• Ingen resultater fundet

Da verden blev rundtosset

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Da verden blev rundtosset"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Det var ikke kun verdensoffentlighe- den, der følte sig noget rundt på gulvet, mens man på afstand fulgte eftersommerens internationale dra- ma om, hvordan der skulle reageres på det syriske regimes uhyggelige angreb med giftgas mod dets egen befolkning.

Også en stribe af de politiske del- tagere i det intense forløb må have følt sig noget forvirrede, efterhån- den som der blev skiftet holdning i et omfang og i et tempo, der gør den sædvanlige betegnelse for den slags – diplomatiske piruetter – til noget af en underdrivelse.

Den mest centrale aktør af dem alle, USA’s præsident Obama, lagde kursen om to gange. Det skete så markant, at det næppe kan undgå at få konsekvenser for supermagtens troværdighed i almindelighed og denne præsidents i særdeleshed næ- ste gang, der spilles med musklerne, og nogen derude skal afskrækkes.

Ved månedsskiftet august-septem- ber troede alle, angiveligt inklusive Obamas nærmere rådgivere, at en militær straffeaktion mod præsident Assads regime i Damaskus var umid- delbart forestående. Amerikanske destroyere udstyret med krydsermis- siler var på plads i Middelhavet.

Et angreb på Syrien var nødven-

digt, sagde Obama, for at håndhæve det globale forbud mod anvendelse af kemiske våben. Skete det ikke, forstod man, ville den internationa- le retsorden på området bryde sam- men med den konsekvens, at der blev fri bane for andre despoter til at bruge giftgasser.

Men pludselig gjorde USA’s præsi- dent et angreb betinget af tilslut- ning fra lovgiverne i Kongressen.

Utilfredsheden med præsidentens planer var så stærke, nationalt som internationalt, at det var magtpålig- gende med en ‘demokratisk debat’.

Underforstået: han vovede ikke selv at tage ansvaret.

Forelagt nyheden om kovendin- gen i Washington, ønskede premier- minister Cameron sig sikkert, at han selv havde ventet lidt. Han var først sprunget op som en løve, men siden faldet ned som et lam efter at Un- derhuset i London afviste britisk del- tagelse i en militær aktion mod Syri- en.

På dette tidspunkt var dønninger- ne for længst nået til København.

Udenrigsminister Villy Søvndal lag- de sig først fast på FN-sporet med krav om, at Sikkerhedsrådet skulle godkende en afstraffelse af det syri- ske regime. Men det holdt kun, ind- til statsminister Helle Thorning-

2 udenrigs2 · 2013

Verdenshavet og Frederiksholms Kanal

Da verden blev rundtosset

(2)

Schmidt ændrede regeringens linje.

Det var helt nødvendigt, sagde hun, med ‘alternative reaktionsmøn- stre’ uden om FN. Den danske posi- tion som USA’s tætte allierede var dermed igen intakt. Men det samme kunne ikke siges om regeringens kurs, og det blev for fristende for dens modstandere i Folketinget.

Oppositionen, anført af Venstre og De Konservative, gik til angreb på regeringen for at skifte holdning uden tanke for, at de krasse be- mærkninger i sig selv var udtryk for et holdningsskift. Fremtrædende talsmænd for de to partier havde tidligere bedyret, at V og K aldrig ville gøre vigtige udenrigspolitiske spørgsmål til indenrigspolitisk kaste- bold, herunder særligt brugen af væbnet magt. Men det var, mens man selv sad i regering.

Men kursskiftene herhjemme blev for intet at regne med, hvad der hur - tigt fulgte på den internationale sce- ne. Den amerikanske udenrigsmini- ster John Kerry sagde på en presse- konference i London, at krisen kun- ne løses ved, at Assad opgav sine lag- re med kemiske våben. Men, tilføje- de Kerry, det lod sig ikke gøre.

Han havde dog gjort regning uden vært – eller rettere uden Rus- land. Styret i Moskva greb udtalel- sen i luften og formulerede i løbet af få timer et diplomatisk udspil gå- ende ud på at omkalfatre afstraffel- sen af det syriske regime til et krav om udlevering af dets kemiske vå- ben med henblik på destruktion

under international kontrol.

Det russiske udspil var et hold- ningsskift af de helt store. Kreml havde under hele borgerkrigen i Sy- rien afvist ethvert forsøg på at stram- me kursen over for Assad. Men plud- selig mente man det modsatte, for- mentlig fordi man havde indset, at alternativet til et diplomatisk udspil var et amerikansk ledet angreb. Ved at komme amerikanerne i møde kunne man i det mindste håbe at redde regimet i Damaskus.

Med det russiske udspil på bordet skiftede Obama kurs for anden gang. Han satte den militære aktion på standby og udsatte afstemninger- ne i Kongressen, hvor modstanden mod hans planer i øvrigt var stigen- de i stedet for faldende, som dagene var gået.

Mens disse linjer skrives, indløb nyheden fra Geneve om, at USA og Rusland var enige om en plan på grundlag af det russiske udspil. Et angreb på Syrien fortonede sig, om end planen forekom at have mange forudsætninger. Den vigtigste af dem var nok, at ingen af de direkte involverede skiftede mening igen.

Var De selv forvirret undervejs i processen? I bekræftede fald var De ikke alene, og der var også noget an- det at være fælles om: en nagende fornemmelse af, at flere af de delta- gende aktører i eftersommerens sto- re internationale drama ikke havde helt styr på tingene.

Navigator

3 udenrigs2 · 2013

Da verden blev rundtosset

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Feigenberg, Cafeteatret 2010, s.. afspejler også i sin dystopiske grundtone den harme og angst, der mærkes, når pennen føres, mens katastrofen endnu hærger. På årsdagen for

Så når folk planlagde deres fester eller arbejde, slog de altid først efter i kalenderen, om ________ var en af de dage, hvor månens stilling kunne gavne arrangementet.. En

teratur og kunst, men aldrig uden at tænke litteratur og kunst som en del af et hele, ikke et større, men et alting, hun tænkte for eksempel, at det ikke, som mange

Korsgaard viser således, hvorledes Luther og Grundtvig som ‘profetiske figurer’ har lignende funk- tioner i hver deres tid, samtidig med at Grundtvigs anliggende netop er et opgør

At vejleder kan kombinere den skriftlige feedback med asynkrone, mundtlige kommentarer, gør, at de studerende oplever flere nuancer af feedbacken, som får mere karakter af en

ger, FN’s bureaukrati osv., var en nok så svær én, at hendes hold af kriminelle efterforskere brugte al for megen tid på grave efter lig, ud- spørge vidner og samle bevismate -

dens formand Karl Koch, så bekendelses- fløjen også kunne være repræsenteret på Fanø. Karl Koch var blevet inviteret af Bell

Og når bogen ikke længere er så centralt placeret, så er litteraturen det heller ikke, fordi det, der kendetegner denne 500-års periode fra, da Gutenberg opfandt tryk- kepressen