• Ingen resultater fundet

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

In document Kærestevold i Danmark (Sider 32-37)

Vi beskriver først de unges rapportering af voldsudsættelse generelt, dvs. uafhængigt af deres relation til voldsudøveren, og opdelt på psykisk, fysisk og seksuel voldsud-sættelse. Forekomsten er angivet som andelen i procent (%) af alle svarpersoner, der har svaret ’Ja’ til de enkelte spørgsmål, ud af alle 1.546 kvinder og 1.234 mænd, der deltog i undersøgelsen, dvs. uafhængigt af om de har eller tidligere har haft en kære-ste. Men vi angiver også andelen udsat for kæresteforhold blandt de i alt 2.151 unge, svarende til 77 % af undersøgelsespopulationen, som var eller havde været i et kære-steforhold.

6.1 F

OREKOMSTEN AF PSYKISK

,

FYSISK OG SEKSUEL VOLD BLANDT UNGE

I alt rapporterede 23 % af de unge mænd og 38 % af de unge kvinder, at de havde været udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold det seneste år (tabel 5). Det var en relativ lille andel, der rapporterede alle tre former for vold, godt 1,5 % af kvinder-ne og knap 1,5 % af mændekvinder-ne.

Der er en relativ større andel af unge mænd end af unge kvinder, der har været udsat for psykisk vold, henholdsvis 28 % og 13 %. Denne kønsforskel skyldes overvejende, at trusler om vold er langt hyppigere mod mænd end mod kvinder, 24 % af mændene og knap 7 % af kvinderne rapporterede denne form for psykisk vold (tabel 5).

Udsættelse for fysisk vold er langt hyppigere blandt de unge mænd end blandt unge kvinder, henholdsvis rapporteret af 25 % af mændene og 11 % af kvinderne. Heraf har ca. to tredjedele af kvinderne (62 %) og knap halvdelen af mændene (49 %) ude-lukkende været udsat for mild fysisk vold, dvs. at de er blevet skubbet, revet, rusket, slået med flad hånd eller lignende.

Kønsforskellene i andel udsat for fysisk vold gælder alle former for fysisk vold, f.eks.

var andelen udsat for spark og/eller slag knap fem gange større blandt de unge mænd end blandt de unge kvinder.

Andelen udsat for én eller flere former for seksuel vold er højst blandt de unge piger, knap 8 % mod 3 % blandt unge mænd. Kønsforskellene gælder overvejende andelen, der har oplevet sig seksuelt krænket eller været udsat for forsøg på uønsket sex, henholdsvis 6 % af kvinderne og knap 2 % af mændene (tabel 5).

32

Tabel 5. Forekomsten af udsættelse for psykisk, fysisk og seksuel vold inden for det seneste år, fordelt på køn og voldsform. Antal svarpersoner, der svarede ’Ja’ til spørgsmål om voldsudsættelse, og deres andel blandt alle svarpersoner.

Voldsform

Kvinder (N=1546)

Mænd (N=1234) Psykisk vold, én eller flere

former 205 (13,3 %) 340 (27,6 %)

Generet, mobbet eller få trusler via brev, SMS eller på

internettet 141 (9,1 %) 107 (8,7 %)

Trusler om vold (ansigt til

ansigt) 101 (6,5 %) 293 (23,7 %)

Fysisk vold, én eller flere

former 170 (11,0 %) 309 (25,0 %) vægge, ned ad trapper eller

lignende 27 (1,8 %) 31 (2,5 %)

Udsat for kvælningsforsøg, angrebet med kniv eller

skydevåben 16 (1,0 %) 32 (2,6 %)

Seksuel vold, én eller flere

former 117 (7,6 %) 40 (3,2 %)

Krænket seksuelt eller

for-søg på sex mod sin vilje 92 (6,0 %) 22 (1,8 %)

Tvungen sex 38 (2,5 %) 17 (1,4 %)

Delt intime billeder imod sin vilje (f.eks. via MMS eller

internettet) 27 (1,8 %) 15 (1,2 %)

Samlet udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold

357 (23,1 %) 464 (37,9 %)

33

6.2 U

DSÆTTELSE FOR VOLD FRA KÆRESTE

,

VEN

/

FAMILIE

,

FREMMED ELLER ANDRE

Tabellerne 6 og 7 viser andelen af henholdsvis unge kvinder og mænd, der det sene-ste år har været udsat for én eller flere af de tre typer af vold, fordelt på deres relati-on til voldsudøveren. Samme svarpersrelati-on kan have været udsat for flere forskellige former for vold og fra forskellige voldsudøvere.

KVINDE R

Blandt de unge kvinder var psykisk, fysisk og seksuel vold hyppigst udøvet af en ven/familie/kollega, og psykisk og fysisk vold var næst hyppigst udøvet af en frem-med. Kærestevold er ikke den hyppigste voldsform blandt unge kvinder.

Tabel 6. Forekomst af psykisk, fysisk og seksuel vold det seneste år blandt kvinder fordelt på typen af vold og offerets relation til voldsudøveren.

Kvinder (N=1546)

Gerningsperson Kæreste Ven/familie/

kollega

Fremmed Anden

Psykisk vold, én eller flere

former 38 (2,5 %) 98 (6,3 %) 77 (5,0 %) 36 (2,3 %)

Generet, mobbet, trusler via brev, SMS eller på

in-ternettet 29 (1,9 %) 72 (4,7 %) 36 (2,3 %) 25 (1,6 %)

Trusler om vold (ansigt til

ansigt) 16 (1 %) 40 (2,6 %) 50 (3,2 %) 13 (0,8 %)

Fysisk vold, én eller flere

former 49 (3,2 %) 66 (4,3 %) 60 (3,9 %) 11 (0,7 %)

Skubbet, revet, rusket, slået med flad hånd eller

lignende 44 (2,9 %) 54 (3,5 %) 56 (3,6 %) 9 (0,6 %) sin vilje (f.eks. via MMS

eller internettet) 9 (0,6 %) 14 (0,9 %) 11 (0,7 %) 3 (0,2 %) Udsat for én eller flere

former for vold 6,5 % 11,1 % 8,6 % 3,3 %

34

Udsættelse for psykisk vold fra ven/familie/kollega blev rapporteret af 6 % af de unge kvinder, mens kun knap 3 % havde været udsat for psykisk vold fra en kæreste.

Der var kun små forskelle i andelen af kvinder, der havde været udsat for én eller fle-re former for fysisk vold fra henholdsvis kæfle-reste, ven/familie/kollega og ffle-remmed, mellem ca. 3 % og 4 %, og der er ikke markante forskelle i forhold til relationen til voldsudøveren og type af fysisk vold.

Andelen af kvinder udsat for seksuel vold fra en ven/familie/kollega er højere end andelen, der rapporterede denne form for vold fra en kæreste, en fremmed eller an-den person. Forskellen angår især udsættelse for seksuel krænkelse eller forsøg på sex mod ens vilje (tabel 6).

MÆND

Mænd er langt hyppigst udsat for vold fra en fremmed og mindst hyppigt fra en kæ-reste, 26 % mod knap 4 % rapporterede udsættelse for én eller flere former af vold det seneste år fra henholdsvis en fremmed og fra en kæreste (tabel 7).

Tabel 7. Forekomst af psykisk, fysisk og seksuel vold blandt mænd, fordelt på typen af vold og offerets relation til voldsudøveren.

Mænd (1234)

Psykisk vold, én eller flere

Former 18 (1,5 %) 92 (7,5 %) 260 (21,1 %) 44 (3,6 %)

Generet, mobbet, trusler via

brev, SMS eller på internettet 15 (1,2 %) 48 (3,9 %) 52 (4,2 %) 17 (1,4 %) Trusler om vold (ansigt til ansigt) 5 (0,4 %) 60 (4,9 %) 239 (19,4 %) 30 (2,4 %) Fysisk vold, én eller flere

Former 21 (1,7 %) 95 (7,7 %) 197 (16,0 %) 38 (3,1 %)

Skubbet, revet, rusket, slået

med flad hånd eller lignende 18 (1,5 %) 78 (6,3 %) 171 (13,9 %) 16 (1,3 %) Sparket, slået med knyttet hånd

eller med en genstand 4 (0,3 %) 31 (2,5 %) 82 (6,7 %) 20 (1,6 %) Kastet ind mod møbler, vægge,

ned ad trapper eller lignende 1 (0,1 %) 12 (1,0 %) 12 (1,0 %) 7 (0,6 %) Kvælningsforsøg, angrebet med

kniv eller skydevåben 2 (0,2 %) 7 (0,6 %) 20 (1,6 %) 9 (0,7 %)

Seksuel vold 15 (1,2 %) 18 (1,5 %) 5 (0,4 %) 5 (0,4 %)

Krænket seksuelt eller forsøg på

sex mod sin vilje 7 (0,6 %) 8 (0,7 %) 1 (0,1 %) 5 (0,4 %)

Tvungen sex 9 (0,7 %) 5 (0,4 %) 1 (0,1 %) 2 (0,2 %)

Delt intime billeder imod sin vilje (f.eks. via MMS eller

inter-nettet) 3 (0,2 %) 8 (0,7 %) 4 (0,3 %) 0

Udsat for én eller flere former

for vold 3,7 % 13,1 % 26,2 % 5,7 %

35

Mindre end 2 % af de unge mænd rapporterede udsættelse for psykisk vold fra en kæreste, 21 % havde følt sig udsat herfor fra en fremmed. Der er først og fremmest en høj forekomst af trusler fra fremmede, og de unge mænd har ca. otte gange hyp-pigere været udsat for fysisk vold fra en fremmed end fra en kæreste.

Det er omtrent samme (lave) andel af de unge mænd, der har været udsat for én el-ler fel-lere former for seksuel vold fra en kæreste som fra en ven/familie/kollega, hen-holdsvis 1,2 % og 1,5 % (tabel 7).

KØNSFO RSKELLE I REL AT IONE N TIL VOLDS UD ØVE RE

Der er, som det fremgår af figur 1, betydelige kønsforskelle både i forekomsten af voldsudsættelse og i relationen til voldsudøvere. De unge mænd er tre gange hyppi-gere end unge kvinder udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold fra en fremmed, væsentligst pga. en større hyppighed af trusler om vold og fysisk vold fra fremmede.

Men mændene er sjældnere end kvinder udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold fra en kæreste.

Figur 1. Andelen af unge kvinder og mænd udsat for nogen form for vold, dvs. psy-kisk, fysisk og/eller seksuel vold, det seneste år, i forhold til relationen til voldsudøve-ren.

Kæreste

Ven/

familie/

kollega

Fremmed Anden

Kvinder (N=1546) 6,5 11,1 8,6 3,3

Mænd (N=1234) 3,7 13,1 26,2 5,7

0 5 10 15 20 25 30

Procent

36

In document Kærestevold i Danmark (Sider 32-37)