• Ingen resultater fundet

Frederiksberg Birk,

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Frederiksberg Birk, "

Copied!
26
0
0

Hele teksten

(1)

1912. No. 8.

København.

k Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

Q) (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.) ik Aamosen, Aktieselskabet,

211.

iik. Adelgades Isenkramhan- I del ved Chr. W. Hald.,

210.

\k Afdeling for Dayimark ) af Maritimtahletter f ved Svend Erslev, 215.

Amagerbro, Aktieselska- 5 bet, 213.

Amerikansk russisk en- j gelsk Gummi Import, ) Chr. Christensen. 217.

Andels-Anstalten Vort L Land (Dansk Syge- 0 og Ulykkesforsikring), 1 212.

iKk4)iriersm, Jens & Hen-

•t rik, 211.

)'s&Baadh & Winthers Ef rt terfølger, 210.

^•i^Berg & Friis, 211.

•<i^^Bergniann Elektricitdts- is werke. Maskin-Afde- Ung, Salgsbureau Kjø-

»5 benhavn, Otto Meyer,

% 212.

-'fy'^erliner-Bazaren, Aktie- selskabet, 213.

\s-<^runshøj & Sørensen, S, 211.

Yjii^ruun, Chr., & Co., 211.

i^'^Wrødrene Herforth, 215.

yi;)fJigar-Fabriken Louisia­

na ved N. Nielsen, 213.

Christensen, Hans, Ak­

tieselskab, (Ost en gros), 210.

Christensen, M. Æ V., 214.

Christiansen, H. H., Ak­

tieselskabet, 217.

Clausens, Eskild, Efter­

følger, 216.

Columbia Banan- &

Frugtcompagni, ,7. O.

Brøndum & Co., 216.

Dampskibsselskabet Bra­

ge, Aktieselskabet, 214.

Dansk Olødenetfah-ik Helios, Aktieselskabet, 213.

Dansk-Norsk Export Kompagni, Aktiesel­

skabet, 210.

Danske Centralkølevær- ker, De, Aktieselska­

bet, 214.

Danske Genforsikring, Aktieselskab, 213.

Danske Eaffe Kompagni, Det, Aktieselskab, 213.

Danske Landmandsbank, Hypothek- og Veksel­

hank, Den, Aktiesel­

skab, 215.

Dobel & Co., 216.

Dorph- Petersens, K., Vinlager, Aktiesel­

skab, 212.

Fabrikken Aura, Aktie­

selskabet, 213.

Fabrikken Favorit, Ak­

tieselskabet, 214.

Fabrikken Louisiana ved N. Enghardt, 213.

Fabriken Maltax Efter­

følger, Aktieselskab, 21L

Filmsfabriken Selandia, Aktieselskabet, 216.

Ficher, H. L., 214.

Flakes, Aktieselskab, 217.

Flydende Brændsel, Ak­

tieselskabet, 215.

Fritsche & Co., 212.

Fritsche & Co., Aktie­

selskab, 212, 216.

Fritsche & Co.s Spediti­

onsforretning, 212.

Frøken Lundsmark, 217.

Griffenfeldtsgades Hatte- og Beklædningsmag a- sin ved Holger Gæpert, 21L

Hansen, Arvor, & Jør­

gensen, 214.

Hattenaal s fabriken Ide al, Aktieselskabet, 217.

Havnens Motorfærge, Aktieselskabet, 215.

Hjorth & Enevoldsen, 217.

Husflidens Venner, Fru Karna Rosen, 210.

Importmagasinet ved E.

Andersen, 216.

Jacob, F. C., Glastekni­

ske Værksteder, 216.

Jacobsen, Jens, Aktiesel­

skab, 211.

Jensen & Glad, 217.

.Tensen, P. G., Æ Sønners mekaniske Etablisse­

ment, Aktieselskabet, 217.

.lensen, V. H, & Co., Aktieselskabet, 210.

Jensens, Thorvald, Efter­

følger, 213.

Jepsen, Joh., 218.

.Tern- og Metalvarefabrik­

ken Vidar, Aktiesel­

skabet, 211.

Kjøbenhavns Dampmøl­

ler, Aktieselskabet, 214.

Kjøbenhavns Fællesmeje- ri, Aktieselskabet, 217.

Københavns Manometer- fghrik, Svend Svendsen, 210.

Københavns Støvsuger­

kompagni, Aktieselska­

bet, 214.

Kleinert, Robert, 212.

Kolonialdepotet, Aktiesel­

skabet, 218.

Kolonialvaremagasinet Suamie, Aktieselska­

bet, 212.

Kommanditselskabet M P. Wulff, 213.

Krogh, S. W., 216.

Kymeia, Aktieselskabet, 215.

Larsen, M, & Gording, 213.

Lorenzen, Børre, & Co 215.

Maison Ove Thomsen, Aktieselskab, 213.

(2)

Mathisen, IT., & Go., 213.

Mejeriet Kongstrup, Ah- tieselskabet, 215.

•Mogensen, I., & V., 210.

Musikforretningen Har- monia, 216.

Musikforretningen Har- monia ved L. V. Niel­

sen, 216.

Møllers Sønner, 216.

Møllers, Theodor, Olie­

raffinaderi, Aktiesel­

skabet, 218.

Mørch, M. W., & Søn, 214.

Nielsen, Aage, 215.

Nielsen, Chr., & Co., 217.

Nielsen, Theodor, 214.

Nissen, N. J., Aktiesel­

skabet, 215.

Nordisk Bogtrykkeri, Liidv. Jørgensen, 217.

Nordisk Films-Kompag­

ni, Aktieselskabet, 211.

Nordisk Kartothekfabrik, Arnor Nielsen, 217.

Nordiske Noveller, Ak­

tieselskabet, 217.

Nye Hjem, Det, Aktie­

selskab, 216.

Olsen, Kaj Emil, Aktie­

selskab, 214.

Paladskonfiturer, Aktie­

selskab, 214.

Rannoiv, E., tG Co., Ak­

tieselskabet, 217.

Rasmussen, H. P., &

Co., 211.

Rasmtissen, Marius, 212.

Reklamebureau Heimdal, Aktieselskab, 216.

Riga, Aktieselskabet, 215.

Scheitel & Co., Dansk Flinteocport, Aktiesel­

skab, 216.

Schdfer, W., <& Co., 212.

Christian Wilhelm Hald driver Handel under Firma Adelgades Isenkramliandel A^ed €lir. W. Hald (i Bekendtgørelse af 30. f. M. var Firmanavnet fejlagtigt an­

givet som „Olir. W. Hald" uden 3^der- ligere Tilføjelse),

Firmaet Leo Wittstock har tilbagekaldt den John Jacobsohn givne Prokura og meddelt Leon LipowetÅy Prokura.

Firmaet Søstrene Andersen driver Haand- værk; A^ina Dorthea Andersen og Dine Cathrine Andersen ere de ansvarlige Del­

tagere,

Karna Rosen, født Persson, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Husflidens Venner, Fru Karna Rosen.

Under Firm^ Aktieselskabet V. H. Jensen

& Co. drives Handel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 6. Juni 1912, og hvis Bestyrer er Niels Christian Holm Jensen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 3000 Kr. i Aktier paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbe­

talte. Bekendtgørelser, til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Hans Christensen, Aktie­

selskab (Ost en gros), drives Handel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 1.

Juni 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Hans Madsen Christensen, boende i Vin­

deby paa Langeland, og Jørgen Bonde Detersen, boende i Svendborg, der hver for sig tegne Firmaet. Christian Nicolai Jørgensen har Prokura. Kapitalen udgør 15,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet 1. & V. Mogensen driver Plan­

del; Ida Cathrine Emilie Mogensen og Valborg Kristine Vilhelmine Johanne Mo­

gensen ere de ansvarlige Deltagere.

Svend Thorvcdd Hugo Svendsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Københavns Manometer- fabrik, Svend Svendsen.

Under Firma Aktieselskabet Dansk- Norsk Export Kompagni drives Handel en gros med Vine og Spirituosa af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 18.

og 29. Juli 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Jens Hollesen som Formand og Carl Christian Hollesen', Formanden tegner Firmaet. Kapitalen er 2000 Kr. i Aktier paa 50 Kr., lydende paa Ihændehaver;

50 pCt. er indbetalt, Resten kan ind­

kaldes ved Generalforsamlingsbeslutning.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Baadli & Winthers Efterfølger har meddelt Theodor Georg Sørensen Pro­

kura.

Sefax kemisk Laborato­

rium ved M. Christen­

sen, 211.

Sefax kemiske Laborato­

rium ved C. V. Olsen, 211.

Siam Electricity Com­

pany Limited, The, Aktieselskabet, 217.

Skandinavisk Maskin- og Importforretning ved Reventlow, Bøgelund og Iversen, 218.

Skandinavisk Odeon, Ak­

tieselskab, 212.

Skotøjs og Læder Farve­

ri (Patent Haagensen) ved L. Jensen, 211.

Smidt, Claus L., 213.

Snørebaandsvæveriet, Ak­

tieselskabet, 216.

Spara, Aktieselskabet, 212.

Sundby Kaffemagasin, Aktieselskabet, 216.

Sørensen, A. M., 214.

Søstrene Andersen, 210.

Thauloiv, Vald., 212.

Thomsens, P. F. A., Ef­

terfølger, 216.

TJdryddelseskompagniet, Aktieselskabet, 214 (2 Anm.).

Udsalg fra A. Fonnes­

bech ved Johs. Lund, 215.

Varesenderen, A ug. Han­

sen, 215.

Vare- Udsalget Centrum, C. F. Bokkenheuser, 215.

Willumsen, Holger, &

Einar Willumsen, 215.

Willumsen, P. J., &

Søn, 214.

Wittstock, Leo, 210.

Wulff, M. P., & Co., 213.

Ægir-Kiosken, Hans Andersen, 214.

(3)

Firmaet Bruiishøj & Sørensen driver Handel; Hans Peder Pedersen Bmnshøj og Carl Peter Bernhardt Sørensen ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet H. P. Rasmussen & €o. driver Handel; Hans Peter Rasmussen boende paa Frederiksberg, og Carl Christian FÅner Hansen ere de ansvarlige Deltagere;

Firmaet tegnes kun af begge i Forening.

Firmaet Sefax' kemiske Laboratorium ved 0. V. Olsen er hævet og den Anders Edvard Ludvig Hansen af B'irmaet givne Prokura tilbagekaldt.

Hans Marius Christian Christensen driver Fabriksvirksomhed som eneste an­

svarlig Indehaver af af Firmaet Sefax' kemisk Laboratorium ved M. Christensen.

Jens Laurits Jensen, boende i Hellerup, driver Fabriksvirksomhed som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Skotøjs og Læder Farveri (Patent Haagensen) ved L.

Jensen.

Firmaet Jens & Henrik Andersen driver Haandværk; Jens Sørensen Andersen og i Henrik Søren Andersen ere de ansvarlige I Deltagere.

Holger Karl Sofus Gæpert driver Han- b del som eneste ansvarlig Indehaver af 1 Firmaet Griffenfeldtsgades Hatte- og Be-

Å klædningsmagasin ved Holger Gæpert.

William Heinrich Lversen Møller, som 58 som var Indehaver af Firmaet €hr. Eruun ib & €o., er afgaaet ved Døden. Forretningen ol fortsættes under samme Firma af Fran- ,h cisha Louise Oline Møller, født Andersen, )cl boende i Charlottenlund, som eneste an- 78 svarhg Indehaver. Firmaet har meddelt

^ Vilhelm Holger Jens Møller Prokura.

Firmaet Aktieselskabet Nordisk Films Kompagni har under 5. Juni 1912 ved- jb) taget ændrede Love. Aktiekapitalen er

ja nu 2,000,000 Kr. i Aktier paa 5000 Kr.

§0 og 1000 Kr.; Præferenceaktierne er ind- iil friede. Børge Esaias Bernhof Jacobsen.

tK Aron Frederik Lamm, Frederik Paulsen

§0 og Carl de Neergaard, sidstnævnte boende Bq paa Fuglebjerggaard, ere indtraadte i Be-

^ia styrelsen, der nu bestaar af 8 Medlemmer, 98 Selskabets Firma tegnes fremtidigt af For­

manden Ole Andersen Olsen alene eller af H af de andre Bestyrelsesmedlemmer i Forening; Prokura er meddelt hvert al"

Bestyrelsens Medlemmer i Forening med Olga Christiane Marie Christensen, Wil­

helm Carl Christian Stæhr eller Harald Broder Emil Frost samt de 3 sidstnævnte, 2 i Forening. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne ske i »Berlingske Tidende« og

i Dagbladet »Børsen«. ,

Christian Engel Tøttrup er indtraadt i i Firmaet Berg & Friis som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Chri­

stian Frederik Berg, der var Deltager i Firmaet, er afgaaet ved Døden og Fir­

maet fortsat af den førstnævnte alene.

Under Firma Aktieselskal)et Aamosen drives Forretning ved Erhvervelse og Udnyttelse af Tørvemoser af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter ere af 3. Ok­

tober 1904 og 10. Juli 1912, og hvis Be­

styrelse bestaar af Poul Martin Tegner som Direktør samt Frederic Martin Jen- kins og Hjalmar Becknitser; Direktøren tegner Firmaet alene, de 2 andre Med­

lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ka­

pitalen udgør 165,000 Kr. i Aktier paa 5000 Kr. og 500 Kr., der ere fuldt ind­

betalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i Berlingske Tidende eller ved Brev.

Under Firma Fabriken Maltax' Efter­

følger, Aktieselskab, drives Fabrikation af Maltpræparater m. m. af et Aktiesel­

skab, hvis Vedtægter ere af 15. Juli 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Thor Fre­

derik Eihye og Sven Sørensen Thorbek, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen er 6000 Kr. i Aktier paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa Navn; 50 pCt. er ind­

betalt, Resten kan kræves indbetalt ved Generalforsamlingsbeslutning. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Valdemar Alfred Lemmich er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Jern- og Metalvarefabrikken Vidar og Anders Laurits Andersen indtraadt i Bestyrelsen.

Under Firma Jens Jacobsen, Aktiesel­

skab, drives Mode- og Damehatteforret­

ning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter

(4)

ere af 2. August 1912, og livis Best^^else ] bestaar af Carl Ludvig Hilker og Jens Julius Jacobsen, begge boeude paa Fre­

deriksberg, der hver for sig tegne Fir­

maet. Kapitalen er 15,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet W. Scliafer & Co. liar meddelt Oscar Holm Prokura.

Firmaet Vald. Thaillow har meddelt Christian Conrad Laurits Christensen Pro­

kura.

Under Firma K. Dorpli-Peterseiis Vin- lager, Aktieselskab, drives Vinhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5.

August 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Jens Frederik Sigfred DorpJi-Petersen, boende i Vallø, Hjalmar Hartmann og Christen Gotfred Tvede, der 2 i Forening tegne Firmaet; Adser Hansen Søndergaard har Prokura. Kapitalen er 122,000 Kr.

i Aktier paa 2000 Kr., lydende paa Navn;

deraf er 40,000 Kr. indbetalt kontant, 82,000 Kr. i Varer og udestaaende For­

dringer. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Friedrich Rohert Kleinert^ der var Med­

lem af Bestyrelsen for Firmaet Skaiidi- iiavisk Odeoii, Aktieselska]), er afgaaet ved Døden og Sophie Kleinert, født Schir- mer, boende i Charlottenlund, samt Adolf Wincenz Schimatschek, boende paa Frede­

riksberg, indtraadt i Bestyrelsen, først­

nævnte som Direktør, Firmaet har der­

hos meddelt Alexander Friedrich Adolph Wehner Prokura.

Morten Marius Peter Rasmussen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Marius Rasmussen.

Jens Christian Jensen, som var Deltager i Firmaet Frltsclie & Co., er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Firmaet Fritsclie & Co.s Speditionsfor­

retning et hævet.

Under Firma Fritsclie & Co., Aktiesel­

skab, drives Handel og Dampskibseks- pedition af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 25. Juli 1912, og hvis Be­

styrelse bestaar af Martin Jeppesen, bo­

ende i Holbæk, som Direktør, Henri Carl August Glæsel, boende paa Frederiksberg, Jens Hassing Jørgensen og Johannes The­

obald Stein] Direktøren tegner Firmaet.

Kapitalen er 150,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«

eller ved Brev.

Sophie Kleinert, født S ch ir mer, bo­

ende i Charlottenlund driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Robert Kleinert. Alexander Friedrich Adolph Wehner har Prokura.

Under Firma Andels-Anstalten Vort Land (Dansk Syge- og Ulykkesforsikring) drives Syge- og Ulykkesforsikring af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Ved­

tægter ere af 1. Juli 1912, og hvis Be­

styrelse bestaar af en Kontrolkomité, f. T.

August Heinerich Høhling, Svend Felix Salomonsen, Carl Frederik Simonsen, sidst­

nævnte boeude i OdensQ, og Søren Keiser- Nielsen, boende i Taagerup ved Rødby, samt en Direktør, f. T. Valdemar Viggo Julius Diderichsen; Firmaet tegnes af Di­

rektøren i Forening med et af Kontrol­

komitéens Medlemmer. Den indskudte Kapital udgør 50,000 Kr.; Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet Spara drives Handel med Damekonfektion af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 8. Juni 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Carl Christian Jørgensen, Christia^i Waldemar Larsen og Marie J^arsen; den førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Aktier paa 50 Kr., ly­

dende paa Ihændehaver og fuldt indbe­

talte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet Bergmann-Elektrieitatswerke, Maskin-Afdeling, Salgsbureau KjøbenliaA n, Otto Meyer, er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Kolonial- vareinagasinet Suaniie drives Urtekram- handel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 30. Juli 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Alfred Julius Sigvardt Winther

(5)

og Aage Carl Christian Lassen, sidst­

nævnte boende paa Frederiksberg, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen ud­

gør 1020 Kr. i Aktier paa 60 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn; deraf 420 Kr. kontant ind­

betalt, Resien Vederlag for overtagne Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet M. P. Wiiltf & €o. er hævet.

Under Firma Kommanditselskabet M.

1\ Wulff drives Handel af et Komman­

ditselskab, i hvilket Martin Feter Wulff er eneste ansvarlig Deltager.

Under Firma Aktieselskabet Fabrikken Aura drives Fabrikation af Benzin-Luft- Lamper af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 24. Juni 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Georg Valdemar Karl Borup, Niels Feter Fasmussen og Axel Gunnar Teglhjærg, sidstnævnte bo­

ende paa Frederiksberg, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 5500 Kr. i 7\.ktier paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa Navn; deraf er 2000 Kr. kontant indbetalt, Hesten Vederlag for overtagne Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i »Berlingske Tidende«.

Under Firma Danske (Tenforsikring', Aktieselskal), drives Forsikringsvirksom­

hed, dog ikke Livsforsikring, af et Ak­

tieselskab, hvis Vedtægter ere af 11. De­

cember 1907, 13. Maj 1912 og 23. Juli 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af en Kontrolkomité, f. T. Carl Burrau, Carl Frederik Simonsen, sidstnævnte boende i Odense, Søren Kejser-Nielsen, boende i Taagerup ved Rødby, Carl Georg Schach og Christian Flennings, sidstnævnte bo­

ende i Odense, samt en Direktør, f. T.

Jørgen Heinrich Olesen, boende i Helle­

rup; Firmaet tegnes af Direktøren i For­

ening med et Medlem af Kontrolkomitéen.

Kapitalen udgør 2,000,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Navn; 10 pCt. er indbetalt, for Resten er der meddelt Forskrivninger, den kan indkaldes med 3 Maaneders Varsel med indtil 10 pCt. ad Gangen. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« eller ved Brev.

Frantz Emil Fio er udtraadt af Besty­

relsen for Firmaet Maison Ove Tliomsen,

Aktieselskab. Den Frederik Ove Thomsen og Gotfred Vilhelm August Olsen givne Kollektivprokura er bortfalden ved først­

nævntes Død og Prokura meddelt sidst­

nævnte i Forening med Alfred Feter Damgaard.

Niels' Christian Rasmussen er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Amager­

bro og Feder Feder sen Gram indtraadt i Bestyrelsen.

Anna Cathrine Jensen samt Axel Thor­

vald Mortensen ere udtraadte af Besty­

relsen for Firmaet Det danske Kaffe Kompagni, Aktieselskab, og Hans Jørgen Vilhelm Trojel samt Victor Hans Meyer indtraadte i Bestyrelsen. Den Niels Chri­

stian Jensen Thorsager givne Prokura er tilbagekaldt.

Firmaet M. Larsen & Gording driver Haandværk; Martin Laurits Larsen og Johan Gording ere de ansvarlige Del­

tagere.

Den Sophus Axel Albert Green af Fir­

maet Claus L. Smidt givne Prokura til­

bagekaldt.

Firmaet Oigar-Fabriken Louisiana ved N. Nielsen er hævet.

Niels Feter Enghardt driver flaandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Fabrikken Louisianna ved N. Eng­

hardt.

Firmaet Aktieselskabet Dansk Glødenet- fabrik Helios har under 2. November 1910 vedtages Lovæmdringer. Kapitalen er forøget til 53,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., der ere fuldt ind­

betalte. Derhos er Louis Herskind ud­

traadt af Best3^relsen og den ham med­

delte Prokura tilbagekaldt, og Feter Alex­

ander Schram er indtraadt i Bestyrelsen, dog uden Ret til at tegne Firmaet.

Københavns Magistrat, den 14. August 1912.

Ida Ainalia Svensson driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Thorvald Jensens Efterfølger.

Under Firma Aktieselskabet Berliner- Bazaren drives Detailhandel af et Aktie­

(6)

selskab, hvis Vedtægter ere af 13. Au­

gust 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af David Nicolai Kanter, Elias Kamras, sidstnævnte boende i Malmø, og Her­

mann Pahoritø, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 7000 Kr. i Ak­

tier paa 250 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Sophus Waldemar Mørch, der var Inde haver af Firmaet 31. W. Mørch & Søn, er afgaaet ved Døden. Forretningen fort­

sættes under samme Firma af Victoria Sophie Augusta Mørch, født Nancke, som eneste ansvarlig Indehaver.

Johannes Carl Heinerich Haut og Otto Emanuel Fischer, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, ere indtraadte i Firmaet H. L. Fischer som ansvarlige og til Un­

derskrift berettigede Deltagere.

Firmaet Ægir Kiosken, Hans Andersen, er hævet.

Firmaet Aktieselskabet Kjøbenhavns Dampmøller har forøget sin Aktiekapital med 600,000 Kr. til 1,800,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt indbetalt.

Under Firma Aktieselskabet Kaj Emil Olsen drives Detailhandel med Cigarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 12. August 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Kaj Emil Olsen, Marie Ingeborg Andersen, født Nielsen, og Blanche Le- vaux\ de 2 førstnævnte tegne Firmaet i

Forening. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., lydende paa Navn;

70 pCt. er indbetalt. Resten kan ind­

fordres med Halvdelen i December 1912 og Halvdelen i Juli Termin 1913. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offenthg Tidende.

Hans Theodor Nielsen, som var Inde­

haver af Firmaet Theodor Nielsen, er af- gaaet ved Døden. ITorretningen fortsættes under samme Firma af Agnes Nielsen, født Holst, som eneste ansvarlig Inde­

haver.

Alexander Maximilian Sørensen er ud- traadt af Firmaet A. M. Sørensen.

Firmaet M. & V. Christensen driver Haandværk; Ma7ia Christensen og Val­

borg Pauline Margrethe Christensen, begge boende i Charlottenlund, ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Aktieselskabet Dampskibssel­

skabet Brage har under 2. September 191J og 14. August 1912 vedtaget Lov­

ændringer. Aktiekapitalen er nedskrevet til 20,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt indbetalt.

Likvidationen af Aktieselskabet De danske Centralkøleværker er sluttet og Firmaet hævet.

Firmaet Arvor Hansen & Jørgensen driver Handel; Arvor Hansen, boende paa Frederiksberg, og Cai Andreas Thor­

vald Jørgensen ere de ansvarlige Deltagere.

Under Firma Aktieselskabet Udryd- delseskonipagniet drives Forretning ved Udryddelse af Skadedyr m. m. af et Ak­

tieselskab, hvis Vedtægter ere af 13. Au­

gust 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Niels Christian Villiam Meyer, Hahon Johannes Saxtorph Biilmann og Carl Al­

fred Emil Andersen, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 4000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« eller ved Brev.

Firmaet Aktieselskabet Udryddelses- kompagniet driver tillige Støvsugeforret­

ning under Firma Aktieselskabet Køben­

havns Støvsugerkompagni.

Under Firma Aktieselskabet Paladskon- fitnrer drives Fabrikation af Sukkervarer og Chokolade af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 15. August 1912, og hvis Bestyrer er Petræa Marie Petersen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 800 Kr. i Aktier paa 200 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i »Ber­

lingske Tidende« eller ved Brev.

Firmaet Aktieselskabet Fabrikken Fa­

vorit er hævet.

Firmaet P. J. Willumsen & Søn driver Haandværk; Peter Jørgen Willumsen og

(7)

Carl Martinius Willumsen ere de ansvar­

lige Deltagere.

Svend Erslev driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Afdeling for Danmark af Maritim­

tabletter ved Svend Erslev.

Under Firma Aktieselskabet Uaviieiis Motorfærge drives Forretning ved Sejlads at; et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 31. Juni 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Teter Thomsen som Formand, Johannes William Feter Antonio Sperling, Jørgen Christen Skovsø, Christian Emil Jørgensen og Emanuel Niels Svensson, sidstnævnte boende i Hellerup; Firmaet tegnes af af Formanden i Forening med et af de andre Medlemmer af Bestyrelsen. Kapi­

talen er, 85,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet Aktieselskabet Flydende Brænd­

sel har under 14. August 1912 vedtaget Lovændringer, hvorefter Bestyrelsen be­

staar af 3 Medlemmer. Derhos ere Bu- dolf Ludvig Wrem samt EVederik Larsen udtraadte af Bestyrelsen og Adolph Martin Møller Petersen^ Frode Mogensen, begge boende i Aarhus, samt Hjalmar Eredeih Larsen Svendsen, boende paa Frederiks­

berg, indtraadte i denne.

Christian Frederik Bokkenheuser, boende paa Frederiksl^erg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Vare-Udsalget Centium, 0. F. Bokken­

heuser.

Carl Andreas Mathisen er indtraadt i Firmaet H. Mathisen & Co., som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvor­

ved den ham af Firmaet meddelte Pro­

kura er bortfalden.

Firmaet Børre Lorenzen & (Jo. har med- ) delt Kay Olaf Ringher g Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Riga drives 1 Detailhandel med Fødevarer af et Aktie- 3 selskab, hvis Vedtægter ere af 17. Augnst t 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Jens i Michael Mikkelsen, boende paa Frederiks- J berg, Hans Frederik Petersen, boende i 1 Hellerup, og Jørgen Jørgensen, den først­

nævnte tegner Firmaet. Kapitalen er 2000 Kr. i Aktier paa 900, 600 og 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Holger Willumsen & Einar Willumsen driver Handel og Fabriksvirk­

somhed; Holger Georg Willumsen og Ei­

nar Louis Wilkimsen ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Aktieselskabet Kymeia har ud­

videt sin Aktiekapital med 20,000 Kr. til 60,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt ind­

betalt.

Firmaet Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, Aktieselskab, har tilbagekaldt den Alfred Tofft givne Prokura.

Firmaet Udsalg fra A. Fonueshech ved Johs. Lund er hævet.

Firmaet Brødrene llerforth er hævet.

Under Firma Aktieselskahet N. J. Nissen drives Kaffehandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 8. August 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Niels Lversen Nissen og Johannes Iversen Nissen, sidstnævnte boende i Aarhus; den førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., lydende paa Ihændehaver;

60 pCt. er indbetalt. Resten kan indkaldes ved Generalforsamlingsbeslutning. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i »Ber­

lingske Tidende« eller ved Brev.

Carl Johan August Hansen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Varesenderen, Aug. Hansen.

Under Firma Aktieselskabet Mejeriet Kongstrnp drives Detailhandel med Smør, Ost, m. m. af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 30. Juli 1912, og hvis Be­

styrer er Emil Dusinius Lund, der tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medljemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Aage Hans Nielsen driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Aage Nielsen.

(8)

Harald Christian Eickhoff driver Fabriks- virksonshed som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet P. F. A. Thomsens Efter­

følger.

Firmaet Colunibia Banan- & Frugtcom- pagni, J. 0. Brøndum & Co., driver Han del; Jens Olesen Brøndum og Oscar Ni­

elsen Juul, sidstnævnte boende paa Fre­

deriksberg, ere de ansvarlige Deltagere.

Alfrida Jør gine Charlotte Margrethe Pe­

tersen, født Christensen, boende paa Frederiksberg, driver Plandel, som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Eskild Clausens Efterfølger.

Firmaet Musikforretningen Harnionia er hævet.

Laurits Valdemar Nielsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Musikforretningen Harnionia ved L. V. ^'ielsen.

Eitiar August Andersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Import-Magasinet ved E Andersen.

Firmaet Møllers Sønner driver Haand- værk; Robert Hjalmar Harald Iføller og Christian Sophus Jens Møller ere de an­

svarlige Deltagere.

Otto Henr^j Bærentzen er udtraadt af Firmaet Dobel & €o.

Under Firma Aktieselskabet Filmsfa- briken Selandia drives Forretning ved Optagelse og Salg af Films af et Akte­

selskab, hvis Vedtægter ere af 21. Au­

gust 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Bernt Nielsen, boende paa Frederiksberg, Hans Peter Jtdius Hansen, boende i Char­

lottenlund, og som Direktør Axel Rudolf Kjeldsen; Alfred Rucenio Nielsen, Carl Sigurd Lomholt begge boende paa Frede­

riksberg, og Jeppe Rasmussen Sørensen, boende i Charlottenlund. Firmaet tegnes af Direktøren i Forening med et af de andre Medlemmer af Bestyrelsen; August Marinus Alexander Petersen har Prokura.

Kapitalen er 3000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke sko i offentlig Tidende,

Firmaet Fritsche & Co., Aktieselskab, har meddelt Carl Balthasar Franck og Theodor Vilhelm Pontoppidan Kollektiv- prokura.

Firmaet Sclieitel & Co., Dansk Flint- export, Aktieselskab, har under 29. Marts 19)2 vedtaget Lovændringer. Kapitalen er udvidet med 200,000 Kr. til 300,000 i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., der ere fuldt indbetalte. Bestyrelsen er for­

øget til 7 Medlemmer, hvoraf de 2 hid­

tidige Medlemmer Oscar August Scheitel og Christian Frederik Christiansen ere Direktører; Firmaet tegnes fremtidigt af Direktørerne i Forening eller af en af disse i Forening med 2 af de øvrige Med­

lemmer af Bestyrelsen. I denne ere ind- traadte: Frederik Scavenius, boende paa Gjorslev, Otto Meyer, boende i Charlotten­

lund, Carsten Erik Vilhelm Hauch, Viggo Albert Scheitel, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, og Kai Christian Carl Schøller.

Firmaet Aktieselskabet Snørebaands- VcCVeriet har meddelt Laurits Peter Ni­

elsen Prokura.

Sophus Waldemar Krogh driver Haand- værk som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet S. W. Krogh.

Georg Friedrich Carl Jacob driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet F. C. Jacob, (rlastek- niske Værksteder. Bruno Ernst Henry Jacob har Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Sundby Kaflemagasin drives Detailhandel med Kaffe af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 23. August 1912, og hvis Besty­

relse bestaar af Lnger Andersen og Mar­

grethe Caroline Andersen, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen udgør 1000 Kr.

i Aktier paa 200 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Ti­

dende« eller ved Brev.

Firmaet Reklamebureau Heimdal, Ak­

tieselskab, er anmeldt.

Under Firma Aktieselskabet Det nye Hjem drives Forretning ved Bladudgivelse af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af

(9)

31. Juli 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Kathrine WilJielmine Olsen, født Ras­

mussen, Victor Olsen og Carl Vilhelm Sølver, der i Forening tegne Firmaet; de 2 sidstnævnte have tillige Prokura. Ka­

pitalen udgør 27,500 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn; deraf er 20,000 Kr. Vederlag for Overtagelsen af Bladet, 5000 Kr. kontant Indbetalt, og Resten 2500 Kr. kan indfordres efter 1.

Januar 1913. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne ske i »Berlingske Tidende«

eller ved særskilt Meddelelse.

Under P'irma Aktieselskabet Hatteiiaals- fal)rikeii Ideal drives Forretning ved Ud­

nyttelse af en Opfindelse af et Aktiesel­

skab, hvis Vedtægter ere af 31. Juli 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Erih Jørgen Jensen, Vilhelm Peter Lars Berg, sidst­

nævnte boende paa Frederiksberg, og Cornelius Olsen, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapitalen udgør 7000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., der lyde paa Ihænde­

haver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig ' Tidende.

Christian Christensen driver Handel som 3 eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Amerikansk russisk engelsk (juiiimi Ini- I port, €lir. Christensen. Carl Christian

^ Jørgensen har Prokura.

Ludvig Jørgensen driver Haandværk a som eneste ansvarlig Indehaver af Fir- a maet Nordisk Bogtrykkeri, Ludv. Jør-

gen sen.

Arnor Peter Christian Nielsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde- il haver af Firmaet Nordisk Kartothekfabrik, k Arnor Nielsen.

Under Firma Aktieselskabet Kjøben- jil liavns Fællesniejeri drives Høkerliandel Ib af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere is af 24. August 1912, og hvis Bestyrelse sd bestaar af Otto Valdemar Falkensteen og

% Kristian Marius Petersen: den sidstnævnte -eJ tegner Firmaet. Kapitalen er 2000 Kr.

. i i Aktier paa 500 Kr. og 200 Kr., lydende Bq paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt- 0^ gørelser til Medlemmerne sknlle ikke ske ) i i offentlig Tidende.

Firmaet Aktieselskabet II. H. Christian­

sen er hævet.

Anna Christine Lnndsmarh driver Han­

del som eneste ansvarhge Indehaver af Firmaet Frøken Liindsmark. Emilie Frede- riJcJce Lundsmarh har Prokura.

Knud Schøning er ndtraadt af Besty­

relsen for Aktieselskabet The Siam Elec- tricity Company Limited og 3Iagnus Bojesen, boende i Bangkok, indtraadt i Bestyrelsen.

. Vedkommende Kommanditist er nd­

traadt af Firmaet Chr. Nielsen & Co.

Under Firma Aktieselskabet E. Rannow

& Co. drives Handel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 3. August 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Caii Frede- rih Nielsen og Philip Leon Levin, begge boende i Odense, der i Forening tegne Firmaet. Prokura er meddelt hvert af Bestyrelsens Medlemmer i Forening naed Emanuel Rannoiv. Kapitalen udgør 6000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offent­

lig Tidende.

Firmaet Hjorth & Enevoldsen driver Piaand værk; Paid Anders Enevoldsen og Axel Jørgen Johan Hjorth, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, ere de ansvar­

lige Deltagere.

Poul Philip Martin Wegener, som var Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet P. (t. Jensen & Sønners mekaniske Eta­

blissement, er afgaaet ved Døden og Jens Christia,n Nielsen indtraadt i Bestyrelsen.

Potd Bjerre Jensen, boende i Gentofte, er indtraadt i Firmaet Jensen & (jlad som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager, hvorved den ham af Firmaet med­

delte Prokura er bortfalden.

Firmaet Flakes, Aktieselskab, har med­

delt hvert af Bestyrelsens Medlemmer Prokura i Forening med James Halley.

Under Firma Aktieselskabet Nordiske Noveller drives Forretning ved Udgivelse af et Blad af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 20. August 1912, og hvis

(10)

Bestyrelse bestaar af Allan Warrern, Flem­

ming Algreen- Ussing og Eli Al green- Ussing, født Barfod, alle boende paa Frederiks­

berg; de 2 førstnævnte tegne hver for sig Firmaet. Kapitalen er 400 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver;

intet er indbetalt, men Aktierne skulle være indbetalte inden 15. September 1912.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Johann Peter Wilhelm Jepsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Joh. Jepsen.

Emil Philipson samt Ferdinand Martin Wienherg ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Tlieotlor Møllers Olieraffl- naderi og Niels George Steenherg samt Christian Frederih Brorson indtraadte i Bestyrelsen. Firmaet har givet Alfred Thomsen Prokura.

Firmaet Skandinavisk Maskin- og Im­

portforretning ved Reventlow, Bøgelund og Iversen har meddelt Conrad Potd Emil Brummerstedt Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Kolonial­

depotet drives Handel med Kolonialvarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 28, August 1912, og hvis Bestyrer er Knud Esliild Richter, der tegner Firmaet.

Kapitalen er 2000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn; 1400 Kr. er ind­

betalt kontant. Resten Vederlag for et Varelager. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Københavns Magistrat, den 30. August 1912.

Ivøbeii havns Amt.

Frederiksberg Birk,

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Hayis Frederik llichael Hansen, boende Btilowsvej 50, driver som eneste og an­

svarlige Indehaver af Firmaet: „Frede­

riksberg Skiltefabrik ved Frederik Han­

sen" Haandværk Biilowsvej 50. Anmel­

deren er eneberettiget til at tegne Firmaet.

Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 5. August 1912.

Hugo Carstensen,

kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Ida Bispeshow, boende Falkonerallé 78, driver som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet: „Falkonerkiosken ved 1.

Bispeskow" Handel i Frederiksberg Kom­

mune med Forretningslokale Falkonerallé 78. Anmelderinden er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 10. August 1912.

Hugo Carstensen,

kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres '^det, at det for mig er an­

meldt :

I Aktieselskabet Frederiksberg Bank er Frits Vilhelm Jxdius Michaelis afgaaet ved Døden, hvorved den ham meddelte Prokura er bortfalden.

Frederiksberg Birk, den 14, August 1912.

Hugo Carstensen,

kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Aktieselskabet Frederiksberg Bank har John Alfred Michael Tofft Ret til at tegne Firmaet, hvorefter Direktionen nu bestaar af Direktør Sophus Schoubye og John Alfred Michael Tofft. •

Frederiksberg Birk, den 14. August 1912.

Hugo Carstensen^

kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Drej ermester Peder Theodor Ernst Krii- ger og Drej ermester Carl Marius Ferdi­

nand Kriiger, begge boende Lykkesholms Allé 19, drive som ansvarlige Indehavere af Firmaet: „Brødr. Kriiger" Haandværk i Frederiksberg Kommune med Forret­

ningslokale Lykkesholms Allé 19. An­

(11)

melderne tegne hver for sig Firmaet.

Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 20. August 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Carl Christian Jensen, boende Horn­

bækgade 5, driver som eneste og ansvar­

lige Indehaver af Firmaet: Melforretnin­

gen „Triumph ved (larl Jensen" Handel i Frederiksberg Kommune med Forret­

ningslokale Godthaabsvej 56. Anmelderen er eneberettiget til at tegne Firmaet.

Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 22. August 1912.

Syloiv.

Amager Birk.

Til Firmaregistret er anmeldt, at Georg Wilhelm Møller af Dragøi*, St. Magleby Sogn, under Firma Gr. W. Møller driver Handel i Kastrup, Taarnby Sogn, og Dragør, St. Magleby Sogn, med Forret- ningskontor i Dragør, St, Magleby Sogn, og at han er eneste og ansvarlig Inde­

haver af Firmaet.

Amager Birk, dan 12. August 1912.

P. Svarrer,

ket.

Københavns Amts nordre Birk,

Til Handelsregistret er anmeldt, at Hjalmar Emil Leopold Bergenhagen, bo­

ende Hultmannsvej 4 i Hellerup, som eneste ansvarlige Indehaver driver Haand- værk i Gentofte Kommune under Firma:

1 Vadskeriet Valkyrien ved Hj. Bergen- il hagen.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, 30. Juli 1912.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at k Aage Sørensen, Hellerupvej 15 A i Helle-

rup, og PalnatoTie Emanuel Knud Larsen, A Australievej 10, København, drive Haand- VI værk i Gentofte Kommune under Firma:

„Hellerup Skiltefabrik ved Sorensen &

Larsen" som de eneste ansvarlige Del­

tagere, der hver for sig ere berettigede til at tegne Firmaet.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 3. Au­

gust 1912.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Magnus Nissen af Skodsborg og Arthur Weise af Stampen er valgte til henholds­

vis Formand og Næstformand i Skodsborg og Omegns Brugsforening.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 28. Au-

gust 1912.

Valeur.

Roskilde.

Til Handelsregistret er sket Anmeldelse om, at Potd Nielsen af Roskilde som eneste ansvarlige Indehaver driver Fa- briksvirksomhed i Roskilde under Firma:

„Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt i Roskilde ved Poul Nielsen".

Roskilde Købstads Magistrat, den 24. August 1912.

K. Hammerich.

Til Handelsregistret er sket Anmel­

delse om, at det under 27. August 1889 anmeldte Firma: „Carl Madsen & Co." er hævet.

Roskilde Købstads Magistrat, den 28. August 1912.

Schultø,

kst.

Ramsø-Tune Herreder,

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at Skrædermester Ole Peter Olsen er udtraadt af Firmaet „Haudrup Stige­

fabrik ved L. Pedersen og 0. Olsen" og at Fabrikant Lars Pedersen herefter som eneste ansvarlig Indehaver driver Haand- værk under Firma: „Haudrup Stigefabrik ved L. Pedersen" med Forretningskontor paa Haudrup Ulvemose, Haudrup-Solrød Kommune.

Ramsø-Tune Herreders Kontor, den 7. August 1912.

Ricard.

(12)

Frederikssund.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Knud Valdemar Nielsen af Frederiks­

sund, der har erholdt E'uldmyndigheds- bevilling, driver under Firmaet „J. J.

Ebbesens Boghandel ved Knud Valdemar Mielsen" Handel i Frederikssund, som eneste og ansvarlige Indehaver.

Magistraten i Frederikssund, den 10. August 1912.

K. Jiirgens.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk,

Det bekendtgøres herved, at Bestyrelsen for Fredensborg og Omegns Hpare- og Laanekasse for mig har anmeldt, at Byg­

mester J. P. Petersen, Asminderød, ihv.

Lærer P. P. Schach og Købmand Alh.

Jensen, begge af Fredensborg, er udtraadte- som Medlemmer af Bestyrelsen og Sogne- raadsformand Jens Børgesen af Langstrup, Skræd er mester N. P. Hansen og Sko­

magermester A. Henriksen, begge af Fre­

densborg, ere indtraadte som Medlemmer af Bestyrelsen.

Branddirektør Otto Skeel af Fredens­

borg er valgt til Næstformand i Besty­

relsen.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk, Fre­

densborg, den 6. August 1912.

Pi. Jorli.

I Tilslutning til Bekendtgørelse af 7.

November 1911, optaget i Statstidende Nr. 185 for den 9. s. M. bekendtgøres herved, at den deri ommeldte Ændring af Vedtægterne for „Hornbæk Sanatorium, Aktieselskab" i Hornbæk er sket paa en den 28. Oktober 1910 afholdt General­

forsamling.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk, Fre­

densborg, den 15. August 1912.

P. Jorli.

Kallundborg.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres det her­

ved, at jeg D. D. har modtaget Anmeldelse af D. D. fra Smedemestrene Laurits Fre­

derik Lund og Carl Marius Espensen, begge af Kallundborg, om, at de som eneste ansvarlige Indehavere drive Haand- værk i Kallundborg under Firma: „Lund

& Espensen". Hver af Indehaverne har Ret til at tegne Firmaet alene, og der er ikke meddelt nogen Prokura.

Kallundborg Købstads Magistrat, den 3. Aug.

1912.

Knud Cortsen,

kst.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres det herved, at jeg D. D. har modtaget An­

meldelse af G. D. fra Maskinfabrikant Carl August Brostrom af Kallundborg som eneste Indehaver af Firmaet: „Kal­

lundborg Jernstøberi & Maskinfabrik ved C. A. Brostrøm" om, at den Ole Peter Christian Olesen, sammesteds, i sin Tid meddelte Prokura er tilbagekaldt og bort­

falden,. saaledes at Firmaet fremtidig tegnes af Indehaveren alene.

Kallundborg Købstads Magistrat, den 3. Au­

gust 1912.

Knud Cortsen,

kst.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. V. af 1. Marts 1889 bekendtgøres det herved, at jeg D, D. har modtaget An­

meldelse af G. D. om, at Elektriker Ed­

win Alfred Grahmiiller og Elektriker og Mekaniker Peter Christian Larsen, begge af Kallundborg, som eneste ansvarlige Indehaver drive Haandværk i Kallund­

borg under Firma: „Grabnitiller & Lar­

sen". Hver enkelt Indehaver har Ret til at tegne Firmaet, og der er ikke med­

delt nogen Prokura.

Kallundborg Købstads Magistrat, den 27. Au­

gust 1912.

Terndrup.

(13)

Dragsholm Birk,

Til Handelsregistret er modtaget An­

meldelse fra Bestyrelsen for Sveiidstrup- Hestehave Brugsforening om, at der i Bestyrelsens Sammensætning er sket den Forandring, at Gaardejer Hans Hansen i Ulstrup, Husmand Hans Jørgensen i Ska- verup og Husmand Hans Christian Lar­

sen i Glostrup Overdrev ere udtraadte af Bestyrelsen og i deres Sted ere indtraadte i Bestyrelsen Plusmand Niels Hansen i Eskildstrup, Murer Jens Peter Sørensen i Rode og Boelsmand Frederik Nielsen i Glostrup Overdrev.

Dragsholm Birks Kontor i Nvkiøbing Si., den 1. August 1912.

I B. Frav.

J. Sørensen,

kst.

Bestyrelsen for Gundestrup Cementvare- fabrik har for det herværende Handels­

register anmeldt, at Købmand Jørgen Feter Fischer af Asnæs er iidtraadt af Interessentskabet, at Interessentskabet nu bestaar af: 1) Tømrermester Laurits Niel­

sen, før Grevinge, nu Gundestrup, 2) Hus­

ejer Anders Feter Fetersen, Gundestrup, 3) Stationsmester Hans Christian Nielsen, Hørve St., 4) Murermester Niels Feter Nielsen, l'olsager, 5) Murermester Jens Jensen, Hundstrup, 0) Murermester An­

dreas Hansen, Vig, 7) fhv. Købmand Ja­

cob Larsen, Grevinge, og 8) Murermester Valdemar Jensen, Trunderup, samt at Medlemmerne ikke er personligt ansvar­

lige for Selskabets Gæld men kun hæfter med Indskud hhv. 1000 Kr., 2000 Kr., 1000 Kr., 2000 Kr., 1000 Kr., 3000 Kr., 1000 Kr. og 1000 Kr. Bestyrelsen be­

staar af Nr. 1, 2 og 7, og Ret til at tegne Firmaet har Husejer Anders Peter Petersen, Gundestrup.

Dragsholm Birk, Nykøbing Sj., den 28. August 1812.

Schjørring.

Sorø Amt.

Korsør.

I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura

bekendtgøres herved, at jeg i IX^g har modtaget Anmeldelse om, at Maskinmester Christian Justesen af Korsør er indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Spare­

kassen for Korsør og Omegn i Stedet for Købmand Hans Andersen Schrøder af Korsør, der er afgaaet ved Døden.

Borgmester- og Byfogedkontoret i Korsør, den 22. August 1912.

Nanhe.

Slagelse,

Til Handelsregistret er anmeldt, at Bekendtgørelsen vedrørende „Aktieselska­

bet Lars Rasmussen" af Slagelse ikke skal ske i offentlig Tidende.

Slagelse Købstads Magistrat, den 6. August 1912.

Harhorn,

kst.

Sorø Birk.

I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekendtgøres det herved, at det lor mig er anmeldt, at Murermestrene Johannes Hansen og liasmiis Martin Jørgensen, begge af Sorø Landsogn, som eneste og ansvarlige Del­

tagere i Firmaet „Hansen & Jørgensen"

drive Haandværk i Sorø Landsogn. Ret til at tegne Firmaet har hver af Del­

tagerne.

Sorø Birks Kontor, den 5. August 1912.

Thorkilsen,

kst.

Præstø Amt.

Storehedinge.

Herved bekendtgøres, at P'irmaet „Kon­

tantforretningen ved Johannes Andersen"

ifølge Anmeldelse til herværende P'irma- register er hævet.

Storehedinge Magistrat, den 1. August 1912.

Haxthausen.

(14)

Møens Herred.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Gaardejer Niels Kristoffer Hansen af Haarbølle er udtraadt af og Gaardejer Hans Jørgen Hansen, smstds., indtraadt i Bestyrelsen for Fanefjord Sparekasse.

Møens Herreds Kontor, den 30. Juli 1912.

Zahle.

Stevns og Fakse Herreder.

I Henhold til Lov om Firma m. v.

bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Kristian Fønss som eneste og ansvarlig Indehaver driver Handel i Fakse under Firma: Faxe Iseiikramliandel ved Kristian Fønss.

By- og Herredskontoret, Storehedinge, den 31.

Juli 1912.

Haxthausen.

Bornholms Amt.

Rønne.

Til det herværende Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelse:

Købmand Andreas Peter Sommer af Pedersker Sogn og Købmand Axel Ri­

chard Valdemar Sommer af Rønne an­

melde, at de under Firma „Rieli. Som­

mer & Co.^' drive Handel i Rønne Køb­

stad, at de ere de ansvarlige Deltagere i Firmaet, og at Firmaet kun kan tegnes af dem begge i Forening.

Hvilket herved bekendtgøres.

Rønne Byfogedkontor, den 22. August 1912.

Knud Wøldike.

Odense Amt.

Odense.

Magistraten har modtaget følgende An­

meldelser:

1 i\ktieselskabet „Clir. Sørensen & Bondo"

driver Handel her i Byen, Kongens­

gade 71; Selskabets Vedtægter ere af 27. April d. A., og dets Bestyrelse bestaar af Sagfører Carl Frederih Si­

monsen, der er Selskabets Formand, Maskinforhandler Søren Christian Sø­

rensen og cand. pharm. Ernst Bondo, alle af Odense, af hvilke to i Forening tegne Firmaet. Aktiekapitalen andra­

ger 10,000 Kr. i Aktier — der lyde paa Navn — a 500 Kr.; der er ind­

betalt 9 Aktier å '500 Kr., medens Resten haves i Portefeuille. Meddel­

elser til Medlemmerne indrykkes ikke i offentlig Tidende.

2. Under Firma „Snowdrift Olie Co. A/S"

drives Handel her i Byen af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter er af 28. Juni d. A., og hvis BestjTelse bestaar af Svend Erik Eihye, der tegner Firmaet.

— Kapitalen, der er fuldt indbetalt, andrager 500 Kr. fordelt i 2 Aktier å 100 Kr, og 4 Aktier å 75 Kr.; Ak­

tierne lyde paa Navn, og Bekendtgø­

relser til Medlemmerne indrykkes ikke i offentlig Tidende.

3. Detaillist Ole Clare Thestrup af Odense driver Handel her i Byen under Firma

„Engelsk Beklædningsmagasin ved 0.

Thestrup", i hvilket Firma Anmelderen er eneste ansvarhge og til Underskrift berettigede Deltager.

Magistraten i Odense, den 8. August 1912.

Bloch.

Magistraten har modtaget følgende Anmeldelser:

1. Grosserer Laurits Emanuel Andersen af København, Mikkel Bryggersgade 18, driver Handel i Odense Købstad, Frue Kirkestræde Nr. 14, under Firma:

„Jess Jensens Ægexport ved L. E.

Andersen", i hvilket Firma han er eneste ansvarlige og til Underskrift berettiget Deltager.

2. Grosserer Lauritz Emanuel Andersen af København, Mikkel Bryggersgade 18, driver Handel i Odense Købstad Frue Kirkestræde Nr, 14, under Firma:

„South Funen Poultry Farms ved L.

E. Andersen", i hvilket Firma han er eneste og til Underskrift berettigede Deltager.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I Smiths forståelse er diskurser dermed et system af viden, som er uafhængig af det enkelte menneske (Smith, 2005, s. I denne del af afhandlingen har jeg derfor rettet

Sharp equipment, risks of being crushed or jammed, risks of being hit against or being hit by something, fire risks, chemicals risks, dust risks, explosion risks, risks

[r]

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Erik Hansen af Frederiksberg kommune driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Prisma v/ E.. Prokura er meddelt Vera

B .af Roskilde kommune tiltrådt som direktør, b'der samtidig er meddelt prokura. Politimesteren i Helsingør, den 15. Jan Erik Nielsen af Ballerup kommune 3

Svend Aage Jensen er udtrådt af firmaet Svend Bramsen &amp; Co., som fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Carl Vilhelm Sagild. Prokura er meddelt

sen, Wilsomgaard. Prokura er ikke meddelt. Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlig tidende. Christensen eller bogholder Arne Clausen eller guldsmed

Jens Jørgen Juul Rasmussen af Gentofte kommune driver håndværk i Tårnby kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,fh.. Prokura er meddelt Jørgen Juul

selskab, drives Børstenbindernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter er af 1. Bekendtgørelser til Medlemmerne skal ikke ske i offentlig Tidende. Carl Christian

Firmaet »ALL ELEKTRO« ved CHRSl HENRIKSEN. Prokura er meddelt Carloli Richard Høberg Nielsen. Klara Flora Eisbeth Jensen, født Lorenz ^ f af Frederiksberg, driver

kura. Firmaet »ANDERSEN 6c GJERLANQS MASKINSNEDKERI« af Frederiksberg er afmeldt. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 21. Peter Valdemar Wallin, Bergtho-

ansvarlige Indehaver af Firmaet »DANIEL STECHER«. Prokura har Hans Henrik Stecher. Firmaet »HANS CHRISTENSEN« af Rønne har meddelt Hans Carl Christensen af

haver. Ingen Prokura er meddelt. Struer og Politikreds Nr. NEERGAARD«, Struer, er hævet.. i Handlende Christian Børge Neergaard I bif Struer anmelder, at han som

meldt. Under Firma Aktieselskabet Anti- Brugsen drives Urtekramforretning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2. indbetalt kontant., Resten Vederlag for

prokura og meddelt sidstnævnte Prokura i Forening med Kristine Charlotte Hillert^. Under Firma Aktieselskabet Valdemar Oelsner å Co. drives kemisk Fabrikation af et

tagere, der hver for sig tegner Firmaet. Der er meddelt Albert Christian Remmert af Odense Prokura. KNUDSEN« driver Haandværk i Odense, Kongensgade 62, anmelder,

stian Jensen, begge af Korsør, meddelte Prokura (Kollektivprokura) er bortfaldet, og at saadan Prokura (Kollektivprokura) nu er meddelt fornævnte Bogholder Hans

Svend Andersen og Victor Andersen, Horsens, anmelder, at Svend Andersen er udtraadt af Firmaet »SVEND ANDERSENS MØBELETABLISSEMENT, HORSENS«, der fortsættes med Victor

Prokura er meddelt Willy Christian René Reinhard i Forening med hver især af d e ' tidligere anmeldte Prokurister, Agnes Elisabeth Maria Steckhahn eller Valdemar

&gt; G. Nikolajsen, Maskin- og Støbegods- I handel», Holstebro, ved Fru Marie Nikolajsen anmel- ) der, at Gu'Stav Hansen er meddelt Prokura. Prokura er meddelt Aase

rende Direktør, tilhge af Simon Schleicher af Aaby og Harald Jensen af Frederiks- berg. Carl Sophus Emil Jacohsen af Aarhus har Ret til i Forening med den

Bag enhver udgave af Søren Kierkegaards Skrifter ligger der en intern kollation af 3 eller 4 eksemplarer af førstetrykket, bag Ibsen-udgaven af 3 og, hvis der er bestyrket