• Ingen resultater fundet

Afd. O, Fogedforretninger.

1767-1923. Fogedprotokoller

A n m .: 1792-94 mangler.

Nemlig:

1767-85 1 bd. 1785-92 1 bd.

1794-1839 1 bd. 1839-48 1 bd.

1848-6o 1 bd. 186o-74 1 bd.

A n m . : Med alfabetisk navneregister.

1874-84 1 bd. 1885-96 1 bd.

1896-19o4 1 bd. 19o4-18 1 bd.

1918-23 1 bd.

A n m .: Fra l.okt.1919 benyttet som foged­

bog for retskr. 16, Skelskør købstad m.v.

fol. 25-199.

1737-1919. Fogeddokumenter Nemlig:

1737, 174o-1827 1828-5o

(div.år) 1 pk. (div.år) 1 pk.

1851-58 1 pk. 1859-69 1 pk.

187o-88 1 pk. 1889-19ol 1 pk.

19o2-o9 1 pk. 1910-19 1 pk.

Afd. D. Notarialforretninger.

1738-1921. Notarialprotokoller Nemlig:

1738-88 1 bd. 1788-1847 1 bd.

1848-71 1 bd. 1871-95 1 bd.

1895-1913 1 bd. 1913-21 1 bd.

A n m .: Fra 1. okt. 1919 benyttet som notarial- protokol for retskr. 16, Skelskør købst. m.v. fol.

128-231. Bagi alfabetisk navneregister.

1782-19o8. Notarialdokumenter (div.år) A n m . : 1848-51 mangler.

Nemlig:

11 bd.

8 pkr.

6 bd.

2 pkr.

1782-1847 1 pk. 1852-19o8 1 pk.

Afd. E. Skifte- og overformynderivæsen.

1761-87. Registreringsprotokoller 5 bd

Nemlig;

1761-68 1

bd.

1768-72 1

bd.

1772-77

l id. 1777-81 1 bd.

1781-87 1 bd.

1685-1922. Skifteprotokoller 16 bd

A n m . ; l685-18oo indeholder protokollerne register på fornavn, derefter på efter­

navn. Fra 1826 indeholder protokollerne også dødsanmeldelser. Bag i Korsør råd­

stueprotokol 1843-62 er indført skifter 1852, 16/2 og 1856, 11/3. Protokollerne

1749-76

mangler.

Nemlig;

1685-95

1

bd. 1695-17o8

1

bd.

17o8-29

1

bd. 1728-49

1

bd.

1776-18oo

1

bd. I

800

-I

0 1

bd.

181

o

-26 1

bd.

1826-32 1

bd.

1832-44

1

bd. 1844-57

1

bd.

1857-67

1

bd. 1867-82

1

b d . 1882-89

1

bd.

1889

-

19

oo

1

b d .

19

oo-l

6 1

bd.

1916-22 1

bd.

1848-1925. Skifteprotokoller for landjurisdiktionen 4 bd A n m .; Indeholder register på efternavn.

Heri også dødsanmeldelser.

Nemlig;

1848-76 1

bd.

1876-94 1

bd.

1894-1913 1 bd. 1913-25 1 bd.

A n m .: Fra 1922 benyt­

tet som skiftebog for Korsør købstad og land­

jurisdiktion under retskr.

16, fol. 237-718.

1718-1919. Skiftedokumenter 38 pkr

A n m .: Boerne, der både omfatter by- og land­

jurisdiktionen, ligger på første fremlæggel- sesår. Fra år I

800

er konkursboerne udtagne.

Nem l i g ;

1718, 1734-38

1

pk. 1739-41

1

pk.

1742-58

(div.år)

1

pk.

1766-84

(div.år)

1

pk.

1787-9o

1

pk. 1791-94

1

pk.

1795-18oo

1

pk. 18ol-o3

1

pk.

18o4-o5

1

pk. I

806-08 1

pk.

I

809

-I

0 1

pk. 1811-19

1

pk.

182o-21

1

pk. 1822

1

pk.

1823-27

1

pk. 1828-31 4 pkr.

A n m . : Hver årgang ud' gør

1

pk.

1832-33

1

pk. 1834

1

pk.

1835-38

1

pk. 1839-44

1

pk.

1845-49

1

pk. 185o-54

1

pk.

1835-57

1

pk. 1858-59

1

pk.

186o-7o

1

pk. 1871-79

1

pk.

I

880-84 1

pk. 1885-89

1

pk.

1890-92

1

pk. 1893-97

1

pk.

1898-19o3

1

pk. 19o4-o8

1

pk.

19o9-ll

1

pk. 1912-15

1

pk.

1916-19

1

pk.

1692-1829. Udtagne "boer 1 bd. 14 pkr Nemlig:

1692. Friherreinde Regitze Sophie Wind, g.m. friherre Jens Juel til Juel-linge.

Kommissarieskifte 1 bd.

178o. Købmand Rasmus Langeland 2 pkr, 1795. Købmand Marcus Lauritsen 3 pkr.

1811. Amtsforvalter Thomas Hulriis.

Sekvestrations - og dødsbo

1

pk.

1823. Wilhelm Carl Ferdinand greve Ahlefeldt-Laurvig til Tårn­

holm. Opbudsbo 3 pkr.

1829. Borgmester, justitsråd

Nico-lay Chr. Herholdt 5 pkr.

18oo-1915. Konkursboer lo pkr

A n m .: Se iøvrigt det af landsarkivet ud­

arbejdede register over konkursboer.

Nemlig:

18oo-15 1 pk. 182o-29 1 pk.

183

o

-32 1

pk. 1844 1 pk.

1845-52 1 pk. 1856-58 1 pk.

1859-72 1 pk. 1873-84 1 pk.

1885-19ol 1 pk. 19o2-15 1 pk.

1776-1848. Skiftedesignationer

2

pkr

Nem l i g :

1776-18o4 1 pk. 18o5-48 1 pk.

184o-66. Hovedbog for skiftevæsenet 184o-66. Kasse journal for skiftevæsenet 1680-1868. Overformynderiprotokoller

A n m . : Protokollerne 1721-1854 er forsynet med register på fornavn, 1854-68 på efter­

navn . Nemlig:

168o-1721 1 bd. 1721-67 1 bd.

1767-1854 1 bd. 1854-68 1 bd.

A n m .: Register på for­

navn er fra 18o5-54 suppleret med et regi­

ster på efternavn over arvelader, myndling, formynder og værge.

1849-68. Overformynderiprotokol for Tårnborg sogn 1749-93. Korsør overformynderis afkaldsregister

A n m .: Stærkt beskadiget af f u g t .

19o2-42. Værgemålsprotokol for Korsør jurisdiktion 17ol-1868. Overformynderidokumenter

A n m .:ca. 18o5 fik i de forskellige værge­

mal hver myndling sit nummer, som aflø­

stes af nye numre ca. 1834. I registrene til overformynderiprotokollerne 1721-1868 er der sat rødt mærke ved de personers navne, hvortil der findes dokumenter. Før 18o5 er dokumenterne henlagt efter folio i protokollen, eller efter nr. i afkalds­

registeret . Nemlig:

17ol-18o5 1 Pk. 1788-1846 1 pk.

A n m .: GI. værgemåls­

nummer 1-149.

1822-68 1 pk.

A n m .: Nyt værgemåls­

nummer 1-171.

1 bd.

1 bd.

4 bd.

1 bd.

1 bd.

1 bd.

3 pkr.

1848-67. Overformynderidokumenter for Tårnborg sogn A n m . : Heri også regnskaber.

1777-1868. Overformynderidokumenter, fortegnelse over arvekapitaler m.m.

A n m .: Indeholder fortegnelse over arvekapi­

taler, aktivlister, rentelister, antegnelser vedr. regnskaber m.m.

1768-1869• Overformynderikorrespondance 1794-1867. Overformynderiregnskaber

Nemlig:

1794-1826 1 pk. 1827-67 1 pk.

1792-1810. Undersøgelseskommissionen af 3o/6 1797

A n m .: Kommissionen nedsat for at undersøge Korsør overformynderis tilstand.

Afd. F. Auktionsvæsen.

1690-1919. Auktionsprotokoller

A n m .: 1765-1919 indeholder protokollerne kronologisk førte registre. Protokollerne 174o-64 mangler.

Nemlig;

l69o-1711 1 bd. 1711-4o 1 bd.

A n m . : Bladene fra fol.

444 stærkt beskadigede.

1765-8o 1 bd. 178o-99 1 bd.

1799-181o 1 bd. 1810-21 1 bd.

1821-29 1 bd. 1829-44 1 bd.

1844-66 1 bd. 1866-1919 1 bd.

A n m . : Auktionsforret­

ninger 1843 8/12, 1849 17/1 og 1858 22/12 er indført bag i Korsør rådstueprotokol 1843- 62.

1792-1917. Auktionsdokumenter Nemlig:

1792-1814 1 pk. 1815-24 1 pk.

1825-32 1 pk. 1833-44 1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

2 pkr.

1 pk.

lo bd.

lo pkr.

1845-55 1 pk. 1856-6o 1 pk.

1861-66 1 pk. 1867-78 1 pk.

1879-97 1 pk. 1899-1917 1 pk.

A n m .: Div.år.

Afd. G. Politiforvaltning.

1911-15• Protokol over efterlyste personer 1 bd A n m .: Ført alfabetisk.

18o3-96. Strafferegister 2 bd

A n m .: Ført alfabetisk på efternavn.

Nemlig:

18o3-88 1 bd. 1889-96 1 bd.

19oo-15. Alfabetisk register over de i "Politiefter­

retninger" optagne tilhold. 1 pk

1895-1917. Bødeliste 1 bd

1866-1922. Tyendeprotokoller 3 bd

Nemlig;

1866-95 ... 1 bd.

A n m .: Bag i protokollen en fortegnelse over arbejdsfolk ved jordarbejderne ved dampfærgehavnen og jernbanen 1882

samt fortegnelse over udstedte opholds­

bøger for landjurisdiktionen 1887-95.

1895

-

19

o

6 1

bd.

19

o

6-22 1

bd.

1798-1929 Pasprotokoller 22 bd

(div.år). Nemlig:

1798 1

bd. 18oo

1

bd.

18ol

1

bd. 18o4-o6

1

bd.

I

806

-I

0

1 bd. 18o7-13 1 bd.

1813-14 1 bd. Anm.: Fra fol. lo-15 A n m . : Protokollen benyttet til forskel­

begynder fol. 16. lige regnskabsoptegnel­

ser 1793-18o3. Bag i protokollen findes regn­

skabsoptegnelser fra borgmester Ekkert Bech 18o7.

1814-15 1 bd. 1815-17 1 bd.

182o-24 1 bd. 1824-27 1 bd.

1827-29 1 bd. 1828-3o 1 bd.

1829-34 1 bd. 1831-35 1 bd.

1834-39 1 bd. 1835-44 1 bd.

1839-47 1 bd. 1844-73 1 bd.

A n m . : Bag i proto-kolien konto for ud-stedte pas 1843-47.

1847-72 1 bd. 1873-85 1 bd.

A n m .: Bag i proto- A n m .: Bag i proto­

kollen konto for ud- kolien optegnelser stedte pas 1847-68. om handelsrejsende

1873-85.

1885-1929 1 bd.

A n m . : På titelbladet star pas j ournal. Bag i protokollen opteg­

nelser om handels­

rejsende 1885-1927.

1829-55. Pasdokumenter

A n m .: Indeholder vandre- og skudsmålsbøger, rejsepas, markedspas, kautioner for pas­

indehavere, arbejdsattester for håndværks­

svende m.m.

Nemlig:

1829-45 1 pk.

1864-1918. Arrestjournaler Nemlig:

1864-8o 1 bd.

1888-1913 1 bd.

1846-55 1 pk.

1880-88 1 bd.

1913-18 1 bd.

186o-73. Arrest- og auktionsomkostninger

Anm-.: Indeholder opgørelser over de ind­

sattes sagsomkostninger. Bagi er proto­

kollen benyttet som arrestjournal 1857-73.

19ol-32. Visitationsprotokol for arrestforvareren 1915-32. Arbejdsprotokol for varetægtsarrestanter i

Korsør arresthus

1872-1927. Inventarliste for ting- og arresthuset i Korsør

2 pkr

4 bd

1 bd

1 bd

1 bd

1 bd

1918-27. Til- og framelding af logerende 1 bd.

19o6-o9. Fremmedbog for hotel Korsør 1 bd.

19o4-o6. Anmeldelsesprotokol 1 bd.

A n m . : Ført alfabetisk.

1853-56. Af- og tilgangslister over arbejderne på

jernbanelinjens 4. station 1 bd.

A n m . : Bag i protokollen er indført diver­

se politirapporter 1859-91.

1873-93. Protokol vedr. strandinger 1 bd.

A n m . : Kun de første sider er benyttet.

1874-19o7. Brandtilsynsprotokol 1 bd.

1888-89. Vagt journal for Korsør politistation 1 bd.

1917-18. Rationeringsprotokoller 2 bd.

Nemlig:

1917 1 bd. 1918 1 bd.

1876-1917.

(div.år).

Diverse sager vedrørende politiforvaltningen 1 pk.

Indhold:

I. 1876, 1916-17. Sager vedrørende udenland­

ske arbejdere.

II. 19o6, 191o, 1917. Sager vedrørende tilla­

delser til teaterforestil­

linger, musikarrangementer m.m.

Afd. H. Næringsvæsen,

1862-89. Pirmaregister 1 bd.

19o3. Svendeprøver i oktober 19o3 1 pk.

Afd. J. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteskab med

182o-71.

(div.år)

tilhørende dokumenter.

Protokoller over fødte, døde og viede af det

mosaiske religionssamfund 2 bd

Nemlig:

182o-21, 185o 1 bd.

A n m . : Heri findes et læg vedr. mandtal over beken­

dere af den mosaiske tro 1814.

1864-71 1 bd.

1865-1918. Dokumenter vedr. borgerligt ægteskab 1 pk

Afd. 1. Almindeligt regnskabsvæsen.

182o-7o. Sporteljournaler 7 bd

Nemlig:

182o-23 1 bd. 1823-25 1 bd.

1825-33 1 bd. 1833-42 1 bd.

1842-53 1 bd. 1853-59 1 bd.

1859-7o 1 bd. 4 n m . : Bag i protokol- A n m . : Bag i proto- len findes indlagt kollen findes ind- regnskabsoptegnelser lagt en fortegnel- 1858-59 vedr. sportler se over resterende og retsgebyrer ved retsgebyrer i ja- Antvorskov birk.

nuar kvartal 1869.

1847-55,

1871-19o4. Til- og afgang i bygningsafgifter 3 bd Nemlig:

1847-55 1 bd. 1871-91 1 bd.

1892-19o4 1 bd.

1863-93. Tære- og rejsepenge 1 bd

A n m . : Indeholder fortegnelse over tære- og rejsepenge til betlere, løsgængere, hjem­

sendte straffefanger, udlændinge og perso­

ner med tvangspas.

1915-18. Skatterestancelister 2 bd