• Ingen resultater fundet

Diverse sager 18ol-o9*

Nemlig;

liniens 4. station

3. Diverse sager 18ol-o9*

18o3-17. Sager vedr. jordemodervæsenet (div.år)

1794-1817. Vejvæsensprotokoller

A n m .: Indrettet i henhold til forordning af 13. dec. 1793. Med diverse tabeller og registre.

Nemlig:

1794-18o3 1 bd. 18o3-17 1 bd.

1786, 1791-1818. Vejsager Neml i g :

1 7 8 6

,

1791-18o4 1 bd. 18o5-18 1 bd.

1 pk.

2 bd.

2 p k r .

Skelskør byfoged

Indledning

I perioden indtil 1919 foregik ingen ændringer i de fra gammel tid fastlagte jurisdiktionsgrænser. Endnu omkring 18oo-tallets begyn­

delse havde byen kun ca. 55o indbyggere. I løbet af århundredet ud­

viklede bysamfundet sig, og ved år 19oo havde indbyggertallet pas­

seret 2.5oo.

Da man ved reskript af lo. marts 1819 delte det gamle Flakke­

bjerg herred i en østlig og vestlig del, besluttedes det at sammen­

lægge Vester Flakkebjerg herred med Skelskør byfoged, således at man forenede embederne som byfoged og -skriver med embederne som herreds­

foged og -skriver. Tingstedet for Vester Flakkebjerg herred blev ligeledes Skelskør, og tingdagen for købstaden: mandag, medens ting­

dagen for herredet blev: torsdag.

1662.

168o.

1682.

1683.

1694.

1729.

1750-52.

1752-58.

1758-65.

1765-85.

1785-18ol.

I

80

I-I

8

.

Byfogder

Christopher Friderichsen. Udnævnt

8

. marts 1662.

Tileman Pedersen Faxenius. Udnævnt 19. marts I

680

. Christen Pedersen. Udnævnt 13. dec. 1682.

Michel M ø r c h . Udnævnt 27. marts 1683.

Hans Nielsen Stub. Udnævnt 3o. juni 1694.

Hiels Hansen Stub. Udnævnt 16. april 1729.

Svend Krag (prokurator) 27. febr. 175o - 1752 (afsked).

levin Frederik Langschmidt (exam.jur.) 29- sept. 1752 -

12

. maj

1758

(begravet).

Christen Holm (prokurator) 7. juli 1758 - 31. maj 1765 (afsked).

Andreas Hansen (exam.jur.) 28. juni 1765 - 1785 (afsked).

Jacob Severin Payngk (byskriver m.m.). 22. juli 1785 -

2

. jan. 18ol (afsked).

Erik Mule Borring (herredsfoged og -skriver i Flakkebjerg hrd.) 2. jan. 18ol - 3o. juni 1818 (død).

1819-24.

1824-37.

1837-47.

1848-56.

1856-69.

1869-77.

1877-89.

1889-19o5.

19o5-19.

1662.

1683.

1726.

1758-18ol.

Grimur Johnsson (overauditør) 12. maj 1819 - 2. marts 1824 (amtmand i Island).

Lauritz Foss (prokurator) 18. aug. 1824 - 22. aug. 1837 (byfoged i Roskilde).

Søren Christian Topsøe (sekretær i direktionen for stats­

gælden m . v . ) 24. okt. 1837 - 12. aug. 1847 (død).

Peter Johan Uldall (overauditør) 24. marts 1848 - 15. jan.

1856 (herredsfoged og -skriver i Børglum herred).

Fritz Moltke (overauditør) 9. maj 1856 - 31. marts 1869 (kgl. res. 23/3. Birkedommer i Kronborg østre birk).

Caspar Peter Charles Schiørring (protokolsekretær i høje­

steret) 28. maj 1869 - 14. febr. 1877 (byfoged m.v. i Kolding).

Laurits Nicolai Friis (assistent i landsover- samt hof- og stadsretten) 15. juni 1877 - 26. april 1889 (afsked).

Hans Henrik Edvard Fabricius (by- og herredsskriver i Hjør­

ring) 13. juni 1889 - 28. marts 19o5 (død).

Herman Frederik Grambow Bulow (ekspeditionssekretær i ju­

stitsministeriet) 1. juni 19o5 (kgl. res. 2/5) - 3o. sept.

1919 (kgl. res. 23/6. Dommer i Lysgård herred).

Byskrivere

Jacob Christensen. Udnævnt lo. juli 1662.

Christen Pedersen Læsøe. Udnævnt 22. sept. 1683.

Hiels Evertsen F r i i s . Udnævnt 2o. april 1726.

Jacob Severin Payngk (exam.jur.) 25. marts 1758. Udnævnes i 1785 tillige til byfoged, og hermed er embederne som byfoged og -skriver forenet hos samme person.

Arkivregistratur

Afd. A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet.

ca.1662-1894. Arkivregistratur for Skelskør købstad og Vester Flakkebjerg herred

A n m .: Vedrører også rådstuen.

1 bd.

1749-1837. Ældre registraturer og designationer A n m . : Heri designationer fra embedsover­

dragelser, til dels også for Flakkebjerg og Vester Flakkebjerg herreds retsbetjent­

embede .

1883-1919- Arkivregistratur m.m. over Skelskør byfoged, Vester Flakkebjerg herred og Skelskør rådstue­

arkiv

A n m . : Indeholder først og fremmest designa­

tioner ved afleveringen i 1883 "til Konge­

rigets arkiv og i 1897-98 og 19o4 til Provins­

arkivet .

1889. Afskrift af overleveringsforretning ved embeds­

skifte

A n m .: Indeholder bl.a. fortegnelser over ar­

kivalier vedr. byfogedarkivet og Vester Flak­

kebjerg herredsfogedarkiv. Desuden findes en oversigt over det daværende rådstuearkiv.

ca.1938-52.Afskrift af arkivregistratur

A n m . : Designationer ved afleveringer til landsarkivet.

Afd. B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen.

1616-1729. Tingbøger

(div.år) A n m .: Indeholder civile og kriminelle sager med domme, tinglysning af skøder og afkald m.v. 1729 begynder en række skøde- og pante- protokoller, 1738 en række politiprotokoller, og fra 1758 begynder en kronologisk ubrudt række justitsprotokoller, hvorfra dommene først fra 187o udskilles i en særlig protokol.

Nemlig:

1616-19 1 b d . 1667-68 1 bd.

1673-75 1 bd.

4run. : Folio 1-3 mangler.

1677-81 1 bd.

1685-95 1 bd.

A n m . : Folio 1-4 mangler, 5-6 er stærkt beskadiget l695-17o7 1

;

.

bd.

17o7-2o 1 b d . 1721-29 1 bd.

1 pk

1 bd

1 pk

1 bd

8 bd

1758-1921. Justitsprotokoller

A n m .: Indeholder til 187o også domme.

Nemlig:

1758-68 1 bd. 1768-18o3 1 bd.

18o3-36 1 bd. 1836-49 1 bd.

A n m .: Folio 495 og 55o-59 mangler.

1 8 4 9 - 6o 1 b d . 186o-67 1 b d .

1867-83 1 b d . 1883-97 1 b d .

1898-191o 1 b d . 191o-19 1 b d .

A n m . : Fortsat som rets­

bog for borgerlige sa­

ger 192o-21 for rets­

kreds 16, Skelskør køb­

stad m.m.

1664-1735. Tingbogsdokumenter 1738-1918. Justitsdokumenter

(div.år) A n m .: 1738-185o: Ekstrarets- og gæsterets­

dokumenter ligger årgangsvis samlet i en­

kelte læg bagest i pakken. 1852-1918: Gen­

nemgået med kassation for øje.

Nemlig:

1738-48 1 pk. 1749-52 1 pk.

1753-57 1 pk. I

80

I

-04

1 pk.

I

805

-I

0

1 pk. 1811-14 1 pk.

1815-18 1 pk. 1819-22 1 pk.

1823-36 1 pk. 1837-5o 1 pk.

1852-79 1 pk. 188o-97 1 pk.

1899-1918 1 pk.

1863-74. Diverse udtagne strandingssager

A n m .: Udtaget af justitsdokumenterne. Ved­

rører også V. Flakkebjerg herred.

1796-1883. Syns- og taksationsforretninger Nem l i g :

1796-1824 1 pk. 1825-83 1 pk.

1887. Sager vedr. konvertering af lån i fast ejendom A n m .: lov nr. 49 af 1/4 1887. Vedrører også Vester Flakkebjerg herred.

1763-66. Højesterets- og landstingsdomme med tilhørende akter i sagen mellem Villum Berregaard til Borreby og Skelskør by

lo bd.

1 pk.

13 pkr.

1 pk.

2 pkr.

1 pk.

1 pk.

A n m .: Vedrører græsningsretten på byens overdrev.

1879. Forhørsprotokol i sagen vedr. folketingsvalget

i Skelskør 3/1 1879 1 bd.

1888. Sættedommerprotokol 1 bd.

A n m .: Forhør i anledning af en af værtshus­

holdsbestyrerske Betty Schrøder indgiven klage til amtet over Skelskør politi.

1889. Udskrift af forhørsprotokol 1 bd.

A n m .: Fra en iflg. reskript af 8. nov. 1888

"til undersøgelse af forskellige i de sene­

re år stedfundne ildebrande i Skelskør og Vester Flakkebjerg herred" nedsat kommission.

1718-51. Diverse retssager 1 pk.

(div.år) A n m .: Heri en del ekstraretssager samt sa­

ger, hvor den ene af parterne har haft bo­

pæl på de vestindiske øer. Sagliste er ind­

lagt forrest i pakken.

1738-1921. Politiprotokoller 18 bd.

A n m .: Indeholder både offentlige og priva­

te politisager. Dommene er indtil 19o6 ind­

ført i politiprotokollerne, derefter gives blot en henvisning til folio i domprotokol­

len.

Nemlig:

1738-1813 1 bd. 1814-20 1 bd.

182o-29 1 bd. 1829-38 1 bd.

1838-42 1 bd. 1842-48 1 bd.

1848-56 1 bd. 1856-6o 1 bd.

186o-65 1 bd. 1865-72 1 bd.

1872-83 1 bd. 1883-9o 1 bd.

189o-94 1 bd. 1894-19oo 1 bd.

19oo-o6 1 bd. 19o6-ll 1 bd.

1911-16 1 bd. 1916-19 1 bd.

A n m .: Fortsat som rets­

bog for den straffende retspleje i retskreds 16, Skelskør købstad m.v.

1919-21.

1885-88. Sageliste for ordinære-, ekstrarets- og politi­

sager 1 pk.

A n m .: Omfatter foruden byfogeden tillige Vester Flakkebjerg herred.

1889-1919. Sagelister for ordinære-, gæste-, sørets- og ekstraretssager samt offentlige og private politisager

A n m .: Omfatter også Vester Flakkebjerg herred.

Nemlig:

1889-19ol 1 bd. 19ol-14 1 bd.

1914-19 1 bd.

1745-1917. Politidokumenter A n m .: Gennemgået Nemlig:

1745-1818 1

1846-9o 1

med kassation for øje.

pk. 1819-45 1 pk.

pk. 1891-1917 1 pk.

19o4-19. Straffeakter

A n m .: Gennemgået med kassation for øje.

1761-1873. Brandretsprotokol

A n m .: Indrettet i henhold til forordning af 24. jan. 1761, iflg. hvilken byfogeden fungerer som inspektør for brandvæsenet.

Dommene findes indført i protokollen.

18ol-73. Brandretsdokumenter

(div.år) A n m .: Indeholder bl.a. "årlige fortegnel­

ser over de i Skelskør værende stråtage."

187o-1919. Domprotokoller A n m .: Omfatter herred.

Nemlig:

1870-75 1884-91 1899-19o7 191o-14 1919

også Vester Flakkebjerg

1 bd. 1876-84 1 bd.

1 bd. 1891-99 1 bd.

1 bd. 19o7-lo 1 bd.

1 1

bd.

bd.

1914-19 1 bd.

1729-1927. Skøde- og panteprotokoller

3 bd

4 pkr

1 pk

1 bd

1 pk

9 bd

21 bd

Anm.: For tiden indtil 1729, se ovenfor under tingbøger. Protokollerne er indtil 1857 forsynede med navneregistre.

Nemlig:

1729-5o 1 bd. 175o-67 1 bd.

1768-18o3 1 bd. 18o3-22 1 bd.

A n m . : Registeret er lettere beskadiget.

1822-38 1 bd. 1838-49 1 bd.

1849-57 1 bd. 1857-66 1 bd.

1866-75 1 bd. 1875-83 1 bd.

1883-89 1 bd. 1889-93 1 bd.

1893-98 1 bd. 1898-19o5 1 bd.

19o5-o9 1 bd. 19o9-12 1 bd.

1912-14 1 bd. 1915-16 1 bd.

1916-19 1 bd. 1919-25 I 1 bd.

1925-27 II 1 bd.

A n m .: litra I og II er fortsat for rets­

kreds nr. 16, Skel­

skør m.v.

1664-182o. Dokumenter til skøde- og panteprotokollen (div.år) Nemlig:

1664-1820 1 pk.

A n m . : Originale skøder og pantebreve m . m . , her i blandt nogle der ikke ses at være indført i protokollen.

1758-182o: Kopier af skøder og pantebreve.

1 8 o 3 : Dokumenter vedr. kgl. bevilling af 11 februar 18o3 ang. udslettelse af nærme­

re angivne obligationer af panteprotokollen.

1 8 o 5 : Extract af panteprotokol vedr. udlån­

te kapitaler, hvoraf der skal svares skat.

1838-55 1 pk.

A n m .: Indeholder begæringer om udslettel­

ser, kvitteringer fra fattigvæsenet for den frivillige gave ved udfærdigelsen af skøder m.v.

ca. 1845-1939. Realregistre I-IV

A n m .: Synes indrettet omkring 1845. Er i årene 1939-4o overført til løse tingbogs­

blade .

udat. Navneregister til realregistre og matrikels­

register

A n m .; Indeholder registre over samtlige ejere og ejendomme i byen, samt over grund­

takst jordene og jordene i indmarken.

2 pkr

4 bd

1 bd

Bagest i bindet er indklæbet en "Matrikul over Skjelskør By vest for Skibsbroen,"

udateret.

udat. Henvisningsregister til realregistre 1 bd Aran.: Fra matrikelnr. henvises til folio

i de fire realregistre for købstaden og de sognevis ordnede realregistre (anden række) for Vester Flakkebjerg herred.

ca. 1824. Koncept-realregister til Skelskør købstads

pantebøger 1 pk

A n m .: Registeret er påbegyndt, men ikke fuldført.

1821 og udat. Matrikelsberegninger over Skelskør byjord 1 pk A n m .: Den ene er en originalberegning dat.

1821, den anden er en af byfoged Johnsen verificeret udat. kopi.

1863 og 19ol. Matrikeludskrifter 2 bd

A n m .s Den første udskrift er foretaget i henhold til lov af 11 februar 1863, den senere under henvisning til cirkulæret fra Generaldirektoratet for Skattevæse­