• Ingen resultater fundet

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen"

Copied!
104
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

   

Strategisk  analyse  og  værdiansættelse  af    LEGO  Koncernen  

                       

Forfatter:  Nikolina  Eyðbjørnsdóttir  

  Vejleder:  Jesper  Banghøj  

 

   

 

Copenhagen  Business  School   HD(R)  2010

(2)

 

Indholdsfortegnelse  

 

Forkortelser...5  

1  Indledning...6  

1.2  Valg  af  virksomhed...7  

1.3  Virkomhedsbeskrivelse  af  LEGO ...7  

1.3.1  Historien  kort  fortalt ...7  

1.3.2  Koncernoversigt ...10  

2  Problemformulering...12  

2.1  Problemstilling ...12  

2.2  Afgrænsning...13  

2.3  Opgavestruktur ...14  

2.4  Model-­‐  og  metodevalg ...14  

2.4.1  Metode...14  

2.4.2  Model ...15  

2.4.2.1  Strategisk  analyse ...16  

2.4.2.2  Regnskabsanalyse ...16  

2.4.2.3  Værdiansættelse...17  

3  Strategisk  analyse...17  

3.1  Eksterne  forhold...17  

3.1.1  Analyse  på  samfundsniveau  -­‐  PEST ...17  

3.1.1.1  Politiske  og  lovgivningsmæssige  forhold ...18  

3.1.1.2  Økonomiske  og  demografiske  forhold...19  

3.1.1.3  Sociale  og  kulturelle  forhold ...22  

3.1.1.4  Teknologiske  og  miljømæssige  forhold...25  

3.1.1.5  Kritik  af  PEST  analysen ...27  

3.1.1.6  Opsummering  af  PEST...27  

3.1.2  Analyse  på  brancheniveau  –  Porters  Five  Forces ...28  

3.1.2.1  Konkurrencesituationen  i  branchen...29  

3.1.2.2  Truslen  fra  nye  konkurrenter ...31  

3.1.2.3  Truslen  fra  substituerende  produkter...32  

3.1.2.4  Kundernes  forhandlingskraft ...32  

3.1.2.5  Leverandørernes  forhandlingskraft ...34  

3.1.1.5  Kritik  af    Porters  Five  Forces...34  

3.2  Interne  forhold...35  

3.2.1  McKinseys  7-­‐S-­‐model ...35  

3.2.1.1  Shared  Values ...36  

3.2.1.2  Strategy...36  

3.2.1.3  Structure ...37  

3.2.1.4  Systems ...38  

3.2.1.5  Style ...38  

3.2.1.6  Staff...39  

3.2.1.7  Skills ...39  

3.2.2  Kernekompetencer...40  

3.3  SWOT ...41  

3.3.1  Styrker ...42  

3.3.2  Svagheder...43  

3.3.3  Muligheder ...43  

(3)

3.3.4  Trusler ...44  

3.4  Sammenfatning  på  den  strategiske  analyse ...44  

Eksterne  forhold...44  

Interne  forhold ...46  

4  Strategiske  intentioner ...46  

4.1  Vision ...47  

4.2  Mission ...49  

4.3  LEGO  koncernens  retning  for  fremtiden...51  

4.3.1  Fase  1,  2004  –  2005...52  

4.3.2  Fase  2,  2006  –  2007...52  

4.3.3  Fase  3,  2008  –  2010...54  

4.4  Sammenfatning  af  de  strategiske  intentioner ...55  

5  Regnskabsanalyse...55  

5.1  Revisionspåtegning ...56  

5.2  Anvendt  regnskabspraksis...57  

5.3  Tilpasninger  til  regnskabstal  for  2005 ...57  

5.4  Reformuleringer...58  

5.4.1  Egenkapitalopgørelse ...58  

5.4.2  Balance ...59  

5.4.3  Resultatopgørelse...60  

5.5  Rentabilitetsanalyse...62  

5.5.1  Egenkapitalforrentning...62  

5.5.2  Niveau  1...63  

5.5.2.1  ROIC ...63  

5.5.2.2  FGEAR  og  SPREAD ...64  

5.5.3  Niveau  2...65  

5.5.5.1  Overskudsgrad  OG ...65  

5.5.5.2  (Netto)aktivernes  omsætningshastighed  AOH ...66  

5.5.5.3  Sammenhængen  mellem  OG  og  AOH...67  

5.6  Sammenfatning  af  regnskabsanalysen...68  

6  Budget...69  

6.1  Budgetperiode ...69  

6.2  Budgettering  af  salgsvæksten...71  

6.3  Budgettering  af  overskudsgraden...71  

6.4  Budgettering  af  andet  driftsoverskud ...72  

6.5  Budgettering  af  aktivernes  omsætningshastighed ...72  

6.6  Sammenfatning  af  budgetteringen ...72  

7  Værdiansættelse...73  

7.1  FCFF-­‐modellen...73  

7.2  RIDO-­‐modellen...74  

7.3  Fastlæggelse  af  diskonteringsfaktoren...75  

7.3.1.  Ejernes  afkastkrav ...76  

7.3.1.2  Risikofri  rente  (rf) ...77  

7.3.1.3  Markedets  risikopræmie  (E(rm)  –  rf)...77  

7.3.1.4  Beta  (β)...78  

7.3.2  Långivernes  afkastkrav ...78  

7.3.2.1  Effektiv  rente  af  gældsomkostninger  (kg) ...78  

7.3.2.2  Selskabsskatteprocent  (t)...79  

7.3.3  Markedsværdi  af  egenkapital  (V0E)...79  

7.3.4  Netto  rentebærende  gæld  (V0NFF)...79  

(4)

7.3.5  Udregning  af  wacc...79  

7.4  Værdiansættelse  efter  FCFF-­‐modellen...80  

7.5  Værdiansættelse  efter  RIDO-­‐modellen ...81  

7.6  Sammenfatning  af  værdiansættelsen ...81  

8  Konklusion...82  

Litteraturfortegnelse ...87  

Bilag ...91    

 

(5)

Forkortelser  

 

AG  /  ROIC     Afkast  på  netto  driftsaktiver  

AOH       Aktivernes  omsætningshastighed  

β       Systematisk  risiko  

CAPM       Capital  Asset  Pricing  Model   DA  /  DF     Driftsaktiver  /  Driftsforpligtelser  

DO       Driftsoverskud  

EK       Egenkapital  (NDA  –  NFF)  

E(rm)       Forventet  afkast  ved  investering  i  markedporteføljen   FA  /  FF     Finansielle  aktiver  /  Finansielle  forpligtelser  

FCFF       Frit  cash  flow  til  virksomheden  (  DO  -­‐  ΔNDA)   FGEAR       Finansiel  gearing  

ke         Ejernes  afkastkrav  (egenkapitalomkostninger)   kg       Kapitalomkostninger  for  gæld  

NDA       Netto  driftsaktiver  

NFA  /  NFF     Netto  finansielle  aktiver  /  Netto  finansielle  forpligtelser  

OG       Overskudsgrad  

r       Netto  finansielle  omkostninger  i  procent   rf       Risikofri  rente  

RIDO       Residualindkomst  (RIDOt  =  DOt  –  waccNDAt-­‐1)   ROE       Egenkapitalen  forrentning  

SPREAD     ROIC  –  r  

PV       Present  Value  (nutidsværdi)  

TV       Terminalværdi  

V0E       Kapitalværdi  af  egenkapitalen  (V0E  =  V0NDA  –  NFF0)   V0NDA       Kapitalværdi  af  virksomheden         V0NFF       Kapitalværdi  af  netto  finansielle  forpligtelser   WACC       Vægtede  gennemsnitlige  kapitalomkostninger  

(6)

 

1  Indledning  

De  fleste  af  os  kender  dem.  De  fleste  af  os  har  også  leget  med  dem.  De  findes  i  al  slags  farver   og  former.  I  gennemsnit  ejer  hver  eneste  indbygger  i  hele  verden  62  stykker  af  dem.  Talen  er   om  den  legendariske  LEGO  klods.  Den  blev  først  kåret  som  ”Århundredets  legetøj”  af  det   internationale  erhvervsmagasin  Fortune  Magazine  som  udnævner  produkter,  der  har  haft   afgørende  indflydelse  på  mennesker  i  det  20.  århundrede1.  Siden  har  den  fået  samme   udnævnelse  af  britiske  legetøjsforhandlere  i  The  Toy  Retailers  Association,  pga.  at  LEGO   produkterne  er  det  legetøj  som  har  bidraget  mest  til  børns  leg  det  sidste  100  år2.  

 

I  forhold  til  bl.a.  Mærsk  og  Carlsberg  er  LEGO  Koncernen  ikke  en  stor  virksomhed.  Den  er   nummer  45  på  listen  over  de  største  danske  virksomheder  med  en  omsætning  på  9,9  mia.  kr.  

mens  Mærsk  og  Carlsberg  er  nummer  1  og  5  med  en  omsætning  på  henholdsvis  311,8  og   59,9  mia.  kr.3  Alligevel  er  LEGO  én  af  verdens  mest  kendte  og  påskønnede  virksomheder.    

 

Vejen  til  denne  succes  har  dog  ikke  altid  været  lige  let,  og  der  har  været  op-­‐  og  nedture  som  i   alle  andre  virksomheder.  Koncernen  oplevede  én  af  deres  største  nedture  i  2003  og  2004,   hvor  et  rekordstort  underskud  truede  med  nedlukning   .  Der  skulle  nogle  alvorlige  

ændringer  til,  hvilket  også  skete.  Virksomheden  overlevede  og  skabte  de  næste  år  stor  vækst.  

 

Siden  primo  2008  har  den  globale  finanskrise  hærget  verden  over.  Masseopsigelser  og  andre   omkostningsreduktioner  er  hverdagskost  og  virksomheder  kæmper  for  sin  overlevelse.  Som   følge  af  den  globale  finanskrise  de  sidste  par  år,  har  aktiemarkedet  haft  en  stor  nedgang.    

 

De  fleste  virksomheder  er  påvirket  af  finanskrisen,  men  der  er  dog  enkelte  som  trodser   krisen  og  klarer  sig  godt  på  trods  af  de  dystre  prognoser.  LEGO  er  én  af  disse  virksomheder.  

Legetøjsmarkedet  med  traditionelt  legetøj,  har  gennem  en  årrække  været  faldende  på  grund   af  nyere  og  mere  ”trendy”  produkter  i  legetøjsbranchen,  som  f.eks.  computerspil  og  andet   elektronisk  legetøj.  Krisen  har  ikke  gjort  det  lettere  for  dem,  men  LEGO  er  dog  én  af  de  få                                                                                                                  

1 http://www.business.dk/diverse/aarhundredets-legetoej-lego  

2 http://www.toyretailersassociation.co.uk/toty/totc20.htm  

3 http://www.top1000.dk/da/top1000  

(7)

som  har  formået  at  få  rigtig  gode  resultater.  Hvordan  er  det  muligt  for  dem  at  opnå  så  gode   resultater  midt  i  en  global  finanskrise?  Til  dette  siger  Jørgen  Vig  Knudstorp,  administrerende   direktør:  ”For  fire-­  fem  år  siden  havde  vi  vores  egen  finanskrise,  og  det  betyder  at  vi  er  godt   optimeret  til  krisen  i  dag.  Dengang  fik  vi  nedbragt  gælden,  optimeret  driften,  nedbragt  vores   lagre  og  blev  omkostningseffektive,  og  derfor  står  vi  stærkt  i  dag”.  Han  er  manden  bag  

koncernens  gode  resultater,  og  fik  i  sin  tid  vendt  den  katastrofale  tilstand  som  de  var  havnet   i.  LEGO  blev  igen  én  af  de  førende  legetøjsproducenter.  

   

Hvad  er  LEGO  Koncernen  egentlig  værd  i  dag?  En  virksomheds  værdi  vurderes  ud  fra  en   række  interne  og  eksterne  forhold.  Disse  forhold  kan  i  krisetider  være  svære  at  forudsige,  da   man  ikke  ved  hvor  længe  krisen  varer.  De  interne  forhold  handler  om  virksomhedens  

strategi,  mens  de  eksterne  forhold  er  regnskabet,  nøgletal  osv.  Som  sagt  er  en  

værdiansættelse  af  virksomheden  en  blanding  af  disse  faktorer,  og  denne  værdi  er  vigtig  ved   fusioner,  långivning,  salg  osv.    

   

1.2  Valg  af  virksomhed  

Da  jeg  skulle  vælge  virksomhed  gik  jeg  primært  efter,  at  det  skulle  være  en  dansk  

virksomhed.  Der  er  et  utal  af  virksomheder  at  vælge  imellem,  men  valget  faldt  på  LEGO,  da   det  er  en  meget  spændende  virksomhed,  som  er  betydningsfuld  for  det  danske  samfund.    

 

En  anden  grund  som  fik  mig  til  at  vælge  LEGO  er,  at  på  trods  af  den  globale  finanskrise,  så  går   de  bemærkelsesværdigt  igennem  den  med  store  overskud  på  bundlinjen.  Jeg  synes  det  er   meget  interessant,  at  koncernen  for  nogle  år  siden  kæmpede  for  at  overleve,  hvorimod  i  dag,   hvor  alle  andre  kæmper,  går  det  strygende  for  det  store  legetøjsfirma.  Hvad  er  årsagen  til  alt   dette?  Det  vil  jeg  så  forsøge  at  få  svar  på  i  denne  opgave.  

 

1.3  Virkomhedsbeskrivelse  af  LEGO  

1.3.1  Historien  kort  fortalt  

Det  hele  startede  tilbage  i  1932,  da  tømrermester  Ole  Kirk  Christiansen  fremstillede  

trælegetøj  og  siden  grundlagde  virksomheden  LEGO.  Virksomheden  fik  navnet  LEGO  i  1934  

(8)

og  idéen  kom  fra  ordene  ”LEG  GODT”.  På  det  tidspunkt  vidste  man  ikke,  at  ordet  LEGO   betyder  sammensætter  på  latin,  som  jo  også  er  meningen  med  LEGO  klodserne.    

 

I  1950  overtog  Godtfred  Kirk  Christiansen  LEGO  efter  sin  far  og  i  1958  fik  man  patent  på   LEGO  klodsen.  Der  blev  hele  tiden  arbejdet  med  forbedringer  og  i  1962  genopfandt  Godtfred   Kirk  Christiansen  hjulet,  og  introducerede  derefter  det  første  tog  med  motor4.  LEGO’s  

målgruppe  havde  hidtil  været  ”børn”,  som  jo  er  en  stor  målgruppe.  Det  omfatter  børn  i  alle   aldersgrupper,  og  der  er  stor  forskel  på,  hvad  barnets  behov  er  på  de  forskellige  alderstrin.  

Dette  ville  man  ændre,  og  i  slutningen  af  60’erne  blev  produkterne  tilpasset  de  forskellige   aldersgrupper,  heriblandt  introduceredes  LEGO  DUPLO,  den  store  LEGO  klods,  som  er  lettere   at  håndtere  for  det  lille  barn.  På  den  måde  har  man  hele  tiden  arbejdet  innovativt  og  ny   teknologi  er  undervejs  arbejdet  ind  i  produkterne.  Godtfreds  søn,  Kjeld  Kirk  Kristiansen,   introducerede  en  anden  forretningsmodel,  hvor  de  forskellige  produktprogrammer  skulle   tage  hensyn  til  barnets  behov,  så  der  hele  tiden  skabtes  den  optimale  stimulering  af  barnets   kreativitet  og  fantasi.  I  1979  blev  Kjeld  Kirk  Kristiansen  udnævnt  som  administrerende   direktør  for  LEGO,  og  virksomheden  overgik  dermed  til  den  tredje  generation.  

 

I  1968  tog  LEGO  et  stort  skridt  i  retning  af  at  udvide  sit  forretningsområde,  da  LEGOLAND   parken  i  Billund  blev  åbnet.  Senere  udvidedes  dette  forretningsområde  da  LEGOLAND   parker  åbnedes  i  England  (1996),  California  (1999)  samt  i  Tyskland  (2002).  Endnu  et  stort   event  fandt  sted  i  2007,  da  verdens  første  LEGOLAND  Discovery  Centre  blev  åbnet  i  Berlin,   Tyskland,  og  i  2008  åbnedes  yderligere  to  i  Chicago,  USA  og  Duisburg,  Tyskland.  I  sommeren   2005  blev  LEGOLAND  parkerne  dog  solgt  til  Merlin  Entertainments.    

 

Selv  opdeler  LEGO  sin  udvikling  i  fire  æraer5:  

• I  den  første  æra  er  konstruktion  og  byggeoplevelser  centrum  for  legen  

• I  den  anden  æra  fik  LEGO  produkterne  indarbejdet  bevægelser  i  form  af  hjul,  motorer,   gear  osv.  

• Grundlaget  for  den  tredje  æra  var  rolleleg  og  temaer,  hvor  LEGO  figurerne  så  dagens   lys  

                                                                                                               

4 LEGO  Koncernen  (2009),  Virksomhedsprofil – en introduktion til LEGO Koncernen,  s.  9  

5 http://www.lego.com/dan/info/default.asp?page=timeline  

(9)

• Fjerde  æraen  er  i  gang  nu,  hvor  adfærd  og  intelligens  er  en  integreret  del  af  LEGO   produkterne  

Samtidig  med  at  markedet  ændrede  sig,  og  interessen  for  elektroniske  produkter  steg,  

bevægede  de  sig  ind  på  en  række  andre  forretningsområder  som  f.eks.  tøj,  ure  og  tasker,  som   skulle  brede  varemærket  ud.  Det  var  også  med  til  at  øge  dets  styrke,  men  tog  i  høj  grad  fokus   fra  kerneprodukterne.  Der  var  fokus  på  alt  for  mange  ting  på  samme  tid.  

 

De  seneste  år  er  man  så  forsigtigt  begyndt  at  bevæge  sig  ind  på  andre  forretningsområder   igen,  men  med  udgangspunkt  i  kerneproduktet,  og  har  bl.a.  fået  licensaftaler  om  at  kunne   producere  serier  baseret  på  temaer  fra  film  og  bøger,  f.eks.  Star  Wars  triologien,  Harry  Potter   og  Indiana  Jones.  Det  sidste  skud  på  stammen  er  LEGO  Universe,  et  netbaseret  computerspil,   som  udkommer  i  2010,  hvor  brugeren  kan  gå  online  og  spille  mod  andre  brugere.  

 

Som  sagt  har  vejen  frem  ikke  altid  været  lige  let,  og  LEGO  har  som  alle  andre  været  i  en   bølgedal  flere  gange.  Senest  var  i  starten  af  dette  årtusinde,  hvor  selskabet  i  2004  

offentliggjorde  et  underskud  på  1,9  mia.  kr.,  det  største  underskud  nogensinde  i  koncernens   historie.  Forsøget  på  at  få  LEGO  mærket  til  at  sælge  en  række  nye  produkter  siges  at  have   været  medvirkende  til  denne  krise,  idet  disse  produkter  ikke  havde  nogen  forbindelse  til   selve  LEGO  byggeklodsen6.    

 

Ledelsen  vidste,  at  der  måtte  ske  noget  drastisk  hvis  virksomheden  skulle  overleve.  De  gik  i   gang  med  en  større  redningsaktion,  og  der  blev  lavet  en  strategi,  der  hedder  Shared  Vision,   som  løber  frem  mod  2010.  Virksomheden  skulle  bl.a.  gennemgå  enorme  besparelser,  der   blev  lavet  en  del  outsourcing,  og  man  satte  igen  fokus  på  virksomhedens  kerneprodukter,  det   klassiske  LEGO  legetøj.  Kjeld  Kirk  Kristiansen  trak  sig  som  daglig  leder  af  koncernen  og   Jørgen  Vig  Knudstorp  blev  den  mand,  som  skulle  have  ansvaret  for  at  gennemføre  den  nye   strategi,  og  få  LEGO  koncernen  på  ret  kurs.  I  dag  står  vi  så  i  2010,  midt  i  en  finanskrise,  men   hos  LEGO  er  der  ingen  tegn  på  krise.  Så  man  må  sige,  at  Jørgen  Vig  Knudstorp  har  klaret  sin   opgave  særdeles  godt.    

 

                                                                                                               

6 http://www.business.dk/bny/legos-oemme-punkt  

(10)

Figur  1.1  viser  udviklingen  i  koncernens  nettoomsætning  og  årets  resultat  i  mio.  kr.,  først  i   perioden  2000  til  2004  (før  implementeringen  af  IFRS),  og  siden  2003  til  2009  (efter   implementering  af  IFRS  og  tilpasning  af  sammenligningstal).  Dette  er  en  god  illustration  af,   hvor  dårlig  situationen  var  blevet,  og  siden,  hvordan  det  er  ændret  til  en  særdeles  positiv   udvikling.  

 

         

 Figur  1.1  Udvikling  i  LEGO  Koncernens  nettoomsætning  og  årets  resultat  i  mio.  kr.  

 

Konkluderende  kan  man  sige,  at  selv  om  LEGO  gennem  tiderne  har  været  igennem  en  enorm   produktudvikling,  så  er  fundamentet  stadig  den  klassiske  LEGO  klods  som  vi  kender  så  godt.  

 

1.3.2  Koncernoversigt  

Nedenfor  redegøres  for  LEGO  Koncernens  struktur,  som  den  er  i  dag  anno  2009.  Medmindre   andet  er  angivet  er  der  100%  ejerskab.  Som  det  ses  af  figuren  ejer  Kirkbi  A/S  75%  og  LEGO   Invest  25%.  Kirkbi  A/S  ejes  af  Kjeld  Kirk  Kristiansen,  stifterens  barnebarn,  og  hans  tre  børn.  

!"###$

#$

"###$

%###$

&###$

'###$

(####$

"###$ "##($ "##"$ "##)$ "##%$

*+,--./012324$

56+1/$6+/78191$

!"#$$$%

$%

"#$$$%

&#$$$%

'#$$$%

(#$$$%

)$#$$$%

)"#$$$%

"$$*% "$$&% "$$+% "$$'% "$$,% "$$(% "$$-%

./01123456768%

9:/53%:/3;<5=5%

(11)

  Der  er  100%  ejerskab  medmindre  andet  er  angivet.  

Figur  1.2  LEGO’s  koncernoversigt7    

                                                                                                               

7 LEGO Koncernen, Årsrapport 2009

Kirkbi  A/S  75%   LEGO  Invest  25%  

LEGO  A/S,  Danmark  

Kabooki  A/S  19,8%  

(Danmark)  

Danmark

LEGO System A/S LEGO ZOOM International ApS, 51%

Europa (andre)

LEGO Park Holding UK Ltd.

– LEGO Lifestyle International Ltd. (UK) LEGO Company Limited (UK)

LEGO Belgium n.v.

LEGO Netherland B.V.

LEGO Sverige AB LEGO Norge A/S

Oy Suomen LEGO Ab (Finland) LEGO GmbH (Tyskland)

LEGO Handelsgesells. GmbH (Østrig) LEGO S.A.S. (Frankrig)

LEGO S.p.A. (Italien) LEGO S.A. (Spanien) LEGO Lda. (Portugal)

LEGO Production s.r.o. (Tjekkiet) LEGO Trading s.r.o. (Tjekkiet) LEGO Schweiz AG

LEGO Hungária Kft.

LEGO Manufacturing Kft. (Ungarn) LEGO Polska Sp. z.o.o.

OOO LEGO (Rusland)

LLD Share verwaltungs GmbH (Tyskland) – LLD Share Gmbh & Co. KG (Tyskland)

Amerika

LEGO do Brazil Ltda.

LEGO Canada Inc.

LEGO New York Inc. (US) LEGO Mexico S.A. de C.V

Adm.de Serv. LEGO de C.V. (Mexico) LEGO Operaciones de Mexico S.A. de C.V.

LEGO Real Estate, S.A. de C.V. (Mexico) LEGO System Inc. (US)

– LEGO Data Inc. (US)

– Dacta and Pitsco LLC, 51% (US) – LEGO Brand Retail Inc. (US)

Asien/Afrika/Australien LEGO Hong Kong Limited LEGO Australia Pty. Ltd.

LEGO New Zealand Ltd.

LEGO Korea Co. Ltd.

LEGO South Africa (Pty.) Ltd.

LEGO Japan Ltd.

LEGO Company Ltd. (Hong Kong) LEGO Singapore Pte. Ltd.  

(12)

2  Problemformulering  

 

2.1  Problemstilling  

Problemstillingen  i  denne  opgave  er:  

 

 ”Der  ønskes  en  strategisk  analyse  og  værdiansættelse  af  LEGO  Koncernen”  

 

Formålet  med  opgaven  er  at  analysere  og  prisfastsætte  LEGO.  Ved  hjælp  af  en  strategisk   analyse,  analyseres  hvorledes  værdi  skabes  i  virksomheden.  Her  måles  de  ikke-­‐finansielle   drivere,  som  er  eksterne  og  interne  forhold,  samt  konkurrence-­‐  og  vækststrategier.  De   finansielle  drivere  måles  i  form  af  en  regnskabsanalyse.    

 

Min  opgave  er  at  få  et  godt  og  grundigt  svar  på  problemstillingen.  Til  hjælp  for  besvarelsen  af   denne  har  jeg  brug  for  nogle  mere  uddybende  spørgsmål.  

1. Lav  en  strategisk  analyse  af  LEGO  

• Hvilke  eksterne  faktorer  har  indflydelse  på  virksomheden?  

• Hvordan  er  branchens  attraktivitet  og  konkurrencesituation?  

• Hvilke  interne  faktorer  har  indflydelse  på  virksomheden?  

• Hvad  er  LEGO  Koncernens  strategiske  retning?  

• Hvilke   ændringer   i   strategien   lavede   virksomheden   i   2003   for   at   komme  

”ovenpå”  igen?  

• For   at   opretholde   den   nuværende   markedsposition,   er   LEGO   Koncernens   vækststrategier  så  optimale?  

 

2. Med  udgangspunkt  i  den  strategiske  analyse  laves  en  regnskabsanalyse  med  henblik  på   en  værdiansættelse  af  LEGO  

• Hvorledes  ser  den  økonomiske  udvikling  ud  for  LEGO  Koncernen?  

• Hvordan  er  udviklingen  i  nøgletallene?  

• Budgetter  fremtidig  vækst  

• Hvad   er   den   estimerede   pris   på   LEGO   Koncernens   ud   fra   teoretiske   værdiansættelsemodeller?  

 

(13)

2.2  Afgrænsning  

Hovedopgaven  baseres  på  informationer  der  er  offentligt  tilgængelige.  Jeg  har  søgt   informationer  i  artikler,  tidsskrifter,  diverse  officielle  hjemmesider  og  LEGO  Koncernens   årsrapporter.  Dermed  vil  den  primært  blive  set  ud  fra  en  ekstern  synsvinkel.    

 

LEGO  Koncernen  ejes  som  sagt  af  henholdsvis  Kirkbi  A/S  og  LEGO  Invest  A/S,  og  de  har   mange  datterselskaber,  jf.  koncernstrukturen  på  side  6.  Det  vil  derfor  være  alt  for  

omfattende  at  foretage  analyser  af  hver  enkelt  af  dem.  Desuden  er  flere  af  datterselskaberne   udenlandske,  hvilket  for  det  første  kan  gøre  det  meget  besværligt  at  indsamle  informationer,   og  for  det  næste  har  flere  af  dem  en  helt  anden  lovgivning  omkring  aflæggelsen  af  

årsregnskabet.  Jeg  vil  derfor  udelukkende  koncentrere  mig  om  selve  LEGO  Koncernen,  altså   LEGO  A/S,  og  ikke  beskæftige  mig  med  ejerne  eller  datterselskaberne.    

 

Der  fokuseres  udelukkende  på  LEGO  som  legetøjsproducent.  Der  tages  ikke  hensyn  til  at  de   opererer  i  andre  brancher,  og  f.eks.  vil  tøjbranchen  ikke  blive  inddraget,  da  kunde-­‐  og   konkurrenceforholdene  er  helt  anderledes.  

 

LEGOLAND  parkerne  har  som  sagt  været  en  del  af  LEGO  Koncernen.  Jeg  vil  dog  ikke  gå   yderligere  i  detaljer  omkring  parkerne  og  LEGOLAND  Discovery  Centre.  

 

I  rentabilitetsanalysen  har  jeg  valgt  ikke  at  gå  ned  til  niveau  3  og  analysere  de  underliggende   drivere  for  overskudsgraden  og  aktivernes  omsætningshastighed.  Jeg  vurderer,  at  niveau  2   giver  tilstrækkelige  informationer  om  udviklingen,  det  er  derfor  ikke  nødvendigt  at  gå   længere  ned.  

 

Budgettet  afgrænses  til  kun  at  budgettere  de  poster,  der  vedrører  selve  værdiansættelsen,  da   disse  poster  har  størst  betydning  for  værdiansættelse  af  LEGO,  men  samtidig  fordi  at  der   ligger  for  få  oplysninger  omkring  deres  fremtid  til  at  kunne  budgettere  hver  enkelt  post.  

 

Af  værdiansættelsesmodeller  vil  jeg  kun  anvende  og  FCFF-­‐  og  RIDO-­‐modellen,  da  de  burde   give  en  retfærdig  værdiansættelse,  og  det  vil  være  for  omfattende  og  unødvendigt  at   inddrage  flere  modeller.  

 

(14)

2.3  Opgavestruktur  

Opgaven  opbygges  efter  følgende  struktur:  

 

Figur  2.1.  Opgavens  struktur  

 

Indledningsvis  vil  der  skabes  kendskab  til  virksomhedens  baggrund  gennem  en   virksomhedsbeskrivelse.  Herefter  foretages  en  strategisk  analyse  og  efterfølgende  en   regnskabsanalyse,  som  så  resulterer  i  en  værdiansættelse  af  virksomheden.  Til  sidst   foretages  en  opsummering  og  konklusion  af  hele  opgaven.  

 

2.4  Model-­  og  metodevalg  

2.4.1  Metode  

For  at  kunne  gennemføre  de  diskussioner  som  problemstillingen  kræver,  vil  jeg  få  brug  for   en  række  data.  Jeg  vil  primært  benytte  mig  af  sekundærdata,  dvs.  litteratur  som  allerede  er  

!

!"#$%#"&"'(

)*+,$%-.+*-/$%*&"'(

0%1+#%(

2.'*3"4"&"'(

5&*64+-7%#4,%46*&8%$4%(

91*:1%'&46(:":$;4%( <%'"46:,4:":$;4%(

=/#'%11%*&"'(

!

53*#&:"4311%$4%(

!

>+"6$/4&+"(

!

!

(15)

eksisterende.  Det  vil  både  være  kvantitativ  -­‐  i  form  af  reviderede  årsrapporter  og  nøgletal  -­‐  

og  kvalitativ  litteratur,  data  som  ikke  har  med  tal  at  gøre.    

 

Anvendte  kilder  i  opgaven,  foruden  årsrapporterne  fra  2005  –  2009,  er  samtlige  lærebøger,   heriblandt  ”Regnskabsanalyse  og  værdiansættelse  –en  praktisk  tilgang”,  artikler  fra  bl.a.  

Børsen,  business.dk,  som  er  Berlingske  Tidendes  erhvervssite,  samt  diverse  hjemmesider.    

 

Det  er  dog  vigtigt  at  forholde  sig  kritisk  til  det  indsamlede  data,  for  at  sikre  den  bedst  mulige   validitet.  Især  kildernes  objektivitet  er  relevant  til  vurdering  af  informationernes  

troværdighed,  da  jeg  nødig  vil  fremstille  LEGO  mere  positivt  eller  negativt  end  situationen  i   virkeligheden  er.  

 

Årsrapporterne  er  alle  reviderede  uden  suppleringer  eller  forbehold,  og  jeg  vil  derfor   vurdere,  at  de  er  pålidelige  nok.  En  del  af  litteraturen  er  LEGO’s  egne  publikationer,  samt   informationer  hentet  fra  deres  hjemmeside.  Her  kan  der  opstå  den  risiko  at  hjemmesiden  er   tilpasset  af  LEGO,  og  er  derfor  ikke  helt  objektiv,  dette  for  at  fremstå  positivt  over  for  

investorerne.  Med  hensyn  til  artiklernes  objektivitet  er  der  altid  en  risiko  for,  at  forfatternes   synspunkter  kommer  frem.  Jeg  vurderer  dog,  at  artikler  fra  f.eks.  Børsen  kan  accepteres,  da   de  ikke  burde  have  nogen  form  for  interesse  i  at  fremstille  LEGO  i  et  dårligt  eller  godt  lys.  

Desuden  indeholder  flere  af  dem  ofte  interviews  med  centrale  personer  i  virksomheden  og   giver  dermed  et  større  indblik  og  forståelse  af  de  forskellige  elementer.    

 

I  nogle  tilfælde  var  det  umuligt  at  finde  informationer.  Specielt  i  regnskabsanalysen  var  det   svært  at  finde  specifikke  informationer  om,  hvordan  tilpasningen  af  sammenligningstallene   var  foregået,  jf.  afsnit  5.3.  Dette  medfører  i  sidste  ende  en  lavere  validitet  af  analysen  end  den   i  realiteten  kunne  være.  Jeg  vurderer  dog,  at  validiteten  er  høj  nok  til  at  bygge  videre  på   tallene.  

 

2.4.2  Model    

For  at  få  en  besvarelse  på  problemformuleringen  bliver  jeg  nødt  til  at  bruge  diverse  

modeller.  Jeg  vil  her  kort  forklare  hvilke  modeller  jeg  vil  bruge  til  de  forskellige  analyser  og   kort  beskrive  dem.  

(16)

 

2.4.2.1  Strategisk  analyse  

En  strategisk  analyse  indeholder  flere  elementer,  herunder  bl.a.  en  analyse  af  virksomhedens   eksterne  faktorer,  interne  ressourcer  og  en  identifikation  af  virksomhedens  nuværende   vision,  mission  og  målsætning.  

 

For  at  analysere  de  eksterne  faktorer  har  jeg  valgt  at  anvende  PEST  modellen  og  Porters  Five   Forces.  PEST  modellen  udpeger  de  politiske,  økonomiske,  sociale  og  teknologiske  forhold,   der  påvirker  en  virksomhed.  Porters  Five  Forces  analyserer  branchens  attraktivitet  og   konkurrencesituation  for  virksomhederne  i  branchen,  samt  hvilken  påvirkning  der  kommer   fra  leverandører,  kunder,  mulige  nye  konkurrenter  og  substituerende  produkter8.    

 

Til  at  analysere  sammenhængen  mellem  de  interne  strategifaktorer  bruger  jeg  McKinseys  7-­‐

S-­‐model,  som  kommer  næsten  hele  vejen  rundt  de  interne  faktorer  belyser  sammenhængen   mellem  de  7  S’er:  Shared  Value,  Strategy,  Structure,  Systems,  Style,  Staff,  Skills.  Modellen  har   dog  sine  svagheder,  idet  der  ikke  tages  højde  for  bl.a.  kernekompetencer.  Jeg  vil  derfor  i   efterfølgende  afsnit  kort  se  på  virksomhedens  kernekompetencer.  

 

Analysen  af  de  eksterne-­‐  og  interne  faktorer  samles  som  en  konklusion  i  en  SWOT-­‐analyse.  

Den  samler  analysens  vigtigste  punkter,  og  kan  videre  bruges  til  at  identificere   virksomhedens  forandringsbehov.    

 

2.4.2.2  Regnskabsanalyse  

Regnskabsanalysen  omfatter  5  regnskabsår,  fra  2005  til  2009,  som  er  hentet  fra  LEGO’s   hjemmeside.  For  at  beskrive  den  økonomiske  udvikling,  reformuleres  årsrapporterne  og  der   foretages  en  nøgletalsanalyse  på  baggrund  af  disse.  Derefter  laves  et  budget.  

 

                                                                                                               

8 Lægaard & Vest (2005), Strategi i vindervirksomheder, s. 52-66  

(17)

2.4.2.3  Værdiansættelse  

På  baggrund  af  budgetteringen  foretages  til  sidst  en  værdiansættelse  af  LEGO.  Af  de   forskellige  værdiansættelsesmodeller  vil  FCFF-­‐  samt  RIDO-­‐  modellen  blive  brugt  i  denne   opgave.  Det  er  indirekte  metoder  til  beregning  af  virksomhedsværdien.  

3  Strategisk  analyse  

Formålet  med  den  strategiske  analyse  er  at  skabe  et  overblik  over  virksomhedens   strategiske  position.  Hermed  skabes  et  fundament  for  at  kunne  vurdere  de  fremtidige   indtjeningsmuligheder  og  derefter  at  værdiansætte  virksomheden.  

 

Den  strategiske  analyse  opdeles  i  to  dele,  hvor  der  først  redegøres  for  virksomhedens   eksterne  strategifaktorer  og  dernæst  bliver  de  interne  forhold  analyseret.    

 

3.1  Eksterne  forhold  

Der  er  utallige  faktorer  der  har  indflydelse  på  hvorledes  omverdenen  påvirker  en  

virksomheds  værdiskabelse.  Jeg  har  valgt  at  opdele  dem  i  en  analyse  af  samfundet  i  form  af   en  PEST-­‐analyse,  og  en  analyse  af  branchen,  hvor  Porter’s  Five  Forces  introduceres.  

 

3.1.1  Analyse  på  samfundsniveau  -­  PEST  

Som  sagt  vil  jeg  lave  en  PEST-­‐analyse,  hvis  hovedformål  er  at  vurdere  de  samfundsmæssige   forhold,  der  har  indflydelse  på  LEGO.  På  trods  af,  at  de  ikke  har  mulighed  for  at  påvirke  disse   forhold,  kan  de  have  stor  indflydelse  på  virksomhedens  indtjeningsevne.  Forkortelsen  PEST   består  af  disse  elementer9:  

- Political:  Politiske  og  lovgivningsmæssige  forhold   - Economic:  Økonomiske  og  demografiske  forhold   - Sociocultural:  Sociale  og  kulturelle  forhold  

- Technological:  Teknologiske  og  miljømæssige  forhold  

Først  redegøres  for  hvert  enkelt  elements  påvirkning  på  LEGO,  og  til  sidst  opsummeres  disse   forhold  i  en  oversigt.  

                                                                                                               

9  Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensen (2007), International markedsføring, s. 137  

(18)

 

3.1.1.1  Politiske  og  lovgivningsmæssige  forhold  

Både  national  og  international  lovgivning  har  stor  indflydelse  på  hvilke  produkter  kan   bringes  i  omsætning  og  hvordan.  Der  er  mange  regler  som  skal  følges,  og  der  stilles  hele   tiden  flere  krav  om  alt  muligt,  bl.a.  hvad  forskellige  produkter  må  indeholde.  Det  vurderes  at   børn  er  mere  udsatte  end  voksne,  hvorfor  der  specielt  er  stort  fokus  på  legetøj  og  dets   indhold.  Produktionen  af  legetøj  skal  derfor  opfylde  en  række  krav,  før  det  overhovedet  kan   komme  lovligt  på  markedet.    

 

Primært  reguleres  legetøj  i  legetøjsbekendtgørelsen10,  der  hører  under  Sikkerhedsstyrelsen.  

Den  er  fælles  for  EU  og  trådte  i  kraft  i  Danmark  i  199111.  I  henhold  til  §14  i  denne  

bekendtgørelse  kræves  f.eks.  at  legetøjet  forsynes  med  CE-­‐mærkning  inden  det  bringes  i   omsætning.  CE-­‐mærket  på  et  produkt  er  forbrugerens  garanti  for,  at  det  lever  op  til   fælleseuropæiske  mindstekrav  til  sundhed  og  sikkerhed.  Samtidig  garanterer  det   producenterne  for,  at  produktet  fremstilles  i  overensstemmelse  med  disse  krav.    

 

Med  hensyn  til  Miljøstyrelsens  reguleringer,  må  legetøj  til  børn  under  14  år  ikke  indeholde  3   udvalgte  ftalater,  mens  legetøj  til  børn  under  3  år  ikke  må  indeholde  nogen  form  for  

ftalater.12  Ftalater  bruges  som  blødgørere  i  plastik  og  maling.  Dette  er  derfor  et  krav,  som  i   høj  grad  har  stor  indflydelse  på  LEGO’s  produktion  af  plastik  klodsen.  

 

Det  er  af  stor  betydning  for  virksomheden  at  opfylde  disse  krav.  Hvis  det  ikke  gøres,  kan  det   resultere  i  en  tilbagekaldelse  af  produktet,  hvilket  ingen  virksomhed  er  interesseret  i,  da  det   er  lig  med  meget  store  omkostninger  og  dårlig  omtale.  Antal  af  tilbagekaldelser  i  

legetøjsindustrien  er  højt  næsten  hvert  år.  LEGO  har  dog  de  seneste  4  år  kun  haft  to  af  dem,   én  i  2007  og  én  i  2009,  hvor  den  seneste  var  en  frivillig  tilbagekaldelse13.  Årsagen  til  de  få   tilbagekaldelser  er  helt  klart  den,  at  LEGO  har  meget  stor  fokus  nemlig  på  legetøjssikkerhed.  

   

                                                                                                               

10 http://sik-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20031116-full

11 http://www.sik.dk/Professionelle/Produktsikkerhed/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og- babyer-love-og-regler/Legetoej-love-og-regler

12

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Regulering+og+regler/Faktaark+om+kemikaliereglerne/F talater.htm

13 LEGO Koncernen(2009), Progress Report, s. 8

(19)

3.1.1.2  Økonomiske  og  demografiske  forhold  

3.1.1.2.1  Olieprisen  

Verdensøkonomien  lider  i  høj  grad  af  den  globale  finanskrise,  og  det  har  store  konsekvenser   for  den  økonomiske  vækst  i  alle  brancher.  De  økonomiske  forhold  har  oftest  en  afgørende   indflydelse  på  virksomheden,  efterspørgsel,  indtjeningsevne  og  vækst.    

 

For  LEGO’s  vedkommende  er  det  især  prisen  på  olie,  som  de  er  meget  afhængige  af,  da  olien   er  en  væsentlig  bestanddel  i  det  plastic  materiale,  som  de  bruger.  Stigningen  i  olieprisen  vil,   alt  andet  lige,  have  negative  effekter  koncernen.  Prisen  på  olie  rammer  jo  alle,  men  det  er   langt  fra  alle  selskaber,  der  er  så  påvirket  af  den  som  LEGO  er.  De  har  dog  kontrakter,  som   beskytter  dem  mod  korte  op-­‐  og  nedture,  men  fortsætter  olieprisen  derimod  med  at  være   høj,  så  kommer  det  til  at  påvirke  indtjeningsevnen  når  kontrakterne  løber  ud14.  

 

3.1.1.2.2  Konjunkturfølsomhed  og  rente  

Den  globale  finanskrise  har  haft  stor  indflydelse  på  den  danske  økonomi.  Som  det  ses  

nedenfor  i  figur  3.1  faldt  BNP  med  5,1%  i  2009  i  forhold  til  2008.  Dette  skyldes  et  stort  fald  i   privatforbruget,  hvorimod  det  offentlige  steg  med  2,5%.  

 

 

Figur  3.1.  Dansk  økonomi  i  hovedtal15  

 

Tallene  fra  figuren  er  tal  fra  den  danske  økonomi  gennem  de  seneste  år,  men  overordnet  set   er  situationen  den  samme  for  andre  europæiske  lande.  BNP  er  faldet,  hvilket  hovedsageligt   skyldes  et  fald  i  det  private  forbrug.  

 

For  at  sætte  gang  i  efterspørgslen  og  stimulere  økonomien  har  både  USA  og  EU  ført  en   ekspansiv  pengepolitik  ved  at  sænke  renten.  Kapitalmarkederne  er  dog  meget  forsigtige  på                                                                                                                  

14  http://www.business.dk/diverse/oliepris-­‐koster-­‐lego-­‐millioner    

15

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/4A4DECC1D046DC78C12576E40045D24C/$file/aar_09_d k_web.pdf

Realvækst i forhold til året før i % 2005 2006 2007 2008 2009 Bruttonationalprodukt (BNP) 2,4 3,4 1,7 -0,9 -5,1

Privat forbrug 3,8 3,6 2,4 -0,2 -4,6

Offentligt forbrug og investeringer 1,2 3,6 1 1,3 2,5

(20)

grund  af  finanskrisen  og  bankerne  har  ikke  sænket  deres  rente  tilsvarende,  men  derimod   strammet  lånekravene.  Dette  har  absolut  ikke  gjort  lånevilkårene  til  nye  investeringer  bedre.  

LEGO  rammes  ikke  direkte  af  de  dårligere  lånevilkår,  da  de  ikke  har  planer  om  at  lave   investeringer  foreløbigt,  men  et  fald  i  det  private  forbrug  burde  i  en  vis  grad  påvirke  deres   salg.  

 

LEGO  produkterne  betragtes  som  legetøj  af  den  lidt  dyrere  slags,  og  derfor  må  man  forvente,   at  sammenhængen  mellem  efterspørgslen  og  den  økonomiske  konjunkturfølsomhed  burde   være  stor.  Kunden  kan  hurtigt  og  nemt  skifte  til  andet  og  billigere  legetøj,  og  dennes  

købekraft  har  dermed  stor  indflydelse  på  salget.  Betragter  vi  koncernens  resultater  de  sidste   år,  vil  vi  derimod  se,  at  sammenhængen  ikke  er  så  tydelig  som  forventet.  Dette  kan  skyldes,   at  selv  om  det  er  krisetider,  så  sparer  man  ofte  ikke  på  børnene,  men  man  køber  hellere   kvalitet.  LEGO  har  også  været  i  en  helt  speciel  situation  de  seneste  år  i  forhold  til  andre   konkurrenter.  Men  hvordan  ville  deres  resultater  så  se  ud,  hvis  verden  ikke  var  ramt  af  den   globale  finanskrise?  Det  får  vi  nok  aldrig  et  konkret  svar  på.  

 

3.1.1.2.3  Valutakurs  

Europa  er  den  største  del  af  LEGO  ’s  marked,  men  en  voksende  del  af  det  totale  salg  er  i  USA.  

Her  kan  der  opstå  flere  problemstillinger,  da  deres  valuta,  USD,  er  vidt  forskellig  fra  den   danske.  Det  er  en  valuta  med  stor  volatilitet,  forstået  på  den  måde  at  den  svinger  meget  i   forhold  til  euroen  og  dermed  den  danske  krone,  idet  den  danske  krone  er  tilknyttet  euroen  i   et  fastkurssystem16.  I  figur  3.2  vises  udsvingningerne  af  henholdsvis  euro  og  USD  i  forhold  til   danske  kroner,  og  af  denne  ses  hvor  høj  en  volatilitet  USD  har  i  forhold  til  en  meget  stabil   euroen.  

 

                                                                                                               

16 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Valutasamarbejde__ERM2!OpenDocument

(21)

 

Figur  3.2.  Årsultimo  valutakurser17    

I  krisetider  vil  valutaen  som  regel  svækkes,  og  det  er  også  tilfældet  i  nuværende  krise.  USA   har  som  sagt,  under  denne  krise  ført  en  ekspansiv  pengepolitik,  hvilket  har  medført  en  lavere   rente,  og  dermed  er  kursen  på  USD  devalueret.  Det  har  alt  andet  lige  øget  efterspørgslen  i   USA  og  forbedret  deres  konkurrenceevne.  Samtidig  betyder  det  lavere  efterspørgsel  i  danske   virksomheder  og  konkurrenceevnen  forværres.  Med  andre  ord  vil  en  svækket  USD  medføre   at  en  amerikansk  kunde  skal  betale  mere  for  den  danske  vare  end  tidligere,  og  kunden  vil   evt.  hellere  vælge  en  amerikansk  vare  hvor  prisen  i  USD  er  uændret.  I  værste  fald  er  det   endda  en  muligt,  hvis  dollaren  er  lav  nok,  at  importere  LEGO  produkter  billigere  fra  USA  alle   omkostninger  inklusiv  til  Danmark,  end  hvis  man  køber  dem  direkte  hos  LEGO  i  Danmark.    

 

Der  findes  dog  flere  metoder,  hvorpå  en  virksomhed  kan  afdække  valutarisikoen.  Dette  gøres   ved  hjælp  af  de  såkaldte  finansielle  instrumenter  også  kaldet  derivater,  som  er  en  slags   kontrakt  mellem  to  parter.  Af  disse  derivater  anvender  LEGO  terminskontrakter  og  optioner   til  afdækning  af  køb  og  salg  i  fremmed  valuta.    

 

3.1.1.2.4  Demografiske  forhold  

Ændringer  i  de  demografiske  forhold,  befolkningens  forbrugeradfærd  og  livsstil  er  alt  vigtige   områder,  der  påvirker  et  produkts  afsætning.  Arbejdsløsheden  bliver  større  og  større  rundt   omkring  i  verden,  og  det  betyder  mindre  penge  at  forbruge.  I  sådanne  tilfælde  vil  der  hurtigt   blive  skåret  ned  på  mere  undværlige  varer,  herunder  det  lidt  dyrere  legetøj  som  f.eks.  LEGO   produkterne.  

 

                                                                                                               

17 www.statistikbanken.dk 0  

100   200   300   400   500   600   700   800   900  

2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009  

ÅrsulXmo  valutakurser  

Euro   USD  

(22)

I  takt  med  at  befolkningens  livsstil  ændres,  er  antallet  af  børn  faldet  markant,  se  figur  3.3.  

Dette  vil  så  sige,  at  legetøjsvirksomhederne  kæmper  om  færre  forbrugere.    

 

 

Figur  3.3.  Levendefødte  pr.  10.000  indbyggere18    

I  forhold  til  før  har  karrieren  større  og  større  betydning  for  familierne,  forældrene  arbejder   meget,  og  især  kvinderne  er  en  langt  større  del  af  arbejdsmarkedet  end  de  nogensinde  har   været.  Alt  dette  bevirker  til,  at  et  stigende  antal  mennesker  vælger  børn  fra  og  satser  i  stedet   på  karrieren.  

 

3.1.1.3  Sociale  og  kulturelle  forhold  

Som  sagt  har  familiemønstret  og  kønsrollerne  udviklet  sig  gennem  årene  og  er  stadig  under   ændring.  Husstandsstørrelsen  er  mindre,  og  generelt  er  der  kommet  flere  kvinder  på  

arbejdsmarkedet  over  hele  verden,  hvilket  medfører  at  kvinder  har  fået  en  langt  større   købekraft.  Og  som  man  plejer  at  sige,  så  har  kvinder  generelt  en  større  tendens  til  at  købe   mere  end  mænd.  

 

3.1.1.3.1  Forbrugeradfærd  

Salget  i  legetøjsbranchen  har  dog  i  lang  tid  været  faldende.  En  stor  årsag  til  dette  er  et  færre   antal  børn,  som  bliver  modne  tidligere,  og  de  har  fart  på.  Børnenes  smag  er  ændret  markant,   og  elektronisk  legetøj  er  i  høj  grad  ved  at  overtage  det  traditionelle  legetøj.  Ændringen  i   børnenes  smag  skyldes  ikke  mindst,  at  de  bliver  meget  hurtigere  voksne  end  før,  og  hvis   legetøjet  ikke  er  interessant,  så  droppes  det  og  erstattes  af  et  nyt.  Før  kunne  

                                                                                                               

18  www.statistikbanken.dk    

(23)

legetøjsproducenterne  sælge  traditionelt  legetøj  til  børnene  kom  i  puberteten,  men  nu  er   mange  af  produkterne  uinteressante  inden  børnene  fylder  ti  år.    

 

Selv  om  børnetallet  er  faldet  opvejer  det  lidt,  at  forbruget  på  legetøj  per  barn  er  øget.  

Forældre  i  dag  arbejder  som  regel  meget,  og  for  at  få  bedre  samvittighed  for  forsømmelse  af   barnet,  købes  der  mere  og  dyrere  legetøj  per  barn,  og  barnet  får  dermed  også  større  

indflydelse  på  forældrenes  forbrug.  Og  i  mange  tilfælde  drejer  legetøjet  for  forældrene  sig   om  at  få  mere  tid  til  sig  selv.  LEGO  produkterne  betyder  kvalitet,  hvilket  forbrugsmønsteret  i   dag  viser,  at  man  går  højt  op  i.    

 

Salget  af  videospil  eksploderede  i  perioden  1996  –  1998,  som  er  illustreret  i  figur  3.4.  Dette   er  en  gammel  figur,  og  tallene  kan  derfor  ikke  helt  sammenlignes  med  nutiden.  Men  ifølge   Lars  Abel,  den  danske  repræsentant  fra  The  Nordic  Association  of  Toy  Manufacturers,  er  der   ikke  lavet  nyere  opgørelser  siden.  Jeg  har  derfor  valgt  at  tage  den  med,  da  den  meget  godt   belyser  sammenhængen  mellem  efterspørgslen  af  traditionelt  legetøj  og  videospil  som  den   var  i  den  periode.  Sammenhængen  er  selvfølgelig  ikke  helt  den  samme  i  dag,  men  jeg  har  et   indtryk  af  at  forholdet  mellem  traditionelt  legetøj  og  andet  elektronisk  legetøj  ligner  lidt  den   sammenhæng  vi  ser  i  figuren,  omend  ikke  i  helt  den  samme  grad.  Der  er  i  dag  bl.a.  

introduceret  flere  slags  spillekonsoller  f.eks.  det  populære  Nintendo  Wii,  Play  Station  3  og   Nintendo  DS,  samtidig  med  at  nye  videospil  hele  tiden  kommer  på  markedet.    

 

 

Figur  3.4.  Vækst  i  videospil19  

                                                                                                               

19  http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/boernogleg/kap02.html

(24)

 

For  LEGO’s  vedkommende  mærker  man  også,  at  selv  om  LEGO  klodserne  stadig  er  populære,   så  er  man  nødt  til  at  følge  det  nye  forbrugsmønster.  Det  har  de  gjort  ved  bl.a.  at  lancere  LEGO   serier  som  bygger  på  temaer  fra  film.  Deres  seneste  produktnyhed  er  som  sagt  LEGO  

Universe,  et  netbaseret  computerspil,  som  kommer  på  markedet  i  201020.      

3.1.1.3.2  Kulturelle  forhold  

Selv  om  børn  er  født  ens  og  har  samme  appetit  efter  at  lege  og  udforske,  så  har  den  kulturelle   baggrund,  historie  og  nationalitet  stor  indflydelse  på,  hvilket  legetøj  barnet  har.  Der  er  stor   forskel  på  i  de  forskellige  lande,  hvilke  legetøj  forældrene  køber  deres  børn.  

 

LEGO  har  en  afdeling,  som  har  til  opgave  at  finde  ud  af,  hvilket  legetøj  forældre  og  børn   ønsker  og  hvorfor.  Her  har  de  fundet  ud  af,  at  i  lande  som  Tyskland  og  USA  er  der  forskellig   opfattelse  af,  hvilke  af  legetøjets  funktioner  der  gavner  barnet  mest.  I  USA  har  man  en   tendens  til  at  opfatte  legetøjet  som  noget  der  kan  påvirke  enkelte  dimensioner  i  barnet,  og   man  dyrker  de  enkelte  styrker.  I  Tyskland  er  holdningen  derimod,  at  legetøjet  styrker  alle   kompetencerne,  og  det  er  vigtigt  at  barnet  kan  begå  sig  i  sociale  sammenhænge.  

 

I  USA  har  man  også  de  seneste  år  set,  at  licensprodukter  er  blevet  meget  populære.  F.eks.  

sælger  LEGO  Star  Wars  godt,  og  man  mener  at  det  skyldes  at  filmene  er  en  integreret  del  af   den  amerikanske  kulturhistorie.  Tysklands  historie  spiller  også  en  stor  rolle  i  hvilke  legetøj   købes,  og  derfor  er  salget  af  aggressionslegetøj,  f.eks.  action-­‐figurer  ikke  særlig  højt  

sammenlignet  med  USA  eller  Danmark.  Derimod  er  LEGO  klodsen  eller  Playmobil,  det   såkaldte  konstruktionslegetøj,  meget  populært  i  Tyskland.  Forbrugerundersøgelser  viser,  at   cirka  14%  af  alt  legetøj  i  Tyskland  er  konstruktionslegetøj,  mens  det  tilsvarende  i  USA  er  kun   4%21.  

 

I  de  østlige  lande  er  der  helt  andre  forhold,  der  spiller  ind  når  legetøj  bliver  købt.  Selv  om   Østeuropa  og  Rusland  er  relativt  nye  markeder,  så  har  man  set,  at  da  indkomstniveauet   generelt  er  lavere  end  i  de  vestlige  lande,  så  har  økonomien  væsentlig  større  indflydelse  på   legetøjsindkøbet  end  i  de  vestlige  lande.  Billigere  legetøj  sælger  bedre.  Dette  har  LEGO  også                                                                                                                  

20 LEGO Koncernen, The Brick 2010, s.10

21 LEGO Koncernen, The Brick 2009, s. 12

(25)

erfaret  i  Rusland,  hvor  BIONICLE,  som  er  et  populært  og  billigt  produkt,  er  det  mest  solgte  af   LEGO  produkterne.  

 

Altså  afhænger  det  af  historiske  omstændigheder  og  indkomst,  i  forhold  til  hvilket  legetøj   børn  har.  Der  er  også  stor  forskel  fra  land  til  land  og  fra  kultur  til  kultur.  

 

3.1.1.4  Teknologiske  og  miljømæssige  forhold  

Den  teknologiske  udvikling  er  stærkt  accelererende,  og  det  kan  i  adskillige  brancher  være   virksomhedens  største  udfordring.  Den  teknologiske  udvikling  foregår  på  stort  set  alle   niveauer  i  en  virksomheds  værdikæde,  men  det  er  forskelligt  fra  virksomhed  til  virksomhed   hvor  stor  udviklingen  er  i  de  enkelte  forhold.    

 

3.1.1.4.1  Produkt  og  innovation  

I  LEGO  er  det  ikke  længere  nok  kun  at  producere  de  traditionelle  LEGO  klodser,  hvis  de  skal   kunne  overleve.  I  takt  med  at  forbrugsmønsteret  ændres,  er  man  hele  tiden  nødt  til  at  være   innovativ  i  produktudviklingen,  tænke  i  nye  baner  og  investere  i  nye  projekter,  hvis  man  skal   have  et  produkt  som  skal  sælge  godt.  Det  har  som  før  nævnt,  resulteret  i  bl.a.  lanceringen  af   LEGO  serier  baseret  på  filmtemaer  og  online  computerspil.    

 

At  LEGO  er  godt  med  i  den  nye  teknologi  kan  konstateres,  da  de  også  har  produkter  der   bogstaveligt  talt  har  tekniske  færdigheder,  nemlig  LEGO  Technic  serien.  Det  var  den  første  af   LEGO  produkterne  der  havde  Power  Functions  implementeret.  Power  Functions  er  et  

elektronisk  byggesystem  som  udvider  de  muligheder  der  ellers  er  med  byggeklodserne,  med   batteridrevne  motorer.  Nu  har  virksomheden  så  lavet  det  således,  at  man  kan  tilkøbe  de  her   Power  Functions  til  nogle  af  de  andre  produkter,  og  på  den  måde  indføre  teknologi  i  andre   LEGO  produkter.  

 

3.1.1.4.2  Produktion  

Produktionsmaskinerne  bliver  hele  tiden  mere  tekniske,  computerteknologien  forbedres,   hvilket  medfører  at  de  overtager  flere  og  flere  opgaver  fra  personalet.  Dermed  får  at   virksomheden  med  tiden  brug  for  færre  medarbejdere,  og  kan  i  værste  fald  resultere  i   opsigelser.  Samtidig  bliver  maskinerne  også  mere  avancerede  og  enkelte  medarbejdere  må  

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

The video and audio recordings were post-processed using a non-linear editing suite, Adobe Premiere CC, and a digital audio workstation, Reaper, as well as proprietary software

Ideelt set skal der kunne slettes alle ˚ abne betingelser en vilk˚ arlig handling, med et uspecificeret antal betingelser og variabler, opfylder; kunne oprettes nye betingelser med

I 2014 lykkedes det Greenpeace at stoppe en sponsoraftale mellem LEGO og Shell ved hjælp af en video, der viser, hvordan et arktisk LEGO-landskab drukner i olie som

De største nyder også godt af deres stordriftsfordele der præger markedet, dette gør at de kan presse de mindre på prisen, men samtidig er LEGO´s produkter i den dyre ende af skala-

Hvis lego legetøj lige pludseligt kun er produceret af økologiske råvarer, vil det få et helt anden pris, så dette vil også skabe en ny kundegruppe, da LEGOs legetøj i forvejen

In con- trast to installed base cultivation, which tends to view path dependencies as a near-inexorable force (Hanseth &amp; Lyytinen 2010), however, the LEGO

Strategierne kan ikke være langsigtede, fordi markedet er i stor forandring hele tiden, og det betyder, at hvis LEGO ikke finder på nye måder at markedsfører sig, sælge eller

Hvorvidt den store beholdning af finansielle aktiver har tjent til formƒl at v‚re et v‚rn mod dƒrlige tider, kan h•jst sandsynligt afslƒs, idet LEGO har forholdsvis gunstige