• Ingen resultater fundet

ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE – HVAD VISER REGISTERDATA?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE – HVAD VISER REGISTERDATA?"

Copied!
27
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)
(2)

FORSKNINGSMÆSSIGE VIDEN OM

ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE – HVAD VISER REGISTERDATA?

30. Maj 2017, Oplæg ved Socialstyrelsens temaseminar i partnerskabsnetværket

2

(3)

DET VIL JEG SNAKKE OM:

1. Det kontrafaktiske scenarie – hvad er det og hvorfor er det vigtigt i denne sammenhæng?

2. Den aktuelle bedste viden om effekter af anbringelser og forskellige anbringelsesformer

3. Begrænsninger i denne viden – og hvad kan man gøre lokalt for at få mere viden?

3

(4)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

4

(5)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

5

Ikke anbragt Anbragt

-Gode karakterer -Velopdragen

-Mange venner

- dårlige karakterer - udadreagerende - hænger ud med de forkerte

KONTROLGRUPPE

(6)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

6

Ikke-anbragt Anbragt

Forskel i:

- karakterer - adfærd

- sociale færdigheder

DET KAN MAN IKKE

(7)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

7

Ikke-anbragt Anbragt

Forskel i:

- karakterer - adfærd

- sociale færdigheder

DET KAN MAN IKKE

(8)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

8

Netværksanbringelse

Løsninger?

(9)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

9

Netværksanbringelse

Anbragt

Gruppe 1

Ikke-anbragt

Gruppe 2

Alle børn

De store tals lov

(10)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

10

- Meget svært at forestille sig et setup, hvor vi vil acceptere tilfældig allokering til anbringelse vs. ikke-anbringelse

Men måske på:

 Typer af anbringelser – f.eks. for børn hvor der kan være tvivl om hvilket der er det rette tilbud

Typer af forebyggende foranstaltninger

Typer af efterværn

(11)

DET KONTRAFAKTISKE SCENARIUM

.

11

Ikke-anbragt anbragt

-Gode karakterer -Velopdragen

-Mange venner

- dårlige karakterer - udadreagerende - hænger ud med de forkerte

Tag højde for disse forskelle i den statistiske analyse

(12)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

12

(13)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

13

- naturlige eksperimenter:

- reform

- skift i kommunal praksis

- forskelle i sagsbehandlerpræferencer for brug af forskellige tilbud

(14)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

14

Anbringelse vs. ikke anbringelse

Doyle (2007; 2008):

- Identifikationsstrategi: Sagsbehandlervariation – dvs. tilfældig allokering til sagsbehandlere med forskellige grænser for hvornår de anbringer

- Resultater: bedre ikke at anbringe end at anbringe (målt på kriminalitet (faktor 3), tidligt forældreskab (faktor 2) og arbejdsmarkedsoutcomes (11 procentpoint mindre arbejde og væsentlig lavere indkomst)

Berger et al. (2009):

- Identifikationsstrategi: Barnet sammenlignes med sig selv fra perioden før anbringelsen

- Resultater: ingen effekt af anbringelser (målt på adfærd og kognitive færdigheder)

(15)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

15

Anbringelse vs. ikke anbringelse

Warburton et al. (2011):

- Identifikationsstrategi: Sagsbehandlervariation (som Doyle) + en praksisændring, der øgede antallet af anbragte børn med 66 procent

- Resultater:

1. strategi: anbragte har ca. 19 procentpoint mindre ssh. for high school graduation – ingen effekt på overførselsindkomst og fængsling

2. strategi: anbragte modtager overførselsindkomster 9 måneder længere end ikke anbragte - ingen effekt på high school graduation og fængsling

(16)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

16

Anbringelse vs. ikke anbringelse

Samlet: tja…. Og i tillæg hertil er alle resultater fra USA eller Canada

(17)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

17

Plejefamilieanbringelse vs. institutionsanbringelser

Berger et al. (2009):

-Identifikationsstrategi: samme som før

-Resultater: børn anbragt i plejefamilier udvikler i mindre grad adfærdsmæssige problemer i sammenligning med børn anbragt på institution (ingen effektstørrelse rapporteret)

(18)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

18

Plejefamilieanbringelse vs. institutionsanbringelser

Gupta & Frederiksen (2012):

- identifikationsstrategi: kommunevariation i præferencer for plejefamilieanbringelser vs.

institutionsanbringelser -Resultater:

Drenge: institutionsanbringelse øger kriminalitet med 3,4 procentpoint og antal domme med 0,11 (fra 4,95 til 5,06 – især vold og tyveri). Tilsvarende stiger recidivraten

Piger: ingen effekt af typen af anbringelse på sandsynligheden for at begå kriminalitet, men antal domme øges med 0,49 (fra 1,93 til 2,42 – især vold). Tilsvarende stiger recidivraten

(19)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

19

Plejefamilieanbringelse vs. institutionsanbringelser

Ejrnæs & Andersen (2013):

- Identifikationsstrategi: man sammenligner det anbragte barn med sin ikke-anbragte bror eller søster, og bestemmer om forskellen mellem søskende er større for par hvor der er tale om en plejefamilieanbringelse eller for par hvor der er tale om en

institutionsanbringelse

-Resultater: børn anbragt på institution har lavere sandsynlighed for at være i gang med en kompetencegivende uddannelse som 18-, 22- og 25-årige (15 procentpoint), for at have modtaget en dom som 18-årige (8-10 procentpoint)

(20)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

20

Plejefamilieanbringelse vs. institutionsanbringelser

Samlet: Børn anbragt i plejefamilier klarer sig bedre end børn anbragt på institution => studier fra både Danmark og USA peger i samme retning

=> studier baseret på forskellige designs peger i samme retning

(21)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

21

Korte og lange anbringelser

Fallesen (2013):

-Identifikationsstrategi: reform (affødt af Graversenbetænkningen i 1990)

-Resultater: børn, der er anbragt lidt længere (3 måneder i gennemsnit, men maksimalt 1 år), tjener flere penge og er mindre ledige i starten af voksenlivet

Tre måneders længere anbringelse giver 2.845 kr. mere årligt (2,5 procentpoint)

Tre måneders længere anbringelse giver 1,25 procentpoints mindre ledighed

(22)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

22

Netværksanbringelser

Andersen & Fallesen (2013):

-Identifikationsstrategi: sagsbehandlervariation (som Doyle)

-Resultater: netværksanbringelser er kun mere stabile end andre anbringelser i tilfælde hvor den slægt barnet anbringes hos er særligt velegnet (4 procents reduktion).

Hayduk (2017):

-Identifikationsstrategi: reformstudie med kontrolgruppe fra anden amerikansk stat

-Resultater: netværksanbringelser er kortere og mere stabile. Ingen effekt på mentalt og fysisk helbred

(23)

DEN AKTUELT BEDSTE VIDEN

.

23

Netværksanbringelser

Samlet: effekter peger i forskellig retning.

=> Men designet af det danske studie er stærkest.

(24)

BEGRÆNSNINGER I DENNE VIDEN

24

Og hvad kan man gøre lokalt for at få mere viden?

(25)

BEGRÆNSNINGER I DENNE VIDEN

.

25

-Hvad gør vi når en væsentlig del af det vi ved om kausale effekter stammer ikke fra Danmark

=> generaliserbarhed?

-Registerdata er både en velsignelse og en forbandelse

=> hvordan tager man højde for variationen indenfor typer af tilbud? – en institution kan være mange ting – og på samme måde med plejefamilier, bestemte typer af efterværn osv.

=> hvad med mikroprocesser som ikke er åbenlyse i et register?

(26)

… OG HVAD KAN MAN GØRE LOKALT?

.

26

-Tænk i det kontrafaktiske scenarium – hvordan kan man sikre at man måler succes på den rigtige måde?

=> tænk i implementering – det er typisk er det går galt (i første omgang…).

Herunder, og meget vigtigt: hvordan får man etableret en god kontrolgruppe?

=> Kontakt evt. en forsker med interesse for området og diskuter muligheder for samarbejde om evaluering – og anerkend de principper som forskningen nødvendigvis må overholde for at de kan få et ordentligt billede af effekten.

(27)

… OG HVAD KAN MAN GØRE LOKALT?

.

27

=> tænk i gode mål for børns trivsel – men også i hvad der er realistisk at måle på (det er ikke altid nemt at indsamle surveys i denne målgruppe). F.eks. kan mere objektive mål fra registrene også fungere udmærket

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Børn og unge anbragt på enten socialpædagogiske opholdssteder eller døgninstitutio- ner har i højere grad regelmæssig kontakt med deres forældre sammenlignet med børn,

– Børn anbragt uden for hjemmet i familiepleje – Hjemmeboende børn med CW-indsats – Hjemmeboende børn uden CW-indsats. Et lignende design anvendes af Vinnerljung m.fl.

Der er ikke signifikant forskel på andelen af henholdsvis unge slægtsanbragte og unge anbragt i traditionel familiepleje, der efter skole- alderen har påbegyndt forskellige

Flere tidligere studier om børn af fængslede peger på, at børn og unge med en forælder i fængsel klarer sig dårligere fagligt end deres jævnaldrende (Jones &

Børn og unge anbragt på enten socialpædagogiske opholdssteder eller døgninstitutio- ner har i højere grad regelmæssig kontakt med deres forældre sammenlignet med børn,

1) De tilgængelige RCT studier, der undersøger effekten af tonsillektomi på børn med søvnforstyrrende vejrtrækning, er udført på en population i USA. Populationen ad- skiller

Vi efterlyser dig som har lyst til at udvikle og styrke plejefamilier- nes kompetencer for derved at skabe de bedste opvækstvilkår for børn, som er anbragt i familiepleje.

at der var et frafald på 46 % af kommunerne, uden der var et bestemt mønster i frafaldet, se desuden Mehlbye, Bolvig & Kloppenborg (2018). Såfremt kommunen ønskede at