• Ingen resultater fundet

Udg-ivet ved Handelsministeriets Foranstaltning.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Udg-ivet ved Handelsministeriets Foranstaltning. "

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

m

Udg-ivet ved Handelsministeriets Foranstaltning.

1919. No. 12.

København.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.) Abrahamson, Emil V.,

SU.

Adlers Bil Compaqni, 314.

Amager Dampvaskeri ved H. L. M. Hansen, 315.

American Lady ved F.

Hegelnnd, 316.

Andersen, Emil, 316.

Andersen, Georg, & Co., 316.

^1 nnoncehureauet Hafnia, Aktieselskab, 317.

AnnoncebureauetHafnia, O. Kongsby, 317.

Arkimedes, Aktieselska­

bet, 314.

Autoinstallation Angelo Flindt, 314.

Bach & Bonne, 315.

Bahnsen, F. Portefee, <&

Co., 312.

Balslev, Johan, 314.

Baltic Værktøjsfabrik ved L. Loesser, 315.

Bang, August, 316.

Beckett & Paasche, 313.

Bendixen, Fr., 313.

Bjørk, G. E., Aktiesel­

skab, 317.

Bodeceker, Albert, 315.

Bosse, Th., 315.

Boye, V., & Watt, 315.

Bramsen, Svend, 316.

Bramsen, Svend, & Co., 316.

Breitton & Larsen, Jcern- og Trælasthandel, Ak­

tieselskabet, 315.

British Kul import (S.

ScMønning & Co.), 316.

Bruun, Johs. I., & Co.'s Eftf, 316.

Brødr. S. & P. Peterseyi, 314.

Brødr. S. & P. Petersen, Aktieselskabet, 315.

Buchardt, Jxdius, & Søn, 315

Buchtrups, T7., Eftf.

Morsbøl & Pedersen, 313.

Busch, A. H., & Søn, 314.

Busch, Carl, 314.

Centroexport, Aktiesel­

skab, 317.

Clausen & Vølding, 317.

Dania Skotøisfabrik ved Georg Lyngsie, 313.

Dania Skotøjsfabrik, Chr. Schaarup, 313.

Dansk Karosserifabrik ved Hornemann &

Nielsen, 313.

Dansk Karosseri Fabrik ved H. S. Nielsen, 313.

Dansk Tørringsmethode, Itd., 315.

Dyva & Jeppesen, 317.

Eggebrecht & Petersen, '316.

Eggebrecht, J. V., 316.

Fabrikernes Varedepot, Aktieselskab, 317.

Forenede Danske Livs­

forsikrings-Aktiesel­

skab Hafnia, Det, 314.

Frederiksen, F., & Co., Aktieselskabet, 314.

Fiirst, Frits Th., 316.

Forsåkringsaktiebolaget Tter i Stockholm, 317.

Gammelholms Brændsels- forretning ved Wxdff

& Mathiasen, 315.

Gelardi, O., 313.

Gindrup & Iversen, 314.

Glilck, B., 314.

Gottfried, J. K, 314.

Grønroos & Co., 313.

Guldager & Nickolin, 315.

Haastrup, C. F., & Co., 314.

Halby, Marinus, 314.

Hallherg & Dønbo, 312.

Handelscompagniet, Ak­

tieselskabet, 313.

Hansen, A. Falbe, Æ Co., 316.

Hansen, Axel, & Boyer, 316.

Hansen, William, & Co., 313.

Hassel & Teudt, 317.

Henriksen & Laursen, 313.

Henriksen, H.. 316.

Holm, A., 313.

Hvilsted, C., Aktieselska­

bet, 313.

Jacob, F. C., Glastekni ske Værksteder, 315.

Jensen, C., & P. Petersen, 316.

Jensen, H., & Co., 312.

Jensen, Richard, & Ras­

mussen, 312.

Johansen, J. V., 315.

Jydsk Andels-Foderstof­

forretning, 317.

Jydsk Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer Aarhus, 317.

Karlson, A., 314.

Københavns Kulimport ved L. Joh. Wincliel Bøltern, 313.

Københavns Maskinsned­

keri og Stolefabrik ved Lindberg og Menning, 315.

Københavns Tømmer- Handel, Aktieselskabet, 315.

Kjøbenhavnske, Sø-Assu­

rance-Forening (limi­

teret), Den, 315.

Klenait, Ove von, 314.

Kostume-Magasinet, P.

Askel Petersen, 314.

Købmandshuset Rønde, Aktieselskabet, 317.

Laanekassen i København i Likvidation, Aktie­

selskabet, 313.

Larsen, Hans K., 314.

Lemvigh Muller, A. C.

317.

Livsforsikrings-Aktiebo- laget Victoria i Stok­

holm, 317.

Lund, V., 317.

(2)

312

Løvkjær, M., og Chr., Petersen, 315.

Mathiesen, J., Aktiesel­

skabet, 314.

Mejeriet Taqa ved Høi­

gaard & Nidsen, 317.

Melchior, Qerson, & Co., 317.

Meyer, Em., 312.

Messerscli m. idt, Jørgen, 312.

Mogensen, H., 315.

Måler, C. M., 313.

Nellemann, Vilh., 316.

Nielsen & Bachmann, 314.

Nielsen, Niels Peder, 314.

Nielsens, Bernt, Efter­

følger, Aktieselskab, 314.

Nielsens, Magnus Kon- fekturefabrik, 313. \ Nordborg, F. V., & Co., i

313. I

Nordgreens V, Maskin­

fabrik, 316. I

Northern Trading Co., j Aktieselskab, 314. I Nye Danske Stempel-

fabrik Hansen & Birk-

mose, 315. j

Nørrebros Material og Farvehandel Aktiescl- \ skabet, 316.

Nørrebros Material- og Farvehandel ved C.

Jerlev, 316. \ Nørrebros Modemagasin \ Agnes Hansen, 315. ; NørrebroesModemagasin, \

Aug. Hansen, 315.

Ovesen, L. A., 315.

Palm & Prehn, 316.

Petersens, Erhardt, Eftf., ' 312.

Presenningkompagniet ved Kr. Lodal & Co., ! 314.

Rasmussen, Johs., & Co., !

316 \

Sandkagebageriet Urania

ved Nielsen cfc Ager­

steen, 312.

Schcebel, Ferdinand, 313.

Scott & Co., 316.

Skandinavisk Aiito-Re- 2)aration Emil Nielsen, 314.

Skandinavisk Karosseri­

fabrik ved Hornemann cfc Nielsen, 313.

Skandinaviska Granit Aktiebolaget. Afdeling for Danmark, V. E.

Nielsen, 314.

La Sola, Aktieselskab,317.

Solo, Aktieselskabet, 317.

Specialfabriken Baltic ved L J. Loesser, 315.

Strøm & Poulsens Sæbe- Æ kemiske Fabrik, 314.

Sørensen, Oluf, 316.

Teknisk- Oversøi sk-Tmport ved E. Zauten, 312.

Topp, P., og Elkiær, 314.

Triers, Jacob,Efter følger, 313.

Ullmann, J., & Co., 315.

Urtekra mfo rretningen Oefion, Aktieselskabet, 313.

Vind uspolering sfo7-ret- ning Basta Carl C.

V. Westerberg, 312.

Vinduspoleringsforret- ning Blank, Carl C.

V. Westerberg, 312.

Vindiispoleringsforret- ning Chic, Carl C. V.

Westerberg, 312.

Werner, Fritz, S Co., 216.

Wildt & Co., 315.

Ørhberg og Petersen, 317.

Østbornholms Dampskibs- eocpedition ved Emanuel Hansen, 317.

Østbornholms Dampskibs- eipedition ved H. Vesth, 317.

Østerbros Bramdselsfor- \ retning Chr. Christen­

sen, 312.

Prokura og uiecUlelt

liohert Emannel Gøs- sel

Prokura.

Firmaet

Saiidkagehageriet Urania ved Nielsen & Agersteen

driver Haandværk.

Adolf Rudolf Steen Nielsen og Harald Edvard Peter Agersteen

er de ansvarlige Deltagere.

Emil Georg Meyer

driver Fabrikation og Haandværk som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet

Em. Meyer.

Prokura er meddelt

Ejner Tjørn.

Firmaet

Hallberg & Dønbo

driver Han­

del.

Einar Hallher g

og

Hermann Lndivig Dønho

er de ansvarlige Deltagere.

Erik Zauten Svitser Zauten

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

TekniskOversøisk-Import ved E. Zauten.

Firmaet

Richard Jensen & Rasmussen

driver Handel.

Paul Uichard Laurits Jensen

og

Axel Nyborg Rasmussen

er de ansvarlige Deltagere.

Christian Christensen

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Os terbros Christensen.

H r.'e II (! s e 1 s fo r re 11 n n g (' h r.

Carl Christian Vilhelm Westerberg

dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Vinduspolerings- forretning Obic, Carl C. V. Westerberg.

Carl Christian Vilhelm Westerberg

dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Vinduspolerings- forretning Rasta Carl C. V. Westerberg.

I Statstidende Nr. 137 for 15. Septem­

ber d. A. er det ved en Bekendtgørelse om, at Likvidationen i Firmaet

P. Porte- t'ee Bahnsen & Co.

er sluttet, fejlagtig an­

ført, at Firmaet er hævet. Dette fortsæt­

tes af

Erantz Portefée JBahnsen

som eneste ansvarlige Indehaver. Den

Jens Christian Wad

givne Prokura er tilbagekaldt og Prokura meddelt

Emil Tiichsen

og

Chri­

stine Wilkens

i Forening.

Firmaet

Jørgen Messerscbmidt

har til­

bagekaldt den

Holger Schouhoe

givne

! Carl Christian Vilhelm Westerberg

dri-

! ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Vinduspolerings- forretning Rlank, Carl C. V. Westerberg.

Firmaet

H. Jensen & Co.

driver Handel.

Laura Henriette Jensen

og

Marie Malvina Charlotte Jensen

er de ansvarlige Del­

tagere.

Jens Olaf Lane

driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Erhardt Petersens Eftf.

(3)

Friedrich Bendixen

driver Handel som eneste ansvarlig Indeliaver af Firmaet

Fr. Bendixen.

Laurits Johannes Winchel Bøttern

dri­

ver Handel som eneste ansvarlig"^ Inde­

liaver af Firmaet

Københavns Knlimport ved L. J

oIj.

Wincliel Bøttern.

Prokura er meddelt

Albert Henry Therkelsen

og

Ge­

org Winchell Bøttern

i Forening.

Niels Magnus Nielsen

driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Ma^niis Nielsens Konfektnrefa

Firmaet

F. V. Noi'd!>oi

'i^ &

Co.

driver

Haandværk.

Frans Viktor Nordborg

og

Fmil Adolf Midler,

sidstnævnte boende i Holte, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

William Hansen & Co.

driver

Handel.

William Peter Hansen

og

Ca- millo Oskar Henry Carlsen,

begge boende paa Frederiksberg, samt

Kai Olaf Hei- herg-Jiirgensen

er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Dania Skoløjsfahrik, Clir.

Seliaarn]).

er hævet.

alene af førstnævnte. Der er meddelt nævnte D. H. S. N i e l s e n Prokura.

Aktieselskabet (letion

er hævet.

Urtekraniforretnin^en

Georg Johannes Frederik Irgens,

der havde Prokura i Firmaet

Aktieselskabet Laanekassen i Købenliavn i Likvidation,

er afgaaet ved Døden. Prokura er med­

delt

Louise Kirstine Marie Loiiw,

født J ø r g e n s e n , i Forening med en af Likvi­

datorerne.

Firmaet

W. Buclitrnps Eftf. Morsbøl &

Pedersen

har meddelt

Feter Olesen Søes

Prokura.

Alhert Friedrich Wilhelm Sengpiel

er indtraadt i Firmaet

0. Oelardi

som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Ingeborg Cathrine Margrethe Schæbel,

født S c h m i d t , er udtraadt af Firmaet

Ferdinand Schæbel,

der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige Deltager

Louise Johanne Alfrida Schæhel,

født R a s m u s ­ s e n .

Co.

har tilbage-

Carl Testmann DUchael Christian Georq Lyngsie

driveri ^7

Haandværk som eneste ' ansvarlig I n d e - ; ^ ' " f , „ ^ , Imver at Firmaet „Itailia" Skotofsfahrik i Prokura og meddelt

Enl Ulhelm

ved Geoi'ft- Ivvn^'sie. ! Hansen

Prokura.

Firmaet

Henriksen & Lanrsen

driver

Haandværk.

Anders Henriksen

og

Axel Jørgen Laursen

er de ansvarlige Del­

tagere.

William. Adolph Beckett

er udtraadt af Firmaet

Beckett & Paasclie,

der fortsæt­

tes uforandret af den hidtidige Deltager

Henrik Faasche.

Firmaet

Dansk Karosseri Fabrik 11.

S.

Nielsen

er hævet.

ved ! Ludvig Georg Adolf Holm

er indtraadt I i Firmaet

A. Holm

som ansvarlig og til

i Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet

Dansk Karosserifabrik ved Hornemann & Nielsen

driver Fabrikation.

Povl Frederik Wilken Hornemann

og

Dines Hother Severin Nielsen

er de an­

svarlige Deltagere. Firmaet tegnes alene af førstnævnte. Der er meddelt nævnte D. H. S. N i e l s e n Prokura.

Firmaet

Skandinavisk Karosserifabrik ved Hornemann & Nielsen

driver Fabri­

kation.

Povl Frederik Wilken Horne­

mann

og

Dines Hother Severin Nielsen

er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes

Aktieselskabet C. Hvilsted er hævet.

Firmaet (!.

M. Møller

har tilbagekaldt den

Arnold Thorsen

givne Prokura.

Moses Met2

er udtraadt af Firmaet

Jacob Triers Efterfølger,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager,

Johannes Peter Jarding.

Aktieselskabet Handelscompajiniet

er

hævet.

I

(4)

314 Agnes

Fetrea

Eosaline

Betøy

Euphemia Haglund,

født C o l d i n g , er udtraadt af Firmaet

Carl Bnscli,

der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige Deltager

Johan Adolf

Buslv.

Firmaet

Emil V. Abraliamsoii

har til­

bagekaldt den

Adolf Vedel-Jensen

givne Prokura og meddelt

Daniel Jacobsen

Prokura i Forening med den hidtidige Prokurist

Camilla Larsen.

Vedkommende Kommanditist er ud­

traadt af Firmaet

Preseiiiiiiigkompagiiiet ved Kr. Lodal & Co.

Firmaet

P, Top}) og" Elkiær

er hævet.

Aktieselskabet Arkiniedes

er hævet.

Aktieselskabet J. Mathiesen

er hævet.

Firmaet

Northern Trading

€0.

Aktie­

selskab

er bævet.

Firmaet

Kostnnie-Magasinet, W Askel Petersen

er hævet.

Firmaet

Brødr.

S. &

P. Petersen

driver Handel.

Søren Petersen

og

Peter Aslæl Petersen

er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

P>ernt Nielsens Efterfølger, Ak­

tieselskab

er hævet.

Firmaet (!.

F. Haastrup & Co.

er bævet.

Ambrosius Hansen Busch,

der var In­

dehaver af Firmaet

A. H. Busch & Søn,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af

Valdemar Hansen Busch

af Frederiksberg som eneste ansvarlig Inde­

haver.

Sven Carl Gottfried

af Gentofte er indtraadt i Firmaet

J. K. Gottfried

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Aktieselskabet F. Frederiksen & Co.

er

afmeldt til Handelsregistret.

Hayis Knudsen Larsen

af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Hans K. Larsen.

Firmaet

Adlers Bil Compagni

er hævet.

Zcdel Bavydof Epel og Vilhelm Ol'uf\\

Nielsen,

sidstnævnte boende i Gentofte, er indtraadt i Firmaet

B. Crliick

som an­

svarlige Deltagere. Firmaet tegnes af den hidtidige Indehaver

Berel Glilclc

og nævnte Z. D. E p e l hver for sig eller af en af disse i Forening med nævnte V.

O. N i e l s e n .

Niels Peder Nielsen

har meddelt

Laiira Nielsen,

født E l i a s s e n , Prokura.

Firmaet

Uindrnp & Iversen

driver Spe­

dition og Handel.

Otto Vilhelm Joachim Gindrup

og

Jidius Grenius Budolf Schmidt ' Iversen

er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

A. Karlson

har tilbagekaldt.

den

Osvald Jensen Villershy

og

Villiam Carl Ahlbom

meddelte Kollektivprokura, .i

Firmaet

Ove von Klenau

er hævet.

Firmaet

Johan Balslev

er hævet.

Firmaet

Skandinaviska (iranit Aktie-

-f

bolaget, Afdeling for Danmark, V. E. .5 Nielsen,

er liævet.

Firmaet

Strøm & Poulsens Sæbe- & å kemiske Fabrik

driver Fabrikation.

Chri-

-i

stian Johannes Strøm

og

Poid Villiam

hi

Poidsen

er de ansvarlige Deltagere.

Carl Angelo Flindt

driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir- j --i maet

Autoinstallation Angelo Flindt. '

Phnil Henry Ingvor Nielsen

driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde- - 9 haver af Firmaet

Skandinavisk Auto-Re-

-9

paration Emil Nielsen.

Firmaet

Nielsen & Bachmann

driver is Handel.

Ejnar Poul Christian Theodor

-fc

Nielsen og Henrih Viggo Bachmann

er -is de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Det Forenede Danske Livsfor-

1

sikrings-Aktieselskab Hafnia

har under is 12 J u n i 1919 foretaget Ændringer i i Vedtægterne.

Carl Frederik de Fine

aji

Skibsted

er udtraadt af Selskabets Direk- -5I tion.

Marinus Elins Halhy

af Brøndbyvesterm*19 driver Handel som eneste ansvarlig Inde-1-9 haver af Firmaet

Marinus Hal by.

(5)

Firmaet

Nørrebi'oes Modemagasin Aiig.

[Hansen,

er hævet.

Firmaet

Haltic Værlitøjsfabrik ved L.

iJjoesser er hævet.

Leonhard Loesser

a£ Geutofte driver Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Specialfabrikken Baltic ved L. Loesser.

Aktieselskabet Købenliavns Tønimer- llandel

er efter foretagen Anmeldelse til Aktieselskabs-Registret afmeldt til Han­

delsregistret.

Aktieselskabet Brødr. S. & P. Petersen

er hævet.

Københavns Magistrat, den 15. December 1919.

Firmaet

Julius Bacliardt&Søn

er hævet.

Johan Jacob August Behrendt

og

Cai^l Christian Gammeltoft

er udtraadte af Be­

styrelsen for Firmaet

Den Kjøbenliavnske Sø-Assurance Forening (limiteret)

og

Otto Jetersen

er indtraadt i samme. Selskabet har under 5. Februar 1913, 27. Marts 1914, 12. Maj 1916 og 7. December 1917 foretaget Ændringer i Vedtægterne. For­

retningens Art er fremtidig Forsikrings­

virksomhed, dog Livsforsikring undtagen.

Firmaet

Bach & Bonne

driver Handel.

Jørgen Georg Christian Bach

og

Amarius Petersen Bonne,

begge boende paa Frede­

riksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Agnes Elisabeth Marie Hansen,

født A a b y e , driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet

Nørrebros Modemagasin, Agnes Hansen.

Firmaet

(juldager & Nickolin

driver Handel.

Alfred Guldager

af Nakskov og

Agathon Henrik Hermann Stener sen Ni- ckolin

er de ansvarhge Deltagere.

Firmaet

M. Løvkjær og Chr. Petersen

driver Handel.

Jensine Martine Manda Løvlijær

og

Christian Otto Svend Petersen

er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

(janinielholnis lirændseisforret- ning ved Wulff & Matliiasen

driver Han­

del.

Viggo Wulff

og

Jens Viggo Mathia­

sen

er de ansvarlige Deltagere.

Hans Laurits Martin Hansen

driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Amager Dampvaskeri ved H. L. M. Hansen.

Albert Prants BodecJcer

driver Haand­

værk som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Albert Bodecker.

Firmaet

„Nye Danske Stempelfabrik"

Hansen & Birkniose

driver Haandværk.

Valdemar Peter Hansen

og

Johannes En­

rico Andersen Birkniose

er de ansvarlige Deltagere.

Theodor Valdemar Bosse

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Til, Bosse.

Grethe Elisabeth Ovesen,

født J e n s e n , driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af B'irmaet ]j. A.

Ovesen.

Prokura er meddelt

Matthias Ingerslev Møller.

Firmaet

Wiidt & Co.

har meddelt

Vil­

helm Richard Petersen

Prokura.

Johan Heinrich Sophus Mogensen

er udtraadt af Firmaet

H. Mogensen

, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager

Harry Mogensen.

Firmaet

Københavns Masi<insnedkeri og Stolef'abrik ved IJndberg og Menning

tegnes fremtidig af

Jens Møller 3Ienning.

Firmaet

Dansk Tørringsmethode, Itd.

er hævet.

Likvidation i

Aktieselskabet Breitton

& Larsen, Jærn- og Trælasthandel

er

sluttet og Firmaet hævet.

Firmaet

J. V. JoJiansen

er hævet.

Firmaet

J. Ullmanu

& (Jo. har med­

delt

Arved Joseph Ikert

Prokura.

Firmaet V.

Boye & Watt

er hævet.

Georg Friederich Carl Jacob

er ud­

traadt af Firmaet

F.

0.

Jacob, (jlastek- niske Værksteder,

der fortsættes uforan­

dret af de hidtidige Deltagere

Paid Wil­

(6)

316

helm Hermann Jacob, Bruno Ernst Henry Jacob

og

Emma Emilie Agnes Jacob.

Fritø Henry Ossian Werner og Carl Walfred Niclason

er udtraadte af Firmaet

Fritz Werner & €o.,

der fortsættes ufor­

andret af de hidtidige Deltagere

Frants Allan Christensen

og

Louis Kristian Niel­

sen Debel.

Aktieselskabet Nørrebros Material- og Farvehandel

er hævet.

Carl Oluf Jerlev

driver Handel som eneste ansvarlig Indehavere af Firmaet

Nørrebros Material og Farvehandel ved C. Jerlev.

Vilhelm Albertsen

af Frederiksberg og

Carl Jakob Basmussen,

Flynderupgaard, Espergærde, er indtraadt i Firmaet

Frits Th. Fiirst

som ansvarhge og til Under­

skrift berettigede Deltagere.

Hans Frederik Bønnov-Jessen

af Taa­

strup er indtraadt i Firmaet

Johs. I.

Bruun & Oo.'s Eftf.

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet

Scott & (Jo.

driver Assurance­

forretning.

Caroline Louise Scott,

født Svendsen, og

Christian Vilhelm Emil Kiersiny

er de ansvarlige Deltagere.

Oluf Sofus Sørensen

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Oluf Sørensen.

Firmaet C.

Jensen & P. Petersen

er hævet.

Valdemar Andreas Nordgreen

driver Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

V. Nordgreens Maskin­

fabrik.

Prokura er meddelt

Jens Martin Beter Henrich Smith.

Firmaet

Eggebrecht & Petersen

er hævet.

Johannes Vilhelm Eggebrecht årivev

Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

J. V. Eggebrecht.

Firmaet

Axel Hansen & Boyer

driver

Handel.

Aæel Hugo Bichard Hansen

af

Hellerup og

Viggo Boyer

af Frederiksberg er de ansvarlige Deltagere.

August Ijcmrit^ Christian Bang

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

August Bang.

Florentine Marie Hegehmd,

født V^illen- d r u p , driver Handel som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet

„American Lad}"

ved F. Hegelund.

Vilhelm Jakob Nellemann

af Randers driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Vilh. Nellemann.

Pro­

kura er meddelt

Johan Ankerstjerne.

Under Firma

Johs. Rasmussen &

(Jo.

drives Handel og Fabrikation af et Kommanditselskab, i hvilket

Martin Johannes Basmussen

er eneste ansvarlig Deltager. Prokura er meddelt

Mads Beter Jensen Tveden.

Firmaet

Palm & Prelin

er hævet.

Firmaet

Svend Bramsen

er bævet.

Firmaet

Svend Bramsen & €o.

driver Assurance virksomhed.

Svend Boe Bram­

sen

af Frederiksberg og

Martin Beter Greisen

er de ansvarlige Deltagere. Pro­

kura er meddelt

Svend Aage Jensen.

Johan Jørgensen

og

Edvard Jensen

er udtraadte af Firmaet

British Kulimport (S. Schiønniiig & Oo.),

der fortsættes ufor­

andret af den hidtidige Deltager

Søren Schiønning.

Firmaet

H. Henriksen

har meddelt

Bio- dith Bobert Niels Henrik Henriksen

Pro­

kura.

Albert Gustav Falbe Hansen

er udtraadt af Firmaet

A. Falbe Hansen & Co.,

der

fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager

Christian Vilhelm Emil Kiersing.

Firmaet

(jeorg Andersen & Co.,

der hid­

til har drevet Plandel samt Vexellerer- og Bankforretning, driver fremtidig kun Handel.

Johannes Marboe

er indtraadt i Fir­

maet

Emil Andersen

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

(7)

I Aage Lemviyh-Muller er

iudtraadt i Fir- ' inaet A. €. liemvigh-MUller som ansvarlig

og til Underskrift berettiget Deltager, livorved den ham meddelte Procura er bortfaldet.

Carl Alfred Holger Hassel

af Klampen­

borg er indtraadt i Firmaet

Hassel & TeiuU

som ansvarlig og til Underskrift beret­

tiget Deltager.

Carl Boye Clausen

er udtraadt af Fir­

maet

Clausen & Yøldiiig,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager

Frants Harald Axel Vølding

Firmaet

Mejeriet Taga ved Holgaard &

Nielsen

er hævet.

Firmaet

Dyva & Jeppesen

har meddelt

Charles Jidius Anton Lerherg og Thor­

vald Pedersen

Prokura.

Firmaet V. JiUnd har tilbagekaldt den

Ivar Georg Nielsen

og

Poul Bach

givne Kollektivprokura og meddelt sidstnævnte Eneprokura samt

William Josva Sørensen

og

Edvard Nicolaj Breiding

Kollektivpro­

kura.

Aktieselskal)et Solo

er hævet.

Firmaet

Fa))rikernes Varedepol, Aktie­

selskab

er hævet.

Firmaet

Centi'oexpoi't, Aktieselskab

er

hævet.

Firmaet (i.

E. lijork, Aktieselskab

er hævet.

Det af

Carl Jakob Rasmussen

for

Livs- forslkrings-Aktiebolaget Victoria i Stock holm

drevne Livsforsikringsagentur er hævet.

Under Firma

Jydsk Andels-Foderstof forretning,

hvilket Firma hidtil har haft Hjemsted i Aarhus, drives Handel i Kø­

benhavn af

Jydsk Andelsselskab for Ind­

køb af Foderstoffer

med Vedtægter af 5.

Februar 1898, 3. J u n i 1898, 27. Juni 1901, 24. Juni 1902, 2. Juli 1909, 5. Juli 1913, 27. Juni 1914, 6. Juli 1915, 4. Juli 1916, 9. Juli 1918 og 8. Juli 1919. Be­

styrelsen bestaar af 5 Medlemmer, f. T.

Anders Nielsen

af Sveistruj) Ostergaard,

Ole Troelsen

af Aale,

Jens Jensen

af Als Brohuse, Skelund,

Jørgen Hansen Spliid

af Løgstør og

Mads Christian Lamhæk

af Lem. Firmaet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Prokura er med­

delt

Christian Søren Nielsen

og oven­

nævnte A n d e r s N i e l s e n i Forening.

Den i Selskabet indskudte Kapital er vekslende og bestaar for Tiden af et kon­

tant indbetalt Beløb paa 5052 Kr. og en Garantisum paa 873 850 Kr. Ingen af Medlemmerne hæfter personligt for Sel­

skabets Forpligtelser. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker i Andelsbladet.

Firmaet

Annoncebureauet Hafnia, Aktie­

selskab

er hævet.

Otto Emil Kongshj

af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Annoncebureauet „Haf­

nia", 0. Kongsby.

Det af Firmaet

Gerson Melchior & Oo.

for

Forsakringsaktiebolaget Iter i Stock­

holm

drevne Assuranceagentur er hævet.

Firmaet

La Sola, Aktieselskab

er hævet.

Aktieselskabet Købmandshuset Konde

er hævet.

Firmaet

Øhrberg og Petersen

driver Haandværk.

Simon Petersen Øhrherg

og

Oluf Emil Petersen

er de ansvarlige DeU tagere.

Firmaet

Ostbornholms hampskibsexpe- dition ved Emanuel Hansen

er hævet.

Hans Christian Vesth

driver Spedition som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Østbornholms Dampskibsexpedition ved H. Vesth.

Prokura er meddelt

Hans Christian Hjalmar Nielsen.

Købenliavjis Magistrat, den 31. December 1919.

Kjøbenhavns Amt

Frederiksberg Birk.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt;

(8)

318 Francis Alexander Duurloo

driver som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet

„Matilex ved Francis Al. Dnurloo"

Han­

del Vodroffsvej Nr. 17 A, Frederiksberg.

Der er ikke meddelt Prokura.

Enke

Jørine Dorthe Jensen^

f. J e n s e n , ' driver som eneste og ansvarlige Indeha­

ver af Firmaet

„Skandinavisk Sæbefabrik ved Jørine Jensen"

Fabrikation Nyelands- vej Nr. 31, Frederiksberg.

Prokura er meddelt

Simon Hummel.

Aktie-Selskabet „Asta, dansk Fabrik for Metaltraadslaniper"

er afmeldt, idet det efter at have ændret sit Navn til

„Nor­

disk Glødelampe Industri A/S"

er anmeldt til Aktieselskabsregistret.

Karen Sofie Elise Pedersen,

der har Kollektivprokura med

Frederik Ferdinand Rasmussen

i Firmaet

„M. H. Krause",

har paa Grund af Giftermaal antaget Navnet

Jørgensen,

og vil saåledes fremtidigt med­

underskrive pr. pro.

K. Jørgensen.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 11.

November 1919.

J. Pariter.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Vilhelm Bagger

af Frederiksberg driver som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet

„Ageren ved VilU. Bagger"

Han­

del Adolf Steens Allé Nr. 4, Frederiksberg.

Der er ikke meddelt Prokura.

Under Firma

„Olander & Co."

driver

et Kommanditselskab, hvis eneste an­

svarlige og til Underskrift berettigede Del­

tager er Ingeniør

Harald Julius Olander^

Ingeniørvirksomhed, Brøndstedsallé Nr. 2, Frederiksberg.

Der er ikke meddelt Prokura.

Poul Erik Henrik Kryger

driver som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

„Dansk Reklame-Bureau ved Poul Kry­

ger"

Haandværk St. Thomas Allé Nr. 7, Frederiksberg.

Der er ikke meddelt Prokura.

Firmaet A. W.

Holm & (.'o.

har tillagt Disponent

Th. Krog Bårse

og

Hans Bi- chard Brøcker

Kollektivprokura.

Det under 14. Februar 1912 anmeldte

Aktieselskab„MøbeIforretningenGodthaab"

er hævet.

Det under 29. September 1916 an­

meldte

Aktieselskab „Bernhard €hristen- sen"

er hævet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 4.

December 1919.

J. Parker.

Det under 16, Februar 1897 anmeldte

Aktieselskab „N. Larsens Vognfabriker"

er afmeldt til herværende Handelsregister efter a t være bleven optaget i Aktiesel­

skabs-Registret.

Det under 4. Januar 1914 anmeldte

Aktieselskab „Frederiksberg Margarine­

fabrik"

er afmeldt til herværende Han­

delsregister som hævet.

Det under 14. August 1908 anmeldte

Aktieselskab „M. Kjærs Fedevareforret- ning"

er afmeldt til herværende Handels­

register efter a t være bleven optaget i Aktieselskabs-Registret.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 13, December 1919.

A. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Skotøjscentralforeningens Fællesindkøb, Andelsselskab,

driver Handel (d. v. s.

E'ællesindkøb af Læder m. v. til Uddeling til Medlemmer) Pileallé Nr. 15, Frederiks­

berg.

Alle Medlemmer hæfte solidarisk.

Bestyrelsen bestaar af:

1)

Martin Stejlhjerg,

Strandboulevard Nr.

149,

2)

Niels Jensen Grøngaard,

Yrsavej Nr. 6, 3)

Alfred Nielsen,

Ingerslewgade Nr. 136, 4)

Hans Frederik Hansen,

Rantzausgade

Nr. 18 og

5)

Christian Julius Ottesen^

Margrethevej Nr. 1, Hellerup.

Berettiget til at tegne Firmaet er 2 Be­

styrelsesmedlemmer og Forretningsføreren,

Jacob Moesgaard,

Rantzausgade Nr. 5, i Forening eller 3 Bestyrelsesmedlemmer i Forening:, naar Forretningsføreren har Forfald.

Den indskudte Kapital er 23 000 Kr.

Vedtægternes Dato er 2. April 1919.

(9)

Meddelelse til Medlemmerne sker pr.

Brev.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 17.

Deceniber 1919.

J. ParJier.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet

Eriksson & Rolide,

St. Thomas /Ulé Nr. 1, Frederiksberg, er traadt i Li- Kvidation og tegnes fremtidig kun af Over- i"etssagførerne

Knud Nienwenhuis Møller

og

Aage Ejnar Jørgensen

i Forening.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 20.

December 1919.

J. l'arker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Fritg Møller

driver som eneste og an-

^varlige Indehaver af Firmaet

„Haildels- iiiiset Argus ved F. Møller"

Handel St.

Thomas Allé Nr. 8, Frederiksberg, Der er ikke meddelt Prokura.

Bestyrer

Christen Olesen Plougmann

er iidtraadt af Bestyrelsen i

„Andelsselskabet Xøbenliavns Brugsforening"

og i hans oted er indtraadt Bogholder

Henrik Hei- Uenliejm.

Det under 22. Juni 1918 anmeldte Blrma

„Elektrolys ved J.

C.

Martins"

er hævet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 23.

December 1919.

J. Parker.

kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Det under

17.

November d.

A.

an­

meldte Firma

„Spiralborfabriken Asa, Værktøjsfabrikation ved Rudolph Pug­

gaard Hartmann"

er anmeldt til Udslet- jiølse.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 2. December 1919.

Gemzøe.

Til Handelsregistret er anmeldt;

Under Firma:

„Ordrup Spiral borfabrik, A^ærktøjsfabrikation ved Rudolph P. Hart linann"

drives Fabriksdrift i Gentofte Kom­

mune af

Pindolph Puggaard Hartmann^

boende Ordrupvej 59, som eneste ansvar­

lig Indehaver.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 4. December 1919.

Gemøøe.

Til Handelsregistret er anmeldt: Under Firma

„Andelsselskabet Nærum Brugsfor­

ening og Købmandshandel"

drives Detail­

handel og Handel med stærke Drikke i Søllerød Sogn. Vedtægterne er af 26.

Oktober 1919. Bestyrelsen bestaar af Formanden

Frits Carl David Hiihenhecker,

GI. Holte, Næstformand Murer

Jens Peter Andersen,

GI. Holte, Tømrer

Jacob Carl Vilhelm Valentin Andreasen,

Øverød, Sned­

ker

Valdemar Christian Hansen,

Øverød, Inkassator

Jacoh Hansen,

Holte, Fru

Annie Sofie Petersen,

Øverød, Arbejdsmand

Jens Peter Vilhelm Larsen,

Trørød.

Ret til at tegne Firmaet har samtlige Bestyrelsesmedlemmer i Forening. For­

manden i Forening med et andet Besty­

relsesmedlem kan tegne B'irmaet pr. pro- cura.

Foreningens Kapital dannes af Andele paa mindst 10 Kr., der indskydes ved Indmeldelsen.

Samtlige Medlemmer i Selskabet hefter solidarisk for dets Forpligtelser. Ved et Medlems Udtrædelse vedbliver hans soli­

dariske Ansvar for Forpligtelser, som For­

eningen paadrager sig indtil Regnskabs- aarets Udgang.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Politimesteren i Københavns xlmts nordre Birk, den 19. December 1919.

Gemzøe.

Roskilde.

Til Handelsregistret er anmeldt:

Aktieselskabet Roskilde Skærvefabrik

er hævet.

Politimesteren i Roskilde Købstad m. v., den 8. December 1919.

Fabricius Hansen.

Til Handelsregistret er anmeldt:

Hans Christiansen

og

Arthur Fang

an­

melder, at de agter at drive Fabrikation

(10)

320

!

under Firma:

Roskilde Bryggerier ved i lastliaudel'' ved L. Haliager,

som Fir--j

II. Cliristianseil og A. Fang.

I maets eneste ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Frederiksværk Købstad lu. v., ,.v den 9. December 1919.

F,. B. Larsen.

Politimesteren i Roskilde Købstad m. v., 10. Deceml)er 1919.

den

Fabricius Hansen.

Til Handelsregistret er anmeldt;

Firmaet

Roskilde Bryggerier ved Th.

Langreuter

iiævet.

og A. Fang

afmeldes som Politimesteren i Hoskilde m. v.. den 10. De

cember 1919.

Yahricius Hansen.

Frederiksborg Amt.

Frederikssund,

Til Handelsregistret i'or Frederikssund Købstad er anmeldt, at Købmand

Axel Bendahl Lange,

Frederikssund, Indehaver af

„Frederikssund Ivaiferisteri"

har med

delt Disponent

Victor Eisenliardt,

Frede­

rikssund, Prokura til alene a t tegne Fir­

maet og Fuldmægtig

Richard Bay

og Bog­

holder

Jørgen Poidsen,

begge af Frederiks­

sund, Prokura til a t tegne Firmaet i For­

ening.

Politimesteren i Frederiksværk Købstad m. v., den 28. November 1919.

E. B. Larsen.

Helsingør.

!

I I Henhold til Lov om Handelsregistreø-i I m. m. af 1. Marts 1889 er for under--'i^

I tegnede Magistrat anmeldt,"at

Ludvig

J f n - n

I

stian Kasper Eskelund

af Helsingør driveris Handel sammesteds som eneste ansvarliggi Indehaver af Firmaet

Modemagasinet „€liic""3 j ved \j. Olir. Eskelund.

j

Helsingør Magistrat, den 4. December 1919.

! /. Lynghije.

I Flenhold til Lov om Handelsregistr©'iJ m. m.af 1. Marts 1889 er for underteg7§t nede Magistrat anmeldt,

sXAnders Chri-h stian Arnold Jensen

og

Enoch Daniel Sa'M muel Granfeldt,

begge boende i Helsingør,-iq driver Haandværk sammesteds som enesteia ansvarlige Indehavere af Firmaet

Jensem^i

& (xranfeldt.

Hver især af Indehaverne tegner Fir-ii'

maet.

Helsingør Magistrat, den 4. December 1919. .(

/. Lynghye.

Frederiksværk.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at Firmaet

„Frederiksværk Træ­

lasthandel, Dahl og Hallager",

er hævet.

Politimesteren i Frederiksværk Købstad m. v., den 9. December 1919.

E. B. Larsen.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, a t

Laurits Nicolaj Hallager,

Fre­

deriksværk, driver Handel i Frederiks­

værk under Firma:

„Fi'ederiksværk Træ-

Hillerød,

Til Handelsregisteret er anmeldt, a t F i n n maet

„Hillerød Damp Vognfabrik og Træsn skæreri" ved Aage og Harald Eickholloil

driver Handel og Fabrikation i Hillerødbs'

Aage Wilhelm Eichhoff

og

Harald Chrir{^\

stian EicJchof

ere eneste ansvarlige DelføC tagere og tegner hver i'or sig Firmaet.

Prokura har

Gunnar Larsen.

Politimesteren, i Hillerød, Frederiksborg Bir/liy og KronVjorg vestre Birk, Hillerød, deiBf) 9. December 1919.

\V. Bjørn-Jensen. .j

Til Handelsregisteret er anmeldt, ao Firmaet

„Hillerød Damp Vognfabrik

ve øy

(11)

Kiiiul Andersen og (rustav R. Petersen

er hævet.

Politimesteren i Hillerød, Frederiksborg IMrk og Kronborg vestre Birk, Hillerød, den 9. December 1919.

W. Bjørn-Jensen.

Sorø Amt.

Sorø.

I Henhold til Lov oin Handelsregistre m. V. bekendtgøres herved, a t jeg uuder D, D. har modtaget Anmeldelse om, at

Aktieselskabet Midtsjællands Skærvefa­

brik

under

1.

September d. A. er hævet.

Sorø Politikontor, den 5. December 1919.

ScJijørring,

cst.

Korsør.

ifølge Begæring er Firmaet

„Korsør mekaniske Fiskenætfabrik A/S"

under 22.

December 1919 udslettet af Handelsregi­

steret for Korsør.

Politi-Afdelingskontoret, Korsør, den 23. De­

cember 1919.

Ringsted.

Det bekendtgøres herved, at det for mig er amneldt, at Firmaet

„A. Lange &

Søn"

i Ringsted er hævet.

Politimesteren i Kingsted m. v., den 29. No­

vember 1919.

Hjelmer.

Skjelskør,

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres, a t

;ieg har modtaget Anmeldelse om, a t kgl.

Vejer og Maaler

Frederik Andreas Marius Vilhelm Carlsen

og Mægler

Johan Ene­

vold Larsenins Malder,

begge af Skjelskør, som eneste og ansvarlige Indeliaver driver

Spedition i Skjelskør uuder Firma

„F. V.

Carlsen & Joh. Mahler",

samt a t Firmaet tegnes af begge Indehaverne i Forening.

Politimesteren i Skjelskør Købstad m. v., den 3. December 1919.

T. Lind.

Slagelse.

Under G. D. er anmeldt, at

Arthur Valdemar Fraah Lindbach

under Firma

„Engelsk Sække Import ved Arthur Lind­

bach"

driver Handel i Slagelse som Fir­

maets eneste og ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 5. December 1919.

A. Biihrsch.

Under G. D. er Firmaet j

,Slagelse Talg­

smelteri ved Th, Berg"

anmeldt som hævet.

Politikontoret i Slagelse, den 13. December 1919.

A. Biihrsch.

Under 13. ds. er til herværende Han­

delsregister anmeldt, a t der er dannet et Interessentskab under Navn af

„Kreatur- exportforeningen for Vestsjælland",

der

agter at drive Kreaturexport.

Anmelderne e r : 1) Gaardejer

Hans Han­

sen,

Herslev, 2) Proprietær

liasmus Jen­

sen,

Vejbjerggaard, 3) Husmand

Johannes Dyrholm,

Forlev, 4) Gaardejer

Laurits Jensen,

Sønder Bjerre, 5) Gaardejer

Lars Frandsen,

Gudum, 6) Gaardejer

Søren Buchwald,

Eskemosegaard, 7) Gaardejer

Basmus Jensen,

Sørbymagle, og 8) Gaard­

ejer

Hans Betersen,

Bildsø, der tilsammen udgør Foreningens Bestyrelse.

Firmaet tegnes af 5 Bestyrelsesmed­

lemmer.

' Prokura har 1) Gaardejer

Hans Hansen,

Herslev, 2) Direktør

Ole Jensen Olesen,

Slagelse, og 3)

Baldur Munch,

Slagelse, saaledes a t 2 af disse i Forening har Kollektiv Prokura.

Der er ingen Kapital indskudt, og Med-

; lemmerne hæfter med 10 Kr. for hvert : indtegnet Kreatur over IV2 Aar gi.

i Politimesteren i Slagelse m. v,, den Ib. De- I cember 1919.

! A. Biihrsch.

(12)

Antvorskov Birk.

Under 22. f. M. er anmeldt, a t Besty­

relsen for

Luiidf'orlund og Ujerlev Sognes Spare- og Laanekasse

efter stedfunden Omvalg bestaar af Gaardejer P.

Chr. Ol­

sen

i Lundforlund, Træskomager

Lars Feter Christiansen,

smsteds., Rentier

Niels Wladsen

i Gjerlev, Gaardejer

Peter Olsen

i Gjerlev og Gaardejer

Johannes Peder­

sen,

smsteds.

Politimesteren i Slagelse Købstad in. v., den 5. December 1919.

A. Buhrsch.

Præstø Amt.

Næstved.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Hus­

mand

Peter Nielsen,

Haldagermagle, er udtraadt af Bestyrelsen for

Haldagei'lille Sogns og Omegns Brugsforening

og i hans Sted indtraadt Maler

Frederih Lund Lud­

vigsen,

Haldagerlille. Bestyrelsen bestaar nu af foruævnte og Grdr.

Hans Hansen,

Nebberød, Grdr.

Hans Hansen,

Haldager­

magle, Grdr.

Johannes Petersen,

ssteds., Grdr.

Carl Laurits Petersen,

ssteds., Hmd.

Oluf Hansen,

Ravnebjerg og Hmd.

Hans Peter Nielsen,

Haldagermagle.

Politimesteren i Næstved Købstad m. v., den 23. December 1919.

IV. Schmit.

Bomliolms Amt.

Nexø.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

Under Firma:

„Magasin dii Nords Ud­

salg ved Axel Sonne & Co."

drives Han­

del i Nexø af et Kommanditselskab.

Axel Sonnej&Y

eneste ansvarlige og til Under­

skrift berettigede Indehaver.

Axel Johan­

nes Jacobsen

af Rønne er Kommanditist med Indskud 20 000 Kr.

Politimesteren i Rønne m. v., den 23. Decem­

ber 1919.

Fogh.

Odense Amt.

Odense.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt af Firmaet

H. llasniussen & (Jo.

i Odense, at det har meddelt

Waldemar Theodor Madsen

og

Peter Laurits Chri­

stian Petersen

kollektiv Prokura.

Odense kgl. Magistrat, den 2. Dec. 1919.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

1.

Firmaet

„Odense Værktøjsmagasin ved Knad Sørensen"

er hævet.

2. I Firmaet

P. C. Nielsen & Kemp

i

Odense er

Sofus PJmanuel Johannes \ Nielsen

indtraadt som Deltager og an­

svarlig Medindehaver. Firmaet tegnes i af den hidtidige Indehaver

Otto Victor Kemp

og nævnte S. E. J. N i e l s e n i j Forening.

Magistraten i Odense, den 17. December 1919.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er -j indgaaet Anmeldelse fra

Andelsselskabet J

„Odense offentlige Slagtehuse og Export- slagteri"

i Odense om, at Gaardejer

Chri- stianSøndergaard,

Ejbygaard pr. Odense, , er udtraadt af Bestyrelsen, a t i haus Sted f er indtraadt Gaardejer

Jens Thygesen,

Fer- ritslev pr. Ullerslev, at Mejeriejer

Anders ^ Andersen,

Langeskov, og Forpagter

Pias- mus Nielsen,

Sparretorn pr. Nr. Aaby, nu l er henholdsvis Formand og Næstformand E i Bestyrelsen, at

Sofus Andreas Johannes % Møller

er fratraadt som administrerende 9 Direktør, a t Selskabets nuværende Direk- tør er

Einar Hohwy,

a t den S o f u s An- -1 d r e a s J o h a n n e s M ø l l e r meddelte Pro- -(

kura er tilbagekaldt, og at der er med- -J delt E i n a r H o h w y og Bestyrelsens For- mand kollektiv Prokura.

Magistraten i Odense, den 20. December 1919.

Bloch.

I

(13)

Assens,

Tobaksfabrikant

Alexander Gundersen

at' Assens har den 29. f. M. for mig an­

meldt, at han berigtiger sin den 2. Fe­

bruar d. A. til Handelsregistret foretagne Anmeldelse derhen, at lian driver Fa- brikationsvirksomhed i Assens under Firma

Assens Tobaksfabrik ved Alexander Onn derseii,

og at han er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet.

Assens Politikontoi', den 1. December 1919.

Vilh. Jensen.

Middelfart.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Bankdirektør

Andreas Chr. Hansen,

Købmændene

Halton Henrik K. Schmidt, Morten Carl Christian Theodor Michelsen

og

Aage Chr. Valdemar Michelsen,

alle af Middelfart, agter i Forening under Firma

„Dansk Importkornpagni (Danisli Import C'o.)"

ved/by de nævnte Personer, at drive Handel og anden dermed beslægtet Virk- sonjhed i Middelfart. Solidarisk Ansvar.

Gyldig Forpligtelse stiftes ved samlet Underskrift af 2 af Anmelderne.

^Middelfart Politikontor, den 5. December 1919.

Galschiøt.

Odense Herred,

f Til Berigtigelse af tidligere sket Anmel- I delse er der sket følgende Anmeldelse til I det herværende Handelsregister:

f Under Firma

„Dalum Elektrii'itetskon- tor ved A. E. Jensen"

drives Haandværk i Dalum.

Albert E. Jensen

er eneste Inde­

haver af Firmaet. Der er ikke meddelt Prokura.

Odense Herreds Politikontorj den 2. December 1919.

Sophus Aagaard.

Svendborg Amt.

Ærø Herred.

Til Handelsregistret for Ærø Herred er anmeldt:

Detaillist

Frederik Gotlieh Christiansen

agter at drive Handelsvirksomhed i Mar­

stal under Forretningsnavnet

„Økonomien"

ved Fr. Christiansen.

Forretningskontoret skal være i Marstal Handelsplads.

Detaillist F r e d e r i k G o t l i e b C h r i s t i ­ a n s e n , boende Kirkestræde i Marstal, er Forretningens eneste ansvarlige Deltager.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 8. De­

cember 1919.

G. Bjerregaard.

Maribo Amt.

Nakskov.

Til herværende Handelsregister er 1). 1).

anmeldt:

Under Navn af

„Nakskov Krankom- pa^ni"

har

„A/S de danske Sukkerfa­

brikker",

København,

A/S Nakskov Kul- import.

Nakskov og Firma:

Cliristopli .Jessen,

Nakskov, dannet et Interessent­

skab med det Formaal at anlægge og drive mekaniske Losseapparater tor Los­

ning og Oplægning af Varer ved Nak­

skov Havn i Henhold til Vedtægter af I L Marts 1919.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 4. Decena- ber 1919.

Chr. Becher.

Dags Dato er der til herværende Han­

delsregister meddelt:

Under Firma:

Vestlollands Auto Co. v.

Carl Bruun

og

P. Cornelius Petersen,

dri­

ves Fabriksvirksomhed og Handel Bred­

gade 12, Nakskov.

Ansvarlige og eneste Indehavere er

Carl Vilhelm Bruun

og

Beter Morten Cornelius Petersen,

der begge er berettiget til a t tegne Firmaet.

Nakskov Politimesterembede, den 22. Decem­

ber 1919

Chr. Becher.

(14)

324

Nykjøbing F.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at Detailhandler

Svemd Tontoppi- dan

er udtraadt af Firmaet

„Skole-Bog- liandeleii"

og at Detailhandler

Albert Matz- feldt Ernst

er indtraadt i samme og dri­

ver dette som eneste og ansvarlige Inde­

haver under Navnet

„Albert Matzfeldt Ernst's Rogliandel«.

Politimesteren i 19. Politikreds, Nykøbing F.

Købstad m. v., den '22. December 1919.

G ri i m- S

c

I

m

vensen.

Aalborg Amt.

Aalborg,

Til Handelsregistret er anmeldt:

1.

Kristian Ferdinand Andersen

af Aal­

borg driver Handel i Aalborg under Firma:

„€aiid. pliarni. E. W. Jacob­

sens Eftf., Ferd. Andersen"

som eneste ansvarlig Indehaver.

2.

Karl Therkildsen Nyhorg

al' Aalborg driver Handel sammesteds under Firma;

„Auto Centralen ved K. Tli.

Nyborg«

som eneste ansvarlig Inde­

haver.

Aalborg Magistrat, den 29. November 1919.

F. Ijornemami.

'J

'il det herværende Handelsregister er anmeldt:

1. Firmaet: „O,

\V. Obel"

af Aalborg har oprettet en Filial i Hjørring under Firma

„C. W. Obels Udsalg"

med

Otto Emil JoaMm Gindrup

af Hjørring som selvstændig Bestyrer.

2.

Carl Andreas Søegaard

og

Niels Chri­

stian Nielsen,

begge af Aalborg, driver Handel med Hjemsted i Aalborg un­

der Firma:

„Nielsen & Søegaard"

som

eneste ansvarlige Indehavere. — Inter­

essenterne i Forening tegner Firmaet.

3.

Anton Nielsen,

Carl Bernhardsvej 15 A, København, driver Handel i Aalborg nnder Firma:

„Bon Ron A'ed Anton

Nielsen"

som eneste ansvarlig Inde­

haver.

Aalborg Magistrat, den (i. December 1919.

F. JBornemann.

Nørresundby,

Til Firmaregistret er anmeldt:

Under Firma:

Konfektnreforretningen

„No Name" ved Th. Nielsen

driver

Adolf Thorvald Nielsen

af Aalborg som Firmaets eneste og ansvarlige Indehaver Haand- værk og Fabrikantvirksomhed i Nørre­

sundby.

Politikammeret i Nørre,snndbv, den G. Decem­

ber 1919.

C. Povlsen.

Gislum Herred.

Til Handelsregistret er modtaget saa- dan Anmeldelse:

»Undertegnede Mejeribestyrer

Olaf Fe­

ter Andersen,

Danhøj, Gaardejer

Jens Christian Rasmussen,

Vorup, Gaardejer

Niels Sørensen Maarvp,

Nør bæk, og Di­

rektør

Thomas Feter Kaalstnip Feder sen,

Faarup, anmelde herved, a t vi som an­

svarligt Selskab under Firma:

Interessent­

skabet Magarinefahriken Himmerland, Maarup"

driver Fabrikation i Hostrup­

huse, Øls-Hørby-Døstrup Kommune.

Firmaet tegnes af alle 4 Indehavere i Forening.«

Hobro Politikammer, den 15. December 1919.

H. Mangor.

Hornum Herred.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at der under 15. ds. til hervæ­

rende Handelsregister er modtaget saa- lydende Anmeldelse:

Sparekassen for A'eggerby Sogn

anmel­

der Forandring i Bestyrelsen saaledes:

(15)

r j r a a r d e j e r

Anders Pedersen Marh^

i Stedet )or Skolelærer

Jens Møller Barslund.

Politimesteren i Nibe in. v., den Ifi. Deoeni- lier 1919.

Leerp.

Hjørrmg Amt

Hjørring.

Til herværeude Handelsregister er det jinmeldt, at Firmaet

„Kiosken Adam ved

Høegh",

Hjørring, er ophævet.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 2. December 1919.

1. C. Buch-Petersen.

Til lierværende Handelsregister er raod- uaget følgende Anmeldelse:

Axel Nielsen

har D. D. anmeldt, at nan fra den 1. Januar 1920 vil drive Eevisionsforretning med Anlæg af Bog- nolderi etc. i Hjørring under Firma:

„lljørring Revisionskontor ved Axel Niel­

sen"

med Anmelderen som eneste ansvar- i ige Indehaver.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 2. Decem))er 1919.

[. C. Buch-Peter sen.

Til herværende Handelsregister har

^Hnf Emil Sørensen

og

Aage Gregers

\]\Iørch Mogensen

af Hjørring anmeldt, filt de i Forening under Firma:

„Søren- seil & Mogensen"

driver Handel i Hjør- /;ing med Anmelderne som eneste ansvar­

lige Deltagere og saaledes, at de hver

^især tegner Firmaet.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v. den 10. Decem])er 1919.

[. C. Buch-Peter sen.

Frederikshavn.

Anders Peter Leismann

af Frederiks- ihavn anmelder, at han som eneste an­

svarlig Indehaver driver Handel i Frede­

rikshavn under Firma:

P. Saxbei'gs Efter­

følger, A. IV Leisniunii.

Prokura har

Carl Christen Amhjørn Christiansen.

Politikontoret i Frederiksbavn m. v., den 29.

November 1919.

Folden.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

Købmændene

Niels Peter Kordt. Jør­

gen Jeppesen Slifsgaard^

og

Hans Knud Adolf Madsen,

alle af Frederikshavn, drive Handel i Frederikshavn under Fir­

manavn

Peter Kordt & €o.

som eneste ansvarhge Indehavere. Hver enkelt af Indehaverne er berettiget til at tegne Firmaet.

Frederikshavns Politikammer, <len lo. Deceni- l)er 1919.

Folden.

Vennebjerg Herred,

Det er Dags Dato anmeldt til hervæ­

rende Handelsregister, at Bestyrelsen for

„Spare- og Laanekassen for Bjergby og Mygdal Sogne"

efter stedfundne- V'alg og Navneforandringer bestaar af: Gaardejer

Kristian Dahl,

Bjergby, Sognefoged

Søren NørmarJc,

Bjergby, Gaardejer

Ottenins Sø­

rensen,

Bjergby, fhv. Gaardejer

Søren Andreas Kristiansen Træholt,

Mygdal, Sognefoged

Martinus Jeppesen Krøgholt,

Mygdal, Gaardejer

Søren Christian Peder­

sen,

Bjergby, og Gnardejer

Jens Jensen Ørnhøl,

Bjergby. Formand er Gaardejer K r i s t i a n D a h l .

Politimesteren i Hjøi-ring Købstad m. v. den 3. December 1919.

I. C. Buch-Pelersen.

Viborg Amt.

Middelsom og Sønderlyng Herreder.

1 Til Handelsregistret er anmeldt:

I Under Firma

„Pirødrene Sørensen"

dri- ' ver

Anders Theodor Sørensen

og

Niels

(16)

Feter Sørensen

Fabrikatioiisvirksomhed og Handel i Laogaa, Langaa-Torup-Sønder- vinge Kommune, med Ret for begge til hver for sig at tegne Firmaet.

Politikreds No. 58, Fjends-Nørl^mg og Middel- som-Søndeilvng Herreder, Viborg, den 26. Novbr. i919.

F. Vest.

Til det herværende Firmaregiser er an­

meldt, a t Partikulier

Jens Christensen

af Kvorning er iidtraadt af Bestyrelsen for

Voriiiiig og Omegns Spare- og Laauekasse,

og i Stedet er indtraadt Gaardejer

Laust Jespersen

af Kvorning.

Politikreds No. 58, Fjends-Nørlyng og Middel- som-Sønderlyng Herreder, Viborg, den 19. December 1919.

F. Vest.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Til Handelsregisteret er anmeldt, at Firmaet

„Jens Andersens (xarderohefar- veri og kemiske Tøjrensningsanstalt A

S"

er hævet.

Aarhns Magistrat, den 1. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Firmaet

„Aarlins Oampvaskeri A

/S" er hævet.

Aarhus Magistrat, den 1. DecemlSer 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, a t Firmaet:

„Viilkano ved Oskar Jensen"

er hævet.

Aarhus Magistrat, den 5. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Vognmand

Niels Oskar Jensen

under Firma:

„Lnksns- og Lastvogns Transport­

kompagniet ved Oskar Jensen"

som ene

ste og ansvarlige Indehaver driver Han­

del i Aarhus, Amaliegade 14.

Aarhus Magistrat, den 5. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, ati^j Købmand

Aage Kristimts Andersen Freds--i lund

og Købmand

Christian Jensen Knah, ,^\

begge af Aarhus, under Firma:

Freds-

-8

Innd & Knak"

driver Handel og Fabriks-i-e virksomhed i Aarhus, Fredensgade 28,,8 som eneste og ansvarlige Indehavere.

Aarhus Magistrat, den 5. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, atJB af Bestyrelsen for

„Fiskernes Fæliesud--!) salg, Aarhus"

er udtraadt

Gimni Busch,,k Søren Martinus Øvlesen og Niels Christian m Frederik Samsing,

alle af Aarhus, og atd/i i samme er indtraadt: Fiskerne

Søren Mortensen Hansen

af Aarhus,

Niels Peter Simonsen

af Aarhus og

Jens Mikkelsen

af Norsminde, førstnævnte som Formand..h

Der anmeldes derhos Ændringer i Lo--o vene af 4. Oktober 1919.

Aarhus Magistrat, den 11. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregisteret er anmeldt:

Under Firma

„Ole Jensens Sønner vedJ)9 0. og E. Jensen"

fortsætter

Carl Johanm Jensen

og

Eivald Jensen

som eneste oggo ansvarlige Indehavere den af deres Fadene.

Ole Jensen

uden anmeldt Firma hidtilliJ drevne Forretning (Handel) med Forret-is ningskontor Frederiksgade 11, Aarhus.

Firmaet tegnes af Indehaverne i For-'ic ening.

Aarhus Magistrat, den 15. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt, attfi Firmaet

„Aktieselskabet Ostelinset"

ens hævet.

Aarhus Magistrat, den 16. December 1919.

Til Handelsregistret er anmeldt, atf/]

Guldsmed

Vilhelm Jensen Gravgaard

un-nr, der Firma

„Aarhus (xuldvarefabrik veési Uravgaard"

som eneste og ansvarliggil- Indehaver driver Haandværk i Aarhus..8rj Dybbølsgade 16.

Aarhus jSIagistrat, den 18. December 1919.

Drechsel.

Til Handelsregistret er anmeldt:

Under Firma;

„Holger Larsen & Søn-iie

ner"

driver Købmændene

Ludvig Holgen'^s^

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hardy Dion Nielsen af Esbjerg kommune driver håndværk i Esbjerg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Esbjerg Kloak­. service v/ Hardy Dion

stad er anmeldt, at Detailhandler Marius Frederik Bodilius Hansen af Viborg, som eneste og ansvarlige Indehaver under Blrma: „London-Bazaren ved Marius Frederik

borg som eneste ansvarlig Indehaver. Der er ikke meddelt nogen Prokura, ej lieller optaget nogen Kommanditist i Firmaet. Marts J889 bekendtgøres herved, at jeg har

„Røde Mølle ved Andr. Wissing&#34; driver Handel i Slagelse. Anmelderen er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Prokura er ikke meddelt. Til det herværende

('liristeii Svend Cliristeiiseii indtraadt i l*'irraaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. som ansvarlige og til Underskrift berettigede

handel ved Henry Andersen&#34; som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aakirkeby Købstad. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Smedemester Carl

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Bent Christensen af Esbjerg driver handel og udøver industridrift i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. »Scania-Plast ved