• Ingen resultater fundet

DANSKE STUDIER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "DANSKE STUDIER"

Copied!
191
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

DANSKE STUDIER

G E N E R A L R E G I S T E R 1904-1965

A K A D E M I S K FORLAG

KØBENHAVN

(2)
(3)

Indledning 5 Forkortelser 7 I. Alfabetisk indholdsfortegnelse

A. Afhandlinger og artikler 9

B. Anmeldelser 37 C. Meddelelser 53 II. Litteraturforskning

A. Genrer, perioder, begreber 54

B. Stilistik 57 C. Verslære, foredragslære 58

D. Forfatter- og værkregister 60

Anonymregister 98 III. Sprogforskning

A. Sprogforskning i alm., dansk og fremmed sproghistorie,

blandede sproglige emner 103 B. Fonetik, lydhistorie, lydsystem 107 C. Grammatik: morfologi, syntaks 109

D. Runologi 111 E. Dialekter 113 F. Navneforskning

1. Stednavne 114 2. Personnavne 121 3. Mytologiske og sagnhistoriske navne 123

G. Behandlede tekster og håndskrifter 124

H. Behandlede ord 126 IV. Folkeminder og folkemindeforskning

A. Historie, metode, indsamling 136

B. Skik og brug, fester 136 C. Folketro, folkemedicin, religionshistorie, mytologi

1. Folketro 138 2. Folkemedicin 141 3. Religionshistorie 141 4. Mytologi 142 D. Episk digtning, folkedigtning

1. Heltedigtning, heltesagn, sagnhistorie 144

2. Folkeeventyr, fabler 145 AT-nummorfortegnelse 146

3. Sagn, folkesagn 147 4. Historier, anekdoter 148 5. Ordsprog, gåder, naturlyd 148

(4)

6. Formler, bønner, signelser, rim, remser 148 7. Viser

Folkeviser 149 Alfabetisk titelfortegnelse 150

DgF-nummerfortegnelse 152

Folkelige viser 155

Varia 156 E. Sang, musik, dans, fremførelse 157

F. Leg, idræt, sport 157 V. Folkelivsforskning og etnologi 159

A. Etnologi i alm., teori, begreber, indsamling. - B. Bygnings- kultur. - C. Dragt. - D. Husholdning, mad, drikke, nydelses- midler. - E. Jordbrug, havebrug og skovbrug. - F. Røgt. - G.

Fiskeri. - H. Håndværk og industri. Husflid. - I. Samfærdsel, transport, handel, markeder. - J. Samfund, organisation, rets- pleje. - K. Lokalbeskrivelser, særlige erhvervs- og befolknings- grupper.

VI. Blandede historiske og kulturhistoriske emner 162

VII. Personregister 165 VIII. Brevregister

A. Afsendere 185 B. Modtagere 190

(5)

Med Danske Studiers 1965-årgang afsluttedes tidsskriftets femte 12-bindsrække.

Første binds første hæfte udsendtes 1904 under redaktion af Axel Olrik og Marius Kristensen som afløser for og videreførelse af tidsskriftet Dania, der var fremkommet i ti bind i årene 1890-1903. Danske Studier er derefter udkommet regelmæssigt med et bind (oprindelig publiceret hæftevis) om året — fraset en periode i 1940'erne og begyndelsen af 50'erne hvor en helt regelmæssig publika- tion af forskellige grunde ikke kunne gennemføres, og hvor to årgange blev for- synet med dobbelt årstal (1946-47 og 1949-50). Det må bemærkes at bindbeteg- nelsen på titelbladet ikke i alle tilfælde og specielt ikke ved 4. række med bind- betegnelserne 1940-1953 svarer til det faktiske trykkeår (som ikke anføres).

Oplysninger om udgivelsestidspunkt er for 4. og 5. række givet i forbindelse med 12-årsregistrene 1953 og 1965.

Fra forskellig side fremkom der ved udsendelsen af 1965-årgangen ønsker om at tilvejebringe et udførligt register over de foreliggende 60 bind. De eksisteren- de rækkeindexer (1915, 1927, 1939, 1953, 1965) indeholder kun fortegnelser over afhandlinger og anmeldte bøger, og det var da tanken at samle disse oversigter og desuden give fyldige emne- og personregistre til alle bindene. Planer om også at medtage Danske Studiers forgænger Dania i generalregistret har desvær- re måttet opgives; en første hjælp til orientering i de ti Dania-bind giver et ganske kort sagregister i bd. 10, hvortil henvises.

Arbejdet med excerpering og registrering af det omfattende stof blev over- draget undertegnede som repræsentanter for og med ansvaret for hvert af de tre fagområder der med vekslende styrke har været repræsenteret i tidsskriftets artikler: Sv. Eegholm-Pedersen (sprog), Jens Peter Keld (litteratur), Åge Skjel- borg (folklore). Ved de første årgange indtil sin fraflytning fra landet har stud.

mag. Vibeke Dahll haft arbejdet med folklorestoffet.

Ved den endelige redaktion af det indsamlede materiale har man valgt en systematisk opstilling i emnegrupper - på en lignende måde som 50-års regi- stret til det norske Mål og Minne, der på nogle punkter, spec. ved det sprog- lige stof, har kunnet tjene som forbillede. Det er vort håb at det ekstra besvær brugeren måtte have ved først at skulle sætte sig ind i det anvendte system, må blive opvejet ved den klarere oversigt over og muligheden for en mere detaille- ret fremlæggelse af materialet som en sådan opstilling giver fremfor et samlet alfabetisk register.

Den benyttede opstilling har givet visso afgrænsningsproblemer og nødvendig- gjort en række krydshenvisninger. Af praktiske grunde er i nogle tilfælde stof el- ler genrer som er fælles område for den litterære og folkloristiske afdeling be- handlet samlet under den ene rubrik, således folkeviser under folkemindeforsk- ning. I stedet for ét samlet personregister findes et skønlitterært forfatter- (og værk-) register (afsnit II) og et almindeligt personregister (afsnit VII). Om den nærmere afgrænsning mellem disse se s. 60. Forfatterregistret medtager, uden at prætendere fuldstændighed, udførlige henvisninger til de i tidsskriftet behandlede eller omtalte skønlitterære forfattere. Under de enkelte forfattere meddeles tillige

(6)

henvisninger til deres værker, og ved de fleste større forfatterskaber er der som en hjælp til hurtigere orientering i den lange række af henvisninger givet en række korte stikord, der viser hvilke særlige problemer eller sider af forfatterska- bet der behandles det pågældende sted. Det almindelige personregister medtager et fyldigt udvalg af de øvrige i tidsskriftet omtalte personer. Henvisningerne om- fatter for faglige forfattere og forskere bl. a. anmeldelser, nekrologer, fyldigere omtale eller kritik af forskningsindsats. (Det har desværre vist sig at excerperin- gen til denne del af registret har været noget ujævn inden for de enkelte fagom- råder, en ujævnhed som en senere revision kun delvis har bødet på).

Årgangsbindet 1913 der udgør en selvstændig publikation (Axel Olrik: Rag- narokforestillingernes udspring) samt Festskrift til H. F. Feilberg (tillægsbind til årgang 1911) og Marius Kristensen: Folkemål og sproghistorie (tillægsbind til årgang 1933) er ikke medtaget i registret. I ganske enkelte tilfælde (A. Arn- holtz 1966, E. Spang-Hanssen 1968, der er tillæg til tidligere afhandlinger) er der meddelt henvisninger udover 1965.

For Danske Studiers redaktion har dr. phil. Aage Hansen haft tilsyn med arbejdet. Vi takker såvel ham som tidsskriftets anden redaktør, dr. phil. Erik Dal, for gode råd og opmuntring undervejs. Erik Dal har ikke mindst i arbejdets sidste fase ved beredvilligt at gennemse korrekturer og give forslag til den typo- grafiske udformning været en stor støtte. En hjertelig tak skal også rettes til sekretæren for Universitets-Jubilæets danske Samfund, professor dr. phil Poul Andersen, for langmodighed og bistand i forbindelse med trykningen. Fru Lise Laursen samt fru Karen Keld og stud. mag. Margit Skjelborg har hjulpet med renskrivning og verificering af dele af manuskriptet.

Det har desværre ikke kunnet undgås at arbejdet med dette register er kom- met til at strække sig over en periode af flere år, således at Danske Studier er godt på vej ind i en ny 12-binds række ved udsendelsen af registret over de første 60 bind. Vi beklager den forsinkede fremkomst og håber at registret trods alle mangler må kunne vise sig som et brugeligt arbejdsredskab for for- skere og interesserede inden for tidsskriftets emnekreds.

Sv. Eegholm-Pedersen Jens Peter Keld Åge Skjelborg

Den økonomiske Basis for Registret er skabt gennem Bevillinger fra Statens humanistiske Forskningsraad, som har ydet Tilskud saavel til Udarbejdelsen som til Trykningen. Universitets-Jubilæets danske Samfund takker for den modtagne Støtte.

P. S. V.

Johs. Brøndum-Nielsen.

(7)

adjektiv adverbium

almindelig, almindelighed anmeldelse

anvendelse artikel

Antti Aarne and Stith Thompson: T h e Types of the Folk-Tale. F F C 74.

Helsinki 1928 attributiv bøjning dansk

Danmarks gamle Folkeviser.

Textiidgave I - X . 1853-1965 (optryk 1966-67)

dialekt, dialektal H. Gruner-Nielsen (udg.):

Danske viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630.

I-VII. 1912-31 engelsk

eventuel forhold til forbindelse forskellig fransk frisisk fornsvcnsk færøsk gammel gammeldansk gotisk hollandsk infinitiv interjektion

islandsk (nyislandsk) italiensk

konj.

lat.

mod.

n.

no.

nty.

num.

oeng.

o.fl.

osaks.

overn.

overs(ætt).

part.

pass.

port.

pron.

præf.

præp.

præt.

rett.

run.

sb.

ssg.

sml.

sp.

st. t.

suff.

subst.

superl.

sv.

ty.

udg.

urn.

vb.

vedr.

vn ænyd.

=

=

= ^^

~

=

=

z=

~

==

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=:

=

=:

=z

=

=

=

=

=

=

=.-

r^

=

=

konjunktion latin

moderne dansk neutrum norsk nedertysk numerale, talord oldengelsk og flere oldsaksisk overnaturlig oversættelse participium passim portugisisk pronomen præfiks præposition præteritum rettelse runedansk substantiv sammensætning sammenlignet spansk stilling til suffiks substantiv superlativ svensk tysk udgiver urnordisk verbum vedrørende

vestnordisk (oldislandsk gammelnorsk)

ældre nydansk Der henvises altid til årgang (med halvfedt) og ikke til bindtal.

(8)

Danske Studier 1904 indlededes med Axel Olriks studie »Kong Lindorm«. Med henblik herpå komponerede vennen Joakim Skovgaard den tegnede forside om- kring en lindorm. Med udskiftning af årstal og hæftenummer benyttedes denne forside til 1916. Fra Olriks død 1917 til afslutningen af 4. række 1953 udførtes omslaget typografisk omkring en ny forenklet lindorm-tegning, hvis original fru Marie Ve Knudsen venligt har udlånt, så ny kliché kunne fremstilles.

(9)

A. A F H A N D L I N G E R OG A R T I K L E R

Abell, P. En Tekstrettelse til »Juleferierne« 16 198-199 Achelis, T. O. Om »Gammel Haderslev« 25 93-94 - Peder Palladius i Jena 32 93 Amtoft, S. K. Hvad betyder Danmarkar bot? 35 153-160

Andersen, Harry Kavring 30 178-179 - Versemaalet i »Kong Kristian« 31 178-180 - Johannes V. Jensens Allitterationspoesi 34 128-144 - Vindue, Vindve og Vindeverrer 35 141-152 - Allitterationen i Ludvig Holsteins Lyrik (jf. 37 183-184) 36 138-154 - Filologisk Litteraturforskning. Kritik af en Anmeldelse

(jf. 36 173-178) 37 82-87 - Vindue og Vindve endnu en Gang (jf. 35 141-152, 36 181-183) 37 177-179 - Allitterationen i Ludvig Holsteins Lyrik (Nogle Tilføjelser) . . 37 183-184 - Allitterationen i Thøger Larsens Lyrik 41 13-32 - Blandt og iblandt (jf. 45 147-148) 41 121-128 - Ord og Sansning hos Johannes V. Jensen 42 1-14 - Til Skivum-Stenen (jf. 41 91-102) 43 97-112 - Hvordan bør Runeindskrifter transskriberes? (jf. 44 49-57) . . . 45 97-106 - Sammensatte Farveord hos Johannes V. Jensen (jf. 52 137-142) 46/47 69-80 - Johannes V. Jensen og Heinrich Heine (jf- 52 142-143) 49/50 85-103 - Tilføjelser til to Johannes V. Jensen afhandlinger

(46/47 69-80,49/50 85-103) 52 137-143 - »Paa Memphis Station« (jf. 54 179-182) 55 120-123 - Nogle mindedigte af Johannes V. Jensen 55 87-110 - Nogle litterære kommentarer [Holger Drachmann, Sophus

Claussen, Johannes V. Jensen] 56 116-125 - Om sjette, otte- og måtte 58 111-117 - O m da : daa 58 117-120 - Thøger Larsens »Maaneskin« 59 122-125 - Lethal (hos Johannes V. Jensen) 59 125-126 - Floromvunden. Et ordhistorisk bidrag 62 101-105 - Nogle allusioner i Sophus Claussens digtning (jf. 43 62-80) . . 62 118-125 - Johannes V. Jensens lethal endnu en gang 62 125-127 - Munter, glad etc. om fugl 63 55-74 - Natbred (hos Sophus Claussen) 65 106-110

- se ogs. Moltke, Erik samt Anmeldelser (Gullberg, Kjellberg, Wennerstrom)

Andersen, Jørgen Stuckenbergs Pessimisme 42 101-123 Andersen, Knud Hee Er Brorsons »Her vil ties« en Samtale eller

en Enetale? (jf. 32 83-88) 31 154-160

(10)

10 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

Andersen, Poul Om det finale r i Dansk (jf. 64 85-112) 65 75-84 Andersen, S. A. Tawido paa Stenmagle-Æsken og paa Guldhornet

(jf. 46/47 49-57) 49/50 147-148 Andersen, Vilh. Morten Børups latinske Foraarsvise (overs.) . . . . 04 236 - og Axel Olrik Den første Strofe i Bjarkemaal 05 170-171 - Tolv Paragraffer om »Paludan-Muller« (jf. 10 218-221) 10 213-218 Andersson, Otto Upprepningsstrofen annu en gang (jf. 52 123-

127, 55 17-40) 55 5-16 Andrup, O. »Vel født er vel en Trøst« (jf. 12 50) 09 216 Anholm, M. Den bundnu jætte i Kaukasus 04 141-151 Arnholtz, Arthur Fra folkevise til kunstsang 51 5-29 - og Evald Larsen Hvem har digtet »I Skovens dybe stille Ro«

(jf. 37 87-88) 51 119-121 - Metriske grundspørgsmaal 52 76-96 - Metriske metamorfoser. Duplik til Aage Kabell (52 97-117) 52 118-122 - Fremførelsens historie i Danmark (jf. 66 96-105) 65 5-33 - so ogs. Anmeldelser (Heusler, Kabell, Schiørring)

Aubert, Karl Grønlandsverset (jf. 04 210-216, 05 171) 07 228-229 Balslev, Chr. Theodor Fontanes Lurdigt 34 92-94 Bang, Thomas B. Statistik og Folkeminder 15 110-111 - se ogs. Anmeldelser (Ellen Jørgensen)

Baruel, Fanny Emil Aarestrup: Tidlig Skilsmisse (jf. 18 95-96).. 17 63-75 Bauditz, O. Blicherske Soldaterhistorier 21 49-65 - Blicherske Soldaterhistorier. Supplement 27 93-95 Bauditz, Sophus En Bemærkning til »Jacob von Tyboe«

(jf. 09 122) 08 49-50 Bay, Svend Aage Nogle Bemærkninger om Guldhornenes billoder 48 1-20 Beckman, Nat. Några studier over Peder Laales ordsprakssamling 16 87-99 Behrend, C. En Poet fra 1728 09 120-121 - To Digte af Hans Adolph Brorson 27 180-182 - Chr. Falsters Kollekt for de fattige Disciple i Ribe 29 56-65 Berg, Ruben G:son Svecismer hos Baggesen og Staffeldt 09 124-126 Bing, Just Holbergs første levnetsbrev 04 80-110 Bjerregaard, N. P. Træde Lykken fra (jf. 12 102-104) 14 193-194 - Hvordan lærte St. St. Blicher jydsk? 17 155 Bjerrum, Anders Sydslesvigske Personnavne 34 21-42 - K. J. Lyngbys Breve om Sønderjylland 1856-1859 39 43-65 Bjerrum, Marie Hvorfor rejste Rask til Kaukasus og Indien?.. 57 80-100 Bjorkman, Carl Tre brev från H. C. Andersen till Atterbom . . 23 69-74 Blinkenberg, Chr. Statuen med guldhovedet 28 97-113 Bloch, C. og Henrik E. Flfndt Hvad er en Papegøje

(jf. 18 182-185) 19 43-48 Blonda), Sigfus se Anmeldelser (Fingerhut)

Bo, Alf Om Melodi i Tale og Sang 27 101-117 - Ordlyd og Ordbetydning 36 97-112 - Kæderytme og Meningsrytme 45 41-48

(11)

- Akjær og Froding 49/50 78-84 - se ogs. Anmeldelser (Hummelstedt)

Bobé, Louis Til »Johannes Ewalds Levnet og Meninger«

(jf. 18 185) 18 73-80 Boberg, Inger M. Prinsessen på glasbjærget 28 16-53 - Stevns gravhøje i sagnoverleveringen 31 1-31 - Svend Vonved-visen og dens gåder 45 1-31 - Will-Erich Peuckert 49/50 149-152 - Lussegubben 51 64-70 - se ogs. Anmeldelser (Biezais, Dal, Liungman, Rooth, Sydow,

L. Schmidt)

Boesen, Ejnar Weyse - Winding - Berggreen. Et genfundet akt-

stykke 56 18-26 Bom, Kai Den smykkede okse hos Th. Kingo og H. C. Andersen 56 11-12 - se ogs. Anmeldelser (Borries)

Borup, Johan Fred hviler over Land og By (jf. 15 205-206,

21 135-146, 22 74-75, 26 172-173) 27 88-89 Borup, Morfen Peder Hjorts breve til Atterbom 56 27-54 - se ogs. Anmeldelser (Dietrich)

Bredsdorff, Morten Melodien til Aksels og Valborgs Vise 05 61-62 Breifenstein, Jørgen Johannes Jørgensen og italiensk kultur (jf.

65 102-105) 60 32-66 - Dante og Christian K. F. Molbech 61 67-84 - Ingemann og Tasso 64 67-84 - Svar til Mogens Kai Nørregaard (65 102-105) 65 106 Brix, Hans og Ida Falbe-Hansen Den tapre Landsoldat (jf. 09

123-124) 09 219 - Johannes Ewald og Lotteriet 10 191-192 - Et par Bemærkninger til Holbergs Komedier 12 131 - Et Citat hos Ewald 12 200-201 - En Blicher-Rettelse (jf. 15 61-63) 16 112 - Til Dr. phil. L. Bobé (jf. 18 73-80) 18 185 - De tre Helligaftener 23 92 - Til Store Rygbjerg-Stenen 31 83-84 - Rettelse til »Systematiske Beregninger« 32 185 - T i l Glavendrupstonen (jf. 32 178-181) 33 43 - se ogs. Anmeldelser (Gram)

Broholm, H. C. Tandpine! Et lille Bidrag til Belysning af »Slang«

hos Holberg (jf. 55 119, 56 105-106) 51 116-117 - Til Hjortens Flugt 56 111 - Om Tandpine 56 106

Brøchner-Mortensen, G. Øgenavne i Forbryderverdenen (jf. 16

112) 15 65-70 - Lidt københavnsk Forbrydersprog 20 85-88 Brøndal, Rossally Ordet »Mole« i Dansk 32 90-93 Brøndal, Viggo Humlenavne 15 185-197

(12)

12 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

- Danernes Navn (jf. 20 169-174) 20 17-41 - Ny Sprogfilosofi 22 79-86 - se ogs. Miskow, Johan samt Anmeldelser (Hellquist, Hjortø,

Jespersen, Schutte, Vendryes)

Brøndegaard, V. J. Florale Orakellege 53 65-83 - Gøgeurter som Afrodisiaka 56 55-101 - Sevenbom som abortivum 59 5-31 Brøndum-Nielsen, Johs. Trykforholdene ved Afledningsendelsen

-agtig i dansk 17 35-39 - Gammeldags Skæmt (tillæg til anm.) 17 78-80 - »Turebyn« - »Narrogonisk« 17 154 - Lycke Bogen (tillæg til anm.) 18 93-94 - Om Høysgaards Udtalebetegnelse 18 127-136 - se ogs. Anmeldelser (Byskov, Johs. Knudsen, Lollesgaard)

Brøndsted, Mogens Christian Winthers versnoveller 57 101-125 - se ogs. Anmeldelser (Borup, Povl Schmidt, Villy Sørensen)

Bugge, Sophus Kong David og Solfager 08 1-34 Byskov, Jens Bestemmelsen af Grundleddet i Sætninger af

Formen Navneord + uselvstændigt Udsagnsord + Navneord 07 231-235 - Om nogle Sætninger med der som foreløbigt Grundled 12 135-138 - O m Begrebet Grundled 14 129-144 Bæksted, Anders Ørum-Stenen. En tabt runesten 34 77-82 - Vester Marie-Stenen I og de danske Runeligsten 35 39-58 - Vore yngste runeindskrifter 39 111-138 - Stenmagle-æsken og Guldhorns-indskriften (jf.49/50 147-

148) 46/47 49-57 - se ogs. Anmeldelser (H. P. Hansen, Marquardt, Moltke,

Schneider, Vries)

Bødker, L. Den lange løgn 54 109-126 - se ogs. Anmeldelser (Brewster, Dégh, Dorson, Ranke, Schnei-

dowind, Swahn)

Bøgebjerg, Eilif Jeppe Aakjær som lokalhistorisk Skribent . . . . 39 139-151 Børge, Vagn Oversættelsesproblemet og Shakespeare paa Dansk

(jf. Anmeldelser, Rubow) 32 57-68 - Bemærkninger til Anmeldelsen af »Shakespeare paa Dansk«

(32 57-68) 32 187-188 Børup, Marinus Morten Børup og hans Byrim 43 81-87 - Johannes Ewalds Talefejl 44 58-64 Campbell, Åke Hyltén-Cavallius-Stiftelsen i Lund (foredragsref.) 24 167-168 Carøe, K. En mærkelig kur (jf. 21 18-20, 96, 174-177, 25 172-

174) 20 147-155 Celander, Hilding Loke-problemet (jf. 12 90-95, 14 88-93) . . . . 14 65-88 - Vastsvenska Folkminnesforenings Virksomhed (foredragsref.) 24 166-167 Christensen, Arthur Persiske og nordiske Sagn 05 213-218 - Trebrødre- og Tobrødre-Stamsagn 16 45-86 - En gammel-iransk Opkaldelsesskik 31 85-88

(13)

- Mere om »Smeden og Bageren« (jf. 29 185, 40 157-159) 41 74-75 - se ogs. Anmeldelser (P. Jensen)

Christensen, Balthasar Nægtelsen i lollandsk 36 155-168 - Verden er vilge-dru (jf. 57 128-132) 51 121-122 Christensen, Carl C. Rasmus Rask, hans Død og hvad han efter-

lod sig 32 1-21 Christensen, Chr. Villads Et Brev fra en fynsk Bonde 1762 . . 05 171-172 Christensen, Georg H. C. Andersen og de danske folkeeventyr I 06 103-112 - H. C. Andersen og de danske folkeeventyr II. Kilderne for de

enkelte eventyr 06 161-174 - Evald Tang Kristensens Eventyrsamling 08 53-55 - En replik (til Marius Kristensen, 22 168-172) 23 45-47 - se ogs. Dahlerup-Petersen, Gudrun, Philipot, E. samt An-

meldelser (Simesen, Arsbo)

Chnstiansen, Chr. En lille Holberg-Parallel 14 162-163 - se ogs. Anmeldelser (Campbell)

Christiansen, Reidar Th. Nogen iagttagelser over et par »episke

love« inden for to eventyrgrupper 15 71-89 Clausen, H. V. Kong Hugleik 18 137-149 Clement, Ad. Sort Salt 14 104-118 - og Marius Kristensen Et mærkeligt Sten-Navn hos Henrik

Harpestræng 17 163-172 - Tegn og underlige Gerninger 18 150-165 - Abracadabra (jf. 19 11-16) 19 160-162 - »Et patriotisk Ynske« (jf. 22 75) 22 178-179 - Et gammelt Vers 24 92 Cortsen, S. P. L'hombre-Sproget 42 50-57 -Billardsprog 43 122-128 la Cour, Vilh. Lejrestudier I. Stedet 20 49-67 - Lejrestudier II. Mindesmærkerne 21 147-166 - Hejmdals Navne 23 61-68 - Lejrestudier III. Navnet 24 13-22 - Solens Personifikation i vor Broncealder 24 121-134 -Skjoldungefejden 26 147-156 - Oldtidshavnen ved Ferring (jf. 27 16-20) 27 139-146 - se ogs. Anmeldelser (Ambrosiani, Hertzberg, Muller)

Dahl, B. T. Sproglig Skiftedrift mellem Dansk og Svensk 14 145-149 - se ogs. Anmeldelser (Seip, Tønnesen)

Dahl, Frantz Hr Frue (jf. 12 138) 17 62 - F. J. Hansens Subskriptionsindbydelse til »Læsning for den

fine Verden« 24 23-27 - Endnu lidt om »Munk« (jf. 21 112-124) 24 47-48 - En lillo Tilføjelse til Erslews Forfatterlexikon 26 95 Dahl, F. V. se Anmeldelser (Vort nordiske Modersmål)

Dahl, H. Den kirkehævdede oversættelse af Det nye Testament

1907 og modersmålet 15 164-173

(14)

14 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

Dahl, Maria Af Johan Ernst Rietz' Dagbøger 16 161-167 Dahl, Svend Peder Syv som zoolog 09 51-68 Dahlerup, Verner Principer for ordbogsarbejde 07 65-78 - Blåmand 18 85-87 - Blåmand (svar til Frits Heide 18 178-179) 18 179 Dahlerup-Petersen, Gudrun »I Skovens dybe, stille Ro« (jf. 51

119-121) 37 87-88 - og Georg Christensen Et nyopdaget håndskrift-fragtment til

Poul Pedersens »Don Pedro« 52 20-38 Dal, Erik H. Grimer-Nielsen. 24. juli 1881-24. februar 1953 52 9-19 - Upprepningsstrofen (jf. 55 5-40) 52 123-127 - Danmarks gamle Folkeviser. En plan for udgavens afslutning 55 63-76 - Ejnar Thomsen. 14. juni 1897-15. marts 1956 56 5-10 - Wimmers runeværk 56 143 - Inger Margrethe Boberg. 23. juli 1900-9. maj 1957 57 5-8 - Leon Pineau fylder 100 61 105-106 - Svenskt Visarkiv og dets sidste publikationer 61 122-124 - Folkeviselitteratur 1962 63 83-93 - Anmeldelser 52-65

Dencker, Niels og Iørn Piø Sankt Bentes gilde 60 5-18 Diderichsen, Paul Til St. Hansaften-Spil 37 179-181 - Udtalen af dansk rigssprog 57 41-79 - Bemærkninger til nogle nye hypoteser om overleveringen af

Brorsons salmer 63 5-25 - se ogs. Anmeldelser (Harry Andersen, Anker Jensen, H. Hei-

selbjerg Paulsen)

Djupedal, Reidar Eit brev frå Rasmus Rask om dansk rett-

skriving 56 107-110 Drachmann, A. G. Folkevisen om Germand Gladensvend (jf. 63

75-82) 62 5-16 Dyggve, Holger P:n Tre ikke tidligere trykte breve fra Rasmus

Rask 32 139-147 - Finn Magnusen og Rasks store rejse 33 17-22 Dyrlund, F. Christian(us): Kristjarn: Krister, Kristen 14 40-47 - se ogs. Anmeldelser (Steenstrup)

Eegholm, Axel »Figenbladet« 18 181 Eegholm-Pedersen, Sv. Norvagismer hos Holberg? 60 19-31 Ehrencron-Miiller, H, se Anmeldelser (Bokkenheuser)

Ehrltag, Sigfrid En dansk larobok i svenska från 1700-talet 17 153-154 - En formodad licentia poetica 18 171-172 Elberling, Emil Fra Litteraturens Omraader. Tre studier (I. »Det

danske Flag til Prinsen af Noer«. En Forveksling. II. Naar opkom Navnet »Jens« for de danske Soldater? III. Det histo-

riske Grundlag for »Smeden og Bageren«) 19 1-10 Elert, Claes-Christiau se Anmeldelser (Molde)

Elkjær, Niels Til Belysning af »Jens Vejmand« 44 145-148 - Nogle Digte af Ambrosius Stub 51 100-109

(15)

Ellekilde, Hans Studier over Kierkegaards Ungdomsliv 16 1-44 - N y t fra Æventyrforskningen 19 162-179 - Efterskrift til Gudmund Schutte (anm.): Sagnforskning 21 186-188 - Dansk Folkemindesamlings Virksomhed (foredragsref.) 24 172-173 - Efterskrift til Axel Olrik: Odins Ridt 25 17-18 - Eliekongen i Stevns 29 10-39 - se ogs. Anmeldelser (Aarne, Bolte, Buhl, Hackmann, Holm-

strom, Sydow)

Elling, Catharinus se Laub, Th.

Elling, Christian Et hidtil ukendt Brev fra Holberg 27 179-180 Engelbret-Pedersen, P. »De tre Helligaftener« som jysk Folke-

digtning 25 42-55 - Plantenavne og Dyrenavne hos J. P. Jacobsen og Chr. Winther 26 169-172 Erixon, Sigurd En landskapsundersokning. Blekinges bebyggelse

och bostadskultur (foredragsref.) 24 157 - Folkhvsforskningons Stilling i Sverige 1922-24 (foredragsref.) 24 162-166 Faber, Niels Kilderne til H. Drachmanns »Middelalderlig« . . . . 21 89-92 Fabritius, Albert Rantzau-Sagn 37 97-118 Falbe-Hansen, Ida Steen Blichers »Min egen Gravsang« og dens

Forbillede 04 46-48 - Til Texten af »Den tapre Landsoldat« (jf. 09 219) 09 123-124 - Lidt om Aage- og Else-Visen 20 166-169 - Om Versemaalene i første Del af Øhlenschlægers Helge (jf. 18

97-106, 21 134) 21 66-75 - Nordiske Folkeviser hos William of Malmesbury 22 76-78 - se ogs. Brix, Hans samt Anmeldelser (Vilh. Andersen, Bobé,

Brix, Irgens, Nordahl-Olson, Paludan)

Feilberg, H. F. N. G. Djurklou (mindeord) 04 155-156 - Skældsordenes lyrik 05 1-38 - U f ø d t 11 41-43 - »Lille mor« 14 172 - Vandrende æventyr 20 1-8 - Holger Danske og Antikrist 20 97-125 - Høje på ildsøjler 21 171-173 Fellows Jensen, Gillian so Anmeldelser (Smith)

Fellander, Brita Anna Michelsen och J. P. Jacobsens ungdomskris 39 1-35 Fich, A. N. Brorson Om »Rungsteds Lyksaligheder« 27 80-82 - Om »Kærlighed uden Strømper« 31 77-80 - Om Brorson: »Her vil tics« (jf. 31 154-160) 32 83-88 - Mytologisk spekulation hos Oehlenschlager 34 181-187 - Oehlenschlagers oversættelse af Velents Saga 44 39—48 Fischer, Jean Nyt og gammelt fra Bjerre herred 09 109-116 - Stedsnavne i Bjerre herred 12 139-143 Flindt, Henrik E. Hvad er en papegøje? 18 182-185 - se ogs. Bloch, C.

Fog, Reginald Trolden »Grendel« i Bjovulf 17 134-140 - Bjarkemaals »Hjalte« 19 29-36

(16)

16 Alfabetisk indholdsfortegnelse

Frandsen, Ernst Professor Verrier som Kritiker (jf. 37 1-47) . . 37 163-168 - Middelalderlig Lyrik 54 75-108

Frederiksen, Carl Johan J. P. Jacobsens egne Rettelser i hans

Læseeksemplar af Niels Lyhne 38 165-168 - Chr. Winthers Eksemplarer af Ariosto's Orlando furioso . . . . 41 149-151 Frederiksen, Emil Holberg-Problemer 54 5-16 Friis, Finn Gottfried Keller og hans danske oversættere 65 55-74 Frydendahl, H. C. To norsko Remser vandret til Fyn 41 152-154 Fræmohs, A. Lidt om moderne dansk Kancellistil og Kancellisprog 22 127-140 - Om Udtrykket »fange en Ugle« 37 151-162 - Død og Pine! - Pinedød! 40 1-15 Fussing, Hans H. Raskiana 32 148-156 - Saxo som folkelæsning 1650 41 79-80 Galster, Kjeld Jens Møller og B. S. Ingemann 37 136-150 - Johannes Ewald - Frederik Moltke - Christian Molbech 59 85-90 Garboe, Axel Om Ole Worms Samlervirksomhed 12 132-134 - Anti-Bartholiner 49/50 155-156 Gigas, E. Tilføjelse til Julius Salomon: Carl Bernhards »Lykkens

Yndling« (05 147-156) 06 64 Glahder, Jørgen, se Anmeldelser (Paludan)

Glahn, Alfred Av, Sjakker 09 220 - Holbergs »Rouen« 16 204 Grandjean, Julio Spanske Ordsprog 33 65-79 Gravlund, Thorkild Reersø 07 25-58 - Nogle Grundlinjer i Folkekarakteren 08 35-45 - Kristrup ved Randers 09 85-103 - Reersø og Oplandet 09 129-147 - se ogs. Anmeldelser (Feilberg, Karl Larsen, Harald Nielsen)

Gregersen, H. V. En fabel-oversættelse af Niels Heldvad (jf. 64

32-53) 64 24-31 Grove, Peter Det danske Udlyds-r (jf. 28 172-175, 64 85-112).. 27 155-161 Grundtvig, Stener Udenskring (jf. 15 65-70) 16 112 Grimer-Nielsen, H. og Axel Olrik Loeke, Lodder i flamsk folketro 12 87-90 - Folkevisedans på Manø 17 14-21 - Danse på høj 18 119-126 - Odderhuset. Forbryderovertro fra 18. Aarh 20 9-16 - Om Paalideligheden af Visehaandskriftet »Karen Brahes Folio«

(jf. 28 133-144) 23 153-170 - Et Alderdomsarbejde af Anders Sørensen Vedel (jf. 32 88-90) 31 97-117 - Hans Christensen Sthen som Samler og Udgiver af Ordsprog 32 88-90 - Svend Grundtvig og hans Folkeviseudgave belyst ved Breve og

Ansøgninger 53 5-32 - se ogs. Anmeldelser (Elling, Grundtvig, Liestøl)

- (Bibliografi) 52 17-19 Gundel, Svend og Marius Kristensen N. M. Petersen og Carl Save 09 26-33 - H. G. Wiwel som Dansklærer 37 181-183 Hagen, S. N. Yrsa og Rolv Krake 23 180-182

(17)

Afhandlinger og artikler 17 Haislund, Niels Dansk slang (jf. Anmeldelser, Kaj Bom) 48 106-120

llallar, Søren Naturen hos Harald Bergstedt, Otto Gelsted og

Thøger Larsen 38 97-124 - Tal og andet fra Aarestrup og Bødtcher 44 129-136 Hamburger, Arne Titalordenes historie i de sidste 100 år 53 84-90 Hammarstedt, N. E. Nordiska Museets arkiv for svensk folk-

kiinnedom (jf. 17 22-28) 17 158-160 Hammerich, L. L. Gudmund Schiitte. 17. januar 1879-12. juli

1958 59 107-114 - se ogs. Anmeldelser (Melbcrg)

Hansen, Adolf Globist (jf. 07 140) 07 235-236 Hansen, H. P. se Anmeldelser (Understrup)

Hansen, Holger Nogle Breve fra og til Holberg 12 11-14 Hansen, Olaf »Fagre Ord« 18 180-181 - Lidt om »Hjortens Flugt« 19 89-92 - Ludvig Bødtchers Versemaal 30 176-178 Hansen, Søren Dansk Folke-Undersøgelse 05 126-127 - Trællen i Rigsthula: lange Hæle 12 112-115 - se ogs. Anmeldelser (Gaardbo)

Hansen, Aage Et par etymologier 26 85-90 - Sygdomsnavnet »kopper« 28 90-92 - Bør vi gå over til et nyt interpunktionssystem? 39 152-157 - Hvordan talte man på Holbergs tid? 42 58-62 - Om studiet af Holbergs sprog 54 49-59 - Verden er viljedru (jf. 51 121-122) 57 128-132 - Om brugen af ordet »subjekt« (jf. 57 9-40) 58 120-121 - se ogs. Anmeldelser (Hodler, Karker)

Harding, M. C. Et ikke tidligere trykt Brev fra Rasmus Rask til

H. C. Ørsted 19 71-73 Hauberg, Poul Lidt om Henrik Harpestrængs Lægebog 19 111-128 - Overtro (jf. 20 147-155) 21 174-177 - En hidtil ukendt Harpestræng Afskrift 22 153-163 - Ravnesten og Svalesten 30 82-89 - se ogs. Anmeldelser (Henning Larsen, Reichborn-Kjennerud)

Heiberg, J. L. Textkritiske Bemærkninger til »Enten-Eller« . . . . 12 46-50 Heide, Frits. Bidrag til Spørgsmaalet om den danske Almues Læs-

ning i det 18. Aarhundrede 18 36-47 - Blaamand (jf. 18 85-87) 18 178-179 Heltberg, Niels En ny dansk Folkeviseudgave (jf. Anmeldelser

Recke) 32 171-177 Hendriksen, Jørgen Et Motiv i Harald Kiddes Helten 43 88-91 Henningsen, Gustav Vedel og Syv og bogtrykkerne 59 53-84 - Jomfru Bartholins Visebog 61 40-44 - se ogs. Anmeldelser (Eis)

Henningsen, Henning H. C. Andersen og Dystløbene i Stige . . . . 45 140-146 - Stråmand, Roland og Quintan 49/50 1-36 Henriques, Alf Drama og nationalopdragelse 36 49-70

2 Generalregister

(18)

18 Alfabetisk indholdsfortegnelse

- Et genfundent Ewald-dokument 38 75-79 Herring, Poul Gennembruddet i Georg Brandes' Udvikling (jf. 27

162-168) 27 35-43 Hjelholt, Holger En dansk indflydelse på »Fanrik Ståls Sagner« 15 204-205 - Et brev fra Holberg 17 39-40 - En beretning om Jellingemonumentet 19 42-43 - Sønderjysk sprog- og folkemindeforskning mellem krigene . . 19 129-142 - se ogs. Anmeldelser (Book, Larsson)

Hjorth, Poul Lindegård Om »norske« rim hos Holberg 55 115-118 Holand, Hjalmar R. Hvad mener de lærde om Kensingtonstenen

(jf. 49/50 37-60, 51 59-63) 51 49-58 Holbek, Bengt Asinus Vulgi. Om Niels Heldvads oversættelse og

dens aner (jf. 64 24-31) 64 32-53 Hollander, Lee M. og Axel Olrik Hagbards billede (Kormakssaga

kap. 3) 12 189-193 - »Hagbards Hoved« endnu en gang 14 195-196 Holmberg, Uno De finsko folkloristiske Samlinger (foredragsref.) 24 169 Holst, Olaf Engelske Oversættelser af danske Folkeviser 41 113-120 - Nogle bemærkninger til Ordbog over det danske sprog bd. XXI 42 153 Holstein-Rathlou, Viggo J. v. Jørgen Sorterups ligprædiken over

Peder Syv (1702) 09 34-50 Holten-Bechtolsbeim, H. Skarpretterens Hud 10 106-111 - Dronning Dido og Thyra Danebod 28 1-15 Holtved, Erik De eskimoiske sagns opbygning, belyst ved Axel

Olriks episke love 43 20-61 - se ogs. Anmeldelser (Lynge)

Houken, Aage H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og

Henriette Collin 37 119-135 - se ogs. Anmeldelser (Behrend, Magon)

Hude, Karl Gamle gadenavne 04 235 Hundrup, Harald Kontaminasjoner 35 59-75 - Efterslæt af Kontaminasjoner 35 176-178 - Betydningsændringer 39 66-74

- Nogle forvanskede Ordsprog og Talemåder - Et klassisk Citat,

der kom i Støbeskeen 42 71-74 Hvidtfeldt, Arild se Anmeldelser (Kyrre)

Høybye, Poul At morakke 28 175-179 Jacobsen, J. P. Smedens Mortensgilde 04 225-231 Jacobsen, Lis (og Marius Kristensen) Grundlaget for det danske

Rigssprog (jf. 10 132-137) 10 208-213 Jakobsen, Jakob Stednavne og personnavne i Normandiet . . . . 11 59-84 - Om Orknøernes historie og sprog 19 143-152 Jansen, F. J. Billeskov Joachim Richard Paullis Komedie »Natu-

ren over Optugtelsen« og dens engelske Forlæg 46/47 58-68 - Nye Studier over Holberg ved Arbejdsbordet 54 27-35 - Hollandske Emblemer og norske Valbirkkander 56 13-17 - Om Tandpine hos Holberg og hos Martial (jf. 55 119) 56 105-106

(19)

Jansen, H. Billeskov Daldøs 27 97-100 Jensen, A. Et bornholmsk Vandresagn 35 180-183 Jensen, A. Egebjerg se Anmeldelser (Kyrre)

Jensen, Albert Hild og Trud 26 51-65 - Den forklædte Bejler 27 44-64 Jensen, Anker Gamle gadenavne 04 127-128 - og Marius Kristensen Anders Pedersen (mindeord) 12 108-111 - Dansklærerforeningens udgaver 14 49-64 - Genmæle (mod P. Diderichsens anm. 30 169-174) 31 75-76 - se ogs. Anmeldelser (Gundcl, Axel Sørensen)

Jensen, Hans se Anmeldelser (Aug. F. Schmidt)

Jensen, Knud B. Til Gefion-spørgsmålet (jf. 10 26-28, 11 1-14) 19 92-94 - se ogs. Pedersen, Jørgen

Jensen, Mogens Folkevisen om Germand Gladensvend

(jf. 62 5-16) 63 75-82 Jensenius, Knud Udøethed: Uddøethed. Et textkritisk Spørgsmål 38 73-75 Jespersen, Otto Sproglære. I anledning af Noreen: Vart sprak.. 08 208-218 - To småting: eller, som 20 165-166 - Ganske 22 70-72 Jespersen, Poul Helveg Sneglen i Digtning, Tale og Folketro . . . . 38 147-164 Johansen, Holger Om Adverbiets Plads 28 77-89 - Om den traditionelle Brug af Ordet »Subjekt« (jf. 58 120-121) 57 9-40 Johansen, Holger Friis Et nyt stykke af den gammeldanske Bir-

gitta-oversættelse 59 48-52 Johnsson, J. W. S. En Forgænger for J. M. Thiele (jf. 20 48, 21

48) 19 104-110 - Gamle Bonderegler (jf. 19 104-110) 20 48 - Folkemedicinske Undersøgelser 21 1-20 - Gerhard Kempe (jf. 19 104-110) 21 48 - Det folkemedicinske Grundlag for N. R. Finsens Rødt-Lys

Behandling 24 135-147 - Om Sejrsskjorten 29 97-109 - se ogs. Anmeldelser (Garboe, H. P. Hansen, Heurgren, Tang

Kristensen, J. S. Møller, Ohrt)

- (Bibliografi) 29 79-85 Jonsson, Finnur og Carl S. Petersen Breve fra danske filologer. . 07 202-213 - Danske stedsnavne i Knytlingasaga (jf. 20 94-96) 19 74-80 - Efterskrift til Jakob Jakobsen: Om Orknøernes historie og

sprog 19 152-153 - Stammeformer i stednavne 21 39-42 - Vikivaki. VikivakakvæSi 33 1-10 Juul-Jensen, H. Ton - færdig - an! 46/47 134-135 Jørgensen, Ellen Djævelen i Vitskøl Kloster 12 15-17 - Gammel Livsvisdom 20 93-94 Jørgensen, J. Sankt Hansblus paa Laaland (jf. 29 167) 30 185-186 Jørgensen, Peter Vindue og vindve (jf. 35 141-152, 37 177-179) 36 181-183 Jørgensen, Aage Studier i Tom Kristensens roman »Hærværk«. . 62 48-68

(20)

20 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

- Studier i H. C. Andersens roman »O. T.« 63 26-54 - Nogle polemiske elementer i Oehlenschlågers lystspil 63 108-111 - Folkevisesproget 64 5-23 - Hans Egede Schacks romanfragment »Sandhed med Modifica-

tion« 64 123-127 - se ogs. Anmeldelser (J. Fjord Jensen, Lonnroth, Wellek)

Kabell, Aage J. L. Heiberg og Hegels Retsfilosofi 44 110-128 - Poesiens Mission. Opposition ved Th. Linds Disputats . . . . 46/47 115-124 - Mig og Poesiens Mission (jf. 46/47 115-124, 48 21-47) 49/50 104-120 - Metriske misforstaaelser (jf. 52 76-96) 52 97-117 - se ogs. Anmeldelser (Bæksted, Toldberg, Aagaard)

Kalckar, Marc Bondepigen, som blev Dronning 36 178-181 Kaikar, O. Bære sadel 19 179 - Ikke bande 20 96 Kanirk, Knud Den danske Middelalders Kvaddans 25 84-89 Karker, Allan Niels Hemmingsens danske tilbagekaldelse 51 122-124 Karsten, T. E. Brud-namnen i Finland (jf. 35 161-167) 36 184-185 Kehler, Jon Holberg og det danske Publikum 54 36-48 Ker, W. P. Om de danske Folkeviser 07 1-24 Klitgaard, C. Skæmtebrev fra Morten Reenberg 08 50-52 - Om Urhønsenes Yngel 10 143-144 - Hr. Frue (jf. 17 62) 12 138 - Sent eller aldrig 14 163-167 - En gammel Trylleformular 14 194-195 - S a n d 31 84 - Baareprøver og Jærtegn (jf. 32 69-78) 32 183-185 - Lyd 33 45-46 - Skældsord og foragtelig Gestus 34 88-89 - og Gunnar Knudsen Skabhals 34 180-181 Knudsen, Fr. Den gamle islandske Boldleg og dens Forhold til

Nutidens Lege 06 70-90 - Pind (jf. 22 186-187) 20 126-146 - Munk (jf. 24 47-48) 21 112-124 - Langbold 22 97-126 - Efterslæt til Pindspillet 22 186-187 - Hane-Offer i Danmark ved Fastelavn 24 1-12 - Patøk 30 45-54 - Efterslæt til Patøk 30 187-188 - Skinstraffe og virkelige Straffe i Børnenes Leg 32 22-32 - se ogs. Anmeldelser (Nordisk Kultur)

Knudsen, Gunnar Sydsjællandsk Navneskik ved Aar 1600 14 119-128 - Der staar et Slot i Vesterled 15 63-64 - Mindeord: Alf Torp. P. F. Abell. Folmer Dyrlund 17 12-13 - Efterskrift til Axel Olrik: Yggdrasil 17 62 - Gudminger 17 95-96 - Efterskrift til Axel Olrik: Gudefremstillinger på Guldhornene 18 34-35 - Hirtshals eller Hornsnæs 18 89-91

(21)

- Priorens Disputats med Guidos Sjæl 19 4 9 - 6 0 - Tillæg til Ernst Warming: Høje paa Ildsøjler 21 174 - Bornholmske Navne paa -løse (jf. 25 180-182) 22 172-176 - U d l e j r e 22 176-177 - Løt. Et Stednavn fra Vendsyssel 23 92-94 - Det tredie nordiske Folkelivs- og Folkemindeforskermøde i Kø-

benhavn 12.-13. August 1924 24 149-174 - Væggeløse og Vægerne (jf. 25 180-181) 26 95-96 - Smanke 27 96 - J. W. S. Johnsson. 22. August 1868 - 2. Februar 1929 29 7 7 - 8 5 - Det bornholmske Stednavn Træbenegaard 34 121-127 - Brudevælte (jf. 36 184-185) 35 161-167 - Navnestudier 38 49-63 - Marius Kristensen. 27. April 1869 - 2. November 1941 41 1-12 - Navnet Nilaus 41 129-135 - se ogs. Klitgaard, C , Lausten-Thomsen, H., Pedersen, Jørgen,

Schiitte, Gudmund, Zahrtmann, M. K. samt Anmeldelser 14, 17-38

Knudsen, Hans En Baareprøve paa Udby Kirkegaard (jf. 32 1 8 3 -

185, 43 152-153) 32 69-78 Knudsen, Regnar Samfundsklasser i vore Runeindskrifter. Land-

mænd og Bomænd (jf. 43 97-112) 41 91-102 Knudsen, Thorkild so Anmeldelser (Dencker)

Knutzen, Birgit Herodes-skikkelsen hos Friedrich Hebbel og Kaj

Munk 44 148-150 Kock, Joh. O. Historien om Smeden og Bageren (jf. 29 185, 41

74-75) 40 157-159 - Lidt om H. C. Andersen i Spanien 44 151-156 - Sagnet om Dannebrog 51 34-48 Koefoed, H. A. Er det finale r en vokal i rigsdansk? (jf. 65 75-84) 64 85-112 Kragelund, A. Til Morten Børups Majvise 65 85 Koht, Halvdan og C. W. v. Sydow Kludunte (jf. 12 184-188). . 14 181-184 Krarup, Kristian Emil Aarestrup: Tidlig Skilsmisse (jf. 17 63-75) 18 95-96 - Et Kingo'sk Billede 22 86 - Chr. Winther: Verner 24 91-92 - En blicher'sk forklædning 31 76 - »Guldhornene« i eksamensskolerne 54 174-175 - C. Hauchs græske digt »Sløret« 54 175-177

- se ogs. Anmeldelser (Simesen)

Krarup, Per Sokrates som snemand (jf. 34 95) 34 178-180 - se ogs. Anmeldelser (Brøndsted)

Kraus, Arnost Et Abrahams Offer [Kierkegaard] 38 168-171 Krijn, S. A. Hollandske Holbergoversættelser 35 76-78 Kristensen, Evald Tang Hanen »slaar sin Vinge« 05 64 - se ogs. Olrik, Axel

Kristensen, Marius og Axel Olrik En nyfunden legendevise . . . . 04 38-41 - H. C. Ørsted og det danske sprog 04 49-64

(22)

22 Alfabetisk indholdsfortegnelse

- Nyt fra sproggranskningens område 04 121-126 - Gamle gadenavne 04 126-127 - Passiar (jf. 08 192, 12 138) 04 128 - Svenska Landsmålen 1879-1904 04 157 - Fra sagnenes dyreverden: valravn 04 216-218 - Små kirkeklokker 04 219 - Betydningsovergange på grund af omgivelserne 04 232-233 - Adjektiviske intetkønsformer i samsisk 05 121-125 - Nordisk stednavnegranskning 05 177-193 - Takt og arbejde 06 1-19 - Fra de sidste års sproggranskning T—II 06 150-158 - Fra de sidste års sproggranskning III-IV 07 127-136 - Globist (jf. 07 235-236) 07 140 - Abbeden og hans kok (jf. 30 90-94) 07 145-146 - og Axel Olrik Sophus Bugge. 5. januar 1833-8. juli 1907 07 177-192 - Fra de sidste års sproggranskning V 08 189-191 - To dødsfald: C. G. Styffe, H. H. Lefolii 08 191-192 - M. Jernskjægs bryllupsvers 09 119-120 - Fra Als 09 149-164 - Fra de sidste års sproggranskning VI-VII 09 206-211 - Fra de sidste års sproggranskning VIII 10 63-64 - Fra de sidste års sproggranskning VIII-IX 10 131-137 - og Axel Olrik Stednavnesagen 11 15-27 - Godrum 11 47-48 - Brandsø (jf. 10 204-208) 11 48 - Kancelli-forbedringer i Valdemars Jordebog? 11 122-123 - Passiar (jf. 04 128) 12 138 - Et par Yorkshire-navne 12 139 - Ved afslutningen af Kort over de danske folkemål 12 160-173 - Til Johannes Ewalds orlogssang 14 97-103 - Efterskrift til V. Thoresen: Textkritiske bemærkninger til Bli-

cher 15 63 - Folkevisens afløser (jf. Anmeldelser, Grimer-Nielsen) 15 151-163 - Efterskrift til Sv. Akjær: Undersøgelser af målet i E Bindstouw 16 137-138 - Til dr. Folmer Dyrlunds 90-års-dag 16 150-151 - Fra de sidste års sproggranskning X 16 152-156 - Axel Olrik. 3. juli 1864-17. februar 1917 17 1-12 - Fra de sidste års sproggranskning XI-XII 17 29-35 - Legetøjets »hellighed«. Et spørgsmål 17 157-158 - Bøigen (jf. 16 168-188) 17 160 - Om Oehlenschlagers »Helge« (jf. 22 178) 18 97-106 - Nogle vandrende historier 18 185-188 - Ole Worm og runeindskrifterne (jf. 21 21-38) 19 17-28 - Dronningen, der aad agerkaal 19 95-96 - Mindeord: C. M. C. Kvolsgaard, Niels Sørensen, Nikolaj Ander-

sen 19 154-157 - Nogle synspunkter for dialektstudiet 20 68-84

(23)

- Fra »Oplysningstiden« 20 89-91 - To af mine lærere (Ludvig Wimmer, P. K. Thorsen) 20 156-164 - H. F. Feilberg. 6. aug. 1831-8. okt. 1921 22 1-9 - Fra Rasmus Rasks hjem 22 92-95 - Om Ingemanns versekunst 22 141-152 - Lidt mere om »Helge« og »Frithiofs Saga« (jf. 18 97-106) 22 178 - Ingemann og naturen 22 181-182 - To danske plantenavne 22 182-183 - Bemærkninger til nogle af Peder Låles ordsprog 23 31-38 - To breve fra Rasmus Rask 24 28-33 - Blank-verse. Et stykke af versekunstens historie 24 34-35 - Endnu engang Glavendrup-stenen 24 175-177 - En Hellig-tre-Kongers-vise og Hellig-tre-Kongers-dans i Dan-

mark 25 56-77 - Tilføjelse til Karl Rasmussen: Sagn og Virkelighed 25 171-172 - Et gammelt vers 25 186-187 - Bidrag til dansk ordhistorie I-IV 26 66-76 - Den gamle dagvise 26 97-111 - Bidrag til dansk ordhistorie V-VII 27 75-79 - Nydansk fortællende prosa 27 186-188 - Karen Brahes Folio (jf. 23 153-170) 28 133-144 - Et par gamle vers 28 186 - Sakses nordiske person- og stednavne 29 66-73 - Evald Tang Kristensen. 24. januar 1843 - 8. april 1929 29 74-76 - Om vokaliseringen af ældre dansk gh 29 171-172 - Herluf Trolle og ordsprogene 30 95-96 - En opkaldelsesskik på svenske og bornholmske runestene . . 30 150-156 - Tillæg til Olaf Hansen: Ludvig Bødtchers Versemaal 30 178 - Hr. Ivan Løveridder 30 179-181 - Bidrag til dansk ordhistorie VIII-XV 31 49-59 - En dansk-svensk parallel 31 80-83 - Bidrag til dansk ordhistorie XVI-XXII 31 161-170 - Tilføjelse til Poul Hauberg (anm.): En islandsk Lægebog . . . . 31 185-186 - Tilføjelse til Finnur Jonsson: Vikivaki. VikivakakvæSi 33 10 - Et Peder-Låle-fund 33 46 - Og vilde Erterne sig samme Dag ey mænge 33 81-82 - Tilføjelse til Anders Bæksted: Ørum-Stenen 34 82-83 - Sokrates som snemand (jf. 34 178-180) 34 95 - Runding foran v-lyd 34 95-96 - Metatese 34 107-120 - Tilføjelse til Paul V. Rubow: Anmeldelse af Hans Brix: Analy-

ser og Problemer II 35 85-86 - Småbidrag til tolkning af runestene 35 168-172 - Upersonlig og personlig konstruktion 35 175-176 - Til Peder Låles ordsprogssamling 36 129-137 - Bonden han agter på tiden 37 96 - Man skal ej svie alt det, der Iåddent er 37 187-188

(24)

24 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

- Adjektiverne i dansk 38 18-32 - H. C. Andersens sidste rettelse i »Historien om en Moder«.. 38 89-90 - Hvorfra havde Rabelais sin danske sprogprøve? 38 142-146 - Nogle urigtige fordanskninger 39 75-78 - Om nogle atona 41 81-90 - se ogs. Gundel, Svend, Jacobsen, Lis, Jensen, Anker, Olrik,

Axel, Orluf, Fr., Paulli, R., Thomsen, Alfr. samt Anmeldelser 04-38

Kristensen, Svend Møller Stil og ide i Paludan-Mullers »Tithon« 53 91-103 Krogh, Karen Scenesproget i det 19. århundrede 65 34-54 Krogh, Torben En stor Holbergskuespiller [J. L. Phister] 54 60-74 Krohn, Kaarle Forstå meddelande från forbundet F. F 07 221-226 Kroman, E. Jens Billes Visebog 23 170-179 Kvolsgaard, C. M. C. og Gudmund Sehiitfe Efterslæt til Folkelig

Hof- og Statskalender (jf. 14 29-37) 15 59-61 - »Artsbetegnelse« 15 90-96 Kyrre, Hans At træde Lykken fra (jf. 12 195, 14 193-194) 12 102-104 - Myte og Mennesketanke. Nogle Bemærkninger til Arild Hvidt-

feldts Anmeldelse (41 154-156) 42 77-80 Kålund, Kr. Et gammeldansk digt-fragment 09 217-218 - Gamle folkevisevers 17 81-82 Larsen, Alf se Anmeldelser (Magnus Olsen)

Larsen, Almind B. se Anmeldelser (Berge) Larsen, Evald se Arnholtz, Arthur

Larsen, H, Valeur Mester og Lærling. Johan Ludvig Heiberg -

Henrik Hertz 42 131-145 - Kong Renés Datter 44 78-90 Larsen, Henning Nok et Harpestræng-håndskrift 24 177-178 Larsen, Knud A. Var Kimbrerne Jyder? (jf. 44 137-139) 43 129-143 Larsen, Sofus Aabent Brev til Dr. Aksel Olrik i Anledning af

Niels Ebbesens Vise (jf. 08 117-128) 08 222-230 Larsen, Steffen Hejlskov Gustaf Munch-Petersen og den danske

lyrik i fyrrerne 60 67-80 - Ole Sarvigs »Jeghuset« 61 85-104 - Schado og billedet 62 69-84

Lassen, J. Nimb Kære Moder, hvorfor sover du? - Et omstridt

digt 57 132-134 Laub. Thomas Vore folkevise-melodier og deres fornyelse (jf.

05 58-61) 04 177-209 - Omkvæds-rytmen 09 165-187 - og Catharinus Elling Omkvæds-rytmen 14 94-95 Laugesen, Anker Teilgård Fortolkningen af et sted i Kongespejlet 38 71-73 - Mauffver Kaal (jf. 45 155-156) 46/47 144

Lausten-Thomsen, H. Tværs over stregen 26 81-82 - og Gunnar Knudsen Nye superlativer 40 159-160 Lefolii, H. H. Strøtanker, navnlig om vore relativformer 06 113-138 Lehmann, Edv. og Axel Olrik Solvognen fra Trundholm 04 65-79

(25)

Leifer, Leif Tysk og dansk i Jammersmindet 61 112-119 Liden, Evald se Olrik, Axel

Liesføl, Knut, Svend Grundtvig og det norske Folkevisearbejde

(foredragsref.) 24 159-161 - Den norske Folkemindeindsamling (foredragsref.) 24 171-172 Lind, H. D. Passiar (jf. 04 128, 12 138) 08 192 Lind, Th. Poesiens mission og Aage Kabell (jf. 46/47 115-124,

49/50 104-120) 48 21-47 - Om Nis Petersens »Café Det rode Hjerte« 62 127-129 Lindberger, Orjan Anteckningar om symbolik och tendens i några

historiska visor från 1500-taIets borjan 55 41-62 Linneballe, Poul Om »Theaterbladet« 38 67-69 - se ogs. Anmeldelser (Kulturminder)

Lisse, Chr. se Anmeldelser (Finlands svenska folkdigtning VIII)

Liungman, Waldemar Undersagornas kronologi 48 121-128 Logeman, H. Bøigens oprindelse (jf. 17 160) 16 168-188 - Leonora Christinas »Styke af en Comoedie« 18 167-169 - Erik Lakej eller Baron Nilus 24 36-39 - Den ældste hollandske »Politiske Kandestøber« 24 92-94 - Hvem var Holbergs »Jean Baptiste«? 24 181-184 - Holbergiana (jf. 26 82-85) 25 156-167 Lollesgaard, Jons. Georg Mohr. En dansk Matematiker og Sprog-

renser fra 17. Aarhundrede 29 173-176 Lund, Astrid Indiansk sagndigtning og de episke love 08 175-188 Lund, Jens Noahs Ark 12 125-126 - Den formodede oldtishavn ved Ferring (jf. 27 139-146) 27 16-20 Mackeprang, M. Anholt før Per Paars 04 218-219 - se ogs. Anmeldelser (Panum)

Madsen, Holger Lille Efterhøst af Jens' Sprog (jf. 18 49-71) 29 183-185 Madsen, J. Lund Lægor, Jurister og Apotekere for Folkets Dom-

stol 26 112-134 - Lidt om Drømmebøger 30 133-149 - »Vor Fa'er« 33 23-35 - Købmænd og Kræmmere 42 38-49 Maigaard, P. Slagboldspillenes Historie 40 33-48 Marton, Jens Skorpesproget 22 64-69 Matthiessen, C. C. Et oldengelsk Middel mod Mavepine 59 32-47 - En dansk-norsk og en oldengelsk Tandpincformel 60 91-93 - holl vip hyrogi 60 93 Michelsen, William se Anmeldelser (Billeskov Jansen)

Midttun, Gisle De norske Bygdeundersøgelser (foredragsref.).... 24 170-171 Mileck, M. Schiøler Gentagelsesstrofen i dansk folkevisedigtning

(jf. 52 123-127, 55 5-16) 55 17-40 Miskow, Johan »Rejsende« 04 129-140 - Mere om Romanier og Rejsende 09 104-108 - og Viggo Brøndal Sigøjnersprog i Danmark 23 97-145 Moltke, Erik Professor Hans Brix's talmagi (jf. 32 178-181) 33 43-45

(26)

26 A Ifabetisk indholdsfortegnelse - Vester Marie-Stenen VI og lidt om svensk indflydelse på born-

holmske runestene 34 9-20 - og Harry Andersen Kensington-stenen, Amerikas runesten (jf.

46/47 1-40, 51 49-63) 49/50 37-60 - Gravlev-runepind 51 30-33 - og Harry Andersen Hvad de lærde mener om Kensington-

stenen - og Hjalmar Holand (jf. 51 49-58) 51 59-63 Mortensen, Karl se Anmeldelser (Jørgen Olrik)

Mortensson, Ivar og Axel Olrik Spor af Soldyrkelse i Norge . . . . 05 115-120 Moth, Fr. Tove-sagnet i indisk og indisk-kinesisk skikkelse . . . . 15 97-107 Mygdal, Elna se Anmeldelser (Alm)

Muller, Sigurd Til »Peder Paars« 12 130-131 Mølbjerg, Hans Ide-Indholdet i Aladdin 49/50 61-77 - Paa Memphis Station (jf. 55 120-123) 54 179-182 Møller, Hans Komik og humor i Holbergs komedier 54 17-26 Møller, J. S. Sommer i By i Danmark 30 97-132 - Et Polititegn som Amulet 37 53-73 - se ogs. Anmeldelser (Ellekilde)

Møller, Kr. Langdal Var Oehlenschlagers romantiske Gennem-

brud forberedt før Mødet med Steffens? 21 125-134 - »Aprilsnarrene« 24 40-44 - Baggesens »Romerering« 24 97-120 - Et Par Randbemærkninger til Blichers »Hosekræmmeren«.... 51 112-116 - Et kritisk Tidspunkt i Fru Heibergs Liv 56 112-116 Møller, Niels Om Nodetryk til danske Salmer før Hans Thomissøn 16 139-149 - Et Vers af Baggesen 18 80 Maaløe, Christopher Lisbed Pomeranz-Kones ældste datters tand-

pine. Slang eller klassisk allusion? (jf. 51 116-117, 56 105-106) 55 119 Nedergaard(-Hansen), Leif En indsigelse mod en avhandling om

Johs. V. Jensen (jf. 49/50 85-101) 48 142-148 - Nogle små betragtninger over Holbergs Epistler 55 77-86 Neiiendam, Robert Omkring »Der var engang -« (jf. 35 173-175) 37 185-186 Neumann, Hans Tysk Sprogs Indflydelse paa Gjellerups Dansk 42 150-153 Nielsen, Arne Nogle vendsysselske visebøger 52 39-75 Nielsen, Ax. Guldhornene 40 96-119 - Guldhornskalendere 44 139-141 Nielsen, Carl Lindberg Tidligt kendskab til Holberg 62 115 Nielsen, Frederik »Isebella eller den kærlige Ondskab« og »Kær-

lighed uden Strømper« 48 134-139 - Om Paludan-Miillers dramatiske digt »Venus« 58 46-61 Nielsen, H. Grimer se Gruner-Nielsen

Nielsen, Hans Nic. »En Idealist« og Herodes 54 154-164 Nielsen, Karl Martin Runestenenes kumbl 41 33-49 - Om transskription af runeindskrifter (jf. 45 97-106) 44 49-57 - se ogs. Anmeldelser (Bæksted, Krause)

Nielsen, Lars Kommentarer til »Svend Dyrings Hus« 49/50 140-146 Nielsen, N. C. Agnete fra Holmegaard 30 157-168

(27)

Nielsen, Niels Den danske Pasqvino. Et Par Blicher-Kommentarer 39 36-42 Nielsen, Niels Åge Holberg som tekstforbedrer i 1728 49/50 137-140 Nordahl-Olsen, Joh. Holberg og Gadeviserne 08 47-49 Nordstrand, Ove K. Med Rasmus Rask på Ceylon 59 91-106 Norlind, Tobias se Anmeldelser (Thuren)

Norrie, Gordon Metrisk statistik 34 70-76 Nygård, Sigurd Naturbetegnelser i danske stednavne 36 79-96 Nyholm, Asger D. G. Monrad i litteraturen 58 62-96 Nørregaard, Mogens Kai Johannes Jørgensen og italiensk Kultur

(jf. 60 32-66) 65 102-105 Nørvig, i. Blicher som praktisk og politisk skribent 28 114-132 - Blicher-legenden 41 55-64 Odenius, Oloph Den doda modem som daggas av ormar 61 5-16 Ohrt, F. Fra den finske Folkevisedigtning I. To finske Ridder-

digtninge 12 65-75 - Fra den finske Folkevisedigtning II. Historisk Folkedigtning i

Finland 12 152-159 - Et »Kors« mod onde Vætter 17 141-149 - »Det er ganske vist« 18 170-171 - Heber og Abracadabra (jf. 18 150-165, 19 160-162) 19 11-16 - Fra den yderste Sproggrænse 19 61-70 - Svensk Trolddom. Træk fra det sidste Femaars Udgiverarbejde

og Granskning 20 175-184 f 23 1-21 - Cyprianus. Hans Bog og hans Bøn J

— y5—y6 - Et Omkvæd 25 182-183 - Folkevisen om »Jesu Liv« 28 163-167 - Tre sære Helgener (jf. 30 95) 29 86-87 - Gamle Dragedukker i Danmark 30 63-69 - Sankt Sveder (jf. 29 87) 30 95 - Mere om Dragedukke 30 186-187 - Folkebøn og Perlebaand 32 181-183 - Fra den dansk-finske Hylde 33 49-64 - Eja mit Hjærte 34 43-69 - To Mødre (Kalevala: »Historien om en Moder«) 35 1-7 - »Englevist« (til DgF 89) 36 27-34 - To Signelser 37 74-81 - Om Merseburgformlerne som Galder 38 125-136 - se ogs. Anmeldelser (Brix, Christiansen, Heurgren, Krohn,

Lindquist, Mansikka)

Olrik, Axel Kong Lindorm (jf. 04 224) 04 1-34 - Det sidste neg 04 35-38 - Nordisk æventyrlitteratur fra de sidste år 04 41-45 - Endnu en legendevise (jf. 04 38-41) 04 110 - Mindeord (Frederik Grundtvig, 6Iafur DaviSsson) 04 152-155 - Et dansk vers fra Erik af Pommerns tid (jf. 05 171, 07 228-

229) 04 210-216

(28)

28 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

- Nyt fra folkemindeforskningen 04 220 - Efterslæt til Kong Lindorm 04 224 - Nordisk og lappisk gudsdyrkelse 05 39-57 - Tordenguden og hans dreng (jf. 06 65-69) 05 129-146 - Det ældste danske vers fra middelalderen (jf. 07 140) 05 169-170 - Grønlandsverset (jf. 04 210-216, 07 228-229) 05 171 - Nyt fra folkemindeforskningen 05 219-220 - Riboldsvisen (jf- Anmeldelser, Recke) i - Tordenguden og hans dreng i lappernes myteverden (jf. 05

129-146) 06 65-69 - Drengene på legevolden (jf. Anmeldelser, Bjarnason) . . . . 06 91-102 - Episke love i gote-ættens oldsagn (jf. Anmeldelser, Schiitte).. 07 193-201 - Svinefylking og »hamalt« 07 214-220 - Nyt fra folkeviseforskningen 08 60-64 - Episke love i folkedigtningen 08 69-89 - Loke i nyere folkeoverlevering I. De vestlige nybygder 08 193-207 - Svar til Sofus Larsen (08 222-230) 08 230-239 - Brødoffer 08 242 - At sidde på høj 09 1-10 - Ludvig F. A. Wimmer 09 11-14 - Loke i nyere folkeoverlevering II. De gammelnordiske lande.. 09 69-84 - Ønavne (jf. 10 204-208) 09 204-206 - Gefion (jf. 23 22-30) 10 1-31 - Ønavne (jf. 09 204-206) 10 204-208 - En oldtidshelligdom 11 1-14 - Nyere myteforskning 11 37-40 - Tilføjelse til Ellon Jørgensen: Djævelen i Vitskøl Kloster . . . . 12 17 - At træde lykken fra (jf. 12 195) 12 103-104 - Hjalmar Thuren. 10de sept. 1873-14de jan. 1912 12 105-108 - Folkeminder som eksamensfag 12 122 - (og Marius Kristensen) Glemsomhed (jf. 15 208) 12 145-151 - Nyt fra æventyrforskningen I 12 193-195 - og Evald Tang Kristensen At træde lykken fra (jf. 12 102-104) 12 195 - Goter og Tjerkesser i 4de årh.e.Kr 14 9-20 - Efterskrift til Hilding Celander: Loke-problemet 14 88-93 - Moltke Moe. Personlige minder 15 1-55 - Dansk Folkemindesamling 15 112 - og Evald Liden Glemsomhed (jf. 12 145-151) 15 208 - Til nordisk folkemindeforsknings historie 16 100-111 - »Arisk« og »gotisk« (jf. 17 43-48) 16 157-160 - Nordiske folkemindesamlinger (jf. 17 158-160) 17 22-28 - Yggdrasil 17 49-62 - Gudefremstillinger på Guldhornene og andre ældre mindes-

mærker 18 1-34 - Odins ridt 25 1-17

(29)

- Et demokratisk element i dansk åndsliv 25 147-155 - se ogs. Andersen, Vilh., Grimer-Nielsen, H., Hollander, Lee M.,

Kristensen, Mar., Lehmann, Edv., Mortensson, Ivar, Olrik J.

samt Anmeldelser 04-17

Olrik, H. G. Om Ingemanns Aftensang »Fred hviler over Land og

By« (jf. 15 205-206, 22 74-75, 26 172-173, 27 88-89) 21 135-146 - H. C. Andersens Forsvarer i 1831 26 167-169 - Om Ingemanns Morgensalmer 27 118-138 Olrik, Ingeborg Minder fra Axel Olriks barndomshjem og ung-

domstid 24 49-63 Olrik, Jørgen Danske vider og vedtægter 06 56-64 - Skåningeverset (jf. 05 169-170) 07 140 - og Axel Olrik Kvindegilde i middelalderen 07 175-176 - og Axel Olrik Asgård 14 1-8 - Dansk Folkemuseums Virksomhed (foredragsref.) 24 173 - se ogs. Anmeldelser (L. Andersen, Bjerge, Hagberg, Liisberg,

J. S. Møller, Norske Bygder, Reimer, Rhamm, Ussing)

Olsen (Madsen), Ellen Dannevirkevisens Porte og Taarne 38 137-141 - Henrik Gerner som Fonetiker 45 32-40 Olsen, J. En fastelavnsskik: at »skyde hjorten« 12 127 Olsen, Magnus De skaanske og bornholmsko runestene 06 20-39 Orluf, Fr. Originaltegningerne til Worms Monumenta (jf. 19 17-28) 21 21-38 - Gefionmythen hos Brage den Gamle 23 22-30 - Til runeindskriften paa Heden røgelsekar 25 78-83 - Tvorupstenon, den falske og den virkelige 26 21-42 - Oddumstenen 27 83-84 - Hærormene fra Lindholm og Kragelund 31 60-74 - Brorson og Schraders tyske salmebog 35 124-140 - og Marius Kristensen Runekævlen fra Viborg 38 33-48 - Wessel og Poul Møller 40 59-95 - Kong Gorms runesten i Jelling 42 15-32 - Nationalsangen 43 113-121 - Runestenene Bjerregrav 1-2 49/50 121-131 - Til tidsforholdene i Brorsons digtning 51 81-99 - Hvor dræbtes Harald Kesja? 53 54-64 - se ogs. Anmeldelser (Schiitte)

Ottosen, Jørgen Udtrykket »gøre ordgran(t)« i de ældste dansk-

sprogede diplomer (jf. 27 78-79, 182-186) 62 85-100 - Nogle Brix-konjekturer til Ambrosius Stub 62 106-115 Oxenvad, Erik, se Anmeldelser (Bo)

Paludan, Hans Aage Christian Barnekow-Motivet i spanske Sagn

og Viser 23 146-152 - Corneille i Danmark (jf. 26 174-176) 24 64-76 - Nye Bidrag til Skræddernes Saga 25 19-41 - Til Visen om Torbens Datter 25 133-146 - Cornoille i Danmark. En Tilføjelse (til 24 64-76) 26 174-176 - Bibliografi over Professor Julius Paludans Arbejder 28 179-186

(30)

30 Alfabetisk indholdsfortegnelse

- Til »Smeden og Bageren« (jf. 40 157-159, 41 74-75) 29 185 - En Gruppe danske Folkeviser og en spansk 34 166-176 - Et Eventyr af H. C. Andersen, dots Tilblivelse og oprindelige

Form 40 120-126 Paludan, J. Vagantpoesi i Norden 05 194-212 - Burlesk Digtning i Danmark før Holberg 11 49-58 - Visen om Løgn og Sandbed 12 76-86 -(Bibliografi) 28 179-186 Paludan-Miiller, F. »Og klar Du Jordklimpen i Solglansen mild« 45 148-150 Paulli, R. og Marius Kristensen Af Mortensgaasens Historie . . . . 32 166-170 - Jessen og Wimmer 38 64-67

- se ogs. Anmeldelser (Bolte) . . . . . . Pedersen, Anders Nogle normanniske lydforhold 11 85-98

Pedersen, Johs. Tre danske mellemspil 29 127-144 - Ordsprog i skolekomedien 30 1-44 Pedersen, Jørgen, Gudmund Schiitte, Knud B. Jensen og Gunnar

Knudsen Er Tørrild et Thor-hillæ? 46/47 135-136 Pedersen, Louis Hauch's »Den vilde Jagt« 31 118-126 - Hauch og P. L. Møller 32 157-165 - »Guldmageren« 33 83-86 - »Klokken« og »Die verlorene Kirche« 34 177-178 - Anselmus og Licentiaten 58 121-124 Petersen, Carl S. Fra folkevisestriden 05 65-114 - Fra Rasks ungdom 09 15-25 - Et brev til Ludvig Holberg 10 32-36 - Et brev fra B. S. Ingemann 10 141-143 - Antegnelser til de »tolv Paragraffer« (jf. Vilh. Andersen 10

213-218) 10 218-221 - se ogs. Jonsson, Finnur samt Anmeldelser (Jul. Clausen)

Petersen, Esben Hærorme (jf. 31 60-74) 32 94-95 Philipot, E. og Georg Christensen De tre hunde i »Fyrtøjet« (jf.

06 103-112) 07 59-62 Piø, Iørn En moderne skillingsvise 58 107-111 - og A. Hjorth Rasmussen Et viseregister og en vise 64 113-115 - se ogs. Dencker, Nils samt Anmeldelser (Lutz, Wahlgren)

Plesner, K. F. Fra Baggesens ungdomskreds 36 35-48 Poulsen, Fredrik »Kærlighed under Karantæne« 09 126-127 Rasmussen, Allan Hjorth se Piø, Iørn

Rasmussen, J. P. Et »Smørbjerg« i Erindlev Sogn 22 184-185 Rasmussen, Karl Sagn og Virkelighed 25 168-171 Rasmussen, Poul og Aug. F. Schmidt To østjydske Baareprøver

(jf. 32 69-78, 183-185) 43 152-154 Recke, Ernst v. d. Folkevisestudier. Vestnordisk Indflydelse i

Dansk 07 79-120 - Om Folkeviseredaktioner (jf. 06 40-42, 175-221) 07 167-172 - se ogs. Anmeldelser (Pineau)

Refsum, Helge se Anmeldelser (Svensson)

(31)

Reimer, Christine Humleavl på Fyn 15 174-184 - Lidt om Ligkister af Straa 27 169-173 - Fra Domkirkespiret i Odense 28 168-172 Repstock, Johan Solbaandskæp 27 89-91 Restrup, Ole Carsten Hauchs første Digt 33 11-16 Rindom, Erik se Anmeldelser (Gran)

Rischel, Jørgen se Anmeldelser (Aasen)

Rohmann, Aage Loblomster 35 86-89 - Et par molbohistorier i middelalderlig billedgengivelse 42 33-37 Roos, Carl Holberg og Lenz 14 21-28 - Holberg i Tyskland i det 19. Aarhundrede 17 111-133 - To utrykte Digte af Øhlenschlæger 18 91-93 - Holbergiana (jf. 25 156-167) 26 82-85 - Jomfruen mangler 41 50-54 - Øhlenschlæger og Ossian 51 71-80 - Øhlenschlæger og Ossian. Et supplement 52 127-129 - se ogs. Anmeldelser (Kunze)

Rosenberg, C. M. se Anmeldelser (Høeg, Krogh)

Rosenberg, G. Et Gudebillode fra Broncealderen 29 1-9 Roust, Th. Af dansk Fædrelandssangs Historie. Et Hundredaars-

minde 19 81-88 Rubow, Paul V. Revisionen af det attende Aarhundrede 25 97-116 - Mere om Førromantikken 26 43-50 - Omkring H. C. Andersen 27 147-154 - Georg Brandes og Universitetsfilosofien 28 145-162 - Oehlenschlager-Litteratur 29 145-161 - Holger Drachmann i den første Edith-Tid 36 1-26 - Aladdin og Faust endnu en Gang (jf. 27 188-191) 36 169-173 - se ogs. Anmeldelser (Brix, Rosenberg, Tieghem, Topsøe-Jensen)

Rue, Harald Lidt om gennembruddet i Georg Brandes' udvikling

(jf. 27 35-43) 27 162-168 Rønning, F. Om nogle Digte af Ingemann 26 172-174 Rørdam, E. se Anmeldelser (Nyrop)

Salberger, Evert Till Århus-stenen 6 61 107-112 Salomon, Julius Carl Bernhards »Lykkens Yndling« 05 147-156 - »Lykkens Yndling« og corps diplomatique (jf. 06 64) 06 160 Sandfeld (Jensen), Kr. Smaabidrag til dansk syntax 04 111-120 Sandvad, Holger En lille Holbergkonjektur 24 89-90 Sarauw, Georg Slaviske Laaneord i Dansk 30 55-62

• Holbergs Jean de France og Fonwisins Brigaderen 31 32-40 Saxtorph, Vilh. Morten Børups majvise 12 128-130 Scbjærff, Poul Don danske Jens og hans Sprog. -Tillæg: Om Skov-

arbejdernes Sprog 18 49-72 - Mere om den danske Jens og hans Sprog (jf. 29 183-185) 20 42-45 - Henrik Hertz' »Kedelflikkeren« 32 79-83 - se ogs. Anmeldelser (Thyregod)

Schlichtkrull, Oskar Johan Ludvig Heiberg: En Sjæl efter Døden 17 97-110

(32)

32 A Ifabetisk indholdsfortegnelse

Schmidt, Aug. F. Lejrskov 26 77-81 - Brandtræer og Ulykkestræer 28 54-76 - Et Hyrderim 28 187-188 - Stenkast i Danmark 29 40-55 - Pallasken i Solbjerg 29 88-91 - Blusgrænser i Danmark 29 162-170 - »Abbeden og hans Kok« [Aarnc Nr. 922] (jf. 07 145-146).... 30 90-94 - Wilhelm Mannhardt og Danmark 31 41-48 - Hultræer i Danmark 32 33-56 - Nogle Oplysninger om Aakjærs Digte 33 86-90 - Husholdningskildor 34 91 - Blicheriana 35 94-96 - Til »Der var engang -« 35 173-175 - Henrich Ovesen Pfluge og hans »Danske Pillegrim« 36 71-78 - Til Digte af Anders Bording 37 93-95 - Hastes Idyller 38 93-96 - Gonis (jf. 51 130-132) 39 79-80 - Til »Jens Vejmand« og »Vor Barndoms Bæk« 39 161-163 - Lege med Nødder 40 154-155 - Om Poul Møllers Udseende 40 160 - »Slumrer sødt i Slesvigs Jord« 41 145-147 - »Jeg er født paa Jyllands Sletter« 41 148-149 - Til E Bindstouw 42 69-70 - Hejbøl Bonde 42 146-149 - Bemærkninger til Marie Bregendahls Forfatterskab 42 154-156 - Dejlig er den Himmel blå 44 91-96 - Magerkål (jf. 46/47 144) 45 155-156 - Åmand og Bækhest (jf. 49/50 156) 46/47 81-114 - Præstens Datter i Taubenhain 46/47 131-133 - Julens Oprindelse 49/50 153-155 - Bækhesten (supplement) 49/50 156 - Kommentar til Pontoppidans »Naadsensbrød« 51 110-112 - Høsthjælperen (jf. 39 79-80) 51 130-132 - Straf for Bespottelse. En Sagnundersøgelse 53 33-53 - Hvem var »Isbjørnen«? (jf. rettelse 55 135) 54 182-183 - Fange Ræven 54 183-184 - Til Dateringen af Sthens »Vandrebog« 55 113-115 - Aarestrup-Noter 55 120 - Bemærkninger til Aakjærs »Efterladte Erindringer« og Tilføjel-

ser til »Mit Regnebræt« 56 125-128 - se ogs. Rasmussen, Poul

Schiitte, Gudmund De ældste gottonske Sagnhelte 12 174-183 - Folkelig Hof- og Statskalender (jf. 15 59-61, 198-203) 14 29-37 - Mere Efterslæt til »Folkelig Hof- og Statskalender« (jf. 15

59-61) 15 198-203 - Vor Æts og vor Folkegruppes Navne (jf. 16 157-160) 17 43-48

(33)

- J. Grimm og tysk Korttegning over for dansk-norsk Retskriv-

ning 18 173-177 - Knytlingasagas Stednavne (jf. 19 74-80) 20 94-96 - Spørgsmålet om Danernes Navn (jf. 20 17-41) 20 169-174 - En gammel Kulturvej fra Lilleasien til Skandinavien 22 40-54 - Friske Skud af gammel dansk Navneskik 25 90-92 - Sagnet om Soen og don sunkne Gaard 25 117-132 - Nordisk og frisisk Artikelforskning 26 90-95 - Hedenske Levn i Tilknytning til Helligkilder 26 157-166 - og Gunnar Knudsen Himmerlands Tyr 26 183-188 - Daner og Eruler 27 65-74 - Geaterspørgsmaalet 30 70-81 - Artiklen »den« og »hin« i hollandsk og middelfrankisk 31 182 - Daner, Sveer, Geater i episk Rang 33 36-42 - Tendensdigtning i Heltesagnet 34 145-165 - Spøgelsekareten 35 183 - Den nedstemte Tone i oldengelsk og jysk 35 184-188 - og Gunnar Knudsen Kortetypens Plads i vor Stednavnegivning 36 113-128 - En Efterklang af Nibelungsagnet i Varend 37 48-52 - Danernes Afledning fra Upsvenskerne 38 91-93 - Gammelnordisk Navneskik i Sønderjylland 38 171-172 - Episoderne med Hygelac og Ongentheow 40 49-58 - Et Nibelungproblem i »Marie Grubbe« 40 150-153 - Tyre Danmarkarbot og Problemet hiatisk Apposition (jf. 43

91-96) 41 103-112 - Ejendomsmærket ved geografiske Navne og Indbyggernavne 42 62-64 - Skjoldungsagnene i ny Læsemåde 42 81-100 - Endnu engang Spørgsmålet om Thyre Danmarkarbot (jf. 41

103-112,42 15-32) 43 91-96 - En antik vestjysk Endelse? 43 155-156 - Kimbrerspørgsmaalet (jf. 43 129-143) 44 137-139 - 900-årig Lyrskov-Overlevering 45 107-124 - Gottonsk Kosmologi 46/47 41-48 - Nerthus nytydet 46/47 125-126 - Den klassiske Nordlandsskildring 48 48-70 - Lydlovpedanteri 51 117-119 - Vølundarkvidas geografiske Baggrund 51 128-130 - Nordtysk Sagn om Drusus 52 129-131 - Sunigilda, den gotiske Storhersker Theoderiks Offer 52 131-132 - De angliske Fyrstenavnes Problemer 52 132-133 - En Lakune i Danmarksforskningen 53 104-108 - Akcentuering af barbarisko Navne hos Ptolemaios 53 109-110 - Grundtvig Opdager af Sigfrid-Brynhild-Sagnets historiske Op-

hav 53 110-112 - Gottjods episk-historiske Kronologi 53 112-118 - Gottonsk Stednavnekronologis klassisk avhjemlede Udgangs-

punkter 54 165-170

3 Generalregister

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Professor Rasch undersøgde selv de angivne theoretiske Grunde og fandt dem rigtige; men Udførselen havde dog den Vanskelighed, at Pflueg ikke fuldkommen kunde udarbejde de

Den forste (ufuldendte) selvbiografi, kaldet Lemedsbog, skrev HC. l\Ianuskriptet blev ved et tilfælde genfundet og forste gang udgivet af Hans Brix i 1926. Andersens samlede

Af Jeanette Dorning Brix og Louise Schubert Paaske 40 Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt vi som jordemødre kan reducere forekomsten af urininkontinens i mødet med

Deltagere: Ernst Oskar Norrhäll, Harald Jørgen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff, Line Kabell Christoffersen, Mette Louise Brix, Mie Backmann, Susanne Both, Birgit Lone

en ikke ubetydelig opbakning, og Engberg kan fremlægge indicier (interessante, men spinkle) for en forbindelse m ellem de socialrevolutionære og de ufaglærte

For at kunne besvare disse spørgsmål vil vi gennemgå de få eksisterende danske studier, der har set på fysisk aktivitet og grønne områ- der samt inddrage to case studier, hvor vi

Hensigten hos Brix Jacobsen og kollegaer er at kvalificere os læsere og tv-seere bedre til at be- dømme ikke bare, hvad der er god læsning og godt tv, men også til at udskille

� Anmeldelser samt anmodning om refusion, hvor der tidligere er givet � afslag på sygedagpenge til arbejdsgiver eller arbejdstager.. Anmeldelser, hvor medarbejderen har et