Lfter M essen

In document Digitaliseret af | Digitised by (Page 49-77)

5 o r Libcra.

5 8 d. Ak, frels mig, frels mig, Jesu kjcerl R a a r Domsbasunen lyder her!

N a a r Jo rd og Himle bcrve!

N aar de, som lcrngst i Jo rd er lagt', Ved H errens underfnlde M agt,

F ra D od og G rav sig hcrve!

N aar Jorden bli'er et Flammehav, O g Herren fordrer, hvad H an gav, V il Regnskab af mig krceve.

2. H vor skjcelver, ak, hvor bcrver jeg!

Retfcrrdige, naar T il med mig Vil hisset gaae i Nette!

Vi 6'

8L

e, tr sr es6i

v s

lk 6c Iw.

6e

Q. vS

? frygtelige Dommedag!

Hvo tale vil min Sjcelesag, Regnebrcrt udslette?

^ Frelser, D u min T alsm and vcrr!

^ D a synker Dom m ens Hevnersvcrrd,

^ lin S ynd vil G ud forgjette!

Libcra.

n. Oibera me, Oo rnine, de m orte Xter-

in die illa tremen- c^uando eoeli

mo-Frie mig, Herre, fra den evige D od paa hiin forfærdelige Dag, naar Himmel og Jo rd skulle

^?n6i sum et terrn: j rystes; naar Du vil Uln veneri8 sudieare komme for at domme Ver-

^eulum per i^nem. den med Ild.

1remen8 faetu8 3um et timeo, dum di8- 0U88io venerit atoue ven-

tura im. ^

2unndo eoeli movendi

^unt er terra.

Oie8 illn, die8 irL,

^ ^mitati8 et mi8erioe,

^ ^^ § n a, et amarn

^ o e ; dum veneri3

Jeg er betagen af F ry g t og Bcrven, i Forventning af Dommen og den kom­

mende Vrede.

N aar Himmel og Jo rd skulle rystes.

H iin Dag, Vredens Dag, Jam m erens og N o­

dens Dag, den store og saare qvidefulde Dag, n aar

« leare 8seeu1um p e r D u vil komme for l^nem .

^ec^uiem reternam

^ona eis, Oomine; et Perpetua lueeat ei8.

-rl)em me, Oomine,

^ Morte seternL, in die

domme Verden med Ild . Giv dem den evige H vi­

le, H erre, og lad det evige Lys lyse for dem.

Frie mig, Herre, fra den evige Dod, paa hiin

illa trem enc^a, q u an 6 o ^ forfcrrdelige T ag, nalN', eoeli m o v en 6 i 8unt et! Himmel og Jo rd skulle!

te r r a ; 6um v e n e r s ^ rystes, uaar T u vil kom-!

ju 6 ie are 8reeulum p e r ! me for at domme Ver-^

iden med I ld .

i§ n e m . r >

Etter 1'ibcra.

K ^ rie elei80n! ^ Herre, forbarm T ig ! L kri8te eIei8on! Christus, forbarm D ig!

K ^ rie eIei8on! Herre, forbarm D ig!

? a te r no8ter ete. Fader vor o. s. v.

V. L.t ne no8 inc1ucu8 Og leed os ikke ild i Fri- in tentationem, ! stclse,

K. Lecl libera N08 a m alo.

V. p o rta interi

Bleu frels os fra det Onde. ^ F ra Helvedes P o rt

K. I^rue, O om ine, a n i-! Frels. Herre, hans Sjeel m am eju8 (anim u8

eorurn).

(eller: deres Sjwle).

V. Kec^uie8oat in paoe! H au (hun) hvile i Fred! l

K. ^ m e n . ^Ameu. :

V. v o m in e , ex au 6 i o ra- Herre, hor min B on. k

tio n e m m e a m ; !

K. L t e la m o r m eu8 a6 ^ Og lad m it Ranb kom -T e veniat. ^ me til Dig.

V. O orninu8 vodi8eurn, i Herren vcrre nied eder, : K. L t eurn 8piritu tuo. O g nied din Aand. ^

O rem u8'. ^ Lader os bede:

Oeu8, eui p r o p r iu m ! Gud. D u, hvis Egen- ! e8t m m ereri se m p e r e t skab det er, altid at for- ! p a re e re : T e 8upp1iee8 ^ barme D ig og at skanne, ! ex o ram u 8 p ro an im a la- vi anraabe D ig ydmyge- I m uli T ui (fam utss Ture) ligt for D in Tjeners

(Tje-^-> c^uam kociie 6e koe

^Lculo mi^rc>rc ^ussisti,

^ tr3ci38 ea.m in

rnn-^ 8 inirnioi, necrnn-^ue o5-ivi803ri8 in 6nem, se6

^ude38 enm3 83neti8 3n-

^1i8 8U8eipi et nci pn-

^3rn P3r3cii8i percluei:

^ , ^uiu in De spernvit

^ ore6i(^it, non poenn8 wterni 8U8tinent, 8e6

§au6iu XternL p088icie-

^ ' per Lkri8tum Oo-

^Unurn N08trum;

^ ^men.

Kec^uiern Lternnm

^ 6on3 ei, Oomine, ' ^ lux perpetuL

lueeut e i!

- ^e<^uie8ent in p3ce.

^men.

nerindes) X.' Sjoel, at D u ikke vil overgive den, i Fjendens Hoender, og ikke evig forglemme den, men at T u vil lade Dine h. Engle fore den til P a ­ radisets Foedreland; vaa det at han (hun), som har troet og haabet paa Dig, ikke maa udholde Helve­

des S traffe, men opnaae de evige Gloeder: ved Christum, vor Herre.

Amen.

Herre, giv ham (hende) den evige Hvile,

O g det evige Lys lyse for ham (hende)!

H an (hun) hvile i Fred.

Amen.

Sl ut ni ng.

^ 5 9 d. O Christne, toeuker tidt paa dem,

^ o m vandred' bort fra S tovets Hjem,

^ v in hvile i den stille G rav

^!ed deres brudte Bandringsstav!

beed for dem, at snart de maae 2-il Himlens Herlighed indgaae,

Hvor ei er O val, hvor ei er Nod, H vor aldrig nogen T aare stod.

2. Dog, eder selv forglemmer ei!

Beed, at I maae paa Dydens Vei Opfylde tro vor Frelsers B u d :

Elsk Alle hoit, men hoiest G ud!

P a a det at I kan vandre hen Foruden O v al til Himmelen,

O g Hist engang i Fredens Havn Kan hvile sodt i Jesu Favn!

5 o r prædikenen.

6 0 . O gode Gud, send naaderig T en Helligaand. vi bede D ig ;

P a a det D it O rd af S andheds Voeld M a a boere Frugter i vor Sjoel.

2. Lad From hed i vort Hjerte boe, O plys os med den sande T ro, Og giv ved den os Kraft, o Gud, A t vandre efter Dine Bud.

(Denne Psalme synges i Kirkeaarets forskjellige Tider paa forskjellige Melodier.)

6 1 . Herre, lad vor Sjoel og Hjerte Torste efter O rdets Voeld!

Lad det som en Himmelkjerte Lyse for os til vort Held!

Tael! vi ville ydmygt hore, Folge trygt D in milde R o st;

Den til Bedring os vil fore Og husvale os med Trost.

Etter prædikenen.

6 3 . Voer nu lovet i det Hoie, Fader riig paa Miskundhed!

Lys omstraaler nu vort Oie, Vei til Himlen grandt vi veed : T hi D it Randens O rd alene

den Rost af Sandheds M und, S om kan skabe Hjerter rene — S a lig t Haab i Dodens S tund.

6 H Fader, D ig skee Tak og P riis F or det G uddom s-O rd, som leder

Syndere til P arad iis,

Og den Fromme Trost bereder;

Troens Liv og K raft det noerer.

^ Gjerning god at ove loerer!

Op til H a m vor Lovsang naaer, S o m os svigter ingensinde!

Hvo ad H errens Beie ganer, Sikkert Him lens Fred skal sinde!

Lad os da til Livets (Lude Uden F ry g t vor T ro bekjende!

Advent

T il Kirkeaarets Begyndelse.

6-1. Domsbasunen lydt forkynder At den D ag er stedse noer,

D a i H a a b kun Sjoelen sinder B od for Alt hvad tabes her:

Thi forvist den S tu n d skal komme, D a al Berdens falske G lands Falme skal, naar Retfoerds Domme

B ra t forfoerde S to v ets S a n d s!

Dog, min Sjoel, du ei forsage L oer hvad D ig times skal!

Kom ihu de Naadens Dage — Tim er sode uden T al — D a din Skabers Godhed vilde

Gloede dig med J u l e n s H aab;

D a du horte O rd saa milde

S v are paa din Lcrngsels R aab!

S o g da Gud, inens H an vil findes!

S o g Ham flux i B on og B od!

G rib den Frelse, h e r kan vindes!

Glem ei Kilden til dit M o d : Reis, o S ion, op dit Hoved

Under Dom m ens Tordenbrag!

Husk hvad Jesu s dig har lovet,

Husk det O rd om F r e l s e n s D a g ! See, din Konge til dig kommer,

B ringer dig et N aadens A ar!

N u det vorder atter Som m er, V int'ren folger bliden B a ar!

Julen varsler Paaske-Gloede,

H errens D ag med Pintsesang — Dag, da Hjertet glad stal qvoede

T il Seraptsers Harpeklang!

N a a r saa A d v e n ts -T id er omme, Kom da, S io n s Konge prud!

Lad vor G ru for D ine Domme Svinde blidt paa Engle-B nd!

B o rt skal da al Kummer vige F ra vort lamgselsfulde Bryst,

N aar fra Psalm ens Tonestige D ines Evighedens Kyst!

6 5 . „S end som D ng og Regn fra Himlen

^ .D e n Retfoerdige os ned!"

^ a a engang man horte raabe Is ra e ls Folk med LEngstlighed;

Is ra e ls Folk, hvem G ud sorjoetted' At faae Synderne udsletted:

Thi for Jesus Christns kom, Lnkt var Himlens Helligdom!

-- Gnd, vor Fader, Is ra e l horte:

Redning han besluttede,

Dg som Redningsmand for Folket Jesus sig fremstillede.

G abriel fra Jorderige

B ragte S v a r til Himmerige:

'»Herrens Tjenerinde, see,

E r jeg; hvad du talte skee!"

Bedende M a ria knceled,

D a hun H errens Budskab fik;

Dg da O rdet var undfanget, T il Elisabeth hun gik.

D a sin Hilsen hun istemmed, Noer sin Frelser han fornemmed, H a n , hvem helliggjort G ud har F or han fodt til Verden var.

Denne kaldte lydt i Orknen T il Omvendelse Enhver;

Mindede om Himmerige,

S o m var kommet Alle ncrr.

40 Advent.

Lad os Nosten ihukomme,

Soge Ly for Retfcerds Domme, Vandre Tydens trange Bei,

Og forskjertse Naaden ei!

5. Mcerk, o Sjcrl, paa Alvorsrosten, . Vei for Jesus flux bered!

S oger Alle Ham at tcrkkes

Ved at elske Sandhed, Fred!

Ved af Hjertet G ud at bede,

At H ans Aand maa os veilede S a a vi hist maa gloedes ved

Ham at see i Herlighed!

^nA elus nled ^.ve Alarm.

6 6 . V. V. H e r r e n s

D o m in i nuntiavit N

a-riL ,

R-. Dt oonoepit de Lpiritu Lancto.

^ .v e , IV laria, g ratin

piena, Dominu8 teoum, i)ene6iota tu in muiie- ridus, et deneciietu8 fructu8 ventri8 tui

8U8. 5anota ^laria, ma­

ter Dei, ora. pro nobi8 peccatoridu8, nuno et in biora morti8 no8trre.

^ m e n .

V. Deee, aneilla Do­

mini !

E n g e l bragte M a ria det glade Budskab;

K. O g hun undfan­

gede nf den Helligaand.

H il dig, M a r i a , fuld af Naade, Herren er med dig, velsignet er du iblandt Qvinderne og velsignet er dit Livs F rugt J e s u s . Hellige M a ria , G uds M oder, beed for os Syndere, nu og i vor D ods Time.

Amen.

V. (M a ria svarede:) See, jeg er H errens Tje­

nerinde ;

c

!

l

>

k'iut mil-li seeun-1 K. Det skee mig efter

^um verbum tuum! ^ dit Ord,

^ e , N uriu, ete. ^ H il dig, M aria, osv.

V. Ll verbum ouro i V. O g O rdet er ble-t^ tu m e8t, > e t Kjod.

^ L t bubituvit in! K. O g har boet iblandt

N0bi8. Os.

^ v e , N uriu, ew . ! H il dig, M a ria , osv.

V- O ru p ro nobis! V. Beed for os, o

^ n e tu O ei § e m trix ! ^ hellige G udsm oder!

. cli^ni etb-! K. At vi maae blive

^ m u r prom i88iom bu8 vcrrdiae til Ehristi F or-

0kri8ti. A n e lse r.

OremuL. ^ Lader os bede.

B i bede D ig, o Herre, udgyd i vore H jerter Naade, for at vi, som ved Engelens Budskab have erkjendt Christi, D in S o n s , Menneskevordelse,

!?bd H ans Lidelse og K ors maae blive forte til O p­

standelsens Herlighed; ved den samme vor Herre

^ e su n i E h r is tu m , D in S o n , som lever og regje- med D ig i den Helligaands Eenhed, Gud. fra Evighed til Evighed. Amen.

O D u, som skabte S tjern ers Hoer, D u T roens Lys, vor Sjcrl saa noer!

O Verdens" Frelser, Jesus Christ,

B o r K raft og Haab D u er forvist.

D a hele Adamskjonnets Aand

Laae smoegtende i Dodens B aand, D a steg D in Kjoerlighed herned,

At sftenke faldne Sloegter Fred.

42

3 S o m Solen, naar den hoover sig,

S a a viste, Verdens Lys, D u D ig, D a ud fra helligt Jomfruskjod

D u kom at frelse os fra Dod!

4. Lovpriset voer' i Evighed

D it Navn med al dets Herlighed!

F o r det al Verden boier sig, Og S a ta n skjoelver amgstelig.

5>. D ig bede vi, o Jesu Christ,

Afvend den onde Fjendes List, O g lad os arve Himmelen,

N aar her vi skal Dig see igjen.

6. Lov, Tak og P riis i S a n g og Bon, S kal voere Fad'ren og H ans S o n , M ed Guddomslivets Sam fnndsbaand,

T il evig T id : den Helligaand!

(De syv saakaldte store Antiphoner. *)

'6 8 . S end os, o Gud, fra Himlens H al D in S o n , som os forlose skal,

S o m voere vil vor Redningsmand, O g fore os til Frelsens Land!

2. Ufattelige V i i s d o m s a a n d,

S o m holder V erd'ner i D in Haand, Hvem Sjcelens Tanke fatter -ei,

Kom, leed os paa den rette Vei!

3. O A d o n a i, stoerke Gud,

S o m gav til M oses T ine B ud

*) Jfr- „Fuldst. Bvnnebog for katholske Christne", S . 302.

P aa S in a 's Bjerg, da Tord'nen lod:

F rels os af Syndens store Nod!

O R o d a f J e s s e , Frelsens Tolk, T u Tegn for alle Jordens Folk:

B i lytte alle til T it O rd ;

Det rande skal i S y d og N ord!

o- O D a v i d s N o g le , sendt fra G u d . S o m lukker frit os ind og ud:

^ O plad vort Famgsels trange D or,

D in M ag t fra Doden frie os gjor!

0- O S o l for al R e tf æ r d ig h e d ,

O G lands af H unlens Herlighed:

O pliv hvert Hjerte koldt og m at, B rin g Lys i Dodens morte N at!

O D r o t med Fredens Palmegreen, D u hele Kirkens Hjornesteen:

Kom snart, siet vore S ynder ud, Forny D it Billede, o G ud!

8- O „G ud med os", E m m a n u e l, T u D ro t af Huset Isra e l,

V or storste Lcengsel og vort H aab:

Kom snart til os, bonhor vort R aab!

Nu, min Sjoel, du tor dig fryde T il en festlig Julesang!

S n a r t skal O rglet atter lyde, S ion, til din H arpes Klang!

Ei dit M od bor nu forsage, Freidigt hcrve sig din A and:

See, din Konge frem mon' drage, Sm ykt med Palm en i sin H aand!

2. Jordens Sloegter nu mon' sjunge Herren Lov med festlig S ang, O g fra Bjerg og D al gjenrunge

Skal H ails Navn med Klokkeklang!

Livets store Fyrste kommer!

H an skal frelse alle Folk;

Han, som Naadens milde Dommer, Boere vil yver S y n d ers Tolk!

3. Gloedes, I H ans Engleskarer!

Adams Slcrgt, lovsyng din G ud!

Evigt S i o n s Gloede varer, Evigt som Alviisdoms B ud.

Jevn, o Jo rd , da dine Hoie!

N at, bliv D ag! og S o rg , bliv T rost!

O plad, Blinde, brustne Oie!

Stum m e, raab med Fryderost!

4. S i o n , iil din D ro t imode!

D u er jo hans kaarne B ru d : H an vil dig til Livet fode,

Boere dig en kjoerlig G ud!

Han i dig sit Riges Throne G runde vil i Kjoerligyed!

Glem, o S io n , ei din Krone, T il din Hoitid dig bered!

Kom da, Konge, Livets Fyrste!

Sjoelens Frelser! N aadens Voeld!

Efter D ig vi alle torste,

Efter Dig, vor Fryd, vort H eld ! Herre, kom og tag al B yrde

F ra de svage Skuldre bort!

D rag, o store Overhyrde,

T il D in H jord al Verdens Folk!

M il.

70. Helligste N a t! Helligste N at!

M orket alt svinder, vi skue herneden

Vinkende S tjerner paa Himmelens B laa ! Engle nedsvcrve, sorkynde os Freden;

Kommer, med Hyrderne ville vi gaae, Glcrde os med dem og ile afsted — Engle fra Himmelen folge vort Fjed —

Ile i M orgengry

In d til Kong D avids B y Hen til G uds S o n .

2- Helligste B a rn ! Helligste B a rn !

S o m blev forventet med Loengsel af Fcrdre:

Ovist, som fremspired' af Jsai Rod!

Dig vil med G aver vi jublende hcrdre, Synke tilbedende ned for din Fod.

Himmelske Frelser, ved T ig bli'er gjenfod Slcrgten, hvem Adam forhvervede Dod.

T u giver Naade, Fred, O g skjenker Salighed Hver, som D ig troer.

3- Synder betcrnk! Synder betcrnk!

Fattig og nogen ved Jom fruens Hjerte

Hviler din Gud, som paa Jorden blev fod;

O g dette B a rn skal med Angst og med S m e rte Lide paa Korset den bittreste Dod.

H or dog, hvor kjoerligt det bonfalder dig:

4 6 . Ju n i.

Synder! o kom dog. sog Frelse hos M ig ? See, hvor Jeg elsker dig.

Skjondt du klin kramker M ig.

Elsker M ig ei!

4. Kjcrrligste B a r n ! Kjcrrligste B a r n ! Hjertelig Anger jeg bringer som Gave T ig. D u vort evige Kjcrrlighedsvceld!

J a , kun i D ig jeg min Glcrde vil have.

D u vil jo Selv kun mit evige Vel.

D erfor, o Jesus, fra nu af jeg vil Ene, ja ene kun hore T ig til.

I S o rg , i S a v n og Nod, I Fryd, i Liv og Dod Bliver jeg D in !

7 1 . 2Ere vcrr' G ud i det Hoie!

Fred med de Gode pan Jorden!

Tak og Tilbedelse vcrre

Dig, som har Naaden os givet!

Himlenes Konge, almcrgtige Fader!

Herre, Eenbaarene. Salvede, Jesu.

Gud, D u G uds Lam, den Almægtiges S o n ! 2. Mcegtige Frelser fra Synden!

Naadig forbarm T ig, Forsoner!

D u, som ved Faderens Hoire S idder, o hor vore Sukke!

Jesus, kun D u med den Helligaand throner Hisset i Faderens herlige Himle,

Herre, D u Hellige, Frelser og G ud!

7 2 . O salige N at!

En Engel saa brat

F ra Himmelens Soede M ed Jubel og Gloede

Mdsvoever til H yrder paa Bethlehems M a r k ! :,:

2. H an hoever sin Rost:

„Jeg bringer J e r Trost, 0 frygter ei mere!

. Id a g er den kjoere, , Hoilovede Frelser paa Jorderig fsdt!"

„S eer Bethlehems B y 1 M orgenens G ry :

D er ville I finde

^ T en saligste Qvinde,

Med B arnet, det belligste B a rn paa sit Skjod!"

4. D e skjoelvede nys F o r bimmelste r<ys:

N n ile og finde De helligste Qvinde

Med Jesus i Krybben, i Bethlehems S tald . :,:

5. O salige D ag!

V o rt storste B ehag!

D u dulmer vor Sm erte, O g vcrkker vort Hjerte

Til Tak og til Kjoerligheds hellige F ry d ! :,:

6. J il, Christen, med Bon, At prise G uds S o n : O , kommer dog Alle!

O , lad os nedfalde

F o r B arnet, som fodtes Alverden til Held! :,:

V i Gloede stor! En Frelser er os vorden - Jesus C hristus! Hvilken F ryd!

48

!' i

!> !' >i !

>

Him lens D ro t som B a rn er fodt paa Jo rd en ! S jn n g med festlig Jubellyd: Allelnja!

2. Glade ile Folk af alle Slcrgter, Prise hoit D in Kjcrrlighed,

Prise D ig saa hoit som Hjertet mcrgter, Kncrle ydmygt for D ig ned! A llelnja!

3. V i med Engleglcrde D ig nu prise, O g som Hyrden gladelig

B ringe vi med O stens fromme Vise Tak og P riis , o Frelser, T ig ! Allelnja!

4. Thi ved D ig for os er aabenbaret F ad'rens store Kjcrrlighed,

S a a i N aadens rene G lands forklaret Vi kan nyde Him lens Fred! Allelnja!

5. AEre vcrre Gild nu i det Hoie, T hi H ans S o n blandt os nu boer!

Ak, gid Verden havde S a n d s og O ie F or H ans Kjcrrlighed saa stor! Allelnja 6. Fred skal nu den hele Verden vcrre!

Alle fromme Sjcrle F red!

Kommer, Christne, Lovsang at frembcrre:

Jesus kom til Jorden ned! Allelnja!

AlaAnum nom en.

^ la ^ n u m n o m e n O o m in i: 1 H errens H crdersnavn:

L m m u n u e l , ! E m m a n u e l ,

annuntiutum est per Oubriel, I4o6ie appuruit in

18-ruel

S o m os forkyndet blev ved G abriel

Id a g det aabenbared' sig i Is ra e l

V ir^ in e m ^ Bed M a ria , Jom fruen skjon

I Bethlehcm!

E ia! E ia!

En Jo m fru fsdte G ud!

S a a blev opfyldt H ans Naades Bud,

D et milde ja!

O Fryd! O F ryd!

Af M a ria s Jomfruskjod—

O F ry d ! O F ry d !

P a a denne T a g er Chri- stus fod!

7 4 . D er kom en Engel lys og klar T il Jorden ned, hvor H yrder var', De bleve strax saa glad' i S ind,

M en s Englen sang med S m il paa Kind:

2- „ F ra Himlen boi jeg kommen er

M ed B ud til J e r paa M arken her:

D et Budskab om et B arnelil,

O m Hvem for J e r jeg sjunge vil!

Den gode G ud i Himlen skjon

H a r eder sendt S i t Hjertes S o n ; S o m M an d blev fodt G uds Eneste

Af Jom fruen, den reneste.

4. I Bethlehem, i fattig V raa,

S o m J e r Propheten lod forstaae, D er finde I den Herre C hrist:

F ry g t e i ; I har for Dommen Frist.

k>. See B arn et hist i Krybberum!

^ L e tk le k e m ! H a ! L i3 !

Oeum Aenuit,

^iout 6ivina voluit

O lornentia!

O auclete! O auclete!

Ularia V ir^ in e Oauctete! Oauclete!

^N 8tu8 natu8 do6ie!

50

> i

-> i

: i

! '

> , ' '«

J u u l.

D et er m it Evangelium!

I ringe S v o b — dog stor H a n er, S o m Verdens Scepter lonlig boer!"

6. Derefter daled' Engle ned,

En Skare med stor Herlighed;

De med hverandre sang i Chor, Thi deres F ryd var snare stor!

7. De sang: „V o r Gud, vi p r is e D ig!

Tak voere D ig evindelig.

N u F r e d blandt Mennesker paa Jo rd , G uds S o n blandt dem i S tovet boer!"

8. De Hyrder lyttede dertil,

O g gik saa til det B arn elil;

De fandt D et hos D ets M oder kjoer, Den fagre Jo m fru reen og skjoer.

9. „Velkommen voer, D u B a rn saa kjcer, H vor koldt og haardt D u ligger her, D u Herre over Jorderig!

Hvi har man 'meer ei oeret D ig ? 10. O sode Jesulil saa arm,

O , over os D u D ig forbarm ! V i ville lyde Dine Bud,

V or Konge, Frelser, Herre, G u d !"

11. G ud voere Lov og Tak og P riis, S o m frelste os fra vort F o rlis, H am sjunge vi med Kjoerlighed

V o r Lovsang glad i Evighed!

7 3 . T ig hilse vi, o Jesulil!

Skjon B arnelil!

V i ville D ig kun hore til, O kjcrre B arnelil!

S a a lille er D u, G ud saa stor.

O B arnelil!

H vor lille i D in M oders Skjod, O store Jesulil!

3- H vor svag er D u paa denne Jo rd , M in Jesulil!

D u, ved hvis K raft dog Alt bestaaer, O svage B arnelil!

4- H vor fattig dog i denne S ta ld M in Jesulil!

G jo r D u os Alle riig i Dig, O fattig' B arnelil!

5. O S o l, o S o l, hvor er D it Skjoer?

O Jesulil!

Forborgen er D in G uddom her, O hulde B arnelil!

6- D u ligger her nu med Foragt, M in Jesulil!

D ertil har Kjoerlighed D ig bragt.

D u sode B arnelil!

O Kjoerlighed, saa reen og mild!

O Jesulil!

F ra Himlen kom D u , rene Ild , D u Him lens B arnelil!

8. D u Him lens Ild , toend an, toend an!

M in Jesulil!

Toend an Alt hvad D ig elste kan, O Ild , vor Jesulil!

> ' ! > 52 ' >

! ' i '

> ^

! «. .

i

>

! , '

^ .

9.

Juul.

Vi flamme vil som Seraphim , O Jesulil!

O g prise D ig med C herubim ; Kun D ig vi hore til!

V6. E t B arnelil saa englekjcrr

Blev fodt idag paa Jorden; i

H ans M oder er en Jo m fru skjoer — ^ V or Frelser H an er vorden. i V a r ei det B a rn paa Jorden fod, § V ar Alt Fortabelse og D od! !

N u Frelse vi har fundet! ^

O D u sode Jesus Christ, !

D u vor Tilflugt her som hist!

O frels os fra det Onde!

0 lidet B a rn vidunderlig!

S o m fodt idag er vorden Af Moderen, jomfruelig, —

G uds Naades Blomst paa Jorden!

V a r T u , o B a rn ! paa Jo rd ei fod, V i alle fandt kun evig D od!

1 T ig vi Liv har vundet.

O vor Frelser Jesu Christ, D u vor T alsm and her som hist.

O frels os fra det Onde! ^

VV. O Christus, vor Forloser D u, V or Nod og Jam m er kom ihu, G ud Faders S o n fra Evighed,

Ham liig i M a g t og Herlighed! ; i D u Guddomssolens klare G lands, ;

D u Haabets evig friske K rands,

In document Digitaliseret af | Digitised by (Page 49-77)

Related documents