• Ingen resultater fundet

5ff; om ga- ga-deviserne 08 47ff; karaktertegning

In document DANSKE STUDIER (Sider 74-96)

54 19ff; om det komiske 54 17ff norvagismer 54 52f, 56ff; 55 115ff:

58 118f; 60 19ff; ortografi 54 50ff H. om sit publikum 54 36ff; puris-me hos H. 4 9 / 5 0 139f; påvirknin-ger fra H.s værker 14 21ff; 17 l l l f f ; 31 32ff; rejsen til Paris 1725

04 97ff; rimpraksis 55 115ff; H.s satire (i fh. t. samtidens) 54 20ff, 41f; seksten, H.s brug af talordet 25 166f; om Spectatorlitteraturen 54 45f; sprog 12 58; 54 49ff; 64

120f, se også norvagismer; stam-bogsblad 64 116f; 65 86f; talesprog 55 115ff; det senere tyske dramas fh. t. H. 14 21ff; »vir perillustris«-problemet 04 80ff; økonomisk for-valtning af Skuepladsen 07 140 - Adskillige Heltinders og

navnkundi-ge Damers sammenlignede Historier 54 33f, 45f

- Almindelig Kirke-Historie 55 81 - Apologie for Sangeren Tigellio 54 9 - Artaxerxes 31 40

- Baccalaurprogrammet 04 88, 92, 102, 107; 65 91

- Barselstuen 42 51f; 65 87 - Bergens Beskrivelse 08 47

- Burman, Holger Danskes Brev til, se Holgeri Dani ad P. Burmannum - Critiqve over Peder Paars 24 89f

(konjektur); 54 37f

- Dannemarks og Norges Beskrivelse 04 108f; 64 120; 66 98

- Dannemarks Riges Historie 10 33ff;

54 33f

- Den ellevte Junii 17 120ff; 20 165;

25 158, 160f; 26 82f; 35 83; 64 118;

65 92ff

- Den femte Disputats . . . forsva-r e t . . . af Paul Rytteforsva-r 04 103 - Den Politiske Kandestøber 04 98f;

14 21ff; 17 115, 121f, 128f, 132;

24 92ff; 35 82f; 43 72; 46/47 142ff (påvirkning); 54 13f, 21ff, 61ff; 65 50

- Den Stundesløse 08 49; 12 131 (tekstkritik); 17 l l l f f ; 35 76ff; 40 20; 44 70; 65 89 (tekstkritik) - Den Vægelsindede 17 112; 54 9ff,

22f, 61f; 65 45ff

- Det Arabiske Pulver 17 120; 35 76f; 54 25

Det Lykkelige Skibbrud 24 94; 35

epistlerne 54 27ff (forlæg); 55 77ff (påvirkning)

epistlerne, fortalen til 55 79f Epistola prima, secunda, tertia, se Ludovici Holbergii ad Virum

perillu-strcm

Epistel 135 55 83ff

Epistel 217 54 28f (konjektur) Epistel 305 55 80ff

Epistel 363 54 30f Epistel 364 54 31 Epistel 406 64 122f Epistel 452 54 31ff Epistel 457 54 29f Epistel 463 55 83

Gert Westphaler 16 204; 17 116, 127, 130; 25 93; 54 24f

Heltindehistorier, se Adskillige Helt-inders . . . Historier

Henrich og Pernille 54 61 Hexerie eller Blind Allarm 17 132 Holgeri Dani ad P. Burmannum Epistola 04 85f

Introduction til de fornemste euro-pæiske Rigers Historie 04 89, 103;

4 9 / 5 0 137, 140 (tekstrett.)

Jacob von Tyboe 08 49f (forlæg);

09 122 (forlæg); 14 26; 17 130; 25 156ff (tekstkritik); 26 82f (tekstkri-tik); 27 175; 54 24ff, 4 1 ; 64 118ff;

65 87f (jf. 22 172); 68 102ff Jean de France 14 2 1 ; 16 204; 17 120; 24 181ff; 31 38f

Jeppe paa Bierget 14 50f, 163 (på-virkning); 17 112, 120f, 124, 131f;

24 36ff (tekstkritik); 27 175ff; 40 30; 4 6 / 4 7 142ff (påvirkning); 54 13, 24, 26, 6 1 , 67ff; 65 39f

Kilde-Reysen 64 120f

- Kirkehistorie, se Almindelig Kirke-Historie

- komedierne 04 94ff, 108ff; 14 21ff, 160ff; 17 l l l f f ; 31 181; 35 81ff;

41 68f; 46/47 58ff; 54 5ff

- komedierne, datering af 35 81f; 54 llff

- komedierne, det komiske i 54 17ff - komedierne, oversætt. af 17 115f

(tyske); 24 92ff (hollandske); 35 76ff (hollandske)

- komediernes sprog 60 20ff

- komedierne, tyske bearbejdelser af 17 115ff

- komedierne, opførelser i Tyskland af 17 l l l f f

- levnodsbrevene 25 165ff

- Ludovici Holbergii ad Virum peril-lustrem *** Epistola prima 04 80ff;

25 165ff

- Metamorphosis eller Forvandlinger 04 85f, 110; 54 41f

- Moralske Kierne eller Introduction til Naturens og Folkerettens Kund-skab 04 90f, 108f; 4 9 / 5 0 137ff (tekstkritik)

- Moralske Tanker 54 36, 42f; 55 77;

64 122f; 65 91f; 68 113

- »Natur- og Folkeretten«, se Moral-ske Kierne

- Niels Klims underjordiske Reise 14 24f; 65 88f

- Peder Paars 04 218f; 10 129ff; 11 57; 12 130f; 14 166f; 18 186f; 33 81; 54 llff, 3 7 , 4 2

- Pernilles korte Frøikenstand 04 86;

17 127f; 35 76ff

- Uden Hoved og Hale 29 87; 30 95 - Ulysses von Ithacia 11 57; 12 131;

14 22, 27; 64 123

76 Forfatterregister: Holst - Ingemann Holst, H. P. 37 108; 41 145ff

- Slumrer sødt i Slesvigs Jord 41 145ff (påvirkning)

Holstein, Ludvig 34 137n, 140n; 36 138ff; 37 183f; 41 14ff; 42 llff; 43 76; 4 9 / 5 0 102n; 56 117f; 63 55, 58, 61, 63ff, 66ff, 72f

allitteration i H.s lyrik 36 138ff; 37 183f

- Aften 56 117f

- Dyb og dejlig er hans Gudegave 4 9 / 5 0 102n (forlæg)

- Om Sproget i Johs. V. Jensens Bø-ger 42 11, 13f

- Sanglærken 63 63f, 69f - Sommeraften 63 69f

Homeros 04 74; 25 115; 37 39; 40 88ff

Honorius Augustodunensis 61 8 Horatius Flaccus, Quintus 29 129; 32

83; 34 95, 178f; 37 181; 40 28ff; 43 - Epistula II (Ars Poetica) 43 68 Hostrup, J. Chr. 14 52; 21 74; 25 38ff;

35 150ff; 57 152; 63 62 - Gjenboerne 14 52; 35 150ff Hugo, Victor 17 68ff; 23 150f; 36 2 1 ;

63 48

- Hernani 23 150f

- Notre-Dame de Paris 63 48 - Les Orientales 17 68ff

Hurtado Velarde, Alfonso 23 146ff Høyer, Ernst: Josias Rantzau, en

hi-storisk Romanze 37 113

Ibn Baithar 59 12

Ibnegizar (Ibn al-Gezzar) 17 171 Ibn Mammati 41 75

Ibn Sa'id Al-Magribi 64 48f

Ibsen, Henrik 14 50, 156f; 16 168ff;

18 94f; 24 39; 36 140f; 39 15; 41 69; 42 146ff; 43 72; 65 107

- dramer 41 69

- Gildet paa Solhaug 14 156f

- Hærmændene paa Helgeland 14 157 - Peer Gynt 14 50; 16 168ff; 18 94f;

42 146ff

- Vildanden 24 39 (tekstkritik) Ingemann, B. S. 05 66f, 87f; 08 92;

om Bredahl 10 142; om Grundtvig 10 142; om italienerne 37 142; om Paris 37 140; rimforhold, versbe-handling 34 76; om Rom 37 141 f;

Tassopåvirkning 64 67ff; om Thor-valdsen 37 142; I.s versmodeller (fri og bunden rytme) 22 141ff

- Aftensang, se Fred hviler over Land og By

- Ahasverus eller Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog 22 145 - Arlecchinos Sang 22 143ff - Bierne 22 151f

- Bianca 10 141; 64 78ff

- Bleg Morgenstjernen smiler og for-svinder 27 120ff

- Blik paa det Første og det Sidste 22 147, 150

- Børnenes Sang til Storken 22 15 lf - Carl den Femtes Sang i Ligkisten

22 151

- Dannevang med grønne Bred 21 94, 144f; 26 173f

- Den Husvilde 22 182

- Den skjønne Jordens Sol gik ned 22 149f

- Der staaer et Slot i Vesterled 15 63f; 34 13 In

- De sorte Riddere 44 73ff; 45 92; 64 67ff, 78

- Det nye og gamle Rom 64 81 - De Underjordiske 22 181f - Digte. I Deel 37 138 - Digterens Klage 21 143ff - Digterskibet 64 70

- dramatiske Digte, Samlede 56 36 - Dødsseileren 22 143, 147f

- En hellig Morgensol opstaaer 27 119ff

- Erik Menveds Barndom 37 148f - Erindringer om Kong Frederik den

Sjette 22 141, 145f, 149 - Falster 15 63f

- Holger Danske 22 144ff

- Holgers Drøm i Fængslet 22 145f, 149

- Holgers Sang om Livet 22 144f - Horsens 22 148

- Huldre-Gaverne, eller Ole Navn-løses Levnets-Eventyr 37 149f - Hyrden af Tolosa 10 141; 64 71f,

78f

- Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage 37 146

- Kirkelammet 22 182 - Kjærlighed og Politik 22 146 - Liden Harpepiges Klage 22 143ff,

149

- Lover Herren! han er nær 27 120ff - Løveridderen 10 141; 64 80 - Marsk Stigs Døttre 22 142f

- Masaniello 64 80 - Mithridat 10 142; 64 70

- (anm.) Chr. Molbech: Bemærknin-ger over vore danske Folkeviser 35 175 (aftrykt)

- Morgenpsalmer og Cantater 37 144, 146

- Morgenpsalmer til Brug for Elever-ne i Sorøe Academies Skole 27 118ff - Morgensange for Børn 22 149 - Nattevandrerinden 22 142f - Nu titte til hinanden 22 148f - Næssegreven 22 142f - Parizade 22 182

- Procne, prologen til 22 142f - Reinald Underbarnet 21 138; 22 150 - Reiselyren 22 143

- Renegaten 56 36

- romaner, de historiske 22 164ff - Sang for de danske Krigere i

Frank-rig 26 174

- Skriveren og Keiserens Datter 22 145, 149

- Stiig frem, o Dag med Dødens Min-de 27 120ff

- Tassos Befrielse 10 141; 21 144f;

64 70ff

- Til N. F. S. Grundtvig (I Anledning af et Stykke i Skilderiet) 21 143ff - Torqvato Tasso 64 72

- Turnus 10 142; 64 78

- Valdemar den Store og hans Mænd 37 148

- Valdemar Seier 37 147f

- Varners poetiske Vandringer 22 151f - Vær lovet Du, som evig vaager 27

119ff

- Vaagn og bryd i Lovsang ud 27 119ff

Jacobsen, J. P. 26 169ff; 27 97f; 38 86f, 151ff, 155ff, 165ff; 39 lff, 157f; 40 150ff; 43 76; 53 Ulf; 55

111; 56 117; 62 120; 65 55 dyrenavne i J.s produktion 26 171 f;

78 Forfatterregister: Jacobsen - Jernskjæg plantenavne i J.s produktion 26

169ff

- Alle mine Ønsker du ved er dine Savn 39 23f

- Arabesk til en Haandtegning af Mi-chel Angelo 39 29

- Clara 39 30f

- Der er en Tomhed i mit Hjerte 39 19f

- Det bødes der for 39 3, 24

- Du kalder mig tavs og melankolsk 39 9, 14

- En Cactus springer ud 39 20f - Faustina 39 32

- Gurresange 39 21f - Herverts Død 39 18 - Hervert Sperring 39 16, 18ff - Kormak og Stengerde 39 19ff - Marie Grubbe 39 3ff; 40 150ff; 53

Ulf; 55 111 - Mogens 39 17 - Monomanie 39 25 - Navnløs 39 23

- Niels Lyhne 38 87, 165ff (tekstkri-tik); 39 3ff

- Nævner min Tanke dig 39 23 - Om mit Kald 39 13, 15

- (fragment) Syng om Sommernattens Ro 39 17

- Til Agnes 39 23f

- (»Blad«) Ur hjertats djup 39 14f Jacobus de Voragine 61 23ff; 62 130 - Inventio sanctae crucis 61 23ff Jacopone, se Giacopone da Todi Jacques de Vitry 64 43ff Jamblichos fra Chalkis 18 153 Jarlsberg, F. C. Wedel: Qvitos

Røm-ning eller Pizarros Fortvivlelse 36 65f, 68

Jean Paul, se Paul, Jean

Jensen, Christen, se Joannis, Christier-nus

Jensen, Johs. V. 06 17; 27 187f; 34 128ff; 36 138f, 148, 153; 38 156;

39 159; 41 14f, 19, 23, 25, 28ff; 42 lff; 43 72f, 75, 77f; 46/47 69ff; 48 142ff; 49/50 85ff; 52 137ff; 54

143ff, 179ff; 55 87ff, 120ff; 56 121 ff; 59 125f; 60 55f; 62 125ff; 63 55, 57, 60ff, 67ff, 7lff; 65 125 allitteration hos J. 34 134ff; 36

138f; om eddadigtn.s beftydn. f. J.s versproduktion 34 128ff, 143f; far-veord hos J. 46/47 69ff; 52 137ff;

59 125f; 62 125ff; om Grundtvig 48 142ff; Heine-påvirkning 49/50 85ff;

52 142f; udtalelser om Heine 48 147; 49/50 96ff; overnaturlige op-levelser 54 150f; religiøse forudsæt-ninger 54 143ff; sansning hos J. 42 lff; spiritistiske tendenser 54 145ff;

Aakjær-påvirkning 52 139f - Baalfærdssang 55 104f

- Den gotiske Renaissance 48 144, 147; 49/50 97

- Det røde Træ 49/50 85ff (tekstkri-tik, påvirkning)

- De vilde Blomster 55 97ff - digte om faderen 55 88ff - digte om moderen 55 92ff - Dyrlægens Minde 55 91f - Einar Elkær 48 145 - Graven i Sne 56 121ff

- Heinrich Heine in memoriam 49/50 98

- Himmerlandshistorier 48 145 - Kongens Fald 42 lOf - Min Fader 55 88f - M i t Foraar 52 142

- Paa Memphis Station 49/50 87; 54 179ff; 55 120ff

- Sidste Sang 55 lOOff - Skovene 48 144 - Ved Frokosten 52 142

- Ved min Moders Død 55 92f, 96, 107

Jensen, Thit 54 144, 148

Jernskjæg, Mikkel Hansen 08 48f; 09 119f; 37 91f; 63 104ff

-- Amager lands indbyggeres Korte Beskrivelse 37 91f

- Eet Par Linier om de Tvende Tal Et og 0, Nul . . . 08 48f; 09 119 - (Jernskjægs Vers over en Rok..:)

Solen rider / Sommertider / Paa sin Guld bepyntet Hæst 63 104ff (af-trykt 106f)

Jessen, Juliane Marie: Dannemark!

Dannemark! Hellige Lyd 19 86f Joannis, Christicrnus 30 6, jf.

Doro-thea; Comedia, se s. 99

Johnson, Charles: T h e Generous Hus-band: or The Coffee House Politi-cian 46/47 58ff

Jonæsøn, Søren: Jeg arme Synder træ-de maa 61 58

Jordanes 14 lOff, 17; 20 23f, 34; 22 43, 54; 27 67ff; 34 147f, 162; 38 9Iff; 4 6 / 4 7 45; 48 59; 52 131 f; 53

112ff; 54 166f

Juan Manuel: El Libro de los Enxiem-plos del Conde Lucanor et de Patro-nio 64 42, 47ff

Juel, Axel 63 65

Justinus, Marcus Junianus 28 2ff Jæger, Frank 60 72f, 77

Jacopone (Giacopone da Todi) 65 104; st. t. italiensk kunst 60 59ff; 65 104ff; st. t. italiensk litteratur 60 42ff; 65 102ff, 106; fh. t. Manzoni 65 102f, 106; religiøsitet 60 32ff - Dantestemninger 60 42ff (forlæg);

65 103f

- Den hellige Birgitta af Vadstena 60 40, 46

- Den hellige Frans af Assisi 60 38ff - Don hellige Ild 60 46

- Den hellige Katerina af Siena 60 40, 42

- Hilsen til Dante 60 44 - I det Høje 60 4 1 , 62f - Italiensk 60 51

- Mit Livs Legende 60 32

- Pilgrimsbogen 60 38ff, 49 - Rejsebogen 60 32ff - Sommer 62 127 - Vælskland 60 32ff

oversætt.:

- Fiesole 60 49f - Fioretti 60 37, 42

- Pavl Fugl fra Firenze 60 5Iff - Santa Maria degli Angeli 60 49

Kampmann, Henrik 61 64; 63 56 Karlfeldt, E. A. 65 109 Keller, Gottfried 65 55ff

- Das Fahnlein der sieben Aufrechten 65 56ff, 67f

- Der griine Heinrich 65 64ff - Die Leute von Soldwyla 65 63 - Romeo und Julia 65 56ff, 67f - Sieben Legenden 65 64 - Zuricher Novellen 65 56ff

Kellermann, Bernhard 25 34f Kellgren, J. H. 25 101, 113 Khondemir (Chondemir) 16 86 Kidde, Harald 27 188; 43 88ff - Helten 43 88ff (påvirkning) Kierkegaard, Søren 12 46ff; 16 Iff; 27

151; 28 146, 148f, 153f, 157; 38 73ff, 168ff; 63 50

Ahasverusskikkelsen 38 74f; det dæ-moniske 38 74f; »Jordrystelsen« 16

Iff (henvisninger til Papirer ikke anført)

- Begrebet Angest 16 29ff; 38 73ff (tekstkritik)

- Det antikke Tragiskes Reflex i det moderne Tragiske 16 4ff

- Enten-Eller 12 46ff (tekstkritik); 16 4ff

- Forord 16 31f

- Frygt og Bæven 38 168ff

- Skyldig? - Ikke Skyldig? (indskuds-stykkerne) 16 2ff

Kingo, Thomas 20 73f; 22 86; 27 122, 135; 28 169; 32 169f; 33 53f; 34 48, 63; 44 91f, 96; 51 23, 25ff; 52

80 Forfatterregister: Kingo - Kunstmann 60f; 56 llff; 57 149; 59 153f; 61

52f, 56, 58, 62f; 62 134; 63 19, 2 1 ; 64 54ff

- Danmarks og Norges Kirkers forord-nede Psalmebog. Vinterparten 34

48; 44 91f, 96

- Dend Fromme Kong Davids Naa-dige tanker og dom over Simei 64 63ff

- Dend tiid Kong Christian dend Femte lovlig førte 28 169

- I aftis spandt vor GaaB Et blodigt nache tvinde 32 169f

- Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe 22 86

- Sæbygaards Koklage 56 llff - Til Ormen 64 64ff

Kingsley, C. 25 27 Kirk, Hans 57 152 Kjeldsen, Jens 29 129

Kjær, Søren: Nabals Comedia 29 127f;

30 5ff Klabund 62 82f

oversætt. af kinesisk lyrik 62 82f - Das heisse Herz 62 83

- Morgenrot! Klabund! Die Tage dam-mern 62 83

Klopstock, F . G. 27 85f; 36 42; 40 2 1 , 23f, 26, 3 1 ; 61 52f, 55f, 61f; 64 122 Knudsen, Erik 60 73, 78f

- Brændpunkt 60 78

Knudsen, Jakob 27 188; 4 6 / 4 7 131ff;

65 21

- Sognefogedens Mads 4 6 / 4 7 131ff Koch, Simon 61 101

Kok, Laurids: Danmark deiligst Vang og Vænge 11 28ff; 21 92f; 38 137ff;

57 148f

Kolross, Joh. 30 38

Kotzebue, A. F . F. von 17 115ff; 36 68 Holbergpåvirkning 17 11 Sff - Das arabische Pulver 17 120 - Braut und Brautigam in einer

Per-son 17 122

- Don Ranudo 17 120

- Der Gimpel auf der Messe 17 120f

- Der hyperboreeische Esel 17 121 - Das Intermezzo 17 123

- Pachter Feldkttmmel 17 122 - Pagenstreiche 17 123 - Sorgen ohne Not 17 123 - Die Spanier in Peru 36 68 - Der Trunkenbold 17 120f, 124 - Der Vielwisser 17 120f, 124 - Der weibliche Jacobinerklub 17 121f

Krag, Niels: Æredigt til Peder Hege-lund 30 43

Kristensen, K. L. 41 15

Kristensen, T o m 48 71ff; 55 109; 56 119; 60 7 1 ; 62 48ff

farveord hos K. 48 74ff; K.s for-tælleteknik 62 50ff; stilanalyse 48 71ff

- Amsterdam 48 98f

- Den syngende Busk 48 102f - De to Oldinge og det blomstrende

Træ 48 86f - Djunker 48 85f

- Drengen med Æblet 48 77, 81ff - En Kavaler i Spanien (digtene) 48

84ff, 105

- En Morgen i Peking 48 85f

- Fribytterdrømme 48 71ff, 95f, 98, 103ff

- Hans Højhed 48 71f - Hærværk 48 87ff; 62 48ff - Jog gaar i Vinterskove 48 102 - Kirsebær 48 lOOf

- Lirekassen 48 77ff - Li Tai Pé's Død 48 93ff

- Paafuglefjeron 48 84ff, 95f, 103, 105 - Ringen 48 85

- Rio Janeiro 48 85

- Stjærner og Vindruer 48 100 - Verdslige Sange 48 96ff, 105 Kumarajiva 15 lOlff

Kunstmann, B. 34 59

Kastner, Abr. Gotthelf 26 118 Kaalund, H. V. 39 106ff; 63 59, 61f,

64, 66, 68f, 73

- Fabler for Børn 39 106ff - Lærken 63 66, 69

La Beaumelle, Angliviel de 54 44 La Bruyere, Jean de 41 68 La Fontaine, Jean de 32 80ff

Lagerlof, Selma: Gosta Berlings Saga 48 139ff

Lamb, Charles 25 24, 37f

I.andstad, M. B. 24 160f; 33 54; 34 48, 60, 63f, 68f

- Eia, mit Hjerte inderlig jubilerer 34 48, 60, 63f, 68f

Lange, Per 46/47 119f; 48 42f; 53 103; 60 71; 63 72

- I Stefans-Domen 46/47 119f; 48 42f Lange, S. G.: Horatzische Oden 40 26 Larsen, Anker: De Vises Sten 44 18 Larsen, Karl 12 116ff; 14 184ff; 18 49f - Danske Nybyggere 12 116ff (anm.);

14 184ff (anm.)

- De der tog hjemmefra 14 184ff (anm.)

Larsen, Lauritz 53 76

Larsen, Thøger 36 148, 151; 38 97ff;

41 13ff; 52 138; 53 69; 56 122ff;

59 122ff; 62 124; 63 61, 63, 67, 72, 74

allitteration hos L. 41 13ff; besjæ-ling hos L. 38 100, 106f; dyrenavne i L.s lyrik 38 108, lllff; farveord hos L. 38 97ff; livsopfattelse 38 116, 119ff; plantenavne i L.s lyrik 38 103, 105ff

- Maaneskin 59 122ff

- Udvalgte Digte (1938) 38 97ff - Under Lindene paa Engen 62 124;

63 74

- Walther von der Vogelweide 56 122ff

Lassen, Rasmus: Kjære Moder, hvor-for sover du 57 133f

Lauremberg, Johan (Hans) 18 90; 25 36f

Le Jay, Gabriel-Francois: Damocles sive Philosophus regnans 46/47

142f; 54 13f

Lembcke, Edvard, se s. 175 Lenau, Nik.: Anna 61 11 Lenz, J. M. R. 14 23ff

fh. t. Holberg 14 23ff

- Anmerkungen ubers Theater 14 27 - Die Aussteuer 14 26

- Der Englander 14 27

- Die Fremde machen den Philoso-phien 14 26

- Der Hofmeister 14 27f

- Pandaemonium Germanicum 14 25, 27

Leonora Christina 18 166ff; 26 174ff;

27 163f; 61 112ff; 65 10

- Jammersminde 26 174ff (tekstkri-tik); 27 163f; 61 112ff (syntaks); 65 10

oversætt.:

- Lope de Vega: La fuerza lastimosa 18 166ff

Leopardi, Giacomo 60 47ff

Leopold, Carl Gustaf af 25 109ff; 56 40

Lessing, G. E. 14 25f; 17 108, 113f, 119, 133; 24 35; 36 39; 45 64, 84f;

64 40

- Minna von Barnhelm 17 113f - Nathan der Weise 17 108 Lidner, Bengt 25 101, 107, 113ff - Grefvinnan Spastaras d6d 25 114 - Yttersta domen 25 107

Li Po (Li Tai Pe) 62 82 Lithovius, Zacharias 33 61

Liutwin: Vita Adae et Ewae 61 19, 25 Lobedanz, Karl Fr. Theodor: Das

Geschenck der Gnomen 37 107f, 115

Lodde, B. J. 24 69; 63 56

Lope de Vega Carpio, F., se Vega Carpio, F. Lope de

Lund, Jacob Johan: Forsøg i den hel-lige Poesi 61 56

6 Generalregister

82 Forfatterregister: Lundhoff - Moses af Khorni l.undhoff, Andreas 54 44

I.utwin, se Liutwin

Luxdorph, B. W. 25 21; 40 28

Lyschander, Claus Christoffersen 21 27ff; 31 110, 112f; 53 51, 60ff Laetus, Erasmus 43 83, 85f

Lønborg, Jens Christensen 30 36f; 38 149

- Den forlorne Søn 30 36f - Susannae 30 36f Laale, Peder, se s. 125

Macer Floridus 45 132f, 137; 56 77;

59 llf, 14

Machiavelli, Niccolo 56 38

Macpherson, James: Fingal, an ancient epic poem . . . together with several other poems, composed by Ossian 26 46f; 45 56f; 51 71ff; 52 127ff Malchos af Philadelphia 34 149 Manzoni, Alessandro 60 47f; 65 102f,

106

Mapes, Walter (Mappio, Walterio) 05 197ff, 205, 211

Marbod(ius) 17 163ff; 38 164 Marcellus Empiricus 56 61; 59 11 Marinetti, E. F. Tms. 60 56f Marinos, D. 44 137

Marivaux, P. C. de Chamblain de 04 99

Markus Skeggjason: Eiriksdråpa 07 215f, 219

Marlowe, Christopher: Tamburlaine 24 35

Marmier, Xavier 23 71f

Marstrand, Fr. Jørgensen 59 153f Martialis, Marcus Valerius: Liber XI,

Epigram. 40 55 119; 56 105f Mathieu de Paris 37 3lf

Matthison-Hansen, Aage 61 101; 62 82 - Efteraarssang 61 101

oversætt.:

- Lien Hua 62 82 Meissner, A. G. 38 169ff

- Die geopferten Kinder 38 170f

Meredith, George 25 40

Hr. Michael (Nicolai) 54 76f, 105; 61 17ff

- De creatione rerum 54 76; 61 17ff (forlæg)

- De vita hominis 54 76, 105; 61 26 - Expositio pulcherrima super rosario

beate marie virginis 54 76; 61 26ff (forlæg)

- Myn hwg myn acht meth allæ mynæ sindhæ 61 26ff

Michael Syrus 16 68 Michaelis, Sophus 38 154

Milton, John 16 178; 25 24; 29 159;

58 48

- Paradise Lost 58 48

Molbech, Chr. K. F. 61 67ff; 63 61, 64, 68

allusioner 61 76, 81; oversættelses-teknik 61 68ff

- Dante (1852) 61 76ff, 81

- Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie 61 67ff

Molicre, Jean-Baptiste 11 56; 25 29f;

32 164; 41 68f; 46/47 60ff; 54 6ff - komedierne 41 68; 46/47 60ff; 54

6ff

- Le Tartuffe 32 164

Moltke, Adam Gottlob Ditlev 36 35, 38ff

- Gedichte 36 44 - Oden 36 43f

- Reise nach Maynz 36 39, 41f Montaigne, M. E. de: Essais 65 88f Montesquieu, Ch.-L. de Secondat,

ba-ron de 25 36

Morris, William: The Lovers of Gud-run 41 119

Mortensen Tøndebinder, Claus, se Tøn-debinder, Claus Mortensen Moses af Khorni 16 60f, 64, 74

Munch-Petersen, Gustaf 60 67ff; 61 - morgentime 60 74f - Nitten Digte 60 67, 80 - rødt og sort 60 69ff; 61 99 - sjælens sang 60 75 ff - søvnen 60 69ff - ubetvingelig 61 99

Munk, Kaj 44 148ff; 54 154ff - En Idealist 44 148ff; 54 154ff

(for-læg)

- Juleaftensprædiken (1921) 54 155 Munthe, Axel 37 68

Musåus, J. K. A.: Volksmiirchen der Deutschen 06 104f

Muller, Joh. G.: Frau Hedwig und der Zwerg 37 106f

Mullner, A. 29 115

Munchhausen, K. von 45 51, 67ff - Die Gotter Thuiskons 45 67ff Møller, C. I.: Kong Svend, Danmarks

Hævner 36 67f

Møller, Niels 28 lff; 41 14f; 63 59 - Gorm Konge og Thyra hans Kone

- Runernes Magt 28 lff

M.s dødsmaske 40 160; Hoffmann-læsning 58 122ff; (prosa)stil 40 88ff - Den gamle Pedant 58 122f

(påvirk-ning)

- En dansk Students Eventyr 35 84f;

40 88, 93; 44 65ff (påvirkning); 58 121ff (påvirkning)

- Kunstneren mellem Oprørerne 63 28

- Lægdsgaarden i Ølseby-Magle,

Stati-stisk Skildring af 19 97, lOOff (på-virkning); 31 140; 34 187f (påvirk-ning)

- Nu har jeg længe nok i Livet svær-met 44 72ff

- (fragment): Og aldrig brydes skal den skjønne Kjæde 40 93

- (?) Smørialis 40 86ff; 44 73f

- (fragment): Trofaste Ganger! tving din Flyvelyst 40 88ff

Nansen, Peter 38 155

Neocorus: Chronik des Landes Dit-marschen 55 50ff

Nestroy, Joh.: Der bose Geist Lum-pazivagabundus 17 132

Niels (Broder i Sorø) 58 5 Nielsen, Anton 63 60 Nielsen, Henriette 63 61

Nielsen, L. C. 36 148, 151; 38 155; 41 14; 62 122; 63 61

Nielsen, Morten 60 67

Nielsen, Zakarias 39 162; 44 145ff - Den gamle Stenslager 44 145ff - Til Stenslageren 39 162 Nielsen, Aage Krarup 39 83ff Nikolaos fra Damascus 40 78f Nivardus, se Isengrim s. 101 Norton, Th.: Gorboduc 24 34f

Novalis: Spruch (An Adolf Selmnitz) 33 12ff

Nuwairi 41 74f

Nygaard, Frederik 63 62, 66, 72

Olrog, Peder 61 54ff

- Afhandling om Psalmernes Fornø-denhed 61 54ff

- Aandelige Sange 61 56 Olsen, Peder, se Petrus Olai Olufsen, Chr. 61 64 Opitz, Martin 61 55

Ossian, se Macpherson, James

d'Ouville, Antoine le Métel, sieur:

Les contes aux heures perdues 40 158f

6*

84 Forfatterregister: Overskou - Petit Overskou, Thomas 17 107f, 110; 32

164

- Capriciosa 32 164

Ovidius Naso, Publius 14 163f; 45 60ff - 14. Heroide 45 60ff

Oxenstierna, Johan Gabriel 25 101, 104, 109

Palladius, Peder 05 203f; 16 141, 144;

30 9f, 31; 32 9 3 ; 35 12f, 17f; 65 7 - salmehefter 16 141, 144

- visitatsbogen 05 203f; 30 9f, 3 1 ; 35 12f, 17f

Paludan, Jacob 34 13lf; 38 157; 62 103 Byrons betydning for P.-M. 27 164;

'operastilen' hos P.-M. 58 46ff; rim-forhold 34 74ff; P.M.s tekstrett. 4 9 / 50 88n; 58 54; fh. t. Alex. Vinet 10 217, 219; P.-M.s værker og virkelig-heden (biografien) 10 213ff - Adam H o m o 27 164f - Ahasverus 10 217f - Amor og Psyche 58 46f - Dryaden 58 46f - Tithon 53 91ff; 58 46f - Trochæer og Jamber 58 53 - Venus 58 46ff

Papini, Giovanni 60 55ff - Un uomo finito 60 56

Pascoli, Giovanni 60 50ff; 65 104 - L'aquilone 60 51

- Paolo Uccello 60 51ff Paul, Jean 44 65

Pauli, Johs.: Schimpf und Ernst 24 87f; 25 94; 64 33, 46

Paulinus, Johannes 21 2

Paulli, Joachim Richard 40 99f; 46/47 58ff; 54 43f; 60 19ff

- Christ-opbyggelige Tiids-Fordriv 54 43

- Naturen over Optugtelsen 4 6 / 4 7 58, 63ff (forlæg)

Paulus Diaconus 22 45; 26 54f; 58 16f Pausanias 16 52; 54 175f

P-Davieno 24 24; 26 167ff

- Alvorlig sad jeg i min dunkle Vraa 26 167

- Riimbrev til Knud Sjællandsfar i Pa-radiis, eller Gjentnæle mod dennes Angreb paa Andersen 24 24; 26 167ff

Pedersdatter, Else: Eya mit Hierte 34 55ff, 66ff

Pedersen, Arvid 16 144

Pedersen, Christiern 15 164f; 19 112ff;

21 174f; 22 153f; 30 14ff, 40, 86; 132f; Rabelais' danske sprogprøve 38 142ff

- »Danmarks-krøniken« 38 140; 58 8 - (H)olger Danskis Krønicke, Kong

36 185f

- Jærtegnspostillen 35 20, 28; 61 15 (note 22)

- Legebog, En nøttelig 19 112ff; 21 174f; 22 153f; 30 86; 56 75ff; 59 14 - Om at høre Messe 35 15

Pedersen, Niels: N a a r jeg betænker Tid og Stund 34 54

Pedersen, Poul: Kierligheds Endrings og Undrings Speil eller Don Pedro af G r a n a d a 11 56; 52 20ff (frag-mentet aftrykt 22ff)

Pedersen, Sigfred 63 66

Périers, Bonaventure des: Nouvelles réeréations et joyeux devis 32 79f Perinet, Joachim 25 39

Petersen, N i s 60 7 1 ; 62 127ff; 65 109 - Café det røde Hjerte 62 127ff Petersen, Robert Storm 18 65; 62

lOlff

Petit, Fr.: Fødselsdagen 21 139

Petrarca, Francesco 21 128; 60 46;

64 41f

- Chiare, fresche e dolci acque Ove le belle membra 21 128

- De salibus virorum illustrium ae facetiis 64 41f

Petri, Theodoricus: Piae cantiones 05 204f, 208ff; 33 54f

Petrus Comestor 61 18, 20, 22f, 25 Petrus Olai 20 24; 51 34ff, 47 Phaedrus 55 45

Phønixberg, Povel 33 61ff; 54 40ff, 46f; 60 21 f, 25

- Dend Forkeerte Mercurius 54 40ff, 46f; 60 2 1 , 25

Pierre Abélard 16 26

Pierre des Vaux-de-Ceray 51 44 Pindaros 40 28

Platearius, Matth. 45 133 Platon 34 179f

Plautus, Titus Maccius 14 23ff; 29 129f; 31 181; 54 18; 64 118 - Porsa 64 118

Plinius Secundus, Gaius 10 107; 14 106f; 17 45; 21 4; 43 133f, 137, 141 f, 155; 48 49, 53ff, 60, 64ff, 69f; 53 104ff; 54 166; 56 59; 59 11, 33, 36, 44ff, 115

Plinius Caecilius Secundus, Gaius 65 91 Ploug, Carl 07 207ff; 09 126f; 14 98ff,

160; 17 lOOf; 22 142; 27 24; 28 128, 132; 53 10, 26ff; 56 5 1 ; 57 107, 122;

58 69ff, 78; 65 59

- Contubernalerne eller Livets Dialek-tik 58 69f

- Den danske Bonde 14 98 - Henover Tidens Hav 14 102f - Husker Du i Høst, da vi hjemad fra

Marken gik 27 24

- Hvor de hvide Bræer skinne 14 99 - Kjærlighed under Karantæne 09 126f - Liflig fløjte Velsklands Nattergale

14 98

- Længe var Nordens herlige Stamme 14 100

- Opraab 14 100

- Staa fast, Du lille Flok, staa fast 14 103

- Sylvesternat 14 160; 17 lOOf - Unge Gjenbyrds-Liv i Norden 14 98 - Ved D. G. Monrads Afreise 58 69,

71f

- Ved Indvielsen af Studenterfor-eningsbygningen 14 99f

- Vort Land, vort Land, vort Fædre-land 14 98

- Vaarens Budskab flyver over Lande 14 98

- Aarene skride, Ungdomskraften svinder 14 99

Plutarchos 06 7; 16 74n; 26 184 Poggio Bracciolini, Francesco: Liber

Facetiarum 35 179f; 64 37ff Pomponius Mela 43 133f; 44 139; 48

55f, 64, 69

Pontoppidan, Erik E. 05 181; 21 76f;

30 36

- Grammatica Danica 05 181 - Juva Jova. Den Gudfryctige Tobiæ

Gifftefær 30 36

- rimordbog (Vocabularium Danico-rhytmicum) 21 76f

Pontoppidan, Erik L. 14 112f; 29 14ff;

34 48; 35 127f; 37 68; 51 123f; 61 52f, 62; 63 17ff

- Annales ecclesiæ Danicæ 51 123f - Den Danske Atlas 14 112f

- Den nye Psalme-Bog 34 48; 35 127f;

61 52f, 62; 63 17ff

- Det første Forsøg paa Norges na-turlige Historie 37 68

- Theatrum Daniæ 29 14ff

Pontoppidan, Henrik 27 187; 38 149ff;

51 HOff; 54 182f (jf. 55 135); 58 81ff; 62 126; 63 57; 65 55

- Det forjættede Land 58 81ff - Isbjørnen 54 182f

- Muld 58 83f

- Naadsensbrød 51 HOff

Pors, Claus: Leffnitz Compass 25 22, 26ff, 32ff, 38; 26 123; 42 4 1 ; 64 32ff Poulsen, Knud 63 65, 74

86 Forfatterregister: Pram - Roqvam Pram, Christen 21 128; 36 64f; 37 57;

45 49, 53, 58, 70; 61 64

- Fortale til Voltaire: Gengiskan i China 36 64f

- Stærkodder 45 58, 70

Prokopios 05 117ff; 14 lOf; 18 4; 20 34; 27 68; 4 6 / 4 7 46f

Proust, Marcel: A la recherche du temps perdu 62 129

Pseudo-Dioskurides 21 12f

Ptolemaios, Claudius 04 210; 16 73;

17 45; 20 172; 22 4 1 ; 43 129ff; 44 137ff; 46/47 126; 48 48ff; 53 104ff, 109f; 54 165ff; 59 116

Quevedo y Villegas, Francisco Gomez de 25 30

Quintilianus, Marcus Fabius 65 11

Rabelais, F.: Gargantua 38 142ff; 65 91f

Rabener, G. W.: Antons Panssa von Mancha Abhandlung von Spriich-wortern 12 200f

Racine, J.-B. 24 65

Rahbek, K. L. 08 113; 10 52, 62; 20 167; 27 87; 29 112ff, 147; 36 50ff;

38 16, 76; 40 59f; 41 57f; 45 58ff;

52 68; 61 59, 6 3 ; 63 8f; 65 15, 18, 34ff

- Anna Colbjørnsen 36 57ff

- Hans Rostgaard og hans Hustru 36 55, 57ff

- Kong Frederik den Anden i Dit-marsken 36 57ff

- Og nu en Skaal for det elskte Kjøn 38 16

- Om Heroiden og dette Fags Dyrk-ning blandt os 45 61 ff

- O m Skuespilkunsten 65 15

- Peder Skram, Danmarks Vovehals 36 57ff

- Skottekrigen 36 57ff

- Tordenskjold i Marstrand 36 57ff

- Trondhiems Befrielse 36 57ff Raimund, F . : Das Madchen aus der

Feenwelt 17 131f

Ranch, Hieronymus Justesen 06 10; 29 128, 143; 30 12, 24ff; 37 95; 42 70;

45 155f; 4 6 / 4 7 144; 63 59, 62 - Fuglevise 37 95; 42 70

- Karrig Niding 30 12, 28ff; 42 70; 45 155f; 4 6 / 4 7 144

- Kong Salomons Hylding 30 24ff - Samsons Fængsel 30 26ff Rantzau, W. 25 41

Raun, Mikkel Christophersen 18 171f Raupach, E. B. S. 17 125ff

fh. t. Holberg 17 127ff - Denk an Caesar 17 128f - Der Stiefvater 17 127f Recke, Adolph 65 107

Recke, Ernst von der, se s. 179 Reenberg, Tøger 05 21 lf; 40 20 - I et Viinhus jeg skal sige 05 21 lf Rein, Jonas 61 64

Renart, Jean 37 16, 18, 27

Richardt, Chr. 14 101, 103; 17 75; 27 35f, 165f; 38 154; 58 94; 63 60, 62, 64, 66, 68ff

- En Skaal for det blinkende Søernes Baand 14 101

- Skal atter vi til Foraar naae 14 103 - Velkommen Lærkelil 63 66, 69f Richter, Chr. Fr. 51 85f

Richter, Jean Paul, se Paul, Jean Ridderstad, C. F . : Wildheim 57 103 Rifbjerg, Klaus 63 55, 7 1 ; 65 26 Riis, Jørgen 54 43f

- Anti-Spectatoren 54 44 - Den danske Spectator 54 43f

Rist, Johann: Geistlicho Poetische Schriften 35 124; 51 85, 93

Rist, P. Fr. 07 121ff; 18 68, 70; 48 133 Robbe-Grillet, Alain: La jalousie 62

66 (note 10)

Rode, Helge 41 14; 45 44; 56 121;

63 74

Rodriguez de Almella, Diego 51 39f Roqvam, Guttorm, se Stenersen, P. C.

Rosenfeld, Morris 06 16 Rosenhoff, Claudius 53 75f

Rosenkilde, C. N . : Vennernes Fest 36 66

Roskilde, Peder Jensen 30 11 Sf Rossetti, Dante Gabriel 60 43 Rostand, Edmond 25 37

Rothe, Tyge 10 62; 36 49; 45 86f; 61 56

- En Kristens Sange 61 56 Rotrou, Jean do 25 145f Rousseau, Jean-Jaques 36 47 Rowlands, Samuel 40 157f

Runeberg, J. L.: Fanrik Ståls sagner 15 204 (påvirkning)

Runstedt, A. Fr. 33 54; 34 50, 60, 64f, 68f

- Eja, mitt hjarta, hur innerlig Ar Frojden 34 50, 60, 64f, 68f

Ruckert, Fr. 26 124

Ræff Lille, Per 35 81, 85; 54 76ff, 96ff, 101, 107; 61 17f, 27, 29, 32ff;

63 102f

- Crist vndhæ megh then helighanz nadhæ 61 17f, 32ff

- Gudh fadhers makt keller iek oppa 54 96; 61 29, 34ff

- Mith hierthæ brendher heth som boll 61 17f, 36

- Mith hierthæ thett brener saa heth som boll 61 17f, 35; 63 102f

(tekst-konjektur)

Rørdam, Valdemar 38 152; 39 162; 41 14; 53 69; 58 89ff; 63 55, 57ff, 62ff, 72ff

- Af et Barns Verden 59 89ff

Sachs, Hans 12 80ff; 25 31f, 40; 42 41f; 64 38, 46

- Frau Warheyit will niemandt her-bergen 12 81f

- Klag der vertrieben frau Keusch-heit 12 81

- Die undtertriickt frau Warheyit 12 81

- Der Waldbruder mit dem Esel 64 38, 46

Sackville, T h . 24 34

Saint-Aubain, A. N . de, se Bernhard, Carl

Saint-Evremond, C. de: Sir Politick Would-Be 4 6 / 4 7 143

Saint Gille, Chatelaine de 37 36

S A L M E B Ø G E R

& S A L M E S A M L I N G E R - Brorson, Hans Adolph, se s. 64 - Cassuben, Christian: Salmebog

(1656) 34 47; Salmebog (1661) 34 48, 55

- Dend forordnede ny Kirke-Salme-bog (1699) 34 48, 63; 61 52f, 62f - Dietz, Ludwig: Nogle nye Psalmer

oc Loffsange 16 140

- Een gantske nyttelig . . . Håndbog (1539) 16 140ff

- Een håndbog . . . (1535) 16 140ff - Ewald, Enevold: Salmebog 63 17,

19ff

- Evangelisk-Christelig Psalmebog 27 122, 135; 34 48; 38 2; 61 45ff - Fenger, P. A.: Tillæg til

Evangelisk-Christelig Psalmebog (1857) 38 3, lOf, 17

- Finsk Salmebog (1700-01) 33 50, 52f; 34 50, 60, 64

- N y finsk Salmebog 33 50ff

- Ny finsk Salmebog, tillægshefte (1923) 33 54

- Freylinghausen, J. A.: Geistreiches Gesangbuch 35 124, 132; 51 85ff;

63 6; Neues Geistreiches Gesang-buch 35 124, 132; 51 85ff; 63 6 - Gestrupsamlingen 63 20ff

- Grundtvig, N . F. S., se s. 70 - Den grønlandske Salmebog 34 48n,

68

- Den »Guldbergske« Salmebog (1778) 61 52ff

88 Forfatterregister: Salmebøger — Salzmann Salmebøger & -samlinger

- Heilmann, J. E.: Aandelige Sange 61 56

- Hemming Henriksson: »En lille Sal-mebog på finsk« 33 50ff

- Hengellisia lauluja ja virsia (1900) 33 54

- Ingemann, B. S., se s. 76f

- Kingo, Ths.: Danmarks og Norges Kirkers forordnede Psalmebog. Vin-terparten (1689) 34 48; 44 91f, 96;

se ogs. s. 80

- Landstad, M. B.: Kirkesalmebog (1869) 33 54; 34 48, 60, 63; Salme-bog (1926) 34 48

- Lund, Johan Jacob: Forsøg i den hellige Poesi 61 56

- Malmøsalmebøgerne 16 139ff; 33 51 - Manuale, Eller Een Ny Handbok

(1673) 34 49, 58

- Mercatus, Paul: Geistreiches Ge-sangbuch (1719) 34 59

- Moltke, Joachim: En ny Dansk Psalmebog (1654) 34 47, 55f

- Mortensen Tøndebinder, Claus, se Tøndebinder, Claus Mortensen - Nynorsk Salmebog for kyrkja og

heim og møte (1925) 34 48

- Olrog, Peder: Aandelige Sange (1774) 61 56

- Pontoppidan, Erik: Den Nye Psal-me-Bog 34 48; 35 127f; 61 52f, 62;

63 17ff

- Ravn, Hans Hansen: Den ny aande-lige oc fuldstendigere Vandkilde (1645)34 47

- Rist, Joh.: Geistliche Poetische Schriften 35 124; 51 85, 93

- Roskilde Konventssalmebog 27 136;

34 48; 61 48

- Rothe, Tyge: En Kristens Sange 61 56

- Runstedt, A. Fr.: Nya Psalmer 33 54; 34 50, 60, 64f

- Rørdam, Peter: Lyngbytillæg (1856)

- Rørdam, Peter: Lyngbytillæg (1856)

In document DANSKE STUDIER (Sider 74-96)