• Ingen resultater fundet

REFERAT Referat af 5. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS og MedCom vedr. Aftaler og Fælles Stamkort i Et Samlet Patientoverblik

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REFERAT Referat af 5. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS og MedCom vedr. Aftaler og Fælles Stamkort i Et Samlet Patientoverblik"

Copied!
5
0
0

Hele teksten

(1)

REFERAT

Referat af 5. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS og MedCom vedr. Aftaler og Fælles Stamkort i Et Samlet Patientoverblik

Dato og tidspunkt:

Torsdag d. 24. september 2020 kl. 13.30-15.30

Sted:

Videomøde

Deltagere:

Randi Jørgensen, KMD Nexus Line Topholm Janum, KMD Nexus Cæcilie Kolling-Wedel, KMD Nexus Jannie Byrsting, DXC

Torben Amtoft, DXC

Brian Mandal Fisker, Systematic Susanne Grøndahl, Systematic Birgit Bækmann Jeppesen, Systematic

Annika Mildred Sonne Hansen, Københavns kommune Tine Ohm Laursen, SDS

Kathrine Roneklint Noer, SDS Søren Gammelgaard, MedCom Irene Zuschlag, MedCom

Karina Møller Lorenzen, MedCom Iben Søgaard, MedCom

Dorthe Skou Lassen, MedCom Jeanette Jensen, MedCom

Afbud: Thor Schliemann, SDS

Kjeld Froberg, Lakeside/SDS Torben Flor Langhoff, DXC Mads Vøge KMD Nexus

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M

Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.:

E-Mail:

www.medcom.dk

Dato 24092020 Vor ref. JEJ/KML

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger.

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

(2)

Referat

1. Gensidig orientering

Jeanette byder velkommen og præsenterer dagsordenen.

Teknisk dokumentation v. MedCom:

Obs. dokumentation på SVN:

Der er fundet testprotokoller i mappen ”Komplekse forløb” på SVN. De testprotokoller blev brugt i piloten og er ikke længere relevante. Gældende dokumentation fremadrettet findes i mappen HL7:

http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/

• CDA dokumentation vedr. Aftaler i mappen: Appointment

http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/

• CDA dokumentation vedr. stamkort i mappen PDC

http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/

Orientering om opdatering af errata

CDA Validator validerer både stamkort PDCv2.0 og aftaler APD-DK v2.0.1 http://cda.medcom.dk/.

Der kommer en opdatering af errata i aftaler efter fund af fejl og justeringspunkter (se præsentation for præcisering af justeringer). Opdatering af testprotokoller afventer beslutning for ændring af forretningsregler (i proces). Håndtering af adresse og navnebeskyttelse håndteres ens i aftaler og stamkort.

Organisatorisk v. MedCom

Status for udpegning af kommunale projektledere er, at der fortsat mangler projektledere i tre kommuner.

KL kontakter pågældende kommuner.

1. version af Drejebog er udgivet til de kommunale projektledere. Nyeste version kan findes via linket:

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-

Der er kommet en henvendelse vedr. EOJ-løsning (her: Cura) som deler stamoplysninger på tværs af social- og sundhedsområdet. Her kan der være behov for flere certifikater for medarbejdere fra socialområdet.

Samme problematik findes også i Nexus.

I region Sjælland afholdes møder mellem kommuner og regionen, hvor Jeanette d. 9/9 har præsenteret for region Sjællands kommuner et kort oplæg vedr. Et Samlet Patientoverblik, herunder hvad region Sjællands kommuner skal tage sig af nu:

• Tilegne sig viden om projektet, dvs. relevant information og materiale, herunder indhold og forretningsregler

• bestille løsningen hos EOJ lev.

Der bliver spurgt til, hvordan kommunernes pleje- og omsorgsområde defineres, da kommunerne kan have forskellige opfattelser af, hvad der hører under hvad. Jeanette svarer, at der er en afklaring i gang herom.

Drejebogen havde tidligere beskrevet, at deling af aftaler omfattede det traditionelle ”ældreområde”, dvs.

hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen, men det er igen i proces. SDS og MedCom har fokus på afklaring af, hvem/hvilke fagområder der må se hvilke aftaler. Randi supplerer, at i afklaringsprocessen er det vigtigt at se på, hvem der må se aftaler, der kommer udefra, fx en medarbejder på socialområdet? Det har kommunen helt sikkert en holdning til.

SDS og MedCom er obs på, at it-systemerne er i gang med at afklare løsningen, som skal leveres til kommunerne, hvorfor det er særligt vigtigt, at denne problemstilling bliver afklaret. (se også under omfang af deling af kommunale aftaler).

(3)

Webinarer for de kommunale projektledere

Datoerne er skubbet, så der er større sammenhæng til, hvornår det skal tages i brug (fx ift. bestilling af certifikater). Der er stadig behov for mobilisering af projektet i kommunerne, herunder bestilling af løsningerne samt integrere det i planlægningen, men projektledernes rolle er begrænset her i efteråret. Fra gruppen er der opbakning til udskydelse af webinarer.

MedCom melder ud til relevante parter.

Jura vedr. Aftaleoversigten

I Aftaleoversigten kan medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation tilgå aftalerne, hvis de har patienten i behandling. Kommunen kan derudover truste personale uden sundhedsfaglig autorisation, som har grund til at se aftalerne. Alle aftaler under sundhedsloven kan deles i løsningen, mens der kan være et problem med aftaler, der hører under serviceloven. Der er derfor en afklaring i gang mellem SDS og ministerierne hhv. Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet. SDS er opmærksomme på, at det kan blive en udfordring, hvis der skal laves om i løsningen ude hos EOJ-leverandører.

Tine fortæller, at SDS gerne vil vide mere om, hvordan aftaler under de to områder (sundhedslovområdet og servicelovsområdet) hænger sammen ude i systemerne. Tilbagemeldingen fra gruppen er, at det er meget forskelligt i EOJ-leverandørsystemerne. KMD og Systematic er udfordret i at opdele de to typer aftaler, da de ikke er opmærket i systemet. Samtidig fortæller Line, at det er noget, kommunerne selv skal definere på paragrafniveau – altså om det hører under service- eller sundhedslov. Birgit fortæller, at i Cura ligger sygeplejeydelser på FSIII, og socialområdet har eget katalog samt øvrige ydelser, som kommunerne selv kan beslutte, hvordan skal sættes op.

Randi supplerer, at hvis det drejer sig om hjælpemidler, kan det være gjort forskelligt fra kommune til kommune. Her har kommunerne mere frie hænder her.

SDS melder tilbage hurtigst muligt med afklaring.

Randi pointerer, at det skal defineres på paragrafniveau, da systemerne allerede kan sortere på paragraffer, og det vil være fornuftigt at genbruge den funktionalitet i fagsystemerne, som allerede eksisterer for indlæggelses- og udskrivningsadviser.

Dorthe orienterer kort om, at KL, med ophæng i det kommunale IT-råd, bakker op om, at det juridiske skal på plads hurtigst muligt, og det blev anbefalet at tage EOJ-leverandører med på råd.

2. Tidsplaner for implementeringen hos kommunerne

Programmet skal levere en samlet tidsplan for implementeringen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort til den nationale bestyrelse for sundheds-it, ultimo sept. MedCom har via mail efterspurgt detaljer vedr. status for EOJ-leverandørernes udvikling og udrulning til respektive kommuner for at bidrage til den samlede tidsplan.

For Systematic gælder det, at kommunerne kommer på over en tidsperiode. Kommunerne skal i samarbejde med EOJ-leverandøren beslutte, hvornår de kan tage en ny release i brug. Men dette sker først på et senere tidspunkt, hvorfor der ikke kan meldes mere præcist ud.

For KMD står det kommunerne frit for, hvornår de tager løsningen i anvendelse, men KMD kan foreslå datoer til kommunerne. Det er dog svært at sige, hvornår kommunerne regner med at implementere.

SDS vil meget gerne vide, hvornår EOJ-leverandørerne regner med at være færdige med udvikling af løsningen, og efterspørger i høj grad også kendskab til, hvornår kommunerne går på løsningerne. Meld derfor

(4)

meget gerne tilbage allerede nu, så SDS og MedCom kan danne sig et samlet overblik – også selvom I ikke kan komme med en specifik dato og velvidende at ting kan forandre sig.

3. Udfald af beslutningsproces for ændringer til forretningsregler v. SDS (Kathrine)

Forslag om ændring til forretningsregler har været i skriftlig godkendelsesproces i programstyregruppen. Til mødet manglede en tilbagemelding/godkendelse fra Danske Regioner, men de andre parter har godkendt de fremlagte ændringsønsker.

Den eneste ændring for Aftaler er, at ordlyden er lavet om fra ”at det skal ske inden for få minutter” til

”inden for 15 min” – dog stadig hurtigst muligt.

Der er tre ændringer for Fælles Stamkort:

• Præcisering af sprog: der er en ændring i formuleringen af, at det er muligt at redigere i sprog i fagsystemet

• Praktiserende læge: SDS er, af Danske Regioner og PLO, blevet gjort opmærksom på, at det ikke skal være muligt at indtaste egen læge på Sundhed.dk eller i eget fagsystem. Det er en lille gruppe, som er uden for sygesikringsgruppe 1, og her gælder andre regler, da lægen skal godkende

borgeren som patient, hvis borgeren er i sygesikringsgruppe 2.

• Patientens tandlæge: man kan inddatere egen tandlæge fra Sundhed.dk, men man skal ikke kunne inddatere i fagsystemet.

SDS forventer, at programstyregruppen godkender adviseringsservicen. Denne løsning kræver ikke meget, og anvendes allerede i FMK. SDS melder beslutningen ud til gruppen.

Første synkronisering skal være gnidningsløs med så lidt oprydningsarbejde som mulig. Men SDS må ikke lave en synkroniseringsservice, før data er inde i stamkortet. SDS melder tilbage, hvordan de kan

understøtte synkroniseringen.

Der er afklaring om transplantation og organdonor – det skal vises i løsningen, og der er et visningsfelt. Det er et forretningsbehov at kunne det.

Cæcilie spørger, om det giver mening at hente lægeoplysning fra FSK, når lægeoplysningen kommer ind fra Praksys automatisk ved oprettelse af borger. Så det er en information, vi allerede har. Kathrine svarer, at KMD bare kan fortsætte med blot at modtage oplysningen fra Praksys, og de andre oplysninger hentes fra cpr-registeret.

Randi supplerer, at hvis en borger i sygesikringsgruppe 2 selv har angivet egen læge, kunne der være en værdi i fagsystemet, som ikke fås fra Praksys. Men denne merværdi forsvinder ved den nye ændring, hvor borgeren ikke kan indtaste egen læge. Derfor kan oplysningen sagtens bare komme fra Praksys.

SDS efterspørger beskrivelser af lignende situationer, og Cæcilie sender en beskrivelse til Tine.

Jeanette nævner, om kommunerne på sigt kan opsige Praksys og få oplysningerne på FSK i stedet – det kan måske være et forretningspotentiale for kommunerne at få det på FSK.

Vedr. forretningsregler for den første synkronisering gør Brian opmærksom på, at Systematic internt ikke er enige i forståelsen af forretningsreglen. Forskellige tolkninger på om man forventes at lave maskinelle regler, eller om der lægges op til, at en person forholder sig til første synkronisering. Det skal være klart, om det er brugerbaseret eller maskinelt. Cæcilie er enig med Brian – de har oplevet samme tolkningsbesvær i KMD.

Kathrine vil meget gerne have den snak med Brian m.fl., så den sproglige forståelse er entydig. SDS tager det op snarest (inden for de næste par uger) og inddrager evt. flere af gruppens deltagere.

(5)

SDS sender info ud, når Danske Regioner godkender ændringsønskerne.

4. Skærmede aftaler v. SDS

SDS efterspørger begrundelser for hvilke aftaler, parterne undlader at dele (ikke relateret til afklaring om sundheds- og servicelov), i aftaleoverblikket (skærmede aftaler). Lige nu som lovgivningen er, er der ikke aftaler, der er mere personfølsomme end andre, så man kan i princippet dele alt. SDS ønsker begrundelser hos kommuner og regioner for at undlade at dele aftaler i aftaleoverblikket.

Pilotkommuner har forskellig erfaring med at undlade deling af aftaler. Nogle aftaler deles ikke af praktiske/tekniske grunde, andre af hensyn til skærmning af borgeren. Jeanette har samlet op på tilbagemeldingerne. Der bliver spurgt ind til EOJ-leverandørernes erfaring for udviklingsprocessen i samarbejde med kommunerne.

Skærmede aftaler kan bl.a. være psykologsamtaler eller aftaler inden for misbrugsområdet. Hvilke aftaler, det ellers kan dreje sig om, er i proces ude i kommunerne, så det er ikke alle til mødet, der kan svare på det endnu – der er de ikke i processen.

Birgit fortæller, at i Systematic skærmes forebyggende aftaler indbyrdes i kommunen, men brugere udefra kan godt se aftalerne, hvilket virker skørt. Jeanette supplerer, at den case allerede er med på listen.

Randi pointerer, at det er vigtigt, at der hvor kommune og borger har aftalt ikke at dele en specifik aftale, skal det sikres i fagsystemet, at aftalen ikke bliver delt, selvom aftaleløsningen foreskriver det. Kathrine siger, at en sådan funktion er nødvendig at lave, og at SDS har behov for at høre om sådanne situationer, så informationen kan videregives til andre parter, og der kan handles på det.

Iben foreslår, at man i aftalesystemet kan vise, at borgeren har en aftale men ikke specifikt oplyse, hvad selve aftalen indeholder.

Birgit foreslår, om det kan tages med i KKR. Det pointeres dog, at arbejdsgangen er forskellig fra kommune til kommune.

5. Evt.

Der kommer løbende opfølgninger på udestående afklaringer før næste møde.

Næste mødedato: 5. nov. 2020 kl. 13.30 – 15.00.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syd- danmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI, SDS, PLO, Danske Patienter og

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syd- danmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Dan- ske Regioner, Sundhed.dk, RSI, SDS, PLO, Danske Patienter og

 PLO, almen praksis og SDS-projektet ”Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb”.. Nyt fra Danske

Det skal afklares, hvilke medarbejdere der skal have adgang til at opdatere Fælles Stamkort samt hvilke medarbejdere, der skal have adgang til både Fælles Stamkort (opdatering)

At kommunerne kan hjælpe borgere med en videokonsultation til borgers egen læge og samtidig etablere et tættere samarbejde med de praktiserende læger i kommunen.. Kontakt Læge er

I indeværende studie er ufuldkommen viden også til stede og med til at skabe uvis- hed, når unge på midlertidigt ophold ikke ved, hvorfor nogle får inddraget deres

1) Danske Regioner. Udvidet frit sygehusvalg. 3) Samtale med Rikke Winther Strunge fra Region Syddanmark, den 12.01. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt

Sammen- ligner vi i stedet på tværs af arbejdssteder, ser vi igen, at medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen oplever mindre indflydelse på organisatoriske forhold end ansatte

Jonatan Schloss, PLO Martin Bagger Brandt, PLO Nicholas Christoffersen, PLO Lars Hulbæk, MedCom Tom Høg Sørensen, MedCom Tove Lehrmann, MedCom (video) Laura Glavind, Danske

Kort præsentation af fordele og hvordan hændelsesforløbet er fra, at læge og patient aftaler indberetning af hjemmemålinger, til patient sender sine målinger til egen læge

Når der sker ændringer i Fælles Stamkort via fagsystemet skal disse ændringer automatisk overføres til Fælles Stamkort.. Hvis en patient har ændret i sine

Projektet består af PLO, Danske Regioner, KL, Sundheds- datastyrelsen, alle kommuner, regioner og praktiserende læger, systemleverandører samt standardiseringsteamet i

SDS, 73. ioammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen SDS, 83. Væveriudsalg ved Ejnar Holmbom, Roskilde, 75. »oelvejende institution Fællestrykkeriet, Den, Gladsaxe

Man skal fx opleve, at lederen sørger for, at det er de rigtige medarbejdere, der får bonus, får de spændende opgaver eller bliver forfremmet, siger Malene Friis Andersen

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Derimod tegner middelværdierne - bortset fra ~m(z/L) for z/L<O et billede der er i overensstemmelse med eksisterende flux/gradient relationer. Datamaterialet, der

Nogle spillere fortæller gerne og direkte om personlige oplevelser på scenen, og medvirker netop derfor i projektet (eksempelvis en kineser, som var mindre interesseret i at

Dette peger igen på, at sammenhængen for henvisninger til Luther/luthersk er en overordnet konfl ikt omkring de værdier, der skal ligge til grund for det danske samfund og at

I konsultationen betyder det konkret, at betydningen af patientens symptomer  ikke  blot  skabes  af  patienten  og  præges  af  en  bestemt  kulturel  baggrund, 

Derfor er DUN-konferencen et vigtigt medium, ikke alene for synliggørelsen af SoTL, men også for skabelsen af et praksisfællesskab om undervisning og uddannelse mellem

En anden side af »Pro memoriets« oprør mod den politik, Frisch selv når det kom til stykket var medansvarlig for – og som han senere for- svarede tappert og godt både før og

SDS har, som det er nu, mulighed for at få 100 studerende med til Socialrådgi- verdage til en deltagerpris på 250 kroner. SDS medlemmerne deltager i det fælles program om dagen

Status på videokonsultationsprojekt, kontakt læge app’en og mulighed for fælles systemforvaltning v/PLO - Nicholas 9.. Orientering om FAPS indtog i Min Læge app’en v/PLO