• Ingen resultater fundet

Familiens kontrol i forhold til kæresteforhold

In document Kærestevold i Danmark (Sider 78-82)

Inden for de seneste år er der i Danmark på anmodning fra Integrationsministeriet gennemført undersøgelser om børns og unges opvækst i familier med forskellig nisk oprindelse. Det er i nærværende undersøgelse ønsket belyst, hvorvidt der er et-niske forskelle i familiernes holdning til de unges kæresteforhold og begrænsninger i de unge 16-24-åriges selvbestemmelse.

Der indgår derfor i spørgeskemaundersøgelsen en række spørgsmål, der belyser, hvil-ke forventninger og holdninger de unge oplever, at familien har til dem i forhold til sex og kæresteforhold.

SEKS UEL ERF ARING

De unge blev bedt om at svare på, om de nogensinde har været i seng med nogen, og om det er vigtigt for dem at vente med sex, til de er blevet gift. De blev også bedt om at angive, om de oplever, at det er vigtigt for deres forældre, at de venter med sex, til de er blevet gift.

De unges svar er angivet i Figur 31, opdelt på etnicitet og køn. En større andel af et-nisk danske unge har svaret ’Ja’ til spørgsmålet, om de nogensinde har været i seng med nogen, og der er betydelige etniske forskelle i de unges svar på forældres hold-ning til sex før ægteskab.

KVINDE RNE

Henholdsvis 83 % af etnisk danske og 47 % af ikke-etnisk danske unge kvinder har været i seng med nogen, og der er tilsvarende markante etniske forskelle i andelen der selv synes det er vigtigt at vente med samleje til ægteskab, og som mener, at de-res forældre ønsker, at de er seksuelt afholdende ind til ægteskab. Således mener 55

% af de ikke-etnisk danske kvinder, at det er vigtigt at vente med sex, til de er blevet gift, og 63 % oplever, at det er vigtigt for deres forældre, at de venter med sex. Mod ca. 2 % af etnisk danske unge kvinder.

MÆNDENE

Blandt de ikke-etnisk danske mænd er det færre end blandt ikke-etnisk kvinder, hen-holdsvis 27 % og 47 %, der selv mener, at det er vigtigt at vente med sex og 46 % af mændene oplever, at det er vigtigt for deres forældre, at de venter med sex til efter ægteskab (Figur 31).

Der er således betydelige kønsforskelle i vigtigheden af at være seksuelt afholdende inden et ægteskab.

78

Figur 31. Unges seksuelle erfaringer og egne samt forældres holdning til sex før ægteskab, fordelt på etnicitet og køn.

De unge blev i spørgeskemaet bedt om at svare på, i hvilket land deres mor og far er født. Det er primært unge, hvis forældre er født i Tyrkiet, Mellemøsten, Afrika eller Asien, der oplever, at det er vigtigt for forældrene, at de venter med sex, til de er ble-vet gift. Det gælder eksempelvis for 36 (83,7 %) af de 43 unge, som svarede, at deres far er født i Tyrkiet.

Blandt unge, hvis forældre er født i et andet vestligt land end Danmark, er det relativt få, der oplever, at det er vigtigt for forældrene, at de er seksuelt afholdende før æg-teskab.

KÆRES TEE RF ARING

I det følgende præsenteres de unges svar på spørgsmål om kæresteerfaring, om de må have en kæreste for deres forældre, og om forældrene blander sig i deres valg af kæreste.

Svarene fra etnisk og ikke-etnisk danske er aldersmæssigt sammenlignelige, idet der er samme andel, 53 %, af de to grupper kvinder, som er 20-24-årige, og samme andel, 52 %, af mændene i de to grupper, der er 20-24-årige. De etniske forskelle i forekom-sten af kæresteforhold er således ikke betinget af aldersforskelle.

Flertallet, 82 %, af de etnisk danske kvinder har svaret ja til, at de har eller har haft en kæreste, mod halvdelen, 51 %, af de ikke-etnisk danske kvinder.

For mændene er der tilsvarende etniske forskelle, henholdsvis

¾

og 2/3 havde eller havde haft en kæreste.

Tæt ved alle etnisk danske unge kvinder oplever, at de gerne må have en kæreste for deres forældre, og mindre end 10 % oplever, at forældrene blander sig i deres valg af

I seng med

Etnisk danske kvinder 82,9 2,4 2,7

Ikke-etnisk danske kvinder 46,8 55,2 62,8

Etnisk danske mænd 79,6 1,9 2

Ikke-etnisk danske mænd 63,6 26,8 45,6

0

79

kæreste, tilsvarende gælder for 72 % og 29 % af de ikke-etnisk danske unge kvinder (Figur 32).

Figur 32. Etniske forskelle i andelen af unge med kæresteforhold og i forældres hold-ning til unges kæresteforhold.

FAMILIENS ÆRE

Forældres og unges egen holdning til ’familiens ære’ er en af de faktorer, der kan ha-ve betydning for forældres oha-vervågning og begrænsninger af unges forhold til det modsatte køn.

Det er beskrevet, at der blandt etnisk danske unge ikke er en større bevidsthed om familiære æresbegreber, mens det stadigvæk er et væsentligt element i andre kultu-rer (Rahbæk Asserhøj 2011).

De unge blev stillet spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at du har en del af ansvaret for at opretholde din families ære?”. Hver fjerde ikke-etnisk dansk kvinde og knap hver tredje ikke-etnisk dansk mand oplever, at de i meget høj grad har et ansvar for at opretholde familiens ære, mens det kun er 5 % af de etnisk danske kvinder og 8 % af de etnisk danske mænd, der angiver dette (Figur 33).

Har/har

Etnisk danske kvinder 82,1 99,6 9,5

Ikke-etnisk danske kvinder 51,1 72 28,5

Etnisk danske mænd 77,7 99,7 5,1

Ikke-etnisk danske mænd 65 79,2 23,2

0

80

Figur 33. Andelen af unge der oplever at have ansvar for familiens ære, fordelt på etnicitet og køn.

Slet ikke

I mindre

grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Etnisk danske kvinder 28,7 18,1 32,4 15,6 5,2

Ikke-etnisk danske kvinder 10,4 7,1 26,4 30,2 25,8

Etnisk danske mænd 23,2 16,8 33,1 18,6 8,4

Ikke-etnisk danske mænd 12,4 7,2 20,3 30,7 29,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Procent

81

In document Kærestevold i Danmark (Sider 78-82)