• Ingen resultater fundet

Undersøgelsens analyser er baseret på et omfat- omfat-tende datagrundlag bestående af både

7.2 Interviews og fokusgrupper

7.4.1 Sagsgennemgangens undersøgelsesspørgsmål

Sagsgennemgangen er gennemført efter en på forhånd udviklet skabelon, hvori der for hver sag er noteret en række forhold vedrørende sagen, her-under grundlaget for indsatsen efter det 18. år, mål for og opfølgning på ef-terværnsindsatsen samt sagernes afslutning. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget vurdering af selve behandlingen af de gennemgåede sa-ger. De forhold, der undersøges i sagsgennemgangen, er listet nedenfor:

1) Stamoplysninger: Navn, køn, cpr, sagstype (efterværn eller ikke-ef-terværn)

2) Grundlaget for indsatsen:

a. Er der foretaget en vurdering af, om efterværn kan hjælpe den unge til at klare sig på egen hånd efter det fyldte 18.

år? (ja hvis der noget sted i akterne fremstår en/flere ek-splicitte overvejelser om, hvorvidt efterværn kan hjælpe til dette)

b. Er der foretaget en vurdering af, om efterværn kan under-støtte den unges uddannelse og beskæftigelse? (ja hvis der noget sted i akterne fremstår en/flere eksplicitte overvejel-ser om, hvorvidt efterværn kan hjælpe til dette)

c. Er der foretaget en vurdering af, om den unge vil samar-bejde om efterværn? (ja hvis der noget sted i akterne frem-står en/flere eksplicitte overvejelser om dette, eksempelvis i forbindelse med udeblivelse fra møder el.lign.)

d. Fremgår den unges perspektiv i vurderingen af indsatsen efter det 18. år? (ja hvis det noget sted i akterne fremstår, at den unge er blevet hørt. Dette kan både være direkte på møder med sagsbehandler eller indirekte gennem statusno-tater fra kontaktperson el.lign.)

e. Indgår der overvejelser om den unges ressourcer i vurde-ringen af indsatsen efter det 18. år? (ja hvis det noget sted

i akterne findes henvisning til den unges ressourcer i forbin-delse med vurderingen, fx den unges netværk, tilknytning til uddannelse/beskæftigelse, progression ift. handleplan el.lign.)

f. Får den unge andre tilbud end efterværn efter det fyldte 18.

år? (fx UU-vejledning, mentor, rådgivning, misbrug) g. Er der inddraget repræsentanter fra voksensocialområdet i

overvejelserne om indsatsen efter det 18. år? (ja hvis der indgår personer fra voksenområdet på møder eller det fremgår, at der har været mailudveksling eller telefonsam-tale(r))

h. Er der inddraget repræsentanter fra beskæftigelsesområdet i overvejelserne om indsatsen efter det 18. år? (ja hvis der indgår personer fra jobcenteret på møder eller det fremgår, at der har været mailudveksling eller telefonsamtale(r)) i. Er der inddraget repræsentanter fra uddannelsesområdet i

overvejelserne om indsatsen efter det 18. år? (ja hvis der indgår personer fra UU på møder eller det fremgår, at der har været mailudveksling eller telefonsamtale(r))

3) Efterværnssager:

a. Angiv den unges alder, når dialogen omkring efterværn på-begyndes (undersøg tidspunktet, hvor det første gang frem-går, at efterværn eller tiden efter det 18. år er på tale) b. Angiv hvornår der er truffet afgørelse om efterværn (dato:

dd-mm-åååå)

c. Angiv typen af efterværn, der tildeles 4) Målet med efterværnsindsatsen (efterværnssager):

a. Er der fastsat mål for efterværnsindsatsen (ja hvis det fremgår af handleplan, statusnotater eller andre sagsakter) b. Hvis ja til a: Er målene operationelle? (ja hvis alle mål er

konkrete nok til, at det kan vurderes, om den unge gør fremskridt ift. målsætningen. Delvist, hvis nogle men ikke alle mål er konkrete nok til, at det kan vurderes, om den unge gør fremskridt ift. målsætningen. Nej hvis ingen mål er konkrete nok til, at det kan vurderes, om den unge gør fremskridt ift. målsætningen)

c. Hvis ja til a: Er målene fokuserede på, at den unge skal blive selvhjulpen? (ja hvis mindst ét mål eksplicit omhandler at den unge skal klare sig selv, i egen bolig el.lign. Delvist, hvis mindst ét af målene omhandler kompetencer, som kan hjælpe til at blive selvhjulpen. Nej, hvis ingen mål ekspli-cit/implicit omhandler selvhjulpenhed)

d. Hvis ja til a: Er målene fokuserede på, at den unge skal i uddannelse/beskæftigelse? (ja hvis mindst ét mål eksplicit omhandler dette. Delvist, hvis mindst ét af målene omhand-ler kompetencer, som kan hjælpe til dette. Nej, hvis ingen mål eksplicit/implicit omhandler dette)

e. Hvis ja til a: Omhandler målene, hvad den unge skal opnå med indsatsen? (ja hvis alle mål omhandler kompeten-cer/færdigheder el.lign, som indsatsen skal bidrage til. Del-vist, hvis mindst ét af målene omhandler kompetencer/fær-digheder el.lign, som indsatsen skal bidrage til. Nej, hvis in-gen mål omhandler kompetencer/færdigheder el.lign, som indsatsen skal bidrage til, men i stedet er knyttet til, at den unge skal modtage en indsats)

5) Opfølgning på målopfyldelse og progression (efterværnssager):

a. Er der fulgt op på sagen efter efterværnets igangsættelse?

b. Hvis ja til a: Følges der op på sagen hvert halve år eller of-tere?

c. Hvis ja til a: Følges der op på målopfyldelse og progression?

6) Indsatsens afslutning (efterværnssager):

a. Fremgår det om/hvornår efterværnet skal afsluttes?

b. Hvis ja til a: Hvornår afsluttes sagen (dato: dd-mm-åååå) c. Hvis ja til a: Hvorfor afsluttes sagen? (den unge kan stå på

egne ben/den unge fylder 23 år/den unge skifer kom-mune/den unge vil ikke længere samarbejde/den unge overgår til voksenområdet/andet)

d. Hvis ja til a: Indgår der overvejelser om, hvad der skal ske med den unge efter efterværnets afslutning? (fx om den unge skal i uddannelse/beskæftigelse, har egen bolig el.lign.?)

e. Hvis ja til a: Inddrages repræsentanter fra voksenområdet, beskæftigelsesområdet eller UU i overvejelserne?

f. Hvis ja til a: Overgår den unge til voksenområdet ved efter-værnets afslutning?

g. Hvis ja til a: Skal den unge modtage ydelser/indsatser på beskæftigelsesområdet efter efterværnets af slutning?

h. Hvis ja til a: Er den unge er i dialog med UU efter eftervær-nets af slutning?

7) Sager hvor der ikke modtager efterværn:

a. Er den unge blevet tilbudt efterværn?

b. Hvis ja til tilbud om efterværn: Har den unge takket nej til efterværn?

c. Hvis ja: Hvad er årsagen til, at den unge har takket nej til efterværn? (træt af kommunen/ønsker at stå på egne ben/utilfreds med tilbuddet/andet)

d. Hvis nej til tilbud om efterværn: Hvad er årsagen til, at der ikke er tilbudt efterværn? (behov for længerevarende støtte/den unge ønsker ikke at samarbejde/den unge kan stå på egne ben/økonomiske hensyn/andet)

8) Indsatsens afslutning (ikke-efterværn):

a. Fremgår det om/hvornår efterværnet skal afsluttes?

b. Hvis ja til a: Hvornår afsluttes sagen (dato: dd-mm-åååå) c. Hvis ja til a: Overgår den unge til voksenområdet ved det

fyldte 18. år?

d. Hvis ja til a: Skal den unge modtage ydelser/indsatser på beskæftigelsesområdet efter det fyldte 18. år?

8 Bilag 3. Arbejds-gangsbeskrivelse

Nedenstående figur illustrerer processen i en sag, hvor den unge er i mål-gruppen for efterværn.

9 Bilag 4. Interview-