• Ingen resultater fundet

resultatberetning for 2019

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "resultatberetning for 2019"

Copied!
48
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Højdepunkter fra 2019

Endelig har DH i 2018 og 2019 sammen med ansøgere til Handicappuljen udviklet en resultatramme for handicapbevægelsens generelle arbejde. Værktøjerne heri vil i første omgang blive brugt til at skabe et fundament for Handicapbevægelsens arbejde, men i løbet af 2020 vil Fælles Resultatramme i højere grad blive brugt til dataindsamling.

Læsevejledning

Dels i forhold til at påvirke danske aktører (politikmål 1), men også gennem deltagelse i internationale netværk og alliancer for at påvirke globale processer og bygge bro til globale processer (politikmål 2). DH blev i 2019 kontaktet af en række organisationer, der ønskede DH's bidrag til at øge den interne dialog omkring inklusion af mennesker med handicap.

UOVIKLINGSSAMARBEJDET I PARTNERLANDE

Her arbejder vi

Nye bevillinger i Handicappuljen

Afsluttede indsatser

Verdenskongressen finder sted hvert fjerde år og giver WFD-medlemsorganisationer og døvesamfund mulighed for at dele erfaringer og styrke deres fortalervirksomhed. En kapacitetsanalyse giver mulighed for at vurdere den danske organisations kapacitet til at deltage i internationalt udviklingssamarbejde.

Legitime, demokratiske og bæredygtige organisationer (delmål 1)

Der er derfor gode muligheder for, at DH og dets medlemsorganisationer kan bidrage til at fremme udviklingen af ​​pålidelige medlemsdatabaser. Med den nyetablerede provinsstruktur har NFDN været mere opmærksom på at styrke lokale, uafhængige handicaporganisationers kapacitet til at klare denne opgave.

Fortalervirksomhed (delmål 2)

Et vigtigt indsatsområde i samarbejde med sydlige partnere er støtte til overvågning af implementeringen af ​​handicapkonventionen, som er blevet ratificeret af alle tre HR-partnerlande. DH har haft fokus på at ruste dette nyoprettede overvågningsudvalg til at klare opgaven, især fordi erfaringer fra andre lande viser, at opfølgningen på anbefalingerne og implementeringen af ​​Handicapkonventionen ofte ikke er tilstrækkeligt koordineret. Et vigtigt indsatsområde i samarbejde med sydlige partnere er støtte til at påvirke lovgivning og politiske udviklingsprocesser og dermed skabe grundlag for forandringer, der har potentiale til at påvirke mange mennesker med handicap.

NFDN presser aktivt på for, at regeringen etablerer en national styregruppe. Endelig arbejdede NFDN i 2019 intensivt på at udvikle et sæt spørgsmål udviklet af den FN-udpegede Washington Group on Disability Statistics for at identificere personer med handicap i forhold til dataene. Som opfølgning gennemførte GFD en gennemgang af udkastet for at få yderligere input og også for at sikre, at politikken afspejlede rettighedshavere og myndigheder – og i sidste ende for at få opbakning til at påvirke regeringen frem mod vedtagelsen af ​​politikken.

Opfyldelse af rettigheder og forbedrede levevilkår for mennesker med handicap i Syd (delmål 3)

Parallelt med dette og for at sikre beskæftigelse for mennesker med handicap, har GFD etableret en række strategiske partnerskaber med arbejdsgivere, rekrutteringsbureauer og uddannelsesinstitutioner. Civilsamfundsorgani sationerne deltog også og præsenterede deres civilsamfundsrapport, som blandt andet lægger vægt på de udfordringer, som mennesker med handicap fortsat oplever. GFD har spillet en nøglerolle i udarbejdelsen af rapporten og altså også i at få mennesker med handicap og deres udfordringer inkluderet i rapporten.

Handicappede i syd, som er direkte involveret i aktiviteter under samarbejdet mellem handicaporganisationer i Danmark og syd, får deres rettigheder opfyldt og beskyttet på en bæredygtig måde og forbedret deres levevilkår. Rwanda: Forbedringer af offentlig transport for mennesker med handicap: NUDOR har sammen med sine medlemsorganisationer med succes lobbyet for, at fysisk tilgængelige busser – der nu indkøbes – starter i hovedstaden, hvor nogle busruter drives af kørestolsegnede busser. Forud for projektet var samarbejdet mellem organisationer sporadisk, og der var ikke konsensus om, hvad der var bedst for mennesker med udviklingshæmning.

Udfordringer, afvigelser og læring

Med den nye hjemmeside er der ligeledes øget fokus på at kunne finde oplysninger om inklusion af mennesker med handicap rettet mod personer udenfor handicapbevægelsen. Den interaktive udstilling er taktil, og portrætterer fire mennesker med handicap og deres arbejde med rettigheder. Inklusion af mennesker med handicap i international udviklingsbistand og i opfyldelsen af Handicapkonventi onen og FN’s Verdensmål.

I takt med at donorer verden over er mere opmærksomme på inklusion af mennesker med handicap i udviklingssamarbejdet, har ADF fået betydelig opmærksomhed fra internationale udviklingsaktører i 2018 og 2019. Det er DH's erfaring, at udviklingsmiljøet i Danmark generelt halter bagefter den globale dagsorden for at inddrage mennesker med handicap i udviklingssamarbejde og humanitære indsatser. Inklusionsforløbet er et vigtigt skridt i retning af at skabe indsigt i den internationalt tilgængelige viden om inklusion af mennesker med handicap i udviklingssamarbejdet.

FOLKELIG FORANKAING 06 EN6A6EMENT I DANMARK

Engagement i handicapbevægelsen

I nogle organisationer er det frivillige, der udfører det internationale arbejde, mens der i andre er få eller ingen frivillige involveret. Baseline bidrager til at informere DH's fremtidige initiativer til at understøtte medlemsorganisationernes internationale udviklingssamarbejde. Tidligere var den internationale del af DH's hjemmeside adskilt på en separat side, men den er nu blevet en integreret del af hele DH's hjemmeside og har fået en mere fremtrædende plads.

Samtidig skal kommunikationen for det internationale samarbejde om udviklingen af ​​handicapbevægelsen generelt samt fordelingen af ​​puljens projekter og selve DH's projekter, således at resultaterne heraf rettes til en ekstern målgruppe, tænkes. i højere grad. Denne gang var der fokus på Verdensmålene med oplæg fra en medlemsorganisation, en lokalafdeling og DH-afdelingen for internationalt samarbejde med efterfølgende diskussioner blandt deltagerne. Det internationale område var også synligt dels i hallen gennem kampagnemateriale fra Operation Dags arbejde og dels i lobbyen med vandreudstillingen "Sammen er vi stærke" (se afsnit 2.2.1).

Oplysning i Danmark

De gode råd om, hvordan mennesker med handicap og andre marginaliserede grupper kan deltage i udviklingen, blev præsenteret for beslutningstagerne under arrangementet. Der har været gode tilbagemeldinger om, at SUMHs unge handicappede deltog i oplæggene, hvor de fortalte deres egne historier om det at være unge med handicap i det danske uddannelsessystem. SUMHs partner i Uganda arrangerede selv en Working Day, fordi unge med handicap i Uganda gerne ville bidrage til kampagnen i solidaritet med danske unge.

Repræsentanter for alle partnere deltog, herunder unge med handicap fra SUMHs partner i Uganda. UNGE MED FUNKTIONSHÆMMEDE MØDTE ANDRE UNGE OG FIK ET VIGTIG INDSIGT I LIVET MED FUNKTIONSHÆMMEDE - BÅDE I DANMARK OG I UGANDA. EVNER".

Styrket kapacitet til internationalt udviklingssamarbejde

DH holdt oplæg om internationale tiltag for at fremme indsamlingen af ​​data om personer med handicap og brugen af ​​data om personer med handicap i overvågningen af ​​Verdensmålene. Puljeorganisationerne var af medlemsorganisationerne inviteret til en workshop om, hvordan frivillige og foreninger kan bruge Verdensmålene til at kommunikere og forankre internationalt arbejde. Arrangementet var en mulighed for at styrke medlemsorganisationernes kapacitet i forhold til det administrative ansvar som bevillingshaver af et projekt.

Workshoppen var inspireret af en lignende workshop i Uganda året før, hvor outcome-høstmetoden blev testet med stor succes, som en metode til at indsamle de vigtigste resultater af mange års samarbejde mellem den danske og ugandiske handicapbevægelse. Flere udviklingsforløb i DH og Dansk Handicapbevægelses internationale udviklingssamarbejde har i 2019 givet inspiration og mulighed for at gentænke kapacitetsopbygning i en mere strategisk retning som en vigtig del af at skabe varig forandring for mennesker med handicap i det globale Syd og i deres organisationer. Strategipapiret vil samtidig guide DH til, hvilken kapacitetsopbygning DH kan være med til at understøtte, og hvordan samarbejde og partnerskaber bidrager til kapacitetsudvikling.

Udfordringer, afvigelser og læring

I 2017 HØJDE GHANA'S NATIONALE PARLAMENT DEN SPECIFIKKE HANDICAP TIL DISTRIKTSFORSAMLINGENS FÆLLES FOND FRA 2 %. KRÆV ANSVAR I FORVALTNING AF DERES ANDEL AF DISTRIKTSFONDENS FÆLLESFOND, INKLUSION I BESLUTNINGSTAGELSEN. Udenrigsministeriets gennemgang af DH og en ekstern evaluering af kapacitetsopbygning, begge fra 2018, identificerer forslag til, hvordan kapacitetsudviklingen kan styrkes både i DH, blandt de øvrige danske handicaporganisationer og hos de sydlige partnere.

En konstant udfordring i arbejdet med kapacitetsopbygning i handicapgruppen er det relativt begrænsede antal aktive internationale handicaporganisationer og de meget forskellige behov for kapacitetsudvikling blandt dem. Der er mange forskellige ønsker og behov, og derfor er der behov for en differentiering af tilbud. Dialogmøderne skal blandt andet give DH indsigt i medlemsorganisationernes deltagelse i Handicappuljens arrangementer, organisationsudviklingsønsker og behov for kapacitetsopbygning, som vi håber kan give værdifuld indsigt i, hvordan DH og Handicappuljegruppen kan blive ligestillede. . mest relevant for internationale handicaporganisationer.

DH'S GLOBALE POLICYPROGRAM

  • Inklusion af mennesker med handicap i dansk udviklingsbistand
  • Styrket kapacitet i Syd
  • Deltagelse i globale politiske processer
  • Udfordringer, afvigelser og læring

Derfor forventes denne aftale at forankre læring i et læringslaboratorium, der øger inklusion i form af tilgængelighed for mennesker med handicap til andres læringsrum. Mødet drøftede emner som bred global opbakning til inklusion i udvikling og humanitære indsatser, Danmarks mulige deltagelse i GLAD-netværket, Danmarks overvågning af OECD DAC-indikatoren om handicap, fremtidige ”IASC guidelines” om inklusion af mennesker med handicap i humanitære indsatser. , og også kampagnen med Operation Dagsværk. DH har i de senere år på forskellig vis støttet udviklingen og implementeringen af ​​IDAs træningsprogram kaldet BRIDGE, som er en række moduler, der primært henvender sig til handicaporganisationer i det globale syd for at opbygge kapacitet til at forstå og kunne drage fuld fordel af handicapkonvention og globale mål i kontekstpolitisk arbejde.

Implementeringen af ​​modul 1 i Nepal for deltagere fra organisationer for mennesker med handicap i Sydasien og Laos var også af særlig interesse for DH, hvor deltagere fra DH'er og medlemsorganisationernes partnere i Nepal deltog. DH deltog også i HLPF sammen med andre danske civilsamfundsorganisationer og lykkedes blandt andet med at holde en tale ved et sidearrangement om beskæftigelse og inklusion af mennesker med handicap. Netværket Global Action on Disability (GLAD) er en stadig vigtigere aktør i handicap- og udviklingssamarbejde, da det samler bilaterale og multilaterale aktører, der er engageret og forpligtet til at sikre inklusion af mennesker med handicap i det internationale udviklingssamarbejde.

FORVALTNING

  • Finansielt tilsyn
  • Database og Håndbog i projekt- og økonomistyring
  • Rapportering i IATI
  • Resultatramme

I slutningen af ​​2019 fik DH sin databaseudbyder til at foretage en indledende undersøgelse og skøn over automatiseret datapublicering for IATI. Dialogen med Udenrigsministeriet fortsatte i foråret 2020, og puljerne arrangerede et møde med en kontaktperson fra IATIs egen støttegruppe for at afklare minimumskravene til indberetning i selve IATI-"formatet". Planen er at implementere værktøjerne i 2020 for i første omgang at bruge dem til at indsamle data til en baseline og til at teste, hvordan værktøjerne virker, og derefter til at indsamle data for 2020.

GNAD Ghana National Association of the Deaf GSPD Ghana Society of the Physically Disabled HLPF High Level Policy Forum. LNOB Leave no one behind (Verdensmålenes princip om ikke at lade nogen i stiken) NFDN National Federation of Disabled People of Nepal. OECD Organization for Economic Co-operation and Development RNUD National Federation of the Deaf Rwanda.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

telse af det danske landbrugs og den danske landbostands udvikling, sådan som udviklingen normalt blev opfattet i form af en vekselvirkning mellem markedsøkonomiske

Kapitlet beskriver også det danske elsystem, sammen- spillet mellem kraftværker, vind- og solkraft, elnettet, de internationale forbindelser og forbruget, samt hvordan det

Kommunernes erfaringer skal bidrage til udviklingen af et koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien, som kan anvendes af alle landets kommuner.. Dette

Sagsnr.: 1802054 Dok.. Styregruppen besluttede til sidste møde at indstille til RLTN, at arbejdet for udvikling af digitale forløbsplaner skulle pauseres, men at det skal

Sundhedsdatastyrelsen bakker op om Danske Regioners oplæg til anvendelse af decentrale mid- ler for 2021 for regioner til drift og udvikling af LPR3.. Sundhedsdatastyrelsen har

Det er en uvurderlig styrke for alle børn og unge at være en del af det mangfoldige fællesskab, hvor de bliver undervist sammen, lærer sammen og opnår tillid til egne og

Balvig & Kyvsgaards artikel ”Kriminologi og evidensbaseret forskning” giver et historisk rids af den danske udvikling, som den har været præget af den internationale

Aftalen løser ikke alene EU’s kritik af PSO-systemet, men er også samtidig med til at langtidssikre finansieringen af den grønne omstilling, skabe vækst i det danske samfund, styrke det