• Ingen resultater fundet

Fra samme tid foreligger særskil

te navneregistre, se Slagelse dommer­

embede .

Registreringer

A n m . : Registreringerne væsent­

ligst foretagne af sognefogederne.

Nemlig:

1

bd.

25 bd.

4

pkr.

1813-26

183

o

-32

1

pk. 1827-29

1

pk. 1833-39

1 pk.

1

pk.

1839-97. Regis^reringsprxrbokolJLer

A n m . : Registreringerne væsent­

ligst foretagne af sognefogedeme.

Nemlig:

1839-49 1 M . 185o-6o 186o-74 1 M . 1874-97 1799-1918. Skiftedokumenter

A n m . : Boerne ligger på 1. frem­

læggelsesår. Pra 1862 er kon­

kursboerne udtagne.

Nemlig:

4 bd.

1

bd.

1

bd.

1799-18o4

1

pk. 18o5-o9

1

pk.

A n m . : Heri sogne-præst af Sorterup, Cordt Wasmers bo.

181o-13

1

pk. 1814-17

1

pk.

1818

1

pk.

A n m . : Heri gårdejer af Lille Valby,Ni­

colaj Femmers bo.

1823 1 pk.

A n m . : Heri

sogne-g

ræst af Nordrup, ans Peter Tjelle- sens bo.

1819-22

1

pk.

1825-26

1

pk.

1824 1827

1 1

pk pk

1828

1

pk. 1829

1

pk

183

o

2

pkr.

Anm,:Heri fhv.bog­

holder Ernst Anthon Erhart s (Ehrhart) bo. Til rigsarkivet er udtaget regn­

skabsmateriale m.m.

af boet. Fortegnel­

se over det udtagne der er fra Erharts virke i Guinea, er vedlagt boet.

1831

1

pk

1832

2

pkr. 1833

1

pk

1834-35

1

pk. 1836-37

1

pk 1838-41

1

pk. 1842-43

1

pk 1844-47

1

pk. 1848-51

1

pk

1852-56 1

pk. 1857-6o

1

pk 1861-66

1

pk. 1867-76

1

pk

35 pkr.

1815-5 6.

1862

-

1918

.

1877-83

1

pk. 1884-91

1

pk.

1892-97

1

pk. 1898-19o5

1

pk.

19

o

6

-ll

1916-18

1

pk.

1

pk.

1912-15

1

pk.

Udtagne boer 16 pkr.

Anni.: Boerne ligger på pro­

klama-eller første fremlæg­

gelsesår.

Nemlig:

1815. Ole Høier, gårdejer.Augustendahl. 2 pkr.

1816. Georg Jørgensen (v. Jiirgensen),

kaptajn.

1

pk.

A n m . : Opbudsbo. Gårdejer. Frederiksro.

1818. Thomas Randkjær Lemberg,

avlsbestyrer på Stærregården.

1

pk.

1818. Jacob Lauritz Thrane, løjtnant. 1 pk.

A n m . : Opbudsbo. Gårdejer. Appels- berggården.

1818. Hans Rudolph Grabov v. Juell, kammerherre, godsejer til

Nordruplund

3

pkr.

A n m . : Enkens, Francisca Heronima

f. Schaffalitzky de Muchadell, skifte i h.t. kgl. bev. af 25/11 182o. Boet opstillet under godsarkiver.

Nordruplund gods og Ødemarksgårde.

1819. Claus Seidelin Jessen, kancel­

liråd

1

pk.

A n m . : Opbudsbo. Ejer af Kathrine- holm gård.

1824. Jens Weybel Neergaard, general­

krigskommis. .

2

pkr.

A n m . : Opbudsbo.

1825. Gyntelberg Abel, amtsprovst

1

pk.

1830. Frederik Wilhelm Flindt, sog­

nepræst for Sorterup.

1

pk.

1831. Peter Rytzou, kaptajn, ejer af

Eskemosegård.

1

pk.

184o. Johan Hahn, sognepræst for

Hyllested, og hustru Flora Pe-

trine f. Spendrup.

1

pk.

1856

. Vilhelm Agathon Schaackenburg,

ejer af Bjergbygård.

1

pk.

Konkursboer

2

pkr.

A n m . : Boerne ligger på prokla­

maår. Alfabetisk fortegnelse, udarbejdet af landsarkivet, på læsesalen.

Nemlig:

1862-95 1 pk. 1897-1918

1

pk.

1798-1859.

1811, 1813-44.

1814-45 og 1899-1919.

1845-94.

184

0- 61.

1841

- 61.

1784-1869.

Skiftebreve 15 pkr.

A n m . : Brevene ligger på begyndelsesåret. Arene 1855-58 mangler.

Nemlig:

1798-18o4

1

pk. 18o5-o7

1

pk.

1812-25

1

pk. 1826-29

1

pk.

183

o

2

pkr. 1831

1

pk.

1832 1

pk. 1833-34

1

pk.

1835-36

1

pk. 1837-39

1

pk.

1840-41

1

pk. 1842-44

1

pk.

1845-48

1

pk. 1849-59

1

pk.

Konceptindberetninger ang. skiftevæsenet 3 pkr.

A n m , : Indeholder designations- sager.

Nemlig:

1811,

1813-27 1 pk. 1828-33 1 pk.

1834-44 1 pk.

Skiftedesignationer

A n m . : Sluttede/usluttede skif­

ter. Sidste halvår af 1825 mangler.

Designations- og regnskabssager A n m . : Heri årlige skiftede-

signationer med tilhørende konceptregnskaber.

Nemlig:

1845-52 1 pk. 1853-6o 1 pk.

1861-73 1 pk. 1873-81

1

pk.

1881-86

1

pk. 1886-94 1 pk.

Skiftehovedbog Skiftekassebog

Overformynderiprotokoller

A n m . : Bd. 1847-57 er kontinu- tationsprotokol.

Nemlig:

1784-183o 1 bd. 1831-57 1 bd.

1847-57 1 bd. 1853-58

1

bd.

185o-63 1 bd. 1851-69 1 bd.

1

pk.

6

pkr.

1

bd.

1

bd.

6

bd.

1841-69.

1885-19o2.

19o3-38.

1796-1857.

1787-1869.

1835.

1855-68.

1869-81, 1915-18.

Overformynderiets kasseconto

1

bd.

Protokol over kurator og

værgebe-skikkelser

1

bd.

Værgemålsprotokol

1

bd.

A n m . : Med register på efternavn.

Overformynderiregnskaber

Anm.: Koncepter samlede i bind.

14 pkr opstillede

Nemlig:

i pakker.

1796-1819

1

pk. 182o-25

1

pk.

1826-29

1

pk.

1830-32 1

pk.

1833-34

1

pk. 1835-36

1

pk.

1837-38

1

pk. 1839-4o

1

pk.

1841-42

1

pk. 1843-44

1

pk.

1845-47

1

pk. 1848-51

1

pk.

1852-55

1

pk. 1855-57

1

pk.

Bilag til overformynderiregnskaber

22

pkr A n m . : 1894 -99 mangler. Heri

også tinglæste afkald, lod-sedler pa udlagt arv,

originale

vurderings-div.

- og taksationsforretninger m.m.

Nemlig:

1787-93 og

18oo-12

1

pk. 1813-19

1

pk.

182o-24

1

pk. 1825-28

1

pk.

1829-3o

1

pk.

1831-32 1

pk.

1833-34

1

pk. 1835-36

1

pk.

1837-38

1

pk. 1839-4o

1

pk.

1841-42

1

pk. 1843

1

pk.

1844

1

pk. 1845-46

1

pk.

1847-48

1

pk. 1849-5o

1

pk.

1851-52 1

pk. 1853-54

1

pk.

1855-57

1

pk.

1858

-

6

o

1

pk.

1861-65

1

pk. 1866-69

1

pk.

Designation over overformynderiets behold­

ning af panteobligationer

1

pk.

Overformynderiets aktivlister 1 pk.

A n m . : Indtil 1855 er lister­

ne vedlagt regnskabsbilagene.

Vurderingsforretninger 2 pkr.

A n m . : I.h.t. lov af 19/3 1869-Nemlig:

1869-73 1 pk. 1874-81,

1915-18

1

pk.

Afd. F. Auktionsvæsen.

1741-1926. Auktionsprotokoller 15 bd.

Anm. : Indeholder samtlige arter af auktions- og licitationsfor­

retninger. Også forpagtningskon­

trakter er indført her. Indtil ca.

1823

ses også kataloger indført med oplysning om vurderingspris, salgspris og navnene på køberne.

For årene 1783-18o4 og 1816-65 indeholder protokollerne krono­

logiske registre.

Nemlig:

1741-69

1

bd. 1769-83

1

bd.

1783-95

1

bd. 1796-18o4

1

bd.

18o4-ll

1

bd. 1811-16

1

bd.

1816-19

1

bd.

1819-22 1

bd.

1822-27

1

bd. 1827-39

1

bd.

1839-5o

1

bd. 1851-65

1

bd.

1866-92 1

bd. 1892-19o9

1

bd.

191

o

-26 1

bd.

1812-1917. Auktionsdokumenter 2o pkr.

A n m . : Dokumenter for året

19

o

4

mangler.Gennemgået med kassation for øje.

Nemlig:

1812-15

1

pk.

1816-22 1

pk.

1823-25

1

pk. 1826-29

1

pk.

183o-31

1

pk.

1832-36 1

pk.

1837-42

1

pk. 1843-46

1

pk.

1847-49

1

pk. 185o-54

1

pk.

1855-59

1

pk. I

860-64 1

pk.

1865-7o

1

pk.

1871-78 1

pk.

1879-85

1

pk.

1886-92 1

pk.

1893-96

1

pk. 1897-19o3

1

pk.

19o5-lo

1

pk. 1911-17

1

pk.

1774. Auktionen over jordegods, kirker og tien­

der under Antvorskov Rytterdistrikt m.v.

vedkommende

1

pk.

A n m . : Indeholder kopier af pla­

kat af 2o/4 1774, auktionskon­

ditioner og trykt specifikation over det ved auktionen udbudte gods.

1865

-

1913

. Auktionskataloger

1

pk.

A n m . : Er auktionskataloger vedr. løsøreauktioner med vurderingspriser, auktions­

priser og købernes navne.

Gennemgået med kassation for øje.

Afd. G. Politiforvaltning.

1826-53.

1857-19ol.

1857-91.

1875-92.

1815-1919.

Protokol over efterlyste personer 1 bd.

A n m . : Skematisk indrettet protokol med signalement af de efterlyste.

Register over straffede ved Antvorskov

birk

1

b d .

Register over straffede ved Antvorskov

birk

1

b d .

A n m . : Synes at være koncept til foranstående register.

Meldingsprotokoller for sognefogderne 2 pkr.

A n m . : Er ført og autoriserede i henhold til lov af

15

. maj 1875, § 9, ang. tilsyn med fremmede og rejsende.

Nemlig:

1875-92 1 pk.

A n m . : Indeholder pro­

tokoller fra Sørby- magle, Kirkerup,

Skørpinge, Skt. Mik­

kels og Skt. Peders sogne.

1875-91 1 pk.

A n m . : Indeholder pro­

tokoller fra Nordrup, kindertofte, Lundfor- lund, Slotsbjergby og Sludstrup sogne.

Pasprotokoller

2

bd.

A n m . : Er protokoller over ud­

stedte og foreviste rejsepas, kludepas, vandrebøger m.m.- Heri er endvidere indført til­

ladelser til forskellige offent­

lige forlystelser.

1815-43, (div,år.)

1816,1819.

1817-67.

1854-72.

1843-94.

1818-24.

Nemlig:

1815-41 1 bd. 1841-1919 1 bd.

Dokumenter vedr. pasvæsenet

1

pk.

A n m . : Indeholder diverse an­

søgninger, kautioner afbenyt­

tede pas m.v.

Indberetninger ang, omstrejfende per­

soner

1

pk.

A n m . : Er indberetninger fra sognefogder.

Protokol over transporterede personer

1

bd.

A n m . : Angår især transport af betlere, vagabonder og lign.

med regnskab over tærepenge.

I protokollen er indlagt et løst ark med beregning af tæ­

repenge for 1816.

Alimentationsprotokol

1

bd.

A n m . : Med alfabetisk register.

Hittegodsprotokoller 2 bd.

Nemlig:

1843-65 1 bd.

A n m . : Bagi protokol­

len findes forteg­

nelse over de ved efterårsbrandretten 1861 forefundne i brandpolitiloven for­

budte skorstene, jfr.

lov af

2

. marts 1861

§

75

, med bemærknin­

ger om disse indtil 1872.

1865-94 1 bd.

A n m . : Bagi protokol­

len findes fortegnel­

se over de ved embedet beroende skudsmålsbøger.

Cirkulærer vedr. hittegods

1

pk.

A n m . : Indeholder cirkulærer til sognefogder og sognepræ­

ster ang. fremlysning af fund­

ne sager.

1818-25.

183o-59, (div.år.)

1826-46, (div.år.)

1831.

1818-41.

18o9-5o, (div.år.) 1811-64,

(div.år.)

Sognefogdernes indberetninger ang. fede- varepriser

A n m . : Er månedlige indberet­

ninger.

Nemlig:

1818-21 1 pk. 1822-25 1 pk.

Sognefogdernes indberetninger ang. mid­

delpriser på korn

A n m . : Indeholder indberetnin­

ger fra

183

o, 1841-43, 1852-55 og 1859.

Sundhedspolitisager

A n m . : Indeholder indberetnin­

ger fra lokale myndigheder,-sognefogder, sundhedskommis­

sioner m.fl. ang. smitsomme sygdomme 1826-27, 1829,

1832

, 1843 og 1846. Endvidere ang.

fåresygdom

1829

-

32

, de med skab befængte heste

1831-43

og kartof­

felsygdom

1845

. Sundhedspolitisager

A n m . : Indeholder indberetnin­

ger fra lokale myndigheder,-sognefogder, sundhedskommis­

sioner m.fl. ang. sygdomstil­

fælde og dødsfald.

Fortegnelse over hvilke sogne, der er meddelt tilladelse til at holde lystig­

hed

Indhold:

1818-25 1 hefte 1826-41 1 hefte A n m . : Se endvidere pasprotokoller

1815-1919.

Sognefogdernes indberetninger ang.

gærdesyn

Indberetninger vedr. forligelses- væsenet

2

pkr.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk

Indhold:

1811-62 (div.år) Statistiske indbe**

retninger fra forligelses- kommissionen for Antvorskov birk.

1854

-

64

.Årlige indberetninger fra sog­

nef or stander skaberne ell. for­

ligsmæglerne ang. forligsmægl­

ing i tyendesager, jfr. lov af lo. maj 1854.

1814-19o9- Stævnings- og bestillingsmænd

A n m . : Indeholder fortegnelser over og indberetninger om stævnings- og bestillingsmænd fra sognefogderne.

Nemlig:

1814-32. 1833-19o9,

(div.år)

1

pk. (div.år)

1

pk.

1786-19o5,

div.år) Vejvæsenet, se afd.

0

. 1813-64,

(div.år) Jordemodervæsenet, se afd. 0.

2

pkr.

Afd. H, Næringsvæsen.

1816-61. Protokol over landhåndværkernes bevillinger

A n m . : Ført i henhold til plakat af

3

. april

1816

ang. de håndvær­

kere, der måtte bo på landet, jfr.

D.l. 3-13-23. Protokollen er for­

synet med sogneregister. Fra fol.

136

a findes fortegnelse over ud­

stedte patenter til høkere iflg.

lov af 18. marts

1856

og fra 186o findes her indført forskellige næ­

ringsbeviser, tilladelser til of­

fentlige forlystelser m.v. indtil juni 1866.

1816- 52,

div.år) Sognefogdernes indberetninger ang. land­

håndværkere

Anm., : Indeholder indberetninger ang. smede og hjulmænd 1816 og

1825

, ang. de med bevilling for­

synede landhåndværkere

1832

,

1836

og 1852. Fra 1838 tillige

indbe-1

bd.

1

pk.

retninger ang. eksaminerede dyr­

læger og smede med kendskab til dyrlægeprofessionen.

1856

-

66

. Næringsbeviser, se protokol over landhånd­

værkernes bevillinger.

19o6-19. Ansøgninger om næringsbeviser A n m . : Indeholder tillige for- holdsattester.

1852-54. Indberetninger ang. fabriksdrift A n m . : Heri kun 2 læg.

1873-88. Firmaanmeldelsesprotokol

Anm.: Autoriseret 13. maj 1873 i henhold til lov af

23

. jan. 1862.

1815. Indberetning om garverierne i Antvor­

skov birk, se Slagelse rådstuearkiv, diverse konceptindberetninger I

806

-

56

.

Afd. J. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteska og navneforandring m.m.

1851. Protokoller over indgåelse af borgerligt ægteskab, se afd. D. Notarialprotokollerne.

19o3-32. Protokol over udstedte navnebeviser A n m . : Med alfabetisk register.

I

808

-

46

.

(div.år) Diverse sager Indhold:

I

808

. lister over svenskere i Antvorskov birk.

1814. Indberetninger fra sogne­

fogderne om russere, preus­

sere og mecklenborgere.

1842-46. Sager ang. den baptisti­

ske sekt.

Sager ang. borgerligt æ g ­ teskab.

1

pk.

1

pk.

1

bd.

1

bd.

1

pk.

1851.

Afd. K. Protokoller vedr. konstateringen af tiender,.

1818-19o4,

(div.år) Dokumenter vedr. konstateringen af tiender

Indhold:

Indberetninger ang. tienders oppe- børsel 1818, 1822 og 1829. Tiende­

taksationsforretninger i henhold til lov af

23

. jan. 1862, for følgende sogne:

Sønderup-Nordrup Gimlinge

Hejninge

Lundforlund-Gerlev Slotsbjergby-Sludstrup Skt. Peders landsogn Sorterup-Ottestrup Stillinge

Gudum

Kindertofte

Sørbymagle-Kirkerup Skørpinge-Pårdrup Skt. Mikkels landsogn

1863-64, 19o3-o4 1863-64, 19ol 1864

1864 og 19o3 1864, 19ol-o2 1864 og 19ol 1864 og 19o3 1863-64 og 1868 1864 og 19o3 1866 og

19

o

3

1864 og 19ol 1864 og 1891 1864

1

pk.

Afd, L. Almindeligt regnskabsvæsen.

1814-42.

1841

-

62

.

1819

-

86

. 1814-45.

Ekstrakter af sporteljournalerne A n m , : Vedrører resterende er­

læggelse af gebyrer for udfør­

te retshandlinger. Ekstrakt for

184

o mangler.

Kassebøger

A n m . : Indrettet i henhold til frd. af

8

. juli 184o.

Nemlig:

1841-51 1 bd.

1851-62 1

bd.

Politikasseregnskab Fortegnelse over bøder

A n m . : Indeholder et hefte med fortegnelse over bøder, til­

faldne Sorø amts vejkasse.

Fortegnelse over bøder

A n m . : Indeholder et hefte med fortegnelse over bøder til­

faldne justitskassen.

1

pk.

2

bd.

1

bd.

1

pk.

18o9-83

1

pk

1826-93.

181o-44.

18o7-55.

(div.år)

1813-48.

(div.år)

1826

-

76

.

1810-44.

(div.år)

1813-41.

Fortegnelse over mulkter A n m . : Vedrører mulkter til

Sorø amts fattigkasse.

Regnskab over

\ %

afgiften i henhold til frd.

8

. febr. 181o

A n m . ; Vedrører afgifter i for­

bindelse med handel med fast ejendom og fæstemålsovertagel­

se. Fremtræder som kronologiske registre over tinglæste skøder og fæstebreve, indrettet i

3

hefter.

Fortegnelse over afgifter tilfaldne sog­

nenes fattigkasser

A n m . : Vedrører fortrinsvis

y

%

afgiften.

Fortegnelse over i

%

til Sorø amts fat­

tigkasse

A n m . : Faldne i forbindelse med løsøreauktioner.

Fortegnelse over t

%

afgiften til Sorø amts fattigkasse

A n m . : Faldne i forbindelse med løsøreauktioner.

Fortegnelse over afgifter til den kgl.

kasse

A n m . : En del af disse forteg­

nelser er udtaget af Slagelse rådstuearkiv.

Diverse regnskaber, ekstrakter m.v.

A n m . : Vedrører de den kgl.

kasse og justitsfonden til­

faldne indtægter ved birke­

dommer og -skriver embedet i Antvorskov birk og borg­

mesterembedet i Slagelse. De ved borgmesterembedet faldne indtægter synes kun at angå

indtægter fra skifteforretninger.

Jfr. i øvrigt frd. 7. april 1812 og sportelreglement

22

. marts 1814.

Pakken er udtaget af Slagelse byfogedarkiv.

1

bd.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

bd.

1

pk.

1

pk.

1834-47.

1848-63, (div.år)

1814, 1817-44.

18o6-12.

1895-19o5.

Kvitteringer for modtagne vidnepenge A n m . : Heri 1 hefte.

Konceptregnskaber over indtægter og udgifter ved retsvidneinstitutionen m. bilag

Konceptfortegnelser m.m. vedk. betalte kommuneafgifter

A n m . : Udtaget af Slagelse rådstuearkiv.

Kvartersberegninger m.m. ang. indkvar­

tering i Antvorskov birk og Slagelse by A n m . : Heri bl.a. en forteg­

nelse over det antvorskovske distrikts sogne, byer, hoved- og frigårde samt antal af går­

de og huse med forklaring om, hvor der er lejlighed til of­

ficerskvarterer.

Kassebog over delinkventomkostninger A n m . : Udtaget af Slagelse

byfogedarkiv.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

bd.

Afd. M. Udskrivningsvæsen.

1792-1864. Lægdsruller med til- og afgangslister 21 pkr.

A n m . : Omfatter både land- og søværnet. Arrækken er for landværnets vedk. som regel komplet, hvilket ik­

ke er tilfældet for søvær­

nets vedkommende. Sølægds- rullerne findes i øvrigt kun for årene

18

o

9

-

56

. Nemlig:

1792-1864, lægd (2) 36, Skørpinge sogn 1792-1864, lægd (3) 37, Fårdrup sogn

18

o

2

-

29

, lægd

4

o, Gimlinge sogn A n m . : For årene 1796-18ol se

Gyldenholm gods.

183o-64, lægd 4o, Gimlinge sogn

18

o

2

-

29

, lægd 44, Sørbymagle sogn A n m . : For årene 1792-18ol se

Gyldenholm gods.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

1

pk.

18o9, 1842-64,

(div.år)

183o-64, lægd 44, Sørbymagle sogn 1 pk.

18o8-29, lægd 48, Kirke Stillinge

sogn 1 pk^

1792-1832,lægd (

15

) 49, Skt. Mikkels

landsogn 1 pk.

1833-64, lægd 49, Skt. Mikkels land­

sogn 1 pk.

1792-1826,lægd (16) 5o, Skt; Peders

landsogn 1 pk.

1827-38, lægd 5o, Skt. Peders land­

sogn 1 pk.

1839-64, lægd 5o, Skt. Peders land­

sogn 1 pk.

18o5-64, lægd 51, Hejninge sogn 1 pk.

A n m . : For årene 1792-18o4 se Frederikslund gods.

1792-1864,lægd (18) 52, Lundforlund

sogn 1 pk.

1792-1864,lægd (19) 53, Gerlev sogn 1 pk.

1792-1832,lægd (2o) 54, Slots Bjergby

sogn 1 pk.

1833-64, lægd 54, Slots Bjergby sogn 1 pk.

1792-1864,lægd (21) 55, Sludstrup sogn 1 pk.

1792-1864,lægd (28) 62, Sønderup sogn 1 pk.

1792-1864,lægd (

29

) 63, Nordrup sogn 1 pk.

Lægdsruller med til- og afgangslister 1 pk.

Nemlig;

lægd

39

, Tingjellinge sogn, 18o9, 1844-46 (l842-5o).

lægd 41, Hyllested sogn, 1844-47 (1842-5o).

lægd 43, Flakkebjerg sogn, 18o9, (1842-5o).

lægd 45, Kirkerup sogn, 1851-64.

A n m . : For årene 1795, 1836-5o se Gudumlund gods.

lægd

56

, Kindertofte sogn, 1851- 64 (1851-55).

lægd 59, Sorterup sogn, 1851-64 (1851-55).

lægd

60

, Gudum sogn, 1851-64.

lægd 61, Ottestrup sogn, 1851-64 (

1851

-

56

).

A n m . : For Kindertofte, Sorterup, Gudum og Ottestrup sognes vedkom­

mende henvises for årene 1792-185o til Frederiksholm godsarkiv.

1809

-

52

.

1816-57, div.år) ' I 8 0 I - 0 8 .

18o8-22.

18o8-14.

18ol-48.

(div.år)

1856-64.

Revisionsprotokol for lægdsvæsenet Anni.: nr protokol over revi­

sionsanmærkninger og diver­

se notater, forklaringer m.v.

til til- og afgangslisterne for Sorø amts 37, 39, 4o, 43, 44, 47, 48 og 51 lægd, fra l . j u l i 1816 tillige for læg­

derne 36, 49, 5o, 52, 53, 54 og 55, fra 1. januar 1817 og­

så for lægd 41. Senere kommer endnu flere lægder til.

Notater til til-og afgangslisterne med lægdsmændenes besvarelser

Landeværnsruller med til- og afgangs­

lister

Til-og afgangslister m.m. vedr. kyst­

militsen

A n m . : Heri bl.a. en fortegnel­

se af 12. sept. 1812 over de protokoller, dokumenter m.m.

henhørende til Kirke Stillinge kystmilits, der overleveredes hr. Schou til Idagaard ved hans beskikkelse til kystbefalings­

mand .

Vagtjournal for Kirke Stillinge distrikts kystmilits

A n m . : Ført af vagthavende un­

derbefalingsmand .

Diverse dokumenter vedr. lægdsvæsenet A n m . : Indeholder cirkulærer,

lister over værnepligtige, indberetninger, korrespon­

dance m-v,.

Konceptregnskab over udstedte marschpenge

Afd. N. Almindelig korrespondance.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1813-1919 Journaler lo4 bd

A n m . : Ført kronologisk for årene 1813-14 og 1854-55, øvrige år sag­

ligt, 1815-53, 1856-58 inddelt i litra A-M (A/L-M/L), 1859-68 i li­

tra A-0, 1869-19o5 i litra A-R og 19o6-19 i litra I-XIII. I årene 1815-18 førtes i samme journaler også journal for borgmesterembe­

det i Slagelse, og for at markere forskellen mellem birkets og køb­

stadens journalsager betegnes bir­

kets journalsager A/L - M/L (L = landet). Dette "L" anvendes indtil 1851, uagtet at journalfællesskabet ophørte med udgangen af 1818. Jour­

nalernes saglige inddeling fremgår sædvanligvis af den enkelte journals første side.

Nemlig:

1813-14 1 bd.

1815-18 4

bd.

A n m , : 1 bd. for hvert år. Er til­

lige journal for borgmesterembedet i Slagelse købstad.

1819-53 35 bd.

A n m . : 1 bd. for hvert år.

1854-56 1 bd.

1857-1919 63 bd.

A n m . : 1 bd. for hvert år.

1815-64. Journalsager 2o pkr.

A n m . : Omfatter kun de grupper, der er bevaret ved kassation i 1936, nemlig gruppe C skiftevæsen, grup­

pe D overformynderivæsen, gruppe J vejvæsen og gruppe K brandvæsen, samt journalsager for årene 1854-55, hvor ingen kassation ses foretaget.

Endvidere er bevaret enkelte journal­

sager af gruppe B politi- og fattig­

væsenet og gruppe M adskillige sager.

Nemlig:

1815-25 C. Skiftevæsen 1 pk.

1826-36 C. Skiftevæsen 1 pk.

1837-64 C. Skiftevæsen 1 pk.

1815-25 D. Overformynderivæsen 1 pk.

1826-33 D. 0v e rf

0

rmynde r ivæs en 1 pk.

1834-42 D. Overformynderivæsen 1 pk.

1865, 19oo, 191o.

1789-1812.

1843-64 D. Overformynderivæsen 1 pk.

1815-2o J. Vejvæsen 1 pk.

1821-3o J. Vejvæsen 1 pk.

I83o-39 J. Vejvæsen 1 pk.

±84o—44 J . Vejvæsen 1 pk.

1845-64 J. Vejvæsen 1 pk.

1815-29 K. Brandvæsen 1 pk*

183o-4o K. Brandvæsen 1 pkl

1841-64 K. Brandvæsen 1 pk.

1854 Journalsager l-5oo 1 pk.

1854 Journalsager 5ol-ud 1 pk;

1855 Journalsager 1-499 1 pk.

1855 Journalsager 5oo-ud 1 pk.

1821-57 Diverse journalsager 1 pk.

Arm. : Indeholder bl.a. jour­

nalsager vedr:

Skilsmisse 1821.

Smitsom sygdom i Sludstrup sogn 1827.

Danefæ 1828.

Landhåndværkere 1829.

Smitsom sygdom 1831.

Kolera 1832.

Stændervalg 1834.

Vejsager 1838.

Nattefest i Skørpinge sogn 1857.

Journalsager

A n m .: Udtaget af Slagelse by­

fogedarkiv.

Nemlig:

1865, A-G 1 pk. 1865, H-Q 1 pk.

19oo, A-P 1 pk. 19oo, G-R 1 pk.

191o, I-III 1 pk. 191o,