Jagttid

In document Digitaliseret af | Digitised by (Page 77-95)

8 4 . Strenge D om m er i det Hoie!

Ak, hvor bange er vor S ja l! — Dog D in Trudsel vil os boie,

Fore os til evigt Held.

O s ad Bodens Vei T u fore, At vi hist engang mane hore:

„S alig e Forsonede!

„Kommer hid, Belsignede "

2. Vee os, Dine B ud vi kjende,

S o m D in S o il os S elv har lcrrt!

At vi da til S y n d os vende,

D et en dobbelt S tr a f er voerd!

O s ad Bodens Vei D u fore, o. s. v.

3. M ange ere vore S y n d er;

H vor har vi fortornet D ig!

D og D u Naade dem forkynder, S o m igjen omvende sig.

O s ad Bodens Bei D u fore, o. s. v.

4. Voek da Anger i vort Hjerte, H aab og T ro og Kjoerlighed;

Al vor S y n d lad Jesu S m erte Tage bort; skjenk os D in Fred!

O s ad Bodens Vei D u fore, o. s. v.

5. D ag og N at paa Jesum toenke, Bede, at H an gjor os fri, Hade S yndens Trcrldomsloenke:

Dette, Fader, ville vi.

O s ad Bodens Vei D u fore, o. s. v.

6. Gud! D u naadig D ig forbarme, F rels os fra en evig D o d ! S lu t os fast i Dine Arme,

Jesus, i vor sidste Nod!

O s ad B odens Vei D u fore, o. s. v 8 5 . O strenge G ud og Dom m er min,

Jeg Synder, tor jeg noevnes D in ? D ig jeg saa ofte kroenket har,

D a Syndens usle Troel jeg v ar!

-62 Fastetid.

2. M in S ynd, min store S ynd mod Dig,

Den hviler, ak, saa tungt paa mig! E I

H vor har dog D in Retfærdighed ^

En groendselos Langmodighed! i

3. Jeg har forladt Dig, N aadens Gud, ) !

Foragtet Dine vise B u d ; E !

Fortjent jeg har den bittre Dod, ^ ! Voer naadig, frels mig af min N od! !

4. O haarde Hjerte, fsel igjen! !

B liv atter Jesu Christi Ven! j ;

O plad dit O ies Taarevoeld! ;

M ed Angersmerte moet dig, Sjoel!

5. Bodfoerdig synk paa dine Knoe!

See til G u d s S o n paa Korsets Troe, Beed: Jesus, vil D u voere m in?

Jeg vil jo atter voere D in ! l

6. Lad Dine Vunder skjule mig, z ^

O g lad mig finde Hjelp hos T ig, I O plad D it O re for min B on, >

O hor mit Suk, G ud Faders S o n !

7. M in Jesus, hor, jeg beder Dig, ^ V iis Dine dybe Vunder mig! —

M a ria , beed, at al min Nod

M a a svinde ved H ans bittre Dod.

8. O kjoere Fader, hor mit S uk!

D u Naadens D o r mig ei tilluk! j F o r Jesu K ors og ved H alls Dod

F rels mig fra Syndens store Nod!

8 6 . S o m hellig Skik os loerer her, S a a voere Fastens Tid os kjoer,

De fyrretyve T ages T al

T il H errens P riis indvies skal.

2. Propheterne os vise hen

T il Fasten, at vi holde den;

S elv Frelseren har faslet her,

Han, som vort hoie M onster er.

3. F ra M ad og Drikke lad' os nu Bortvende Hjerte, Tanke, Hu, S elv ncrgte os Adspredelsen

O g toenke kun paa Frelseren.

4. Alt hvad som strider mod vort Vel,

Hver S ynd, som foengsler end vor Sjcel, B i ville flye, at Helved' ei

S k al ende hist vort Levnets Vei!

5. Thi fri os, Glid! fra Strengheds D om ; B i angerfulde vende om,

Forsage Verdens T an t og Larm;

Krm Sukke stige fra vor B arm . 6. V i bede da ydmygelig:

Vi have syndet svart mod Dig, Tilgiv os af D in Naade, Gud,

O g slet vor store B rode ud!

8 7 . O Verdens Skaber, store G ud!

V i syndet har mod Dine B ud!

Laan O re dog til G raadens Rost!

Gvd Balsam i beklemte Bryst!

2 . D u som vort Hjerte kjeuder grant,

Hver lsnlig B rost D u stedse fandt!

Omvend vor syndig' Sjoel til T ig, O g voer os, Herre, naaderig!

Fastetid.

H vor har vi dog ved S y n d og S v ig S a a ofte, Gud, forncrrmet D ig!

Dog skaan! O plad D it Naadevcrld, At frelst kan prise D ig vor Sjcrl.

Forund os Sonderknuselse,

M ens Kjodet lider Spcegelse:

At, fri' for Skyld, vi ei igjen

T il Syndens Lyst os vende hen!

Forund os, Gud, D u Salige, D u Ene og Treenige!

E rfaring om, at Faste-Savn

E r Mcrttelse til evig G avn! Amen.

(O 80l 3Llutl8, LntLlnL8

(En kirkelig Morgenpsalme i Fastetiden.)

8 8 . O Frelsens S o l i Sjcelens N at!

S n a r t M ulm og Dod skal vige brat, N aar Natten forst er svunden hen

O g Dagen lyser klart igjen.

S ee til os, Herre, naaderig;

P i bringe H jertets O sfer D ig!

V or Angers T aare voeder det,

M ens Kjcrrlighed antoender det!

Den Synd, som skjult i Hjertet boer, Tilgiver os dit N aadens O rd ,

N aar T ugt og streng Bodfcerdighed

H a r brudt vort S in d s Haardnakkethed N u V aarens D ag jo stunder til,

H vor frodigt Alt fremblomstre vil : O pliv da, Herre, og vor Aand,

S o m ledes ved D in Godheds H aand!

5. Alverden dybt sig boier ned

F or Dig, o G ud, Treenighed!

Fornyet i D in N aades Vcrld

Lovsynge D ig vor frelste Sjcrl. Amen.

1'itlini til Jetu M c llc .

8!>. C h o r : Fader, D u som boer i Lem!

M e n i g h e d : See til os i Miskundhed! (Kyrie eleison!)

Ch. Christus Jesus, D u G uds S o n !

M e n . See til os i Miskundhed! (Kyrie eleison!) C h. Helligaand! Alhellighed!

M e n . See til os i Miskundhed! (Kyrie eleison!) Ch. Hellige Trefoldighed!

M e n. See til os i Miskundhed! (Kyrie eleison!) C h. Jesus! — M e n ig h . Jesus!

C h. D om t af faldne Slcegt til Dode, Soned' D u dens Skyld og B rode!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u !

M e n . S end Bod i vore Hjerter Ved Dine bittre S m erter!

2. C h. Jesus! — M e n ig h . Jesus!

Ch. O ffret som G ud Fader vilde, E r D in Dod os Livets Kilde!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . Send Bod i vore H jerter o. s. v.

3. Ch. Jesus! — M e n ig h . Jesus!

Ch. D u, som stod til Soilen lcrnket, S laaet, saaret, blodbestænket!

M e n . F orbarm T ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . Send B od i vore Hjerter o. s. v.

4. Ch. Jesus! — M e n ig h . Jesu s!

Ch. Klcedt til H aan i Kongesmykket, S tille t frem for Avindsblikket!

M e n . F orbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . Send B od i vore H jerter o. s. v.

5. Ch. Jesus! - M e n ig h . Jesu s!

C h. Sandheds D rot, som tornekronet H a r vor Skyld og Brode sonet!

M e n . Forbarm T ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . Send Bod i vore Hjerter o. s. v.

6. C h. J e s u s ! — M e n i g b. J e s u s ! C h. T il Forbrydere henregnet,

H a r D u Retfcrrd os tilegnet!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n. S end B od i vore H jerter o. s. v.

7. C h. Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h . B oiet under Korsets Byrde, Gik D u, alle Sjceles Hyrde!

M e n . Forbarm T ig nu!

C h. V or Frelser D u !

M e n . Send B od i vore Hjerter o. s. v.

' 8 . C h . Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h. Mellem Rovere korsfcestet, O g af alle O valer gjoestet!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . Send B od i vore H jerter o. s. v.

9. C h. Jesus! — M e n i g h. Jesus!

C h. Dine gjennemstukne Hcender Naaden over Verden sender!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. B o r Frelser D u !

M e n . S end B od i vore Hjerter.

10. Ch. Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h . Livets Fyrste, Dodsbetvinger,

D u vor Sjcelefreds Gjenbringer!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h . V or Frelser D u!

M e n . S end B od i vore H jerter o. s. v.

11. C h. Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h. Angerfuldt vort Knoe vi boie F o r D it Kors, D u Evighoie!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h . V o r Frelser T u !

M e n . S en d B od i vore H jerter o. s. v.

12. C h . Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h . Offerlam , D u som fra Verden Gjenvandt os for Kjcerligheden!

M e n . F orbarm D ig nu!

C h. V or Frelser D u!

M e n . S end B od i vore H jerter o. s. v.

13. C h. Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h . T ag vor S ynd, udslet vor Brede, At i Reenhed vi T ig mode!

M e n . F orbarm T ig nu!

C h. B o r Frelser T u !

M e n. Send B od i vore Hjerter o. s. v 14. C h. Jesus! — M e n i g h . Jesus!

C h. Lad D in Aand til D ig os lede, B olig sig i os berede!

M e n . Forbarm D ig nu!

C h. V or Frelser T u !

M e n . Send B od i vore Hjerter- Bed Dine bittre S m erter!

(O 60611, ovstupeseits.)

O Jo rd og Himle, kom og see, E t S y n af Q v al og bitter Vee;

S a a slet kan Verden vcrre!

O Jesus, Dine S m e rte r!

O haarde, kolde Hjerter!

S lig t skee dog aldrig mere!

2. D et hellige Gudmenneske Behandles som den Sletteste, Skjondt reen i alle M aader!

O Jesus, Dine S m e rte r!

O haarde, kolde H jerter!

Selv Ju d a s H am forraader!

6. F o r Skranken lcrnket stilles Han, Ei Sandheds Stem m e rore kan Den Flok, som did H am bragte!

O Jesus, T ine S m erter!

O haarde, kolde H jerter!

D e grusomt Ham foragte!

4. P ilatu s vel erkjender her,

Fastetid.

At Jesus Christ uskyldig er — ' P a a D od dog Folket skriger.

O Jesus, Diue S m erter!

O haarde, kolde Hjerter!

P ila ti Retsind viger!

Hudstrogen Jesus Christus staaer, — H ans Legem' er kun Blod og S a a r ! En Tornekrands man fletter —

O Jesus, Dine S m erter!

O haarde, kolde H jerter! — Den om H ans Hoved soetter!

En M order foretrækkes H am ;

D et K ors til Doden boer G uds Lam, P a a hvilket H an skal lide —

O Jesus, Dine S m e rte r!

O haarde, kolde Hjerter! — Den storste M arterqvide.

See, Himlen og den vide Jo rd S ig hytter ind i S o rg en s Flor, T il N at nu Dagen bliver —

O Jesus, Dine S m e rte r:

O haarde, kolde H jerter! — T a H an S in Aand opgiver.

S a a blev fuldbragt, o store G ud!

D in V iisdom s og D in Retfcrrds B ud T il Bod for vore S ynder —

O Jesus, Dine S m erter!

O haarde, kolde Hjerter!

B o r D om de os forkynder!

(8 alve, eaMt erasutatuin.)

91. O tornekronet)' Hoved, 0 saared' Haand og Fod, Hudstrogen og forhaanet,

Bestcrnkt med eget B lod!

D it smertefulde Aasyn M ed T aa re r hilser jeg;

H vi har man dog saa grusomt Behandlet, Frelser, D ig ?

2. See, Kindens Uskyldsrodme, O g Lcebens friske Glod — D in Skjonhed er forsvunden

1 T odens bittre Nod.

Hvormegen O v al og S m erte H a r D u paataget Dig, F o r at forlose Verden

O g aabne Him m erig!

3. O Herre, som i Doden Gik, for at frelse mig, Giv Agt paa mine Bonner,

Beskyt mig naaderig!

T in D od m it M onster vcere, M in Sjcrl med D ig bespiis.

Lad mig D ig stedse cere

M ed Lov og Tak og P riis ! 4. D it smertefulde Aasyn

Lad lyse paa min Bei,

O g naar mig Toden favner, Forlad mig, Jesus, ei!

Trost mig i denne Time

M ed T in Barmhjertighed, O g lad T ill M und tilsige

M ig evig Salighed.

paslilm ssondag.

9 2 . D in Konges B anner drager frem, See Korsets Troe, Jerusalem!

P a a hvilket Livet Doden leed — F ra Doden Livet strommed ned!

En S trid sm an d gjennemborer H a m , S o m var det sande Paaskelam:

D a strommer frem det Vand og Blod, S o m frelser os fra Helvedbod; — D a blev opfyldt, hvad tro engang

E r spaaet i D avids Psalmesang:

„B landt Folkene skal siges ud:

F ra Troeet har regjeret G u d !"

O Troe, saa skjont og hoederligt, D ig smykker P u rp u r kongeligt!

Udvalgte Troe, oervoerdige!

S o m bar vor Frelsers Legeme!

O signet Troe, hvis Arme bar D et Osser, som vor Sone var:

D u B yttet tog fra Helvede,

T a Him lens S k at D u favnede!

O Kors, voer hilset D u vor Lid,

D u Haabets Tegn i S o rg en s T id!

Den Fronrme styrk paa Retfoerds Vei, O g dom den Skyldbetyngte ei!

Treenighed, vor Frelses Voeld!

Lovprise D ig stal hver en Sjcel;

Lad her os Korsets S eier saae,

O g hisset S ejrens Lon opnaae! Amen.

— lanroam certainiins.) i) 3 . P riis, min Tunge, Laurbcrrkrandsen

F o r den hoie Heltekamp!

O g nied Korstrophceen feire D u den oedleste T riu m p h ; See, Alverdens store Frelser

O ffret vinder herlig S eier!

2. D a den forste Stam m efader Havde nydt af Trceet D od;

T a alt naadig bod G ud Trceet, S o m bar Syndens onde Frugt, Frelseren engang at bcere

O g udslette Adams S y n d ! 3. Thi vor Frelses O rdning krcever

Dette store Vcrrk; og see!

Lognens Faders trcrdske Konster S to rre Koilst beseirede:

D er, hvor S a ta n slog os Vunder, Flyder Lcrgebalsam nu!

4. D erfor blev i Tidens Fylde Alt, som os forjcettet var, Tonnen fra G ud Faders Himle,

Verdens Konge, til os sendt;

O g, som Menneske, paa Jorden Fodte Ham en Jo m fru skjcrr.

5). I den snevre Krybbe grceder

H an som B arn , for Syndens Skyld;

O g H ans omme Jom frum oder Favner Ham i fattigt S v o b ;

See, G uds Hoender og H ans Fodder S vobes her i snevre B aand!

Tak og P riis og Lov og ZEre Vcrre Dig, Treenighed,

D u vor Gud i tre Personer:

Fader, S o n og Helligaand!

Ja , Alverden skal lovprise

Evig D ig, Treenighed! Amen.

8 6 X

9 4 . Tredive A ar er' nu henrundne, O g opfyldt er Tidens M a a l:

D a til T odens O v al og Pine F rit vor Frelser vier sig.

H an paa Korsets Troe ophoiet E r vort sande Paaskelam.

Ak, hvor smoegter H an i Pine!

See, hvor grum t H ans Legeme S a a re Torne, S p iir og Landse,

S a a udvoelder B lod og V and!

Jo rd og Hav og Himle — Verd'ner Bade sig i denne S tro m !

Dyrebare K ors! din W re

In te t Skovens Troe er liig;

Ei kan noget, som du, boere,

Lov og Soed og F ru g t saa riig!

S o m og Troe! hvor er' saa kjoere I for denne Byrde mig!

B oi, o hoje Troe! din Stam m e,

At H ans Lemmer m artres ei!

Lad D in store Haardhed vige, Ten, som dig N aturen gav!

O g vor store Konges Lemmer Brede du med Lempe ud!

5. T u kun voerdig blev at boere Verdens Soneoffer stort, T u skibbrudne Slcegt forlener

Arken, Frelsens sikkre H avn;

M ed det Blod, som flod af Lammet, S alv et blev du, Korsets Troe!

6. Tak og P riis og Lov og ALre Boere T ig , Treenighed.

S ande G ud i tre Personer:

Fader, S o n og Helligaand!

Jo rd en s Sloegter skal D ig prise Evige Treenighed! Amen.

plllmcssildag.

8 5 . S ju n g din Konge Gloedespsalmer!

S io n s kaarne Himmelbrud!

S tr o paa Beien for Ham P alm er!

O p og hyld din Frelses G ud!

H an paa D avids W t er K ronen;

O ver Alle hellig, viis

H a r H an arvet Herskerthronen, M ed Alverdens Lov og P riis !

Jesu, Konge, Helligste.

Boere P riis og G lorie!

2. D avid saae alt i det Fjerne M ed prophetisk Seerblik

V or M essias: Haabets Stjerne, S o m for Is ra e l opgik.

D erfor, S io n , stro Ham Palm er!

S y n g Ham nu D it Hjertes Fryd!

S y n g Ham glade Jubelpsalmer T il Basunens H oitidslyd!

Jesu o. s. v,

3- Kommer, Folk, da fra det Fjerne!

P riser eders Konge prud!

Him lens S o l og hver en Stjerne, P riis med Lovsang eders G ud!

S y n g : Hosanna i det Hoie!

Aabner Herren Hver sin Favn!

Alle Folk for Ham sig boie, O g lovprise hsit H ans N avn!

' K. Jesu o. s. v.

4. Fordum D ll paa B arnetunger Lovsang kjcrr beredte D ig!

Hvo i T ro D in P riis udsjunger Vist ham Himlen aabner sig!

Sjunge vil vi da med Gammen, Prise lydt D in Herlighed!

O g G uds Engle svare: Amen!

K. Jesu o. s. v.

(Oloria, 1au8 et koiioi-.)

M e n i gh. : Lov og ALre og P r iis vi bringe D ig, Christe, Forloser, Hvem Hosianna tilsang Borncnes jublende Flok.

1. D u, som velsignet i Faderens Navn til I s r a e l kommer,

Folkenes Konge D u est, D avids navnkundige S o n . 2. Himlenes salige S k arer udsjunge D in Lov i

det Hoie, Jordens forsvindende Slcrgt, Skabningen, priser

D it Navn.

Z. Bolgende strammer med P alm er i Hcende D ig Mcengden imode;

See, vi med B on og med S a n g glade berede D in Vei!

4. Isra e l, inden D u leed, bragte P riis D ig og jublende Sange, H er vi forkynde T in Lov,,Himmelens seirende

D r o t ! o. Evig skal mindes D in D aad som D in M agt,

o mcrgtige Konge!

Naadige, mildeste D rot, S tifte r af Kjcerligheds P agt!

langfredag.

O store S o rg , o Hjerteqval!

Hvo er, som T rost mig giver!

Ak, vor G uds eenbaarne S o n N u korsscrstet bliver!

2. O Hjertets Alt, o Sjcrlens Trost, D u vilde for os lide!

Skjoendsel navnlos: — Verden gav Jesus Korsets Qvide!

6. O Taarestrom , giv S m erten Luft!

M ed S o rg vort Suk sig hcrve!

See vi ei ved Jesu Dod B jerg og Klipper bcrve!

4- S a a foleslost og haardt som Steen E r kun de O ndes H jerte;

Verdens S a n d s kan ei forstaae Kærlighedens Sm erte.

5- D erfor, o Sjoel, o vaagn dog op Bed Korsets tunge M inde!

H vis du vil i Todens S tu n d H errens Naade finde!

Improperirrne.

0 8 . M it Folk, hvad har Jeg gjort mod dig?' Bedrovet dig? O svar dog M ig !

ALgyptens Aag Jeg tog fra dig, D u loegger Korsets Aag paa M ig.

K. Hellige Gud!

Hellige, stoerke G ud!

Hellige, Udod'lige,

Forbarm D ig over os!

2. I fyrretyve A ar Jeg var

D in Leder, som opholdt dig har, Jeg Is ra e ls Land har skjenket dig,

S o m Lon du skjenker Korset M ig. kl.. — — S a a meget G odt Jeg gjorde dig,

E t helligt Viinbjerg var du M ig ; M en Eddike af dig Jeg fik,

D a Jeg dig bad om Lcrdskedrik! K. — — 4. E t Kongefolk du blev ved M ig,

M ed Torne har du kronet M ig ; Jeg gav dig Gloeder uden Tal,

D u gav M ig Korsets bittre O v al! K . ---5- D it K ors vi oere, Jesu Christ,

V

7 8 Paaske.

D in D od vi prise her som hist;

T hi ved D it K ors vi sinde Trost,

O g ved D in D od l>lev vi forloft, k . — — O

In document Digitaliseret af | Digitised by (Page 77-95)

Related documents