• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
50
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at

PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

(2)
(3)

Bogtrykker

Johan Rudolf Thiele’s

samtlige Efterkommere.

Ved

S. O tto Brenner

Personalhistorisk Instituts Forlag

København 1939

(4)

Johan Rudolf Thiele’s

samtlige Efterkommere.

Ved

S. O tto Brenner

Personalhistorisk Instituts Forlag

København 1939

(5)

D enne Stamtavle er udarbejdet paa Foranledning af Forsikrings- direktør V aldem ar Thiele, som paa forskellig M aade har bistaaet mig, og hvorfor jeg herved siger T ak. O gsaa Slægtens andre M edlem m er takker jeg for de O plysninger, de beredvilligt har stillet til min Raa- dighed, hvorved det turd e være lykkedes mig at udsende Stamtavlen aldeles korrekt. — Evtl. Fejl eller Berigtigelser bedes m eddelt mig.

D e tre H ovedstadskom m uner: K øbenhavn, Frederiksberg og G e n - tofte er — hvor jeg ikke skønnede andet praktisk — alene betegnet ved: K bhvn.

Bagved de enkelte Personer er i en firkantet Klamme givet Op*

lysning om V edkom m endes nuvæ rende O pholdssted, f. Eks. [K bhvn.].

D esværre findes intet sikkert Billede af Stamfaderen, B ogtrykker Johan R u d o lf Thiele, idet et saadant ellers vilde være m edgivet Bogen.

Endelig vedføjes et Register og en O versigtstavle over de mere frem trædende, m andlige Slægtninge af N avnet Thiele.

K øbenhavn, K ultorvet 4, Jan u ar 1939.

S. Otto Brenner.

(6)

f. = født.

fhv. = forhenværende.

Kbhvn. = København., s. A. = samme Aar.

ssts. = sammesteds, g. = gift.

Frdbg. = Frederiksberg.

1°, 2° = 1. Gang. 2. Gang.

(7)

J o h a n R u d o l f T h i e l e , B o g try k k e r i K bhvn., fø d t i W e stfalen 30. Ja n . 1736, død K bhvn. 30. J a n 1815; gift 1. Gang ssts. 16. O ktbr.

1771 m ed R eb ek k a B uch, fø d t 1735, død K bhvn. 17. M arts 1774 [h u n gift 1. G ang 1757 m ed B o g try k k e r T h o m a s L a rse n B orup, død 1770] ; gift 2.

Gang K bhvn. 15. N ovbr. 1775 m ed A nna L o u ise B udde, fø d t F a lk e n b e rg , fø d t 1737, d ø d K bhvn. 29. Ju li 1785; g ift 3. Gang ssts. 28. O k tb r. 1785 m ed A nna K oed de H e m m er, fø d t L y n g b y p a a D ju rs la n d 8. O k tb r. 1758, død K bhvn. 11. J u li 1812, D a tte r a f P ro v st, Mag. H an s de H e m m er og 2.

H u stru K irstin e M arie B ang. B ø rn ;

A N D E T S L Æ G T L E D

Bogtrykker Johan Rudolf Thieles Børn

a f 1. Æ g te sk a b m e d R e b e k k a B uch:

1. T h o m a s R u d o l p h T h i e l e , K am m erassesso r, fhv. F o rv a lte r fo r S orø A k a d em i’s s ø n d re G o d sd istrik t, C and. ju r., S p ro g læ re r i K bhvn., fø d t ssts. 27. O k tb r. 1773, død ssts. 20. J u n i 1841; gift H aar- lev 27. D ecbr. 1806 m ed E llen S ophie S trø y er, fø d t 1779, død F rd b g . Slot 4. J a n . 1863. B ørn; 3. S læ gtled I.

af 3. Æ g te sk a b m e d A n n a K oed de H e m m e r:

2. H a n s H e n r i k T h i e l e , B o g try k k e r i K bhvn., fø d t ssts. 22. Ju li 1787, død ssts. 12. A pril 1839; g ift ssts. 4. M aj 1821 m ed A nne M arie A ndersen, fø d t H ø ste rk ø b 31. Aug. 1785, død K bhvn. 3. N ovbr. 1860, D a tte r a f L a n d m a n d Niels A n d e rsen og H u s tru E llen J ø rg e n sd a tte r.

B ø rn ; 3. S læ gtled II.

3. A n d r e a s T h i e l e , S ty rm a n d , fø d t K bhvn. 4. S ep tb r. 1789, død O stin d ien 1815. U gift.

FØRSTE SLÆGTLED

(8)

4. F r e d e r i k V i l h e l m T h i e l e , E ta ts ra a d , K o n to rc h e f i F i­

n a n sm in iste rie t, fø d t K bhvn. 22. J u n i 1791, d ø d ssts. 12. Aug. 1877;

gift ssts. 15. M aj 1833 m ed A nine M arie M angor, fø d t K bhvn. 29.

Ja n . 1803, død ssts. 13. M arts 1858, D a tte r a f G ro sse re r V a le n tin N i­

colai M angor og H u s tru A nne M arie B ang. Søn: 3. S læ gtled III.

5. F r e d e r i k A n t o n T h i e l e , In s tru m e n tm a g e r i K bhvn., fø d t ssts. 20. Ju li 1793, død ssts. 29. J u li 1859; gift R oskilde 16. O k tb r.

1831 m ed Ane J o h a n n e M arie Jac o b se n , fø d t K bhvn. 14. S ep tb r. 1810, død ssts. 13. O k tb r. 1891, D a tte r a f B ræ n d e v in sb ræ n d e r i K bhvn., sen e re B a g e rm e ste r i R oskilde J o h a n Ja c o b se n og H u s tru A nne E lisa b e th T h a n in g . B ø rn : 3. S læ gtled IV.

6. J u s t M a t h i a s T h i e l e , E ta ts ra a d , P ro fe sso r, F o rfa tte r , D ire k ­ tø r f o r d en kgl. K o b b e rstik sa m lin g , R. a f Dbg., D bm d. p. p., født K bhvn. 13. D ecbr. 1795, død ssts. 9. N ovbr. 1874; gift 1. Gang ssts. 18.

M arts 1829 m ed S ophie H o lten , fø d t ssts. 4. J a n . 1806, død ssts. 15.

A pril 1835, D a tte r a f D ire k tø r f o r Ø re su n d s T o ld k a m m e r, G ehejm e- k o n fe re n s ra a d N icolai A b ra h am von H o lten til K ra b b esh o lm og H u ­ stru J o h a n n e C a th a rin e K irstin e M angor; gift 2. Gang K bhvn. 17.

F eb r. 1838 m ed H a n n e A agesen, fø d t ssts. 3. D ecbr. 1819, d ø d ssts.

26. S ep tb r. 1892, D a tte r a f N a tio n a lb a n k d ire k tø r, K o n fe re n sra a d N i­

colai A agesen og H u stru J u lia A ugusta D rew sen. B ø rn : 3. S læ gtled V.

7. J o h a n C h r i s t o p h e r T h i e l e , In s tru m e n tm a g e r i K bhvn., fø d t ssts. 17. S eptbr. 1798, død ssts. 25. S eptbr. 1854. Ugift.

T R E D JE S L Æ G T L E D

I .

Kammerassessor Thomas Rudolph Thieles Børn med Ellen Sophie Strøyer.

(S. 5).

1. J o h a n P e t e r E v a l d T h i e l e , G o d sfo rv alter p a a D allu n d , E xam . ju r., fø d t H a arlev 15. F e b r. 1807, død D a llu n d 16. N ovbr. 1861;

gift Stege 11. M arts 1842 m ed H a n n e M agdalene Scheel, fø d t p a a Is ­ lan d 30. S eptbr. 1811, død F rd b g . 21. M arts 1870, D a tte r a f K lasse­

lo tte riin sp e k tø r, M ajor H a n s J a c o b S cheel og H u s tru A nna R eb ek k a E lisa b e th S an d b erg . B ø rn : 4. S læ gtled I.

2. C h a r l o t t e A m a l i e T h i e l e , fø d t K bhvn. 27. J u li 1809, død ssts. 7. Ja n . 1881, begr. L y n g b y ; gift m ed C o n rad M eyer, Ø konom

(9)

3. SLÆGTLED 7 hos E n k e d ro n n in g C aro lin e A m alie p a a S o rg en fri Slot, fø d t K bhvn.

1816, død S o rg en fri 23. M arts 1871. B ø rn : 4. S læ gtled II.

3. O t t o J o a c h i m T h i e l e , In stru m e n tm a g e rs v e n d , fø d t K bhvn.

18. A pril 1811, død ssts. 18. A p ril 1836. U gift.

4. C a r l E m i l i u s T h i e l e , fhv. H a n d e ls g a rtn e r, fø d t K bhvn. 12.

M arts 1813, død V o rd in g b o rg 18. F eb r. 1883; gift K bhvn. 24. N ovbr.

1843 m ed J o h a n n e A belone S ø n d e rg a a rd , fø d t ssts. 4. Aug. 1815, død ssts. 9. Ju li 1890, D a tte r a f Silke- og K læ d ek ræ m m er, sen e re R o dem e­

ste r M orten N ielsen S ø n d e rg a a rd og H u stru Ane M arg reth e G ylden­

dal. B ø rn : 4. S læ gtled III.

5. A s t a S o p h i e T h i e l e , fø d t S orø 4. F e b r. 1815, død K bhvn. 27.

Ja n . 1903; gift ssts. 12. S ep tb r. 1848 m ed C h ristia n F re d e rik Scheel, K a m m erassesso r, K o n serv ato r, fø d t Isla n d 1. M arts 1810, død F re d e ­ rik sb e rg Slot 2. M arts 1870, Søn a f K la sse lo tte riin sp e k tø r, M ajor H a n s Ja c o b Scheel og H u s tru A n n a R eb ek k a E lisa b e th S andberg.

B ø rn : 4. S læ gtled IV.

II.

Bogtrykker Hans Henrik Thieles Børn med Anne Marie Andersen.

(S. 5).

1. A n n e J o h a n n e A n d r e a T h i e l e , fø d t K bhvn. 6. A pril 1822, d ø d ssts. 8. M arts 1842. U gift.

2. J o h a n R u d o l f J u s t F e l i x T h i e l e , B o g try k k e r i K bhvn., fø d t ssts. 5. O k tb r. 1823, død ssts. 30. Aug. 1876; gift ssts. 13. F eb r.

1853 m ed H a n n e Ja c o b in e Scheel, fø d t ssts. 17. M arts 1821, død ssts. 7.

M aj 1896, D a tte r a f K la s se lo tte riin sp e k tø r, M ajor H an s Ja c o b Scheel og H u s tru A nna R eb ek k a E lisa b e th S and b erg . B ø rn : 4. S læ gtled V.

3. A n d r e a s J e p p e S c h m i d t T h i e l e , B o g try k k e r i K bhvn., R. a f Dbg., fø d t K bhvn. 18. Aug. 1825, død ssts. 5. J u n i 1907. Ugift.

4. A n e M a r i e F r e d e r i k k e V i l h e l m i n e T h i e l e , fø d t K bhvn. 24. J u n i 1827, død ssts. 26. J a n . 1858. Ugift.

III.

Etatsraad Frederik Vilhelm Thieles Søn med Anine Marie Mangor.

(S. 6).

J o h a n R u d o l p h T h i e l e , fhv. In s p e k tø r ved d en kgl. K o b b e r­

stik sa m lin g , C and. ju r., R. a f Dbg., fø d t K bhvn. 10. J a n . 1838, d ø d ssts.

(10)

25. O k tb r. 1914; gift ssts. 12. N ovbr. 1870 m ed E lisa W ilh e lm in e M athilde F o rsb e rg , fø d t M aribo 14. N ovbr. 1842, død K bhvn. 23. O k tb r. 1912, D a t­

te r a f fhv. T o ld k a ss e re r, K a m m e ra sse sso r Jø rg e n F re d e rik F o rs b e rg og H u stru In g e r C a th rin e E lisa b e th K a u ffm a n n .

IV.

Instrumentmager Frederik Anton Thieles Børn med Ane Johanne Marie Jacobsen.

(S. 6).

1. J o h a n C h r i s t i a n T h i e l e , In s tru m e n tm a g e r i K bhvn., fø d t ssts. 16. Aug. 1832, død ssts. 12. M arts 1871; gift ssts. 8. N ovbr. 1862 m ed E m m a M uus, fø d t p a a S ø ru p 22. D ecbr. 1839, d ø d K bhvn. 21.

F eb r. 1913, D a tte r a f E je r a f S ø ru p H o v e d g aard T h o r M uus og H u ­ stru H e n rie tte V a le n tin e S ø n d eru p . B ø rn : 4. S læ gtled VI.

2. A n n a S o f i e T h i e l e , fø d t K bhvn. 10. F eb r. 1834, død F rd b g . 19. A pril 1880; gift K bhvn. 23. J u n i 1857 m ed O svald W a ld e m a r B ru u n , D ire k tø r fo r F o rs tæ d e rn e s S porveje, K bhvn., fø d t ssts. 4.

S eptbr. 1830, død ssts. 23. J u n i 1884, Søn a f V ognm and, O b e rs tlø jt­

n a n t J o h a n n e s S everin B ru u n og H u stru H e n d rin e M arg reth e B ro n d t.

B ø rn : 4. S læ gtled VII.

3. I d a E m i l i e T h i e l e , fø d t K bhvn. 1. O k tb r. 1835, d ø d ssts. 2.

F eb r. 1836.

4. H a n n e A u g u s t a T h i e l e , fø d t K bhvn. 25. J a n . 1837, død ssts.

23. M aj 1841.

5. H a n s A n t o n T h i e l e , L a n d s k a b s m a le r, fø d t K bhvn. 29. M arts 1838, død K a lu n d b o rg H e ste h av e 3. O k tb r. 1902; g ift K bhvn.

8. Ju li 1880 m ed E m ilie C h ristin e Je sp e rse n , fø d t K bhvn. 15. D ecbr.

1843, død K a lu n d b o rg H e ste h av e 15. J u n i 1904, D a tte r a f F a b r ik a n t P e te r C h ristia n Je sp e rs e n og H u s tru L ouise S u san n e H e rsk in d . 6. O t t o V i l h e l m T h i e l e , fø d t K bhvn. 13. M aj 1839, d ø d ssts.

17. A p ril 1840.

7. F r e d e r i k A n d r e a s T h i e l e , H e rred sfo g ed og -sk riv e r i B jerge og A asum H e rred e r, R. a f Dbg., D bm d., født K bhvn. 4. Ju li 1840, død O dense 30. J a n . 1912; g ift N ø rre-L y n d else 4. J u li 1877 m ed B erth a E m ilie L an g k ild e, fø d t p a a B ra m s tru p 9. J u n i 1854, død O dense 24. M aj 1935, D a tte r a f G odsejer, E ta ts ra a d Niels H elbach L a n g k ild e og H u stru F re d e rik k e L an g k ild e. B ørn: 4. S læ gtled V III.

(11)

3. SLÆGTLED 9 8. A s t a E m i l i e T h i e l c, l'ødt K bhvn. 26. Aug. 1841, død H orsen s 15. D ecbr. 1897; gift K bhvn. 21. N ovbr. 1864 m ed Ove C arl M uus, E ta ts ra a d , fhv. H e rre d sfo g e d i H a ttin g H e rre d , R. a f Dbg., D bm d., fø d t p a a S ø ru p 2. Aug. 1833, død H o rse n s 19. M arts 1911, Søn a f E je r a f S ø ru p H o v e d g a a rd T h o r M uus og H u s tru H e n rie tte V alen tin e S ø n ­ d eru p . B ø rn : 4. S læ gtled IX.

9. B e t t y C a m i l l a T h i e l e, fø d t K bhvn. 27. F eb r. 1844, død ssts.

24. N ovbr. 1875. Ugift.

10. J o h a n n e C a r o l i n e T h i e l e, fø d t K bhvn. 17. A pril 1845, død ssts. 3. F e b r. 1923. Ugift.

11. F r e d e r i k V i l h e l m T h i e l e, B ygm ester og L a n d m a n d i W y n b e rg , S yd-A frika, fø d t K bhvn. 26. Aug. 1847, død W y n b e rg 2.

M aj 1924; g ift A a rh u s 31. J u li 1878 m ed K a re n C h risten sen , fø d t T a m d ru p 6. M arts 1852, D a tte r a f H u sm a n d C h risten C h riste n se n og H u stru Ane N ielsd atter. [W y n b erg , S y d -A frika]. B ø rn : 4. S læ gtled X.

12. I d a M a r i e T h i e l e, fø d t K bhvn. 25. Ja n . 1849, død ssts. 10.

A pril 1935; gift ssts. 8. O k tb r. 1874 m ed J o a c h im G odske A rth u r Sally, E ta ts ra a d , O v e rre tssa g fø re r, R. a f Dbg., D bm d., fø d t K bhvn.

19. J a n . 1845, død ssts. 3. J u n i 1925, Søn a f H o fin sp e k tø r, J u s tits ra a d Niels H e n n in g V ilhelm C h ristia n Sally og H u stru C lara T h eo d o ra H a n sin e G jessing. B ø rn : 4. S læ gtled XI.

13. A u g u s t J u l i u s T h i e 1 e, F o rp a g te r p a a F y re n d a l, fø d t K bhvn.

20. Ju li 1851, død F y re n d a l 22. M aj 1901; gift Vallø 7. J u n i 1879 m ed In g e b o rg M arie F in se n , fø d t G ieseg aard 13. S eptbr. 1854, død K bhvn.

25. J u n i 1938, D a tte r a f S tiftsfo rv a lte r, E ta ts ra a d O lu f T h o m a s E m il F in se n og H u stru C aroline M ath ild e G rønvold. B ørn: 4. S læ gtled XII.

V.

Etatsraad, Professor Just Mathias Thieles Børn [S. 6).

nf 1. Æ y te s k a b m e d Sophie Holten:

1. I d a H o l t e n T h i e l e, fø d t K bhvn. 22. Aug. 1830, død ssts. 26.

F eb r. 1863; gift ssts. 31. O k tb r. 1850 m ed O tto A lex a n d er K lem m e W ilde, K o m m an d ø r, R. a f Dbg., fø d t N yborg 5. Aug. 1815, død K bhvn. 11. Ja n . 1896, [han gift 2. G ang 1866 m ed M arie D o ro th e a S to rck , fø d t 1835, død 1880], Søn af S tra n d - og T o ld in sp e k tø r, K o m ­ m a n d ø rk a p ta jn T ew is W ild e og H u s tru C a th a rin a M a rg a re th a M at-

(12)

thiessen . B ø rn : 4. Slæ gtled X III.

2. A n n a J o h a n n e H o l t e n T h i e l e , fø d t K bhvn. 17. M aj 1832, død ssts. 12. O k tb r. 1892; g ift ssts. 5. O k tb r. 1855 m ed C h risto ffe r J o h a n F re d e rik L ø nborg, O b erst, K a m m e rh e rre , K. a f Dbg., D bm d.

p. p., fø d t K bhvn. 14. A pril 1822, død ssts. 1. O k tb r. 1882, Søn a f O b erst F re d e rik L ø n b o rg og H u s tru C h ristin e H elene K rü g er. B ø rn : 4. S læ gtled XIV.

n f 2. Æ g teska b m e d H anne Aagesen:

3. T h o r v a l d N i c o l a i T h i e l e , P ro fe sso r ved U n iv ersitete t, Dr.

phil., D ire k tø r fo r O b se rv a to rie t i K bhvn., fø d t ssts. 24. D ecbr. 1838, død ssts. 26. S ep tb r. 1910; g ift ssts. 29. M arts 1867 m ed M arie M ar­

tin e T ro lle, fø d t F re d e rik s g a v e 28. O k tb r. 1841, død K bhvn. 21. J u n i 1889, D a tte r a f G odsejer, J u s tits r a a d L a rs T ro lle og H u s tru N icoline M arg reth e M øller. B ø rn : 4. S læ gtled XV.

4. J u l i u s A u g u s t T h i e l e , K rim in a lre tsa sse sso r, R. a f Dbg., D bm d., fø d t K bhvn. 7. Aug. 1840, død ssts. 23. M aj 1893. Ugift.

5. J u s t T h i e l e , fhv. H e rre d sfo g e d i S u n d s og G udm e H e rre d e r, R.

a f Dbg., D bm d., fø d t K bhvn. 16. Ju li 1843, død R oskilde 14. A pril 1916; g ift K bhvn. 22. D ecbr. 1876 m ed M alvina F re d e rik k e R a ffe n ­ berg, fø d t ssts. 7. N ovbr. 1848, d ø d S v en d b o rg 11. J u n i 1913, D a tte r a f K o m m a n d ø r M ads E m il R a ffe n b e rg og H u s tru A nny S ch ierb eck . B ø rn : 4. S læ gtled XVI.

6. A u g u s t a S o p h i e T h i e l e , fø d t K bhvn. 7. Ju li 1851, d ø d ssts.

29. M arts 1928; g ift ssts. 10. O k tb r. 1874 m ed P e te r E ra s m u s M üller, K a m m e rh e rre , H o fjæ g erm e ste r, O v e rin s p e k tø r fo r S orø A k ad em i’s Skove, fhv. O v e rfø rste r, F o rfa tte r , Dr. phil., SK. a f Dbg., D bm d. p. p., fø d t K bhvn. 25. O k tb r. 1840, d ø d ssts. 5. O k tb r. 1926, Søn a f E tats- ra a d , P ro fe sso r, Dr. phil. C arl L udvig M üller og H u stru E leo n o re F re d e rik k e V ilh elm in e G eorgine L evetzau. B ø rn : 4. S læ gtled XVII.

F J E R D E S L Æ G T L E D

I .

Godsforvalter Johan Peter Evald Thieles Børn med Hanne Magdalene Scheel.

(S. 6).

1. V i l h e l m i n e S o p h i e E l i s a b e t h T h i e l e , fø d t p aa Sø- h o lt 10. M arts 1844, død F rd b g . 16. D ecbr. 1922. Ugift.

(13)

4. SLÆGTLED 11 2. H a n s H e n r i k T h i e l e , P la n ta g e b e s ty re r p aa F iji Ø erne, født

p aa S ø h o lt 8. M aj 1845, død Suva 1917; g ift B uenos A ires 1871 m ed E d ith M ary C ooke, fø d t Ir la n d 24. Aug. 1855, død L o n d o n 29. A pril 1936. B ø rn ; 5. Slæ gtled I.

3. J u s t S o p h u s A n t o n T h i e l e , B o g try k k e r i K bhvn., fø d t paa S øholt 28. N ovbr. 1846, død K bhvn. 24. O k tb r. 1923; g ift L u n d 28.

Ja n . 1881 m ed G ustafva M ag d alen a (M alin) E k lu n d , fø d t Igelosa i S k aan e 31. J u li 1853, død K bhvn. 8. M aj 1917, D a tte r a f P ro v s t P e h r E k lu n d og H u stru B o th ild a E lisa b e th S jo stro m . B ø rn : 5. S læ gtled II.

4. H e n r i k J a c o b J o h a n T h i e l e , fø d t p a a S øholt 24. A pril 1850, u d v a n d re d e i E o ra a re t 1892 til A m erika, fo rsv a n d t o m k rin g 1897; v a r gift m ed F ra n c is c a P alm o sis de S ia h re a f P o rta Alegre.

II.

Økonom Conrad Meyers Børn med Charlotte Amalie Thiele.

(S. 6).

1. J o h a n W i l h e l m M e y e r , F u ld m æ g tig i K bhvn., fø d t ssts. 11.

J u n i 1839, død ssts. 6. A pril 1927; gift 1880 m ed M artin e Cecilie D a m g a ard , fø d t K bhvn. 15. O k tb r. 1855, død ssts. 3. J u n i 1899. B ørn:

5. S læ gtled III.

2. C h r i s t i a n C a r l M e y e r , fø d t S o rg e n fri 18. D ecbr. 1842, død K bhvn. 1895. U gift.

3. A n t o n H e n d r i k M e y e r , fhv. G a rtn e r p aa S o rg en fri, sen ere R e sta u ra tø r, fø d t S o rg en fri 1. D ecbr. 1845, død S to lp e g a a rd i Van- gede 27. A pril 1909; gift T a a rb æ k K apel 14. N ovbr. 1869 m ed E m m a C aro lin e M øller, fø d t K bhvn. 21. Aug. 1846, død F rd b g . 6. D ecbr.

1902. B ø rn : 5. Slæ gtled IV.

4. A n n e M a r i e S o p h i e M e y e r , fø d t S o rg e n fri 16. M aj 1850, død ssts. 6. Ja n . 1869. U gift.

III.

Fhv. Handelsgartner Carl Emilius Thieles Børn med Johanne Abeione Søndergaard.

(S. 7).

1. A n n a B o l e t t e S o p h i e T h i e l e , fø d t Stege 5. F e b r. 1845, død F rd b g . 15. S eptbr. 1919; g ift ssts. 26. J u n i 1874 m ed F re d e rik T h o rv a ld E ngel, fhv. F u ld m æ g tig u n d e r K bhvns. M ag istrat, fø d t

(14)

F rd b g . 4. S eptbr. 1841, død ssts. 20. M arts 1922, Søn a f S la g te rm e ste r A dam W ilh elm E ngel og H u s tru M ette B olette F re d e rik s e n . B ørn:

5. S læ gtled V.

2. F r e d e r i k A n t h o n S ø n d e r g a a r d T h i e l e , fhv. M ølle­

ejer, sen e re F ru g tf a r m e r i F re sn o , Cal., U. S. A., fø d t Stege 19. M arts 1849, død F re sn o 3. M arts 1931, g ift O m ah a, N ebr., 23. J u li 1882 m ed W ilh e lm in e L a u rin e M arie R ehné, fø d t L yn g b y 10. M arts 1864, D a tte r a f F a rv e r L u d v ig R ehné og H u s tru C a th rin e D o rth e a M arie T v erskov. [F resn o , Cal., U. S. A.]. B ø rn : 5. S læ gtled VI.

IV.

Kammerasscssor Christian Frederik Seheels Børn med Asta Sophie Thiele.

¡S. 7).

1. H a n s E l i s T h i e l e S c h e e l , fø d t K bhvn. 10. O k tb r. 1849, u d v a n d re d e o m k rin g 1870 til C hicago. S kæ bne u k e n d t.

2. S c h a c k S o p h u s R u d o l f S c h e e l , G a lv a n o p la stik e r, fø d t K bhvn. 25. J u n i 1851, d ø d D ia n a lu n d 10. M aj 1923. Ugift.

3. J o h a n E v a l d C h r i s t i a n S c h e e l , K o n serv ato r, født K bhvn. 21. Ju li 1854, død ssts. 10. J u n i 1938; gift H olbæ k 3. N ovbr.

1883 m ed C aro lin e M arg reth e T ry d e , fø d t ssts. 5. Ju li 1855, død K bhvn. 13. O k tb r. 1929, D a tte r a f K a m m e rra a d F re d e rik Adam T ry d e og H u stru D o ro th e a P e te rse n . B ø rn : 5. S læ gtled VII.

V.

Bogtrykker Johan Rudolf Just Felix Thielcs Børn med Hanne Jacobine Scheel.

(S. 7).

1. A n e C a t h r i n e E l i s a b e t h T h i e l e , fø d t K bhvn. 13. Ju li 1857, død ssts. 4. O k tb r. 1919; gift ssts. 25. A pril 1886 m ed Georg N icolaj A chen, K u n stm aler, fø d t F re d e rik s s u n d 23. J u li 1860, død F rd b g . 6. J a n . 1912, Søn a f A p o tek e r E g g ert C h risto p h e r A chen og H u stru J o h a n n e G eorgine V ilh elm in e Cecilie T ry d e. A d o p tiv b arn : 5.

Slæ gtled V III.

2. M a r i e M a g d a l e n e T h i e l e , fø d t K bhvn. 24. A pril 1859, død S lem dal ved Oslo 4. Ja n . 1918; gift F rd b g . 11. S eptbr. 1896 m ed A n­

d re a s S ch n eid er, K u n stm a le r, K e ram ik er, fø d t p a a Nes J e rn v æ rk 29.

Ju li 1861, d ø d S lem dal 4. J a n . 1931, Søn a f D istrik tslæ g e A n d reas

(15)

4 SLÆGTLED 13 S c h n e id e r og H u stru M arie L o u ise Jø rg in e S p arre. Søn: 5. S læ gt­

led IX.

3. J o h a n n e V i l h e l m i n e T h i e l e , fø d t K bhvn. 11. S eptbr.

1861, d ø d ssts. 22. S ep tb r. 1869.

4. T h e a H e n r i e t t e T h i e l e , fø d t ssts. 11. S ep tb r. 1861, død L yn g b y 1. J u n i 1931; gift F rd b g . 8. N ovbr. 1884 m ed S øren W edege, B o g try k k e r i K bhvn., R. a f Dbg., fø d t ssts. 3. D ecbr. 1857, død L yngby 27. F e b r. 1933, Søn a f O b e rst S o p h u s J u liu s W edege og 2.

H u stru A nna E m m a D itlevine S ten sler. B ø rn : 5. S læ gtled X.

VI.

Instrumentmager Johan Christian Thieles Børn med Emma Muus.

(S. 8).

1. F a n n y E l i s a b e t h T h i e l e , fø d t K bhvn. 6. Aug. 1863, død ssts. 1. J a n . 1930; gift ssts. 2. J u n i 1891 m ed J e a n C h arles V ald e­

m a r K ra y en b iih l, In g e n iø r, C and. poly t., F a b r ik a n t i K bhvn., fø d t T a a rb æ k 22. J u n i 1861, død K bhvn. 29. M aj 1931, S øn a f P ræ s t ved fra n s k -re fo rm . K irk e i K bhvn. E m a n u e l R o d o lp h e K ra y en b iih l og H u stru E liz a b e th A n to in ette de Velay. B ø rn : 5. S læ gtled XI.

2. F r e d e r i k A x e l T h i e l e , fhv. F a b rik a n t, kgl. H o f-In s tru m e n t­

m ager, fø d t K bhvn. 25. F eb r. 1866; gift 1. Gang ssts. 27. D ecbr. 1892 m ed A n n a B ayer, fø d t ssts. 12. O k tb r. 1871, Æ g te s k a b e t o p lø st, D a t­

te r af In g e n iø r A lfred G eorg F re d e rik B ay er og H u s tru P e tre a J u s ta B u e m a n n ; gift 2. Gang K bhvn. 20. F eb r. 1915 m ed H elga H elene Fog, fø d t H o rse n s 17. O k tb r. 1873, D a tte r a f K ø b m an d Jø rg e n Lem - vigh F og og H u s tru K ristin e C lausine B arfoed. [K bhvn.]. B ø rn : 5.

S læ gtled XII.

3. J o h a n n e T h i e l e , fø d t K bhvn. 22. N ovbr. 1870; g ift ssts. 30.

M aj 1895 m ed J o h n E d w a rd L em m ich K nox, fhv. D om m er, K. af Dbg., D bm d., fø d t H e lsin g ø r 9. S ep tb r. 1867, Søn a f By- og H e rre d s ­ s k riv e r J o h n K nox og H u s tru A nna L em m ich . [K bhvn.]. B ø rn : 5.

S læ gtled X III.

VIL

Direktør Osvald Waldemar Bruuns Børn med Anna Sofie Thiele.

(S. 8).

1. M a r i e H e n d r i n e N i k o l i n e B r u u n , fø d t K bhvn. 27. J u n i 1858. [K bhvn.].

(16)

2. J o h a n n e s A n t o n C a m i l l o B r u u n , fø d t K bhvn. 15. D ecbr.

1859, d ø d ssts. 6. M arts 1866.

3. J o h a n n e U l r i k k e B r u u n , fø d t ssts 23. M aj 1861, død ssts.

14. F e b r. 1862.

4. J o h a n A l f r e d H e r m a n B r u u n , fø d t ssts. 5. D ecbr. 1862, død ssts. 28. M arts 1863.

5. C h r i s t i a n F r e d e r i k M a r i u s B r u u n , fø d t ssts. 28. Ja n . 1864, d ø d ssts. 31. Ja n . 1865.

6. I d a J o h a n n e C a m i l l a B r u u n , fø d t ssts. 3. J a n . 1866.

[K bhvn.].

7. O t t o A u g u s t B r u u n , In g e n iø r, fø d t K bhvn. 18. M arts 1868;

gift ssts. 22. J u n i 1894 m ed A n n a R eb ek k a E lisa b e th Scheel, fø d t ssts. 10. J u n i 1867, D a tte r a f A ssistent i F in a n s m in is te rie t J o h a n Ja c o b F re d e rik S cheel og H u s tru M arie K ristin e N ielsen. [K bhvn.].

B ø rn : 5. S læ gtled XIV.

8. V i g o T a g e B r u u n , T ø m re r, fø d t K bhvn. 5. A pril 1870.

[K bhvn.].

9. E l l e n E l i s a b e t h B r u u n , fø d t K bhvn. 5. N ovbr. 1871, død ssts. 6. F e b r. 1936. U gift.

10. A s t a M a r g r e t h e B r u u n , fø d t K bhvn. 7. S eptbr. 1874. [Kol- b e r g ].

V III.

Herredsfoged Frederik Andreas Thieles Børn med Bertha Emilie Langkilde.

(S. 8).

1. F r e d e r i k A n t o n T h i e l e , S tiftsk a sse re r, fø d t K bhvn. 24. Maj 1878; gift S v endborg 27. A pril 1907 m ed L u cy B rooke, fø d t K bhvn. 6. M arts 1886, D a tte r a f In g e n iø r H e n ry J a m e s B ro o k e og H u ­ s tru J o se fin e A ndersen. [O dense]. B ø rn : 5. S læ gtled XV.

2. J o h a n C h r i s t i a n T h i e l e , P o litia ss is te n t i K bhvn., C and.

ju r., fø d t K bhvn. 2. N ovbr. 1879, død O dense 28. J u li 1914; gift K bhvn. 7. N ovbr. 1907 m ed A nna L a u ra H øyer, fø d t ssts. 18. S eptbr.

1880, D a tte r a f T e le g ra fb e sty re r C arl C h ristia n V a ld e m a r H ø y e r og H u s tru C aro lin e A lvilda O livia M adsen. [K bhvn.]. D a tte r: 5. S læ gt­

led XVI.

3. N i e l s L a n g k i l d e T h i e l e , In g e n iø r, C and. p olyt., fø d t K bhvn. 10. J u n i 1882; g ift F re d e n s b o rg S lo tsk irk e 29. O k tb r. 1918

(17)

4. SLÆGTLED 15 m ed A sgerda K a rn a B jerrin g , fø d t K bhvn. 27. N ovbr. 1893, D a tte r a f S lo tsfo rv a lte r, O b e rs tlø jtn a n t G e rh a rd L udvig B je rrin g og H u s tru K aren A sgerda S ta d feld t. [M edan, S u m a tra ], B ø rn : 5. S læ gtled XVII.

4. B e t t y F r e d e r i k k e T h i e l e , fø d t S k a n d e rb o rg 6. M arts 1885.

[O d en se].

5. A n n a J o h a n n e M a r i e T h i e l e , S k o le b e sty re rin d e , fø d t S k a n d e rb o rg 17. F e b r. 1887. [O dense],

6. J u s t A n d r e a s T h i e l e , K o m m a n d ø rk a p ta jn , R. a f Dbg., MfDR. p. p., fø d t S k a n d e rb o rg 30. M arts 1889; g ift K bhvn. 14. A pril 1923 m ed M ette M arie B enzon, fø d t ssts. 23. O k tb r. 1902, D a tte r af F o rfa tte re n , F a b rik e je r, A p o tek e r C arl O tto V a ld e m a r B enzon og 2.

H u stru E llen L u c in d e B ram sen . [K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XVIII.

IX.

Etatsraad Ove Carl Muus’ Børn med Asta Emilie Thiele.

(S. 9).

1. A g n e s B e t t y E m i l i e M u u s , fø d t F rd b g . 9. F e b r. 1866, død ssts. 18. Aug. 1921. U gift.

2. H o l g e r J o h a n n e s M u u s , K o p ist (A ssistent) i H of- og S ta d s ­ re tte n i K bhvn., fø d t F rd b g . 9. Ju li 1867, d ø d K bhvn. 28. F e b r. 1900;

gift H o rse n s 7. S ep tb r. 1893 m ed L o u ise M arie P a a sc h , fø d t ssts. 27.

M aj 1872, D a tte r a f D ire k tø r W ilh e lm H e in ric h P a a sc h og H u s tru P o u lin e S øren sen . [K bhvn.]. Søn: 5. S læ gtled XIX.

3. S v e n d M u u s , O v e rre tssa g fø re r i K bhvn., fø d t ssts. 6. A pril 1870, død ssts. 1. S ep tb r. 1931. Ugift.

4. I n g e r M u u s , fø d t K bhvn. 17. N ovbr. 1872, d ø d ssts. 25. Aug.

1894; gift m e d E m il K nud Levy, O v e rre tssa g fø re r, B a n k ie r i K bhvn., fø d t ssts. 9. A pril 1870, død ssts. 29. J a n . 1934, S øn a f N a tio n a lb a n k ­ d ire k tø r, K o n fe re n s ra a d M oritz Levy og H u stru E m ilie F re d e rik k e W ag n er.

X.

Bygmester Frederik Vilhelm Thieles Børn med Karen Christensen.

(S. 9).

1. J u l i a A u g u s t a T h i e l e , fø d t A a rh u s 18. J u n i 1875; g ift C lare- m o n t 16. A p ril 1900 m ed A sm us H in ric h se n , L a n d m a n d , fø d t F re d e ­ ric ia 16. M arts 1873, Søn a f T ræ sk o m a g e r M ath ias H in ric h s e n og

(18)

A nne D o ro th e a D ied erich sen . [O ttery, S y d -A frika], B ø rn : 5. Slæ gt­

led XX.

2. V i g g o T h i e l e , A u to m o b ilm e k a n ik e r, fø d t R a n d e rs 14. Aug.

1876. [P re to ria , T ra n sv a a l, S yd-A frika].

3. O t t o T h i e l e , T ø m re r, fø d t W y n b e rg 22. M aj 1879. [O ttery ], 4. A n t o n T h i e l e , L a n d m a n d , fø d t W y n b e rg 25. J a n . 1884.

[O ttery],

5. A r t h u r J o h a n n e s T h i e l e , L a n d m a n d , fø d t O tte ry 2. F eb r.

1889. [O ttery ].

6. C a r l W i l h e l m T h i e l e , L a n d m a n d , fø d t O tte ry 14. J a n . 1891.

[O tte ry ].

XI.

Etatsraad Joachim Godske Arthur Sallys Børn med Ida Marie Thiele.

(S. 9).

1. H e n n i n g G u n n a r S a l l y , O v e rre tssa g fø re r, D ire k tø r i K bhvn., fø d t ssts. 16. Ju li 1875, død H ellebæ k 25. J u li 1929; gift K bhvn.

17. D ecbr. 1909 m ed Z elm a S ophie M arg reth e B oeck, fø d t ssts. 4.

J u n i 1886, [h u n gift 2. G ang 1930 m ed D ire k tø r, C and. p olit. J ø r ­ gen P e te r B ech, fø d t 1880], D a tte r a f O b erst, K a m m e rh e rre B ianco B oeck og H u stru C h a rlo tte A ugusta B ru u n . [K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ g t­

led XXL

2. B e t t y M a r i e S a l l y , fø d t K bhvn. 14. M arts 1878; gift ssts. 31.

Ja n . 1902 m ed B a ro n E in a r M ariu s G y ld en k ro n e, K o m m an d ø r, D i­

re k tø r fo r S ø a rtille rie t, K a m m e rh e rre , K. a f Dbg., D hm d. p. p„ fø d t p a a U ru p 20. S eptbr. 1874, Søn a f R itm e ste r B aro n O scar E m il G yl­

d e n k ro n e til U ru p og H u s tru M arie C h ristin e J o s e p h in e M ørck.

[K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XXII.

3. C l a r a J o h a n n e S a l l y , fø d t K bhvn. 4. N ovbr. 1882; gift ssts.

7. M aj 1910 m ed Carl Segelcke, R itm ester, K a m m erju n k er, R. af Dbg. p. p., født S e jlstru p g a a rd 7. F eb r. 1878, død K bhvn. 13. J a n .

1935, Søn a f G o dsejer S everin V incents S egelcke og H u s tru E lisab eth H a n se n . [R ungsted Kyst]. D a tte r: 5. S læ gtled X X III.

X II.

Forpagter August Julius Thieles Børn med Ingeborg Marie Finsen.

(S. 9).

1. C a r l G u s t a v T h i e l e , D om m er, kgl. n o rsk V icekonsul, R. af Dbg., fø d t F y re n d a l 14. A pril 1880; gift K bhvn. 5. J u li 1909 m ed E d ith

(19)

4. SLÆGTLED 17 E lisa b e th E ssk ild se n , fø d t R ingsted 26. N ovbr. 1884, D a tte r a f fhv.

S ta tio n s fo rs ta n d e r O sc a r L udvig E ssk ild se n og H u s tru D a g m a r N iel­

sine C h a rlo tte Jen se n . [St. T h o m as, V irgin Islan d s. U. S. A.].

2. F r e d e r i k A n t o n T h i e l e , In g e n iø r, fø d t F y re n d a l 28. S eptbr.

1881, død St. T h o m a s 24. J u li 1934; gift 1. Gang K bhvn. 23. S eptbr.

1909 m ed M agdalene J o h a n n e A n d ersen , fø d t R ø n n e 24. A pril 1887, Æ g te sk a b e t o p h æ v et [hun g ift 2. G ang 1915 m ed B illed h u g g e r S vend R ath sack , fø d t 1885], D a tte r a f S a g fø re r A nders P e te r A n d ersen og H u stru C lara J u lia n e M arie S onne; g ift 2. Gang K bhvn. 14. J u li 1923 m ed M arie R ø rd am , fø d t ssts. 29. M arts 1893, D a tte r a f P ro fe sso r, Dr. phil. K ristia n R ø rd am og H u s tru A strid R ørd am . [K bhvn.].

B ørn: 5. S læ gtled XXIV.

3. I n g e b o r g C a r o l i n e J o h a n n e T h i e l e , fø d t F y re n d a l 8. N ovbr. 1884. [K bhvn.].

X III.

Kommandør Otto Alexander Klemme Wildes Børn med Ida Holten Thiele.

(S. 9).

1. J o h a n S o f u s J u s t A l e x a n d e r W i 1 d e, fhv. A m tsfo rv a l­

ter, K u n stm a le r, R. a f Dbg., fø d t L in d e g a a rd i H o rn s H rd . 4. O k tb r.

1855, død K bhvn. 27. M aj 1929; g ift ssts. 3. Ju li 1883 m ed J o ­ h a n n e O lga A lb ertin e K øbke, fø d t R a n d e rs 18. J u li 1860, A do p tiv ­ d a tte r a f fhv. H e rred sfo g ed , E ta ts ra a d A ugust C arl C h ristia n K øb­

ke og D a tte r a f M alerm e ster J ø rg e n H a n se n J ø rg e n se n og H u s tru E lin e E m ilie Jø rg e n se n . [K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XXV.

2. I d a S o f i e M a r g r e t h e W i l d e , fø d t K bhvn. 8. M arts 1857, død ssts. 30. N ovbr. 1904; g ift R osk ild e 16. Ju li 1880 m ed Niels P e d e r G iersing, fhv. G ro sse rer i K bhvn., fø d t Køge 10. F e b r. 1852, d ø d K bhvn. 26. M aj 1921, Søn a f fhv. S tiftslæ ge Ove M alling G ier­

sing og H u s tru A nna M alling. B ø rn : 5. S læ gtled XXVI.

3. J o h a n n e I d a W i l d e , fø d t K bhvn. 8. M arts 1859, d ø d R os­

kild e 7. J u n i 1914; g ift ssts. 16. J u li 1880 m ed H a n s P e te r A ndreas S ch ram , B a n k d ire k tø r, K ø b m an d i R oskilde, fø d t ssts. 24. J u li 1852, død ssts. 11. D ecbr. 1921, Søn a f B a n k d ire k tø r, K ø b m an d , V icekon- sul P e te r A ngell S ch ra m og H u s tru Ane D o rth e a N ielsen. B ø rn : 5.

Slæ gtled XXVII.

4. J u s t M a t h i a s W i l d e , P o stm e ste r i K bhvn., fø d t ssts. 30.

(20)

N ovbr. 1860, d ø d ssts. 28. D ecbr. 1924; gift K a ttru p 28. M aj 1895 m ed M ary F re d e rik k e N ø rg a a rd , fø d t N ew castle o. T. 11. N ovbr.

1871, D a tte r a f F a b r ik a n t Je n s C h ristia n N ø rg a a rd og H u s tru C lara M ath ild e K aem pffe. [K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled X X V III.

XIV.

Oberst, Kammerherre Christoffer Johan Frederik Lønborgs Søn med Anna Johanne Holten Thiele, og deres Adoptivdatter.

(S. 10).

1. F r e d e r i k L ø n b o r g , fø d t L in d e g a a rd 6. O k tb r. 1856, død R en d sb o rg 24. J u n i 1858.

2. S o p h i e ( S o p h y ) K a u f f m a n n L ø n b o r g , fø d t F re d e rik s ­ v æ rk 19. Aug. 1854, d ø d K bhvn. 4. S ep tb r. 1938. Ugift.

XV.

Professor, Dr. phil. Thorvald Nicolai Thieles Børn med Marie Martine Trolle.

(S. 10).

1. M a r g r e t h e T h i e l e , C and. rrtag., fø d t K bhvn. 14. A pril 1868, d ø d ssts. 18. Ja n . 1928. U gift.

2. J o h a n n e s T h i e l e , D ire k tø r i A rb e jd sg iv e rn es U ly k k e sfo rs ik ­ rin g , fø d t K bhvn. 12. N ovbr. 1869; gift H o lsteb ro 16. M aj 1895 m ed B aro n e sse A nna E lisa b e th D o ro th e a W e d ell-W ed ellsb o rg , fø d t G jors- lev S lot 20. J u n i 1862, D a tte r a f R itm ester, B a ro n H a n s R u d o lp h W e d ell-W e d ellsb o rg og H u s tru K a rin e L ucie E lisa b e th S cavenius.

[K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XXIX.

3. J u s t M a t h i a s T h i e l e , fø d t K bhvn. 22. Aug. 1871, død ssts.

14. J a n . 1872.

4. L a u r a T h i e l e , fø d t K bhvn. 26. M aj 1873, d ø d ssts. 21. M arts 1925; g ift ssts. 23. Ju li 1902 m ed C h ristia n S o p h u s Ju el, P ro fe sso r, Dr. p hil., R. a f Dbg., D bm d., fø d t R a n d e rs 25. J a n . 1855, d ø d K bhvn.

24. Ja n . 1935, Søn a f A u d itø r A n d reas P e te r T h e o d o r J u e l og H u s tru A ugusta Jiirg e n se n . B ø rn : 5. S læ gtled XXX.

5. H e n n i n g T h i e l e , fø d t K bhvn. 3. M arts 1875, død S ø llerø d 12.

J u n i s. A.

6. H o l g e r T h i e l e , Mag. scient., A stronom , fø d t K bhvn. 25. S eptbr.

1878; gift B am b erg 7. Ju li 1906 m ed F ra n c e s E u g en ie P rie r de S aone,

(21)

4. SLÆGTLED 19 fø d t E a s tb o u rn e , E n g lan d , 4. N ovbr. 1878, D a tte r a f R e n tie r A dolphe A lex a n d re G u illau m e P rie r de S aone og H u s tru Sofie L o u ise von S ch w artz. [B erkeley, Cal. U. S. A.].

XVI.

Fhv. Herredsfoged Just Thieles Børn med Mal vina Frederikke Raffenberg.

(S. 10).

1. J u s t E m i l T h i e l e , O v e rre tss a g fø re r i A arh u s, fø d t K bhvn. 23.

N ovbr. 1877, død A a rh u s 1. F e b r. 1924; g ift Næs, F æ rø e rn e , 16.

N ovbr. 1914 m ed T h o ra J o h a n n e E lisa b e th R asm u ssen , fø d t K bhvn.

20. O k tb r. 1891, D a tte r a f K a re tm a g e r F re d e rik R asm u ssen og H u s tru L a u ra H a n sin e L erch e. [A arhus], B ø rn : 5. S læ gtled XXXI.

2. I d a T h i e 1 e, fø d t K bhvn. 23. Aug. 1879; g ift S v endborg 12. D ecbr.

1900 m ed C arl C h ristia n L eopold G eth er B udde, In g e n iø r, C and.

polyt., fø d t Køge 19. M aj 1871, Søn a f F u ld m æ g tig , C and. ju r. R o b ert B udde og H u stru V ita G ether. [K bhvn], B ø rn : 5. S læ gtled XXXII.

3. A n n y T h i e l e , fø d t N yborg 14. M aj 1881. [Sorø].

4. H a n n e T h i e l e , fø d t N yborg 23. O k tb r. 1882; g ift S v endborg 14.

A pril 1908 m ed Niels M unk P lu m , In g e n iø r, C and. polyt., fø d t Assens 23. M aj 1882, Søn a f K ø b m an d N iels M unk P lu m og H u s tru Agnes N icoline C h ristia n e Skovby. [H araid sg av e, B agsvæ rd]. B ørn: 5. Slæ gt­

led X X X III.

5. M a 1 v i n a T h i e l e , fø d t N yb o rg 23. O k tb r. 1882; g ift S v endborg 5. A pril 1910 m ed K ay M unk P lu m , K ø b m an d i A ssens, R. a f Dbg., fø d t A ssens 3. O k tb r. 1878, d ø d ssts. 22. A pril 1936, S øn a f K ø b m an d Niels M unk P lu m og H u s tru A gnes N icoline C h ristia n e S kovby.

[K bhvn.]. D a tte r: 5. S læ gtled XXXIV.

6. A u g u s t a M a r g r e t h e T h i e l e , fø d t N yborg 21. F e b r. 1885;

gift S v en d b o rg 19. A pril 1907 m ed Niels M unk P lu m , P ro fe sso r, Dr.

theol., R. a f Dbg., fø d t K bhvn. 19. F e b r. 1880, Søn a f G ro sse rer S ophus M unk P lu m og H u s tru A ntonie C h ristin e E lisa b e th M arie C h ris tia n ­ sen. [K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XXXV.

7. J u l i e M a r i e T h i e l e , fø d t S kive 24. Ju li 1889, d ø d ssts. 22.

J u n i 1890.

8. A n n a S o p h i e T h i e l e , fø d t Skive 21. M aj 1891; g ift R oskilde 5. S ep tb r. 1931 m ed C laus O lu f P e d e rse n , A m tsfo rv a lte r, fø d t B ram - d ru p ved H a d erslev 31. Jr.n. 1880, S øn af G a a rd e je r Je n s P e d e r P e ­

(22)

d ersen og H u s tru A nne M arg reth e Skau. [R oskilde], D a tte r: 5. S læ gt­

led XXXVI.

XVII.

Kammerherre, Overførster, Dr. phil. Peter Erasmus Müllers Børn med Augusta Sophie Thiele.

(S. 10).

1. P e t e r E r a s m u s M ü l l e r , fhv. K o n to rc h e f u n d e r K bhvns. M a­

g istra t, C and. ju r., fø d t K bhvn. 21. M aj 1877; g ift ssts. 15. J u n i 1906 m ed E lle n Mygge, fø d t ssts. 16. J a n . 1884, D a tte r a f D r. m ed. J o h a n ­ nes L a u r its M ygge og H u s tru J u lie C aro lin e M athilde G oldschm idt.

[K bhvn.]. B ø rn : 5. S læ gtled XXXVII.

2. J u s t A a g e M ü l l e r , F u ld m æ g tig i F in a n s m in is te rie t, C and. ju r., fø d t H e lsin g ø r 3. Aug. 1879. [K bhvn.].

F E M T E S L Æ G T L E D

I .

Plantagebestyrer Hans Henrik Thieles Børn med Edith Mary Cooke.

(S. 11).

1. M a d e l a i n e M a r i e E l i s a b e t h T h i e l e , fø d t 15. Novbr.

1872; g ift m ed L eslie Jo h n s to n , P o ste m b e d sm a n d . [A uckland, N. Z.].

3 S ø n n e r (B ruce, Niel og Alan, d e r alle e r M ilitæ rflyvere).

2. E l v i r a G r a c e T h i e l e , fø d t S o u th a m p to n 15. J a n . 1876; gift K bhvn. 23. M arts 1894 m ed C h ristia n T h e o d o r W ilh e lm Jac o b y , G ro sserer, R. a f Dbg., D bm d., fø d t H a m b u rg 21. S ep tb r. 1860, Søn af G ro sse rer M artin L u d v ig Ja c o b y og H u s tru W ilh e lm in e M arie Levy.

[K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled I.

3. I n g e b o r g B e a t r i c e A s t a T h i e l e , fø d t 16. N ovbr. 1877;

g ift 24. O k tb r. 1903 m ed J a m e s C aldw ell, M ineingeniør, fø d t 4. M arts 1875, S øn a f G ro sse rer D avid C aldw ell og H u stru J a n e L ion. [S u r­

b ito n , S u rre y , E n g la n d ]. B ø rn : 6. S læ gtled II.

4. J a c k J o h n A x e l D e b r i s e y T h i e l e , fhv. O fficer, H oved­

b o g h o ld e r, fø d t 28. M arts 1883. [V era C ruz, M exico].

II.

Bogtrykker Just Sophus Anton Thieles Børn med Gustafva Magdalena (Malin) Eklund.

(S. 11).

1. J o h a n V a l d e m a r T h i e l e , adm . D ire k tø r i N o rd isk G jenfor-

(23)

5. SLÆGTLED 21 sik rin g s-S elsk ab , R. a f Dbg., fø d t K bhvn. 6. D ecbr. 1881; gift 1. Gang ssts. 8. A pril 1903 m ed A nna Ø rsted, fø d t ssts. 29. Ju li 1881, d ø d ssts.

22. O k tb r. 1918, D a tte r a f G ro sse rer L a u rits J a c o b Ø rste d og H u stru K a th rin e V ilh elm in e S ø ren sen ; gift 2. Gang P a ris 25. M arts 1920 m ed R igm or B u n d g a a rd H a n se n , fø d t G am m elby i L æ b o rg Sogn 3. Aug.

1890, D a tte r a f B ru g sfo re n in g s b e sty re r N iels Jø rg e n H a n se n og H u ­ s tru Ane N ielsen B u n d g a a rd . [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled III.

2. E i n a r C h r i s t i a n H e n r i k T h i e l e , In k a s s a to r, fø d t K bhvn.

20. A pril 1885; g ift ssts. 1. M arts 1918 m ed H edevig J o h a n n e K ristin e Jen se n , fø d t ssts. 22. Ju li 1891, D a tte r a f B ro læ g g er C h ristia n Jen se n og H u stru A nna A n dersen. [K bhvn.]. Søn: 6. S læ gtled IV.

3. I d a M a t h i l d a M a g d a l e n e T h i e l e , fø d t K bhvn. 28. D ecbr.

1890, død ssts. 20. Aug. 1891.

4. A g n e s M a t h i l d a M a g d a l e n e T h i e l e , K laverpæ dagog, fø d t K bhvn. 28. N ovbr. 1892. [K bhvn.].

III.

Fuldmægtig Johan Wilhelm Meyers Børn med Martine Cecilie Damgaard.

(S. 11).

1. A r t h u r C o n r a d M e y e r , S k riv e r, fø d t K bhvn. 18. J u li 1881, død ssts. 6. J u n i 1915. Ugift.

2. E m m y J o h a n n e M a r t i n e M e y e r , fø d t K bhvn. 29. Maj 1883; g ift ssts. 14. A pril 1908 m ed E w a ld Axel P eterse n , G rosserer, fø d t Slagelse 17. A pril 1886. [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled V.

3. J o h a n ( J o h n ) W i l h e l m M e y e r , fø d t K bhvn. 11. S eptbr.

1886. [K bhvn.].

IV.

Restauratør Anton Hendrik Meyers Børn med Emma Caroline Møller.

(S. 11).

1. S o p h i e A m a l i e M e y e r , fø d t L y n g b y 21. D ecbr. 1869; gift ssts. 1. M aj 1907 m ed A rth u r R aleigh A llcroft, D ire k tø r, fø d t E n g ­ la n d 29. J a n . 1872, Søn af D ire k tø r J o h n D erby A llcroft og H u stru M ary Jew el. [C row b o ro u g h , E n g la n d ],

2. A n n a J o h a n n e M e y e r , fø d t L yn g b y 10. M arts 1872; gift m ed P a u l R azga, fhv. In g e n iø r ved S to re N o rd isk e T e le g rafse lsk a b , fø d t H e lsin g ø r 30. Ja n . 1874, Søn a f K ø b m an d , K onsul P a u l Ju liu s R azga og H u stru H ild eg ard T h o ra A ugusta L u n d w a ll. [K bhvn.].

B ørn: 6. S læ gtled VI.

(24)

3. A l v i l d a M e y e r , fø d t L y n g b y 24. M arts 1874; g ift K bhvn. 13.

N ovbr. 1898 m ed M ariu s V orm , fhv. V æ rk fø rer, fø d t ssts. 19. A pril 1875, S øn a f Ø lta p p e r O le V orm og H u s tru Ane C h risten sen . [K bhvn.]. Søn: 6. S læ gtled VII.

4. A s t a M a r i e M e y e r , fø d t L y n g b y 20. M aj 1878; gift 1. Gang K bhvn. 8. M aj 1896 m ed K ristia n E m il E m a n u e l F lo r, F o rla g sb o g ­ h a n d le r i K bhvn., fø d t S orø 6. F e b r. 1865, d ø d K bhvn. 11. F eb r.

1913, Søn a f P r o k u r a to r C h ristia n E m il F lo r og H u s tru K a re n So­

p h ie Q v o rtru p ; g ift 2. Gang V ejby 10. J u n i 1913 m ed E in a r N edahl, S a n g læ re r i K bhvn., fø d t ssts. 28. M arts 1884, d ø d ssts. 3. F eb r. 1921, Søn a f J u v e le re r V ilhelm H a rtv ig M øller og H u s tru F lo ra A m anda O livia N edahl. [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled VIII.

5. D i n a E m i l i e L a r s i n e M e y e r , fø d t L yn g b y 6. J a n . 1881, gift K bhvn. 17. N ovbr. 1912 (Æ g tesk a b et ophæ vet) m ed P e te r J a n ­ n ik e V ilhelm Jen se n , fhv. V æ rk fø re r, fø d t K a lu n d b o rg 23. J a n . 1883, Søn a f S k o m a g e rm e ste r S ø ren Je n se n og H u s tru Sofie S ørensen.

[K bhvn.].

6. C a r l C h r i s t i a n M e y e r , fø d t K bhvn. 24. M aj 1884, død ssts.

4. Ja n . 1892.

V.

Fhv. Fuldmægtig Frederik Thorvald Engels Børn med Anna Bolette Sophie Thiele.

(S. 11).

1. S i g u r d V a l d e m a r E n g e l , A ssistent, fø d t K bhvn. 30. M arts 1875, død ssts. 10. M aj 1905. U gift.

2. K n u d G u s t a v E n g e l , fø d t ssts. 5. A pril 1878, død ssts. 4.

Ju li 1880.

3. P o u l T h o r k i l d E n g e l , M a sk in fa b rik a n t, fø d t K bhvn. 28.

M arts 1883; gift K bhvn. 28. M aj 1918 m ed Id a A ssarin a L ju n g b erg , fø d t L yby i S k a a n e 2. J u n i 1883, d ø d F rd b g . 4. N ovbr. 1931, D a tte r a f S m e d em ester Sven Isa k sso n L ju n g b e rg og H u s tru E m m a M ath ild a S jø strø m . [K bhvn.].

VI.

Frugtfarmer Frederik Anthon Søndergaard Thieles Børn med Wilhelmine Laurine Marie Behné.

(S. 12).

1. E d n a T h i e l e , fø d t B eatric e, N ebr., U. S. A. 7. M arts 1884.

(25)

‘2. C a r l W i l h e l m T h i e 1 e, F o rre tn in g s m a n d , fø d t B eatric e 13.

A pril 1886. [F resn o , Cal., U. S. A.].

3. P a u l J o h a n n e s T h i e 1 e, H ø jsk o le læ re r, fø d t B eatric e 7.

S eptbr. 1888. [F re sn o , Cal., U. S. A.].

4. N e l l y T h i e 1 e, fø d t B eatric e 28. Ja n . 1893.

5. L o u i s W i l h e l m T h i e 1 e, S k olepedel, fø d t B eatric e 18. O k tb r.

1897. [V en tu ra, Cal., U. S. A.].

VII.

Konservator Johan Evald Christian Scheels Børn med Caroline Margrethe Tryde.

(S. 12).

1. M a x C h r i s t i a n F r e d e r i k S c h e e l , Læge, fø d t N æ stved 2. J u n i 1885; g ift F rd b g . 24. J a n . 1914 m ed W in n ie S chultz, fø d t K bhvn. 17. Ju li 1888, D a tte r a f G ro sse rer H a n s B onde S ch u ltz og H u stru L o u ise P la to u . [O dense]. B ø rn : 6. S læ gtled IX.

2. H o l g e r A n t o n V i l h e l m S c h e e l , K o n to rc h ef, fhv. B a n k ­ b e sty re r, fø d t N æ stved 13. A pril 1887; g ift F rd b g . 21. M aj 1937 m ed E lla M arie S ophie R asm u ssen , fø d t K bhvn. 22. A p ril 1891 (hun gift 1. G ang 1920 m ed H a n d elsm a n d V a ld em ar B regenhøj, fø d t 1888, død 1923; 2. G ang 1930 m ed G ro sse re r K ay E m il B ast, fø d t 1891, død 1930), D a tte r a f M u rer H a n s P e te r R asm u ssen og H u s tru E llen K a th rin e A n dersen. [K bhvn.].

3. H e n n i n g K n u d J ø r g e n S c h e e l , K o n serv ato r, K u n stm aler, fø d t H o lb æ k 31. Aug. 1889; g ift F rd b g . 21. D ecbr. 1920 m ed Else A m alie O lesen, fø d t K bhvn. 8. J u n i 1896, D a tte r a f fhv. K øbm and A n dreas O lesen og H u s tru E llen J o s e p h in e H an sen . [K bhvn.]. Søn:

6. S læ gtled X.

V III.

Kunstmaler Georg Nicolaj Achens og Ane Cathrine Elisabeth Thieles Adoptivdatter.

(S. 12).

J o h a n n e G r a c e A c h e n , født K bhvn. 19. Novbr. 1889; gift K bhvn. 16. A pril 1912 m ed P au l B uhi, O v e rre tssa g fø re r, fø d t R a n ­ d ers 1. N ovbr. 1881, Søn a f O v e rre tss a g fø re r A dolf T h o rv a ld B uhi og H u ­ s tru C h arlo tte E rh a rd i. [R an d ers].

IX.

(S. 12).

Kunstmaler Andreas Schneiders Søn med Marie Magdalene Thicie.

A n d r e a s T h i e l e S c h n e i d e r , K e ra m ik e r, fø d t V estre A ker

5. SLÆGTLED 23

(26)

4. J a n . 1897; gift G am le A ker 28. O k th r. 1926 in ed E llen M arie R ingnes, født Oslo 26. N ovbr. 1906, død S lem dal 16. D ecbr. 1934, D a tte r a f B rygge­

r id ire k tø r K nud R ingnes og H u stru M arie M agdalene Ø rum . [Slem dal, Oslo], B ø rn : 6. S læ gtled XI.

X.

Bogtrykker Soren Wedeges Børn med Thea Henriette Thiele.

(S. 13).

1. H a n s A n d r e a s T h i e l e W e d e g e , fhv. B o g try k k e r, fø d t K bhvn. 23. D ecbr. 1885; gift 1. Gang E spergæ rde 16. D ecbr. 1911 m ed E b b a Rye, fø d t K bhvn. 27. Aug. 1882, død ssts. 24. A pril 1920, D a tte r a f O b erst W illia m Rye og H u stru H a n sin e J e n n y O rte n se Viggersa W issing; gift 2. Gang K bhvn. 16. M aj 1920 m ed G ertru d B ru n , fø d t ssts. 12. Maj 1894, D a tte r a f O p e ra sa n g e r F re d e rik C arl C h ristia n B ru n og H u stru kgl. K a m m e rsa n g e rin d e J o h a n n e M arie E m ilie B ru n , fø d t P riem e. [S an d b jerg , H ø rsh o lm ], B ø rn : 6. S læ g t­

led XII.

2. P o v l T h i e l e W e d e g e , T eg n e r, fø d t K bhvn. 3. M arts 1887.

[K b h v n .].

3. I n g e r M a r i e (B i b b y) W e d e g e , fø d t K bhvn. 20. F e b r. 1895;

gift H um leb æ k 14. O k tb r. 1916 m ed Kai S to c k fleth , S algschef, født R a n d e rs 21. M aj 1883, Søn af O b e rst H a n n ib a l S to c k fleth og H u stru H e n rie tte C o rn elia E ilerse n . [R oskilde]. D a tte r: 6. S læ gtled X III.

XI.

Ingeniør, Cand. polyt. Jean Charles Valdemar Krayenbiihls Børn med Fanny Elisabeth Thiele.

(S. 13).

1. E l i z a b e t h I n g e b o r g K r a y e n h i i h l , M u sik læ re rin d e, iø d t K bhvn. 20. A pril 1893. [K bhvn.].

2. A l i c e J o h a n n e K r a y e n b i i h l , In g en iø r, C and. polyt., født K bhvn. 28. Ja n . 1895; gift ssts. 8. Ju li 1923 m ed K nud C h ristia n Jep p e se n , O rg a n ist ved H o lm en s K irke, Dr. phil., fø d t K bhvn. 15.

Aug. 1892, Søn a f F a b rik a n t C h ristian Jep p esen og H u stru A nna J a ­ cobsen. [H olte]. Søn: 6. S læ gtled XIV.

3. C h a r l e s H e n r y K r a y e n b i i h l , In g e n iø r, C and. polyt., født K bhvn. 8. M aj 1907. [K bhvn.].

XII.

Kgl. Hof-Instrumentmager Frederik Axel Thieles Børn.

(S. 13).

af i. Æ g te sk a b m e d A n n a Bayer:

(27)

5. SLÆGTLED 25 1. E l l e n B e t t y T h i e l e , fø d t K bhvn. 26. N ovbr. 1894; g ift ssts.

2. Aug. 1914 m ed L a u ritz A lex a n d er A ndersen, G rosserer, fø d t ssts.

5. A pril 1886, Søn a f G ro sse rer L a u ritz A nd ersen og H u stru L a u ra N ielsen. |K b h v n .]. D a tte r: 6. S læ gtled XV.

2. J o h a n F r e d e r i k A x e l T h i e l e , F a b rik a n t, fø d t K bhvn. 9.

Ju n i 1896; g ift ssts. 2. S eptbr. 1922 m ed In g e r H agen O lsen, født ssts. 10. M aj 1900, død ssts. 9. N ovbr. 1938, D a tte r a f F a b rik a n t Al­

fre d O lsen og H u stru M arie Jo h a n s e n [K bhvn.]. D a tte r; 6. S læ gt­

led XVI.

3. S v e n d A a g e T h i e l e , D ire k tø r, fø d t K bhvn. 5. M aj 1898; gift ssts. 7. F e b r. 1925 m ed R egitze W ilh e lm in e L ouise O lga K iæ r, fø d t St. P e te rsb o rg 17. O k tb r. 1904, D a tte r a f fhv. D ire k tø r, A rk itek t, K a m m e rju n k e r F re d e rik S o p h u s J e a n in o K iæ r og H u s tru W ilh e l­

m ine B e rth a C ecilie B erg. [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled XVII.

4. E i n a r T h i e l e , P ro p rie tæ r, K ø rse lsfo rv a lte r, fø d t K bhvn. 29.

S eptbr. 1901; g ift H ø rsh o lm 8. N ovbr. 1928 m e d D o ro th e a M arg reth e F ritz e H io rt-L o re n z e n , fø d t H u m leb æ k 13. Ju li 1902, D a tte r a f fhv.

L a n d s o v e rs k a tte ra a d s fo rm a n d , D e p a rte m e n tsc h e f F re d e rik P e te r H io rt-L o re n z e n og H u stru In g e b o rg van D eurs. [K bhvn.]. B ørn: 6.

S læ gtled X V III.

5. I n g e r M a r g r e t h e T h i e l e , fø d t K bhvn. 20. S ep tb r. 1905; gift ssts. 14. M aj 1932 m ed F ra n z Alois E rn s t A lfred K öhler, P ro k u ris t, fø d t A ussig i B ø h m en 23. Aug. 1902, Søn a f D ire k tø r R u d o lf L ouis O tto H e rm a n n K öhler og H u stru B erta M inna W a g n er. [K bhvn.].

B ø rn : 6. S læ gtled XIX.

6. E i g i l H e l g e T h i e l e , O p tik e r, fø d t K bhvn. 13. Ju li 1908.

[New Y ork],

a f 2. Æ g teska b m e d Helga Helene Fog:

7. F a n n y E l i s a b e t h T h i e l e , fø d t K bhvn. 13. J u n i 1916.

[K b h v n .].

X III.

Dommer John Edward Lemmich Knox’ Børn med Johanne Thiele.

(S. 13).

1. E m m a E l i z a A n n a K n o x , fø d t R in d o m 21. M arts 1896, død A a rh u s 7. J a n . 1907.

2. I d a K a t e K n o x , fø d t A a rh u s 7. J u n i 1899. [K bhvn.].

3. J o h n K n o x, C and. ju r., L e g a tio n sse k re tæ r, fø d t A a rh u s 23. Maj 1904. [P aris].

(28)

4. J a m e s K n o x, C and. m ere., K o rre sp o n d e n t, fø d t A a rh u s 13. A pril 1908. [K bhvn.].

XIV.

Ingeniør Otto August Bruuns Børn med Anna Bebekka Elisabeth Scheel.

(S. 14).

1. J o h a n V a l d e m a r B r u u n , A ssisten t i N a tio n a lb a n k e n s L a b o ­ ra to riu m , fø d t K bhvn. 17. Aug. 1895; g ift V ester-S aaby 1. S ep tb r.

1921 m ed K ristia n e Isa b e lla S ch in d ler, fø d t K bhvn. 8. Ja n . 1899, D a tte r a f O v e rlæ re r A ugust J o h a n C laus S c h in d le r og H u s tru M arie K ristin e S ch n ee k lo th . [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled XX.

2. K a j A a g e B r u u n , E a b rik a n t, opt. In s tru m e n tm a g e r, fø d t K bhvn. 17. Ju li 1898; gift R ey k jav ik 6. O ktbr. 1928 m ed S njo lau g Si- g u rd a rd o ttir B jornsson, fø d t ssts. 7. Aug. 1903, D a tter a f D ire k tø r S ig u rd u r B jo rn sso n og H u s tru S n jo lau g S ig u rjo n sd o ttir. [R eykjavik], B ø rn : 6. S læ gtled XXI.

3. E l l e n E l i s a b e t h B r u u n , fø d t K bhvn. 20. M aj 1902. [K bhvn.].

XV.

Stiftskasserer Frederik Anton Thieles Børn med Lucy Brooke.

(S. 14).

1. B e t t y T h i e l e , født O dense 12. Aug. 1908, C and. m ag.; gift , O dense 25. Ju li 1936 m ed A llan B irg er S jødal, A d ju n k t, C and. m ag., fø d t K bhvn. 7. D ecbr. 1909, Søn a f S k ræ d e r A nders P e h rs o n S jødal og H u s tru H elene H an sso n . [H erning],

2. I d a T h i e 1 e, fø d t O dense 15. N ovbr. 1910; gift H jø rrin g 16. O k tb r.

1937 m ed F re d e rik T o rk ild G laven, A d ju n k t, fø d t V em b 2. Ju li 1904, Søn a f S o g n ep ræ st H an s Jø rg e n G laven og H u stru K irstin e M arg reth e Sofie S m ith. [H jø rrin g ]. Søn: 6. Slæ gtled XXII.

3. F r e d e r i k A n d r e a s T h i e l e , født O dense 26. N ovbr. 1912.

4. H o l g e r T h i e l e , fø d t O dense 12. J a n . 1916.

5. H a n n e T h i e l e , fø d t ssts. 8. A pril 1918.

XVI.

Politiassistent Johan Christian Thieles Datter med Anna Laura Høyer.

(S. 14).

U 11 a-R e g i t z e T h i e l e , fø d t K bhvn. 13. F eb r. 1909; gift ssts. 18.

Ju li 1936 m ed Bo B rø n d u m -N ielsen , A ssistent, fø d t K bhvn. 10. O k tb r.

1913, Søn a f P ro fe sso r, Dr. phil. J o h a n n e s B rø n d u m -N ielsen og H u s tru E lfrid a Je n sin e C h risten sen . [K bhvn.]. Søn: 6. S læ gtled X X III.

(29)

5. SLÆGTLED

XVII.

Ingeniør Niels Langkilde Thieles Børn med Asgerda Karna Bjerring.

(S. 14).

1. A g n e t e T h i e l e , fø d t K u ala L u m p u r 4. J u li 1920.

2. B i r g i t t e T h i e l e , fø d t S o e ra b a ia 23. M aj 1922.

3. N i e l s A n d r e a s S t a d f e l d t T h i e l e , fø d t B atav ia 18. M arts 1925.

4. S t e e n L a n g k i l d e T h i e l e , fø d t M edan 7. M aj 1927.

X V III.

Kommandørkaptajn Just Andreas Thieles Børn med Mette Marie Benzon.

. (S. 15).

1. T h o m a s T h i e l e , fø d t K bhvn. 9. D ecbr. 1926.

2. M o r t e n T h i e l e , fø d t ssts. 5. O k tb r. 1928.

3. J a n e T h i e l e , fø d t ssts. 5. M arts 1930.

XIX.

Kopist Holger Johannes Muus’ Søn med Louise Marie Paasch.

(S. 15).

P a u l M u u s , E k sp e d itio n s s e k re tæ r i S o cialm in isterie t, C and. ju r., fø d t S k a n d e rb o rg 18. J u n i 1894; g ift K bhvn. 18. N ovbr. 1919 m ed E lse N yholm , fø d t N yborg 11. F e b r. 1898, D a tte r a f fhv. P o stm e ste r J o h a n C h ristia n N yholm og H u s tru M arian e P e tre a S kovsted. [K bhvn.]. Søn: 6.

S læ gtled XXIV.

XX.

Landmand Asmus Hinrichsens Børn med Julia Augusta Thiele.

(S. 15).

1. W i l l i a m H i n r i c h s e n , E le k trik e r, fø d t C larem o n t, C ape T ow n, 5. J a n . 1901; gift W y n b e rg 17. M arts 1931 m ed A gatha Ja- coba van Zeil, fø d t ssts. 30. J u li 1910, D a tte r a f T ø m re r A n thony G e rh a rd u s v a n Zeil og H u stru J u lia n a H e n d ric k a P ep er. [C lare­

m o n t]. B ø rn : 6. S læ gtled XXV.

2. J u l i a A u g u s t a A l i c e H i n r i c h s e n , fø d t C larem o n t 21.

F e b r. 1903; g ift W y n b e rg 29. S ep tb r. 1932 m ed F ra n z C h arles H e n ry F itz g e ra ld , J e r n b a n e fu n k tio n æ r, fø d t Bell 27. M arts 1890, Søn af L a n d m a n d G eorg M ichael F rie d e ric h F itz g e ra ld og H u stru F rid e rik a J o h a n n a C h arlo tte D øring. [N ow bray, C ape T ow n], B ørn: 6. Slæ gtled

XXVI.

3. A r t h u r H e n r y H i n r i c h s e n , S nedker, fø d t C larem ont 31.

M arts 1911. [O ttery],

27

(30)

XXI.

Direktør, Overretssagfører Henning Gunnar Sallys Børn med Zelma Sophie Margrethe Boeck.

(S. 16).

1. B e n t S a 11 y, R edaktør, S tud ju r., født K bhvn. 11. Ju li 1911 gift ssts.

4. Aug. 1936 m ed Inge P erm in , fø d t ssts. 23. J a n . 1917, D a tter a f O ver­

læge, Dr. m ed. C arl H e n rik P e rm in og 1. H u s tru E b b a C a th a rin a Sievers. [K bhvn.]. Søn: 6. Slæ gtled XXVII.

2. H e n n i n g S a l l y , F uldm æ gtig, C and. ju r., fø d t K bhvn. 11. M arts 1914: gift L on d o n 20. Ju n i 1938 Else T hom sen, fø d t K bhvn. 19. April 1915, D a tter a f F a b rik a n t J o h a n n e s T h o m sen og H u stru Sigvalda C hristensen. [K bhvn.].

3. A n n a B e n e d i c t e I d a J e a n i n a S a l l y , født K bhvn. 25.

J a n . 1925.

XXII.

Kommandør, Kammerherre Baron Einar Marius Gyldenkrones Børn med Betty Marie Sally.

(S. 16).

1. B a r o n e s s e A a s e M e r e t e G y 1 d e n k r o ne, fø d t K bhvn.

28. N ovbr. 1902. [K bhvn.].

2. B a r o n e s s e E l s e b e t G y l d e n k r o n e , fø d t K bhvn. 14.

N ovbr. 1904; gift G en to fte 20. M arts 1929 m ed C h ristia n M ichael R ovsing, Læge, fø d t K bhvn. 16. F e b r. 1891, Søn a f O v e rk iru rg , P r o ­ fessor, Dr. m ed. Niels T h o rk ild R ovsing og H u s tru M arie E m ilie Raa-

schou. [K bhvn.]. B ø rn : 6. S læ gtled XXVIII.

3. B a r o n e s s e R e g i t z e G y l d e n k r o n e , fø d t K bhvn. 25. Ju li 1906. [K bhvn.].

X X III.

Ritmester, Kammerjunker Carl Segelckes Datter med Clara Johanne Sally.

(S. 16).

M e r e t e S e g e l c k e , fø d t N æ stved 1. J u n i 1913; g ift K bhvn. 27.

Novbr. 1935 m ed O tto Lave W ilhelm M arck m an n , S øløjtnant, født K bhvn.

5. S eptbr. 1909, Søn a f T o ld in s p e k tø r Aage L udvig A lex a n d er M a rc k ­ m an n og H u s tru A gnete N icoline S ophie R av n sg aard . [R ungsted K vst[.

D a tte r: 6. S læ gtled XXIX.

(31)

5. SLÆGTLED 29 XXIV.

Ingeniør Frederik Anton Thieles Born med Marie Rørdam.

(S. 17).

1. K r i s t i a n F r e d e r i k T h i e l e , fø d t K bhvn. 21. M aj 1924.

2. A k s e l F r e d e r i k T h i e l e , fø d t R ochester, U. S. A. 14. F eb r.

1926.

3. S v e n d F r e d e r i k T h i e l e , fø d t St. T h o m a s 18. Ja n . og død 19. Ja n . 1932.

XXV.

Fhv. Amtsforvalter, Kunstmaler Johan Sofus Just Alexander Wildes Børn med Johanne Olga Albertinc Købke.

(S. 17).

1. F r a n k A l e x a n d e r W i 1 d e, O v e rre tssa g fø re r, fø d t K bhvn. 13.

J u n i 1884; gift A arh u s 9. M arts 1929 m ed L u lu Levi, fø d t Colon, P a ­ n am a, 25. Ju li 1893, D a tte r a f G o u v ern em en tslæ g e J o se p h Levi og H u stru Z illah P re tto . [A arhus], D a tte r: 6. S læ gtled XXX.

2. P o u l W i 1 d e, Ingeniør, C and. polyt., fø d t K bhvn. 2. F eb r. 1886;

gift A a rh u s 24. Ju li 1924 m ed G erda U lrik k a N ielsen, fø d t R a n d e rs 11. J u n i 1900, D a tte r a f M aler K ristia n P e te r N ielsen og H u s tru M a­

re n C hristensen. [R anders], B ørn: 6. Slæ gtled XXXI.

3 E l l e n W i 1 d e, fø d t K bhvn. 31. D ecbr. 1886; gift ssts. 11. A pril 1911 m ed J o h a n n e s Roede, O v e rre tssa g fø re r, fø d t O slo 21. J u li 1875, Søn a f G ro sse rer L a rs R oede og H u s tru M arie Nobel. [Oslo], B ørn:

6. S læ gtled XXXII.

XXVI.

Fhv. Grosserer Niels Peder Giersings Børn med Ida Sofie Margrethe Wilde.

(S. 17).

1. H a r a l d G i e r s i n g , fø d t K bhvn. 24. A pril 1881, K u n stm aler, død K bhvn. 15. Ja n . 1927; gift ssts. 16. N ovbr. 1917 m ed J o h a n n e M arie B irg itte (Besse) Syberg, S k u e sp ille rin d e , fø d t S v an n in g e 11.

S eptbr. 1896 (hun g ift 2. G ang 1928 m ed K a p e lm e ste r T h o m a s J e n ­ sen, fø d t 1898), D a tte r a f M aleren C h ristia n F rie d ric h (F ritz) W il­

h elm H e in ric h S yberg og 1. H u s tru A nna L o u ise B irg itte Syberg, f.

S v rak H a n se n . [A arhus], Søn: 6. S læ gtled X X X III.

2. I d a M a r i e G i e r s i n g , fø d t K bhvn. 13. M aj 1883; gift G urre 15. Aug. 1924 m ed A rth u r H ofm an-B ang, Nervelæge, født K bhvn. 8.

N ovbr. 1891, Søn a f In g e n iø r P e d e r H o fm a n -B an g og H u s tru Desi-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et

Hvis du er heldig, vil der være én eller flere dubletter, men du skal være varsom med at flette disse personer sammen, med mindre du er helt sikker på, at der er tale om én og

Man må erindre, at suveræniteten endnu i afstemningstiden tilhørte Tyskland, og at den internationale kommission kun havde administrative beføjelser, hvis nu

§ 22. Om et Tyende endog har ladet sig fæste til en Art af Tjeneste, skal det dog være Pligtigt at deeltage i anden til dets Stilling og Evner passende Gjerning, som

belig bestemte han nu vistnok Hall, hvis denne ikke alt var bestemt derpaa, til at benytte Leiligheden til at slippe 20 bort; idag Morges erklærede Hall, at hele Ministeriet vilde

Nedenstående, bogstavret gengivne meddelelse har på foden følgende påtegning: »Nota! Forestående er forfattet af Hr. Comendeur Capit og Comendant Wolfsen pkChrist: Øe 1782.« -