• Ingen resultater fundet

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014"

Copied!
23
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Præsentation af MindSpring for

faggruppen af socialrådgivere

ved behandlingsinstitutionerne

for traumatiserede flygtninge

16. september 2014

(2)

Hvad er MindSpring

 MindSpring er navnet på en gruppemetode, som er udviklet i Holland for asylansøgere og flygtninge til forebyggelse af psykiske og familiemæssige problemer

En ny begyndelse. Paul Sterk www.mindspring.org

 Et metodeudviklingsprojekt fra 2010-16 i CUF med formål at tilpasse, udvikle, afprøve og forankre metoden i Danmark (primært finansieret af Social-, Børne og Integrationsministeriet, men også Egmont og Københavns kommune)

www.mindspring-grupper.dk

Side 2

(3)

 Første del ”Pilotprojektet” (2010-12) i samarbejde med 3 asylcentre, 3 kommuner og Røde Kors

 Målgruppe : Forældre, asylansøgere(fase 2) og nyankomne flygtninge(kvote)

 Anden del (Satspulje 2012 -16) til udvikling af metoden til de unge flygtninge (ikke prøvet i Holland), og til udbredelse af kendskabet til metoden i flere danske kommuner og til forankring af metoden

 Als Research har fulgt og evalueret projektet og metoden. Begge evalueringsrapporter + forældreundersøgelse konkluderer:

Metoden er anvendelig i dansk sammenhæng og gavnlig for

målgrupperne(udøvere og deltagere) og har potentiale til andre

målgrupper. www.mindspring-grupper.dk

(4)

Hvad kendetegner metoden

 Gruppen ledes af en frivillig, der har samme baggrund som deltagerne (sprog, kultur og situation) og som bruger egen erfaring i gruppen (peer to peer).

MindSpring-træner.

 MindSpring-træneren har gennemgået et forudgående intensivt kursusforløb i metoden og bliver efter det første gruppeforløb evalueret og certificeret

 MindSpring-trænernen leder gruppen i samarbejde med en medtræner, en professionel fagperson fra kommunen eller institutionen, som er vært for gruppeforløbet. Medtræner er garant for faktuelle oplysninger

 Sammen planlægger, efterbehandler og faciliterer de gruppeforløbet

 Grupperne foregår på deltagernes modersmål

 En tolk oversætter for medtræner

Side 4

(5)

 Gruppeforløbet følger en manual med faste temaer og øvelser

 Et kort gruppeforløb over 8 gange 2 timer – 8 til 10 deltagere

 Metoden/øvelserne sikrer plads til erfaringsudveksling og refleksion hvorved ny viden og bevidsthed kan opstå og ny handlekompetence udvikles

 Indhold

- for forældrene særligt fokus på forældreskab og opdragelse - for de unge særligt fokus på identitet

- for begge fokus på de særlige problemstillinger, der følger et liv i eksil, når man samtidigt har en fortid med krig og flugt (identitetstab, traumer og stress – og håndtering heraf)

 Udgangspunktet for alle temaer er deltagernes egne erfaringer og ressourcer tilsat MindSpring-trænerens og medtrænerens input

Side 5

(6)

Det særlige ved metoden er

 Det refleksive rum der skabes, en ramme hvori erfaringsudveksling foregår og ny bevidsthed og indsigt opstår/opnås. (ikke

informationsmøde)

 Peer to peer tilgangen

 Samarbejdet mellem professionel og frivillig

 Foregår på modersmål

16.09.2014

Side 6

(7)

Temaer

 Børneopdragelse og forældreskab

 Kommunikation med børn/unge i opdragelses øjemed

 Kulturelle forskelle og ligheder – herunder om social kontrol

 Stress og stresshåndtering

 Traume/traumatisering – håndtering

 Identitet og identitetsforandring

For de unge – i stedet for forældreskab og opdragelse

 Identitetsudvikling, herunder Livets træ – den gode historie de også har med sig

 Ensomhed og fællesskab

16.09.2014

Side 7

(8)

Side 8 Side 8

Fra kursus for MindSpring-trænere

(9)

Side 9 Side 9

Kursusbevis

(10)

Side 10 Side 10

Gruppen af MindSpring-trænere til de første forældregrupper

(11)

Side 11 Side 11

Fra en forældregruppe

(12)

Side 12 Side 12

Traumefilmen vises som en del af gruppeforløbet

(13)

Side 13 Side 13

- MindSpring træner indleder gruppemøderne og emnerne med korte oplæg og inviterer derpå til drøftelse eller øvelse

- Gennem forskellige øvelser reflekterer deltagerne over emnerne og udveksler erfaringer

- Fælles viden opsamles på flip-overs olign

(14)

Side 14 Side 14

MindSpring-træner introducerer

(15)

Side 15 Side 15

Deltagerne arbejder med en øvelse

(16)

Fra kursus for ungetrænere

16.09.2014

Side 16

(17)

MindSpring-trænerne gennemgår alle temaerne på kurset – oplæg og øvelser, så de selv har prøvet et forløb før de selv skal stå i spidsen for et gruppeforløb.

16.09.2014

Side 17

(18)

Side 18 Side 18

Formål for deltagerne

På kort sigt

 At deltagerne får ny indsigt og bevidsthed og dermed ny handlekompetence (empowerment).

 Forældrene: At de bliver styrket og støttet i forældrerollen og i sig selv

 De unge: At de bliver styrket og støttet i deres identitet og får fokus på egne ressourcer og den gode historie, de også har med sig.

 At de ikke føler sig alene om en bestemt problemstilling

 At de lærer af hinandens måde at løse problemer på

 Hjælp til selvhjælp På længere sigt

 at forebygge psykiske og familiemæssige problemer

(19)

16.09.2014 Side 19

” Jeg har fået øjnene op for de ressourcer, som er i flygtningegruppen, og som det i det daglige

integrationsarbejde kan være svært at se”, medtræner

”Hvis jeg var blevet mødt med sådan et program, da jeg kom, havde det gjort det hele lidt nemmere for mig”, MindSpring-træner

”Vi har fået mere ro derhjemme, fordi kommunikationen er bedre…før MindSpring var der meget negativ stemning derhjemme med meget skæld ud. Nu har jeg lært, at man skal snakke med børnene og det giver mig en lettelse”, forælder-gruppedeltager

”Før tænkte jeg, at jeg var bare flygtning og alt var håbløst, men efter at have været med i MindSpring tror jeg på, at jeg kan ændre min egen fremtid”, forælder-gruppedeltager

(20)

Tal

 23 forældregruppeforløb og 8 i gang

 6 ungegrupper

 39 MindSpring-trænere oplært i metoden. 25 certificeret.

 248 forældre og 48 unge

 23 kommuner(Jobcentre, børnehave og boligsocialt arbejde) +

OUH Indvandrermedicinsk Klinik, RCF Ålborg og 3 asylcentre.

(21)

At leve med traumer eller den hollandske

www.traume.dk

(22)

Præsentation af livets træ – en identitets øvelse med fokus på kvaliteter og egenskaber

Side 22

(23)

Vision

MindSpring er en metode, der ikke bare kan læres!

Der er behov for en central funktion,

 som uddanner nye frivillige MindSpring-trænere,

 ”vedligeholder” de ”gamle”

 udvikler metoden (nye emner nye målgrupper) og udarbejder manualer

 udbreder kendskabet og introducerer nye ”værter” og medtrænere

 Det er CUFs vision at der oprettes et MindSpring-sekretariat (gerne i CUF) og vores ønske, at der findes en finansiering, som kan sikre dette

 (I Holland er det Sundhedsministeriet der finansierer grupper – i

hvert fald for asylansøgere)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Denne guide er derfor udviklet, som en hjælp til, hvordan I kan arbejde med at inddrage flygtninge i fællesskabet og jeres frivillige opgaver.. Brug guiden, hvis I

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

• En standard garnserie med stor effektivitet overfor flad- og rundfisk til brug ved bestandsopmålinger på lavt vand, hvor det ikke er muligt at anvende trawl. Resultatet

[r]

Læreren har formodentlig en viden om, hvad kursisten kan, næsten kan og ikke kan, og på kursistens dårlige dag vil det være nødvendigt at overveje, om kursisten skal arbejde

1/4 af de 0-4 årige i for- anstaltningerne har dårligt psykisk helbred, 16 procent har dårligt fysisk helbred, og 12 procent har ingen eller næsten ingen relation til

Dette afsnit indeholder en overordnet gennemgang af de temaer fagpersoner, bør have viden om – den professio- nelle tvivl, mulige tegn og reaktioner på fysisk vold, psykisk vold

A) Fundament: Dette niveau beskriver kildemodellens fundament og de værdier, der ligger til grund for den praksis, der implementeres, og som bør afspejles i alle aktiviteter