• Ingen resultater fundet

Peter Christonhersen Holst (exam.,iur.) Udnævnt 16. febr. 1759 - 1779 (Afstod embedet på grund af sygdom).

1779-99. Ivar Bech (exam. .iur. .fuldmægtig hos amtmand

Løvenørn) 3. febr. 1779 - 2o. marts 1799 (afsked) Herefter er embederne som birkeskriver og birke­

dommer forenet hos samme person.

Afd. A.

Arkivregistratur

Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.

1814-4o. Fortegnelser over Antvorskov birks arkiv 1 bd.

A n m . : Foran i bindet findes en fortegnelse over Slagelse borg­

mesterarkiv 1814.

18l6-5o

(div.år) Diverse overleveringsforretninger 1 pk.

Afd. B. Justits- og oolitivæsen samt skøde- og pantevæsen.

1773-1919. Justitsprotokoller 36 bd.

A n m . : Fra 1793 findes også ekstra- retssager indført i justitsprotokol­

lerne. For tiden før 1793 henvises til politiprotokollerne. Der findes

1799-1919.

(div.år.)

1777-1919.

(div.år.)

også visse ekstraretssager i poli- tiprotokollerne indtil I

800

. Indtil 181o findes der desuden domme i ju­

stitsprotokollen. Jfr. også notariaL protokollerL .

Nemlis

1773-77

1

bd. 1777-78

1

bd.

1778-81 1

bd. 1781-87

1

bd.

1787-91

1

bd. 1792-98

1

bd.

1798-18o4

1

bd. 18o4-lo

1

bd.

181o-13

1

bd. 1813-17

1

bd.

1817-19

1

bd. 1819-24

1

bd.

1824-27

1

bd. 1827-3o

1

bd.

183

o

-32 1

bd. 1832-35

1

bd.

1835-36

1

bd.

1836-38 1

bd.

1838-41

1

bd. 1841-43

1

bd.

1843-46

1

bd. 1846-49

1

bd.

1849-52

1

bd. 1852-54

1

bd.

1854-57

1

bd.

1857-62 1

bd.

1862-68

1

bd. 1868-74

1

bd.

1874-82

1

bd. 1882-88

1

bd.

1888-96 1

bd. 1896-19o3

1

bd.

19o3-o7

1

bd. 19o7-12

1

bd.

1912-15

1

bd. 1915-19

1

bd.

Sagelister til justitsprotokollen

2

pkr.

3

bd A n m . : For perioden 1799-18o5

drejer det sig om lister over ikke afsluttede sager. Fra I

806

begynder mere fuldstændige sa-gelister omfattende såvel civi-le som kriminelcivi-le sager samt gæsterets- og ekstraretssager.

Der mangler sagelister for følgende år : 1814- 23,1829-3o, 1834, 185o-

55

og 1861-66.

Nemlis:

1799-1843

1

pk. 1844-19o5

1

pk.

19

o

6

-lo

1

bd. 1911-15

1

bd.

1916-19

1

bd.

Justitsdokumenter

88

pk]

c

A n m . : Arene 189o-1919 gen-nemgået med kassation for øje.

Nemlis:

1777-90

1

pk. 1791-93

1

pk.

1794

1

pk. 1795-98

1

pk.

1799_18oo

1

pk. 18ol-o2

1

pk.

18o3-o5

1

pk. 18o6-o7

1

pk.

I

808-09

1 pk. 181o 1 pk.

1811-12

1

pk.

1813-18

A n m . : 1 pk.

hvert år.

6

pkr.

for

1819

2

p k r . 1821

1

pk.

1822

1

pk. 1823

1

pk.

1826

2

pkr. 1827

2

pkr.

1828

1

pk. 1829

1

pk.

183

o

1

pk. 1831

2

pkr.

1832 2

pkr. 1833

2

pkr.

1834

1

pk. 1835

2

pkr.

1836 2

pkr. 1837

2

pkr.

1838-47 A n m . : 1 pk.

hvert år.

lo pkr.

for

1848-49

1

pk.

185

o

2

pkr. 1851

1

pk.

1852 1

pk. 1853

1

pk.

1854

1

pk. 1855

2

pkr.

1856 2

pkr. 1857

1

pk.

1858 1

pk. 1859

1

pk.

I

860

-

6

I

1

pk. 1862

1

pk.

1863-64

1

pk.

1865-66 1

pk.

1867-68

1

pk. 1869

1

pk.

187o

1

pk. 1871

1

pk.

1873-74

1

pk. 1875-77

1

pk.

1878-79

1

pk.

1880-81 1

pk.

1881-82

1

pk. 1883-84

1

pk.

1885-86 1

pk. 1887-89

1

pk.

189o-91

1

pk. 1892-19o4

1

pk.

19o5-o6

1

pk. 19o7-ll

1

pk.

1912-15

1

pk. 1916-19

1

pk.

1833. Protokol i sættedommersagen: Forpagter Faa-borg, Antvorskov contre oberstløjtnantinde

Jensen 1 bd.

A n m . : Som sættedommer beskik­

kedes prokurator Thuesen, Skelskør.

1833. Dokumenter i sættedommersagen: Forpagter

Faaborg contra oberstløjtnantinde Jensen

1

pk.

1866-7o. Justitsprotokol i sagen vedr. optøjerne

på Antvorskov 27. april 1866. 1 bd.

A n m . :Optøjerne var foranledi­

get af ankomsten af tyske "gæ­

stearbejdere" til et teglværk på Antvorskov. Undersøgelsen lededes af kriminalretsasses­

sor P.L.Behrend, København, og som sættedommer beskikkedes by­

foged F.H.Jørgensen, Sorø.

1786-1 8 6 1. (div.år.)

1786-1861.

1793-1861.

1787

-

1812

.

Nemlig:

Gerlev, Gudum, Hejninge og

Hemmeshøj sogne, 1793-1858 1 pk.

Kindertofte, Lundforlund, St. Mikkels landsogn og

Nordrup sogn 1793-1861 1 pk.

Kirke-Stillinge sogn

1796-186o I - II 2 pkr.

Ottestrup og St. Peders

landsogn 1791-186o 1 pk.

Slotsbjergby, Sludstrup

og Sorterup sogne 1791-186o 1 pk.

Sønderup, Tårnborg og

Vemme-lev sogne 1793-186o 1 pk.

Fårdrup, Flakkebjerg, Gim-linge og Hyllested sogne

1789-1861 1 pk.

Kirkerup, Skørpinge og Sør-

bymagle sogne 1789-1856 1 pk.

Tingjellinge, Tjæreby, Fug­

lebjerg, Krummerup, Marvede,

Bromme og Lynge sogne 1796-186o 1 pk.

Syns- og taksationsforretninger over ho­

vedgårde og godser samt huse under disse 2 pkr Nemlig:

A - F 1 pk. G - 0 1 pk.

Diverse syns- og taksationsforretninger

I - II 2 pkr

Nemlig:

Grusgrave 1845-57, hospitaler 181o-19, kroer 1825-31, skoler 1794-1857, tørvemoser og -grave 18o9-54, veje og broer 1786-1861

og skove 1795-1815 1 pk.

Aer og vandløb 1799-1847, mili­

tære forhold 18o5-13, møller

1791-1858 og stormskade 1835 1 pk.

Udmeldelser og korrespondance vedr. syns-

og taksationsforretninger 1 pk.

Jordtaksationer til udskiftning af fæl­

lesskabet, magelæg,

hartkornsansættel-se m.m. 1 pk,.

1872-1914.

1778-1919.

19o9-19.

18o3-66.

Taksationsforretninger, kronologisk ordnede 3 pkr.

Nemlig:

1872-79 1 pk. 188o-87 1 pk.

1888-1914 1 pk.

Politiprotokoller

A n m . : Også anvendt som for­

hørsprotokoller indtil 18o5, da der anlægges en særlig række af forhørsprotokoller, Indtil 18oo findes også ek- straretssager i politipro­

tokollerne. Jfr. også nota- rial protokoller.

Nemlig:

1778-86

1

bd. 1786-18o5

1

bd.

1791-18o3

1

bd. 18o3-12

1

bd.

1812-17

1

bd. 1817-2o

1

bd.

182o-25

1

bd.

1825-28 1

bd.

1828-31

1

bd. 1831-34

1

bd.

1834-36

1

bd. 1836-38

1

bd.

1838-41

1

bd. 1841-42

1

bd.

1842-44

1

bd. 1844-47

1

bd.

1847-49

1

bd. 1849-52

1

bd.

1852-54

1

bd. 1854-58

1

bd.

1858-63

1

bd. 1863-69

1

bd.

1869-75

1

bd. 1875-81

1

bd.

1881-86

1

bd. I

886-90 1

bd.

1891-95

1

bd. 1895-19oo

1

bd.

19oo-o5

1

bd. 19o5-o7

1

bd.

19o6-o9

1

bd. 1909-11

1

bd.

1911-14

1

bd. 1914-15

1

bd.

1915-18

1

bd. 1918-19

1

bd.

Reservepolitiprotokol A n m . : Anvendt til rejse- brug. Indeholder hoved­

sagelig forhør ang. bran­

de og mistænkelige døds­

fald.

lister over foretagne og behandlede politisager samt optagne forhør A n m . : Flg. år mangler: 1815-22, 1828 og 185o-54.

Nemlig:

18o3-3o 1 pk. 1831-4o 1 pk.

1841-66 1 pk.

36 bd.

1

bd.

3 pkr.

Lister over politiretssager

1867-19o5. 1 pk.

1867-19o5.

1813-42, 1847.

17 8 o,

1793-1919.

(div.år.)

19o4ff•

19o4-24.

Lister over forhører

1

pk.

Fortegnelser over de ved politiretten

behandlede sager

3

pkr.

A n m . : Giver udførlige oplys­

ninger om de enkelte sager og deres behandling.

Nemlig:

1813-21 1

pk. 1822-31 1 pk.

1832-42 og

1847 1 pk.

Politidokumenter

Anm.:Fra 1894-1919 gennem-gået med kassation for øje.

Nemlig:

178

o,

1793-18o3

1

pk. 18o5-24

1

pk.

1825-29

1

pk. 1830-34

1

pk.

1835-39

1

pk. 184o-45

1

pk.

1845-49

1

pk. 185o-54

1

pk.

1855-59

1

pk. I

860-64 1

pk.

1865

1

pk. 1866

1

pk.

1867-68

1

pk. 1869

1

pk.

187o-71

1

pk. 1872-73

1

pk.

1874-75

1

pk. 1876-77

1

pk.

1878-79

1

pk. I

880 1

pk.

1881

1

pk. 1882-83

1

pk.

1884

1

pk. 1885

1

pk.

1886-87

1

pk. 1888

1

pk.

1889

1

pk.

189

o

1

pk.

1891

1

pk.

1892 1

pk.

1893

1

pk.

1898 1

pk.

19

o

8 1

pk.

1910-12 1

pk.

1913

1

pk. 1918-19

1

pk.

Straffeakter

A n m . : Henlagt efter løbenr.

Gennemgået med kassation for øje.

Nemlig:

nr. 1-99 1 pk. nr.loo-333 1 pk.

Journal over straffeakter

A n m . : De registrerede straffe­

akter er indført på løbenr. I mange tilfælde opgives kun navn og løbenr.

36

pkr.

2

pkr.

1

bd.

18o6-19o5.

1797-18o5.

1863 v

18o9-64.

1811-19o7.

Forhørsprotokoller

A n m . : Før og efter denne periode findes forhørene i politiprotokollen. Jfr. og­

så notarialprotokoller.

Nemlig:

1806-12

1 bd. 1812-17 1 bd.

1817-2o 1 bd. 182o-24 1 bd.

1824-27 1 bd. 1827-3o 1 bd.

183o-31 1 bd. 1831-33 1 bd.

1833-35 1 bd. 1835-36 1 bd.

1836-38 1 bd. 1838-39 1 bd.

1839-41 1 bd. 1841-42 1 bd.

1842-44 1 bd. 1844-47 1 bd.

1847-5o 1 bd. 185o-52 1 bd.

1852-54 1 bd. 1854-58 1 bd.

1858-6o 1 bd. 1861-63 1 bd.

1863-68 1 bd. 1868-7o 1 bd.

187o-73 1 bd. 1873-77 1 bd.

1877-8o 1 bd. 188o-83 1 bd.

1883-88 1 bd. 1888-92 1 bd.

1892-96 1 bd. 1896-19oo 1 bd.

19oo-o5 1 bd.

Forhør ang. ulykkelige hændelser Forhørsprotokol i tyverisag fra

o

Arslev mølle

A n m . : Ved protokollen lig­

ger enkelte bilag.

Dokumenter til forhørsprotokollen Nemlig:

18o9-17 1 pk. 1818-23 1 pk.

1824-27 1 pk. 1828-3o 1 pk.

1831-33 1 pk. 1834-36 1 pk.

1837-38 1 pk. 1839-4o 1 pk.

1841-42 1 pk. 1843-44 1 pk.

1845-46 1 pk. 1847-49 1 pk.

185o-52 1 pk. 1853-54 1 p k . 1855-56 1 pk. 1857-58 1 pk.

1859-61 1 pk. 1861-64 1 pk.

Domprotokoller Nemlig:

1811-2o 1 bd. 182o-31 1 bd.

1831-41 1 bd. 1841-51 1 bd.

1851-57 1 bd. 1857-72 1 bd.

1872-93 1 bd. 1893-19o7 1 bd.

19o7-13 1 bd. 1913-19 1 b d .

33 bd.

1

pk.

1 bd.

18 pkr.

lo bd.

1792-18ol, (div.år.)

1738-1927.

Beskrevne domme og tingsvidneakter 1 pk.

Indhold:

1792.

1792-93.

1792-93.

18ol.

1822.

Beskreven dom og tingsvidne i sagen generalmajor Casten- skjold ctr. forvalter Madsen Domssagen generalmajor Casten skjold og præsten Hr. Lange ctr. en del Valbygårds bøn­

der

Tingsvidneakt i sagen gene­

ralmajor Castenskjold ctr.

en del Valbygårds bønder Beskreven dom i sagen Skt.

Mikkels sogns kirkeinspek­

tion ctr. generalmajor Ca­

stenskjold

A n m . : Heri trykt specifi- cation over det ved off.

auktion 24.5.1774 opbud-