»Mens som barn på landet jeg var hjemme«

15  Download (0)

Full text

(1)

højre min bedstefar, Jakob Sørensen, medetbarnebarn ved handen.

»Mens

som

barn på landet jeg var hjemme«

Af FrodeSørensen

IårbogenFra Ribe Amt 1987 har jeg skrevet

om bønder i Borre fra min bedstefarstidog

næsten frem til min egen. For god ordens skyld skulle fortiden,oghvad jeg i tidens løb

havde læst oghørtomden, skildres førsamti¬

den.

Jegkom til 1914ognævntesidstpåside 18,

atmed den store krig blev verden en anden,

ogjeg sluttede medethåb om til næsteårat kunnebringenogetaf det,somjeg selv havde oplevet med mine egne sanser. Det må dog

ventenogle sider endnu, thi der skulle jo gå nogle år efter min fødsel i juni 1915, før jeg

kunnebegyndeathuske uden andres hjælp.

Hvorledeskrigensudbrud i 1914 blev opfat¬

tetogfølt blandtjævnefolk, harminfar fortalt

lidt om mange år efter. De fleste ville helst undgå at tropå,atder kunne blive krigigen

næsten50årefter den sidstekrig i Europa-og sidenvarvivel blevetoplysteatkrige kunne undgåes? Detvartroen på,atoplysningville

forbedreverden, der fiketknæk. Minfar hav¬

de væreten af de godtroende. Det blev han

ikke siden.

Danmarkslapmed skrækken,menundgik

ikkenødvendige forholdsregler. Ved lovaf7.

august1914blev det vedtaget,atder skulleop¬

rettesensikringsstyrkepå60.000 mand i hær

(2)

ogflåde.Den blev etableretogopretholdt ved påskiftatgenindkalde gamle soldater afind¬

til 16. årgang i nogle måneder, de ældstevar

nær de 40. Disseindkald, der vist skete med

retkortvarsel, satte mangefamilierogbedrif¬

ter i en meget vanskelig, uafvendelig situati¬

on.

Erhvervsstrukturenvarikke somi nutidigt

lønsamfund. Mangeaf de gamle soldatervar

folk medegetlandbrug,småbønder, håndvær¬

kere, købmænd, folk i små selvstændige be¬

drifter, dervarafhængige af ejernesarbejde,

nærværog ansvar.

Hjemme hosos i Borre iAal sognfik vi to måneder efter minfødsel den barskevirkelig¬

hedatføle.

Minfar havdeværetrekrutvedLivgarden i

1901 (med daværende prins Christian som

kompagnichef) ogvistnok senere været ind¬

kaldt til nogle dages mønstring. Det havde

blotværet atregneforendel afopdragelsen.

Etoverstået stadium. Nu lidt ind iaugust1915

fik han ordretil for tredie gangatskulle møde

ved Livgardens Forstærkningsbatallion i Kø¬

benhavn.

Enrodfæstet bondepå37 skulle forlade ko¬

neogbørn, hjemogbedrift-ligeoptil høsten

- ingenvidste hvor længe?

112år havde hanværetsin egenherreogfa¬

et satskikpåsitfødehjem,så detvari harmoni

med hans forstandogtemperament.Hanvar bundet tilhjemogvirke,menikke trælbundet

ellergældbunden, kunneundesigselvogsine omgivneenfortjent fridag,når dervartidog noget atbruge den til. Hvad det skullevære, ville han selvrådefor.

Detkorporlige arbejdeunder fraværet hav¬

de hanviljeogrådtilatbetale andre for. Hans

stedkendte daglejer, Lars Kyndesen, skulle

somsædvanlig meje kornhøstenmed sinskar¬

pele Det kunnegøresen uge.Den stærke 17-årige tjenestepige,Kristiane, kunnebinde

»Mensjegsombarn pS landet jegvarhjemme

de fleste neg med min 10-årige bror Svend

somhjælper i hans langeskoleferie i denvest¬

jyske skole. Lars kunnegøre, hvad dervar af mandfolkearbejde,så vidt han havde tid,men han varvant til, atdetvarmanden i gården,

derselv havde ansvarfor den daglige driftog deafgørendebeslutninger.

Detharværetsværtatdrivelandbrug i Bor¬

re fra en vagtstue ved et kongeslot. I et par

ugendige breve var der også lidt aktuel in¬

struktion,somminmormåtte formidle til si¬

ne hjælpere i lyved alle de andre synligeog

usynligesmåting, der kom tilathvilepå hen¬

de.

Idetomånederimellem mitkomme ogfars afrejse havde hun slet ikke faet tidnok til at genvinde de kræfter,somden sværesituation

krævedenetopaf hende Denbekymringtyn¬

gede min farmereend alt det andet.

Detspæde barnvarettyndt skravl,der kun¬

nehavebrugfor al sinmorstidog omsorgfor

atoverleve Detmentei hvertfald min faster, der i singerningsomdansk sygeplejerske syd

forKongeågrænsenhavde givetsig selvenlille

ferie foratværehos minmori mineførste da¬

ge.(At min fastersenereblev MarenSørensen,

Valsbøl,erenanden sag).

Mine fire ældre søskende fra 10 til knap

fem årvar en flok, derhavdehinanden og i

taktmed årogudvikling kunne hjælpe lidti

detdagligeogbidrage til liv ihuset.Jegvar og blev enefternøler, derlænge før familieplan¬

lægningensogønskebørnenestid havde valgt

en forkertsituation atblive født i. Min mor var nær38oghavde i grunden børnogbesvær

noksetmed dengoldefornuftsøje

Selvfølgeligvarde ligeså glade for den sid¬

stesomfordenførste,mentidogkræfter skul¬

le være så mange steder. Min fars motto:En dagadgangen varnæppetiltrøst retlænge ad

gangen.

Om minmorsherkomst vedjeg,athun blev

(3)

jeg barn landetjeg hjemme«

født iThorup på Mors i 1877ogved sin dåbi

øensstore, næsten nyefrimenighedskirke fik

navnet Marie Pedersen. Hendes far var en

hus- og tømmermand, der gik til sit arbejde

medværktøjskassen på ryggen. Han var gift

anden gang med min mormor, Maren Niel¬

sen, fra Hundborg i Thy. Min mor havde to brødre ogen yngresøster,som vardeneneste, der blevpå fødeøen. Dervarlidtjordtil hjem¬

metog enko,somminmortraklangs vejkan¬

tens græs i sine barneår. Lidt skolegang fik

hun hosetparugiftesøstrei deresegenstue.

Efter sinfars død i 1892tjente hun flere steder

i og på landet, ogsået par steder på egnen, hvorhunblev. Etophold på Ollerup folkehøj¬

skole hørte med til hendes forudsætninger

foratblive enalsidigbondekone. At hun var afhåndværkerslægtlagde hun ikke skjul på.

Min farprøvede ikkepåatblive god til atslå

sømi; det kunne hans kone

Isine yngredage kunne hun med sine gode

hændermalke flerekøer ientimeend de fle¬

ste, men denne ogandrehåndteringer idet udvendige landbrugvarhun igangmedataf¬

viklefør min tid.

Jeg kan af min fars første breve udlede, at hanrejste i tjeneste den 12. august,ogdavar rugenhøstet,menikke inde.Breveneframin

mor synes atvære gået tabt, menjeg kan af

min fars breveskønnemig til,hvordan humør

ogstemning harværetbådeherogder. Hvis

detgik nogenlunde derhjemme,vardengam¬

legarder knap så harm på dettvungnemilitæ¬

redriveri. Handuedeslet ikketil atholde fe¬

rie på kommando,menshan varsavnethver

enestetimederhjemme. Nogle ordogmenin¬

gerfra breve gengives her:

Brevaf17/8:Vi skalnutilatgaaVagtved de kongelige Palæer ligesom i gamle Dage. Det

havdejegdog i Forvejen forsvoret,atde vilde byde os.Ja, saa storerMeningsløsheden, at dernu erindkaldtover300Mændi 35-40 Aars

Alderen, hvisenesteOpgave deterat gaa og agerePyntedukkervedenHusfacade.I Mor¬

gen skaljeg udpaaSorgenfri Slotog gaa paa

Vagt med Bjørneskindshueogal den øvrige Krigsmaling.

Brev af 21/8: Paspaaatkornetergodttørt, før I kører det ind. Lader I Bedstefarraade, faarl detikketørt.-JegharværetpaaVagtude

vedKongens Bolig, Sorgenfri Slot,ogharsaa-

ledesigenprøvet at staamedpræsenteretGe¬

vær -ja, man kan meget, naar detikke kan

væreanderledes.Kan duforestilledig, hvorle¬

desjegserud med Bjørneskindshue,Skulder¬

gehæng, Sabelm.m.Dingel Dangel. Jeg kom¬

mersikkert nokhjem Fredag Morgen d. 27.

men foreløbigvist ikke mereend seks dage,

det blivervanskeligere medatfaa Orlov, Kri¬

gen hænger uden TvivloverHovedetpaa os.

Udelukket er det dog ikke, atjeg kommer hjem i 12 Dage-Hils Børnene fra Far-.

Ordene om, at krigen hang over hovedet, skal, såvidtjeghar kendt min far, opfattessom ironi. Inøgternestundervarhan klaroversik¬

ringsstyrkens politiske nødvendighed. Dens

militære nytte havde han ikke mange ædle

tankerom, ej hellerden tryghed den måske

kunne skabe i den civilebefolkning. (Mon det

varden,Jeppe Aakjær tænkte på, da han året

efter skrev: Dupuslinglandsom hygger dig i smug?

Brev af23. august:Jeg kommer altsaa hjem Fredag den 27. Aug. Jeg kommerjotil Varde

ved 5tiden omMorgenen, ogdetvarjo vist¬

nokpraktisk,omI kunde køreimodmig med Vognen, thigaahjem hele Vejen hjem fra Var¬

de efterathaverejst hele Nattenerjolovlig langtEr Du rask nok til det, kanDujo selv kø¬

reogmaasketageSvend ellerenanden afBør¬

nenemeddig. Jeg har faaet dit Søndagsbrev i Dag, ogjegserjo,atder endnu ikkeerkom¬

metKorn iHus,menjeghaaberdetbliver Vejr

(4)

-Mensjegsombarn på landetjegvarhjemme-

Gamlegardere ved Sorgenfrislot 1915. Nr.trefrav:ergdr. JensinusP.Sørensen, Borre.

dertil,naarjegnuselv kommer hjem i nogle Dage,jeg glæder mig dertil, thiatgaaherinde

ergodt egnet til at gøre ethvert fornuftigt

Menneske til Idiot.

Brev af 6.september: Af dine Breve kanjeg

nokforstaa, at1manglermig derhjemme til

deteneogdetandet. DeterInuikkeene om,

jeg tænker,atjegsavnermit Hjemogmit Ar¬

bejde mindst lige saastærkt, som de to Ting

savnermig. Det kan joværebaadestrengtog

ubehageligt nok,mendet erdognok bedst,at detersaaledes, thivardet ikke saadan,vardet joetBevis for,atman vartilovers,ogdeterdet

ikkegodtatværeSom førsagt,jeg lader Tan¬

kernesaavidtmuligtstaastille,mendog farer

det ofteigennem mig medHarmeogSmerte,

ather i Danmark gaarvinuTusinder afFami¬

liefædrerevetbort fra Kone ogBørn, Hjemog Bedrift forat■ja for hvad? Og hvad brugesvo¬

re ligestillede Medmenneskerikke til ude i

Verden. Vi har indrettet ogindretter fremde¬

les Verdendaarligt«.

Brev af 8. september: Der udsaas i denne

Tiden god Del antimilitaristiskFrø, somjeg

haaber vilsættegod Frugt, naar de har haft

denfornødneVoksetid. Vi talteomiAftes,da vi havde faaetossattilrettei destive,celleagti-

(5)

jeg barn på landetjegvarhjemme«

geTræstole, hvor vi skulde tilbringeenDel af Nattetimerne,athvisvoreKoner kundeseos

og sehvordan vi havde det,saakom de uden

Tvivl oghentede oshjem. Kvinderne har jo

faaetValgretnu i Danmark i hvert Fald da-og det vilde ikkeværeden daarligste Maade for

dematanvende denIndflydelse, de derafhar

eller kan faa tilatseatfaaMændenehjem.Jeg

menerselvfølgelig dette imegetvidere Betyd¬

ning end det Smule Vagtlokale her.

Livet påkasernen ogvagten vartrivieltog

kedeligt, men der stod også andet i brevene,

hvis papir altid blev fyldt. Irritationen skulle selvfølgelig have afløb uden omsvøb, og de nødvendige udskejelser blev der ikke lagt skjul på. Veden træningsmarch på 25 km en

lang formiddag med fuld oppakning blev der

tænkt over hvorledes de fleste afBorre Bys

Bønder vilde havesetud efter saadanen Tur.

Resten afdagen varfri til atdrikke sig fuld i,

ogdet gjorde desåi al ordentlighed thi i Vir¬

keligheden ervi allesammen skikkelige Men¬

nesker det erbareet Udslagaf Situationen.

Det kostede min fartoflasker vin tilstuens16 mand, fordi detvarhans konesfødselsdag.

Om aftenengik han i Dagmartheatret forat seNaar vi kommertil,ensatireoveralt detsto¬

reogherlige der skulle ske nu da kvinderne

havde faetvalgret. Han tilføjer:Jeggaarmeget i Theatret, det tagernogle Penge, men man skaljoværeetsted, og deter en nogenlunde godogbilligMaadeatfaa Tidenden overflø¬

dige Tid tilatgaamed.

I detsammebrev af 14/9 indledes der med nogetheltandet: Somjeg skrev igaar,kanDu

regnemed, atjegkommerhjem inæste Uge

fraSøndag til Lørdag. Saa skaljegjose,omjeg

kan udrette lidt i detvanskelige Lærerspørgs- maal; det blivernæppemeget,thiatværeSol¬

datogfornuftigtMenneskepaa en Ganger ikke let.

Detvardetforestående lærerskifteved Oks¬

bøl skole der blevnævnt,ensag,der komtilat optageogbekymre mine forældremeget,net¬

op mensdervarproblemer nok endda. Hvad jeg skrevomdet iårbogen1986 En vestjysk fri¬

skole-skal ikkegentagesher. Soldaten kunne

sommedlem afsognerådetogmed attestfra

formandenopnåorlovoghjemrejse til vigtige

møder og forhandlinger. De seks dage, som hervarbevilget, fik han forlængetetpardage,

han kunneværemed ved mindåbi Aal kir¬

ke den26.september,enbegivenhed der vist¬

nok havde ventet på, at Aal valgmenighed

skulle blivefærdig tilatfåsinnyepræst,cand.

theol. EdvardEller, indsat i sit første præste¬

kald.

Nattenderpå rejste den gamle garder tilba¬

getil de triviellevagterved de kongelige palæ¬

er,ognogle dage efter fik han ietbrev fra min

moret uventetbillede af hele den kære fami¬

lie derhjemme. Vi havde haften lille udflugt

til fotografen i Oksbøl før dem, dervarstore nok, skulle i kartoflerneetpar uger.

Natten til den 15. oktober foretog min far

sin sidste orlovsrejse (i garderuniform) hjem

til det afgørende sognerådsmøde om lærer¬

indstillingen. Et hastigt beboermødesamme

dags aftenmåtte han rejse fra foratnå hjem til vagten næste morgen. Derfik han atvide, at hans orlov var en dag længere end han selv regnede med. Efterto nættersrejse i træk blev

der tid til atsove(ellerat ærgresig?).

Endelig oprandt befrielsens dag, lørdag

den 30. oktober- iglædeligforvisningomat ingennyegamle ville blive indkaldt i stedet.

Hvordan det var at finde de vante folder

igen, erder ikke skrevet breve om. Det nød¬

vendigste arbejdevarmed besvær blevet gjort også mellem byger i oktober. I de sidste breve

vardergivetrådom,hvad der skullegøres, og hvad derkunnevente til han selv komhjem.

Meningen ord eller talomøkonomiske tab på grund af mandens fravær,ogintetomsol-

(6)

»Mensjegsombarnlandet jegvarhjemme«

MarieSørensen medsinefem børn, oktober 1915. Frav:Svend (f. 1905),Sigrid (f. 1909), (hidrun (i. 1910),Harald(t.1908)

ogFrode (f. 1915).

datens dagløn i forhold til Lars Kyndesens.

Kunnedriftstab vurderes ogerstattesafstats¬

kassen?-næppe.Ifølge midlertidige love afau¬

gust1914kunne dergennem de kommunale hjælpekasser ydes hjælptil indkaldtes famili¬

er,hvor derforelåtrang,hvad dernæppegjor¬

de i enhverbondefamilie, hvorimoden ind¬

kaldtdaglejers familieretstraks ville komme

ipengenød. Menalle indkaldte-ogsåbønder

- kunnesøgeeftergivelse af al personlig skat.

Det blev næsten 1916, før der faldtro over

sjælene i både hjemog skoledistrikt, ogder¬

med tid til helt udatværebonde igen.

Iårbogen 1987 har jeg side 16og17fortalt

omjordkøb i flere tempi, der endte med et

arealtilkøbpå11 tdl. hvis overtagelse til al held

fik lovat ventetilåreteftersoldatertiden, thi det varet opdyrkningsarbejde der forestod,

fordijorden havde ligget udyrket hen ietpar år(blev dersagt).

Min farvar ikke den dertroede,atjorden

samlede kræfter afathvile, ogder gik endel år, før han fiksammetillid tilsinnyejord,som til den hanvarfødtpå.Vivarlangt inde i min tid, før han fik andre tanker.

Medjordkøbene var gårdens nære mark¬

areal fordoblet til 28tdl.Mitfødehjemvarbe¬

gyndtatændre struktur - sagt medetnutid¬

sord. Det kommer dermere omtil min egen tid.

(7)

på landetjeg hjemme«

Efterundtagelsesåret 1915 fikmin mortid

at samle kræfterigen,mensjeg fik lærtatstå

oggå påegneben. (Dettørjeggætteuden at lyve.)

I begyndelsen af1917 skete derigennoget

usædvanligt. Min morfik ferie i samfulde to uger, som blev brugt til et ophold på den grundtvigske menighedsskole Liselund ved Slagelse,opretteti 1911 ogledet af frimenig- hedspræsten NielsDael.

Jegfik aldrigspurgt:Hvorfor det? Hvordan

Tjenestepigen Kristiane Larsen,fødti Oksby 1898.

turde du overlademig(skrøbelige) unge

halvandetårtil Kristianesomsorg ogvaretægt dagognatså længe? Hendessvarkunne have

været etgodt bidrag til pigens skudsmålsbog,

viljegtro.Detskullenetopvære,mensKristia¬

neendnuvar tilstede.

Min mor var på sin mådemere bundet til hjem og familie end min far, men hendes trangtil fællesskab istortogsmåtvaranderle¬

des. Faster Maren kendte Liselund af egen er¬

faring,ogminmorhar følt sig modtagelig for åndeligføde,somden blev»serveret«der.Be¬

styrelseshvervet i friskolen tillige med nabo¬

konen, Karen Tobiasen, som også ville være med,varmåske eninspiration mere?

Min far ville ikkedrømmeom atbruge tid på Liselundogslige steder,men hanvarikke imod,athans konefulgte sin lyst for deres fæl¬

les penge.Ihendes breve kunne hansporeat Glansen delvistvargaaetafSt. Gertrudoghan tilføjer: Alt, somgaarforatværeudoverdet almindelige, skal helstses paa Afstand, nær¬

ved bliver det kun tilnogetalmindeligtmen¬

neskeligt, men deterjo heller ikke atkaste Vragpaa. Og brevet slutter med en opfor¬

dring til atnyde ferien ogtænke så lidtsom

muligt på det derhjemme.

Nogle af de kendte mændpåLiselunds ta¬

lerstol havde nok skuffet minmor.Kunenbe¬

varedeglansen - oghan varnetop ikkeen af

Liselun dmændene.

Detvarmegetkoldt i den januar.Brændet

ernæsten dyrereend Brødet. Jegkøbte Kul i

Gaarog gavotteKronerpr. Hektoliter skrev

min far. Hanhavde i desammedageognætter travlt med årsregnskabet for Aal brugsfore¬

ning,hvor hanvarregnskabsfører ienårræk¬

ke

Oven i detforudsåhanetpardages skatte¬

ligning, men dernæst vil jegogsaa »drive« i nogle Dage,naardenne Ugeergaaet.

bagsiden af brevethavde min snart otte-

(8)

årigesøster,Sigrid, bl.a. skrevet: Stineharvæ- red hermedSvendsHoser.Frode har detgodt

nusoverhangodt,nu soverhan ivuggenhele

natten. Vi erglad ved, at du snartkommer hjemtilosigen. MangeHilsner fra Søster.

Omtalte Stine var gift med vor næstnære nabo,Daniel Sørensen, der varmin fars fæt¬

ter,ogStinevar hans kusinepå mødres side.

Hunhavdesompige tjenti mithjem. Vi sagde

blotStine, men ifølge Aal kirkebog hed hun

Ane Kirstine Regine Susanne Vilhelmine

Nielsen.

Deførstevarefter hendes(ogfars)bedste¬

mor, de tre sidste var opkald efter pastor Stockholmsdatter, dersomdegnens enkele¬

vede sinesidsteårnærStinesfødested i Oks¬

bøl.

Iminetreførsteleveårvarvi nimennesker i det lillestuehus af 1905 (seside 5og13 iår¬

bog87).Dervarfor lidtplads tilosatvokse i,

ogderfor blev der i sommeren 1918 gjortal¬

vorafatbyggetofag til denøstreende Idet

nyeblev deretsoveværelse, hvorved der blev

enlille »pæn« stuehvor det gamle havdevæ¬

ret. Modnord blev deretnyt stortpigekam¬

mer,ogdet gamle blev lagtsammenmed den

megetlillestue,så der blevetalrum med albu¬

erum til børneleg og systue Men det hed

fremdeles»ælillekammer«.Ogpåloftet blev

deretlille til tider koldt kammermed fred og

rotilatnydegod udsigtoverøstligt nabolag.

Iden nyepænestuekomdernyemøbleraf

eg ogmed betræk af rødt plys,solidtmendyrt

ogflot iforhold til husetsnormalevaner.

Fra denne byggetid i det fjerde og sidste krigsårhar jeggemtminførste bevidste erin¬

dring. Fra den nære nabogård mod nordøst

kom Oskild Adsersenshalvvoksnedatter, Hel¬

ga,medenstorkrans til dennyerejsning. Det indtrykvarforusædvanligttil atblive glemt.

Husetblev større,menfolkeholdet mindre Tjenestepigensominstitution forsvandt med

»Mensjegsombarnpå landetjegvarhjemme

Kristianei1917 eller-18 ogminesøstrepå ni

ogotteårrykkedesammen med mig ind idet

nye pigekammer. Selvforsyningen med ar¬

bejdskraftvarkommetforatblive. Minældste

bror komud af skolenved sin konfirmation i 1919,ogdenæste trehavde kunhalvdags sko¬

legangifriskolen.

Tilkøbetafjordbetødmerearbejde før der

blevstørreudbytte. Dettogsomnævnttid, før

den nyejord blevsåyderigsomdengamleog detvarikkemuligtatforøge besætningenret megetaf mangel påstaldplads. I mine første

huskeår var der brug for fantasi og opfind¬

somhed, når de sidste ungkreaturer skulle

indstaldes. Iflere vintrevarderanbragt nogle

i detudhussomblevsatopi 1920af røde,skø¬

restenfra detnærenyeBaunhøjteglværkog medtagstenfra detlokalecementstøberi. Hu¬

setskullerummebrændsel, redskaber,skram¬

mel ogen sneshøns,menkunnetilnød give pladstil to-trehusvildehøvder.

Jeghusker minfem-års fødselsdag, fordi vi

dendag skullekøre kløverhøind, ogjeg skulle

atnyde udsigtenfra det første læsfør de7-8

indbudteknægte franabolagetankom.Jegnå¬

ede det med kniberi.Gæsternesantalpassede

til køkkenbordet. Vifikchokoladeogspøgte

etpartimerellertre, somdetvarskik.

Som densidste i kuldetvarjeg barnlænge

bådetillegemeogsjæl. Med »enebarnets«vil¬

kår fikjeglærtatkede migtilpasogatunder¬

holdemigselv. Tidligtsad jegpåmin bedste¬

fars vadmelsknæoghørtepåhansoverlevere¬

deremserogrim. Hanhavde bedre tid end de

andre.Jeghavde minhåndi hans,når vi fær¬

dedes inabolaget. Vi så ind til Søren Adser-

sen,hvor de fikenkaffepunch.Detsketeogså,

hvor devarblevetafholds,menhavdegemten slat i enflaske tilJakob.

Hanvar73, dajegblevfødt,oghavdeda bo¬

eti sinaftægtsstue i 12år.Hanssmåsyssel i det daglige var minimal. Han tog sigaf de par

(9)

jeg barn hjemme«

koblerfar, vi havde hans tid ud.Så blev de af¬

skaffet. Min tid i hans brede seng blev ikke lang, menjegnåede det. Jeg skulle ikkevære

ringere end de andre. Sygeplejersken faster

Maren var betænkelig på hygiejnens vegne,

menhun blev afvæbnet: Deterdetsidste,jeg

kangørefor ham skal min far have sagt. Det

varden gamle, han tænkte på.Detvar sidste

chance foratafsvække dengenerationsspæn- ding, der havdeværet.

Bedstefar i sin seng den dag i februar 1921, dajeg hørte hamspørge engæstved sin sengekant: BløvWindfeld kjoerteækjærk?Ja¬

kob ville vide nogetom den begravelse, han

varforsvagtilatværemed til. Gamle87 årige Jens Stockholm Windfeld til Hesselmed bur¬

dede havebåretpåden sidste rejse.-Ordene

værehusket, fordi de har rørt vednogle mystiske tankerom dødogbegravelse.

Det kom tættere på den søndag morgen i april, damorfortalteatbedstefarvardødog atder skulle hentesenkiste til ham iJens Kri¬

stians gule Qedervogn, som 0gså skulle køre

ham til kirken til sin tid. Vedmiddagstidsåjeg

ham i den brune kiste midt i hansaftægtsstue Jeg tror vi sang en salme, husker ikke hvem

dervar med,menjeg sad påhans sengekant

vedenjeg kendte, Daniels Stine,-dervartryg¬

hed.Ogderlå gulepåskeliljerved min døde

bedstefar.

Dethar siden passetmiggodt, atjeg lærte

enbedstefaratkende ogatværemed til hans jordefærd-som endel af opdragelsen. Hans

død betød etsavn hos os alle -derom ingen

tvivl-menvendte ikke opognedpåret meget.

Hansaftægtsrum blev medtofeltsengetageti brugsomdrenge-ogsidenkarlekammer.Den

enesengblev min.Jeg vilgættemig til,athans

bovarletatoverskueogatdele. Hanssagblev

ordnet med aftægtskontrakten i sin tid, og minfar fikikke travlt medatsøgeandetlånef¬

ter dens aflysning. Han var ogblev selvejer¬

bonde i ordets fuldebetydning.

Vestgrænsenfor min færden påegenhånd gik vedvortyderstemarkskel, der hvor kirke¬

vejogkirkestierkrydsede jernbanen lidt nord

forOksbøl station. En lille, unggranskovpå

voryderste kilevargodatsøgelæ ved,nårvin¬

denvarivestogsolen kunne nydes iøst.Når jeg havde set damptoget med mange tunge godsvognepusteforbiogvinket til lokomotiv¬

føreren, vardet tidatgåhjem.

Mod landsiden havdejegtokontaktmulig¬

heder. OskildAdsersensvestrestalddør kend¬

tejegtidligt. Hun havdeværetenke ien snes årog selv drevet sin gård med en karl og en

kodreng eller-pigetil hjælp. Nuvardet kort

før hendes ældstesøn skulleovertagegården.

Detvar nemt atrende derom. Der fikjeg

prøvet at spørgeogatlytte tilbåde den ældre

ogden yngre

Lidt nord forDanielsogStines gård,og dervarandrebørnatopsøgeDerestoældste drengevaromkring minegenalderogretfor¬

skellige Denældste havde tidligt sine sanser

og ord rettet mod tekniske indretninger og horisonter. Den lidtyngrehavde god bonde¬

sans-og-forstand uden atværejordbunden.

Jeg havde nytte ogfornøjelse af dem begge,

men ikke altid samtidig.

Vorehjem havde den godeskikatbytte avi¬

ser.Der udkom todagblade i Varde, der kom

medposten næstedag, hvis ikke vi selv hente¬

de den vedaftentoget. Daniel holdt Ribe Amts Tidende, der var egnensældste venstreblad,

og hjemme havde vi Vestjyllands Folkeblad,

somvistnokregnede sig for frisindet radikalt.

Min far havde været med til at hjælpe den

»gang.

Jeghargået vejen eller stien mange gange medenfiresidet avis hvervej.Mådu blivevar et godt spørgsmål, nårman kom til syne.

hændtedet,atviglemtetiden, thi ingen havde

(10)

»Mensjegsombarnpå landetjegvarhjemme«

uri lommen ellerarmen.Dettoglidttidat fornemmesigtil tiden.

Avisbytningen gav på skift alle i detohuse

etærinde tilhinandens døreHusmødrene fik

enstundatsnakke ogveksleråd i,ogdetskete

atDaniel komselviaftenstunden.Sætdigned

lød det fra minfar ibænkekrogen.Tak,aska hjemad. Han ville ikke bruge af andres tid,

menetkortstikord frabænkekrogenfik ham

tilattøveindtil derblevbegyndtpånoget,han

havdetænktpå eller oplevet fornys.Enlogisk

kommentartil tidensrørelser blevsagtuden

atnævne navneoguden letfærdig snak. Hans

skikkelsevarikkeimponerende, mendetvar hans belæste forstandogstoreviden. At han stammede, hørte vi ikke Detgjorde jegogsåi

mangeår.

Derblev taltommangetingi slige stunder,

udenatdet blevtilegentligdiskussion.Daniel

havdemeget,hantrængtetilatsagt,når han

varkommet i gang, ogminfarkendte sin rolle

som en kommenterende tilhører. Som den femårældrefætter ognabo havde han kendt

hamalle dagePåetpassende tidspunkt kun¬

ne Daniel godt få tid til en enkelt kopkaffe

mensemnetblevgjortfærdigt.

Jegvar en opmærksom tilhører, længefør jegforstod de sværeord ogspurgte ikke om lovtilatværesentoppe,heller ikkenår dervar andregæster.Jegforstyrrede ingen,så dervar ingen grund tilatforstyrre mig i atlytte.

Det forunderlige ved dette nabovenskab

var,atde isogn og egnhavde tilhør i hver sin retning. Minfar havdeværetenuregerligpro¬

testant,mensDanielvar merebundet tilauto¬

ritetogtradition udenatgensidigrespekttog skade, etforholdsom ikkevaretsærtilfælde Der var mange ting i Aal sogn, man kunne

enes omuden atskeletil despændinger, der

varellerhavdeværetomkringkirkeogskole,

præstogdegn.

Demennesker,jeg hidtil harnævnt,vartil¬

stede som en selvfølge, før jeg lærte dem at

kende Med ujævne mellemrum blev min spinkle krop og svage appetit iagttaget.

blevjegtværog gik minvej.Selv mindes jeg

ikkeathavefejletnoget.Ingen børnesygdom¬

meville værehosmigså længe atde kunne

bevises,ogfriskolensdagbogrøberikkeman¬

gesygedagemenjegvarbetegnet somsvage¬

lig-

Minsygeplejefasterhavdestadigetgodt øje

tilmig,nårhunensjældengang gavsigtid til

atbesøgesitgamle hjem.Efter 1920varhen¬

destravlhed sønderudetagettil. Hunvarble¬

vetplejemorpådetBørnenesHclsehjem,som

varkommeti gangved S.Vilstrup Strandsyd

forHaderslev,foreløbig iengammelkrigsfan¬

gebarak. Her kunne svagelige sønderjyske

børnopholdoghelse iseks-syvugerisom¬

merhalvåret, tre hold hversommer, både pi¬

ger ogdrenge alder 15 til to år. Det varbe¬

gyndt i1920med plads til50,mensåfå havde

deraldrigværet.

Vedpåsketidi1924erklærede faster Maren,

atjegtilsommerskullenedpå Helsehjemmet

og være entid. Dendrengskulle havelidtme¬

resulpå sidebenene. Ingenfandtgrundtilat sigehende imod. Jegvilleblive niårogkunne

nokfå tid tilatværehjemmefra forentid. At jegvari strid med degeografiske reglerblev

hendes sag. Mitfravær ifriskolen imåneden

før sommerferien var ingen sag. Min farog

morfulgte migtil Helsehjemmetden 18. juni

ogblevderetpardage foratjævneovergan¬

gen tiletnytliv.

Helsehjemmetlå(ogligger endnu) ved det sydlige Lillebælt med sydlig udsigt over til

Barsø. Til landsiden var derbøgeskovog en

græsmark til hjemmetstorøde køerogislæn¬

derhesten Peter. Fra plænenforan denflade

træbarak gik der trappe ned til den smalle

strand,hvor dervartostråtækte strandhytter,

dervaråbne til havsiden. Livetskulle levesved

(11)

på landetjegvarhjemme«

strand ogskov, blotvejretvarnogenlunde.

Den dag, far og morskulle rejse hjem,var

jegsøgttil strandenmed de andreoggik lidt

eftertilbage,mendevarbare væk udenfarvel.

Jeg skulle ikke ville med hjem igen. Med en

knusttåreellertolistedejeg til havet igenog vadede ud til den førsterevle, somjeg havde

setde andregørefør på dagen. Jeg ville derud,

hvorbundenvarhvid ogstenfrisomhjemme

vedVesterhavet. Vandetvarlunt,ogjegfik tid

atfalde tilro.

hjemturen havde jeg glemtattagebestik

aftidevandet.Det slog ikke til athiveopide

kortebukser, de blev våde,menjeg kom godt

iland, uvidendeom,atstraffen forvåde buk¬

ser varatblive sendt i sengrestenaf dagen. Da

detvarminførsterigtige daglodmannåde gå

forret.Jeg havde flere bukser atskifte med

end mangeaf de andre,men gik ikke siden i

vandetpå den måde.

Dajegkom, havdesommerens andet hold

et par ugers erfaring på stedet. Jeg var en fremmedblandt70-80andre, hvissønderjyske

sprogaldrig var hørt før. Mit ophold skulle

være somdeandres;atjegvarplejemors bror¬

sønstod ikke skrevetpåmig. Jeg skullesovei drengenes sovesalog gå i sengmed hønsene (detvarstrengt)og om morgenenlæreatspise

(12)

»Mensjegsombarn på landetjegvarhjemme«

havregrød som de andre Nårdetvar tilside, sangvienmorgensang ogfaster Maren, som blev kaldtplejemor af alle, fortalteetstykke bi¬

belhistorie Dervarogså daglige eller ugentli¬

gearbejder,sombørnene skullehjælpe medi

forhold tilalder,evnerogkræfter.Desmåva¬

skefade,ettil hver,langs sovesalensvægskulle forsynes med rentvand til næste vask, båret

ind ispande frapumpen igården ogfordelt

medenliter til hver.Nogen skulle hjælpe ved opvasken, hvor altblev decinficeret ikogende

vand. Altvarendnumegetprimitivt,men ren¬

ligheden måtte der ikke sløses med.Man var

netopden sommervedatbyggeetheltnytog størrehelsehjem, der blev forsynet med elek¬

tricitetogvand.

Jeg skullesombondesøn sørgefor,atdeto køer, dergav osmælken, blev trukkettil vand

ogflyttetetpar gangeJeg havdeen hjælper,

som var bange for den med de lange horn,

hvadjeg ærlig taltogsåselvvar,mendet skulle jogøres.

Nårpligternevargjort, kunne visomfritgå¬

ende høns strejfe omved strand og skov og

brugevor egenfantasi. I de niuger,mintidva¬

rede, lærtejegtohold børnatkende uden at lideoverlast. I mellemakten komjeg det gode personalepånærmerehold,menshuset blev gjort klar tilnæstehold. Plejemorvarden der så,hvad derforegik i hverenkrogogbag luk¬

kededøre,menhun havdeikke tid tilatpylre

omnogen.Hun ville selvtageentørni vaske¬

huset i den årle morgenstund, før hun også

skulle holdeøje med det danske syd for den

nye grænse.

Hvor var de herlige og dygtige, den lille flok, hun havde til at hjælpe sig, alle hånd¬

plukkede af hende selv fra år til år. Atville

værepåHelsehjemmetvar somatgåi kloster

forentid.Den,somtænktemestpå lønogfe¬

rie, kunnehun ikkebruge Mangevarde ikke,

enfor hver 10 børnvardet normale.Detvar

en helbefaren sygeplejerske foruden hende selv, i køkkenet rådede frøken Theasomkok¬

kepige ogøkonoma i de første 16 år. Hende

kendtejeg hjemmefrasomDorthea Adsersen,

vornabodatter fra Borre. Hunvaride ni uger

et stortplasterpå min hjemve. Hendes venlige

ordvarhjemlandstoner i mitøre,dervarvant til at lytte til voksne folk. I hendes landlige

køkken kunne man redde sigetparsøm, en stumpsnorellerlidt barneleg med katten. Til hjælp i den almene daglige husholdningvar der fire ungepiger der kunne faenugendig frieftermiddag, hvis de havde tid. På systuen havde vi halvgamle fru Thaysen, dervarlige god til danskogtysk,ogderudoveretpareller

treder havdeetjobsomvinterlærerinderog

vartil almen sommernytte på Helsehjemmet

årefterår.Vidtforskelligevarde,menallevil¬

leosdetgodt. Derfor blev de husket.

Isomrene1925og26varminældstesøster, Sigrid,enaf deungepigerpåHelsehjemmet,

der davarbådegammeltognyt.Jegvarder igen i skoleferien 1926, dennegangkunpå be¬

søgunder nokså frie vilkår. De primitive for¬

holdvarpåvejud,ogfaster Marenhavde faet

enbil,ogjegvartoældre end førstegang.Men

deterdet ældste,jeg husker bedst ogmåske ogsålængst.

Med mine 11 århavdejegikkemeresågod

tid tilatværehjemmefra. Dervarvedatvære

brug for mig iensammenhæng.

I min 10-12 års alderbegyndte jegatforstå

lidtaf, hvad der sketeomkring mig-udenan¬

drespegefingre. Den foretagsomhed,sommi¬

neforældre havdemedbør til atlægge for da¬

genfør 1914, har jeg skrevetom, setmedan¬

dresøjne. Damin egen tid blev migbevidst,

var min fars yngredage,mens arbejdsindsat¬

sen varstorogbørnenevarsmå, allerede for

ham»degode, gamle dage«. Nu vardet »efter krigen« -oghvadså?

Siden han vendte hjem fra garden, fik fri-

Figure

Updating...

References

Related subjects :