• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
57
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

KØBENHAVNS TEKNIKUM

LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

(3)

Det nuværende Københavns Teknikum har sin oprindelse i Det tek­

niske Selskabs skoler. I forbindelse med oprettelsen af Det tekniske Selskabs Skole i 1876 etableredes en klasseinddelt dagskole for bygningshåndværkere og maskinbyggere. Denne bestod af fire klasser med undervisning om vinteren fra november til marts. I 1879 dimitteredes det første hold med titlerne hus­

bygningseksaminand og maskinbygningseksaminand, og fra 1881 udstedtes eksamensbeviser.

Undervisningen for bygnings- og maskinelever var fra begyndel­

sen fælles, men allerede i 1891 blev undervisningen i de to ældste klasser skilt for de to kategorier af elever, hvorved der i realiteten var oprettet to forskellige uddannelser inden

for samme skole.

Den endelige deling fandt sted i 1907, idet der dette år opret­

tedes toårige uddannelser inden for henholdsvis maskinteknik og elektroteknik. Dimittenderne kaldtes maskinkonstruktører og elektrokonstruktører, og skolen kaldtes Konstruktørskolen med domicil i egen bygning i Prs. Charlottesgade. I 1922 ændredes konstruktøruddannelsen til en treårig ingeniøruddannelse, og skolen fik i 1931 navnet Københavns Maskin- og Elektroteknikum.

Endelig fik dimittenderne i 1940 titlerne ingeniør i Maskintek­

nik og ingeniør i Elektroteknik.

Den bygningstekniske uddannelse blev i 1912 etableret som en toårig Bygmesterskole, der i 1931 udbyggedes med en etårig overbygning kaldet Husbygningsteknikum. Dimittenderne kaldtes indtil 1940 bygningskonstruktører, derefter ingeniører i Byg­

ningsteknik.

I takt med den tekniske og industrielle udvikling er teknikum­

uddannelserne nødvendigvis blevet specialiserede. I 1945 blev Elektroteknikum delt i to afdelinger, en for stærkstrøm og en for svagstrøm. Maskinteknikum deltes i 1952 i afdelingerne Maskinteknik og Produktionsteknik, og i 1957 kom Husbygnings­

teknikum til at bestå af et Husbygningsområde og et Anlægsom­

råde. Foreløbig sidste skud på stammen er eksportingeniørud­

dannelsen fra 1985.

I 1963 blev teknikumskolerne udskilt fra Det tekniske Selskabs skoler som en selvstændig, selvejende institution med navnet Københavns Teknikum.

Københavns Teknikum blev boende i bygningerne i Prinsesse Charlottes Gade, men på grund af den store tilgang af studer­

ende, blev det nødvendigt at leje lokaler flere steder i K ø ­ benhavn .

(4)

1. etape af byggeriet i Ballerup blev taget i brug i januar 1989 og indviet den 27. april 1989. 2. etape forventes klar i 1991. I denne 2. etape skal administrationen flytte fra

Nørrebro til Ballerup.

Da 2. etape blev bevilget, blev det aktuelt at tænke på flyt­

ning af de arkivalier, der befandt sig under taget i Prinsesse Charlottes Gade 38.

Henvendelsen fra Københavns Teknikum til Arkivar, Dr. phil.

Erik Nørr på Landsarkivet blev særdeles positivt modtaget. Det tekniske selskabs Skoler havde netop afsluttet et arkiverings­

projekt, og det kunne nu kompletteres med de arkivalier Køben­

havns Teknikum havde opbevaret.

Københavns Teknikum takker Erik Nørr for velvillig assistance og mange gode råd.

Arbejdet med gennemgang af arkivalierne og udarbejdelse af arkivregistraturen blev overdraget til Cand. mag. David David­

sen, der har løst opgaven særdels professionelt. Vi takker David Davidsen for et meget behageligt samarbejde.

(5)

Københavns Teknikum.

For nemheds skyld anvendes betegnelserne Maskin- og Elektro- teknikum samt Bygningsteknikum i det meste af arkivet, også selv om det ikke hed sådan på det gældende tidspunkt.

Litteratur:

C . N y r u p :

E. Paulli:

Barner-Rasmussen:

Barner-Rasmussen:

U. f o r f .:

M. Fasting m . f 1.:

Bidrag til Dansk Haandværkerundervis- nings Historie ved Det tekniske Sel­

skabs halvthundredeaarige Jubilæum.

København 1893.

Det tekniske Selskab. 18. September 1843-1893-1918. København 1918.

Afsnittet om København i Bidrag til dansk Haandværkerundervisnings H i ­ storie.

København 1914.

Det tekniske Selskab. 1843 - 18. September 1943.

Nogle Omrids i Tekst og Billeder.

København 1943

Det tekniske Selskabs Skoler.

18. September 1843 - 1968.

København 1968.

Københavns Teknikum 100 år.

Danmarks industrialisering.

København 1980.

(6)

MEDDELELSER

1963- 68 Interne meddelelser fra 1 pk.

administrationen.

1968-72 Meddelelser fra admini- 1 pk.

strationen.

A n m . : "Adminor".

1973-84 Opslag. 2 pk

Nemlig:

1973-77 1 pk.

1978-84 1 pk.

1964- 81 Meddelelsesblade fra 1 pk.

Københavns Teknikum.

A n m . : 1. "Meddelelser fra Køben­

havns Teknikum", 1964-72. En del numre mangler.

2. "KOST", Københavns Teknikums månedsblad, 1975-81.

KORRESPONDANCE

Bestyrelsen og forretnings­

udvalget

1963-84 Referater af bestyrelses­

møder .

Se journalsager II, 202.01, 1963-84.

1964-68, Bestyrelsens sager. 5 pk.

1972-81

Nemlig:

1964-68 1 pk

1972-74 1 pk

1975-77 1 pk

1978-79 1 pk

1980-81 1 pk

(7)

1963-84 Referater af forretnings- 1 pk udvalgets møder.

1967-81 Forretningsudvalgets sager. 3 pk Nemlig:

1967-75 1 pk.

1976-78 1 pk.

1979-81 1 pk.

1970-73 Mødereferater med bilag for 2 pk Institutionsrådets forretnings­

udvalg (IRF).

A n m . : Se oaså Journalsaaer II.

203.01 Nemlig:

1970-71 1 pk.

1972-73 1 pk.

1969-73 Sager for Institutionsrådets 1 pk forretningsudvalg.

Anm.: Indeholder forretninasorden.

mødereferater samt diverse korrespondance.

1974-84

Institutionsrådets Økonomi- udvala

Mødereferater for Institutions­

rådets økonomiudvalg.

Se Journalsager II, 203.06.1, 1974-84.

1975-78, 1980-83

Økonomiudvalgets sager. 6 pk Nemlig:

1975-76 1 pk.

1977 1 pk.

1978-80 1 pk.

A n m . : 1979 mangler

(8)

1984

1984

1984

1964 1970

1965

1981 1 Pk

1982 1 pk

1983 1 pk

Styrelsesrådet

Mødereferater for Styrelses­

rådet.

Se Journalsager II, 203.01, 1984.

Styrelsesrådets sager.

Sager for Styrelsesrådets Økonomiudvalg og Uddannelses­

udvalg.

REKTORS KORRESPONDANCE

- 68 Kopibøger.

- 86

Nemlig:

1964, jan - jun 1 pk

1964, jul - dec 1 pk

1965 1 pk

1966, jan-jun 1 pk

1966, jul-dec 1 pk

1967-68 1 pk

1970, jan-jun 1 pk

1971 1 pk

1972 1 pk

1973 1 pk

1974 1 pk

1975 1 pk

1976 1 pk

1 pk

l pk

4 0pk

(9)

Kopibøger fortsat,

1977, jan-jun 1 pk.

1977, jul-dec 1 pk.

1978, jan-jun 1 pk.

1978, jul-dec 1 pk.

1979, jan-jun 1 pk.

1979, jul-dec 1 pk.

1980, jan-apr 1 pk.

1980, maj-jul 1 pk.

1980, aug-dec 1 pk.

1981, jan-maj 1 pk.

1981, jun-jul 1 pk.

1981, jul-okt 1 pk.

1981, nov-dec 1 pk.

1982, jan-apr 1 pk.

1982, maj-jul 1 pk.

1982, aug-nov 1 pk.

1982, nov-dec 1 pk.

1983 , jan-apr 1 pk.

1983, maj-jun 1 pk.

1983, jul-sep 1 pk.

1983, okt-dec 1 pk.

1984 , jan-apr 1 pk.

1984, maj-jul 1 pk.

1984 , aug-okt 1 pk.

1985, mar-dec 1 pk.

Anm. : jul-sep mangler

1986, jan-maj 1 pk.

1986, jun-jul 1 pk.

(10)

Kopibøger fortsat,

1986, aug-dec 1 pk.

1965-67 Kopier af afsendte skrivelser 1 pk.

fra den produktionstekniske afd. i Gullfossgade.

1970-75 Kopier af afsendte skrivelser 1 pk.

til SU.

1963-70 Journalsager I. 4 pk.

A n m . : Lagt efter den oprindelige journalnøgle og omfatter de sager, som ikke har kunnet overføres til den reviderede journalnøgle. M.h.t.

denne sidste se journalsager II. Et eksemplar af journalnøglen er placeret

første

p a k k e .

• •

144, 1967-69 1 pk.

152, 1963-70 1 pk.

195, 1967-70

202 , 1970 1 pk.

203, 1964-69 2124 , 1964-66 221, 1963-69 26, 1967-69 291, 1964-69

292, 1963-64 1 pk.

295, 1966 298, 1968 34, 1963-66 632 , 1963-69 68, 1963-65 691, 1964-65 692, 1964-69 912, 1966

1963-84 Journalsager II. 168 pk.

A n m . : Lagt efter den reviderede journalnøgle. Et eksemplar af journalnøglen er placeret i første pakke.

Pk. Nr.:

1. 100.00, 1963-84 1 pk.

(11)

Journalsager II fortsat,

2. 102.06, dec 1974-feb 77 1 pk 3 . 102.06, feb 1977-apr 80 1 pk

4. 104.01, 1968 1 pk

104.02, 1965-76

5. 104.03. 0, 1966-68 1 pk

104.03. 1, 1966-71 104.03. 2, 1968 104.03. 3, 1968-70 104.03. 4, 1968 104.03. 5, 1968-69 104.04, 1967-71 104.05, 1967-70

6. 104.06, 1967-70 1 pk

104.07, 1967-74 104.08, 1969-72 104.09, 1967-73 104.10, 1966-72 104.11, 1970-71 104.12, 1968-78

7. 104.13, 1971-72 1 pk

104.14, 1972-76 104.99, 1971-72 105.01, 1965-69

8. 106.01, 1971-72 1 pk

9. 106.01, 1973-74 1 pk

10. 106.01, 1975-maj 78 1 pk 11. 106.01, jun 1978-jun 82 1 pk 12 . 106.01, aug 1982-feb 84 1 pk

106.02, 1967-74

13 . 106.03, 1970-73 1 pk

106.04, 1972-75 106.05, 1972-74 106.06, 1972-74 106.12, 1972-74 14. 106.13,

1974-75

Udvalgets sager, 1 pk

15. 106.13, 1975-78

Udvalgets sager, 1 pk

(12)

Journalsager II fortsat,

16. 106.13, :Referater af 1 p k . PSS møder, 1975-77

Referater af RU-møder, 1975-78

17. 106.14, 1972-74 1 pk.

106.15, 1975-76 106.16, 1976-77 106.40, 1971-79 106.41, 1971-78 106.42, 1972

18. 106.44, I 1977-80 1 pk.

19. 106.44, II 1979-83 1 pk.

20. 106.60, 1965 1 pk.

106.61, 1965-69 106.62, 1965-67

21. 106.69, 1975 1 pk

106.00. 0, 1965-66 106.99. 3, 1974-79 106.99. 4, 1975 106.99. 5, 1974-78

22. 107.01, 1965-78 1 pk.

23 . 107.01, 1979-84 1 pk.

24. 108.00, 1969-73 1 pk.

108.01, 1972-83 108.02, 1972-84

25. 108.03, 1972-83 1 pk.

108.05, 1971-81 108.07, 1966-83 108.08, 1972-81 109, 1978

26. 110.01, 1965-79 1 pk.

110.02, 1970-71 110.03, 1965-71

27. 110.04, 1967-75 1 pk.

28. 112, 1966, 1968-69 1 pk.

29. 112, 1970-72 1 pk.

30. 113, 1965-71 1 pk.

31. 113, 1972-81 1 pk.

32 . 120.00, 1967-78 1 pk.

(13)

Journalsager II fortsat, 33 . 120.00,

120.03,

1979-82 1969-71

1 pk.

34. 199.11, 1978-81

Rektorkollegiet, 1 pk.

35. 199.11, Administrator- udvalget: Dagsordener, referater m . m . , 1978-82

1 pk.

36. 199.11, Administrator- udvalget: Lobende

sager, 1978-79

1 pk.

37. 199.11, Administrator­

udvalget: Løbende sager, 1979-80

1 pk.

38. 199.11, Administrator- udvalget: Løbende sager, 1981-82

1 pk.

39. 200.00, 202.01,

1963 og 1983 1963-71

1 pk.

40. 202.01, 1972-76 1 pk.

41. 202.01, 1977-79 1 pk.

42. 202.01, 1979-81 1 pk.

43. 202.01, 1982-84 1 pk.

44. 202.02, 1963-78 1 pk.

45. 202.02, 202.03, 202.08, 202.09,

1979-81 1963-70 1963-68 1963-66

1 pk.

46. 203.00, 203.01, 1969-73

1969-83

Institutionsrådet,

1 pk.

47. 203.01, 1974

Institutionsrådet, 1 pk.

48. 203.01, 1975

Institutionsrådet, 1 pk.

49. 203.01, 1976-77

Institutionsrådet, 1 pk.

50. 203.01, Institutionsrådet, 1 pk.

(14)

Journalsager II fortsat,

51. 203.01, Institutionsrådet, 1979

1 pk.

52. 203.01, Institutionsrådet, 1980-83

1 pk.

53. 203.01, Styrelsesrådet, 1984

1 pk.

54 . 203.06.1, 1974-76 1 pk.

55. 203.06.1, 1977-84 1 pk.

56. 203.06.2, 1973-77 1 pk.

57. 203.06.2, 1978-83 1 pk.

58. 203.06.3, 203.06.4, 203.06.9,

1978 1975- 83 1976- 78

1 pk.

59. 203.07.1, 203.08.1, 1980-82

1973-82 1970-78,

1 pk.

60. 203.08.2, 1970-73 1 pk.

61. 203.08.2, 1974-76 1 pk.

62 . 203.08.2, 1977-82 1 pk.

63. 203.09.1, 203.09.4, 203.09.5,

1971-76 1975 1974-79

1 pk.

64. 203.10.0, 203.10.1, 203.10.2, 203.10.5, 203.10.6,

1973-78 1969-77 1975-77 1977 1977

1 pk.

65. 203.11, 1976 203.11.1, 1976-77

1 pk.

66. 203.11.2, 1975-77 1 pk.

67. 203.11.2, 1977-78 1 pk.

68. 203.11.3, 203.11.4, 203.11.8,

1975-78 1977-79 1980-82

1 pk.

(15)

Journalsager II fortsat,

69. 203.12, 1970-80 1 pk

203.13, 1969-78 203.14, 1973-76 203.15. 2, 1973-74

70. 203.16. 0, 1973-80 1 pk 203.16. 1, 1974-76

203.16. 2, 1975-76 203.17. 0, 1974-80 203.17. 1, 1974-79 203.17. 2, 1975-81

71. 203.18, 1975-80 1 pk

203.19, 1976 203.20, 1977 203.22, 1977

203.25. 0, 1978-80 203.25. 1, 1977-83

72 . 203.25. 2, nov 1977-apr 78 1 pk 73. 203.25. 2, maj-nov 1978 1 pk 74. 203.25. 2, dec 1978-apr 79 1 pk 75. 203.25. 2, maj 1979-feb 80 1 pk 76. 203.25. 2, mar-okt 1980 1 pk 77. 203.25. 2, nov 1980-maj 82 1 pk

COt" 203.25. 2, maj 1982-sep 83 1 pk

203.25. 3, 1978

79. 203.49, 1970-78 1 pk

80. 203.50, 1972-76 1 pk

203.51, 1970-83

81. 203.52, 1969-74 1 pk

82 . 203.52, 1975-78 1 pk

rooo

203.52, 1979-83 1 pk

CO 203.53, 1969-77 1 pk

85. 203.53, 1978-80 1 pk

00 o> 203.54, 1969-79 1 pk

203.55, 1969-81 203.56, 1969-80

87. 205, 1971-78 1 pk

(16)

Journalsager II fortsat,

88. 205, 1980-82 1 pk.

89. 207, 1967-78 1 pk.

VD O 208, 1963-70 1 pk.

91. 208, 1971 1 pk.

92 . 208, 1972 1 pk.

93. 208, 1973 1 pk.

94. 212, 1964-78 1 pk.

95. 203.63, 203.64, 203.65, 203.67,

1973-77 1976-82 1977 1973

1 pk.

96. 203.80. 1, 1969-83 1 pk.

97. 204.01.

204.01.

0, 1963-73 1, 1963-72

1 pk.

98. 204.01. 1, 1973-80 1 pk, 99. 204.02. 1, 1971-72 1 pk.

100. 204.02. 1, 1973-81 1 pk.

101. 214, 1971-74 215.02, 1976-78

1 pk

102. 300.00, 1963-70 1 pk

103. 300.01, 1965-77 1 pk

104. 300.01, 300.02,

1978-83 1966-74

1 pk

105. 300.02, 1974-77 1 pk

106. 300.03, 300.04, 300.05,

1965-78 1964-76 1967-69

1 pk

107. 300.06.

300.07.

300.07.

300.07.

300.11,

1966-72 0, 1977 2, 1977-78 3, 1978-79

1966-77

1 pk

108. 300.12, 300.13,

1966-75 1965-77

1 pk

(17)

Journalsager II fortsat,

109. 300.19, 1976-78 1 pk.

300.20, 1976-79 300.99. 1, 1966-70

110. 301.01, 1963-65 1 pk.

301.02, 1967-72

111. 301.05, 1976-77 1 pk.

112. 301.05, 1977-83 1 pk.

113 . 311, 1963-68 1 pk.

312.00, 1982-84

114. 312.01, 1963-80 1 pk.

115. 312.02, 1966-73 1 pk.

116. 312.07, 1966-74 1 pk.

317, 1964-77 318.03, 1966-67 318.05, 1963-66 318.06, 1965-73

117. 320.00, 1967-79 1 pk.

320.01, 1968-75

118. 320.02, 1966-75 1 pk.

320.03, 1964-65 322.00, 1964-68 322.01, 1982

119. 330.00, 1964-70 1 pk.

120. 330.02, 1965-74 1 pk.

330.03, 1967-70 330.04, 1967-77

121. 330.05, 1963-82 1 pk.

330.07, 1976-78 330.09, 1969

122. 340.01, 1971-75 1 pk.

360.02, 1963-69 360.06, 1973 360.07, 1971-72 360.10, 1965-76 360.12, 1964-67

123. 370.00, 1967-70 1 pk.

124. 370.00, 1970-75 1 pk.

125. 370.01, 1971-72 1 pk.

370.02, 1974-78

(18)

Journalsager II fortsat,

126. 400.00, 1963-84 1 pk.

127. 400.03, 1982-83 1 pk,

128. 410, 1964 1 pk.

420.00, 1983 420.02, 1973

129. 420.02, 1974-78 1 pk.

421.00, 1963-70 421.01, 1965-66 421.02, 1963-68 421.04, 1965-69 421.09, 1964-68

130. 422.00, 1963-78 1 pk,

131. 422.01, 1964-84 1 pk,

132. 422.02, 1965-71 1 pk,

422.03, 1963-76 422.04, 1967 422.09, 1963-76 423.00, 1964-84

133. 423.01, 1965-75 1 pk

423.02, 1963-76 423.03, 1968-72

423.04, 1965-68, 1984

134. 423.05, 1964-84 1 pk

423.09, 1963-84 424.00, 1965-83 424.03, 1964-70

135. 424.04, 1965-68 1 pk

136. 425.04. 1, 1975-77 1 pk 425.04. 2, 1975-76

425.04. 3, 1973-83

137. 425.04. 4, 1975-76 1 pk 425.04. 5, 1976-77

138. 429, 1963-73 1 pk

139. 500.00, 1963-68 1 pk

500.04, 1981-84 500.10. 2, 1963-78

140. 510.01, 1973-79 1 pk

510.03, 1970

141. 520.00, 163-79 I 1 pk

(19)

Journalsager II fortsat,

142. 520.00, 1963-79 II 1 pk

143. 520.01, 1964-68 1 pk

520.02, 1963-70 520.03, 1963-69 520.04, 1963-75

144. 520.05, 1963-66 1 pk

520.06, 1963-69 520.07, 1963-69 520.08, 1963-69 520.09, 1963-70 520.10, 1964-68 520.11, 1963-66 520.12, 1963-70 520.13, 1964-68 520.14, 1967-69

145. 520.19, 1963-81 1 pk

521, 1966-71

146. 521, 1972-77 1 pk

147. 521, 1978-80 1 pk

148. 522, 1963-70 1 pk

530.02, 1963 540.01, 1963-69

149. 550.10. 1, 1967-77 1 pk

150. 551.05, 1966-70 1 pk

151. 600.00, 1964-65 1 pk

600.01, 1963-68 620.00, 1968-70 620.01, 1967-76

152. 620.01, 1977-80 1 pk

620.02, 1968-69

153 . 630.01, 1979-82 1 pk

630.02, 1963-69 630.06, 1963-70

154 . 630.06, 1971-82 1 pk

630.10, 1964-66 630.11, 1963-68

155. 630.12, 1966-69 1 pk

631.00, 1963-75 631.02, 1965-69 631.04, 1970-71

(20)

Journalsager II fortsat,

156. 700.02, 1965-67 1 pk.

710.02, 1966-69 710.03, 1963/64 710.04, 1964/65 710.05, 1965/66

157. 710.06, 1966/67 1 pk.

710.07, 1967/68 710.08, 1968/69 710.09, 1969/70

158. 710.10, 1970/71 1 pk.

710.11, 1971/72

159. 710.12, 1972/73 1 pk.

710.13, 1973/74 710.14, 1974/75 710.15, 1975/76 710.16, 1976/77

160. 710.17, 1977/78 1 pk.

710.18, 1978/79 710.19, 1979 710.20, 1980

161. 710.21, 1981 1 pk.

710.22, 1982

162. 710.23, 1983 1 pk.

710.24, 1984

163. 720.01, 1964-69 1 pk.

164. 720.09, 1969/70 1 pk.

720.10, 1970/71 720.11, 1971/72 720.12, 1972/73 720.13, 1973/74 720.14, 1974/75

165. 730.00, 1963 1 pk.

730.01, 1964/65 730.02, 1965/66 730.03, 1966/67 730.04, 1967/68 730.05, 1968/69 730.09, 1969/70 730.10, 1970/71 730.11, 1971/72

166. 740.01, 1963/64-67/68 1 pk.

740.02, 1963/66 740.05, 1975

(21)

Journalsager II fortsat,

167. 760.02, 1969/70-72/73 1 pk 790, 1964-75

168. 900.01, 1968 1 pk

900.06, 1963-64 900.10, 1966-67 900.13, 1969 900.22, 1968 900.26, 1973-74 900.30, 1975

1964-73 Ballerupprojektet 1964-72. 19 pk.

A n m . : Efter lovgivning i Folketinget i 1965 og 1967 erhvervedes en bygge­

grund i Ballerup og et byggeprojekt udarbejdedes. I 1972, umiddelbart

inden virkeliggørelsen af projektet, blev dette skrinlagt af undervis­

ningsministeriet . Nemlig:

Generelle sager

Grunderhvervelse og 1 pk.

byggeri (love m.m.)

KT's indstillinger m.m. 1 pk.

samt love.

Skøder, pantsætning, 1 pk.

deklaration.

Forhold vedr. grunden.

Hoveddisponeringstids­

planer m.v.

Byggeriets organisation

Principielle forhold. 1 pk.

Byggeudvalg. Planlægnings- 1 pk.

u d v a l g . Byggekoordinator.

Rambøll og Hannemann. 1 pk.

Crone og Koch, rådgivende ingeniører.

(22)

Byggeriets økonomi

Bevillinger-budgetter 1 pk.

regnskab samt løbende administration.

Diverse leverandørforhold.

Forpagtning.

Foreløbigt projektarbejde

Projektmateriale indefra. 1 pk.

Studierejser. Foreløbigt konceptmateriale.

Erfaringsmateriale udefra. 1 pk.

Diverse programmateriale. 1 pk.

Projekt

Projektforslag 1. etape. 1 pk.

Dispositionsforslag.

Tegninger

Arkitektfirmaet Poul 1 pk.

Kjærgaards tegninger nr. 0010-1100

Arkitektfirmaet Poul l pk.

Kjærgaards tegninger nr. 1101-1200

Arkitektfirmaet Poul 1 pk.

Kjærgaards tegninger nr. 1201-

De rådgivende ingeniørers 1 pk.

tegninger.

Diverse

Lundtofteprojektet. 1 pk.

De studerendes aktion 1 pk.

1970 mod udflytningen.

Hovedtræk af byggesagen 1 pk.

A n m . : En kronologisk ordnet samling af dokumenter vedr.

Undervisningsministeriets, Folketingets og Teknikumrådets behandling af byggesagen.

(23)

Sager vedr. Undervisnings- 1 pk.

ministeriets kulegravnings­

udvalg, nedsat 1972.

Anni. : Ang. mulighederne for at placere Københavns Teknikum i forbindelse med DTH.

1964-85 Journalsager vedr. byggepro- 7 pk jekterne i Ballerup.

A n m . ; Lagt efter den reviderede journalnøgle, af hvilken et eksem­

plar er placeret i første pakke.

Sagerne opbevares indtil videre på Københavns Teknikum.

Nemlig:

770.00, Generelle forhold, 1964-80

1 pk.

770.00, Generelle forhold.

Byggemodningsudgifter, 1980-83

1 pk.

770.00, Analysegruppen:

Referater m.v. 1979-80

1 pk.

770.01, 1964-72 770.02, 1966-72 770.06, 1964-71 770.10, 1968-80

1 pk.

780.00, 1967-71 780.01, 1971-72 780.02, 1970-72 780.03, 1969-72

1 pk.

780.04, 1984-85 1 pk.

780.05, 1972-73 1 pk.

SAGER VEDR. RÅD. NÆVN OG UDVALG

1979-83 Fortegnelse over medlemmer i 1 pk råd, nævn og udvalg.

1969-83 Referater med bilag af møder 8 pk i afdelingsråd og afdelings­

udvalg.

A n m . : Se også journalsager II, 203.50-203.56

(24)

Nemlig:

1969-72 1 pk.

1973-74 1 pk.

1975-76 1 pk.

1977 1 pk.

1978 1 pk.

1979 1 pk.

1980-81 1 pk.

1982-83 1 pk.

1983-87 Referater med bilag af møder 1 pk i studienævn og fagråd.

A n m . : Indeholder også fælles­

møder for de to organer.

1965-74 Stipendienævnets sager. 2 pk

A n m . : Omfatter såvel ind­

gåede skrivelser som kopier af afsendte breve samt refe­

rater af stipendienævnsmøder.

Kronologisk ordnet.

Nemlig:

1965-70 1 pk.

1971-74 1 pk.

1963-65 Sager for Udvalget vedr. 1 pk teknikums udskillelse fra

Det Tekniske Selskabs Skoler.

1973-83 Sager for arbejdsgruppen vedr. 1 pk TEK-løn.

A n m . : Et EDB-styret lønsystem.

1976-77 Mødereferater med bilag for 2 pk Københavns Teknikums reform­

udvalg (KT-RU).

A n m . : Se også journalsager II, 203.11

(25)

Nemlig:

I 1 pk.

II 1 pk.

1979-85 Sager for Styrings- og følge- 3 pk.

gruppen vedr. samarbejde mellem Københavns Teknikum og Haslev Teknikum.

A n m . : Ang. en maskinteknisk studievej ved Haslev Teknikum.

Nemlig:

I 1 pk.

II 1 pk.

III 1 pk.

REKTORARKIV

1963-67 Rektor Thede Jensens 1 pk.

sa g e r .

A n m . : Thede Jensen var rektor 1963-81. Indeholder statistiske beregninger over elevantal m.v.

1880-1964 samt manuskripter med materiale til foredrag 1963-67.

DIVERSE SAGER. KRONOLOGISK RÆKKEFØLGE

1963-74 Diverse sager vedr. eksamen. 1 pk.

Anm.: indeholder 1: Sager vedr.

karakterskalaen 1963-67.

2: Sager vedr. eksamensformer 1970-74.

3: Eksamenshåndbogen 1970.

1965-83/84 Sager vedr. eksamen. 12 pk.

A n m . : Indeholder korrespondance, referater af eksamensmøder,

eksamensplaner m.v.

Nemlig:

1965-68 1 pk.

(26)

1969 1 pk

1970 1 pk

1971 1 pk.

1972 I 1 pk.

1972 II 1 pk.

1973 1 pk.

1974 1 pk.

1975 1 pk.

1976-77 1 pk.

1978/79-79/80 1 pk.

1980/81-83/84 1 pk.

1969-84 Korrespondance vedr. de 10 pk.

studerende.

A n m . : Lagt alfabetisk efter den studerendes navn.

A-B 1 pk.

C-E 1 pk.

F-G 1 pk.

H-l l pk.

J-K l pk.

L-M 1 p k .

N-O 1 pk.

P-R 1 pk.

S 1 pk.

T-Å 1 p k .

1969-81 Korrespondance vedr. de 2 pk.

studerende på bygningstek­

nisk afd.

A n m . : Lagt alfabetisk efter den studerendes navn.

A-J 1 pk.

(27)

1973-75

1973, 1975

1974-77

1980-84

1963-84

1975

1976

1983

1962/63-82

K-Å

Sager vedr. flytningen af studie­

året ved Københavns Teknikum.

Sager vedr. Københavns Teknikums seminarer vedr.

den fremtidige uddannelses­

politik, juni 1973 og sept. 1975.

Sager vedr. undersøgelsen af lærernes arbejdsbelastning.

A n m . ; Se også journalsager II, 521

Sager vedr. Data-ingeniør­

uddannelsen ved Københavns Teknikum.

Diverse sager.

Nemlig:

1963-75

A n m . : Lagt alfabetisk efter emne.

1976-84

A n m . : Lagt kronologisk.

BYGNINGER. INVENTAR OG UDSTYR

Sager vedr. "Lokale- og flyttesagen", 1975.

Sager vedr. indretningen af Carolineskolen.

A n m . : Indeholder tegninger og projektbeskrivelse. Se også journalsager II, 425.

Lejekontrakter for Hørkær afd.

Sager vedr. anskaffelse af udstyr.

A n m . : Omfatter ansøgninger fra de enkelte afdelinger, bevil­

lingsoversigter, korrespondance m.m. Lagt efter finansår.

pk.

lpk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

2 pk.

pk.

pk.

1 pk.

1 pk

1 pk.

6 pk.

(28)

1965/66

1963/64

1963/64

1962-86

1964-87

Nemlig:

1962/63-67/68 1 pk.

Anm. : 1962/63 bilag 4 er en oversigt over anskaffelser til teknikumuddannelserne fra

1/4 1942 til 31/3 1962

1968/69-69/70 1 pk.

1970/71-71/72 1 pk.

1972/73-73/74 1 pk.

1974/75-76/77 1 pk.

1977/78-82 1 pk.

REGNSKABSVÆSEN

78 Årsregnskaber. 1 pk.

A n m . : 1969/70 og 1973/74 mangler.

Kassebog. 1 pk.

Regnskabsbilag. 3 pk.

A n m . : Lagt alfabetisk efter afsender.

Nemlig:

A-H 1 pk.

I-R 1 pk.

S-Å 1 pk.

LEGATER

Reinholdt W. Jorch og Hustrus fond. Korrespondance.

F.L. Smidth og Co. A/S's legat.

Nemlig:

Korrespondance, 1964-82

1 pk.

3 pk.

(29)

1963

1963

1964

1961

Korrespondance, 1982-87 1 pk.

Regnskaber, 1974-82 1 pk.

78 Legatsager. 1 pk.

Anni. : 1. Martin Andersens legat:

Korrespondance 1963-74.

2. Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat:

Korrespondance 1964-74.

3. Fabrikant Aage Lichtingers legat:

Korrespondance 1964-72.

4. Enkefru Mette Cathrine Raarups mindelegat: Korrespondance 1964-73.

7. Diverse legatsager 1964-78.

LÆRERRÅD OG LÆRERMØDER

71 Referater med bilag af 2 pk.

lærerrådsmøder.

Nemlig:

1963-69 1 pk.

1970-71 1 pk.

A n m . :1971-81 Se journal­

sager II, 204.02.1.

71 Referater med bilag af lærer- 1 pk.

møder for den maskintekniske afdeling.

DE STUDERENDE

65 Optagelsesskemaer med 9 pk.

bilag til Maskin-og Elektroteknikum.

A n m . : Alfabetisk ordnet.

Nemlig:

A-B 1 pk.

C-F 1 pk.

G-H 1 pk.

I-J 1 pk.

K-M 1 pk.

(30)

n-o i pk.

P-R 1 pk.

S 1 pk.

T-Å 1 p k .

1962-65 Optagelsesskemaer med 4 pk.

bilag til Bygningsteknikum.

A n m . : Alfabetisk ordnet.

Nemlig:

A-F 1 pk.

G-K 1 pk.

L-0 1 pk.

P-Å 1 pk.

1966-79 Optagelsesskemaer med bilag. 137 pk.

A n m . : Alfabetisk ordnet.

Opbevares indtil videre på Københavns Teknikum.

Nemlig:

AB-AH 1 pk.

AK-ANDERSEN,B 1 pk.

ANDERSEN,C-F 1 pk.

ANDERSEN,G-K 1 pk.

ANDERSEN,L-R 1 pk.

ANDERSEN,S-V 1 pk.

ANDERSON-ANT 1 p k .

AV-AY 1 p k .

BA-BEL 1 p k .

BEN-BEZ 1 pk.

BI—BL 1 pk.

BOA-BORN 1 p k .

BORR-BRO 1 p k .

(31)

Optagelsesskemaer 1966-79 fortsat,

BRU-BUR 1 pk

BUR-BÅ 1 pk

CA-CHRISTENSEN,B 1 pk

CHRISTENSEN,C-J 1 pk

CHRISTENSEN,K-S 1 pk

CHRISTENSEN,T- CHRISTIANSEN,J

1 pk

CHRISTIANSEN,K- CHRISTOPHERSEN,N

1 pk

CHRISTOPHERSEN,P- CVETANOVSKI

1 pk

DAG-DAM 1 pk

DAN-DO 1 pk

DR-DÅ 1 pk

EB-EL 1 pk

EM-ET 1 pk

FA-FJ 1 pk

FL-FO 1 pk

FR-FRED 1 pk

FREG-FÅ 1 pk

GA-GH 1 pk

GI-GRA 1 pk

GRE-GÅ 1 pk

HAC-HANG 1 pk

HANSEN,A-E 1 pk

HANSEN,F-H 1 pk

HANSEN,I-J 1 pk

HANSEN,K-M 1 pk

HANSEN,N-PER 1 pk

(32)

Optagelsesskemaer 1966-79 fortsat,

HANSEN,PET-S 1 pk.

HANSEN,T-HASS 1 pk.

HASSI-HEIM 1 pk.

HEIN-HEN 1 pk.

HER-HOJ 1 pk.

HOLB-HOLMB 1 pk.

HOLME-HÆ 1 pk.

HØ-HÅ 1 pk.

I 1 pk.

JAC 1 pk.

JAK-JENSBY 1 pk.

JENSEN,A-C 1 pk.

JENSEN,D-H 1 pk.

JENSEN,I-JI 1 pk.

JENSEN,JO-L 1 pk.

JENSEN,M-0 1 pk.

JENSEN,P-STE 1 pk.

JENSEN,STI-JENSING 1 pk.

JEP-JOHANN 1 pk.

JOHANSEN 1 pk.

JOHANSS-JØN 1 pk.

JØRGENSEN,A-G 1 pk.

JØRGENSEN,H-L 1 pk.

JØRGENSEN,M-Å 1 pk.

KA-KIV 1 pk.

KIÆ-KNUDBY 1 pk.

KNUDSEN-KOF 1 pk.

KOI-KRIN 1 pk.

(33)

Optagelsesskemaer 1966-79 fortsat,

KRISTE 1 pk.

KRISTI-KÅ 1 pk.

LAD-LARSEN,A 1 pk.

LARSEN,B-H 1 pk.

LARSEN,I-J 1 pk.

LARSEN,K-PER 1 pk.

LARSEN,PET-LASSESEN 1 pk.

LAU-LET 1 pk.

LEV-LJ 1 pk.

LO-LUNDG 1 pk.

LUNDH-LÅ 1 pk.

MADE-MADSEN,R 1 pk.

MADSEN,S-MAN 1 pk.

MAR-MB 1 pk.

ME-MI 1 pk.

MOD-MORTENSEN,H 1 pk.

MORTENSEN,I-MY 1 pk.

MØ-MÅ 1 pk.

NA-NIE 1 pk.

NIELSEN,A-E 1 pk.

NIELSEN,F-H 1 pk.

NIELSEN,I-JO 1 pk.

NIELSEN,JØ-M 1 pk.

NIELSEN,N-PER 1 pk.

NIELSEN,PET-S 1 pk.

NIELSEN,T-NILSSON 1 pk.

NIR-NØ 1 pk.

OD-OLO 1 pk.

(34)

Optagelsesskemaer II fortsat,

OLSEN,A-JA 1 pk.

OLSEN,JE-0 1 pk.

OLSEN,P-OVERGÅRD 1 pk.

PA-PEDERSEN,B 1 pk.

PEDERSEN,C-HA 1 pk.

PEDERSEN,HE-J 1 pk.

PEDERSEN,K-OL 1 pk.

PEDERSEN,OT-Å 1 pk.

PEH-PETERSEN,F 1 pk.

PETERSEN,G-JO 1 pk.

PETERSEN,JØ-0 1 pk.

PETERSEN,P-PIND 1 pk.

PINH-PÅ 1 pk.

Q OG RAB-RASK 1 pk.

RASMUSSEN, A-H 1 pk.

RASMUSSEN,I-N 1 pk.

RASMUSSEN,O-RAZVI 1 pk.

RE-RII 1 pk.

RIN-ROM 1 p k .

ROS-RYD 1 pk.

RYE-RØ 1 pk.

SA-SCHJ 1 pk.

SCHL-SCHU 1 pk.

SCHW-SIL 1 pk.

SIM-SK 1 pk.

SL-STA 1 pk.

STE-STØ 1 pk.

1 pk.

SU-SV

(35)

Optagelsesskemaer 1966-79 fortsat,

SY-SØRENSEN,F 1 pk.

SØRENSEN,H-0 1 pk.

SØRENSEN,P-SÅ 1 pk.

TA-THI 1 pk.

THO-THØ 1 pk.

TI-TÅ 1 pk.

U 1 pk.

VA-VE 1 pk.

VI-VØ 1 pk.

WA-WER 1 pk.

WES-WIL 1 pk.

WIN-WÅ 1 pk.

X-Y-Z OG Æ 1 pk.

0 —Å 1 pk.

1980-89 Optagelsesskemaer med bilag. 182 pk.

A n m . : Lagt alfabetisk, men endnu

i brug, hvorfor pakkerne er nummereret.

Opbevares indtil videre på Københavns Teknikum og skal omregistreres i for­

bindelse med en endelig aflevering.

Nemlig:

AA 1 pk.

A 1 1 pk.

A 2 1 pk.

A 3 1 pk.

A 4 1 pk.

A 5 1 pk.

A 6 1 pk.

A 7 1 pk.

A 8 1 pk.

(36)

Optagelsesskemaer 1980-89 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 D 1

fortsat,

1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . l p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k . 1 p k .

(37)

Optagelsesskemaer 1980-89 fortsat,

D 2 1 pk.

D 3 1 pk.

D 4 1 pk.

D 5 1 pk.

E 1 1 pk.

E 2 1 PK.

E 3 1 pk.

E 4 1 pk.

F 1 1 pk.

F 2 1 pk.

F 3 1 pk.

F 4 1 pk.

F 5 1 pk.

F 6 1 pk.

G 1 1 pk.

G 2 1 pk.

G 3 1 pk.

G 4 1 pk.

G 5 1 pk.

G 6 1 pk.

H 1 1 pk.

H 2 1 pk.

HANSEN 1 1 pk.

HANSEN 2 1 pk.

HANSEN 3 1 pk.

HANSEN 4 1 pk.

HANSEN 5 1 pk.

HANSEN 6 1 pk.

(38)

Optagelsesskemer 1980-89 fortsat,

HANSEN 7 1 pk.

HANSEN 8 1 pk.

HANSEN 9 1 pk.

HANSEN 10 1 pk.

HANSEN 11 1 pk.

HANSEN 12 l pk.

HANSEN 13 1 pk.

H 3 1 pk.

H 4 1 pk.

H 5 1 pk.

H 6 1 pk.

H 7 l pk.

H 8 1 pk.

H 9 1 pk.

H 10 1 pk.

H 11 1 pk.

H 12 1 pk.

I 1 1 pk.

I 2 1 pk.

JA 1 1 pk.

JA 2 1 pk.

JA 3 1 pk.

JENSEN 1 1 pk.

JENSEN 2 l pk.

JENSEN 3 1 pk.

JENSEN 4 1 pk.

JENSEN 5 1 pk.

JENSEN 6 1 pk.

(39)

Optagelsesskemaer 1980-89 fortsat,

JENSEN 7 1 pk.

JENSEN 8 1 pk.

JENSEN 9 1 pk.

JENSEN 10 1 pk.

J 1 1 pk.

J 2 1 pk.

J 3 1 pk.

J 4 1 pk.

J 5 1 pk.

J 6 1 pk.

J 7 1 pk.

J 8 1 pk.

K 1 1 pk.

K 2 1 pk.

K 3 1 pk.

K 4 1 pk.

K 5 1 pk.

K 6 1 pk.

K 7 1 pk.

K 8 1 pk.

K 9 1 pk.

K 10 1 pk.

K 11 1 pk.

L 1 1 pk.

L 2 1 pk.

L 3 1 pk.

L 4 1 pk.

L 5 1 pk.

(40)

Optagelsesskemaer 1980-89 fortsat,

L 6 1 pk.

L 7 1 pk.

L 8 1 pk.

L 9 1 pk.

L 10 1 pk.

L 11 1 pk.

L 12 1 pk.

M 1 1 pk.

M 2 1 pk.

M 3 1 pk.

M 4 1 pk.

M 5 1 pk.

M 6 1 pk.

M 7 1 pk.

M 8 1 pk.

M 9 1 pk.

M 10 1 pk.

M 11 1 pk.

M 12 1 pk.

N 1 1 pk.

N 2 1 pk.

NIELSEN 1 1 pk.

NIELSEN 2 1 pk.

NIELSEN 3 1 pk.

NIELSEN 4 1 pk.

NIELSEN 5 1 pk.

NIELSEN 6 1 pk.

NIELSEN 7 1 pk.

(41)

Optagelsesskemaer 1980-89 fortsat,

NIELSEN 8 1 pk.

NIELSEN 9 1 pk.

NIELSEN 10 1 pk.

NIELSEN 11 1 pk.

NIELSEN 12 1 pk.

N 3 1 pk.

N 4 1 pk.

N 5 1 pk.

0 1 1 pk.

0 2

1

pk.

0 3 1 pk.

0 4 1 pk.

0 5 1 pk.

P 1 1 pk.

P 2 1 pk.

P 3 1 pk.

P 4 1 pk.

P 5 1 pk.

P 6 1 pk.

P 7 1 pk.

P 8 1 pk.

P 9 1 p k .

P 10 1 pk.

P 11 1 pk.

P 12 1 p k .

P 13 1 pk.

Q

1 pk.

R 1 1 pk.

(42)

Optagelsesskemaer 1980-89 fortsat,

R 2 1 pk.

R 3 1 pk.

R 4 1 pk.

R 5 1 pk.

R 6 1 pk.

R 7 1 pk.

R 8 1 pk.

R 9 1 pk.

R 10 1 pk.

R 11 1 pk.

S 1 1 pk.

S 2 1 pk.

S 3 1 pk.

S 4 1 pk.

S 5 1 pk.

S 6 1 pk

S 7 1 pk.

S 8 1 pk.

S 9 1 pk.

S 10 1 pk.

S 11 1 pk.

S 12 1 pk.

S 13 1 pk.

S 14 1 pk.

S 15 1 pk.

S 16 1 pk.

S 17 1 pk

S 18 1 pk.

(43)

Optagelsesskemaer 1980-89 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6

u-ti

V 1 V 2 V 3 W 1 W 2 W 3 X-Y-Z Æ-Ø-Å

fortsat,

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1977-85 Optagelsesskemaer med bilag, 28 pk.

ikke optagne.

A n m . ; Alfabetisk ordnet.

Opbevares indtil videre på Københavns Teknikum.

Nemlig:

AB-ANDERSEN,J 1 pk.

ANDERSEN,K-AY 1 pk.

BA-BJ 1 pk.

BL-BØ 1 pk.

C 1 pk.

D-E 1 pk.

F-G 1 pk.

HAJ-HANSEN,0 1 pk.

(44)

HANSEN,P-HJ 1 pk.

HO-HÅ 1 pk.

I-JENSEN,J 1 pk.

JEN S E N fK-0 1 pk.

JEP-JØ 1 pk.

K 1 pk.

LA 1 pk.

LE-LØ 1 pk.

MA-ME 1 pk.

MI-MÅ 1 pk.

NA-NIELSEN,J 1 pk.

NIELSEN,K-NÅ 1 pk.

O 1 pk.

PA-PETERSEN,L 1 pk.

PETERSEN,M-PU 1 pk.

Q-R 1 pk.

SA-ST 1 pk.

SU-SØ 1 pk.

T-U 1 pk.

V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å 1 pk.

ca 1938-61 Elevkartotek for Maskin- og 4 ks.

Elektroteknikum.

Nemlig:

A-G 1 ks.

H-K 1 ks.

L-0 1 k s .

P-Å 1 ks.

(45)

1957-69 Elevkartotek for Maskin- og 7 k s . Elektroteknikuxn.

A n m . : Overlapper ovenstående.

Nemlig:

A-C 1 ks

D-H 1 ks

I-K 1 ks

L-M 1 ks

N-O 1 ks

P-R 1 ks

S-Å 1 ks

1953-65 Elevkartotek for aften- 1 ks.

aspirantklasserne til

Maskin- og Elektroteknikuxn.

1961-80 Elevkartotek for 2 ks.

Bygningsteknikum.

Nemlig:

A-L 1 ks.

M-Å 1 k s .

1963-69 Elevkartotek for Bygnings- 1 ks.

teknikum.

A n m . : Har været brugt lokalt i den bygningstekniske afd.

1977-86 Godkendelsesattester for 9 pk.

erhvervserfaring.

A n m . : Lagt alfabetisk og dateret efter godkendelses­

tidspunktet.

Nemlig:

A-B 1 pk.

C-F 1 pk.

G-J 1 pk.

J 1 p k .

(46)

K-L 1 pk.

M-N 1 pk.

0-P 1 pk.

Q-S 1 pk.

T-Å 1 pk.

1987-90 Godkendelsesattester for 6 pk

erhvervserfaring.

A n m . ; Lagt alfabetisk og dateret efter godkendelses­

tidspunktet.

Opbevares indtil videre på Københavns Teknikum.

Nemlig:

A-D 1 pk.

E-H 1 pk.

I-L 1 pk.

M-0 1 pk.

P-R 1 pk.

S-Å 1 pk.

PERSONALE

Ca 1960-ca 80 Personalesager. 9 pk

A n m . : Alfabetisk ordnet i mapper.

Nemlig:

A-B 1 pk.

C-F 1 pk.

G-J 1 pk.

K-M 1 pk.

N-O 1 pk.

P-R 1 pk.

SC-SK 1 pk.

SM-TN 1 pk.

(47)

TO-Å 1 pk.

DEN DAGLIGE UNDERVISNING

1959/60- 63/64, 1972/73- 74/75

Timeplaner.

A n m . : Indeholder tilliae fortegnelser over lærere.

Nemlig:

3 pk.

1959/60-61/62 1 pk.

1962/63-63/64 1 pk.

1972/73-74/75 1 pk.

1963-81 Statistisk materiale vedr.

lærere, studerende og klasser.

1 pk.

1965-70 Studieforløbsanalyser og periodestatistikker.

1 pk.

1966-72 Studiestatistikker. 1 pk.

EKSAMEN OG KARAKTERGIVNING

1930-71 Eksamensprotokoller for 23 bd.

Maskin- og Elektroteknikum, beståede kandidater.

A n m . : Lagt efter elevnumre. Inde­

holder tillige stamoplysninger om den enkelte elev. Fra 1958 tillige eksamensprotokoller for den produktionstekniske retning.

Nemlig:

Nr. 989-1299 1 bd.

Nr. 1300-1549 1 bd.

Nr. 1550-1799 1 bd.

Nr. 1800-2099 1 bd.

Nr. 2100-2499 1 bd.

Nr. 2500-2799 1 bd.

(48)

Nr. 2800-3199 1 bd.

Nr. 3200-3600 1 bd.

Nr. 3601-4199 1 bd.

Nr. 4200-4699 1 bd.

Nr. 4700-5099

1

bd.

Nr. 5100-5499 1 bd.

Nr. 5500-5699 1 bd.

Nr. 5700-5899 1 bd.

Nr. 5900-6099 1 bd.

Nr. 6100-6399 1 bd.

Nr. 6400-6699 1 bd.

Nr. 6700-6999 1 bd.

Nr. 7000-7299 1 bd.

Nr. 7300-7649 1 bd.

Nr. 7650-8049 1 bd.

Nr. 8050-8399 1 bd.

Nr. 8400-8565 1 bd.

1930-69 Eksamensprotokoller for 11 bd.

Maskin-og Elektroteknikum, ikke-beståede kandidater.

A n m . : Lagt efter elevnumre.

Indeholder tillige stamop­

lysninger om den enkelte elev. Fra 1958 tillige

eksamensprotokoller for den produktionstekniske retning.

Nemlig:

Nr. 1080-1699 1 bd

Nr. 1700-2049 1 bd

Nr. 2050-2399 1 bd

Nr. 2400-2699 1 bd

Nr. 2700-2949 1 bd

(49)

1907

1932

1955

1963

Nr. 2950-3499 1 bd

Nr. 3500-5199 1 bd

Nr. 5200-5999 1 bd

Nr. 6000-6999 1 bd

Nr. 7000-7949 1 bd

Nr. 7950-8560 1 bd

83 Registre til eksamensproto­

koller for Maskin- og Elektro- teknikum.

A n m . : Anlagt kronologisk og dernæst alfabetisk.

Nemlig:

1907-65 1966-83

76 Eksamensprotokoller for Bygningsteknikum.

Nemlig:

1932-64 1964-76

1 ks 1 ks

1 bd 1 bd

70 Eksamensprotokoller for 1 bd

aspirantprøven til Tekni­

kum.

A n m . : For Maskin- og Elektro- teknikum 1955-70, for Maskin­

teknikere 1956-70 og for H u s ­ bygningsteknikum 1958-62 og 1967-70.

Nemlig:

1955-62 1 pk

1963-70 1 bd

72 Eksamenskarakterlister.

A n m . : Disse er grundlaget for eksamensprotokollerne og inde­

holder de samme oplysninger.

2 k s .

2 bd.

+ 1 pk.

15 pk.

(50)

Nemlig:

1963, I 1 pk.

1963, II 1 pk.

1964, I 1 pk.

1964, II 1 pk.

1965, I 1 pk.

1965, II 1 pk.

1966, I 1 pk.

1966, II 1 pk.

1967, I 1 pk.

1967, II 1 pk.

1968, I 1 pk.

1968, II 1 pk.

1969 1 pk.

1970 1 pk.

1971- 72 1 pk.

1986 Eksamensbesvarelser, 41 pk.

sommeren 1986.

A n m . : Lagt efter klassebe­

tegnelser. Et eksemplar af eksamensplanen, indeholdende oplysninger om klasserne og disses fagindhold, er placeret i første pakke for hvert

o m r å d e . Nemlig:

Maskinteknisk område

M 4,1 1 pk.

HH'J*

2

1 pk.

M 5,1 1 pk.

M 5,11, M 6 OG M 7 1 pk.

M 11 1 pk.

(51)

M 12 1 pk.

M 21, M 22 OG M 23 1 pk

M 31,1 1 pk.

M 31,11 1 pk.

M 32,1 1 pk.

M 32,11 1 pk.

M OMGÆNGERE 1 pk.

Produktionsteknisk område

P 11 1 pk.

P 12 1 pk.

P 21 1 pk.

P 22 1 pk.

P 31 1 pk.

P 41 OG P 42 1 pk.

P 51 1 pk.

Stærkstrømsteknisk område

EP 11 1 pk.

EP 21 OG EP 31 1 pk.

EP 41 1 pk.

EP 51 OG EP 61 1 pk.

Svagstrømsteknisk område

ET 11 OG ET 12 1 pk.

ET 13 OG ET 14 1 pk.

ET 21, ET 22 OG ET 23 1 pk.

ET 24 OG ET 31 1 pk.

ET 32 1 pk.

ET 41 1 pk.

(52)

1986/87

ET 42 1 pk.

ET 43,1 1 pk.

ET 43,11 1 p k .

ET 51,1 1 pk.

ET 51,11 1 p k .

ET 52,1 1 pk.

ET 52,11 1 pk.

Eksamensbesvarelser, 41 pk.

vinteren 1986/87.

A n m . ; Se eksamensbesvarelser sommeren 1986.

Nemlig:

Maskinteknisk område

M 4,1 1 pk.

M H H 1 pk.

M 5,1 1 pk.

M 5,11 1 pk.

M 6 1 pk.

M 11 1 pk.

M 12 1 pk.

M 13 1 pk.

M 21 OG M 22 1 pk.

M 31 1 pk.

M 32 1 pk.

M 33 1 p k .

M OMGÆNGERE 1 pk.

Produktionsteknisk område

P 5, P 6 OG P 11 1 pk.

P 12 1 pk.

(53)

P 13 1 pk.

P 21 1 pk.

P 22,1 1 pk.

P 22,11 1 pk.

P 31 1 pk.

P 32 1 pk.

P 41 1 pk.

P 51 1 pk.

Stærkstrømsteknisk område

EP 11,1 1 pk.

EP 11,11 1 pk.

EP 21 1 pk.

EP 31 1 pk.

EP 41 1 pk.

EP 51 1 pk.

EP 61 1 pk.

Svagstrømsteknisk område

ET 11 OG ET 12 1 pk.

ET 13 OG ET 14 1 pk.

ET 21 OG ET 23 1 pk.

ET 41 1 pk.

ET 42,1 1 pk.

ET 42,11 1 pk.

ET 51,1 1 pk.

ET 51,11 1 pk.

ET 52 1 pk.

(54)

Eksportingeniør- området

XP 31 1 pk.

XP 32 1 pk.

SKOLELIV

1969-71 Sager vedr. eksamensafslut- 1 pk.

nin g e r .

1969 Lysbilleder af en ekskursion 1 pk.

for lærere til Tyskland, Holland og England.

1981 Sager vedr. KøbenhavnsTek- 1 pk.

nikums 100 års jubilæum.

A n m . : Heri tillige manuskripter og korrespondance til jubilæums­

skriftet "Københavns Teknikum 100 ÅR-Danmarks Industrialise­

ring", 1981.

1971-81

DIVERSE

Avisudklip. 1 pk.

1970 Kopi af bånd fra "Høringen" 1 bånd på H.C. Ørsted-Instituttet.

(55)

jfagøfeole for pra&tfske JEle&trotefmi&ere

— statsunOerstøttet —

©prettet

1 8 9 8

JSeøt^rere: B. 36. Tkristensen & /ID. Xublin

o A M \ f s . < b < x A A M A A , 0 0 .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

skript, der bestemte hvilke indberetninger præster, provster og bisper var pligtige til at indsende,9 manglede noget tilsvarende på andre områder, hvor situationen var

fogden i Øster Flakkebjerg herred hidtil havde udøvet i Kvisle- mark og Fyrendal sogne og herredsfogden i Vester Flakkebjerg her­. red i Høve sogn fra samme tid

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et

Hvis du er heldig, vil der være én eller flere dubletter, men du skal være varsom med at flette disse personer sammen, med mindre du er helt sikker på, at der er tale om én og

Man må erindre, at suveræniteten endnu i afstemningstiden tilhørte Tyskland, og at den internationale kommission kun havde administrative beføjelser, hvis nu