• Ingen resultater fundet

Nemlig;

konfirmation 9. april 174o

B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen

2 o pkr

Syns- og taksationsforretninger Nemlig:

1819-22 1 pk. 1823-27 1 pk.

1828-3o 1 pk. 1831-33 1 pk.

1834-38 1 pk. 1839-42 1 pk.

1843-48 1 pk. 1849-56 1 pk.

1857-67 1 pk. I

868-90

1 pk.

1819-9o. lo pkr

187o-84. Vurderingsforretninger 1 pk.

A n m . : Omfatter en samling origi­

nale uafhentede vurderingsforret­

ninger.

1826-51. Taksationer m.m. vedr. grusgrave 1 pk.

A n m . : Foruden taksationer indeholder pakken en del repartitioner og kvitte­

ringer, kronologisk ordnede.

182o-1919. Politiprotokoller 37 bd.

A n m . : For perioden 1819-2o hen­

vises til Førslev birks politi­

protokol 1818-2o.

Nemlig:

182o-24 1 bd. 1824-26 1 bd.

1826-3o 1 bd. 1830-34 1 bd.

1834-38 1 bd. 1838-42 1 bd.

1842-45 1 bd. 1845-49 1 bd.

1849-53 1 bd. 1853-56 1 bd.

1856-58 1 bd. 1858-62 1 bd.

1862-66 1 bd. 1866-68 1 bd.

1868-69 1 bd. 1869-72 2 bd.

1872-74 2 bd. 1874-77 2 bd.

1877-8o 2 bd. 1880-84 2 bd.

1884-89 2 bd. 1889-93 1 bd.

1889-94 1 bd. 1894-97 2 bd.

1897-19o2 1 bd. 1897-19o3 1 bd.

19o3-o8 1 bd. 19o8-13 1 bd.

1913-17 1 b d . 1917-19 1 bd.

1819-21. Politidokumenter

A n m . : For perioden 1822-67 se under justitsdokumenter.

1868-1918. Politidokumenter

A n m . : Gennemgået med kassation for øje.

Nemlig:

1868-89 1 pk. 189o-99 1 pk.

19o2-18 1 pk.

1 pk.

3 p k r .

187o-1919. Domprotokoller 7 bd.

A n m . : Vedrører domme i civile sager, ekstrarets- og gæsteretssager samt politisager.

Nemlig:

1870-77 1884-94 19o3-o8 1916-19

1 b d . 1877-84 1 bd 1 bd. 1894-19o3 1 bd 1

1 bd.

bd.

19o8-l6 1 bd

1821-19. Skøde- og panteprotokoller

A n m , : Vedrørende årene 1819-21 se under Førslev birk.

Nemlig:

Litra C 1821-28 1 bd. Litra D 1828-31

" E 1831-38 1 bd. » p 1838-44

" G 1844-49 1 bd. " H 1849-53

" J 1853-55 1 bd. " K 1855-58

" L 1858-62 1 bd. " M 1862-64

" N 1864-67 1 b d . " 0 1865-67

" P 1867-72 1 bd. " Q 1872-75

" R 1875-78 1 bd. " S 1878-81

t t f j t

1881-84 1 bd. " u 1884-87

" V 1887-90 1 bd. " X 189o-94

" Y 1894-96 1 bd. " z 1 8 9 6 - 1 9 o o

" Æ 19oo-o2 1 bd. » 0 19o2-o5

" 2A 19o5-o8 1 bd. " 2B 19o8-lo

" 2C 1910-13 1 bd. " 2D 1913-15

" 2E 1915-18 1 b d . " 2F 1918-19

" 2G 1919 1 bd. " 3 1919-22

" 4 1922-25 1 bd. " 5 1925-27 18o6-52. Skøde- og panteprotokol for Krummerup sogn

A n m . : Ar en afskrift af dokumenter vedr. Krummerup sogn, som har været læst ved Antvorskov birkeret. Af­

skriften er bekræftet 19/11 1853 og foretaget i anledning af jurisdik­

tionsændringen. Der har eksisteret et tillæg til denne protokol, som nu er forsvundet.

1837-55. Udskrift af Holsteinborg birks skøde- og panteprotokoller

A n m . :Sandsynligvis foretaget i an­

ledning af jurisdiktionsændringen.

1852-56. Protokol over tinglæste fæstebreve

34 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1845. Udskrift af den nye matrikel for Øster Flak­

kebjerg herred

A n m . : Bekræftet af matrikelkontoret 14/11 1845.

1

bd

I

806

-

68

. Navneregister til skøde- og panteprotokol

for Rrummerup sogn

1

bd

1723-1819. Afskrift af de ved Vester Flakkebjerg her­

red beroende skøde- og panteprotokoller

vedr. ejendomme i Øster Flakkebjerg herred 1 bd A n m . : Afskriften er bekræftet 27/5

182o og foretaget i anledning af jurisdiktionsændringen.

ca.1744-1843• Navneregister til skøde- og

pantepro-tokollerne

1

bd

A n m . : Muligvis anlagt i forbindelse med jurisdiktionens oprettelse.

1844-7o. Navneregister til skøde- og

pantepro-tokollerne

1

bd

A n m . : Fortsættelse af foregående bind.

187o-1927. Navneregister til skøde- og

panteproto-kollerne

3

bd

A n m . : Fortsættelse af foregående bind.

Nemlig:

A - H 1 bd. J - N l b d .

0 - 0 1

bd.

ca. 1855-7o. Realregistre for Øster Flakkebjerg herred, lo bd A n m . : Der findes dels et bind

omfattende hele herredet dels enkeltbind for hvert sogn.

Nemlig:

Øster Flakkebjerg herred

1

bd.

Fodby sogn 1 bd.

Vallensved sogn

1

bd.

Gunderslev sogn

1

bd.

Tjustrup sogn

1

bd.

Fuglebjerg sogn

1

bd.

ca. 187o.

ca. 187o.

ca. 187o.

Afd. C og 1826-78.

1878-1919.

Førsløv sogn 1 bd.

Hyllinge sogn 1 bd.

Karrebæk sogn 1 bd.

Krummerup sogn 1 bd.

Realregister for Tjustrup sogn A n m . Realregisteret har løbenr. V.

Realregister for Haldagerlille sogn A n m . : Realregisteret har løbenr. VII.

Diverse realregistre

A n m . : De pågældende realregistre beror stadig ved dommerkontoret i Næstved.

Nemlig:

Nr.

17

Førslev sogn 1 bd.

t t 18 Karrebæk sogn 1 bd.

t t 19 Krummerup sogn 1 bd.

t t 21 Fuglebjerg sogn 1 bd.

t t 22 Gunderslev sogn 1 bd.

t t 23 Fodby sogn 1 bd.

t t 24 A og B Hyllinge sogn 2 bd.

t t 26 Vallensved sogn 1 bd.

. Foged- og notarialforretninger.

Foged- og notarialprotokoller A n m . : Protokollerne er i denne periode anvendt til begge slags forretninger. For årene 1819-26 se under Førslev birk.

Nemlig:

1826-45 1 bd. 1845-58 1 bd.

1858-78 1 bd.

Fogedprotokoller Nemlig:

1878-95 1 bd. 1895-19o6 1 bd.

19o6-15 1 bd. 1915-19 1 bd.

A n m . : Videreført som fogedprotokol for rets­

kreds nr. 21 Korsør.

1 bd*

1 bd.

9 bd.

3 bd.

4 bd.

1819-92. Foged- og natorialdokumenter 8 pkr.

A n m . : Efter 1878 indeholder pakkerne kun fogeddokumenter.

Nemlig:

1819-25 1 pk.

1835-42 1 pk.

1851-57 1 pk.

1862-67 1 pk.

1878-1917. Notarialprotokoller Nemlig:

1878-19o5 1 bd.

191o-17 1 M .

1826-32 1 pk

1843-5o 1 pk

1858-61 1 pk

1868-92 1 pk

3 bd.

19o5-lo 1 bd.

Afd. E. Skifte og overformynderivæsen.

1895-1914. Dødsanmeldelsesprotokol A n m . : Register på efternavn.

1 bd.

1871-19oo.

1819-1917.

Registreringsprotokoller for sogne fogeder

Nemlig:

1871-19oo 1 bd. 1879-19oo 1 bd Skifteprotokoller

A n m . : Hvert bd. med register.

Nemlig:

1819-28 1 bd. 1828-35 1 bd

1835-47 1 bd. 1847-53 1 bd

1853-58 1 bd. 1858-66 1 bd

1866-74 1 bd. 1874-81 1 bd

1882-90 1 bd. 189o-96 -1 bd

1896-19o4 1 bd. 19o4-o7 1 bd

19o7-ll 1 bd. 1911-17 1 bd

2 bd.

14 bd.

Skiftedokumenter

A n m . : Boerne ligger på 1.

fremlæggelsesår. Fra 1871 er konkursboerne udtagne.

1821-1919. 14 pkr

1819.

Nemlig:

1821-26 1 pk. 1827-36 1 pk.

1837-51 1 pk. 1852-57 1 pk.

1858-62 1 pk. 1863-73 1 pk.

1874-83 1 pk. 1884-91 1 pk.

1892-94 1 pk. 1895-98 1 pk.

1899-19o2 1 pk. 19o3-o8 1 pk.

19o9-14 1 pk. 1915-19 1 pk.

Kammerjunker, major, overbefalingsmand. Mogens Scheel v. Piessen til Saltø, død 24/2 1819,

hans dødsbo. 5 pkr.

A n m . : Pk. mrkt. II er utilgængelig.

Pk. mrkt. III indeholder regnskaber m. bilag for Lindholm gods og hoved­

gård .( 1818-19 )

1871-1914. Konkursboer 2 pkr.

A n m . : Boerne ligger på proklamaår.

Alfabetisk register udarbejdet af landsarkivet forefindes.

Nemlig:

1871-87 1 pk. 1889-1914 1 pk.

1819-72. Skiftebreve 2 pkr.

A n m . : Originale uafhentede breve, som regel hverken underskrevne eller forseglede.

Nemlig:

1819-31 1 pk. 1832-72 1 pk.

1824-68. Skiftedesignationer 1 pk.

1841-52. Hovedbog for Øster Flakkebjerg herreds

skiftevæsen 1 bd.

1841-72. Kassejournal for Øster Flakkebjerg her­

reds skiftevæsen. 1 bd.

1818-1919. Overformynderiprotokoller 3 bd.

A n m , : Protokollen for 1818-27 og 1819-51 pag. l-lo9 har overformyn­

deriets regnskaber for hvert af årene 1818-27. Regnskabet for 1818 er en afskrift af Flakkebjerg her­

reds overformynderiprotokol. Bagfra i protokollen pag. 654-355 findes designationer over de under overfor­

mynderiet henhørende kapitaler 1819-51 samt en afskrift af hvilke kapitaler, der fandtes i 1819 ved oprettelsen af Øster Flakkebjerg herred.

Nemlig:

1818- 27,

1819- 51 1 bd. 1851-68 1 bd.

1864-1919 1 bd.

184o-69. Overformynderiets kasse konto

1818-69. Kopier af overformynderiregnskaber m. bilag

A n m . : For 1818-27 findes kun bilag, da regnskaberne er indskrevne i overformynderiets protokol. Regn­

skabet for 1828 mangler.

Nemlig:

1818-4o 1 pk. 1841-51 1852-54 1 pk. 1855-57 1858-61 1 pk. 1861-66 1866-69 1 pk.

1819-1919. Overformynderiprotokoller

Anm. : I den ældste protokol er pa s. l-lo9 indført afskrifter af overformynderiregnskaber 1818- 27. Regnskabet for 1818 er en af­

skrift af Flakkebjerg herreds over­

formynderiprotokol. Bagerst i sam­

me protokol findes en designation over de under overformynderiet for­

valtede kapitaler 1819-51.

Nemlig:

1819-51 1 bd. 1851-68 1 bd.

1864-1919 1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

184o-69. Kassekonto for Øster Flakkebjerg herreds overformynderi

1 bd.

7 pkr.

3 bd.

1 bd.

1818-69. Kopier af overformynderiregnskaber m. bilag Nemlig:

1818-4o 1 pk. 1841-51 1 pk.

1852-54 1 pk. 1855-57 1 pk.

1858-61 1 pk. 1861-66 1 pk.

1866-69 1 pk.

A n m . : Regnskaberne fra 1869-92 er kas­

seret i 1957.

1872-83. Regnskaber over indtægter og udgifter ved Chr. Andersens gård i Kyse.

A n m . : Regnskaberne er aflagt af værgen for den sindssyge Chr. Andersen.

Afd, F. Auktionsvæsen.

182o-1919. Auktionsprotokoller

A n m . : For perioden 1819-2o henvises til Førslev birks auktionsprotokol 181o-2o.

Nemlig:

182o-29 1844-61 1891-19o6 1912-19

1 bd. 1829-44 1 bd. 1861-91 1 bd. 19o6-12 1 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

1819-19ol. Auktionsdokumenter (div-å r ') Nemlig:

1819-68 1 pk. 1871-87 1888-19ol 1 pk.

1 pk.

187o-19o2 Udtagne auktionskataloger A n m . : Gennemgået 1957 med kassation for øje.

Afd. G. Politiforvaltning.

Pasjournal

A n m . : For årene 1819-28 se under Førslev birk.

7 pkr

1 pk.

7 bd.

3 pkr

1 pk.

1828-71. 1 bd.

1875-1921. Tyendeprotokoller 3 bd.

Nemlig:

Fodby sogn 19o4-13 1 bd.

Fodby sogn 1913-21 1 bd.

Fuglebjerg sogn 1875-88 1 bd*

1856-94. Arrest journaler 1 pk.

1894-1920. Arrestprotokol 1 bd.

A n m . : Er en fortsættelse af de tidligere arrestjournaler, men ført efter et andet skema.

19o7-19. Arbejdsprotokol for fanger på sædvan­

lig fangekost 1 bd.

1890-92. Til- og frameldelsesprotokol for arbej­

dere ved Slagelse-Næstved-banen 1 bd.

189o, Protokol vedr. ordenens opretholdelse ved jernbaneanlægget Slagelse-Næstved med si­

debane til Skelskør 1 bd.

A n m . : Kun ganske få indførsler.

189o-92. Medlemsbog for jernbaneanlægget

Hyllested-Næstveds sygekasse 1 bd.

A n m . : På pag. 91-14o er opført anmeldte syge medlemmer samt til­

skadekomne.

1859-1919. Sundhedskommissionssager l pk.

A n m . : Vedlagt forhandlingspro- tokoller 1889-9o og 1897-1921.

I den sidste protokol findes nogle få indførsler fra 192o-21.

1875-1917.

(div.år.)

Sager vedr. tilsyn med dampkedler og -skibe 1 pk.

Indhold:

Dampkedler på land 1875-87 1 læg Dampskibe m.m. 1914-17 1 læg

ca.1861-1921. Beskikkelser af brandfogder 1 pk.

Anm.: Ordnet sognevis.

1861-89. Brandsynssager 1 pk.

A n m . : Vedlast en brandsvnsbog for Sne- slev distrikt 1861-89.

1866-19o3. Brandsynsbog for Hyllinge sogn 1 bd.

1850-91. Beskikkelser af snefogder 1 pk.

1898-192o. Diverse fortegnelser over ligsynsmænd,

stævningsmænd og vurderingsmænd 1 pk.

Afd. H, Næringsvæsen.

1855-1919. Sager vedr. udstedelse af næringsbeviser 1 pk.

Indhold:

Legitimationsdokumenter i anledning

af udstedte næringsbeviser 189o-1919 1 laeg Ikke afbenyttede næringsbeviser

1874-1917 1 læg

Kasserede næringsbeviser ca.

1855-85 1 læg

19o6-12. Protokol over anmeldelser om tilvirkning

af smør 1 bd.

A n m . : Anlagt i henhold til lov af 3o/3 19o6 og lov af 12/11 1911.

1875-1913. Diverse næringssager 1 pk.

Indhold:

Diverse næringssager 1875-1913 1 læg Sager vedr. kroholdsbevillinger

1878- 1913 1 læg

Sager vedr. brugsforeninger

1879- 19o5 1 læg

Sager vedr. salg af margarine

1888-19o3 1 læg

Love for forskellige forenin­

ger 1889-19o4 1 læg

1867-1919. Diverse fortegnelser over udstedte nærings­

beviser

187o-89. Firmaregister

A n m . : Anlagt i henhold til lov af 23/1 1862. Vedlagt findes en sag vedr. Fodby Klub, 1879.

1882-1918. Anmeldelser til handelsregisteret

Afd. J. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteskab og navneforandring m.m.

1852-19

o

8.

Bilag til protokol over borgerlige ægte­

skaber

A n m . : Protokollen, der dækker årene 1852-1915, er udtaget og opstillet i rækken af ægteskabsprotokoller.

19o3-19,

1926-3o. Protokol over udstedte navnebeviser A n m , : Protokollen er modtaget

fra politimesteren i Næstved, som på pag. 18-19 har indført nogle navnebeviser udstedt 1926-3o.

19o3-17. Sager vedr. navneforandring

Afd. K. Protokoller vedr. konstateringen af tiender.

1862-19o3. Tiendekonstateringsprotokol A n m . : Anlagt i henhold til lov af 23/1 1862.

Dokumenter til tiendekonstateringsprotokol A n m . : I pakken ligger et par af­

gørelser af tiendevederlaget 1834- 35 med påtegning: ad 1863.

1 pk.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 bd.

1 pk.

1 bd.

1862-19o3. 1 pk.

Afd. L. Almindeligt regnskabsvæsen.

1852-1911. Forstrandsregnskaber

Afd. M. Udskrivningsvæsen.

1856-67. Af- og tilgangslister til lægdsrullen A n m . : Listerne i disse pakker er henlagt efter lægder.

Nemlig:

lægderne 35,46-47 og 64-65 1 pk.

" 74 og 77-8o 1 pk.

1862-7o. Af- og tilgangslister til lægdsrullen m.m.

A n m . : Listerne i disse pakker er henlagt kronologisk. Vedlagt fin­

des nogle konfirmationslister samt trykte sessionslister 1869-7o.

Nemlig:

1862-64 1 pk. 1865-7o 1 pk.

1851-57. Cirkulærebog vedr. lægdsvæsenet 1864-65. Afregningsbøger, kvitteringer m.v.

fra krigen

A n m . : Vistnok modtaget i 1918 fra Ringsted kloster.

Afd. N. Almindelig korrespondance.

1819-63. Kopibøger over udgåede breve Nemlig:

1819-24 1 bd. 1824-27

1827-3o 1 bd.

183o-37 1 pk.

185o-63 1 pk.

3 bd., 1 bd.

1 pk.

2 pkr.

2 pkr.

1 bd.

1 pk.

3 pkr.

1837-5o 1 pk

1894-1919. Kopibøger Nem l i g :

1894-i9o2

1

bd* 19o3-19

2 bd.

1 bd.

1819-1919.

1868-1919.

(div.år.)

Journaler over indkomne sager 9 p k r .,3 b d . Nemlig:

1819-25 1 pk. 1825-37 1 pk.

1838-47 1 pk. 1848-58 1 pk.

1858-63 1 pk. 1863-67 1 pk.

1867-73 1 pk. 1874-87 1 pk.

1888-97 1 pk. 1898-19o6 1 bd.

19o7-14 1 bd. 1915-19 1 bd.

Journalsager A n m . : Gennemgået for øje.

med kassation

6 pkr

Nemlig:

1868 1 pk. 1878 1 pk.

1888 1 pk. 1898 1 pk.

19o8 1 pk. 1918-19 1 pk.

1819

-

68

. Cirkulærebøger 1 p k . , 5 bd.

Nemlig:

1819-27 1 pk. 1827-30 1 bd.

183o-37 1 bd. 1837-5o 1 bd.

1851-63 1 bd. 1863-68 1 bd.

1819-67. Koncepter til årsindberetninger Nemlig:

1819-43 1 pk. 1844-67

2 pkr