• Ingen resultater fundet

189L N°8.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "189L N°8."

Copied!
8
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

189L Anmeldelser, bekjendtgjorte i Berlingske Tidende Augnst llaaned.

O

N°8.

Kjøbeiiliavii.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angive Siderne, livor Anmeldel­

serne findes).

Allgemeine Eenten-Capi­

tal- nnd Lebensversi- cherungsbank Teutonia, Actieselskabet, 88.

Bloch, K. C., & Co., 88.

Bock & Co., 87.

Bdhncke, W., & Co., 88.

Central-Express, Chr.

Tranekjær, 88.

Finne, A. M., 88.

Flindt, Drost & Co., 87.

Garman72s, L., Efter­

følger, 88.

Hansen, L., & Co., 88.

Have- og Markfrøcon- toret Hermati A. Jen­

sen, 88.

Hellerung, J. H, H.

Gamst og H. C. Lunds Efterfølger, 88.

Hey, F. W., 88.

Idstedgades centrale Ma­

nufakturdepot ved Vil­

helmine Petersen, 87.

Jensen og Langebek Pe­

tersens kemisk-tekniske Fabriker limiteret, 88.

Jemen, S. Chr., 87.

Kjøbenhavns Frøkontrol ved H. Jeppesen, 88.

Kjøbenhavns Sukkervare­

fabrik, 87.

Kjøbenhavns Sukkervare­

fabrik ved Axel Miinz- berg, 87.

Krogh & Dahl, 87.

Meyers, Mich., Søn, 87.

Møller & Co., 88.

Neergaards, V., Efter­

følger, 88.

Neergaards, V., Efter­

følger: Søstrene Si­

monsen, 88.

Neumatm & Møller, 87.

Nielsen & Winther, 88.

Petersens, J., C entr al- Depot, 88.

Pilestrædes Magasin for Kaaber og Overstykker ved Wilhelm Jensen, 88. _

Skotøjsfabrikken Skandi­

navien ved C. H. Friis, 88. _

Skotøjsfabrikken Skandi­

navien ved J. Chri­

stensen, 88.

Tuborgs Fabrikker, Ac­

tieselskabet, 88.

Pirmaet Neimianii & Møller driver Handel; Bertel Peter Neumann og Carl Johan Ludvig; Møller ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet S. Chr. Jensen har meddelt Vilhelm Dahl Procura.

Firmaet Kjøbenhavns Sukkervare- fabrik er hævet.

Axel Ainert MUnzberg driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Sukkervarefabrik ved Axel Miinzberg.

Frederikke Vilhelmine Petersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Idstedgades centrale Manufaktur- depot ved Vilhelmine Petersen; Vithus Friderichsen har Procura.

Firmaet Bock & Co. er hævet.

Firmaet Krogh & Dahl driver Handel;

Christian Peter Laurits Krogh og Niels Aage Dahl ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Mich- Meyers Søn har meddelt Holger Martin Meyer Procura.

Firmaet Flindt, Drost & Co. har med­

delt Fritz Valentin Drost Procura.

14

(2)

Peter Nicolai Holst er indtraadt som ansvarlig Deltager i Firmaet Nielsen &

AViiitlier.

Alette Margaretlie Finne driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. M. Finne.

Lonis Julius August Grasslioff driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet L. Gai manus Efterfølger.

Herman August Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Have- og Markfrøcontoret Herman A.

Jensen.

Lauritz Wilhelm Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Pilestrædes Magasin for Kaaher og Over­

stykker ved Willielni Jensen.

Kjøbenhavns Magistrat, den 14de August 1891.

Firmaet W. Biilincke & €o. driver Livs- og Livrenteforsikringsagentur for Ac- tieselskahet Allgemeine Renten-Capital- und Lebensversiclierungshank Teutonia i Leipzig, hvis Vedta^gter ere af 18de Juni 1887. Actiecapitalen er 1,800,000 Reichs- mark, fordelt paa Actier å 3,000 Eeichs- mark, lydende paa Navn; 25 pCt. er ind­

betalt; Resten indbetales paa Anfordring.

Bekjendtgjørelser ske i Deutscher Reichs- anzeiger og Leipziger Tageblatt eller et andet Blad efter nærmere Bestemmelse.

Firmaet W. Båhncke & C o. er Bestyrelse for Danmark og har Ret til at undertegne.

Procura have €lara Caroline Therese Marie Rahneke, født Jewe, Emil Martin Wilhelm Ralincke og Albert Christian Wilhelm Biilincke.

Firmaet L. Hansen & Co. har tilbage­

kaldt den Jørgen Nielsen givne Procura og meddelt Hans Julius Hansen Procura.

Firmaet V. Neergaards Efterfølger er hævet.

Firmaet V. Neergaards Efterfølger:

Søstrene Simonsen driver Handel; Frede­

rikke Simonsen og Cecilie Simonsen ere de ansvarlige Deltagere.

Frederik Larsen Hey driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet F. W. Hey.

Firmaet Skotøisfabrikken Skandina­

vien ved J. Christensen er hævet.

Christian Højriis Friis driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Skotøisfabrikken Skandinavien ved C. H. Friis.

Carl Adolph Johanssen er udtraadt af Bestyrelsen for Selskabet .lensen og Lange- bek Petersens kemisk-tekniske Fabriker limiteret, hvorefter Frederik Vilhelm Langebek Petersen er eneberettiget til at tegne Firmaet.

Vilhelm Ludvig Helleruiig og Albert Georg Hellerung ere indtraadte som an­

svarlige og til Underskrift berettigede Del­

tagere i Firmaet J. H. Helleruiig, H. Gamst og H. C. Lunds Efterfølger, hvorved den dem af Firmaet meddelte Procura er bort­

falden.

Firmaet Møller & Co. driver Haand- værk; Peter Carl Christian Møller og Victor Hansen ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet »Ceutral-Express«, Chr. Trane­

kjær er hævet.

Actiesel skabet Tuborg's Fabrikker har tilbagekaldt den August Klein i Forening med Otto Philip Heynian givne Procura og meddelt Sidstnævnte i Forening med enten Benny Dessau eller August Stybe Procura.

Henrik Jeppesen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Frøkontrol ved H. Jeppesen.

Firmaet K. C. Bloch & Co. er hævet.

Jens Petersen driver Fabrikation som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: J.

Petersens Central-Depot.

Kjøbenhavns Magistrat, den 29de August 1891.

Kjøbenhavns Amt.

Frederiksberg.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. er anmeldt, at Carl Frederik Wagner som eneste og ansvarlige Indehaver driver

(3)

Fabrikationsvirksomhed paa Frederiksberg imder Firma »l)amp-BIiks|)olepibefabrik ved C. F. AVagiier«. 0. V. Jørgensen bar Procura.

Frederiksberg Birk, den 19de August 1891.

C. Ingerslev.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Overensstemmende med Loven om Han­

delsregistre m. V. af 1ste Marts 1889 be- kjendtgjøres herved, at jeg under 19de ds.

bar modtaget Anmeldelse fra Actieselskabet

»Tuborg Fabriker« om, at den August Klein i Forening med Otto Philip Ileyinan meddelte Procura er tilbagekaldt, samt at Otto Philip Heynian har erholdt Pro­

cura i Forening med enten BennyfDessau eller August Stybe.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 21de Au­

gust 1891.

V. Oldenburg.

Leire Herred.

Vedtægterne for Actieselskabet »Fælles­

bageriet for Onsager og Omegn« ere for­

andrede saaledes, at Bestyrelsen kun be- staar af 2 Mænd, nemlig Gaardeier Hans Donnergaard og Ole Christian Jørgensen, begge af Onsager, der begge hæfte solidarisk for Selskabets Forpligtelser og ere beret­

tigede til i Forening at tegne Firmaet.

Actiecapitalen, 2,000 Kr., er fuldt indbetalt, og Bekjendtgjørelser ske fremtidig ikke i offentlige Tidender.

Leire Herred, den 25de August 1891.

11. Dahlerup.

Frederiksborg Amt

I var Medlem af Bestyrelsen for Sparekassen for Helsingør og Omegn, er afgaaet ved

i Døden.

S Hvilket herved bekjendtgjøres.

Helsifigørs_Magistrat,'2den 8de August 1891.

Fh. Rosenstand.

Frederikssund.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. er det hertil an­

meldt, at Hans Peter Hansen under Firma

»Hansens Herreeqviperingshaiidel« driver D e t a i l h a n d e l i F r e d e r i k s s u n d m e d H a n s Peter Hansen som eneste ansvarlig Indehaver og Lars Hansen som Procurist.

Byfogedcontoiret i Fi'ederikssund, den 1ste Au­

gust 1891.

Baller, const.

Holbæk Amt.

Holbæk.

I Continuation af Contoirets Bekjendt- gjørelse af 1ste Juli d. A., der hndes op­

taget i »Berlingske Tidende«s Nr. 151, angaaende en til Handelsregistret modtagen Anmeldelse fra Actieselskabet Arbeidernes Fællesbageri for Holbæ'k og Omegn be­

kjendtgjøres herved, at Actieselskabets Ved­

tægter ere daterede 15de Februar 1891.

Holbæk Borgmestercontoir, den 19de August 1891.

6r. Scheel, const.

Dragsholm Birk.

I Bestyrelsen for Asnæs Sogns Spare- og Laanel^asse er fratraadt Gaardeierne Niels Peter Adolf Petersen og Peter Niel­

sen af Asnæs og istedetfor tiltraadt Bødker Hans Jensen og Boelsmand Hans Nielsen, Asnæs.

Dragsholm Birks Contoir, den 31te Juli 1891.

Jacobsen.

Helsingør.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1ste Marts 1889 er det under D. D. for Magistraten anmeldt, at Consul Louis Christian Eyben Schierbeck, der

(4)

Sorø Amt.

Ringsted.

I Henhold til Lov om Firma og Pro- cura af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Amneldelse fra Actie- selskahet »Folketidendes Bo^^trykkeri i Ringsted«,om at G aardeierne Peder Andersen, Jydstrup, og Jens Nielsen af Sigersted samt Boghandler N. P. Hansen af Ringsted ere udtraadte af Bestyrelsen for nævnte Sel­

skab, og i Stedet ere indtraadte: Lauds- thingsmand, Gaardeier Christian Nielsen, Skuderløse, Gaardeier Peder Uansen, Ørs- levvester, og Lærer Jens Christensen af Tolstrup. Formand for Bestyrelsen er Gaardeier Peder Rasmussen, Krøierup. Ret til at tegne Firmaet har Formanden i For­

ening med et Medlem af Bestyrelsen. Pro- cura har Factor Henrik Joliannes Christen­

sen af Ringsted. Den Redacteur Hans Glud sammesteds meddelte Procura er tilbagekaldt.

Ringsted Byfogedcontoir, den 5te August 1891.

Thalhitzer.

I Henhold til Lov om Firma og Pro­

cura af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Redacteur, Cand. juris Hans Christian Adam Glud af Ringsted Amtstuegaard driver Bog­

trykkeri i Ringsted Kjøbstad under Firma

»Venstres Folkeblads Bogtrykkeri ved H.

Glud«, og at han er eneste til Underskrift berettigede Indehaver af Firmaet.

Ringsted Byfogedcontoir, den 2Gde August 1891, Thalhitzer.

Præstø Amt.

Næstved.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg fra Bestyrelsen for Actie- selskahet Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegn har modtaget Anmel­

delse om, at Bestyrelsesmedlem, Maler­

mester Ernst Frederik Kann er afgaaet

ved Døden, og at i 'hans Sted er Brygger Mads Nielsen i Næstved valgt som Besty­

relsesmedlem.

Næstved Borgmestercontoir, den 1ste August 1891.

C. Salicath.

Vordingborg.

I Forbindelse med Firma-Bekjendt- gjørelsen for »Actieselskabet Dampskibs selskabet Vordingborg« bekjendtgjøres tillige, at Bekjendtgjørelser til Selskabets Medlemmer skulle ske i Vordingborg Avis.

Byfogedcontoiret i Vordingborg, den 24de Au­

gust 1891.

Friderichscn.

Bornholm.

Nexø.

Bestyrelsen for Sparekassen for Nexø, Svaneke og Omegn har under Ilte d. M.

anmeldt, at Kjøbmand M. Sonne i Svaneke er afgaaet ved Døden, samt at fhv. Skibs­

fører J. A. Dam sammesteds er valgt i hans Sted til Medlem af Sparekassebestyrelsen.

By- og Herredsfogedcontoiret i Nexø, den 1.5de August 1891.

J. Fr. Petersen.

Odense Amt.

Odense.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Indehaveren af Firmaet

»F. Hey«, Vinhandler Frederik Wil­

helm Hey er afgaaet ved Døden, samt at Firmaet uforandret fortsættes af den Afdødes Søn, Frederik Larsen Hey, som eneste ansvarlig og til Underskrift berettigede Del­

tager. Johanne Reitzel og Anders Nielsen have Collectivprocura.

Magistraten i Odense, den 12tc August 1891.

S. J. Warherg, const,

(5)

Middelfart.

Ifølge Anmeldelse af D. D. er Peter Anthon Poulsen udtraadt af det under if5de Septbr. 1889 anmeldte Firma »Middelfart Gjødiiiiigs- og Foderstofsforretning«.

Middelfart Byfogedcontoir, deu 7de August 1891.

I Byfogdens Fraværelse:

N. J. Nielsen^ const.

Ifølge Anmeldelse af D. D. er Peter Salling udtraadt af Firmaet »P. Salling« i Middelfart, der fremtidig fortsættes af Carl Julius Salling som eneste Indehaver.

Middelfart Byfogedcontoir, den 8de August 1891.

I Byfogdens Fraværelse:

N. J. Nielsen^ const.

Svendborg Amt.

Svendborg.

Det er idag for mig anmeldt, at Kjøb- mand og Fabrikant (leorg Heinrich Elley tilbagekalder den Sally v. Halle Philipson under 15de September f. A. meddelte Pro- cura.

Borgmestercontoiret i Svendborg, deu 15de Au­

gust 1891.

Lund.

Lolland og Falster.

Nakskov.

Overensstemmende med Lov om Han­

delsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 er det Dags Dato for mig anmeldt, at Kjøb- mand Johan Bauer er indtraadt i Actie- selskabet Nakskov Telephonselskabs Be­

styrelse istedetfor Consul Cr. Bøttern, som er afgaaet ved Døden.

Nakskov Borgmestercontoir, den 19de August 1891.

C. Hastnq), const.

Saxkjøbing.

1 Overensstemmelse med Lov om Han­

delsregistre, Firma og Procura af 1ste Marts 1889 er det for mig- anmeldt, at Hans Peter Diiniont Rasmussen og Olaf Erhart Rasmussen i Saxkjøbing drive Forretning som Uhr- og Instrumentmagere sammesteds

under Firma »Brødrene Rasmussen«.

Saxkjøbing Borgmestercontoir, den 19de August 1891.

Mangor.

Aalborg Amt.

Aalborg.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. er der for under­

skrevne Magistrat sket Anmeldelse fra Consul, Kjøbmand Hans Holm, Indehaver af Firmaet »Manufactur-Union i Aalborg Yed Hans Holm« heri Byen om, at den Preben Schack Nellemann meddelte Pro­

cura er tilbagekaldt. Hvilket herved be- kjendtgjøres.

Aalborg Magistrat, den 5tc August 1891.

F. Simony.

Helium og Hindsted Herreder.

Det bekjendtgiøres herved, at Besty­

relsen for Skørping-Fræer Pastorats Spare- og Laanekasse i Henhold til Lov af 1ste.

Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Procura Dags Dato har anmeldt for mig, at Gaardmand Niels Jensen af Seilstrup og Gaardbestyrer Anders Asp af Fræer ere udtraadte af Bestyrelsen, og at Gaard­

bestyrer Anders Pedersen af Seilstrup og Gaardbestyrer Jens Hansen af Fræer ere indtraadte i Bestyrelsen som Suppleanter.

Hellum-Hindsted Herreders Contoir i Terndrup, den 17de August 1891.

FaurhoU.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Overensstemmende med Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg

(6)

fra Bestyrelsen af Actieselskahet »Landbo- j spare- Discoiitokasseii i Iljørriii;?«

under 25de d. M. har modtaget Anmeldelse om, at Gaardeierne Clir. Frederiksen, Mads P. Jensen og Niels Svendsen ere udtraadte af Directionen, der igjen i Henhold til Valg paa Generalforsamlingen 18de Juli d. A.

er tiltraadt af Gaardeierne Knud Madsen, Fjerritslev, St. Olai Sogn, Søren Steffensen, Gjurup, St. Hans Sogn, og Sognefoged Christen Nielsen, Nørre Mølle, Skallerup Sogn.

Byfogedcoutoiret i Hjørring, deii 26de August 1891.

Kampmann.

Overensstemmende med Lov af 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres herved, at jeg f r a E n k e f r u K i r s t i n e M e l s e n , f ø d t J e n s e n , boende i Hjørring, den 25de d. M. har modtaget Anmeldelse om, at hun fortsætter sin under 10de d. M. afdøde Mands, Kjøb- mand Christian Marinus Nielsens under Firma »Manufactur-Union«, C. M. Nielsen i Hjørring førte Forretning — Handel og Haandværk — uforandret.

Byfogedcoutoiret i Hjørring, deu 2Gde August 1891.

Kampmann.

Børglum Herred.

Ifølge modtagen Anmeldelse fra Be­

styrelsen for TolstrHp-Stenum Spare- og Laanekasse er Gaardeier Julius Jensen af Vibsig udtraadt af og Huseier Frantz Obel af Rykind i Tolstrup indtraadt i nævnte Bestyrelse.

Børghim Herred, den 26de August 1891.

Gulstad.

Thisted Amt.

Thisted.

Overensstemmende med Lov om Han­

delsregistre af 1ste Marts 1889 hekjendt­

gjøres herved, at Bestyrelsen for Spare­

kassen for Thisted Amt, hersteds, har an­

meldt, at Medlem af Directionen, Havne­

foged, Dannebrogsmand J. I\ Kløvborg af Thisted under 28de Mai 1891 er afgaaet ved Døden, og at Grosserer Vilhelm Win-

chell, ligeledes af Thisted, under 17de f. M.

istedetfor er valgt som Medlem af Besty­

relsen for ovennævnte Sparekasse.

Borgmestercontoiret i Thisted, den 20de Au gust 1891.

Clausen.

Viborg Amt.

Viborg.

I Henhold til Loven af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre ni. v. er hertil anmeldt, at den af Actieselskabet »Actiebryggeriet Odin« drevne Fabriksvirksomhed i Viborg er ophørt.

Viborg Kjøbstads Magistrat, den 10de August 1891.

Bruhn.

I Henhold til Loven af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. er hertil anmeldt, at Grossererne Jacob Anthon Mortensen og Jens Ludvig Joachim Kaaber i Kjøben- havn drive F'abriksdrift i Viborg under Firma »Bryggeriet Odin ved Mortensen og Kaaber«.

Viborg Kjøbstads Magistrat, deu 8de August 1891.

Bruhn.

Middelsom og Sønderlyng Herreder.

Efter Anmeldelse af Bestyrelsen for Vestervelling-Skiern Spare- og Laane­

kasse ere Gaardeierne Niels Vestergaard af Løvskal og Søren Braad sammesteds ud­

traadte af Bestyrelsen og i deres Sted ind- traadte Gaardeierne Laust Jensen og Søren Vestergaard, begge af Løvskal.

Middelsom-Sønderlyng Herredscontoir, deu 8de August 1891.

C. Faber.

Aarhus Amt.

Silkeborg Birk.

I Henhold til Firmaloven af" 1ste Marts 1889 hekjendtgjøres det herved, at Adjunct

(7)

Valdemar Kaiiariis-Klein af Kolding, som eneste og myndig Arving efter afdøde Jern­

støber H. C. Zeltner af Silkeborg, Dags Dato har anmeldt, at han under Firma

»Zeltners Jernstøl)eri« fortsætter den af bemeldte Afdøde hidtil drevne Fabriksvirk- somhed i Silkeborg, at han er eneste an­

svarlig Indehaver af Forretningen, og at Forretningscontoiret er i Silkeborg.

Silkeborg Birk, den 31te Juli 1891.

Adler Lund.

I Henhold til Lov 1ste Marts 1889 om Firma m. v., bekjendtgjøres herved, at Kjøbmand Frode Arntzeil, Indehaver af Firmaet »Frode Ariitzen & Co.« i Silkeborg Dags Dato har anmeldt, at han har givet Hr. Ludvig Andersen Fuldmagt til som Procurist at handle paa Firmaets Vegne og tegne dette.

Silkeborg Birk, den Ilte August 1891.

I B. F.

Oscar Lund.

Randers Amt.

Nørhald, Galten og Støvring Herreder.

Niels Andersen Ladefoged, boende i Ødum, har under D. D. anmeldt, at Be­

tegnelsen af det af ham som ansvarlig Indehaver drevne og til Handelsregistret under 26de Mai d. A. anmeldte Comman- ditistselskab rettelig er: »Ødum Colonial- og Productliandel ved N. Andersen Lade­

foged & Co.«

Nørhald m. fl. Herreders Contoir, Randers, den 8de August 1891.

J. Feddersen, const.

Veile Amt.

Kolding Herred.

For Undertegnede er anmeldt, at For­

pagter Laus Olesen Juhl er udtraadt af Bestyrelsen for »S. Bjært og Veistrup Sognes Sparekasse«, og at i hans Sted er ind- traadt Gaardeier Rasmus Mikkelsen Føns af Agtrup.

Kolding Herredscontoir, den Ilte August 1891.

F. Nyholm, const.

(8)

I

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene,

udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning, koster fra

1ste Januar 1891 kun 2 Kroner aarlig.

Den bringer den eneste fuldstændige, med Eegister forsynede Samling af Firma- Anmeldelser for hele Landet og udkommer hver Maaned. Til Samlingen leveres der 2 Aarsregistre, et over Firmaer og et over Personer, og i det førstnævnte Aarsregister medoptages ^tadig^ samtlig^e Firmaer fra Udliggere Aargange med [fornøden Henvisning til disse.

Abonnement modtages paa alle Postkontorer, i samtlige Bog^lader og hos Hovedkommissionæreme V. Thaning & Appel, Kjøbmagergade Nr. 16.

A arg'aiig'eii faas gjennem alle Boglader for 4 Kr., Aarg;*aii^e]i 1H90 for 2 Kr., begge med Registre.

Nr. 8 for 1891, 1 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 8de September.

Udgiver: Assistent i Justitsministeriet Hovedkommissionær: F. Thaning é Appel, M. P. Friis, Østervoldgade 8. K. Kjøbmagergade 16. K.

Kjøbenhavn 1891. — Trykt hos J. H. SchuJtz.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jensen, Niels Martin: ‘Carl Nielsens Musik i ny skikkelse – en samlet udgave af hans værker’ [Carl Nielsen’s music in a new guise: a complete edition of his works], Espansiva

Erik Hansen af Frederiksberg kommune driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Prisma v/ E.. Prokura er meddelt Vera

Carl Erik Christensen af Virum driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet:. „Christensen &

Schou, sidstnævnte af Charlottenlund, er de ansvarlige Deltagere. Adolph Dannin driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CI- GARETFABRIKEN WARWICHS

Ejvind Henry Larsen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Combi-print vj E. Prokura er meddelt Henny Larsen af

ter Albinus Jørgensen som fuldt ansvarlige Deltagere, der er berettiget til hver for sig at tegne Firmaet. Niels Laurits Felsby af Odense driver Handel i Odense