• Ingen resultater fundet

KOMITEEN FOR UDSTILLINGEN

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "KOMITEEN FOR UDSTILLINGEN"

Copied!
98
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)
(2)
(3)

(BEK. A F 28. J U L I 1857, A F 9. JAN. 1883 OG A F 24. JAN. 1887.

REGL. AF 20. NOV. 1888, 10. JAN. 1893 OG 10.—13. F E B R . 19001.

1 9 1 7 — 1 9 2 0 :

D O R P H , N. V., R. a f Db., Maler, M. A., F o r m a n d . Valgt a f U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t .

B R A S E N . H. O., R. a f D b , Maler, M. A.

F I S C H E R , VILH. T H , Maler, M. A.

L A R S E N , K N U D , R. a f D b , Maler, M. A.

M O R T E N S E N , CARL, B i l l e d h u g g e r , M. A.

P L E S N E R , U L R I K , R. a f D b , Architekt, M. A.

S Ø R E N S E N , E I L E R , Maler, M. A.

F o r u d e n f o r n æ v n t e f a s t e K o m i t é e r f ø l g e n d e

M E D L E M M E R A F C E N S U R K O M I T E E N F O R 1 9 1 8 :

JA COBS EN, HOLGER, Architekt.

J E N S E N , FRK. A GN E S , Maler.

L I N D S T R Ø M , C H A R L E S P. V , Billedhugger.

M A G N U S S E N , R I K A R D , B i l l e d h u g g e r . R O S E N , A , P r o f e s s o r , Architekt.

S C H O U B O E , H E N R I K , Maler.

KOMITEEN F O R TOMBOLAEN 1918:

J E S P E R S E N , H E N R I K , Maler.

M O R T E N S E N , CARL, B i l l e d h u g g e r , M. A.

P E T E R S E N , TOM, Maler.

U D S T I L L I N G S K O M I T E E N S S E K R E T Æ R :

HAR TMANN . F. J. C.

(4)

Opsynet kan paavise, h v o r Arbejderne er an­

bragte.

Fortegnelser m e d Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der er betegnede m e d * , udleveres fra Kontoret.

Tombolaanvisninger modtages k u n s o m Betaling for købte Arbejder, naar de afleveres i Udstillingens Kontor s a m t i d i g m e d a t Købet finder Sted.

D e angivne Maal er i Centimeter.

M. A. v e d e n Kunstners N a v n betegner, a t h a n er Medlem af Akademiet.

(u. C.) v e d e n Kunstners Navn betegner, at h a n har Ret til a t udstille e t b e s t e m t Antal Arbejder u d e n for Censur.

E n Fortegnelse over Udstillernes Adresser o g e n Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers er tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog.

T O M B O L A

P u b l i k u m s Opmærksomhed henledes paa Ord­

ningen af Tombolaen v e d Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider.

(5)

RADERINGER — TEGNINGER.

JØRGEN AABYE.

1. *Interiør f r a Dagligstuen. H. 63, B. 54.

2. *Interiør f r a Atelieret. H. 58, B. 53.

3. *Frugter i antik Terrin. H. 47, B. 62.

4. *Efteraarsblomster i gammel Vase. H. 54, B. 51.

HANS AGERSNAP (u. C.).

5. Vinterdag ved en Skovkløft i Vejleegnen. H. 96,

B . 1 5 2 . Tilh. Grosserer Rosenstand. Borttages 1. Maj.

6. *Oktoberdag ved Flyndersø. F r a Hjerl Hede­

plantage. H. 117, B. 180.

7. *Klar Vinterdag. Hulvejen ved Nvmølle.

H. 140, B. 117.

CHR. AIGENS.

8. *Pige, der vasker sig. H. 83, B. 67.

ANNA ANCHER (u. C.),

Ing. & art.

9. *Tre Smaapiger. H. 62, B. 78.

10. *Middagsmaaltid i Haven. H. 62, B. 78.

11. *Konen med sin Kat. H. 52, B. 62.

12. *Maagejægeren. H. 58, B. 38.

13. Sovende gammel Kvinde. H. 23, B. 37.

14. *Vorherre modtager det døde Barn.

H. 86, B. 118.

(6)

MICHAEL ANCHER (u. C.),

R. af Db., D b m .

15. *Tre Fiskere. H. 142, B. 110.

16. *Storm ved Sønderstrand. H. 142, B. 100.

17. *Fisken renses. H. 63, B. 78.

18. *Fiskerkone med sin Bibel. H. 78, B. 63.

19. * Storm. H. 142, B. 100.

20. *En Rekonvalescent. H. 58, B. 45.

21. *Askepot. Skitse. H. 48, B. 37.

22. *En u n g Pige. H. 43, B. 35.

JOHAN VILH. ANDERSEN.

23—25 A. ""Træsnit.

SIGNE ANDREASEN.

26. * Juleroser. H. 35, B. 44.

VILH. ARNESEN (u. C.).

27. ^Gilleleje Havnefyr passeres for Kuling af Vest- Nordvest. H. 139, B. 188.

28. Fregatskibet Valkyrien staar Sundet ind. Diset Sommerdag. H. 96, B. 130

29. Bygevejr i Kattegat. H. 81, B. 110.

Tilh. Fru Kaptajn Abrahams.

O T T O BACHE, M. A. (u. C.),

F h v . Professor ved Kunstakademiet, K. a f D b . , D b m .

30. Mandsportræt. Knæstykke. H. 116, B. 85.

31. Portræt af en gammel Maler. H. 113, B. 73.

32. *En Drift Heste i Roms Omegn. H. 72, B. 94.

BRITA BARNEKOW.

33. Else. Portræt. Tempera. H. 44, B. 36.

(7)

CHR. F . BECK.

34. *Beværtningshave i Pileallé Nr. 12. H. 45. B. 58.

35. *Klostergangen i Ribe. H. 65, B. 55.

J . BENTZEN-BILKVIST (u. C.).

36. *Oktoberstemning. Himmelbjergegnen.

H. 126, B.175.

KRISTEN BJERRE.

37. *Hos Bedstemo'r. H. 63, B. 80.

CHR. BLACHE, M. A. (u. C.),

Professor, K. a f Db., D b m .

38. *Paa Stranden under Fyret.

H. 78, B. 125.

39. *Den flade Strand mod Øst.

H. 78, B. 125. Hirtshals

40. *Ved et Stenrev. Henad Aften.

H. 60, B. 94.

41. *Stemning udover Havet. Morgen.

H. 60, B. 94.

GERHARD BLOM.

42. *Martssol. Rude Skov. H. 84, B. 106.

43. *Ved Løgsøen. Rude Skov. H. 90, B. 126.

OSCAR BOJESEN.

44. *Mose ved Furesøen. H. 80, B. 100.

45. *Fra Grønlandske Handels Plads. H. 60, B. 82.

(8)

N. P . BOLT.

46. *Blomsterbillede. H. 90, B. 80.

47. *Blomsterbillede. H. 90, B. 80.

48. Blomsterbillede. H. 70, B. 61.

49. Portræt. H. 100, B. 77.

LOUISE BONFILS.

50. *Fyret og Havnemolen ved Rødvig. Stevns.

H. 49, B. 80.

FOLMER BONNÉN.

51. Madame Fockina. H. 57, B. 109.

HEDVIG BRANDT.

52. *lnteriør. H. 73, B. 58.

I. H. BRANDT (u. C.).

53. *Mod Aften. H. 100, B. 137.

54. *Blæst. H.86, B. 138.

55. *Inde i Skoven. H. 52, B. 57.

VIGGO BRANDT.

56. *Kompositionsstudie, tænkt som Altertavle. Mo­

tiv: Kristus i Gethsemane. H. 142, B. 100.

57. *En gammel Mand. H. 86, B. 70.

58. *Bondebyen. Lyngby. H. 51, B. 81.

H. BRASEN, M. A. (u. C.),

R. af Db.

59. *1 Krydsild. H. 79, B. 105.

60. Koen vandes. H. 68, B. 68.

61. *Varm Eftermiddag. Dyrehaven. H. 68, B. 95.

(9)

JOHANNE CRAMER BRASK.

62. Havebillede. H. 78, B. 92.

63. Barneportræt. H. 47, B. 34.

64. *Røde Tulipaner. H. 60, B. 50.

AXEL BREDSDORFF.

65. *Annelise ser Billeder. Lampelys. H. 54, B. 39.

66. *Annelise skriver Brev. H. 54, B. 36.

J . U. BREDSDORFF (u. C.).

67. *Aften ved Grønnestrand. H. 74, B. 123.

68. *Diset Solskin. Motiv f r a Grønnestrand. H. 74, B. 110.

69. *Motiv fra Flensborg Fjord. Naar Gyvelen blom­

strer. H . 7 2 , B.101.

70. *Motiv f r a Rørbæk Sø i Vejleegnen. Vekslende Belysning. H. 68, B. 100.

CH. HENRICHSEN BREMSEN.

71. *December. Motiv fra Dyrehaven. H. 96, B. 127.

H. A. BRENDEKILDE (u. C.).

72. *Eftermiddagsarbejde. H. 77, B. 100.

73. *Gaden i Hjembæk. H. 77, B. 95.

74. *Søstrene. H. 76, B. 93.

75. *Gaden i Hjembæk. H. 55, B. 75.

CARL BUDTZ-MØLLER.

76. *Dalkulla. H. 54, B.41.

(10)

H. C. BÅRENHOLDT.

77. *Komposition. Træsnit. H. 42, B. 44.

78. *Komposition. Træsnit. H. 38, B. 30.

79. *Leda. Træsnit. H. 28, B. 29.

80. *Allé ved Jægerspris. H. 60, B. 52.

81. *Susanna i Badet. Træsnit. H. 34, B. 40.

82. *Dreng og Raa. Træsnit. H. 38, B. 44.

ODA BØRGESEN.

83. *Dame med Parasol. H. 61, B. 47.

EBBA CARSTENSEN.

84. *Blomsterpigen. H. 162, B. 92.

ANTHONORE CHRISTENSEN, FØDT TSCHERNING (u. C.).

85. Foraar. H. 25, B. 40.

86. Iris. H. 60, B. 37.

87. Rhododendron. H. 46, B. 54.

88. Gule Roser. H. 47, B. 58. Tilh. D i r e k t ø r J . C . T u x e n

GODFRED CHRISTENSEN, M. A. (u. C.), RICHARD BØCHER.

Professor, R. af D b .

89. *Sauntevejen ved Sandagerhus.

H.151, B.107.

90. *Hulvejen. Carl Blochsvej.

H. 44, B. 65.

91. *De tørre Græsmarker. Juli 1917.

H. 31, B. 47.

Egnen ved Hornbæk.

(11)

92. *1 Høstens Tid ved Sandagerhus. Egnen ved Hornbæk. H. 32, B. 47.

93. *Bøgeskoven i Hornbæk Plantage. H. 45, B. 65.

ALFRED CHRISTIANSEN.

94. *Fasaner. H. 50, B. 55.

95. *Gummiplante. H. 62, B. 42.

R. CHRISTIANSEN (u. C.).

96. *Vordegaard Tyre paa Græs ved Hjarbæk Fjord.

H. 90, B. 149".

97. P a a Engen ved Hjarbæk Fjord. H. 63, B. 94.

Tilh. Grosserer A. Schrøder. Borttages 1. Maj.

98. *Sommerpløjning ved Hjarbæk. H. 62, B. 84.

99. *En Spejderdreng. H. 63, B. 94.

G. A. CLEMENS.

100. *Mads Krog i Vesterklit. H. 73, B. 53.

CLEMMEN CLEMMENSEN.

101. Interiør. H. 60, B. 55.

S. CLOD-SVENSSON.

102. *Straffet Slikmund. Radering.

BENNY COHN.

103. *Komposition. H. 120, B. 100.

104. *En Polytekniker. H. 85, B. 70.

105. *Portræt af F r k . A. L. H. 73, B. 60.

(12)

CARLA COLSMANN.

106. *Hedebillede fra Gammel Hvarre. Svinkløv.

H. 47, B. 56.

107. *Portræt af afdøde Professor C. Christiansen.

H. 92, B. 73.

108. *Begonia. H. 63, B. 73.

T H . B. DAHL.

109. *Varm Sommerdag ved Holbæk Landevej.

H. 43, B. 53.

110. *Sjællandsk Landskab hen under Aften.

H. 50, B. 67.

HANS DALL (u. C.).

111. *Medens Frugttræerne blomstrer.

H.120, B.202.

112. *Sommerdag ved Kysten. F r a

H. 140, B. 197. Egnen

113. *Trægruppe. Eftermiddagssol. ved

H. 102, B. 122. Arild.

114. *Regnvejr. H. 50, B. 70.

115. *Foraar. H. 52, B. 72.

S. DANNESKJOLD-SAMSØE.

116. *Evighedsblomster. H.47, B. 49.

T H . DELEURAN.

117. *Køkkeninteriør f r a en j y d s k Bondegaard.

H. 47, B. 55.

CAROLINE VAN DEURS.

118. *Korthuset. H. 72, B. 61.

(13)

HEINRICH DOHM.

119. Portræt af Oberst, Kammerherre v. Boeck.

H. 78, B. 68.

Tilh. Overretssagfører Gunnar Sally.

BERTHA DORPH (u. C.).

120. *Mo'r og Barn. 1917—1918. H.87, B. 75.

121. *Blomster. 1917—1918. H. 76, B. 58.

122. *Ung Pige. H. 40, B. 37.

N. V. DORPH, M. A. (u. C.),

R. af Db.

123. Portræt af Departementschef Rentzmann.

H. 70, B. 56.

124. Portræt af Professor Amberg. H. 64, B. 53.

MARGRETE DREJER.

125. E n gammel Gade i Sundby. H. 61, B. 82 KNUD DYBVAD.

126. *Jydsk Landskab. Set fra Ormekollen ved GI. Rye. H. 118, B. 201.

127. *Fra Skoven ved GI. Rye. H. 52, B. 48.

LISSEN EWALD.

128. *Danaé. H. 83, B. 117.

ROBERT FIBIGER.

129. *Vaabenhus i St. Olai Kirke. Helsingør. H. 85, B. 73.

130. "Levkøjer. H. 52, B. 52.

(14)

CARL FISCHER.

131. *Landskab. August. H. 31, B. 45.

132. *Liggende Figur. H. 39, B. 46.

133. Figurstudie. H. 41, B. 31.

134. Pigeportræt. H. 42, B. 31.

135. T e g n i n g . H. 50, B.32.

136. *Tegning. H. 50, B. 32.

137. T e g n i n g . Blyant. H. 40, B. 33.

VILH. T H . FISCHER, M. A. (u. C.).

138. *En Revle i Isefjorden. H. 84, B. 131.

139. Unge Havmaager. H. 72, B. 118. Tilh. Bank­

direktør C. Brorson.

140. *Spover i en Mose. H. 72, B. 118.

CARL F O R U P . 141. *Blæst og Sol. H. 110, B. 100.

142. Saaret. Litografi. H. 40, B. 40.

143. Lille Per. H. 26. B. 27.

HARALD FOSS (u. C.),

Professor, R. af Db.

144. *Udsyn over Sletten fra Gammel Hvarre. For­

middag. Svinkløv. H. 63, B. 105.

145. *Før Lyngen blomster. Eftermiddag. Svinkløv.

H. 40, B. 62.

146. *Klit og Lyng. Oktober Eftermiddag. Svinkløv.

H. 34, B. 54.

147. *Hedeslette ved Karup. Sildig Eftermiddag.

H. 38, B. 61.

(15)

ACHTON FRIIS.

148. *Langelinie. Udsigt f r a Yachtklubbens Lokaler.

H. 48, B. 60.

FRIIS-NYBO.

149. *1 Kufferten. H. 60, B. 72.

150. *Kommoden ordnes. H. 54, B. 46.

151. *Ved Klaveret. H. 49, B. 53.

CHARLOTTE FRIMODT.

152. *Gymnasieboligen i Sorø. H. 46, B. 67.

HEDVIG FRYDENSBERG.

153. *Portræt af Professorinde J . H. 81, B. 61.

V. FUGL.

154. "Morlene. H. 30, B. 40.

C. GODTFREDSEN.

155. *Landskab i Sne. H. 97, B. 143.

156. "I November. H. 64, B. 78.

JACOB LUDVIG GOLDMANN.

157. "Novemberdag i Kjøbenhavn. H. 100, B. 83.

158. Landskab fra Mariager. H. 62, B. 78.

MARIE GRAAE.

159. *Portræt. H. 67, B. 62.

160. "Roskilde Landevej. H. 51, B. 72.

161. Nature morte. Lampelys. H. 46, B. 41.

Borttages 1. Maj.

(16)

162. Landevej ved Faaborg. H. 52, B. 73.

163. *Georginer. H. 41, B. 38.

A. GUDMUNDSEN-HOLMGREEN.

164. *Herakles i Kamp. H. 140, B. 137.

KAI GULDBRANDSEN-GØTZSCHE.

165. *Egeskoven ved Hald. H. 70, B. 86.

M. HAM MANN.

166. *Vej gennem Landsbyen. H. 81, B. 92.

167. *Læsende Børn. H. 70, B. 85.

168. *En gammel Lo. H. 51, B. 67.

169. I Gyngen. Skitse. H. 44, B. 54.

170. *Portrætstudie. H. 34, B. 26.

ANE MARIE HANSEN.

171. *Hjem med Mælken. Tidlig Morgen. H. 31, B. 44.

CARL HANSEN.

172. *Novemberdag. Teglstrup Hegn. H. 74, B. 94.

173. *Graner. Teglstrup Hegn. H. 43, B. 50.

174. *Efteraarsdag. Helsingør. H. 50, B. 55.

175. Aften. Helsingør Havn. H. 32, B. 39.

EMANUEL HANSEN.

176. Portræt. H. 55, B. 35.

(17)

HANS NIKOLAJ HANSEN, M. A. (u. C.),

R. a f Db.

177. Franske Soldater generobrer en fransk By. 1917.

H . 1 0 9 , B . 1 4 5 . Udført efter Bestilling.

Tilh. Direktør E. Rée.

178. Dalen. Ørnebjerg. 1918. H. 107, B. 138.

Tilh. Direktør Wellendorf.

179. Vestenvind. Ørnebjerg. 1918. H. 107, B. 138.

Tilh. Direktør Wellendorf.

180. *November-Marked i Hillerød. Anno 1913.

H. 105, B 140.

HOLGER H. HANSEN.

181. *Æbeltoft. Udsigt. H. 50, B. 74.

SIGVARD HANSEN.

182. *Skibsefterretninger. Interiør fra en Fanøstue i Sønderho. H. 62, B. 80.

183. *Interiør fra et Køkken i Sønderho paa F a n ø . H. 55, B. 44.

THORVALD M. HANSEN.

184. *Daadyr paa Eremitagesletten. H. 82, B. 103.

EINAR HEIN.

185. T o smaa Piger, der leger med Klodser. H. 63,

B . 7 1 . Tilh. Billedhuggeren Georg Jensen.

186. Barneportræt. H. 46, B. 40.

187. *Fra en Vindueskarm. H. 74, B. 58.

188. *Røde italienske Anemoner. H. 34, B. 30.

189. *Evighedsblomster. H. 35, B. 30.

2

(18)

VIGGO H ELS TED (u. C ).

190. *Regn og Blæst. Klitmøller. Vesterhavet. H. 76, B. 117.

191. *Motorbaade til Ankers. Diset Sommerdag udfor Klitmøller. H. 78, B. 114.

192. *Taageskyer udover Havet. Frisk Sommerdag med østlig Vind udfor Hirtshals Pynten.

H.78, B. 115.

ERIK HENNINGSEN, M. A. (u. C.),

R. af Db., D b m .

193. Portræt. Overlæge Professor P . K. Møller, Odense. H. 90, B. 77. Tilh. Reservelæge Møller.

194. Portræt. H. 110, B. 80.

Tilh. Overlæge, Professor Schmiegelow.

195. Mælkevognen. Tidlig Morgen i Mariager.

H . 7 0 , B . 8 8 . Tilh. Hr. Mauritzen.

196. *Naadigherren. H. 95, B. 84.

197. Gadescene i Mariager. H. 52, B. 39.

Tilh. Direktør Arfelt.

198. *Den Fremmede. H. 42, B. 48.

HANS HENNINGSEN.

199. Portræt. H. 90, B. 75.

Tilh. Fru Elisa Henriques.

200. Fiskerbaade p a a Land. Collioure. Sydfrankrig.

H . 5 5 , B . 4 2 . Tilh. Skibsreder A. Krohn.

201. Landskab. H. 49, B. 70.

Tilh. Skibsreder A. Krohn.

202. Landskab. Pyrenæerne. H. 74, B. 51.

Tilh. Grosserer Georg Bendix.

(19)

HARALD HENRIKSEN.

203. *Januar. Motiv fra Brønshøj Mose. H. 72, B. 93.

204. *Februar. Motiv fra Brønshøj Mose. H.72, B. 93.

FRANS HENRIQUES.

205. *Foraar. Motiv fra Bramsnæsvig. H. 98, B. 80.

MARIE HENRIQUES.

206. *Kirkegaard i Skåne. Stentryk. H. 57, B. 75.

207. *Baade ved Frederiksholms Kanal. Stentryk.

H. 57, B. 75.

E L I N E HERTZ-JESPERSEN.

208. *Blomstrende Porrer. H. 70, B. 85.

K. O. HILKIER.

209. *Den hellige Familie. Figurkomposition.

H. 120, B. 104.

210. Skibsværft. H. 106, B. 120.

Tilh. Grosserer Liisberg-Jacobsen.

211. *Badende Drenge. H. 120, B. 106.

212. Sommer. H. 97, B. 70. Tilh. Grosserer P. Nols.

213. *Interiør. H. 57, B. 47.

LORENS V. HINRICHSEN (u. C.).

214. *Sen Eftermiddag. Fakse. H. 71, B. 87.

2 *

(20)

E L L E N HOFMAN-BANG.

215. *VaIdemar den Store hentes til Kongevalg.

H. 107, B. 125.

Hans Moder, Knud Lavards Enke, gav nødigt sit Minde, hun syntes: >At Danmarkis Krone var nu tung til de gamle at bære, meget mere til de unge*.

Saxo.

ASTRID HOLM.

216. *Skoven. H. 95, B. 68.

217. *Frederiksberg Have. H. 94, B. 74.

EBBA HOLM.

218. Tre Slægtsportrætter. H. 102, B. 107.

GERDA HOLM.

219. *Fra Charlottenborg. H. 81, B. 81.

220. *Blomster paa Køkkenbordet. H. 58, B. 82.

221. *Siddende ung Pige. H. 56, B. 40.

HARALD HOLM (u. C.).

222. Gyldenlakker. H. 39, B. 46.

223. *Krysantemum. H. 47, B. 54.

224. Gyldne Frugter. H. 41, B. 47.

Tilh. Fru Olga Ruben.

AXEL HOU (u. C.).

225. Portræt af Generalkonsul Wessel. H. 95, B. 83.

226. Portræt af Fabrikant Bjørnbak. H. 100, B. 106.

Tilh. Fru F. Bjørnbak.

227. *Ved Klaveret. H. 68, B. 87.

(21)

DANIEL HVIDT.

228. *Højsoramer. Lillehammer. H. 100, B. 125.

229. *Bygevejr over Skærene ved Aalesund. Decem­

ber. H. 59, B. 72.

230. *Efteraar. Lillehammer. H. 57, B. 67.

MARIANNE HØST.

231. *Bag en Bondegaard. Tidligt Foraar. H.62, B. 74.

V. IRMINGER, M. A. (u. C.),

Professor v e d K u ns ta k ad e m i e t, R. a f Db.

232. Portræt af Borgmester H. C. V. Møller.

H . 6 5 , B . 5 5 . Tilh. Dansk Ingeniørforening.

233. Haveparti fra Aarhus gamle Mølle. H. 76, B. 106.

Tilh. Fru W i l h e l m i n e Weis.

234. Dameportræt. H. 57, B. 52.

Tilhører Direktør Harald Bing.

235. Portræt af Direktør Harald Bing. H. 102, B. 84.

Udført paa Bestilling af e n Komité s o m Gave til In­

dustriforeningen.

236. Portræt af Fabrikant J o h n Petersen. H. 89, B. 76.

237. Dameportræt H. 89, B. 76.

Tilh. Fabrikant J o h n Petersen.

238. Dameportræt. H. 102, B. 84.

Tilh. Hr. Knast Kampmann.

VICTOR ISBRAND.

239. *Trioen stemmer Instrumenterne. H. 105, B. 90.

V. JASTRAU.

240. *Byge i Havnegade. Pastel. H. 53, B. 38.

ERIK JENSEN.

241. Portræt. H. 60, B. 52.

(22)

GABRIEL J E N S E N . 242. Portræt. H. 130, B. 100.

Tilh. Jægermester Tvermoes. Søllerødgaard.

OLGA JENSEN.

243. Portræt. H. 165, B. 120.

244. *BIomster. H. 93, B. 88.

245. T u l i p a n e r . H. 67, B. 63.

246. * Hyacinter. H. 63, B. 70.

O L U F JENSEN.

247. *Digitalis. H. 76, B. 69.

248. *MarkbIomster. H. 78, B. 64.

249. *Blomster i Vinduet. H. 50, B. 64.

250. *Landskab. Mols. H. 47, B. 62.

251. *Landskab med Neg. Mols. H. 47, B. 62.

POVL J E R N D O R F F 252. *Paris' Dom. H. 150, B. 170.

HENRIK J E S P E R S E N (u. C.).

253. *Nordjydsk Landskab. H. 129, B. 200.

254. *Eng mellem Hede og Klitter. Lys Formiddag.

H. 94, B. 150.

255. *1 Slotsparken. H. 77, B. 126.

256. »Sjællandsk Landskab. Motiv fra Agnsø.

H. 80, B. 125.

TYCHO JESSEN (u. C.).

257. *Dame i Gartnerkittel. Portræt. H. 142, B. 88.

258. »Hvilende Kvinde. H. 113, B. 152.

(23)

259. »Lampelys. H. 91, B. 84.

260. *Kaal. H.81, B.81.

261. »Vinterasters. Pastel. H. 69, B. 51.

262. »Fløjlsblomster. Pastel. H. 46, B. 45.

263. »Løvemund. H.51, B. 46.

264. »Torskemund. H. 46, B. 52.

JOHANNES JOHANNESSEN.

265. »Hest i Uvejr. Studie. H. 54, B. 63.

266. »Vindue med Urtepotte. H. 48, B. 48.

AXEL JOHANSEN.

267. »Nordre Udkant af Dragør. H. 71, B. 85.

268. »Havnepladsen i Dragør. H. 48, B. 63.

VIGGO JOHANSEN, M. A. (u. C.),

Professor ved Kunstakademiet, R. af Db., D b m .

269. Portræt af Folketingsmand N. Neergaard.

H. 109, B. 88.

E . W . JOHNSEN.

270. »Pige med en Kat. H. 112, B. 90.

271. »Selvportræt. H. 192, B. 113.

272. »Landskab med Figurer. Listed. H. 61, B. 74.

KRISTIN JONSDOTTER.

273. »GoSafoss. H. 71, B. 79.

ROB. F . JØRGENSEN.

274. »Hvide Tulipaner. H. 67, B. 46.

275. »Foraarsvejr. H. 62, B. 52.

276. »Fra Jægersborg. H. 69, B. 63.

(24)

HELVIG KINCH.

277. Høstpløjning. H. 195, B. 125.

Tilh. Oberstløjtnant Rolf Kali.

278. »Tyveknægte. H. 68, B. 92.

279. »Kyllingehøne. H. 48, B. 60.

HARRY KLUGE.

280. »En gammel Gaard fra Grønnegade. H. 84, B. 63.

HANS KNUDSEN (u. C.).

281. »Klar Sommerdag i September. H. 74, B. 103.

282. »Koncert. Afteninteriør. H. 85, B. 107.

283. »Interiør. H. 96, B. 72.

A. KONGSBAK.

284. »Lyngtækket Mølle. Vestjylland. Grønnestrand.

Graavejrsbelysning. H. 67, B. 88.

285. »Lyngtækket Mølle. Vestjylland. Grønnestrand.

H. 56, B. 68.

286. »Herregaarden Bangsbo. H. 68, B. 88.

287. »Huse i Udkanten af Landsbyen. Randersegnen.

August. H. 56, B. 68.

288. »Foraarsdag ved Flaskekroen. H. 40, B. 59.

VALDEMAR KORNERUP.

289. »Gamle Anne-Sofie i sin Stue paa Hillerød Overdrev. H. 68, B. 75.

JOHANNES KRAGH.

290. »Det første Møde: Morgenrøde. Dekorativ Pan- neau. Tempera paa Guldgrund. H. 95, B. 120.

291. »Græssende Hjorte. Duggen falder. H.90, B. 140.

(25)

E. KRAUSE.

292. *Silden plukkes. H. 92, B. 118.

293. *Brænding ved Kristiansø. H. 45, B. 61.

294. *Marmorbroen. Radering. H. 30, B. 35.

295. *Parti af Nørregade med F r u e Kirke. Farve- ætsning. H.31, B. 24.

296. *Kristiansborg Ruin. Radering. H. 16, B. 24.

OVE KUNERT.

297. Tre Søstre. H. 120, B. 100.

298. *Brvdende Sol. Lyngby. H. 85, B. 105.

299. *Taaget Vejr. Ved Damhussøen. H. 75, B. 90.

ERNST KØIE.

300. *Engen. Radering. H.35, B. 38.

301. *Hanen. Radering. H. 7, B. 9.

302. *Landskab. Frederiksø. Radering. H. 20, B. 25.

KØIE-NIELSEN.

303. *Eva frister. Træsnit. H.20, B. 23.

304. *Kain og Abel. Træsnit. H. 22, B. 23.

HENNY KØSTER-PANDURO.

305. *Udsigt fra Kirkedøren i Gravlev. H. 68, B. 57.

VIGGO LANGER.

306. *Eftermiddagsstemning ved Vintertid. Halleby Aa. H. 90, B. 116.

(26)

ADOLPH LARSEN.

307. *Maaneskin. Radering. H. 21, B. 42.

KNUD LARSEN, M. A. (u. C.),

H. af Db.

308. Portræt af Overlæge, Professor Tage-Hansen.

H. 98, B. 77.

309. Portræt af Provst T. Levinsen. H. 98, B. 76.

Gave fra St. Matthæus Menighed.

310. Portræt af Sløjdinspektør Axel Mikkelsen.

H . 9 7 , B . 7 7 . Skænket af danske Sløjdvenner.

311. Portræt af Professor, Dr. med. Kr. Poulsen.

H 74 B 57

312. *Ved Frokostbordet. H. 97, B. 117.

THORVALD LARSEN.

313. *Vinterbillede. H. 100, B. 129.

314. *Klart Frostvejr. H, 77, B. 102.

315. *Ved Tørvemosen. H. 69, B. 81.

AXEL M. LASSEN.

316. *Sommerdag paa Dynæs. H. 62, B. 75.

317. Skipperalleen ved Fredensborg. H. 36, B. 46.

Tilh. Kunsthandler Voss.

VALDEMAR LEBEL.

318. *Efteraarsdag. Motiv f r a Damhussøen.

H. 53, B. 76.

MARGRETE LEVY.

319. T i v o l i . Formiddag udenfor Kinzis Veranda.

H. 46, B. 41.

(27)

J E N S LUND.

320. *Skibe i Marstal Havn. Farvelagt Tegning.

H. 47, B. 61.

SØREN LUND (u. C.).

321. *Krondyr paa Tøjreslaget i Dyrehaven.

H. 77, B. 100.

322. *Krondyr paa Sletten ved Lips Hus.

H. 66, B. 58.

323. *Køer paa Marken ved Østervang. H. 37, B. 57.

324. *Stude paa Ø r n d r u p Strandeng. H. 38, B. 56.

ANNA LUNDQVIST.

325. *Det indre af en Have. H. 64, B. 63.

326. *Komposition. H. 34, B. 29.

LILLI LUNDSTEEN.

327. Barneportræt. H. 45, B. 34.

Tilh. Generaldirektør Kiorboe.

328. Portrætskitse. H. 46, B. 34.

329. T u l i p a n e r . H. 45, B. 36.

330. Dameportræt. H. 120, B. 90.

Tilh. Direktør la Cour.

MARIE LUPLAU.

331. *Ældgammel Gaard paa Frederiksberg.

H. 50, B. 62.

H. LUBBERS.

332. *Graavejrsstemning ved Vesterhavet.

H. 74, B. 106.

(28)

NICOLAUS LUTZHØFT.

333. *Sommermorgen. Stavnsholt. H. 57, B. 63.

JAKOB MADSEN.

334. *Udsigt fra Hjørnet af Falkoneralleen.

H. 46, B. 64.

J U E L MADSEN.

335. *Foraarsbillede. H. 72, B. 57.

336. *Portræt. H. 74, B. 52.

337. * Portræt. H. 72, B. 55.

338. *Skovarbejder. H. 79, B. 54.

339. Hare. H. 68, B. 118.

340. T e g n i n g e r . Pen. H. 69, B. 78.

341. T e g n i n g e r . Blyant og Pen. H. 78, B. 69.

V. MAGAARD.

342. *Gammel Kone i sin Stue. H. 45, B. 53.

ANNA-MARIA MEHRN.

343. *Islandske Militærheste i Kasernegaarden.

H. 60, B. 70.

W A L T H E R MEINHARDT.

344. *En Skovvej i Skodsborg. H. 51, B. 65.

KAREN MEISNER-JENSEN.

345. *Interiør. H. 65, B. 55.

(29)

CARL V. MEYER (u. C.).

346. *Verdensaaret 1918. H. 262, B. 464.

347. *Udsigt fra Bakken. H. 66, B. 69.

348. *Sidst i Maj. H. 64, B. 69.

EMMA MEYER.

349. *Vandløb gennem et Indelukke. Solskin.

H. 46, B. 58.

BERNH. MIDDELBOE (u. C.).

350. Morgen i Haven. H. 62, B. 50.

LAURITZ M. MIKKELSEN.

351. *Høststudie. H. 52, B. 78.

352. »Sommer. H. 64, B. 90.

N. P. MOLS, M. A. (u. C.).

353. Den daglige Vej. H. 100, B. 145.

Tilh. Hr. E m i l Henius.

354. *Hjæweplads. Fanø. Køerne vender h j e m fra Græsningen og hentes af Ejerne. H. 118, B. 162.

355. Hjemad mod Nordby. September Aften. Fanø.

H . 1 0 0 , B . 1 4 3 . Tilh. Generalkonsul V. Gluckstadt.

Borttages 1. Maj.

356. Gennem Klitten hjem til Byen. Oktoberdag.

Fanø. H. 105, B. 144. Tilh. Hr. Max Lester-Levig.

357. Sommerdag. Søndervig. H. 90, B. 123.

Tilh. Hr. P. M. Bach. Hellerup.

358. Gamle Eli og h a n s Køer. F r a Søndervig.

H . 5 2 , B . 7 1 . Tilh. Hr. H. Poulsen.

359. Fanø. Køerne trækkes ud. H. 43, B. 60.

Tilh. Hr. A. L.

(30)

360. Køerne malkes. Søndervig. H. 46, B. 56.

Tilh. Hr. A. L.

361. Køerne vandes. H. 43, B. 56.

Tilh. Hr. Max Lester-Levig.

362. Køerne er kommet hjem. H. 47, B. 60.

Tilh. Hr. H . P o u l s e n .

363. I en gammel Gaard. H. 40, B. 50.

Tilh. Hr. Harry Andersen.

HABALD MOLTKE.

364. * Frokost. H. 126, B. 110.

365. *St. Georg kæmper med Dragen. H. 87, B. 81.

ANNA E . MUNCH.

366. Den barmhjærtige Samaritan. Studie.

H. 45, B. 55.

367. *Skolen ved Stranden. Motiv fra Kjølstrup.

H. 34, B. 42.

368. *Madonnafigur og Vinterbær. H.41, B. 37.

369. * Unge Piger. H . 31, B. 31.

E M I L I E MUNDT (u. C.).

370. *1 Fiskerens Hjem. H. 60, B. 46.

371. * Sæbebobler. H. 46, B. 60.

372. *Søvn. H . 2 4 , B.31.

373. *Markblomster. H. 45, B. 33.

HARRIET MUNDT, FØDT FISCHER-JØRGENSEN.

374. Portræt. H. 56, B. 54.

ERIK MYHLERTZ.

375. *Fra Rude Skov. Foraar 1917. H. 62, B. 55.

(31)

CARL MØLLER (u. C.).

376. T i d l i g t Foraar. H. 73, B. 100.

377. »Anemoner. H. 37, B. 55.

378. »Skovbund i April. H. 37, B. 55.

379. »Majdag. H.37, B.55.

380. »Risbøge i April. H. 37, B. 55.

381. »Foraarsdag ved Sundet. H.37, B.55.

OLIVIA HOLM MØLLER.

382. »Flugten fra Sodoma. H. 98, B. 98.

CHR. MØLSTED.

383. Dagen grver. Sommernat i Sundet, Nord for Dragør. " 1914. H. 131, B. 200.

P. MØNSTED.

384. »Vinteraften før Solnedgang. Lillehammer.

H.125, B. 200.

VALDEMAR NEIIENDAM.

385. »Ole Borchs Studenter paa botanisk Udflugt i O r d r u p Mose. H. 104, B. 139.

386. »Steno besøger Spinoza i Rijnsburg.

H.87, B. 112.

387. »Steno i Leyden. H. 75, B. 102.

SIEGFRED NEUHAUS.

388. »I Sorø Sønderskov. Jun i . H. 71, B. 82.

389. *Efteraar ved Horsebøg Skov. H. 92, B. 98.

390. Landskab paa Sejerø. Juli. H. 64, B. 74.

Tilh. Sagfører Røndorff. Aarhus.

(32)

HENRIK NIELSEN.

391. *1 Tørvegraven. Vendsyssel 1917. H. 130, B. 140.

392. Børn i Frugthaven. H. 98, B. 88.

Tilh. Overlæge Brønnum.

393. *To Drenge. H. 94, B. 88.

394. T u l i p a n e r i et Vindue. H. 63, B. 49.

O T T O NIELSEN.

395. *Gamle Huse i Hellebæk. H. 63, B. 74.

396. *Landskab ved Apperup. H. 83, B. 98.

E. NIELSEN-KOLIND.

397. *Landevej. Østjylland. H. 69, B. 82.

BØRGE NYROP.

398. *Hans Tippe slaar Sten. Søndervig.

H. L62, B. 126.

399. *Uroligt Vejr. Søndervig. H. 70, B. 105.

400. *Opklarende Vejr. Søndervig. H. 50, B. 63.

SIGURD OLRIK.

401. *De tre Plagge. H. 48, B. 75.

402. *Hølæsset. H. 28, B. 36.

ALFRED OLSEN (u. C.).

403. *Vagtskibet Sjælland ved Indsejlingen til Kjø­

benhavns Havn. H. 58, B. 85.

404. *Kullens yderste Pynt. H. 58, B. 85.

405. *Fiskerkvaser udfor Skagen. H. 50, B. 71.

406. *Skibe i stille Vejr. H.48, B. 67.

(33)

CHR. BENJAMIN OLSEN.

407. *Russisk Skoleskib i Kattegat. H. 71, B. 100.

KNUD H. OLSEN.

408. *Ved Gadekæret i Skovlunde. H. 53, B. 70.

THORKILD OLSEN.

409. *Georginer. H. 48, B. 58.

J U L . PAULSEN, M. A. (u. C.),

P ro f ess or v e d K u n s t a k a d e m i e t .

410. Portræt af Direktør R. Collstrop. H. 129, B. 95.

411. *Sommerskyer. Tibirke. H. 72, B. 91.

412. *Vej til Gammelgaard. Tibirke. H. 69, B. 80.

413. *Bag Plantagen. Tibirke. H. 69, B. 80.

414. *Septemberdag. Tibirke. H. 52, B. 64.

415. *Eftermiddagssol. H. 52, B. 54.

416. *Stue i Gammelgaard. H. 52, B. 54.

417. *Mose. Elbodalen. H. 53, B. 64.

418. Moder og Barn. H. 66, B. 62.

Tilh. Grosserer E Henius.

419. *Moderen med det spæde Barn. H. 45, B. 37.

420. Den lille syge Pige. H. 45, B. 50.

Tilh. Grosserer Vilh. Christiansen.

421. *Læsende Kvinde. H.28, B. 38.

422. *Hvilende Kvinde. H. 32, B. 41.

423. *Selvportræt. H. 35, B. 29.

OSCAR J U L . PAULSEN.

424. *Vrængmose Skovløberhus. H. 86, B. 69.

3

(34)

S O P H I E PEDERSEN.

425. *Æbletræer i Køkkenhaven. H. 85, B. 100.

426. * F r a Skoven ved Krogerup. Humlebæk.

H. 65, B. 80.

427. *Indgang til Krogerup Skov. Humlebæk.

H. 65, B. 80.

ALB. PETERSEN.

428. *Schweizerstrasse i Dresden. Akvarel.

H. 56, B. 45.

CARL W . PETERSEN.

429. *Kysten ved Refsnæs. Efteraar. H. 50, B. 60.

RUD. P E T E R S E N (u. C.).

430. *Foraarssol i Dagligstuen. H. 70, B. 80.

431. *Sommeraften. GI. Øresø. H. 45, B. 60.

432. *De høje Aske ved GI. Øresø. H. 58, B. 72.

433. Radereren. H. 58, B. 43. Tilh. Fru M. Danchell.

434. *Alleen m o d Agnsøgaard. H. 60, B. 80.

435. *Egen ved GI. Øresø. H. 48, B. 57.

436. *Vejen mod Strids Mølle ved Goldvandsbroen.

H. 48, B. 57.

TOM P E T E R S E N (u. C.).

437. *Sommer Eftermiddag. Ærøskjøbing.

H. 67, B. 59.

438. *Gammel Købmandsgaard i Faaborg. H. 41, B. 48.

439. *Ved Odense Aa. Tegning. H. 29, B. 41.

(35)

440. *En lille Have i Faaborg. Tegning.

H. 38, B. 35.

441. *Kronborg. Tegning. H. 32, B. 44.

442. *Kjøbmagergade ved R u n d e T a a r n . Original­

radering. H. 26, B. 20.

443. *Vesterbros Passage. Vinterdag. Originalrade­

ring. H . 15, B. 19.

444. *Fra Helsingør. Det gamle Apotek. Original­

radering. H. 18, B. 14.

445. T o r v e t i Ærøskjøbing. Originalradering.

H. 33, B. 25.

446. *Havnen i Helsingør. Originalradering.

H . 16, B. 22.

SALLY P H I L I P S E N .

447. *September F o r m i d d a g i Haven. Havnø.

H. 55, B. 65.

MARIE PREETZMANN.

448. *Stemning over en Mosestrækning. H . 64, B. 95.

ALB. R E P H O L T Z .

449. Bjørnen suger p a a Labben. Radering.

H. 12, B. 22.

450. Pipatudser og Gaardkat. Raderinger. H. 6, B. 9 og H. 4, B. 9.

451. S m a a s k u d e r p a a Beding. Motiv f r a F a k s e Ladeplads. Radering. H. 12, B. 19.

J . RESEN-STEENSTRUP.

452. *Heste. V a r m t Vejr. H . 6 9 , B. 100.

453. *Følhoppe. Efteraarsdag. H. 53, B.77.

3 *

(36)

L . A. RING, M. A. (u. C.).

454. E n Maler i Landsbyen. St. Jørgensbjerg. H.82, B. 102.

GOTFRED RODE (u. C.).

455. *Paa Ma'en. F y n . H. 59, B. 100.

456. *Køer. Bygevejr. H. 51, B. 73.

457. *Svinestien. H. 40, B. 48.

458. *Faar. H. 22, B. 28.

INGEBORG RODE.

459. *Fjorten Aar. H. 72, B. 61.

AAGE ROOSE.

460. *Stengeder. H. 21, B. 25.

461. ^Antiloper. H. 21, B. 25.

462. *Løve. H . 2 1 , B. 25.

463. *Æsel med Føl. H. 21, B. 25.

464. *Rensdyr. H . 2 1 , B. 25.

465. T i g e r . H. 25, B.21.

466. *Flamingoer. H. 21, B. 25.

467. *Leoparder. H. 21, B. 25.

468. *Springhjorte. H. 21, B. 25.

469. *Minervaugler. H. 25, B. 21.

WANDA ROOSE.

470. * Barneportræt. Tørnaal. H. 26, B. 24.

471. *Mose. Træsnit. H. 24, B. 29.

E L S E ROSENBERG.

472. *Læsende Dame. H. 60, B. 53.

(37)

473. *Stillleben med Roser. H. 40, B. 50.

474. *Stillleben med Tulipaner. H. 50, B.55.

LUDOVICA KABELL-ROSENØRN.

475. * Vilde Roser. H. 45, B. 37.

A. RUDINGEB (u. C.),

P r of e ss or , R. a f D b .

476. *Fjordlandskab med Køer. H. 59, B. 95.

477. *Køer paa en Eng. H. 42, B. 70.

478. *Ved Iseljorden. Motiv f r a Egnen ved Jægers­

pris. H. 40, B. 69.

MARIE SANDHOLT.

479. *Arild i Ferietiden. H. 94, B. 132.

480. *Fynsk Landskab. Lundeborg. H. 72, B. 87.

481. *Efteraarsstemning. H. 77, B. 84.

O T T O SARP.

482. *Landskab f r a GI. Rye Egnen. H. 44, B. 72.

EDV. SARVIG.

483. *Kirkestien. H. 100, B. 106.

ELISABETH SCHIØTT.

484. *Vej til Stranden i Hornbæk Plantage.

H. 48, B. 63.

N. F . SCHIØTTZ-JENSEN (u. C.).

485. Sommerdag paa Stranden. Motiv f r a Lønstrup.

H . 1 1 4 , B . 1 7 0 . Borttages 1. Maj.

(38)

486. *S. Bonaventura. [Kuchlers Kloster]. Palatin.

Rom. H. 74, B. 102.

487. *Turist i Borgheses Have. Rom. H. 36, B. 49.

488. *Fra Klitterne ved Lønstrup. H. 35, B. 46.

J . C. SCHLICHTKRULL (u. C.).

489. Portræt. H. 65, B. 55.

Tilh. Baronesse A. Lerche. Hagestedgaard.

490. Portræt. H.82, B. 62.

Tilh. Nationalbankdirektør Stephensen.

491. Portræt. H . 8 2 , B. 62.

Tilh. Nationalbankdirektør Stephensen.

HANS HENRIK SCHOU.

492. *Musik i Atelieret. H. 119, B. 140.

493. *Trio. Skitse. H. 48, B. 63.

494. *Landskab f r a Høje Sandbjerg. H. 39, B. 49.

CARL SCHWENN.

495. *Fau n og Nymfe. H. 90, B. 111.

496. *Sol i Stuen. H.81, B. 87.

497. *Landskab. Østrup. Fyen. H. 51, B. 67.

AXEL SIMONSEN.

498. *Kristians Mølle. Hillerød. Vinter. H.75, B.90.

499. T ø b r u d . H. 60, B. 75.

SIMON SIMONSEN (u. C.),

R . af Db.

500. Strandjagt. H. 53, B. 74.

Tilh. Grosserer W i l l i a m Jensen.

501. Pointeren Asra med sine Hvalpe. H. 45, B. 65.

Tilh. Restauratør N. P. Hansen.

(39)

502. *To Pointerhvalpe. H. 38, B. 57.

503. I Verandaen. H. 47, B. 38.

Tilh. Grosserer Frode Koefoed.

KNUD SINDING.

504. *To Bondekoner i Samtale. H. 106, B. 110 P O U L S T E F F E N S E N .

505. *Ved Indhegningen. H. 58, B. 88.

GERDA STBØM.

506. *Vinter i Hornbæk Plantage. H. 94, B. 124.

WILLIAM STUHR.

507. *Februarbillede f r a Amager med Udsigt over Kristianshavns Vold. 1918. H. 125, B. 133.

508. Foraarsbillede med Udsigt over Skibsværftet i Aalborg. H.96, B. 125. Tilh. Direktør P. Ph. Stuhr.

E. STÆHR-NIELSEN.

509. *Jagt. Træsnit. H.21, B. 24.

CATHRINE SVENDSEN.

510. *Lyse Iris i en Kande. H. 80, B. 70.

ALBERT SVENSEN.

511. *Der ises. H. 59, B. 69.

F R . LARSEN SÆRSLØV.

512. *Under Pæretræet. H. 98, B. 80.

(40)

AXEL SØEBORG.

513. *Lænkesmede. H. 70, B. 57.

514. *Ringene drejes. H . 5 6 , B. 77.

515. *Frokosten indtages. H. 62, B. 58.

516. *Portrætstudie. H. 48, B. 57.

517. *1 Arbejde. H. 59, B. 45.

518. *Sollys Oktoberdag ved Skovbækken.

H. 47, B. 37.

O L E SØNDERGAARD.

519. *Landsbygade. Veddelev. H. 51, B. 55.

E I L E B SØBENSEN, M. A. (u. C.).

520. *Foraar. H. 104, B. 128.

521. *Marts. Sneen tøer. H. 85, B. 112.

522. *Ved den tilfrosne Sø. H. 100, B. 112.

SØREN SØRENSEN.

523. *Susanna for Raadet. H. 120, B. 145.

524. *Jydsk Bondekone. H. 65, B. 55.

525. Kurvefletter. H. 48, B. 40.

Tilh. Direktør Sørensen.

VILHELM T E T E N S (u. C.).

526. Kristus og den rige Yngling. Strib Kirke.

H. 140, B. 120.

527. *Interiør. H. 58, B. 92.

MATHILDE THALBITZER.

528. *Phlox. Akvarel. H. 58, B. 44.

(41)

M. THERKILDSEN, M. A. (u. C.),

R . a f Db.

529. Køer og Daaer ved Tjørnedammen. H. 64, B. 95.

Tilh. Grosserer Harald Beck.

530. Køer p a a en Mark. H. 44, B. 75.

Tilh. Bagermester Martin Hansen.

531. Køer ved Vandet. H. 36, B. 55.

Tilh. Bagermester Martin Hansen.

532. *Skov med Heste. H. 64, B. 95.

533. *Hoppe med sit Føl. H. 51, B. 72.

534. *Daaer og Hjort. H. 38, B. 47.

535. *Arbejdsvogn. H. 31, B. 48.

536. *Under Tjørnene. H. 36, B. 47.

537. Vej i Dyrehaven. H. 39, B. 54.

IMM. THOMSEN.

538. *Tilbedelse. Træsnit. H. 40, B. 40.

PAULINE THOMSEN.

539. *Naar Dagene længes. Landskab ved Salten Langsø. H. 57, B. 79.

EMMY THORNAM.

540. *Valmuer i et Tinbæger. H. 49, B. 40.

MARIA THYMANN.

541. *Ved Klaveret. H. 94, B. 82.

542. *Bøgetræer p a a Knudshoved. Graavejr. H. 64, B. 82.

543. *Nymindegab Havn. Bygevejr. H. 32, B. 51.

(42)

T R O E L S TRIER.

544. *Brogede Køer p a a en Bakke. H. 113, B. 150.

545. *Kreaturer i en Eng. H. 70, B. 120.

546. * F r a en Landsby. H. 70, B. 100.

L. TUXEN, M. A. (u. C.),

F h v . Professor ved K u n s t a k a d e m i e t , R . af Db., D b m .

547. *Ung Pige plukker Rhododendron. Skagen.

H. 63, B. 76.

AUG. T Ø R S L E F F . 548. Dreng med H u nd. H. 110, B. 95.

AXEL ULMER.

549. *Gule Tulipaner. Lampelys. H. 49, B. 56.

HERMAN V E D E L (u. C.).

550. F r a Forhandlingerne o m Grundloven af 5te J u n i 1915. H. 328, B. 555.

551. Mandsportræt. H. 117, B. 94.

P E T E R OLSEN-VENTEGODT.

552. *Anne Marie. H. 56, B. 45.

GUSTAV VERMEHREN (u. C.).

553. Gamle Marie læser i Testamentet. Interiør f r a Horns Herred. H. 52, B. 62.

Tilh. Mægler A. Simmelhag.

554. H u n k a n ikke klare Regnskabet. Interiør fra Horns Herred. H. 52, B. 62.

Tilh. Grosserer Max Lester-Levig.

(43)

ELISABETH WANDEL.

555. *Interiør f r a en Bondegaard. H. 52, B. 47.

556. *Interiør med Bilæggerovn. H. 47, B. 52.

SIGURD WANDEL, M. A. (u. C.).

557. Portræt. H. 102, B. 84.

Tilh. Handels- og Kontoristforeningen,

558. T o Drenge. H. 77, B. 67.

Tilh. Professor, Dr. med. Carl J u l . Salomonsen.

LAURA WANSCHER.

559. *Primula og Slyngpelargonie. H. 54, B. 42.

560. *Lillie. H. 45, B. 48.

561. *Efteraarsblomster. H.45, B. 35.

562. *Blomster. H.31, B. 38.

BERTHA WEGMANN (u. C.).

563. Herreportræt. H. 119, B. 85. Tilh. Statsbanerne.

564. Herreportræt. H. 84, B. 103. Tilh. Fru Marie Illum.

565. Dameportræt. H, 48, B. 36. Tilh. Direktør Smith.

EMIL WENNERWALD.

566. *Vinterdag i Bondebyen ved Lyngby.

H. 48, B. 63.

E D I T H W I L H J E L M . 567. *Tulipaner. H. 80, B. 60.

J . W I L H J E L M , M. A. (u. C.).

568. *Gamle Ege i Foraarssol. H. 143, B. 187.

569. *Unge Piger paa Stranden. H. 99, B. 136.

(44)

570. *1 den røde Stue. H. 68, B. 59.

571. *Fra den gamle Olivenskov ved Bordighera.

H. 59, B. 89.

572. *Nyskov paa Heden. H. 48, B. 63.

573. *Landskab fra Svinkløv. H. 70, B. 95.

V. W1LS.

574. Natkafé-Dame. H. 100, B. 78.

Tilh. Skuespiller Olaf Fønss.

575. *Selvportræt. B. 57, B. 50.

KNUD WINDFELD-HANSEN.

576. *Portræt. Enkaustik med Cauterium. H. 76, B. 54.

VALDEMAR W OLF F BR A N D T.

577. *Foraar. H. 56, B. 41.

E D W . ØLUND-HANSEN.

578. *Interiør med Figurer. H. 83, B. 98.

BILLEDHUGGERKUNST.

t

C. AARSLEFF, M. A. (u. C.),

14 Aug. 1852—4 Jan. 1918.

P rofessor ved Kunstakademiet, R. a f Db.

579. *Florentiner. Marmor. Ufuldendt. H. 81.

GUNDORF ALBERTUS.

580. *Ismael og Hagar. H. 125.

(45)

MAX ANDERSEN.

581. *Livsglæde. Bronze.

582. * Fa u n med Krukke. Bronze.

583. *Portrætbuste. Gips.

584. *Portrætbuste. Bronze.

Tilli. Grosserer Frederik Petersen.

RASMUS ANDERSEN (u. C.),

R . af Db.

585. H a n s Majestæt Kongen. Buste i Bronze. Nat.

Størrelse. Tilh. Det forenede Dampskibsselskab.

CHARLES ARVESEN.

586. *Selvportræt. Nat. Størrelse.

THYRA BOLDSEN.

587. *Sisyfus. Konkurrencearbejde til Hertzogske Legat.

Mennesket S is g fus var af Guderne fordømt til en evig forgæves Stræben efter at faa en stor Sten til at ligge paa et Bjerg, hvorfra den — naar han havde faaet væltet den op — bestandig rullede ned.

588. *Hag"ar og Ismael. Grovkornet lys Marmor.

589. Nubier. Klæbersten.

Tilh. Overretssagfører C. Winther.

ADDA BONFILS.

590. Barneportræt-Buste. Gips.

Tilh. Grosserer Georg Abben.

CARL J . BONNESEN, M. A. (u. C.),

R . af Db.

591. Dansen. Gruppe i Gips. H. 200, B. 150.

592. *Absalon. Bronze. H. 55.

(46)

593. *Badeliv. Bronze. H. 60.

594. *Moder med sin Dreng. Bronze. H. 32.

595. *Rensdyr. Bronze. H. 25.

596. *Indisk Næsehorn. Bronze. H. 20.

597. *Thor i Kamp med Jætterne. Udkast til en Fontæne. Gips. H. 70, B. 75.

L. BRANDSTRUP, M. A. (u. C.),

R . a f D b .

598. Professor L. M. Buste i Bronze. Nat. Størrelse.

599. Fabrikant J . M. Buste i Bronze. Nat. Størrelse.

600. Stiftsprovst U. Buste i Gips. Nat. Størrelse.

601. Buste i Gips. Nat. Størrelse.

AGNETE BRANDT.

602. *Hagar og Ismael. Nat. Størrelse.

J E N S JAKOB BREGNØ.

603. *Længsel. Kalksten.

604. *Faundreng med Ænder. Bronze. Borttages l. Maj.

605. *Forarbejde i Bronze.

606. *Bacchusdreng. Bronze.

607. *Danserinde. Bronze.

608. *Portrætbuste. Gips.

THOMAS BÆRENTZEN.

609. *En lille Tyveknægt. Statuette i Bronze. H. 40.

610. *Judith. Gruppe i Gips. H. 62.

CARLA M. CHRISTIANSEN.

611. *Andromaches Afmagt. Relief. Homers Iliade:

XXII. Sang. H. 100, B. 185.

612. Portrætstudie. Maske.

(47)

J . P . DAHL-JENSEN.

613. *Los. Bronze. H. 18.

T H O D EDELMANN (u. C.).

614. *Den saarede Fod. Statuette i Bronze. H. 24.

ELO.

615. *Kvindestudie til moderne Dans. H. 100.

CRISTIAN EMILAN.

616. Skuespiller Johannes Ring. Buste i Gips.

ELISE FALCK, FØDT HESS.

617. Portrætbuste. Bronze.

AUGUSTA F I N N E . 618. *Liv og Lisa. Gruppe i Kalksten.

H. 150, B. 60.

619. Ægyptologen Marta Steinsvik. Buste i Klæ­

bersten. Nat. Størrelse.

EBBA FRIIS-HANSEN.

620. *Modelstudie.

Tilh. Professor, Dr. m e d . D e t h l e f s e n .

BETTY GRAVESEN.

621. *Ung Kvinde med Sommerfugl. Statuette i Bronze.

(48)

JØRGEN GUDMUNDSEN-HOLMGREEN.

622. Portræt. H. 40. Tilh. Oberstinde E. Laub.

AKSEL HANSEN, M. A. (u. C.),

R. af Db.

623. Buste af Professor, Dr. med. Fløystrup. H. 65.

624. Buste af Borgmester Jensen. H. 60.

625. *Buste af Hostrup. H. 53.

ANDREAS F . V. HANSEN.

626. * J o m f r u e n . Statuette i Bronze. H. 29.

THOMAS HANSEN.

627. *Sorg. Euville-Kalksten. Nat. Størrelse.

628. *Dreng. Bronze. Statuette. H. 27.

629. *Energien. Bronze. Statuette. H. 19.

Tilh. Maleren Otto Bendix.

630. *Genert. Bronze. Statuette. H. 24.

RASMUS HARBOE.

631. Guldmedaille. Udført for Samfundet og Hjem­

met for Vanføre i Kjøbenhavn. B. 3 . MARTA HASTEDT.

632. Mit Hoved. Gips. Nat. Størrelse.

633. *Thora. Hoved i Bronze. Nat. Størrelse.

N. G. HENRIKSEN.

634. *Caroline. Plaquette i Bronze. H. 22.

635. *Paa Strandbredden. Statuette i Bronze. H. 15.

(49)

P E T E R HEROLD.

636. *Rensdyr. Bronze.

637. *Flodhest. Bronze.

638. *PortrætreIief. Bronze.

VILH. HEROLD,

Kgl. K a m m e r s a n g e r , R. a f Db., Dbm., F . M.

639. *En Portrætbuste i Bronze. H. 50.

INGEBORG PLOCKROSS IRMINGER, M. A. (u. C.).

640. *Drengebuste. Gips. H. 47.

FLORA JACOBSEN.

641. *Stor dansk Hun d med Hvalpe. Cirkus Ha­

genbeck. H. 35.

LAURITZ JENSEN, M. A. (u. C.).

642. *Ved Graven. Statuette i Bronze.

643. *Hjemløs. Statuette i Bronze.

644. *Lidelsesfæller. Statuette i Bronze.

SVEND JESPERSEN.

645. *Min Søster. Buste i Gips.

NANNA JOHANSEN.

646. *Hagar og Ismael. Gips. H. 137.

(50)

HANS N. JØRGENSEN.

647. *Potifars Hustru. Statuette i Gips.

648. *Dreng i Sand. Statuette i Bronze.

BETTINA KAUFFMANN.

649. E n lille Pige. Statuette i Bronze. H. 30.

OSCAR KNUDSEN.

650. *Nauge. Elefant f r a Cirkus Carl Hagenbeck.

Plastilina. Statuette.

L. KRAGEGAARD.

651. *Fra Stenalderen. Statuette i Bronze. H. 55.

652. *En Satyrdreng. Statuette i Marmor. H. 75.

653. *Studiehoved. H. 45.

JOHANNES KRAGH.

654. *Barnehoved. Bronze. H. 35.

655. *Jagthest i Spring. Bronze. H. 35.

656. Black Austanca under Rytter. H. 50.

657. Medaille udført for Livsforsikringsselskabet Hafnia. B. 8.

Ciseleringen udført h o s Dragsted.

HANS W . LABSEN.

658. *Stenhuggermester Lars Larsen. Portrætherme.

Marmor. H. 175.

659. *Kvinde efter Bad. Statuette i Bronze. H. 25.

(51)

660. * Portrætbuste i Bronze af Architekt og Snedker Christian Rasch. H. 45.

661. *Mine Forældre. Bronzeplaquette.

H. 10, B. 10.

WILLIAM P . LARSEN.

662. *Bathseba. Statuette i Bronze. H. 30.

S. LINDAHL,

R. a f Db.

663. Forfatterinden Rose Bruhn. Portrætmedaillon i Bronze. H. 36, B. 30.

CH. SVEJSTRUP MADSEN.

664. *Ebbe. Portrætbuste. Bronze. Nat. Størrelse.

665. *Flodhest. Bronze.

666. *En Ælling, der piller sig. Bronze.

RIKARD MAGNUSSEN.

667. *Martin Luther. Statuette i Gips. Udført i overnaturlig Størrelse til forventet Opstilling ved den nye Lutherkirke. H. 55.

J U L I E MARSTRAND.

668. * Portrætbuste. Marmor.

669. *Portrætstatuette. Bronze.

CARL MARTIN-HANSEN.

670—71. Engelske Kulminearbejdere.

Tilh. i Bronze Det danske Kulkompagni.

672. *Portrætbasrelief. Bronze. Kunsthistorikeren Sigurd Muller.

4*

(52)

KNUD MAX MØLLER.

673. *Kaade Drenge. Bronze. H. 21.

674. *Brushane i Kampstilling. Bronze. H. 20.

Det udstill. Eksemplar tilh. Dansk Skulpturforening.

SOFUS J . NERVIL.

675. *Naamathiten Zofar. Den af J o b s tre Venner, der sidst tog til Genmæle imod h a n s Klager.

Forarbejde i fransk Kalksten. H. 40, B. 30.

676. *Messalina. Stiliseret Statuette i Bronze. H. 32.

NIELS NIELSEN.

677. Koncertsangerinde Frk. Elise Nielsen. Por­

trætbuste. Nat. Størrelse.

GYDE PETERSEN.

678. *Forfatteren Sophus Michaélis. Portrætbuste.

Nat. Størrelse.

H. QUISTGAARD.

679. Kalchas. Statuette i Bronze. H. 50.

680. *Lilli. Buste i Gips.

681. Tolle. Buste i Bronze.

Tilh. Konsul Clemmensen. Odense.

LAURA RAGOCZY.

682. *Lille Eva. Barnefigur i Kalksten. H. 65.

HANS ROSENKRANTZ.

683. *Paa Vagt.

684. *En Danaide.

(53)

NINA SEIMUNDSSON.

685. *Barnesøvn. H. 25.

J . NIELSEN SONDRUP.

686. *En Burre i Halen. Statuette i Bronze.

687. *En gammel Romer i løftet Stemning. Reliet.

Bronze.

ELNA STEEN-HERTEL.

688. *Slangedanserinde. Statuette i Bronze. H. 50.

RUDOLPH TEGNER.

689. Leda-Fontæne. Stenkumme med 3 Bronze­

grupper. Udført efter Bestilling.

690. Reden. Bronzegruppe til Livets Port.

691. Dr. med., Professor Edv. Ehlers. Portrætbuste i Bronze.

692. *Den første Forlovelse. Lille Bronzegruppe.

ERNA WEDERKINCH.

693. *Veltilpas. Kakadue.

694. *Slukøret. Engelsk Setter ANNA W I T T E R . 695. *Drengebuste i Bronze. H. 30.

ELIAS ØLSGAARD.

696. Claus Johansen Waarst. Portrætbuste i Gips.

H. 76.

(54)

BYGNINGSKUNST.

E . AMBT & A. PREISLER.

697—702. Grosserer Julius Fiedlers Villa i Jægers­

borg Allé.

703—705. Grosserer Søren Goos' Bolig i Brede.

THORV. ANDERSEN.

706. Landsted ved Odinshøj. H. 92, B. 75.

K. V. BARFOED & SVEND MØLLER.

707—09. Jersie Skole.

G. N. BRANDT.

710. Forslag til Haveanlæg ved Vintappergaarden n æ r Lyngby.

711. Forslag til Haveanlæg for Konsul Gussing.

Ystad.

712. Forslag til Haveanlæg paa Thorø ved Assens.

CHARLES CHRISTENSEN & ASGER J E P P E S E N . 713—15. Opmaalinger f r a Frederiksborg Slot.

MOGENS CLEMMENSEN.

716. Gipsmodel af Villa i Ryvangen for Direktør Eberth. H. 25, B. 70X70.

717. Tegninger af samme. H. 80, B. 59.

(55)

718. Tegninger og Fotografier af Sommerhus for Bankbestyrer Valentiner. H. 58, B. 45.

719. Tegninger og Fotografier af Sommerhus i Ti- birke Bakker. H. 47, B. 74.

A L F COCK-CLAUSEN.

720—21. Hovedbygningen »Gieddesdahl«.

VIGGO DAHL.

722. »Gelskov«. Opført 1917. H. 100, B. 73.

EJNAR DYGGVE.

723—24. Sommerhus i Tibirke. H. 45, B. 45.

INGRID MØLLER DYGGVE.

725. Vester Sallerup Kirke i Skåne. H. 28, B. 32.

726. Vester Egesborg Kirke i Sydsjælland.

H. 28, B. 32.

727. Kiste i Mørke Kirke. Opmaaling.

H. 30, B. 24.

ARNE FINSEN.

728. Opmaaling og Rekonstruktion af Visby Galge.

H. 38, B. 56.

729. Opmaaling af Porttaarnet i Visbv nordre Mur.

H. 35, B. 79.

KAY FISKER.

730. Hus i Snekkersten for Fabrikant J . W . Friis.

H. 50, B. 86.

731—32. Opmaalinger. H. 75, B. 95.

(56)

FORENINGEN AF 3. DECBR. 1892

ved Architekt VILH. LAURITZEN.

733—52. F r a Liselund. Tegninger og Fotografier.

753—54. Opmaalinger fra Astrup Præstegaard.

H. 63, B. 94.

G. V. J U U L FRANKEL.

755—56. F a r u m Gaard. Opmaaling. H. 95, B. 63.

ANTON FREDERIKSEN.

757—65. E n stor moderne Kunsthandel.

Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille.

KAJ GOTTLOB.

766. Byplan. Stationsbyen Grindsted. Jylland.

H. 100, B. 65.

Udarbejdet paa Foranledning af Foreningen Bedre Byggeskik.

AXEL HANSEN.

767—72. Opmaalinger af Sortebrødreklostret i Ribe.

H. 44, B. 60.

HENNING HANSEN,

R af Db.

773. Kirsten Brorsens Gravkammer. Garnisons Kirke­

gaard. H. 50, B. 100.

THOMAS HAVNING.

774—82. E n Kunsthandel.

(57)

J E N S INGWERSEN.

783—84. Tegninger til Rungstedgaard. H. 79, B. 110.

785. Ramme med Fotografier. H. 69, B. 83.

LOUIS J E P P E S E N .

786—87. Konsul Niels Høys Villa i Hellerup.

HENNING JØRGENSEN.

788—89. Forslag til en Vinterbolig i Tilknytning til den gamle Træbygning Østerbrogade Nr. 9.

Plan og Model.

O T T O LANGBALLE.

790—91. Sommerbolig ved Vallø Strand for Dr.

Schaumburg-Muller.

EINAR MADVIG.

792 94. A/s. Kjøbenhavns Boldklubs Tennishals Byg­

ning i Pilealleen.

J . MAGDAHL-NIELSEN, M. A.,

R. af Db.

795. Portbygning paa Førslev, Gartnerhus p a a T a a r n - borg. Skovfogedsted og Arbejderhus paa Pals- gaard. H. 65, B. 96.

796. Huse i Dyrehaven og Charlottenlund Skov.

H. 65, B. 96.

797. Toldkammerbygning i Nakskov. H. 96, B. 65.

798. Alderdomshjem i Svendborg. Detaille.

H. 96, B. 65.

(58)

SVEND MØLLER.

799. Redaktør J . V. Christensens Hus i Ringsted.

H. 47, B. 42.

V. STEN MØLLER.

800—01. E n Kontorbygning.

V. J . MØRK-HANSEN.

802. Vester Kirke ved Thyregod. Efter Istandsæt­

telse og Taarnets Tilbygning i 1913.

H. 39, B. 60.

803. Vester Kirke. Den gamle Portal i det nye Vaabenhus [Taarnet] og Kirken før Istand­

sættelsen 1913. H. 64, B. 84.

ALBERT O P P E N H E I M .

804. Tegninger og Fotografier til en Sommerbolig i Espergærde. H. 56, B. 77.

GUNDLACH PETERSEN.

805—06. A/g. E . Rasmussens Fabrikker. Fredericia.

807—08. A/s. Den danske Kabelfabrik. Kjøbenhavn.

809—10. A/s. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.

Søndre Værft.

SVEN RISOM.

811—12. Udkast til Landsted paa Kysten mellem Kjøbenhavn og Vedbæk.

Haveanlæget: Gammel Have, omlagt al Havearkitekt J . P. Andersen.

STRØM T E J S E N .

813. Hovedskole i Bjærnæs. H. 55, B. 75.

(59)

EDVARD THOMSEN.

814—18. E n stor moderne Kunsthandel.

Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille.

DEKORATIV KUNST.

JUST ANDERSEN. * 819. *Et Signet. Sølv med Koral.

820. *En Sølv Spritlampe. Tumling.

821. *Et Guldarmbaand.

822. *En Broche. Drevet Guld med Safirer og Perler.

823. *Et Hængesmvkke. Drevet Guld med Granater.

J E N S AGGER BRAAE.

824. *En Samling Guldringe.

H. C. BÅRENHOLDT.

825. Ex-Libris. Træsnit. H. 29, B. 25.

S. CLOD-SVENSSON.

826. Ramme med Fotografier af dekorative Ar­

bejder. Udførte til Generalkonsul Vald. Gluckstadt.

Billedskærerarbejdet udfort af Laurits Christoffersen og Clemmensen. Sølvkronen drevet af Georg Jensen.

MARGRETE DREJER.

827. Skitser f r a Bargello i Florentz og Etnografisk Museum. H. 86, B. 58.

(60)

INGRID MØLLER DYGGVE.

828. Tegninger til Sølvtøj. H. 42, B. 32.

EMIL ENGELL.

829. Gravstene Ira Sorunda Kirke.

Sødermanland. Sverige. H.40, B. 52.

830. Madonna. Skulptur i Egetræ.

Øsmo Kirke. Sødermanland.

Sverige. H. 59, B. 40.

Udført for Sveriges Kgrkor,

kulturhistoriskt Inventarium.

E . ERSTAD-JØRGENSEN.

831. Plan til Have ved Bakkehus i Vedbæk.

H. 72, B. 113.

832. Plan til Rungstedgaards Have. H. 100, B. 113.

KNUD FLØYSTRUP.

833—34. Architektoniske og dekorative Studier i Blyant, Tusch og Akvarel.

ASTRID HOLM.

835. *Glaseret Lertøj. Brændt paa Dansk Kunst­

handels Lerbrænderi.

EBBA HOLM.

836. Tegninger og Aftryk af Ex-Libris. H. 50, B. 57 837. Forsatspapirer. H.55, B.81.

838. Dekorerede Bøger:

1) Heiberg: Italien, 2—3) Bog i rødt Japanpapir, 4) Tagore: Flakkende Fugle, 5) Moliére: De ziirlige Damer, 6) Johs. Jørgensen: Den hellige Frans og 7) Den hellige Chiara, 8) Aarestrup: Erotiske Situationer, 9) Johs. Jørgensen: Komedien om Enhver, 10) Løst Pergamentomslag, 11) A h l m a n n : Aftenlandet

(61)

EINER MADSEN.

839. *Haandskrift. H. 38, B. 29.

840. Vægdekoration. H. 150, B. 85.

ERIK MAGNUSSEN.

841. *Broche. Guld. Motiv: Slørhale.

842. *Broche. Guld. Motiv: Fisk med Vandbobler.

843. * Broche. Guld. Motiv: Sommerfugl.

844. *Brystnaal. Guld. Motiv: Haletudse.

845. *Halssmykke. Guld. Motiv: Vaarbille.

846. *Halssmykke. Guld. Motiv: Haletudse.

847. *Halssmykke. Guld. Motiv: Blaaregn med Sommerfugl.

848. *Halssmykke. Guld. Motiv: Bille.

849. *Ring. Guld med Peridot.

850. *Ring. Guld med Opal.

851. *Halssmykke. Guld med Meksikansk Ildsten.

852. *Brystnaal. Guld med Australsk Safir.

853. *Ring. Guld med Meksikansk Ildsten.

K. MERRILD.

854. *Frugtskaal.

855. *Frugtskaal.

856. *En Tallerken.

857. *Graa Vase.

858. *Graa Vase.

859. *Graa Vase.

MARTIN MORTENSEN.

860—63. * Krukker i brændt Ler.

ANNA E. MUNCH.

864. * Kongernes Tilbedelse. Forarbejde til Glasrude.

H. 53, B. 43.

(62)

POVL B. OLRIK.

865. Gravkors i Egetræ paa Jægerspris Kirkegaard.

Fotografi. H. 40, B. 34.

BERTHA STAGE.

866. Væg- og Loftsdekorationer i en Forstue til en Villa. H. 45, B.65.

Vindueslysningerne malede af Carla Rasmussen.

STRØM T E J S E N .

867. Tegning til en Kogekakkelovn. H. 60, B. 45.

E L I S E THOMSEN.

868. *En Samling Hængesmykker.

A. Akeleje.

B. Fyrrekogle.

C. Tang med Vanddraaber.

AAGE WIBOLTT.

869. * Dekorativ Lysekandelaber. Kan udføres i haardt- brændt Ler.

FINSK KUNSTNER.

O T T O WILLIAM LØNNBERG.

870. *Selvportræt. H. 70, B. 58.

871. *Dameportræt. H. 72, B. 57.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

(efter April Flyttedag). Rosenvængets Alle 38. Deichmann, Fru Christine. Atelier Bredgade 33. Fibiger, Robert, Peter Huitfeldts Stræde 5. Møller;.. Grundtvigs Skole,

Elise Konstantin Hansen, (Amalievej 6). Atelieret aabent hver Dag).. Atelier aabent Løverdag 2—i). "Tidlige Foraarsblomster. Atelier Vodrofsvej 53).. Frants

D e t har vist sig indtil denne D a g , at jo haardere Trykket blev, desto mere kom det til at virke som et Hpjtryk paa den vaagne danske Befolkning, og

Portrait af Kunstnerens Hustru... VIIFs Bygning paa

Efter Udstillingens Slutning er de Anvisninger, som ikke efter ovenstaaende Regler er benyttede til Indkøb af Arbejder paa Udstillingen, værdiløse. Da der ikke

d e første kort eller hele spillet, e n eller to spillere eller alle spillere, og d e kan stilles under hensyntagen til regnskapets stilling eller

— D e arme S kribenter, som her paa Jo rd en havde skrevet Lovtaler over Folk, som ikke fortjente det, sadde som Disciple, spcendte paa smaa Pinebcenkeog m aatte

blevet afnazificeret og synes endog at have en gavnlig Indflydelse paa sine Medfanger, der er opmærksomme paa, at netop denne tidligere SS-Officer aabent erkender sine