Christensen, Niels Om pengesymbolikken i 1. bog af »Så’

kom det ny brødkorn« . . . 1976 139-148 Rischel, Jørgen Har forskning i dansk sproghistorie en fremtid? . . . . . 1996 5-21 Rohmann, Jonna Om et manuskript til Herman Bangs roman »Det

graa Hus« . . . 2000 182-183

Artikler Petersen – Rohmann · 21

(22)

Rolsted Friis, Maiken Repræsentation og ‘Sirlighed’. To digte til

Christian V’s salving 1671 . . . 2002 95-111 Roos, Heinrich Anm. (Gad, Kabell)

Rossel, Sven Hakon Skillingsvisen om Carl og Emma . . . . 1970 52-70 – Anm. (Folk og Kultur, Holzapfel, Lorenzen, Piø, Svøbt i mår, Visa

och viseforskning, Wivel)

Ruus, HanneAnm. (Bergenholtz, Maegaard et al.) – se også Maegaard, Bente

Rømhild, Lars PeterOm indlæggene i Drachmanns ‘Forskrevet –’

(1890) og om en aflægger . . . 2001 114-128 – Vedel, Ibsen og Henrik Pontoppidan, med 6 breve fra Pontoppidan til

Vedel . . . 1989 132-143 – Anm. (Ahnlund, Branner, Danske trylleeventyr, Glienke, Historie –

Tolkning – Tekst, Holbek, Houmann, I kentaurens tegn, Jarlby, Nielsen, Nybo, Nørregaard, Stengaard, Thing)

– se også Mathiesen, Eske K.

Rørbye, Birgittese Piø, Iørn

Salling, Per »Den drukner ey som henges skal«. En analyse af Ludvig

Holbergs »Den ellefte Junii« . . . 1986 25-49 Sandersen, Vibeke Anm. (Kihl)

Schack, Jørgen Betydning og reference. Om varemærker og deres re-

lation til kategorierne proprium og appellativ . . . 1998 87-102 – Blandt sprogets kimærer . . . 1999 37-52 Schiøttz-Christensen, Aage Er de satirer, der tillægges Falster, alle

autentiske? . . . 1980 126-133 – Hvornår begyndte Falster sin danske digtning og med hvilket ar-

bejde? . . . 1981 96-104 – Om Christian Falsters Juvenaloversættelse . . . 1985 103-107 – Om Ewalds værker i trykkefrihedsperioden med særligt henblik på

»Harleqvin Patriot« . . . 1975 52-91 – Personligheden som problem hos Poul Møller og hans samtid . . . 1977 31-44 Schjødt, Jens PeterHovedtendenser i den nyere forskning inden for

nordisk mytologi . . . 1988 133-153 – Völuspá – cyklisk tidsopfattelse i gammelnordisk religion . . . 1981 91-95 Schultz, Jørgen K. L. Aastrup: »Herrens kirke er på jord« . . . . 1972 75-86 Sjøberg, ErikDen bedste vej er middelvejen. Et bryllupsdigt af Am-

brosius Stub . . . 2000 86-133 – Den ydre skønhed og den indre. En ny fortolkning af Ambrosius

Stubs digt Du deylig Rosen-Knop . . . 1999 120-155 Skjerk, Jørgen Anm. (Andersen)

Skovgaard-Petersen, Karen Klassikerimitation og danmarkshistorie i

den tidlige enevælde. Om Vitus Berings Florus Danicus . . . 1990 55-79 Skriver, Svend Formens modstand. Om Thorkild Bjørnvigs sonetter . . 2003 205-235 Skyum-Nielsen, Erik Anm. (Loesch)

Skyum-Nielsen, Peder Assonansnotat . . . . 2004 126-133 Spang-Hanssen, E. Nye Holbergiana XXIV – XXXVII . . . . 1968 99-117

22 · Rolsted – Spang-Hansen Artikler

(23)

Stjernfelt, Frederik Opblæste Gloser merkes let. Overvejelser over

barokbegrebet omkring Tøger Reenbergs Ars poetica . . . 1988 44-70 Stoklund, Bjarne Publikationer fra Udvalget for udgivelse af kilder til

landbefolkningens historie . . . 1966 124-130 Stoklund, MarieDe nye runefund fra Illerup Ådal og en nyfunden

runeindskrift fra Vimose . . . 1985 5-24 – Oksby-hjortetak. En ny runeindskrift og et hidtil ukendt mandsnavn . 1990 150-155 Svenstrup, Tyge Det moderne Jeg. Om Georg Brandes’ forhold til po-

sitivismens personlighedsfilosofi . . . 1986 95-115 Swahn, Sigbrit Anm. (Lauriol)

Syndergaard, Larry »An Amateur« and his Translations of the Danish

Ballads. Identity and Significance . . . 1990 80-93 Søholm, EjgilGoldschmidts brevroman . . . 1972 122-125 – Goldschmidts to jyske fortællinger . . . 1968 27-59 – Anm. (Brøndsted)

Søndergaard, BentDanglish – lidt om »mørkt l« i australsk dansk . . . 1997 184-186 – Om sproglig »anderledeshed« som kendetegn på minoritetslitteratur 1992 129-134 – Problemet Blanke Hans i Sønderjysk . . . 1979 129-135 – Tosprogethed med diglossi – højtysk, rigsdansk, sønderjysk i Nord-

slesvig . . . 1981 73-90 Sønderholm, Erik Et genfundet Jacob Worm håndskrift og andre

spredte Worm-notater . . . 1974 150-151 – Nogle folkevisebetragtninger eller en norsk quijotiade . . . 1982 114-123 – Om Anders Bording og pengene. En korrektion og en efterlysning . . 1974 144-149 – Om Christian Falsters Juvenaloversættelse . . . 1984 26-43 – Om Lauremberg som dansk digter . . . 1966 47-58 – Stub og Ewald, et par nyfundne småtekster . . . 1976 114-118 – Vinhuset Dyrkøbs ihukommelse, 1699 . . . 1988 32-43 – Anm. (Friese, Kvæði og Dansleikir, Weiss-Pedersen)

Sørensen, Bengt Algot Anm. (Bonstettiana)

Sørensen, KnudFra Seven Gothic Tales til Syv fantastiske Fortællin-

ger . . . 1981 45-72 – Om engelske betydningslån i moderne dansk . . . 1978 134-140 – Anm. (Sangen om Bjowulf)

Tangherlini, Timothy R. Downward Mobility: Structure of Individual

Search in Marie Grubbe and Anna (jeg) Anna . . . 1991 179-186 Teleman, Ulf Anm. (Kjøller)

Thage, Peter Et in Arcadia ego. Om Anna Margrethe Lassons roman

Den beklædte Sandhed . . . 2002 112-132 Thisted, Kirsten Nationalfølelse og skriftsprog – et studie i de første

grønlandske romaner . . . 1990 109-129 Thomsen, Otto AsmusHelten og hans ø . . . 1970 112-123 – Vald. Vedel og Karen Blixen . . . 1972 121 Thrane, Lotte Anm. (Kamma Rahbeks brevveksling)

Thuesen, Karen »Med pen i hånd«? . . . . 1995 63-78

Artikler Stjernfelt – Thuesen · 23

(24)

– Tabte folkeviseoptegnelser fra det 16. århundrede. Et bidrag til

folkevisens ældste skriftlige overleveringshistorie . . . 1986 11-24 Trap-Jensen, Lars Anm. (Jarvad)

– Duplik [ang. Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998] . . . 2000 219 Tullberg, Steen Søren Kierkegaards Papirer (1909-48 og 1968-78) –

mellem recension og reception . . . 2003 132-172 Vasstveit, Oddvar Gud straffe meg ei for min hofmod, sagde jyden, da

fich et par nye träskor . . . 2000 5-25 Veirup, HansAnm. (Hansen)

Vide, Sten-Bertil Anm. (Danmarks Gamle Ordsprog)

Vinten, Kaare Folkevisens lyriske indledninger . . . . 1973 20-54 Wassmann, Carl Trællenes dyriske ydre . . . . 1968 89-94 Wentzel, Knud Anm. (Aron)

Winge, Mette Danske litteraturhistorier udgivet 1950-1972 . . . . 1973 132-144 – Anm. (Munch-Petersen, Møller Kristensen, Romanproblemer, Ro-

mantisk underholdning, Rossel, Zeeberg) Winge, Vibeke Anm. (Nesse)

Yde, Henrikse Hunosøe, Jørgen

Zeuthen, Nikolaj Tatreich – Hörreich. Verdener til forskel i 1500-tallets

danske ligprædiken . . . 2002 69-94 Zola Christensen, RobertVandrehistorien og de episke love . . . 1996 101-129 – Vandrehistorien – terminologien omkring et moderne stykke folke-

digtning . . . 1996 130-144 Øhrgaard, Per To fodnoter om Oehlenschläger og Goethe . . . . 2002 178-182 Østerby, M. B. S. Ingemanns slaviske mytologi »Grundtræk til en

Nord-Slavisk og Vendisk Gudelære« . . . 1976 118-126

24 · Trap-Jensen– Østerby Artikler

(25)

AB Anders Bæksted ABR Anne Birgitte Richard AEJ Anne E. Jensen AF Annette Fryd

AH Anne Hvenekilde

AHa Arne Hamburger AHv Arild Hvidtfeldt AK Allan Karker BA Brynjulf Alver BAS Bengt Algot Sørensen

BH Bengt Holbek

BHo Bente Holmberg BHP Birte Hjorth Pedersen BJ Bent Jørgensen BJN Bent Jul Nielsen CCH Caroline C. Henriksen CEB Carl Erik Bay CHK Carl Henrik Koch CKH Claes Kastholm Hansen

DH Dag Heede

ED Erik Dal

EH Erik Hansen

EHj Ebba Hjorth EjS Ejgil Søholm

EMJ Elisabeth Møller Jensen EO Erik Oksbjerg

EP Erik Petersen ES Erik Sønderholm ESN Erik Skyum-Nielsen FBP Finn Brandt-Pedersen

FC Flemming Conrad

FG Frans Gregersen FHM Finn Hauberg Mortensen FJBJ F.J. Billeskov Jansen FLN Flemming Lundgreen-Nielsen

GFJ Gillian Fellows Jensen

GH Georg Heggum

GHR Galit Hasan-Rokem HA Henrik Andersson HB Henrik Blicher

HG Hans Götzsche

HH Hans Hertel

HJ Henrik Jørgensen

HK Hans Kuhn

HL Henrik Lorentzen HR Heinrich Roos

HRu Hanne Ruus

HV Hans Veirup

HvdL Henk van der Liet

IG Ingvar Glad

ILP Inge Lise Pedersen

IP Iørn Piø

JB Jørgen Bang

JCJ John Chr. Jørgensen JG Jørgen Gleerup

JH Jan Heegård

JK Johnny Kondrup

JKA Jens Kr. Andersen JKS John Kousgård Sørensen JL Jørgen Lorenzen JLu Jørn Lund JS Jørgen Skjerk JAaD Jens Aage Doctor KBG Knud Bjarne Gjesing

KF Ken Farø

KKj Klaus Kjøller KKr Kjeld Kristensen KMN Karl Martin Nielsen KMP Karen Margrethe Pedersen

KS Knud Sørensen

KW Knud Wentzel

Anmeldte bøger

Anmeldersignaturer

(26)

LB Lissa Børthy LBM Lars Boje Mortensen LF Laurids Fahl LHE Lars H. Eriksen LL Lars Lönnroth LLA Leif Ludwig Albertsen LPA Lise Præstgaard Andersen LPR Lars Peter Rømhild LT Lotte Thrane LTJ Lars Trap-Jensen MAN Marita Akhøj Nielsen MBj Marie Bjerrum

MBL Mogens Baumann Larsen MBo Morten Borup

MBr Mogens Brøndsted

MK Mette Kunøe

MKJ Merete K. Jørgensen

ML Mogens Løj

MW Mette Winge

ND Niels Dalgaard

NHHL Niels Henrik Holmqvist-Larsen NHo Niels Houkjær

NHaa Niels Haastrup NK Niels Kofoed

NM Nonni Magid

PD Per Dahl

PH Poul Houe

PHa Peter Harder PLH Poul Lindegård Hjorth PMS Preben Meulengracht Sørensen

SA Sune Auken

SB Svend Bruhns

SBV Sten-Bertil Vide SH Steffen Heiberg SHR Sven Hakon Rossel SS Sigbrit Swahn SÖO Stig Örjan Ohlsson SAaJ Sven-Aage Jørgensen TBJ Thorkild Borup Jensen TDO Thorkil Damsgaard Olsen TJ Torben Jelsbak

TK Torben Kisbye

UA Uffe Andreasen

UT Ulf Teleman

VAP Vibeke A. Pedersen VHP Viggo Hjørnager Pedersen VS Vibeke Sandersen

VW Vibeke Winge

AaH Aage Hansen AaK Aage Kabell

26 · Anmeldte bøger

(27)

111 danske salmer. Udg. af Ea og Erik Dal . . . LLA 1983 131-134 Abrahams, Roger D. Positively Black . . . . BH 1972 136-138 Ahlund, Claes Den skandinaviska universitetsroman 1877-

1890 . . . LPR 1991 230-232 Akslen, Laila Norsk Barokk. Dorothe Engelbretsdatter og Pet-

ter Dass i retorisk tradisjon . . . VAP 1999 222-226 Albertsen, Leif Ludwig Immanuel. En bog om Jens Bagge-

sen . . . FLN 1993 172-183 – Lyrik der synges . . . ED 1980 160-162 Albjerg, Asger Ludvig Holbergs poetiske maskerade . . . . JKA 1980 162-165 Analyser af moderne dansk lyrik 1-2. Red. af Per Olsen . . . JAaD 1978 173-179 Alenius, Marianne(udg.) Charlotta Dorothea Biehl: Mit ube-

tydelige Levnets Løb . . . EMJ 1987 152-156 Alver, Brynjulf Draumkvedet . . . . ED 1973 180-181 Anders Sunesense Sunesen, Anders

Andersen, H.C. Brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann

I-III. Udg. af Kirsten Dreyer . . . SA 1999 230-232 – Erindringer. Noter: Jørn Ørum Hansen. Forord og efterskrift:

Jens Jørgensen . . . JS 1990 170-174 Andersen, Jens Kr. Feudalistisk fantasteri og liberalistisk vir-

kelighed. En historisk analyse af H. E. Schacks Phantaster-

ne . . . JG 1979 165-168 – Handling og moral. En strukturel studie i elleve Holberg-

komedier . . . FLN 1994 171-181 – Holbergs kilder? Studier i komediedigterens mulige litterære

forudsætninger . . . FLN 1994 171-181 – Professor Holbergs komedier. En strukturel og historisk un-

dersøgelse . . . FLN 1994 171-181 Andersen, Vilh. Om at skrive den danske ånds historie. Udg.

af Per Dahl . . . FJBJ 1988 182-185 Andersson, Otto Finlandsk folklore . . . . IP 1970 154-155 Aron fra Kangeq: Således skriver jeg Aron. Samlede fortæl-

linger & illustrationer. I-II. Udg. af Kirsten Thisted . . . KW 2000 212-216 Auditorium X . . . MBj 1992 174-177 Auken, Sune Eftermæle. En studie i den danske dødedigtning

fra Anders Arrebo til Søren Ulrik Thomsen . . . JK 1999 226-230 Baggesen, Søren Thøger Larsen. En kritisk monografi . . . . JCJ 1995 205-209 Bang, Jørgen Synspunkter på folkevisen . . . . JL 1975 112-116 Barfoed, Niels Don Juan . . . . CKH 1979 144-149 Barnes, Michael(udg.) Draumkvæde . . . ED 1976 158-159 Barokkens lejlighedsdigtning. Udg. af O. Riber Christensen,

Henrik Hansen et al. . . AaK 1975 117-128 Bay, Carl Henrikog Elias Bredsdorff (udg.) Henrik Ponto-

pipidans breve. 1 1880-1913, 2 1914-1943 . . . FLN 1998 192-197 Becker-Christensen, Christian Bogstav og lyd, 1 . . . . MBL 1989 183-185 Bekker Nielsen, Hansse Ægidius, Jens Peter

Anmeldte bøger 111 – Bekker Nielsen · 27

(28)

Berg, Jørgense Sønderholm, Erik

Bergenholtz, Henning Dansk Frekvensordbog . . . . HRu 1992 154-158 – Frekvensordbog . . . HRu 1992 154-158 Biehl, Charlotta Dorothea Mit ubetydelige Levnets Løb.

Udg. af Marianne Alenius . . . EMJ 1987 152-156 Bjerring, Peter Hjorth S. Karen Blixen – Ansigt til Ansigt

med Gud . . . PH 1989 173-183 Bjersby, Ragnar Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets

mitt . . . LB 1967 129-130 Blicher, Henrik(udg.) Schack Staffeldt: Samlede digte. 1-3 . . HA 2001 190-193 Blom, Ådel Gjøstein Ballader og legender fra norsk middel-

alderdigtning . . . GH 1973 179-180 Blom, Ådel Gjøsteinog Olav Bø (udg.) Norske balladar i op-

skrifter frå 1800-tallet . . . ED 1975 142-143 Blom, Ådel Gjøstein, Øystein Gaukstad og Nils Schiørring

(udg.) Norske mellomalderballadar. 1: Legendeviser . . . ED 1983 125-127 Boberg, Inger M. Motif-Index of Early Icelandic Literature . . BH 1968 135-137 Bogen eller kaos. Den litterære institution uss. Red. af Flem-

ming Ettrup og Erik Skyum-Nielsen . . . PH 2001 193-204 Bojsen, Else(udg.) Fra den Stundesløse til Gorm den Gamle

Maskinmesteroptegnelser fra Det Kgl. Teater 1782-1785 . . . CCH 1984 159-163 Bonstettiana. Historisch-kritische Ausgabe der Briefkorrespon-

denzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises

1753-1832. Udg. af Doris og Peter Walser-Wilhelm . . . BAS 2001 184-189 Bording, AndersDen danske Mercurius. Udg. af Paul Ries . . AaK 1975 117-128 Borish, Steven M. The Land of the Living . . . . FLN 1993 172-183 Borup, Morten(udg.) Breve fra og til Christian Winther I-IV . UA 1975 138-142 – (udg.) Georg Brandes: Breve til forældrene 1859-71 I-III . . . PD 1980 167-171 – (udg.) Georg Brandes og Emil Petersen. En brevveksling . . . PD 1982 163-166 – (udg.) Poul Møller og hans Familie i Breve . . . UA 1977 186-189 Brahe, Tycho»Urania Titani« – et digt om Sophie Brahe. Udg.

og overs. af Peter Zeeberg . . . MW 1995 192-194 Brandes, GeorgBreve til forældrene 1859-71 I-III. Udg. af

Morten Borup . . . PD 1980 167-171 – Breve til forældrene 1872-1904. Udg. af Torben Nielsen . . . LPR 1995 198-201 – Georg Brandes og Emil Petersen. En brevveksling. Udg. af

Morten Borup . . . PD 1982 163-166 Brandt, Dieterse Sønderholm, Erik

Brandt-Nielsen, Johannese Clausen, Karl

Branner, Jens Opbrud. Historien om en far og en søn . . . . LPR 2000 208-212 Brask, Peter Om En Landsbydegns Dagbog . . . . FC 1984 163-167 – (udg.) E.E. Naur: Golgotha paa Parnasso I-II . . . AaK 1975 117-128 Braunmüller, Kurt Die skandinavischen Sprachen im Über-

blick . . . HJ 1993 135-142 Brednich, Rolf Wilh. Volkserzählungen und Volksglaube von

den Schicksalsfrauen . . . MBr 1966 130-131 Bredsdorff, Eliasse Bay, Carl Henrik

28 · Berg – Bredsdorff Anmeldte bøger

(29)

Bredsdorff, Thomas Digternes natur . . . . LL 1977 179-186 Bregenhøj, Carsten Etnologisk interviewteknik . . . . BJN 1973 183-184 Breitenstein, Jørgen, Mogens Brøndsted, Bo Hakon Jør-

gensen, Finn Hauberg Mortensenog Johan de Mylius

H. C. Andersen og hans kunst i nyt lys . . . JAaD 1978 179-181 Brink, Larsog Jørn Lund Lydudviklingen siden 1840 . . . . PLH 1977 167-177 Bronson, Bertrand Harris The traditional tunes of the Child

ballads with their texts III-IV . . . ED 1976 159-160 Brundbjerg, Else Kvinden Kætteren Kunstneren Karen Blixen PH 1987 156-170 Bruns, Alken Übersetzung als Rezeption. Deutsche Über-

setzer skandinavischer Literatur von 1860 bis 1900 . . . LLA 1979 169-171 Bruun, Henry Den middelalderlige dagvise . . . . NHaa 1968 138-140 Brøchner, HansRejsedagbøger fra årene 1847 og 1852-1853.

Udg. af Carl Henrik Koch og Vibeke Koch . . . FC 1998 184-186 Brøndegaard, V.J. Folk og flora, Dansk etnobotanik . . . . EO 1981 121-125 Brøndsted, Mogens Goldschmidts fortællekunst . . . . EjS 1968 140-143 – se også Breitenstein, Jørgen

Brøndum-Nielsen, Johs. Gammeldansk Grammatik I-VIII . . . AK 1977 162-167 Bø, Olav(indl.) Draumkvedet . . . ED 1976 158-159 – se også Blom, Ådel Gjøstein

Bødker, LauritsInternational Dictionary of Regional Euro- pean Ethnology and Folklore. Vol. II. Folk Literature

(Germanic) . . . BA 1968 127-133 Clausen, Karl, Marianne Clausen, Johanne Brandt-Nielsen

og Ole Jacobsen (udg.) Åndelig visesang på Færøerne . . . . ED 1977 178-179 Clausen, Mariannese Clausen, Karl

Claussen, SophusFra Ekbàtana til Klareboderne. En brevbog om Sophus Claussen og hans forlæggere. Udg. af Frans Las-

son . . . PD 1985 174-184 – Lyrik 1-9. Udg. af Jørgen Hunosøe (bind 8 og 9 under med-

virken af Knud Bjarne Gjesing) . . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve I-II.

Udg. af Frans Lasson . . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og Inger Nielsen. Breve fra et venskab.

Udg. af Frans Lasson . . . PD 1985 174-184 – Valfart. Med efterskrift af Bo Hakon Jørgensen . . . PD 1985 174-184 Columbus i Himmerland. Red. af Helene Kragh-Jacobsen og

Aage Jørgensen . . . PH 1995 210-224 Crowley, Daniel J. I Could Talk Old-Story Good . . . . BH 1972 136-138 Dahl, Per (udg.) Vilh. Andersen: Om at skrive den danske

ånds historie . . . FJBJ 1988 182-185 Dahlerup, Pil Dansk litteratur: Middelalder. 1. Religiøs littera-

tur. 2. Verdslig litteratur . . . FC 1999 188-197 – Liv og lyst. Artikler og essays. . . FLN 1988 190-191 – Det moderne gennembruds kvinder . . . ABR 1985 168-174

Anmeldte bøger Bredsdorff – Dahlerup · 29

(30)

Dal, Ease Dal, Erik

Dal, Erik Samlet og spredt om folkeviser . . . . JL 1978 155-157 Dal, Erikog Ea Dal (udg.) 111 danske salmer . . . . LLA 1983 131-134 Dal, Erikog Povl Skårup The Ages of Man and the Months of

the Year . . . EP 1981 138-139 Dalager, Stigog Anne-Marie Mai Danske kvindelige forfatte-

re I-II . . . JB, HH,

MK 1983 144-152

Dam, Poul Grundtvig-tekster i sangbøgerne med særligt hen-

blik på højskolesangen . . . FLN 1993 172-183 Damsgaard Olsen, Thorkil, Niels Lund, Iørn Piø, Anne E.

Jensenog Kr. Peder Moesgaard Bibliografisk supplement

til Oluf Friis Den danske Litteraturs Historie Bind I . . . FLN 1979 149-150 The DANLEX-GROUP Descriptive Tools for Processing of

Dictionary Data . . . VHP 1988 192-193 Danmarks gamle Ordsprog 1:1,1:2 og II. Udg. af Iver Kjær og

John Kousgård Sørensen . . . SBV 1981 118-121 – IV. Udg. af Iver Kjær, John Kousgård Sørensen og Niels

Werner Frederiksen . . . NHaa 1989 157-173 – V. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen . . . NHaa 1983 139-144 Dansk barokdigtning 1600-1750 ved Erik Sønderholm I-II . . . AaK 1975 117-128 Dansk Identitetshistorie, bd. 1. Fædreland og modersmål 1536-

1789. Red. af Ole Feldbæk . . . NHaa 1992 177-188 Dansk rigssprog, en beskrivelse fra 1700-tallet, Gl.kgl.Saml.

789 fol. ved Caroline C. Henriksen . . . MBL 1979 171-172 Dansk-tysk ordbog, Munksgaard . . . LHE 1992 149-153 Danske Folkeviser og Melodier, samlede af Fr. Sneedorff-

Birch. Første Pentade . . . JL 1978 157-158 Den Danske Ordbog. Udgivet af Det Danske Sprog- og Littera-

turselskab og Gyldendal. Bd. 1: A-D, 2003. Bd. 2: E-H,

2004 . . . KMP 2004 171-183 Danske runeindskrifter. Udg. af Niels Åge Nielsen . . . KMN 1985 148-155 Danske trylleeventyr. Udvalgte af Bengt Holbek. Bearbejdet

af Lisbeth Jensen . . . LPR 1990 163-168 Dass, Petter Samlede verker I-II ved Kjell Heggelund et al. . . FLN 1982 147-151 Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien V,1 . . . ED 1967 131-132 – V,2 . . . IP 1969 112-114 – VI,1-2 . . . ED 1977 192-193 Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien I-II . . . ED 1969 115 Dissing, Børgeog Sigrid Helles Dansk-dansk ordbog . . . . PLH 1989 187-190 Doctor, Jens Aage Herrens billeder. Borgerlig digtning I . . . . . KBG 1979 157-162 – (udg.) Hans Christensen Sthen: Kort Vending . . . AEJ 1976 104-114 Dorotheæ Komedie. Udg. af Ejgil Søholm . . . AEJ 1976 104-114 Draumkvedet. Indl. af Olav Bø . . . ED 1976 158-159 Draumkvæde. Udg. af Michael Barnes . . . ED 1976 158-159 Dreyer, Kirsten (udg.) H.C. Andersens brevveksling med

Lucie og B.S. Ingemann I-III . . . SA 1999 230-232

30 · Dal – Dreyer Anmeldte bøger

(31)

– (udg.) Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech.

I-III . . . LT 1996 194-199 Düwel, Klaus Runenkunde . . . . KMN 1984 138-140 Der dänische Gesamtstaat. Kopenhagen – Kiel – Altona. Red.

af Klaus Bohnen og Sven-Aage Jørgensen . . . HK 1993 150-156 Eddy, Beverly Driver Karin Michaëlis. Kaleidoskop des Her-

zens. Eine Biographie . . . PH 2004 191-202 Engelbrecht, Tomog René Herring Sophus Claussen. En

bibliografi 1882-1981 . . . ED 1983 152-154 Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen

und vergleichenden Erzählforschung . . . BH 1981 110-114 Espegaard, Arne Liv og sprog på svundne tiders Læsø . . . . MBL 1982 173-174 Estienne, Robert Summarier over Bibelen. Oversat af Petrus

Parvus. Med efterskrift af Niels Knud Andersen, Allan

Karker og Erik Dal . . . KMN 1980 174-175 Et hundrede udvalgte danske viser ved Jørgen Lorenzen . . . SHR 1976 151-154 European Folk Ballads. Red. af Erich Seemann et al. . . . IP 1969 115-117 von Eyben, Merete Karin Michaëlis. Incest as Metaphor and

the Illusion of Romantic Love . . . PH 2004 191-202 Fafner, Jørgen Dansk Vershistorie 1 (Dansk Verskunst II,1) . . SA 2002 207-221 – Dansk Vershistorie 2 (Dansk Verskunst II,2) . . . SA 2002 207-221 – Digt og Form (Dansk Verskunst I) . . . SA 2002 207-221 – Retorik. Klassisk og moderne . . . ML 1979 172-174 – Tanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa . . . NHaa 1983 127-131 Falster, Christian Satirer 1720-42 I-II. Udg. af Aage Schiøttz-

Christensen . . . JKA 1984 142-148 Familieliv på »Liljebjerget« i Ribe omkring 1600 belyst gen-

nem breve ved Bue Kaae . . . PLH 1984 141-142 Fenger, Henning Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder . . UA 1978 165-167 Fischer-Jørgensen, Eli Tryk i ældre Dansk. Sammensætnin-

ger og Afledninger . . . VAP 2002 203-207 Fjord Jensen, Johan Efter guldalderkonstruktionens sammen-

brud I-III . . . PH 1983 165-174 Fjord Jensen, Johan, Morten Møller, Toni Nielsenog Jør-

gen Stigel Dansk litteraturhistorie 4. Patriotismens tid 1746-

1807 . . . FLN 1984 148-158 Folk og kultur. Årbog 1972 . . . SHR 1974 157-158 Forskningsprofiler. Red. af Bente Holmberg, Britta Olrik Fre-

deriksen og Hanne Ruus . . . HJ 1991 219-222 Fra den Stundesløse til Gorm den Gamle. Maskinmesterop-

tegnelser fra Det Kgl. Teater 1782-1785. Udg. af Else Bojsen CCH 1984 159-163 The Frank C. Brown Collection of North Carolina Folklore

I-VII . . . ED, IP 1967 117-124 Frederiksen, Niels Wernerse Kjær, Iver

Friese, Wilhelm Nordische Barock-Dichtung . . . . ES 1971 138-142

Anmeldte bøger Düwel – Friese · 31

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

1774 skødede Knud Andersen den ene af disse Gaarde, den, der senere kaldes Solevadgaard, til sin Stedsøn Jørgen Henriksen, hvis anden Hustru var Anna Nielsdatter fra Nr.. 7),

Laurits Christian Hansen 1822-1907 : en præstesøns beskrivelse af Slangerup / redaktion: Knud Skaaning ; fotograf: Jørgen Lund ; øvrige illustrationer: Laurits Christian

Stednavn. Ejerens eller Brugerens Navn. Grdfæster Erik Hansen... Søren Nielsen ... Jørgen Madsen ... Lars Andersen ... Lars Jensen ... Jørgen Nielsen ... Lars Larsens

Hansen, Knud Jørgen Svenning (trafikmedhjælper Ove Vilhelm Jørgen H. Færø Amt, 32 dommerfuldm. juni 35 dommerfuldm. april 37 dommerfuldm. telefonistinde Anna Marie Lassen,

Søren Jørgensen, Maren Nielsdatter, Maren Jensdatter, Bskby.: Laurits Frederiksen, Rasmus Nielsen, Jørgen Jørgensen, Mette Sørensdatter, Raunsborg: Jørgen Sørensen, Breet:

Jørgen Jensen holdt ham over Daaben, Christen Madsen, Friedrich Christian og Kirsten Christians- datter vare Faddere (Kbg.)... og for ikke at sige for meget, ikke saa velartet

Kirstine Marie Niels Jensen ~ Karen Nielsdatter Mariane ~ Jeppe Ørgaard Jens Jørgen Jensen ~ Ane Pedersdatter Ane Jensdatter ~ Anders Lund Else Kathrine Christen Vad ~

dom invocavit blev døbt Søren Iversens barn i Hornum kaldet Jens, susc Anne Knuds faddere var Jørgen Hansen, Jørgen Sørensen Anders Nielsens hustru Rasmus Nielsens hustru