Digitaliseret af | Digitised by

363  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): med et Tillæg af de sædvanligst brugte Bønner.

Titel | Title: Lovsynger Herren! Ps XCV, 1 : Katholsk

Psalmebog

Udgavebetegnelse | Edition Statement: 4. betydelig forøgede Opl.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : i Commission hos Andr. Fred.

Høst, 1891 Fysiske størrelse | Physical extent: xii, 339 s.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

(2)
(3)

v k l' X O U 681 .I 6 k 8 I6 I.I0 I k X

1.-2.8 4 8°

1 1 0 4 0 8 0 2 5 9 Z 7

. -L, . .V^ :: ^ ^ - ^ '»> ^ ^N> -

- ,' ' - '4'^'Is.^

r.

^ L 2

!' ->

!>

fSh

;!-l

(4)

!

(5)

-

^ '7 L ' . > > - ' ... I ^ . ' >«/ . . -

^7 ' >- c , . .. , ' f> .

- . , v '." ^ . . - ' " . ^ ' <

l, ^ ^ ^ * , > r ^ , -V ^ -- . -

' ^ V- .^7 ^ -7 ' '' - ^ ^ . - ./v '' > -

^ . ^ . ' . .. * - .

- -. 'L - -' -<

. ' - -

,

- . - <, ' ' -> >

».

/ ', 1 ' . ' ' . .' ^ s

-<>- - ' .

^ ...."

, 7t

»

> .-

^ > ' > > - ^ > . / ' . .

^ . .. v '.- , -

- ' ' - — . " . . . ' - - ' ' ^

n.' ^

^.v 5 .'V , .

' < . ' . - ^ ^ ^

^ .-. ^ - - ' > ^ - v ^ . ' , . - . - -. ^ - , . . » ^

i* . -1 ^ / I » ^ ^ ^ ^ ^ ^

. . .-" 't ' . ^ ^ '^7-' . .. » - *.

, - .. . '.... >. ' .. '- t'.-V '

. . . . .

> -->'z" v. '-L.->:..>

.V '

(6)

L o v sy n g er K erren !

Ps. XLV, 1.

vlrd rt Lillirg as dr srdvanligk brugte Sonncr.

Nled dcn kirkelige Ovrigtirds Lilladelle.

Fjerde betydelig sorogede.Oplag.

Ljobtnhavn.

I Com mission hos Andr. Fred. Host ^ Son.

1891.

*

(7)

B ogladcpriis: 1 Kr.

W»>. B. Mohns Bogtrykkeri, Kjbhvn.

(8)

Alphabetilk kortegnelsc over de donlke psolmer.

^k, frels mig, frels mig, Jesu kjoer Ak, lps dog, Herre! Smertens Baand Alene Gud, vor Fader god .

Alt, o Fader, til Din 2Ere . Alverdens Gud og Fader god Andagtssuldt vort Kncr vi bpie Andagtsfuldt jeg Dig tilbeder

Atter er et Aar henrundet Ave Maria, klare . . . .

vetragter Ham i Smerte . . -oyg Paa Gud i Npd og Fare Lhristne, seer den Englespise .

^hristus er opstanden, Alleluja, Alleluja ven anden Rose med liflig Duft . . A " femte Rose af Livets Troe

A " flerde Rose i Tempelhal

A u Grav er tom, hvor Han blev lagt!

A r kom en Engel lys og klar . . A l er f u ld b r a g t ...

A g hilse vi, o Jesulil . ^ . A u Konges Banner drager frem A n Moder, Jesus, Du modtag. . A l Hjerteblod vidunderlig . . . A t Ord som Du har givet . . . Domsbasunen lydt forkynder. . . A l er min Gud, en Synder jeg A glimrer mildt blandt Palmer . A l Seierherre, Koempe prud! . . A l som al Verdens Frelser est. . A som Herrens Aasyn skuer . . El nogen Synders Dsd Du v i l . . Or om Rigdom, ei om 2 E re. . . l-l staaer min Hu til Guld og Hceder Ot Barnelil saa englekjcer. . . . Ethvert Dit Ord, o Gud, jeg troer.

S . 58 k. 32

54 30

173 178

187 171

52 29

13 13

125 109

80 56

136 125

50 29

175 179

119 103

99 78

198 266

201 268

200 267

103 81

74 49

206 271

75 50

92 71

211 275

34 22

30 21

64 37

17 15

224 284

153 148

163 166

162 a. 163

45 27

177 182

179 184

76 52

176 181

(9)

lader, Dig skee Tak og P liis . . . . 63

S.

37 Fader, Du kan frelse A l l e ... 172 176 Fader, Du som boer i L v n ... 89 65 Fast skal min Daabspagt evig staae. . . 129 d. 115 Frelserens hellige M o d e r ... 148 145 Fryd Dig, Du Himmel-Dronning prud . 104 83 Fryd Dig, Du Himlens Dronning . . . 150 146 Fryd dig, du store Christenhed . . . . 106 84 ikaaer alle til Joseph, de Fattiges F ad er. 228 285 Glcede stor! en Frelser er os vorden . . 73 47 Gud,„Alverden priser D i g ... 12 13 Gud Fader hpr! Fra Jorderig . . . . 146 141 Guds Lam, Guds Lam, forbarm Du Dig 42 26 Guds Lam, vort Offer, Du som nu . . 56 31 M i g , hellig, hellig... IX. 4 Hellig, hellig, h e l l i g ... X. 4 Hellig, hellig, h e l l i g ... 48 28 Hellig, hellig, i det H p ie ... 21 18 Helligste Nat! Helligste N a t ... 70 45 Herodes, hvi saa angst i Hu? . . . . 82 58 Herre, Alt hvad her vi h a v e... 47 28 Herre, lad vor Angers Smerte . . . . 46 27 Herre, lad vor Sjcrl og Hjerte . . . . 61 36 Herre, skyldbetyngte kommer...

Hil dig, Havets S t j e r n e ...

Hil dig, Himlens kroned' Qvinde . . .

44 26

140 k. 131

149 146

Hil dig, Maria, Moder huld . . . . 141 3. 133 Hil dig, o Dronning, Frommes Lyst . . 139 130 Himmeldronning, Jomfru skjpn . . . . 215 278 Hist i Himlens lyse Z o n e ... oc> 31 Hulde Jomfru, hil d i g ... 142 135 Hver en hellig Fplelse...

Hvor salig' er ei Dine O r d ...

221 282

53 30

Hvor er nu, Helvede, din Da a d . . . . 209 274 Hvor spdt, o Jesus! pr det mig. . . . 83 59 Hcev dig, Sjcel, paa Psalmens Vinge . . 128 112 Hvor stor, Maria, var din Sorg . . . 223 283 Hvor sjeldent dog oprandt den Dag . . 230 287

(10)

Hvilovet Jesus Christus . . . . Hvitidsdag i Christi Kirke . . . Hmt over alle Hjerter...

Hllr, Engleskarer juble...

^dag Du leed...

Idag vor Frelsers Vcrrk fuldendtes.

I Himlenes Herlighed throner. . . Himlen som hernede...

-ihukom, o n a a d efu ld e...

Jnat mig v cer...

I Skristen er der sunget . . . . I Stalden paa Marken...

Istem denne P riis, min Sjcel . . I Tro og Mmyghed tilbeed . . . Jeg elsker Dig, o gode G u d . . . Jeg elsker Dig, y gode G u d . . . Jeg elsker Maria, der fpdte til Jord Jeg er ei vcerdig, Herre . . . . Jeg knceler ydmygt n ed ...

Jeg troer, min Herre, Jesus Christ . Jeg veed en Have . . . . . Jerusalem, Guds Metropol . . . Jesus, Dig jeg elsker ene . . . . Johannes, Herrens Tj e ne r . . . . ' Joseph, Davids Spn, du rene. . .

Joseph, Jesu Pleiefader...

»iarl den Gode, Danmarks LEre. . Klcedt til Haan i Purpursmykket . . Kommer, Christne, at tilbede . . . Kom, Skaberaand, kom naaderig. . Korn, o kom, Gud Helligaand. . .

^ad, Christne, hpit vor Lovsang lyde

^ad ei, o Gud, os gaae af Minde .

^ad os med Himlens Seraphim . .

^ad os med Hpitidens festlige Minde

^ov og TEre og P riis vi bringe Dig Lovpriser Gud i Evighed . . . .

^ovsynger Gud, o Christne . . .

^ *

171 174

114 95

134 k. 123

15 14

207 272

109 88

31 22

132 119

219 280

168 171

141 6. 134

199 266

19 17

41 25

20 1). 17

174 179

222 282

9 11

123 107

49 28

197 265

165 168

133 120

150 156 a 153 156 1). 154

229 286

204 270

11 12

111 91

112 93

129 a. 114

160 160

40 25

115 96

96 75

113 94

18 16

(11)

S . Lovsynger hoit fra Pol til Pol . . . . 81 57 Lovsynger hoit Gud S a b a o th ... 33 22 Lceben stammer, Hjertet bcrver . . . . 39 24 Loft dig, Hjerte, mod det Hoie . . . . 23 3. 20 Nlagelpse R o sen k ra n d s... 193 23-4 Maria, Jomfru, hil di g . . . . 143 u. 133 Maria Hjerte, englereent. ... 225 284 Maria, Moder kjcrr . . . . . . . . 144 138 Med hellig Fryd og Mmyghed . . . . 3 9 Med gyldent Skcer, min Rosenkrands . . 208 273 Med Jubelsang paa J o r d e n ... 2 9 Milde Dommer i det Hoie... 107 83 Min Gud og Frelser, Du hos mig . . . 57 u. 32 Min Sjcel hoilover Herren... 138 128 Mit Folk, hvad har jeg gjort mod d ig . . 98 77 Mit'Hjerte jeg Dig skjcrnker tro . . . . 78 u. 53 Modtag, o Gud! den G a v e ... 5 10 Zlaar min sidste Stund oprinder . . . . 131 117 Raar mit Skib i Havn maa seile . . . 140 3. 132 Ru Brod og Biin in d v ies... 14 14 Nu giver Himmelens Kongeson . . . . 212 2?3 Ru Maimaaned bringer... 220 281 Nu min Sjcel, du tor dig fryde . . . . 39 43 Ru vil jeg paa enfoldig B i i s ... 195 233 Raadens Dag vi ihukomme... 159 158 il Christen! m c r r k ... 120 104 O Christne! eders Gud tilbeed . . . . 24 19 O Christne! tcenker tidt paa dem . . . 59 3. 35 O Christus vor Forloser, D u ... 77 52 O Dronning fuld af Herlighed . . . . 214 277 O du helligste... 152 147 O Du Guds Lam, vor Frelser g o d . . . 27 20 O Du, som skabte Stjerners Hcer . . . 37 41 O Evighed, o E v ig h e d ... 181 187 O Fader, veer ei lcrnger vred... 134 137 L Frelsens S ol i Sjcelens Nat . . . . 88 34 O gode Gud, send naaderig... 30 33 O Godhed overmande. ... 124 108

(12)

V II V II

O Gud, tag denne G a v e ...

O Guds Lam, som Verdens Synder.

O Havets Stjerne, kjcerlige Frue O Helligaand! Din P riis udsjunger.

O Helligaand, fra Himlen . . . .

O Herre, lad D it Aasyns Glands . . O himmelske Glands af Stjernernes Krands O Jom fru, skyldfri, rene . . . .

O Jo rd og Himle, kom og see . . O, kommer, kommer Alle . . . . O Livets Konge, Jesus Christ . . O M aria, Moder k jc er...

O min Jesus, vcer mig naadig . . O Moder riig paa Herlighed . . . Omsider Ordet som blev Kjpd. . . O naaderige Gud, for D ig. . . . O P etrus, hel'ge H yrde...

Oploft, min Sjcel, dig til din Fader O salige Nat, en Engel saa b ra t. . . O Sanet Ansgar, som ved Guds Naades

^ Sjcrleangst, o Hjerteqval . . . O S m e rte n sg lp d ...

O store Sorg, o Hjerteqval . . . O strenge Gud og Dommer min O tornekroned H o v e d ...

O Vandringsbrod til Li se. . . . O Verdens Frelse, Jesus Christ . . O Verdens Skaber, store Gud . . P riis og Tak, at nu erkjendt . . . Prceg, o Jesus! dybt din Smerte . Paa Kongestol du sad, o Knud . . P aa Sandheds Fjeld en Bygning staaer Aetrus, Paulus! Eders Navne . . .

P riis i glade Jubeltoner . . . . P^us med Hjertets Jubeltoner . . P riis, min Tunge, Laurbcerkrandsen

^aa er Du, Jesus, nu hos mig . .

^ a a glced dig, o S j c e l ...

?6 S .

32 22

8 11

216 278

110 89

26 a. 20

43 26

218 279

135 124

00 68

78 1). 55

108 87

213 276

X III. 6

226 285

116 97

36 23

157 6. 156

29 21

72 46

158 157

180 186

178 183

97 76

85 61

91 70

22 18

127 111

87 63

121 106

202 269

161 161

166 169

157 a. 155

130 l16

117 98

93 72

134 u. 121

230 287

(13)

Sanct Birgitta, Christi Br u d . . . . . 162 l).

S.

165 S anet Stephanus stal priset vcrre . . 79 55 See, Fader, fra Din hpie Zone . . . 7 10 See, Helvedmagten aldrig skal. . . . 210 274 See, Jesus, Gud, vor Frelser kjcer . . 19 16 Seer I her vor Sjcelehyrde . . . . 205 271 Seer Du hist Pilati Svende . . . . 203 270 Seer eders G u d ... 16 14 Send som Dug og Regn fra Himlen . 65 39 Send os, o Gud, fra Himlens H a l. . 68 42 Sion, priis nu din Forsoner . . . . 118 100

Sjung din Konge Glcedespsalmer . . 95 74

Sjung hellig, hellig, hellig... 6 10 Sjung hpit min Sjcel til Jubelklang . 100 78 Sjung, min Sjcel, i fulde Toner . . 23 19 Skytsengel, S j c e le v o g t e r ... 154 149 Sonr Christne kncele vi for Dig . . . 1 8 Son: hellig Skik os lcerer her. . . .

Som Biolens Duft saa reen og skjcer .

86 60

217 278

Store Gud, vi love D i g ... 182 188

Strenge Dommer i det Hpie . . . . 84 60

Synger Herren Hpitidspsalrner. . . . 28 21 Syng, o Sjcel! lad Psalmen klinge. . 126 110 Tilbedet vcer, forborgne Englebrpd . .

Tredive Aar er' nu henrundne . . .

. XII. 5

94 73

Triumph! Triumph! vor Frelser kjcer. 105 85 Underfuld p rceg tig e... . 145 6. 140 Under Korset stod med Smerte . . . 137 126 ved Jesu Offers Kraft og Bcerd. . .

Bed Lammets Maaltid kongeligt. . .

51 29

101 79

Belsign os med Din Faderhaand . . 35 23

B i troe paa Dig, o Skaber, Gud . . . 20 u. 17 Bi troe paa Dig, vor Gud og Fader . 4 9 Bi troe paa een almcegtig Gud . . . 25 19 B i troe, vi troe, o H e r r e ...

Bor Gud Du est, o sande Englebrpd .

38 24

XI. 5

Bor Dronning hilset v c e r ... 139 Vor Fader, som i Himlen er . . ' . >60 172

(14)

Bor Fader, som i Himlen er . . . Bort Lam, Det er nu sl agt et . . . . Bcer hilset, Festens stjvune D a g . . . Bcrr hilset, M aria, du rene . . . . Bcrr hilset tu s in d f o ld ...

Bcer nu lovet i det H p i e ...

^tren er Guds! P riis Ham med Sang W re vcrre Gud i det Hpie . . . .

S . 170

10

173

102 80

143 d. 136 155 d. 152

62 36

37 23

71 46

.Xlphabttilk kortegnclle over de latinlke psalm cr.

Side

-^.KNNS D o i ... 255

262 ^im a tloileruxtoris ... 148 145 - -^UKoIns D o m i n i ... 66 40 ^s^eiKes mo.. D o m i n o ... 6

^laria, gratis. i>1ena . . . . 285

^vo. r e t i n a ... 149 146 -^Vtz. VOI'NM o o r p n s ... 3

Loatns v i r ... 198

Oontitelmr tilr i... 197

Oro<1o... 250

Defensor n o s t e r ... 4

Do in -o i'n m lis... 248

Dons. in a<hntorinm... 184

Dios irso, <1io8 i l l a ... 256

D ixit D o m i n n s ... 195

Dooe ^anis ^.nKelornm... 3

D l o r i a ... 249

lu exitn I s r a e l ... 202

^)'l'io o l e i s o n ... 249

Damlate, pnori, D o m in n m ... 200

I^an<Iate Doininnm, omnes Kontos . . 201

I^idera mo, D o m in o ... 59 33 U u K n itie a t... 206

(15)

S . nornen. . . . ... 73 48

^1i8erernini... ... 576 32

^ l i r j o r e i e ... ... 191 244

0 Ornx, rrve . . . . 4

O salut^riZ No8tia 2

O 8aneti88irna . . . . ... 152 147 kan^e. lin^ua . . . . ...' 117 08

I^atoi' no8ter . . . . 254

1?ie .1e8u... ... 58 a. 32

Regina eoeli . . . . . . . . . 150 146

K eciniern... 256

Lalve. retin a . . . . ... I5l 147 8 a n e t n 8 ... 254

fa n to m er^o . . . . 1

"le D e n i n ... ... 183 191 4^ota i>n1e1irL . . . . ... 147 143 V eni. li-eator . . . . ... 111 91 Vi<1i a ^ n a in ... ... 7 7

Morgenbon ^... 289

Aftenbon... 292

Messebonner (Vejledning). 295

Messeandagt... 303

Skristeandagt... 313

Communionandagt . . . 324

Korsveisandagt . . . .

(16)

XI

plalmcrnr ordnrdt cttrr Indholdel:

S .

1. psalmer til V e lsig n e lsen ... . 1

H . Messepsalmer... 6

Fpr Prcedikenen... 36

Efter Prcediken... 36

H l. Advents-Psalmer... 37

IV. Jule-Psalm er... 43

S t. Stephansdag... . . 55

Paa Aarets sidste Aften . . . . . . 56

N y t a a r s d a g ... 57

Epiphanie (Helligtrekongersdag) . . . 58

Jesu N a v n e fe s t... . . 59

V. F a s t e -P s a lm e r ...60

Litani til Jesu Lidelse...65

P a ssio n sso n d a g ...71

P alm esøndag... 74

Langfredag... 76

J m p r o p e r ie r n e ... 77

Vi. Paaske-Psalmer: Paaftem orgen... 78

Paa Bededagene . ...86

Christi H im m elfart... 87

VH. Pintsepsalmer: P in tse d a g ... 88

V l l l . Den allerhelligste Tresoldigheds Fest . . . 94

XI. Christi L e g e m s fe s t...95

X. Psalmer til Jesus i det allerhelligste Alterens Sakram ente... 104

Til Jesu guddommelige Hjerte . . . . 116

XI. M a r ia -P s a lm e r ...124 og 276 Rosenkrands-Psalm er...264

X ll. Psalmer til Englene: T il den h. Erkeengel Michael . . . . 148

^ Til den h. Skytsengel... 149

XIII. Psalmer til andre Helgener: Til den h. Johannes den Dpber ^ . . 150

T il den hellige A lo y s iu s ...152 T il den h. Joseph . . . . . 153 ox 285 T il de HH. Avostelfyrster P etrus og P au lu s 155

(17)

'S.

T il den h. Ansgar, Nordens Apostel . 157 Til Hellig K n u d ... 161 T il Hellig Olaf ...163 T il den h. B i r g i t t a ...16.5 T il Karl den G o d e ... 286 Allehelgensdag... 166 (Paa A llesjcelesdag)... 167 Kirkevielsesfest... 1 6 8 Kirkens K lip p eb y g n in g ...169 XIV. Psalmer as forskjelligt Indhold:

M orgenpsalme... 171 Astenpsalme... 171

„Fader vor"... 172 og 173 Kjcerlighed til J e s u s ... 174 Til Jesu P r i i s ... 263 Bpn om den Helligaand...176 Lovsang til den treenige Gud . . . . 1 7 8 Henvendelse til G u d ... 179 Guds F o r s y n ...179 Tro, Haab og Kjcerlighed . . . . 1 8 1 Den christelige B iisd o m ... 182 Bvn til den lidende Frelser om en salig Dvd 183 Den hpieste S k a t ... 164 Vesperpsalmer... 194

...206 XI. Litanier: Til Jesu hellige Navn . . . . 208

T il den h. Jomsru M a r i a ...213 Til alle H e lg e n e r ... 217 X II. Propheten Jeremias' Klagesange . . . . 228

^ l i ^ r e r e ... 244 Do ^ r o lu iitl^ ...248 Den latinske S an gm esse...249 Den latinske Sjcrlemesse (Kecjniorn) . . 255

(18)

!71 l71 t73 l74 l Z63

N7 1

S28 ! -44

!L8 Z49 Z55

i

salmer

kor eller ektcr Velsignelsen med det h. Sakram ente,

smnt ved andre hpitidelige Leiligheder.

I.

T an tu m er§ o Laera-^ ydmygt lader os da crre m en tu m

V e n e re m u r eern u i! '

^ antic^uum cloeum en- tum

^ o v o e e 6 a t ritui!

^rse8tet 66e8 8upp1e- m en tu in 8en8uum c^eteetui!

2. O en ito ri Oenitoc^ue 1-au8 e t ^'ubrilatio,

^a1u8, kronor, virtu8 c^uo-

Dette store Sakram ent!

Vige skal den gamle Lcrre F or det nye Testament!

Hvad vor S a n d s ei mceg- ter, vcrre Af vor T ro som sandt

erkjendt!

Faderen med S onnen lige P riis og Jubel vcrr' frem­

bragt;

W re, Lov og Tak udsige

h u e

^ it e t b>eneclictio;

^ ro e e ^ e n ti ab> Otroe^ue O om prrr 8it lauctatio!

^Vmen.

B i for H errens store M ag t;

O g den Helligaand tillige Vcrre Lov og P riis til­

lagt! Amen.

(19)

V. ?an ern 6e eoelo p r n - T u har givet dem B rod stitisti eis, (^.llelu^'a) fra Himmelen, (Alleluja) K. O m n e 6e1ectalnen- ^ S v . S o m indeholder al

turn in se babentern'.! Husvalelse! (Alleluja.)

(A lleluja.) ^

O rernus. D eus, c^ui! Lader os bede. Gud, nobis sub 8 a e ra n re n to D u som i det vidunderlige m irabili passionis T u n

inernoriarn relic^uisti; tri- bue, c^unsurnus: ita nos L o rp o ris e t 3 an § u in is

Sakram ente har efterladt os D in Lidelses M inde;

vi bede Dig, forund o s:

saaledes at oere D it Le- T u i sa cra m ^ ste ria v e - ! gemes og B lods hellige n erari, u t re 6 e m p tio n is i Hemmeligheder, at vi uop- T u n tru etu in in nobis horligen sole i os T in

^'u§iter sen tiam u s; 0 " ^ fo rlo sn in g s F ru g t: D u vivis et re ^ n a s in 8N- som lever og regjerer fra eula sn e u lo ru m . Evighed til Evighed,

k . ^ m e n . ^ Amen.

V . O ivinuin auxiliuin ^ Den guddommelige B are- rn an eat se in p e r no- tcrgt forblive altid med biseurn!

K. /^.men.

os!

Amen.

II.

1. 0 salutaris O ostia, j O frelserige Hostie,

H u n coeli panclis osti- ^ S o m aabner for os Him-

um, ^ lens P o rt,

LeUa p re in u n t bostilia, M od Fjendcvold, i Trcrng- slers Bee O a robur, fer au x iliu rn ! B ring Hjelp — gjor S t r i ­

dens M oie tort!

(20)

2. Dni trinoc^ue Domino 5it 8empiternn §1orin,

^ui vitam 8ine termino

^oi)i8 donet in pntrin!

T en Eene og Trefoldige Skee Lov og P riis i

Evighed:

G id Livet, H an forjættede Vi hist opnaae i Herlighed!

III.

D eee puni8 /^.n^elorum

I^nctu8 eil)U8 viatorum;

Vere pani8 6iiorum, I^on mittendu8 ennii)u8!

S e e r det B ro d , Gud Engle giver, V andringsm and til Spise

bliver;

D et sorsandt G uds B o rn opliver:

Ingen Ureen rore D et!

^ve, verum oorpu8, nn-

^ . lu m

Dx ^Lrin V ir^ine,

Vere pa88um, immola- V.

H il Dig, sande Legem', fod Af M a ria s Jomfruskjod, S om , paa Korset ossret, leed

tum E eruee pro kornine, Du^u8 1ntu8 perloratum

I^luxit undu et8an§uine, l^sto noI)i8 praeAU8tn-

tnm l^lorti8 in examine.

O ^esu duIoi8, o)e8U pie, O ^e8u, k'ili lVlariae,

E 8 e r e r e nob>i3!

F o r den hele Menn'skehed, F ra hvis gjennemstungne

S ide Vand med helligt Blod

udstod!

Voer os S ty rtn in g i vor Qvide, N a ar os truer bittre T o d , O Jesu sod, o Jesu mild, O Jesu, M arioe S o n , Forbarm T ig over os!

(21)

V II.

O Lrux, ave, 8pes u-

n iea !

b^oe p388ioni8 tempore

^.u^e pii8 fll8titium, k.ei8Hue 6on3 veniam!

O Kors, vcrr hilset, du vor Lid!

O H aabets Tegn i S o r ­ gens Tid!

Den Fromme styrk paa Retfoerds Vei, O g dom den Skyldbe-

tyngte ei!

V III.

D elen er no8ter, 38piee!

In8i6mnte3 reprime!

OubernL Tuo8 famulo8,

^uo8 8nn§uine merea- tU8 68?

S ee til os, Gud, — D u er vort Voern!

Al Fjendens Troedskhed - fra os fjern!

O g veiled Dine Tjenere, S o m ved D it B lod D u

friede!

IX . Hellig, hellig, hellig, Hellig, hellig, hellig

E r Jesus Christus til os sendt, I det helligste Sakram ent!

X . 1. Hellig, hellig, hellig

E r vor Fader og vor G ud;

Jo rd og Himle bryde ud:

Hellig, trefold hellig!

2. Helligt, helligt, helligt

E r det O rd fra Himlen sendt,

S o m har Hedningnatten endt, .i

(22)

)U

r-

ra

e- ^

m

rd - e, !

u

Velsignelsespsalmer. 5

Hellig, trefold hellig!

3. Hellig, hellig, hellig!

Englene i H arm oni

S jnnge ydmyge, som vi:

P riis D ig, Tak og ALre!

X I. '

B o r G ud D u est, o sande Englebrod,

B o r bedste T rost og Hjoelp i al vor Nod!

Hellig, hellig, hellig!

D u er Ene hellig!

. Lov og Tak voer' T ig fremsendt I det helligste Sakram ent:

2. O Jesu kjoer! frels os fra evig T o d ! Velsign os her i dette Him m elbrod!

Hellig, hellig, hellig!

D u er Ene hellig!

Lov og Tak voer' D ig fremsendt I det helligste Sakram ent!

X II.

1. Tilbedet voer, forborgne Englebrod, B o r store G ud og Frelser i al Nod!

Hellig, hellig, hellig!

O ver Alle hellig!

Helligdom i T ro erkjendt, Kjoerlighedens Sakram ent!

2. Tilbedet voer, forborgne Englebrod, B o r store G ud og Frelser i al Nod!

S ig n os, sign os, sign os!

S ig n os, gode Hyrde!

O forbarm D ig over os, S ee i Naade ned til os!

(23)

1.

2.

XIII

O min Jesus, voer mig naadig!

O min Jesus, vcer barmhjertig!

Naadigste Jesus, forlad mig mine S ynder l O Jesus, jeg tro 'r paa D ig!

Jeg haaber, mm Gud, paa D ig!

Jesus, Jesus, jeg elsker eue D ig!

Jesus, for os fodt paa Jorden!

Jesus, for os stedt i Qvide!

Kjcrrligste Jesu s! paa Korset for os offret!

O Jesus, jeg lever D ig!

O Jesus, jeg d o 'r i D ig!

Jesus, jeg bliver D in evindelig!

X V I.

kor Noimtsftn.

.Vnt. ^8per§e8 me, Domine, k^880po, et mun6ul)or; lavudi8 me, et 8uper nivem 6ea1- t)ut>or!

1^8. ^Ii8erere mei, De- U8, 8ecunclum ma§nam

m i8erieordi3m D u a m !

Olc.riu ?ritri et I^ilio et 5piritui Luncto, 8ieut erat in prineipio, et nune, et 8emper, et in 8Leu- 1u 8Leulorum.

Bestcrnk mig, Herre, med Jsop (med Christi Blod), da stal jeg vorde reen; tvoet mig og da vil jeg blive hvidere, end Snee!

Forbarm D ig over mig, o Gud, efter D in store B arm hjertighed!

ALre voere Faderen og Sounen og den Hellig- aand, som det var i B e ­ gyndelsen, saa !!U, og al­

tid, og i al Evighed.

(24)

^V m en.— ?X 8per§e8rne Amen. — Bestcenk mig

E^-O. 0. s. V.

P r. 0 8 te n 6 e nodi8, O o - ! Herre, viis os D in B a rm ­ m ine, rm 8erieorciinm j hjertighed !

T n n m ! !

Menigh. O t 8nlutnre O g skjenk os T in Frelse!

D unm cin nodi8!

P r. O om ine, e x n u 6 i! Herre, hor min B on!

o rn tio n em m e n m !

M en. Ot eO m o r m e u 8 ! O g lad mit R aab komme le .v e n m r ! ! til D ig!

, ^ ^ ^ ^ o b i 8 e u m ! ! Herren voere med eder!

Meil. Ot euin 8piritu tuo!

Orernu8.

^xnu6i no8, Oomine sanete, ?nter ornnipo- ten8, Lterne Oeu8, et mittere 6i§neri8 8nne- tum nn^elum Duum 6e eoe1i8, c^ui eu8to6int,

O g med din Aand!

Lader os bede.

B onhor os, o hellige Herre, almcrgtige Fader, evige Gud, og vcrrdiges at nedsende fra Himlene D in hellige Engel, at han maa bevogte, vcrrne og ovent, p r o t e s t , v i8 ite t! beskytte, besoge og for- atc^ue 6 efen6nt om ne8! svare Alle, som boe i itnnte8 in Koc 1m- dette H u n s ; ved Chri- Itneulo; p e r 0 k ri8 tu m ,! stlttn, vor Herre.

t^Olninurn N08trum.

^Vrnen. Alnein

. . rl pllnkctiden:

.^nt. V i6i n<gunm> Jeg saae Vand, der e§ re6 ien tem 6e te m p io udgik af Templet paa den n !n te re 6 e x tro . ^ Ile lu jn .! hoire Side. Allelusa

^ t om ne8. ncl ciuo8 ^ O g Alle, til hvem dette

(25)

pei venit ac^ua ista, salvi facti sunt, et 6ieent:

Alleluja. Xllelufa!

?s. Lon6ternini Domino,

^uoniarn donus, c^uoni- am in sseeuiurn mise ri- eor6ia Dsus. 61oria ?a- tri ete.

Vicli ac^uam ete.

Pr. Osren6e nodis eto.

(som ovenfor).

Vand (den h. D a a b s Band) naaede, ere blevne frelste, og de skulle sige:

Alleluja, Alleluja!

Lovsynger Herren, thi H an er god og H ans B a rm ­

hjertighed varer til evigTid.

ALre voere Faderen osv.

Jeg saae Vand osv.

Herre, viis os osv.

lo rk c Slingrntsse.

Inlroitns.

1. Som Christne knoele vi for Dig, O Gud, ved Naadens B ord!

V ort Hjerte ydmygt hcrver sig T il D ig i Bonnens O rd :

See til os ned med naadigt Blik!

Tilgiv de Synder, vi begik!

Forskyd os arme S vage ei!

Forskyd os arme S vage ei!

Forskyd os ei!

Forskyd os S vage ei!

2. V i har forspildt vort Haab, vor Fred M ed den forlorne S o n ,

V or Arv forodt paa Veien bred — O Fader! hor vor B o n :

S ee naadigt til os Arme ned, Tilgiv os med B arm hjertighed;

(26)

Messepsalmer.

F o r B od og Bedring vcrk vor S a n d s, D m straal os med D in Naades G lands, D in Naades G lands.

T in N aades G uddom sglands!

Kloira.

. ^ M ed Jubelsang paa Jorden H vor Kirken hcrver sig,

I Syden som i Norden, V or Gud, vi prise D ig!

^ov, Tak og P r is og SEre I Tid og Evighed

V il stedse vi frembcere F o r Dig, Treenighed!

^ L vanxelium .

« ! , , » ? ! » °"

D et Budskab om Din' Kjoerlighed T il Dine B o rn paa Jo rd .

Tak for D in Alm agts store Tegn:

B ru d t er m, Dodens M a g t!

Tak for D in Kirkes trygge Hegn O g Naadens Englevagt!

^ m ^ 6reLo.

B i troe paa D ig, vor G ud og Fader, S o m ved D in A lm agts stoerke „B liv "

Fremkaldte tusind M yriader A In te ts N at til Lys og L iv :

8 Paa D in S o n , den Elskelige,

^on» kom til Adamslcrgtens B o indfangen af den „N aaderige";

^ 8 Paa den Helligaand vi lroe.

(27)

1 0 Messepsa liner.

OKertoriunr.

5 . dNodtag, o Gild! den Gave, T in Tjener byder D ig ;

F o r os, som syndet have, M odtag den n aad erig !

F o r Hver, hvis Hjerte bcever I Sjcrleangst og Nod,

D in Tjener O sfret hcever, S o m end er B iin og B rod.

2. M ed Naade hor os Arme, Hjelp os i al vor N od;

O g mildt D n D ig forbarme, Forson't ved Christi Dod.

H ans O ffers Vellugt svinge S ig op til D ig ilon;

O g evig Fred os bringe B o r store M idlers Bon.

8anetu3.

<i.

S ju n g : Hellig, hellig, hellig Est D u, G ud S ab ao th !

S ju n g med H ans Engle: Hellig Est D u, G ud S abaoth!

I Himlen og paa Jorden S kal al D in Herlighed Hoilovet, priset vcere N u som i Evighed!

60N86eratLon.

7. S ee Fader fra D in hoie Zone, See til vort Alter naaderig:

Vi bcrre til T in Almagtst'hrone

(28)

Messepsalmer. "11

D in S o n som O sfer frem for T ig ! I Jesu Navn vi D ig paakalde,

O g minde D ig om hvad H an leed:

H an ved sin D od erhverved Alle D in Naade, evig Salighed.

J a Jesus Christus har hengivet

^ ig selv for Alle og Enhver;

D g, at vi kunne arve Livet,

Han stedse jo vor T alsm and er.

M in Jesus! gjerne her i Livet Jeg vandre vil den snevre Vei,

N aar blot den Naade, D u har givet O s alle, jeg forskjertser ej!

^.xnu8 vei.

8- O G llds Lam, som Verdens S y n d er F or os Alle kjcerlig bar,

Giv, at jeg et Liv begynder,

^ o m D in Naade fostret har!

See min G rand og Angersmerte, Herre Jesus, veer mig god!

Rens m it syndefulde Hjerte I T it dyrebare B lod!

Oommunion.

^ !>. Jeg er ei vcrrdig, Herre,

^kjondt til D it B ord jeg ganer;

D u gjor mig vcrrdig, H erre;

M it S u k D u jo forstaaer!

S til T u , min Sjcrlebrudgom, B iin T rang saa inderlig,

O g lad mig vcrrdig nyde

(29)

O Soneoffer, D ig!

(E ller:

M in Gud, jeg er ei voerdig!

At D u indgaa'r under m it T a g ; M en siig D u kun eet O rd ,

O g see, min Sjoel vil helbredes.)

LlutuLux.

10. V ort Lam, D et er nu slagtet, O g O ffret er fuldbragt!

Vr have nu betragtet

G uds Kjoerlighed og M a g t:

V i have nu med S m erte Fulgt Jesu Osferdod;

O g Herren i vort Hjerte En S tro m af Naade gjod!

Anden Sllngmesse lu tr o itu s .

(Den h. Messe er et Tilbedelsesoffer!)

11. Kommer, Christne, at tilbede G ud vor Fader og H an s S o n ,

Lad os for H ans Throne troede Frem med Lovsang og med B on.

(et Takoffer!)

2. Kommer, Christne, lad os knoele F o r G uds Alter ydmygt ned, Her med Tak vi gjerne dvoele Ved vor Jesu Kjoerlighed.

(et Forsoningsoffer!)

3. Kommer, angrer eders S ynder, Ihukom vor Frelser kjoer,

(30)

Naade os H ans Rost forkynder:

H an for os sig osfrer her.

(et Bedeoffer!)

4. Kommer, beder H an: at skjenke Eder Frelsen, som H an gav:

3esus knuste S yndens Lcrnke, Aabned' selv den lukte G rav.

O loria.

^ 12. Gud, Alverden priser D ig : Engle hist i Him lens S a le

O m T ig sjunge, om D ig tale!

2a, al Skabning srydelig:

Jorden, Havet, Him lens P ra g t — Alt udraaber hoit D in M a g t!

2- Istem denne P riis, min Sjcrl!

^ o m Alverden hoit forkynder:

Thi G udslam m et Verdens S y n d er E orttog, aabned Frelsens Vcrld! — D erfor, G ud Treenighed,

^kee T ig Tak i Evighed! — 6reLo.

1 3 . Andagtsfuldt vort Knoe vi boie,.

Takke G ud for Naaden stor:

At H an kjcrrlig fra det Hoie Foder os med Livets O rd . Troende vi nu annamme

, M ed vort Haab en evig T rost:

Kirkens Lcrre er den samme/

Nu, som fordum, Aandens R ost!

(31)

OKertorLnm.

1 4 . 4ku B rod og B in indvies, S o m D u befalet har,

T il Osfret, som saa kj'crrlig P a a Korset T u frembar.

D et skjenke Trost hver Synder, Haab, Kjcrrlighed og T ro ;

T e Levende og Dode D et skjenke Sjcelero.

.2. Tilligemed D it O sfer O s selv vi offre D ig!

Alt hvad vi er og have, M odtag det naaderig!

Af Godhed har D u givet O s det til Salighed,

T ag Alt, hvad her vi eie, O g skjenk os Hjertets Fred!

8an etn 3.

15. H or, Engleskarer juble H oit om D in Herlighed!

T re Gange hellig er D u, Grundlose Kjcrrlighed!

M ed hine Engletoner I Jubelharm oni

„ J a , trefold hellig er T u !

„V or G ud!" istemme vi.

OonZeoration.

16. S eer eders G ud!

Synk' ned i S to v , tilbeder H am ! Lovpriis med Harpeklang

(32)

Messepsalmer. ^

^ v r T roes forborgne Skar!

Thi Han, H an er oor G ud!

H ans ere B jergets Toppe,

O g i^ H ans H aand er Jorden.

O g H ans er Hav og Land, B o r G uds, som skabte dem!

B o r G ud er stor!

Kom, jubler for Ham, syng' H ans Lov!

P riis H am med Jubelsang, O g bring Ham eders Tak!

Thi H an vor Klippe er:

En mcrgtig G ud og Konge, S to r over alle Himle!

2 a Han, H an er vor Gud, O g vi, vi er H ans Folk!

Ooinmunion.

1 ? . D u er min Gud, en S y n d er jeg O g jeg, jeg skal modtage T ig !

Hvorledes tor ved A ltrets Fod 2eg nyde Jesu Kjod og B lod?

2eg, som bedroved skyldbeladt

D ig tidt, m it Hjertes bedste S kat!

H vor tor jeg til D ig komme?

^ a l blot et O rd , og reen staaer jeg, O g vcerdig kan min Sjcel med Dig.

D u H jertets elskelige D ro t, Forene sig saa from t og godt!

O kom, min Gud, kom snart til mig, M in Sjcel nu lcenges efter D ig !

2 a kom, bliv hos mig evig!

(33)

s l ut ni ng.

18. Lovsynger Gud, o Christne!

O g priser hoit H ans Navn!

Pelsigner Ham , hver Lcebe!

H an aabned' os sin Favn.

H an saae med milde Blikke T il os, som H am forlod;

H an frelste os fra Doden Ved Jesu Christi Blod.

2. Han, som er viis og hellig, H vis Naades M a a l er stort, Hvad har H an ei af Naade

M od os, — H ans B orn, — alt gjort!

De Hungrige bespiste

H an med S i t Kjod og B lod:

O Christne! strceb at fatte, H vor G ud er grundlos god!

Lrcdie Sinigmcsk.

Introitm8.

1i» See! Jesus, Gud. vor Frelser kjcrr, V il til os komme ned,

Forlade for os Mennesker S in Thrones Herlighed!

Cn Throne dog H ans Alter er, Oprejst iblandt os Mennesker! *

Velsign D in Tjeners Gjerning, G ud!

S a a al vor S y n d maa sones ud Ved Christi Blod,

Ved Christi Offerblod!

(34)

dloria.

Istem denne P riis, min Sjoel, S o m Alverden hoit forkynder;

Thi G udslam m et Verdens S ynder B orttog, aabned Frelsens Voeld!

D erfor, G ud Treenighed,

"Lckee D ig Tak i Evighed. —

6re<l0.

2 0 n. P j troe paa D ig, o S k a b e r , G u d ! Med takopfyldte H jerter;

D g Paa D in S o n , som sletted' ud B or S y n d ved Dodens S m e rte r!

Han havde af en Jom frnes Skjod Paataget for vor Frelse Kjod

D g blev vort Soneosfer.

2- F ra Doden H an opstod igjen, Forklaret H an S ig viste;

D a soer H an op til Himmelen, Hvor Englechor Ham priste.

D phoiet ved G uds hotre Haand, Nedsendte H an den H e llig a a n d .

ovr os at helliggjore.

OKertorium.

2 0 b. Jeg elsker Dig, o gode Gud, D holdt jeg alle Dine Bild!

M in Frihed giver frit jeg Dig, -^u ene skal regjere mig.

2- Tag da, o Herre, Villien min, M in Villie skal kun vcrre T in :

Alt hvad D n vil, det er mit M eed;

(35)

At elske D ig er Salighed.

Kun Naaden og D in Kjcerlighed, S end dem mig. Fader, stedse ned;

J a , ved D in Kjoerlighed jeg vil I Liv og D od D ig hore til.

8anotu8.

21. Hellig, hellig i det Hoie E r D u, store, gode Gud!

N aadigt seer D it Faderoie O s , som oere Dille Bud.

V i med Englene udbryde:

Hellig, hellig er vor G ud!

O ver Jo rd og Himle lyde:

Hellig, hellig er D u, G ud!

Lom m union.

22. O V andringsbrod til Lise:

D u sode Englespise!

D u sande Himmelbrod!

S ti l D u vor Nod og Sm erte, Gyd Naaden i vort Hjerte,

O g frels vor S jcrl fra D od! :,:

2. O Kærlighedens Kilde!

D u Livets Bcrld, det milde, M in Frelsers Hjerteblod!

Lad mig en T raabe nyde, D a stal min Sjcrl sig fryde M ed Dig, min Hyrde god! :,:

3. P a a T roens dunkle Veie H vor saligt, D ig at eie, B o rt Hjertes Kjcrrligheo!

(36)

O , lad engang os ftue 2 Kjårlighedens Lue D it Aasyns Herlighed!

Ijerd e S an gm esk

Introilus.

3 3 . S ju n g , nnn Sjoel, i fulde Toner D m din elskede Forsoner,

S o m fra Himlen kom herned D g paa Korset Doden leed!

2- M edens O rg lets Toner klinge,

Hoev dig, Aand, paa M indets Vinge, Flyv til Golgotha og knoel!

Ved H ans K ors med T aarer dvoel!

Gloria.

3 4 . O Christne! eders G ud tilbeed M ed Engles M yriader:

Hsilovet voer i Evighed,

D u V erdners D ro t og Fader!

D in Naade og D in Kjoerlighed, D m Viisdom , M a g t og Herlighed Ei kjender M a a l og Groendse!

6reLo.

^ 3 5 . B i troe paa een almoegtig Gud,

^ o m har kundgjort os S in e Bud,

^ 8 Paa H ans S o n , vor Herre Christ,

^ o rn throner ved H ans Hoire hist,

2 ^ r forloft os ved sin D od!

-V r troe og paa den Helligaand,

^>om leder os med sikker H aand;

(37)

O g paa den sande Kirke, som E r Chriftenhedens Helligdom,

P a a Klippen af vor Frelser bygt!

OKertorLum.

26 3. O Helligaand, fra Himlen Velsign vort O sferbrod;

Lad det forvandlet blive T il Jesu Osferkjod!

O Helligaand. ved Naaden Omskab vor egen A and;

Forcen os fast med Jesus Bed Kjcerlighedens B aand!

Lanetus.

2 6 b. Loft dig, Hjerte! mod det Hoie T il G uds Naadethrone hist,

O g oplad dit T roens O ie:

See din Frelser Jesus Christ!

2. Han, som for dig, Syilder! dode, Vinker dig med aaben F avn;

J i l Ham da med Tak unode, O g velsign H ans hulde Navn!

H.AIU13 I)61.

27. O D u G uds Lam, vor Frelser god^

D u omme M idlerhjerte!

S o m kjobte os med eget Blod, T a D u leed Korsets S m e rte : O Lam, som os al Redning var, D a T u Alverdens S ynder bar:

Forbarm D ig over os, Jesus!

D in Fred skjenk Alle, o Jesus!

Figure

Updating...

References

Related subjects :