• Ingen resultater fundet

Frederiksberg Birk.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Frederiksberg Birk. "

Copied!
36
0
0

Hele teksten

(1)

Udg-ivet paa Foranstaltning' af Ministeriet for Handel og- Søfart.

1912.

n 1*^

No. 10.

København.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

[) (De vedføjede Tal angiver Sidei-ne, hvor Anmel­

delserne findes.) k Amerikansk Specialitet,

Aktieselskab, 263.

k Andersen & Vihnann, 268.

k Anti-Brugsen, Aktiesel­

skabet, 261.

1 Batavia Kajfe Import, Aktieselskab, 265.

i Bentzen, J. P., & Søn.

268.

5. Blackburn, Aktieselska­

bet, 260.

i Boy, Aktieselskabet, 265.

3. Brinkama, Eduard, &

Co., Aktieselskab, 263.

a. Bruun, V., tfe Co., 266.

a. Brødr. Edstrand, Aktie­

selskabet, 262.

a. Brødrene Henze, 264.

a Brøndnm, J. O., & Co., 266.

iO Christiansen, P., 262.

tO Cigaretfabriken Danne­

brog, Chr. Christian­

sen, 268.

SO Clemmensen, H., & Co., 260.

(1 Dampmøllernes Udsalg, Aktieselskabet, 265.

(X Dampskibsselskabet Frem, Aktieselskabet, 262.

i(i Dansk-Fransk Aktiesel­

skab Pathé Freres, 266.

Dansk Luxus- og Brugs­

vare-Aktieselskab, 267.

Dansk Nattevagt, Aktie­

selskabet, 266.

Dansk Petroleums Af­

tapning s-Anstalt ved E. V. Nielsen, 267.

Dansk Smør Depot, Ak­

tieselskabet, 262.

Dansk-Svensk Films Ak­

tieselskab, 266.

Danske Landmandsbank, Hypothek- og Veksel- bank, Den, Aktiesel­

skab, 261.

Danske Petroleums-Ak­

tieselskab, Det, 269.

Défenseur, Aktieselska­

bet, 269.

Ehlert, J. H., 267.

Engelsk Automobil Co., Aktieselskab, 262.

Enghaveplads' Isenkram­

handel, Aktieselskabet, 267.

Europdische Reisegepåch Versicherungs Aktien- gesellschaft, 263.

Expres, Mineralvands­

fabrik og Vinhandel, Aktieselskabet, 262.

Fløjls Depotet, C. Han­

sen, 262.

Forenede nordiske Bog­

forlag, Aktieselskab,

'260. '

Forlaget Lyset, Aktiesel­

skab, 269.

Frida ved Signe Koefoed, 264.

Frida ved C. J. Laders, 264.

Frisenborg Fabrik, Ak­

tieselskabet, 263.

Garanti, Dansk Andels- anstalt for Kautions- forsikring, 265.

Gamutomatforsikrings- selskabet Danmark ved C. E. Gullacksen og V. E. Christensen, 261.

Geismar, C. F., & Co., Aktieselskabet ,260,264.

Geistnars Udsalg, Aktie­

selskab, 266.

Qeschwendtner, Carl, Ak­

tieselskabet, 260. • Gottschalk, M., 264.

Hagen & Co.s Efterføl­

ger, 268.

Hammond, The, & Sun Company, Aktiesel­

skab, 266.

Hansen & Andersen, 265.

Hansen, Carl, & Gisse- mann, 265.

Hansen, E., Møbelsned­

keri, Aktieselskabet268.

Hansens, H., Møbelud­

styrsforretning, Aktie­

selskabet, 269.

Hatteudsalg ved Em.

West, 260.

Helsingborgs Galosche- udsalg, Aktieselskabet, 267. '

Hjorth, Georg, 268.

Hornbech, Johan & Axel, 264.

Il-Ekspressen, Aktiesel­

skabet, 264.

Inqba, Aktieselskabet, 267.

Installationsforretningen Alliance, Aktieselska­

bet, 267.

Jacobsen, V. Wenzel, 265.

Jensen & Glad, 264.

Jensen & Hoffmann, 269.

Jensen & Wulff, 267.

Jensen, E., 266.

Jensen, Fritz, & Co., 264.

Jespersens, J. K., Efter­

følger, 269.

Kaj, Aktieselskabet, 265.

Kaseinfabriken Dan­

mark, Aktieselskabet, 267.

Kemika, Aktieselskabet, 262.

Kino-Institut et, H.Forfs, 269.

Kjøbenhavns G^-%ndejer bank, Aktieselskab.264.

Kjøbenhavns Modelfa­

brik ved A. Johansen, 266.

Københavns Papfabrik og Fabrikken Ondu- Hum, Aktieselskabet, 261,

Kjøbmagergades Fiske- og Vildthalle, A. Han­

sen og P. Chr. Peter­

sen, 261.

Knudsen, Cornelius, 268.

(2)

200

Korntørriugs- of] Oplags- magasinet, Aktiesel­

skabet, 267.

Krak, Kjøbenhavns Vej­

viser, 262.

Kraks Forlag, 262.

Kraks Vejviser, 262.

Kredithanken, Aktiesel­

skabet, 261.

Landsclvidtz, C., 265.

Larsen, Walter, & Co., 266.

Laursen, C., Aktiesel­

skabet, 268.

Lemming, Victor E.,265.

Lillemund, Aktieselska­

bet, 262.

Lomion & Lancashire Fire Insurance Com­

pany, Aktieselskabet, 266.

Lysring Kompagniet, Ak­

tieselskab, 261.

Madsen, Joh. L., 266.

Mariboe, Svend, 267.

MatMsen, H., & Co., 264.

Meyer, Martin D., 260.

Middelboes, Bernh., Be- produktionsanstalt, 268.

Modeforretning Iris, Bet­

ty Petersen, 266.

Modesalonen Raadhus- plads 71, Aktieselska­

bet, 263.

Mortensen, M., Aktie­

selskabet, 261.

Miir er svenden es Aktie­

selskab for Udførelse af Murerarbejde, 265.

Nielsen, L., 266.

Nielsen, H. Chr., Efter­

følger ved Ida Larsen, 268.

NordiskKaffe-Kompagni, Aktieselskabet, 267.

Nordisk Vare Magasin, Th. Lippert, 267.

Ny Morskabsblad, iJet, Aktieselskabet, 266.

Olsen, Valdemar, 265.

Osmo, Aktieselskabet,261.

Packness & Co., 264.

Riittgers, C., Ef terfølger, 268.

Sadolins Farver, Aktie­

selskabet, 264.

Saison- Udsalget ved Kri­

stian Hansen, 263.

Schweiz, Allgemeine Ver- sicheriings Actien Ge- sellschaft, 263.

Skandinavisk Bårne- vognsfabrik, M. Itkin, 264.

Skandinavisk Patentbu­

reau, Aktieselskab, 268.

Skandinav isk Sygefors i k- rings-Aktieselskab Nu­

tiden, 261.

Skomotor-Kompagniet, M. C. Jensen, 269.

Skotøjsforretningen Han- sa, H. Chr. Andersen

& Co., 260.

Smedegaard, J. C., 266.

Smørfor syning en Thor, Aktieselskabet, 263.

Strengberg, Ph. U., &

Co.s Aktiebolag, Ja- kobstad, 264.

Sundbyernes Isenkram- handel ved Henri Thom­

sen, 263.

Svendsen, Carl F., 268.

Svensk Textilkonst och Hemsløjd, Aktieselska­

bet, 268,

Sæbekælderen, Aktiesel­

skabet, 261.

Transaetion, Aktiesel­

skab, 262.

Vare- og Kommissions­

forretningen Aetiv, Ak­

tieselskabet, 262.

Vare-Kommissionsforret- ningen Aetiv, A. An­

dersen, 262.

Vesterbros Brugsfor­

ening, 264.

Vesterbros Kaffelager, Paul Becker, 267.

Villadsens, Jens, Fabri­

ker, Aktieselskabet,261.

Il 7in dschn eider. Nordisk Uhrhandel, Aktiesel­

skab, 262, 266.

Wandschneider s, Theod., Filial, Carl SI amber q, 262.

Weidemann, V., 267.

Wesael, Th., & Veti, Aktieselskabet, 265.

Ortenhlad, Johan, Aktie­

selskabet, 263.

Martin David Meyer driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Martin 1). Meyer.

Firmaet Skotøjsforreliiiugeu Haiisa, H.

(;lir. Andersen & Co. driver Haandværk;

Hans Christian Andersen og Martin Fre­

derik Olsen, begge boende paa Frederiks­

berg, ere de ansvarlige Deltagere. Fir­

maet tegnes kun af begge i Forening;

den sidstnævnte har tillige Prokura.

Firmaet Aktieselskabet C. F. Geismar

& Co. bar tilbagekaldt den Rudolph Chri­

stian Madsen givne Prokura og meddelt August Valdhjørn Prokura.

Axel Emanuel West driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Hatteudsalg ved Em. West.

Heinrich William Clemmensen er ud- traadt af Firmaet H. Clemmensen & Co., der fortsættes af den hidtidige Deltager Peder Christian Jørgensen.

Under Firma Aktieselskabet Blackburn drives Handel med Kedelstensbriketter m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 21. September 1912, og hvis Be­

styrelse bestaar af Kresten Siegfried Scheel og Ludvig Wagner, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen er 5000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Ti­

dende«.

Under Firma Forenede nordiske Bog­

forlag, Aktieselskab, drives Forlagsvirk­

somhed af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 25. September 1912, og hvis Bestyrer er Widff Levin Wulff, bo­

ende i Charlottenlund, der tegner Fir­

maet. Kapitalen er 30,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihændehaver;

deraf er Vederlag for Forlagsartikler m. m., Resten kan indkræves med 3 Maa- neders V^arsel, dog tidhgst 1. Januar 1914.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende« eller paa anden Maade.

Under Firma Aktieselskabet Carl (je- scbwendtner driver Entreprenørvirksom­

hed, Handel med Grunde m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 28.

September 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Carl Vilhelm Geschwendtner som Direktør og Christian Ludvig Iversen, sidstnævnte boende paa Frederiksberg;

Direktøren tegner Firmaet. Kapitalen er 3400 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn; deraf er 1400 Kr. indbetalt kontant. Resten Vederlag for Bygge-

(3)

261 1 raaterialier ra. iii. Bekendtgørelser til

; Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Deii danske Landmandsbank, Hypotliek og Vekselbank, Aktieselskab, [ har meddelt, Richard Vilhelm Meyer og Ferdinand Prior Kollektiv prokura samt ' hver af dem Prokura i Forening med

» en af de tidligere anmeldte Prokurister.

Magnus Mortensen er fratraadt og Pe- 1 ter Johannes Thomsen indtraadt som Be- 1 styrer af Aktieselskabet Sæbekælderen.

Under Firma Aktieselskabet M. Mor­

tensen drives Detailhandel med Triko- r tage m. m. af et Aktieselskab, hvis Ved- : tægter ere af 22. September 1912, og

hvis Bestyrer er Magnus Mortensen, der I tegner Firmaet. Kapitalen er 4000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn ) og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Ti-

> dende«.

Oluf Pallesen Olesen er udtraadt af [ Bestyrelsen for Aktieselskabet Kredit-

\ banken og hans Prokura tilbagekaldt, 1 hvorhos Marius Nielsen Holm er ind-

> traadt i Bestyrelsen, og der er meddelt 1 ham Prokura.

Firmaet Aktieselskabet Osnio har under I 17. September 1912 vedtaget Lovæn- ) dringer, hvorefter Bestyrelsesraadet frem- J tidigt bestaar af 0 Medlemmer og Fir- 1 maet tegnes enten af Direktøren eller af 3 et Medlem af Bestyrelsesraadet. Derhos 3 er Tyge Jesper liothe indtraadt i Besty- I relsesraadet.

Under Firma Lysring* Kompagniet, i Aktieselskab, drives Handel en gros med I Belysningsartikler m. ni. af et Aktiesel- 8 skab, hvis Vedtægter ere af 30. Septem- J ber 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af L Frederik Carl Jensen som F^orretnings- i fører og Karen Kristine Jensen, født ) Christensen, der i Forening tegne Fir- 3 maet; Forretningsføreren har tillige Pro- i kura. Kapitalen er 1700 Kr. i Aktier

paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa I Ihændehaver og fuldt indbetalte. Be­

jl kendtgørelser til Medlemmerne ske i

« »Berlingske Tidende«.

Firmaet Uasautomatforsikringsselskabet Danmark ved €. E. (^ullacksen og V. E.

Christensen driver Assuranceforretning;

Carl Emil Gullaclisen og Valborg Eugenie Christensen, født Schmidt, ere de an­

svarlige Deltagere og tegne i Forening Firmaet. Harriet Sophie Hansen har Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Jens Vil­

ladsens Fabriker drives Fabrikation af og Handel med Tagpap og andre Byg- ningsmaterialier af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 28. September 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af et Besty- relsesraad, nemlig Karl Martin Meyer, Eli Unmack og Axel Simonsen, samt en Direktør, f. T. Lars Peter Christian Vil­

ladsen, boende paa Frederiksberg; Fir­

maet tegnes af Direktøren alene eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsesraadet i For­

ening. Kapitalen er 100,000 Kr. i Ak­

tier paa 1000 Kr., lydende paa Navn;

deraf indbetales 50 pCt. 1. Oktober 1912, 50 pCt. skal indbetales den 1. Februar 1913, Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berhngske Tidende«.

Anton Ammitshøll, Carl Christian Fre- deriJc Jalinhe samt Niels Martin Jørgen­

sen ere udtraadte af Bestyrelsen for Fir­

maet Skandinavisk Sygeforsikrings-Aktie selskab Nutiden og Anders Andersen, boende i Gmidsømagle, Niels Albert Chri­

stoffersen, boende i Smørum, samt Chri­

stian Ilasmussen, boende paa Frederiks­

berg, indtraadte i Bestyrelsen. Aktie­

kapitalen udgør f. T. 35,000 Kr., hvoraf 21,000 Kr. er indbetalt.

Firmaet Aktieselskabet Københavns Papfabrik og Fabrikken Ondnlinni er af­

meldt.

Under Firma Aktieselskabet Anti- Brugsen drives Urtekramforretning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2.

Oktober 1912, og hvis Bestyrer er Carl Peter Knudsen, der tegner Firmaet. Ka­

pitalen er 3000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn; deraf er 1500 Kr.

indbetalt kontant., Resten Vederlag for Varer. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Købmagergades Fiske- og Vildthalle, A. Hansen & P. t'hr. Petersen,

(4)

262 driver Handel; Peter Christian Petersen og Anna Frederikke Elisabeth Hansen ere de ansvarlige Deltagere.

Charles Peter Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Fløjls Depotet, 0. Hansen.

Firmaet Kraks Vejviser har tilbage­

kaldt den William Carl Christian Møller og Hjalmar Gammelgaard givne Kollek­

tivprokura.

Firmaet Krak, Kjøbenhavns Vejviser, har tilbagekaldt den William Carl Chri­

stian Møller og Hjalmar Gammelgaard givne Kollektivprokura.

Firmaet Kraks Forlag har tilbagekaldt den William Carl Christian Møller og Hjalmar Gammelgaard givne Kollektiv­

prokura.

Firmaet Vare-Konimissionsforretningen Activ, A. Andersen, er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Vare- og Kommissionsforretningen Activ drives Forretning ved Køb og Salg af Vare­

partier af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 30. September J912, og hvis Be­

styrer er Søren Abel Andersen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 5000 Kr. i Ak­

tier paa 500 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Frederik Lauritz Peter Hoppe og Chri­

stian Frederik Brorson ere udtraadte af Bestyrelsen for A-ktieselskabet Dampskibs­

selskabet Frem og Emil Harboe indtraadt i Bestyrelsen.

Under Firma Engelsk Automobil €o..

Aktieselskab, drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 1.

Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Christian Hansen, Jens Nielsen og Niels Raaberg, sidstnævnte som Direktør;

Firmaet tegnes af Direktøren i Forening med et af de andre Medlemmer af Be­

styrelsen. Kapitalen er 15,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der lyde paa Ihæn­

dehaver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelser

til Medlemmerne skulle ikke ske i of­

fentlig Tidende.

Firmaet Aktieselskabet Kemika har ] under 26. August 1912 vedtaget Lovæn- i dringer. Cecil Vilhelm Schou er derhos I udtraadt af Bestyrelsen og Herluf Ove | Trolle indtraadt i denne. j

Firmaet P. ChristianseiT har tilbage­

kaldt den Johan Georg Ernst givne Pro­

kura.

Firmaet Transaction, Aktieselskab, hai- j under 28. August 1912 vedtaget Lov- 1 ændringer, hvorefter Aktierne lyde paa

Navn, men kunne transporteres paa Ihændehaver.

Jens Christian Jensen er udtraadt af ^ Bestyrelsen for Aktieselskabet Dansk ^ Smør Depot og Fritz Christian Schepler indtraadt i Bestyrelsen med Ret til alene •

at tegne Firmaet. ;

Firmaet Aktieselskabet Lillemund er bævet.

Peter Martin Theodor Grønning samt Sofus Emil Knudsen Buhelt er udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Expres, Mineralvandsfabrik og Vinhandel, og Poul Møller samt som Formand Jens Dam Nielsen, sidstnævnte boende i Or­

drup, indtraadte i Bestyrelsen.

Under Firma Aktieselskabet Brødr.

Edstrand drives Handel en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 14.

September 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Hans Edstrand, Reinholdt Theo­

dor Werner Edstrand, begge boende i Malmø, Daniel Antmi Jacob Møller og Emil Harboe, der 2 i Forening tegne Blrmaet. Kapitalen er 10,000 Kr. i Ak­

tier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne ske i »Berlingske Tidende«

eller ved Brev.

Firmaet Theod. VVandschneiders Filial, Carl Slamberg, er hævet.

Under Firma V^'andschneider, Nordisk Uhrhandel, Aktieselskab, drives en gros- Handel med Ure m. m. af et Aktiesel­

skab, Iwis Vedtægter ere af 24. Septem­

(5)

263 ber 1912, og livis Bestyrelse bestaar af Conrad Niels Landschultz, Oscar Wattd- Schneider, James Favre, Camille Flotron og William Favre, de 3 sidstnævnte bo­

ende i Schweiz: Firmaet tegnes af de 2 førstnævnte i Forening, Oscar Wand- sclineider har tillige Proknra. Kapi­

talen er 100,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; deraf er 40,000 Kr. kontant indbetalt. Resten Vederlag for Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Ti­

dende.

Under Firma Ediiard Briukama & Co., Aktieselskab, drives Forretning ved Kon­

servering og Eksport af Fødevarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5.

Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Eduard Brinkama, boende i Ham­

burg, og Siegmimd Levin, der hver for sig tegne Firmaet; Johan Ludvig Svend­

sen har Prokura. Kapitalen er 100,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihændehaver; deraf er 50,000 Kr. ind­

betalt kontant, 50,000 Kr. Vederlag for Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske ved Brev og eventuelt tillige i »Berlingske Tidende«.

Morten Sørensen, Hans Petersen samt Andreas Jens Holger Kienie ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Smør- lorsyniiigen Thor og Henry Theobald Christian Jensen, Oluf Holm Christiansen samt Fritg Christian Schepler indtraadte i i Bestyrelsen, sidstnævnte som admini- g strerende Direktør.

August Gehhardus Kristian Hansen b driver Handel som eneste ansvarlig Inde- d haver afj^i Firmaet Saisou-Udsalget ved A Kristian Hansen.

Under Firma Aktieselskabet Johan 8 Ørtenblad drives Skræderhaandværk af l9 et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 6.

i8 September 1912, og hvis Bestyrelse be­

ls staar af Johanne Nansine Berg, født O Gedde, Heddy Olga Ørtenhlad, født a Berg, og Johan Hans Henrik Ørtenhlad 08 som Direktør, alle boende paa Frederiks- jd berg; Direktøren tegner Firmaet. Kapi- talen er 8000 Kr. i Aktier paa 500 Kr.

go og 100 Kr., lydende paa^ Ihændehaver go og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til

jVledlemmerne skulle ikke ske i otTentlig Tidende.

Jda Anne Margrethe Larsen driver Handel som eneste ansvarlig|Indehaver af Firmaet H. Chr. Nielsens Efterfol^er

ved Ida Larsen.

Firmaet Aktieselskabet^Frisenbor^ Fa­

brik har under 9. Oktober 1912 ved­

taget Lovændringer, hvorefter Selskabets Firma fremtidigt tegnes af 2Jaf Besty­

relsens Medlemmer i Forening.

Svend Erik Nordkjær With driver Søforsikringsagentur for Selskal)et Schweiz, Allgemeine Versicherungs Actien (resell schaf't, i Zurich, hvis Vedtægter ere af 29. Maj 1902, og hvis Kapital er 5,000,000 fes. i Aktier paa 2,500 fes., lydende paa Navn; deraf er 20 pCt. indbetalt, Resten kan kræves indbetalt efter Forvaltnings- raadets Beslutning. Bekendtgørelse til Medlemmerne ske i »Neue^ Ziiricher Zei- tung« og »Schweizerisches Handelsamts- blatt«. Ovennævnte S. E. N. With er Selskabets herværende Bestyrer og har Ret til at undertegne,

Henri Alexander Thomsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Huudbyernes Isenkrauihandel ved Henri Thomsen.

B'irmaet Amerikansk Specialitet, Ak­

tieselskab, er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Mode­

salonen Raadhnsplads 71 drives Mode­

forretning af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 8. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Asta Arfast Hansen, født Nielsen, som Formand og Kri- stiane Miink Hansen] Formanden tegner Firmaet. Kapitalen er 200 Kr. i Aktier paa 25 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i otfentig Tidende.

Maritis Alfred Svanekiær driver Trans- portforsikringsagentur for Enropaische Reisegepack - Versischernngs - Aktiengesell- scliaft i Budapest og har som hervæ­

rende Repræsentant Ret til at under­

skrive for Selskabet, Esther Ljehmann, Tiodil fngehorg Bronnnm, Josepha Chri­

(6)

264

stine Sihoni, Helga Elise Sihoni og Pauli Lange Jørgensen have hver for sig Pro­

kura. Vedtægterne ere af 25. Jnui 1910.

Selskabets Kapital er 300,000 o. Kroner i Aktier paa 200 o. Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i Bladet »Bndapesti Kozlony«.

Holger Victor Børgesen, der havde Pro­

kura for Aktieselskabet C. F. (jreismar &

er afgaaet ved Døden.

Victor Carl Christian Johansen er ud- iraadt af Firmaet Fritz Jensen & €o., der fortsættes af den hidtidige Deltager Otto Christian Jordening.

Morduch Itliin driver Fabriksvirksom- hed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Skandinavisk Barnevognsfabrik, M. Itkin.

Theodor Carl August Hense, som var Deltager i Firmaet Brødrene Henze, er afgaaet ved Døden. Forretningen fort­

sættes under samme Firma af den hid­

tidige Deltager August Carl Julius Henze.

Firmaet har derhos meddelt Marius Au­

gust Hqfensetø og Bertha Charlotte Petra Jensen Kollektivprokura.

Emil Meyer er udtraadt af Bestyrelsen for Firmaet Kjobenliavns (irundejerbank, Aktieselsliab, og Viggo Valerius Thorsen Lange indtraadt i Bestyrelsen som Dele­

geret.

Firmaet Frida ved C. J. Liiders er hævet.

Signe Koefoed, født Lundelius, driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Frida ved Higne Koe­

foed.

Karen Marie MatJiisen, født Ander­

sen, er udtraadt af Firmaet H. Mathisen

& €o., der fortsættes af den hidtidige Deltager Carl Andreas Mathiassen (kaldet Mathisen).

Under Firma Pli. U. Strengberg &

Co.s Aktiebolag, Jakobsstad, drives Fabri­

kation af og Handel med Cigaretter m.

m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 10, Oktober 1912, og hvis Besty­

relse bestaar af Carl Ostman, boende i Jakobstad i Finland, som Formand, Christian Jens Christensen og Carl Axel Viggo Steenhuch Jensen] Firmaet tegnes af Formanden alene eller af de 2 andre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;

August Frederik Pacius har Prokura.

Kapitalen er 75,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt ind­

betalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet II-Ex­

pressen drives Forretning ved Budbesør­

gelse af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 9. Oktober 1912, og hvis Besty­

relse bestaar af Carl Emil Jensen og Vilhelm Albert Jelstrup, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 2500 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Vesterbros Brugsforening drives Handel med Kolonialvarer m. m.

af et Selskab med vekslende Medlems- antal og Kapital, hvis Vedtægter ere af 22. Marts 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Jens Carl Jacobsen som For­

mand, Jens Christian Pedersen og Chri­

stian Valdemar Christensen, der i For­

ening tegne Firmaet; Formanden har tillige Prokura. Den indskudte Kapital udgør f. T. 4000 Kr.; Medlemmerne hæfte solidarisk for Selskabets Forplig­

telser. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende,

Firmaet Aktieselskabet Sadolins Farver er hævet.

Firmaet M. Gottsclialk har meddelt Theodor Johannes Larsen Prokura.

Firmaet Jolian & Axel Hornbech dri­

ver Fabriksvirksomhed; Johan Poul Horn­

bech og Hans Andreas Axel Hornbech, sidstnævnte boende i Hadsund, ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Packness & Oo. har meddelt Knud Larsen Utke Prokura.

Mathilde Ander sine Jensen, født Bjerre, er udtraadt af Firmaet Jensen & (rlad,

(7)

der lortsættes af den hidtidige Deltager Poul Bjerre Jensen.

Oluf lieder Lønsmann Poulsen, Martin Nielsen sairit Niels Overgaard Nielsen ere iidtraadte af Bestyrelsen for Aktiesel­

skabet Dampiiiøllenies Udsalg og Oluf Nielsen, boende i Hellerup, Jenny Lyng- varre samt Fritz Jochims indtraadt i Be­

styrelsen, førstnævnte som Direktør.

Jaeoh Johannes Soldath er fratraadt og Carl Ivar Andersen tiltraadt som Be­

styrer af Aktieselskabet Boy.

Jacoh Johannes Soldath er fratraadt og Frederik Damm Hartmann, boende paa Frederiksberg, tiltraadt som Bestyrer af Aktieselskabet Kaj.

Under Firma Batavia Katte Import, Aktieselskab, drives Handel med Katie af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 11. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Siegmimd Levin og Johan Tjudvig Svendsen, sidstnævnte boende paa Frederiksberg; den førstnævnte tegner Firmaet, og den sidstnævnte har Pro­

kura. Kapitalen udgør 25,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihænde­

haveren, af hvilke 10,000 Kr. ere Præ­

ferenceaktier; af Beløbet ere 10,000 Kr.

indbetalt kontant, Resten Vederlag for Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske ved Brev eller i »Berlingske Tidende«.

Under Firma (jaraiiti, Dansk Andels- anstalt for Kantionsforsikring, drives Kautionsforsikring af et Selskab med be­

grænset Ansvar, hvis Vedtægter ere af 25. September og 10. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af en Kontrol- komité, f. T. Hichard Christian Krause, Christian Hennings, sidstnævnte boende i Odense, Jesper Ntels Christian Iversen Oldager, boende i Varde, samt William Christian Lorentzen, boende paa Frede­

riksberg, og en Direktør, f. T. Erland Alfred Sørensen, boende paa Frederiks­

berg; Firmaet tegnes af Direktøren i For­

ening med et Medlem af Kontrolkomitéen.

Der er ikke indskudt nogen Kapital i Sel­

skabet, men dets Forpligtelser garanteres af Firmaet „Danske Genforsikring, Aktie­

selskab". Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets Forpligtelser. Bekendtgørelser

til Medlemmerne ske i »Berlingske Ti­

dende«.

Kaj Niels Bernhard Lemming driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Victor E. Lemming.

Firmaet Hansen & Andersen har til­

bagekaldt den Christian Tronier givne Prokura.

Firmaet Carl Hansen & (rissemann har meddelt Margrethe Marie Nicolaisen Pro­

kura.

Københavns Magistrat, den 14. Oktober 1912.

Hans Victor Wenzel Jacobsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet V. Wenzel Jacobsen.

Henrik Frederih Olsen Basmussen, som var Medlem af Bestyrelsen for Murer­

svendenes Aktieselskab for Udførelse af Murerarbejde, er afgaaet ved Døden og Carl Bejnlioldt Madsen udtraadt af Be­

styrelsen. Frederik Thorvald Jørgensen og Carl Nikolai Andersen ere indtraadte i Bestyrelsen. Derhos er Prokuristen Sophus Lauritz Andersen afgaaet ved Døden, og der er meddelt nævnte F. T.

Jørgensen i Forening med Peter Valde mar Wilson Prokura.

Jane Marie Landschidtz, født Nielsen, der var Indehaver af Firmaet 0. Land- schnltz, er afgaaet ved Døden.

Peter Gregers Christian Jensen og Lem­

ming Emil Valentinus Fe//, der vare Med­

lemmer af Bestyrelsen for Aktieselskabet Til. Wessel & Vctt, ere afgaaede ved Døden og Peter Mathias Wessel udtraadt af Bestyrelsen. Ckms Christian Clausen, Carl Christian Vett, sidstnævnte boende i Taarbæk, og Carl Wilhelm Beffs, bo­

ende i Holbæk, ere indtraadte i Besty­

relsen. Derhos er Carl Adolph Oster- hammel, der har Prokura foi' Selskabet, afgaaet ved Døden.

Valdemar Olsen, som var Deltager i Firmaet Valdemar Olsen, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager Hendrik Valdemar Olsen.

(8)

2(50 Firmaet Tlie Haiumoiid & Sun Coni-

|>aiiy, Aktieselskab, bar under 14. Ok­

tober 1912 vedtaget Lovændringer, hvor­

efter Firmaet tegnes af hvert af Besty­

relsens Medlemmer. Derhos er Sigurd Feter Wilhelm Jacobsen udtraadt af Be­

styrelsen og Axel Andreas Viggo Lund indtraadt i denne.

Firmaet Wandselmeider, Nordisk Uhr- liaiidel, Aktieselskab, bar meddelt Oshar Henrih Julius Kiens Prokura.

Axel William Johansen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Modelfabrik ved A.

Johansen.

Firmaet Aktieselskabet Dansk Natte­

vagt bar under 7. Juli 1912 vedtaget Lovændringer. Derhos er Benno Koss- m.ann udtraadt af Bestyrelsen.

Firmaet J. 0. Brøndum & €o. har meddelt Edvard Nissen Thomsen Pro­

kura.

Albert Robert Walter Larsen er ud­

traadt af Firmaet Walter Larsen & €o., der fortsættes af den bidtidige Deltager Hans Søren Albert Larsen.

Under Firma Dansk-Svensk Films Ak­

tieselskab drives Handel med Films af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 11. og 1(3. Oktober 1912, og hvis Be­

styrelse bestå ar af Charles FredriJx Mag­

nusson, boende i Stockholm, Sophus Madsen, boende i Aalborg, og Carl Chri­

stian Vilhelm Mogensen, der 2 i Forening tegne Firmaet; Sophus Madsen har tillige Prokura. Kapitalen er 5000 Kr.

i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Urma Aktieselskabet Det ny Morskabsblad drives Forretning med Ud­

givelse af et Blad af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 7. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Charles Ihidolph Winther, boende paa Frederiks­

berg, og Georg Reinhold Mac, der i For­

ening tegne Firmaet; den førstnævnte har tillige Prokura. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa

Ihændehaver; Beløbet er indbetalt, ikke kontant, men som Vederlag for et tid- hgere udgivet Blad. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Johan Laurentius Madsen, som var Deltager i Firmaet Joli L. Madsen, der driver Assuranceagentur for Aktiesel­

skabet London & Lancasliire Fire Insu­

rance Company i Liverpool, er afgaaet ved Døden. Agenturen fortsættes af F'ir- maet ved dets hidtidige Deltager Arent Peter Christian Kløvborg.

Ernest Durchel er udtraadt af Besty­

relsen for Firmaet Dansk-Fransk Aktie­

selskab Pathé Frh'es og Paul Pigeard, boende i Vincennes i Frankrig, indtraadt i Bestyrelsen.

Hans Carl Edvard Jensen, som var Deltager i Firmaet E. Jensen, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager Peter Charles Theodor Jensen.

Carl Lorentz Nielsen, boende paa Fre­

deriksberg, driver Spedition som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet L. Niel­

sen.

Jens Christian Smedegaard, boende i Holstebro, driver Handel som eneste an­

svarlig! Indehaver af Firmaet J. €. Sme­

degaard.

Firmaet V. Bruun & Co. er hævet.

Betty Petersen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Mode­

forretning Iris, Betty Petersen.

Under Firma Ueismars^ Udsalg, Aktie selskab, drives Handel med Linned, Sengeudstyr m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 18. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Otto Julius Piper som Formand, Ernst Thorvald Emamæl Wilken, boende paa Frederiks­

berg, og Aage Hjalmar Nielsen, boende i Glostrup; Firmaet tegnes af Formanden alene eller af de 2 andre Bestyrelses­

medlemmer i Forening. Kapitalen er 170,000 Kr. i Aktier paa 2000 Kr. og 200 Kr., lydende paa Navn; deraf er 67,000 Kr. kontant indbetalt. Resten

(9)

V'ededag l'or Varer. Bekendtgørelser til MedlejTimerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Jensen & Wulff driver Haand- værk; Jens Ferdinand Vilhelm Jensen og Acrel Wulff, sidstnævnte boende i Helle­

rup, ere de ansvarlige Deltagere.

Thorvald Alfred Ferdinand Lippert driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Nordisk Vare Magasin, Th. Lippert.

Under Firma Aktieselskabet Enghave­

plads' Isenkramiiandel drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 15. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar Axel Albert Thevis Thaulow som Formand, Vilhelm Emil Thanloiv, begge boende paa Frederiksberg, og Otto Emil Martens: Firmaet tegnes af den samlede Bestyrelse, Formanden har tillige Pro­

kura. Kapitalen er 14,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., 500 Kr. og 100 Kr., ly­

dende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tiende.

Firmaet Aktieselskabet Nordisk Kaffe- Kompagni har meddelt Hans Peter Niel­

sen Prokura i Forening med Jtdius Fre­

derik Jensenf Christian Frederik Angust jRasmussen eller Hans Peter Jensen.

Carl Holger Ehlert er indtraadt i Fir­

maet .1. H. Ehlert som ansvarlig og til!

Underskrift berettiget Deltager-

Isalc GUiclistadt og Henrili William Christensen, som vare Medlemmer af Be­

styrelsen for Aktieselskabet Korntørrings- og Oplagsniagasinet, ere afgaaede ved Døden og Emil GliicJistadt indtraadt i Best\Telsen.

Firmaet Aktieselskabet Helsingborgs (ialosclieudsalg har tilbagekaldt den Anna (Jhristell, født Carlsson , givne Prokura og meddelt hvert af Bestyrelsens Med­

lemmer Prokura i Forening med A^ina Maria Helena Norling.

Emil Valdemar Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Dansk Petroleums Aftapnings-An stalt ved E. V. Nielsen.

Under Firma Aktieselskabet Ingba drives Detailhandel med Frugt, Grønt m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 13. Oktober 1912, og hvis Besty­

relse bestaar af Hans Peter Petersen Brimshøj og Christian Ludvig Lind; den førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 25 Kr,, ly­

dende paa Navn; 25 pCt. er indbetalt, Resten kan indkræves til enhver Tid.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Paid Vilhelm Becher driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Vesterbros Kaff'elager, Paul Becker.

Clara Louise Mariboe, født Hartvig- son, er udtraadt af Firmaet Svend Ma­

riboe, der fortsættes af den hidtidige Deltager Peter Wilhelmsen.

Under Firma Dansk Luxus- Og Brugs- vare-Aktieselskab drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. Oktober 1912, og hvis Bestyrelse be­

staar af Viktor Ove Hoffman og Charles Tønder, begge boende paa Frederiksberg;

den sidstnævnte tegner Firmaet. Kapi­

talen er 10,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet Installa­

tionsforretningen Alliance drives Forret­

ning ved elektrisk Installation af et Ak­

tieselskab, hvis Vedtægter ere af 21. Sep­

tember 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Budolph Albert Alexius Ohlsson og Christian Steensen, der i Forening tegne Firmaet. Peter Harald Larsen har Pro kura. Kapitalen er 3500 Kr. i Aktier paa 10 Kr., lydende paa Navn; 2800 Kr.

er indbetalt. Resten kan indkræves naar- somhelst. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i Dagbladet »Socialdemo­

kraten«.

Firmaet V. Weidemann driver frem­

tidigt ikke Haandværk, men Handel.

Under Firma Aktieselskabet Kasein- fabriken Danmark drives Fabrikation af Kasein o. desl. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 17. April og 4. Ok­

(10)

268 tober 1912, og hvis Bestyrelse bestaar af Johannes Esmarch, Harald Branth, sidst­

nævnte boende paa Frederiksberg, Sigurd Orla Jensen, Peter Martin Knudsen og Hans Petersen Lunde, begge sidstnævnte boende paa Frederiksberg; 2 af Besty­

relsens Medlemmer tegne Firmaet i For­

ening, Prokura er givet hvert af Besty­

relsens Medlemmer i Forening med Ju­

lius Laurits Parher. Kapitalen er 70,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Navn, men kunne transporteres til Ihændehaver. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i »Berhng- ske Tidende«.

Firmaet J. P. Bentzen & Søn driver Spedition; Jens Peter Bentmi og Robert Rudolf Bentsen ere de ansvarlige Del­

tagere.

Carl Frederik Christian Vilmann er udtraadt af Firmaet Andersen & Vilmann, der fortsættes af den hidtidige Deltager Christian Peter Andersen.

Ferdinand Niholaus Tistran Wolsing er udtraadt af Bestyrelsen for Firmaet Skan­

dinavisk Patentbnreau, Aktieselskab, og Olaf Josva Michaelsen, boende paa Fre­

deriksberg, indtraadt i Bestyrelsen; den F. N. T. Wolsing givne Prokura er til­

bagekaldt. Selskabet har derhos under 23. Oktober 1912 vedtaget Lovændringer, hvorefter dets Firma fremtidigt tegnes af den samlede Bestyrelse.

Christian Laurits (Jhristiansen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Cigaretfabi'iken Dannebrog, (Ibr. Cliristiansen.

Firmaet Hagen & Co.s Efterfølger teg­

nes fremtidigt alene af Deltageren Lau­

ritz Peter Emil Svane.

Under Firma Aktieselskabet E. Han­

sens Møbelsnedkeri drives Haandværk af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 22. Oktober 1912^ og hvis Bestyrelse be­

staar af Christian Jacobsen, Christian Servie Dybla Wendt og som Forretnings­

fører Edvard Alexander Hansen: Firmaet tegnes af den samlede Bestyrelse, Forret­

ningsføreren har tillige Prokura. Kapi­

talen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Iliændehaveren; Kapitalen­

er fuldt indbetalt, dog ikke kontant, men som Vederlag for Varer, Inventar m. m.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet (]. Laur sen drives Handel med Cigarer, Tobak, Papir m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. Oktober 1912^ og hvis Bestyrelse bestaar af Carl Gotfred Laursen og Viggo Andreas Grumstrup Petersen, der i Forening tegne Firmaet;

Johanne Marie Laursen^ født Rasmus­

sen, har Prokura. Kapitalen er 800 Kr.

i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn;

deraf er 100 Kr. kontant indbetalt, Re­

sten Vederlag for en Forretning. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ikke ske i oflenthg Tidende.

Carl Rudolf Emil Cortsen driver Han­

del som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet 0. Riittgers Efterfølger.

Aage Cornelius-Knudsen og Jens Corne­

lius-Knudsen, begge boende paa Frede­

riksberg, ere indtraadte i Firmaet Corne­

lius Knudsen som ansvarlige og til Un­

derskrift berettigede Deltagere, hvorved den den førstnævnte givne Prokura er bortfalden.

Johannes Rasmus Emil Svendsen er indtraadt i Firmaet €arl F. Svendsen som ansvarlig og til Underskrift berrettiget Deltager.

Under Firma Aktieselskabet Svensk Textilkonst ocli Hemsliijd drives Handel med Textilarbejder af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 25. Oktober 1912, og hvis Bestyrer er Briita Neovius, født Sjoberg, der tegner Firmaet. Aktie­

kapitalen er 100 Kr. i Aktier paa 10 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Georg Hjorth driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet (leorg Hjorth. Laurentius Pedersen har Pro­

kura.

Bernhard Ulrik Middelboe, boende paa Frederiksberg, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Bernb. Middelboes Reproduktionsanstalt.

(11)

269

Peter Julius Edvard Petersen er ud- traadt af Bestyrelsen for Firmaet For­

laget Lyset, Aktieselskab, og Hans Carl Martin Emhorg indtraadt i Best3a-elsen.

Firmaet Aktieselskabet Défeiiseur har j under 24. Oktober 1912 vedtaget Lov- ] ændringer. Søren Hans Georg Andersen ) er derhos udtraadt af I^estyrelsen og Karl Nilcolin Kiertmer indtraadt i denne.

. . Vedkommende Kommanditist er ud i traadt af Firmaet Skomotor-Koilipaglliet [ M. (I. Jensen.

Hugo Forfs driver Fabriksvirksomhed B som eneste ansvarlig Indehaver af Fir- I maet Kirio-lnstitutet, H. Forfs.

Niels Peter Jensen er udtraadt at Fir- [I maet Jense« & Hoffmann, i hvilket der 9 er indtraadt en Kommanditist. Firmaet d har meddelt Ferdinand Peter Christian I Theodor Larsen Prokura.

Firmaet J. K. Jespersens Efterfølger li har meddelt Pehr Jonsson Wahlherg Pro- i kura.

Under Firma Aktieselskabet H. Han- 18 sens Møbeliidstyrsforretning drives For 5? færdigelse af og Handel med Møbler af 19 et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 28. Oktober 1912, og hvis Bestyrer er

^ Hans Christian Peter Hansen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 400 Kr. i Aktier ,(| paa 100 Kr., 40 Kr. og 10 Kr., lydende

;q paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i i offentlig Tidende.

Johannes Michael Holm, som var Med- 9i lem af Bestyrelsen for Firmaet Det (lan- fl8 ske Petroleimis Aktieselskab, er afgaaet

ved Døden og Rasmus Alexander Bar- AH tholin Larsen indtraadt i Bestyrelsen.

Københavns Magistrat, den 30. Oktober 1912.

Københavns Amt.

I

Frederiksberg Birk.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Peter Levring Nielsen, boende Pileallé 19 A., driver som eneste og ansvarhge Indehaver af Firmaet „Frederiksberg Tri- cotageiager ved Levring Nielsen", Handel med Forretningslokale Falkonerallé 86.

Anmelderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 26. September 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det:

1 Kontinuation af tidligere Anmeldelse vedrørende „Aktieselskabet Maskinfabrik­

ken Hejnidal" bemærkes det, at Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ikke sker i offentlige Tidender.

Frederiksberg Birk, den 1. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Aktieselskabet „('ity" er Carl Jensen og C. C. Søe udtraadte af Bestyrelsen, og indtraadte i samme er: 1) Henry Jen­

sen, boende Nørrebrogade 48, og 2) Fritø Christian Schepler, boende Dosseringen 45.

Frederiksberg Birlv, den 3. Oktober 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Jens Carl Jensen og Jørgen Jørgensen ere udtraadte af Bestyrelsen for Aktiesel­

skabet Smørforsyningen „Phønix", og ind­

traadt i Bestyrelsen er: 1) Henry Jensen, boende Nørrebrogade 48, og 2) Frits Chri­

stian Schepler, boende Dosseringen 45.

Frederiksberg Birk, den 3. Oktober 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

(12)

2 70 I Henhold til Beslutning fattet paa en i Aktieselskabet „Laanebanken" den 3.

Juli d. A. afholdte Generalforsamling er Selskabet hævet.

Frederiksberg Birk, den 3. Oktober 1912.

Syloiv.

[ Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

Søren Johannes Sørensen, boende Fal­

konerallé 73, driver som eneste og an­

svarlige Indehaver af Firmaet „Frederiks­

berg Coloiiialforsyiiiiig ved J. Sørensen"

Handel i Frederiksberg Kommune med Forretningslokale Falkonerallé 73. An­

melderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 4. Oktober 1912.

Sylotv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

A/S Kierulff & €o." driver med For­

retningslokale GI. Kongevej 105 Handel med Varer fra Kina, Japan og Indien.

Vedtægternes Dato er af 28. September d. A. Bestyrelsen bestaar af: 1) Carl Ju­

lius Kierulf som administrerende Direktør og 2) Ida BotJiilde Kierulff, begge boende GI. Kongevej 105.

Den administrererende Direktør tegner alene Firmaet. Der er ingen, der har Prokura. Aktiekapitalen er 10,000 Kr., fordelt paa 100 Aktier k 100 Kr. pr. Stk, Aktierne lyde paa Navn. Aktiekapitalen er fuld indbetalt. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne ske ikke i offentlige Tidender.

Frederiksberg Birk, den 4. Oktober 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

Aktieselskabet „Ejendommen Matr.-Nr.

12 gb" af Frbg., har til Formaal at er­

hverve, bebygge, prioritere og udnytte den ubebyggede Parcel Matr.-Nr. 12 gb af Frbg.

\'edtægternes Dato er af 27. Septbr.

d. A, Bestyrelsen bestaar af: 1) Murer­

mester Albert Fugmann, boende Dr. Olgas- vej 24, som Formand og Selskabets ad­

ministrerende Direktør, 2) Fabrikant Hein

rich Bernhard Heinehe, boende Forchham- mersvej 15, og 3) Prokurist Sophus Røn­

berg, boende Islands Brygge Nr. 9. For­

manden tegner alene Firmaet, Der er ingen, der har Prokura. Aktiekapitalen er 16,000 Kr., fordelt paa 15 Aktier ii 1000 Kr. pr. Stk. og 10 Aktier å 100 Kr. pr. Stk. Aktierne lyde paa Navn.

Aktiekapitalen er fuld indbetalt. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne sker ved anbe­

falet Brev.

Frederiksberg Birk, den 10. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an meldt:

Aktieselskabet „Flnx" driver med For­

retningslokale Tesdorfsvej 58 Fabrikation af Vaskemaskiner til Rensning af Centri­

fugaltallerkener m. m. Vedtægternes Dato er af 11. Oktober d. A. Bestyrelsen be­

staar af: 1) Grosserer Niels Erih Petersen af Frederiksberg som administrerende Direktør, 2) Mejeribestyrer Jens Brask og 3) Smedemester Jørgen Hansen, begge af Kolding. Den administrerende Direktør tegner alene Firmaet. Der er ingen, der har Prokura. Aktiekapitalen er 5000 Kr., fordelt paa Aktier a 500 Kr. pr. Stk.

Aktierne lyde paa Ihændehaveren. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne behøve ikke at ske i offenthge Tidender.

Frederiksberg Birk, den 11. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

Wilhelm Emil Berg, boende Læssøgade 5, og Oscar Christian Berg, boende Bo­

rups Allé 1, drive som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet „Chr. Berg & Søn"

Haandværk i Frederiksberg Kommune med Forretningslokale Aaboulevard 5.

Hver af Anmelderne tegner Firmaet for sig. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 16. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt: Aktieselskabet „Trieotagefabriken ({odthaab'* driver med Forretningslokale i

(13)

Frederiksberg Birk Forfærdigelse af Be­

klædningsgenstande. Vedtægternes Dato er af 15. Oktbr. 1912. Bestyrelsen be- staar af Christen Rasmussen Kjær boende Bredesgades Passage 2, C. Sal. Denne tegner Firmaet. Der er ingen, der har Procura. Aktiekapitalen udgør 1000 Kr.

fordelt paa 20 Aktier å 50 Kr. Aktierne lyde paa Ihændehaveren. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, nemlig 500 Kr. kon­

tant og 500 Kr. i Maskineri og Inventar.

Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i Berlingske Tidende.

Frederiksberg Birk, den 16. Oktober 1912.

Sijlow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Medlem af „A/S. Maglekilde og Fre­

deriksberg Brøndanstalt"s Likvidations- komité Dr. Johan Emil Buntzen er afgaaet ved Døden, og Selskabets Likvidation fortsættes af de tilbageværende Medlem­

mer af Likvidationskomitéen: 1) Assessor pharm. Apoteker H. P. Madsen og 2) Apo­

teker C. Bager.

F'rederiksberg Birk, den 16. Oktober 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

A/S Steinmetz & Co., der har Forret­

ningslokale Pileallé 5, driver tillige Fa­

brikation af Sodavand under Firmanavn:

„Fabriken Absalon, Steinmetz & €o.".

Frederiksberg Birk, den 17. Oktober 1912.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Peter Waldemar Hansen, boende Clas- sensgade 35, og Viggo Wenning, boende Nordre Frihavnsgade 102, drive som eneste og ansvarlige Indehavere af Fir­

maet „Wenning & Hansen" Fabrikations- virksomhed i Frederiksberg Kommune med Forretningslokale Ørstedsvej 30. Fir­

maet tegnes af begge Indehaverne i For­

ening.

Der er ingen, der har Procura.

tVoderiksberg Birk, den 18. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt: Direktør Frederik Ferdinand Han­

sen er udtraadt af Bestyrelsen for Aktie­

selskabet „Holger Hansen".

Frederiksberg Birlv, den 19. Oktober 1912.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt: I Firmaet „A. Baess & Komp.^^ er der tillagt Holger Victor lløller Procura.

Frederiksberg Birk, den 25. Oktober 1912.

Sylow.

Københavns Amts nordre Birk,

Til Handelsregistret er anmeldt, at Mads Christian Madsen, V^alhals Allé 9, København, og Niels Anton Nielsen, Vem­

metofte Allé 20 i Gentofte, drive Haand- værk i Gentofte Kommune som eneste Medlemmer af et ansvarligt Selskab, hvis Firma er: „Olir. Madsen og Ant. Niel­

sens Mnrer- og Entreprenørforretning'^

Hvert enkelt Medlem har Ret til at tegne Firmaet.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 28. Sep­

tember 1912.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Firmaet „Voldkvarterets Magasiner ved Alfred Benzon" er hævet.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 2. Okto­

ber 1912.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Carl Jensen og Jørgen Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen for „A/S Hellerup Smør- forsyning". Bestyrelsen bestaar uu af Henry Jensen, Nørrebrogade 68, og Frits Christian Schepler, Dosseringen 45, som Formand. Sidstnævnte tegner Firmaet.

Købenbavns Amts nordre Birk, den 5. Okto­

ber 1912.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Aage Nielsen Døssing, Jægersborg Allé 20, Char­

lottenlund, driver Handel i Gentofte Kom­

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

En østre landsretsdom i U fR 1934-1118 omhandler et tilfælde, hvor en mand omdannede sit firma til aktieselskab og lod sig selv vælge som eneste medlem af

selskab, drives Børstenbindernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter er af 1. Bekendtgørelser til Medlemmerne skal ikke ske i offentlig Tidende. Carl Christian

kura. Firmaet »ANDERSEN 6c GJERLANQS MASKINSNEDKERI« af Frederiksberg er afmeldt. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 21. Peter Valdemar Wallin, Bergtho-

styrelsen J. december 1959 er selskabets vedtægter ændrede. Eneprokura er meddelt Thorkild Aardestrup.. indbetalt ved konvertering af gæld. fuldt indbetalt, dels

Under Firma Aktieselskabet Nordisk Soya liryggeri drives Fabrikation af Soya af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 14, Januar 1911, og hvis Bestyrelse bestaar af

9 b de regler om aktiernes indløselighed 19 er bortfaldet. er fuldt indbetalt. marts 1960 er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes herefter af Oluf Petersen,

styrelsen. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 16. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er

ske Tidende« eller ved Brev. Under Firma Foreigil Trading Company, Aktieselskab, drives Handel en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 24. er indbetalt,

/I Kouipagus, Aktieselskab.. Københavns Magistrat, den 29. /lugo Carstensen, ksfc. Frederikslierg Birk, den 29.. Kjøbenhavns Amts nordre Birk. Kjøbenhavns Amts nordre

lerup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet har hovedkontor i København; dets vedtægter er af 15. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne lyder på

lemmerne skal ikke ske i offentlig Ti­.. Der er meddelt Direktør Carl Rasmussen af Aarhus Prokura. Underskrevne Valdemar Brøchner af Horsens anmelder, at jeg som

under ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet har hovedkontor på Frederiksberg; dets vedtægter er af

Firmaet (Teismars Udsalg, Aktieselskab, er hævet. Keiiiholdt Theodor lians i ^aiige har meddelt Christian Peter Hammer Prokura. Under F'irma Aktieselskabet

lods udbytte. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. giver 1 stemme efter een måneds noteringstid. B-aktierne har ikke

Warden Insurance Company Lim ited udenlandsk F orsikrings-Aktieselskab England generalagenturet for Danmark, 340.. Østifterne,

Ved dette løsningsforslag vil Junior som beskrevet i afsnit 5.1.1 indtræde i Seniors skattemæssige stilling og således overtage den oprindelige anskaffelsessum på aktierne.

kistemagasin. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse I, til

sættes under samme Firma af den iiid- tidige Deltager Marinus Curtois Grøn. Firmaet ])et Koiitiiieiitale Syndikat for Poulsen Radio Tele^rati, Aktieselskab, har under

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Eg'- moiit H. .Frederik Wolf og Jens Christian Petersen har Prokura. Under Firma Rammefal)rikeii Dania Aktieselskab

prokura og meddelt sidstnævnte Prokura i Forening med Kristine Charlotte Hillert^. Under Firma Aktieselskabet Valdemar Oelsner å Co. drives kemisk Fabrikation af et

Under Firma Aktieselskabet NordisWisi Hlacking Co. Oktober 1908, ogo hvis Bestyrelse bestaar af Hans Christianm Christensen, boende paa Frederiksberg, ogo Jens

[r]

På baggrund af analysen af de trafikale effekter af åbningen af metroens fase 2a, strækningen mellem Nørreport station og Frederiksberg station, kan det konkluderes, at