• Ingen resultater fundet

Ind- og udflytning på Tuesten Huse

Forberedelse af indflytning

På Tuesten Huse begynder forberedelsen til indflytning, så vidt muligt i god tid, før en ny borger flytter ind, og det sker almindeligvis over flere samtaler. Ofte er borgeren indlagt eller bor i egen lejlighed, så foregår samtalerne der, og samtidig inviteres borgeren ud for at se botilbuddet.

Nogle gange skal indflytningen ske hurtigt, måske fordi borgeren er hjemløs og bor på gaden, og så er der ikke tid til den gode forberedelse. Der bruges tid på at lære hinanden at kende og undersøge borgerens forventninger til botilbuddet og omvendt. Allerede på disse møder opfor-drer medarbejderen borgeren til at fortælle, hvad der belaster og stresser i pågældendes liv her og nu. Det kan være fx være kaotisk økonomi, en uoverskuelig flytning eller familiære pro-blemer, og der tales om, hvordan botilbuddet kan hjælpe. Borgeren bliver også opfordret til at fortælle, ”Hvordan kan vi se på dig, at du har det dårligt, at du er ved at blive vred eller er glad og trives?”. Botilbuddet understreger, at det er vigtigt at få denne viden om den kommende borger så tidligt som muligt – for at medarbejdere agerer og støtter på den mest hensigtsmæs-sige måde.

På Tuesten Huse har man en borgersammensat teamstruktur, dvs. at borgerne selv sammen-sætter det hold af medarbejdere, de gerne vil samarbejde med. Når en ny borger flytter ind, så sammensættes der på forhånd et lille team på 3-4 medarbejdere, så det er tydeligt, hvem bor-geren kan rette sig imod i starten. Personalet forsøger at koordinere, at der er særlig fokus, tid og personale til en ny borger i de første dage – og helt lavpraktisk, at borgerens koordinator er på arbejde.

Indflytning

På selve indflytningsdagen får man serveret sin livret, og der skabes en ekstra hyggelig stem-ning. Har borgeren ingen eller kun få møbler og ejendele, så sørger personalet for, at der er indkøbt det vigtigste indbo, så det er rart at flytte ind. Alle borgere på Tuesten Huse bor i deres egen lille lejlighed/rækkehus med udgang til en fælles gårdhave. Der er opmærksomhed på at invitere en ny borger ind i fællesskabet omkring fx måltider, husmøder og filmaftener, og man gør i det hele taget meget ud af en rar og indbydende indflytning.

Tryghedsplanen er noget af det første, borgeren og dennes koordinator skal udarbejde sam-men. Tryghedsplanen er en del af metoden LA2, som Tuesten Huse har arbejdet med i flere år. Borgeren fortæller personalet, hvordan pågældende reagerer på pressede og tilspidsede situationer, og hvordan personalet bør forholde sig. Man taler igennem, hvordan personalet kan se, hvordan man har det. Det er borgers og medarbejders samlede plan for, hvordan per-sonalet bedst kan støtte borgeren, hvis der opstår en tilspidset situation.

Jeg synes, jeg havde en okay overgang fra Skejby til Tuesten Huse. Jeg fik hjælp til at flytte fra min lejlighed. Jeg har haft det lidt svært med stofmisbrugerne og pu-sherne herude. Der er blevet råbt nogle ting efter mig, og jeg har fået en direkte trussel. Jeg bor i det hus, hvor alle kommer forbi. Det er Københavns banegård i myldretid. Det har jeg haft det svært ved, for jeg ved udmærket godt, hvilke slags mennesker, det er. (Borger 1)

Borgeren fortsætter med at fortælle, at hun selv har haft et alkoholmisbrug, ”så jeg er hverken bedre eller ringere, end de er. Vi har hver vores misbrug”.

Borgeren flyttede ind under corona-perioden og kunne derfor ikke komme på besøg inden ind-flytningen. Så i stedet mødtes hun og to fra hendes kommende team på Zoom. Her talte de bl.a. om de metoder (LA2 og FIT), som anvendes. Det gav hende en fornemmelse af, hvad det indebar at bo på Tuesten Huse.

Opbygge en tillid

Lederen på Tuesten Huse understreger, at det er vigtigt, at medarbejderne hurtigt etablerer en god kontakt til en ny borger – så borgeren kan mærke en tryghed i, at medarbejderne vil dem, og de ved, hvem de kan gå til. Når en ny borger flytter ind, henvender de andre borgere sig hurtigt og tilbyder rusmidler og vil sælge stoffer. Dem, der har været indlagt i lang tid, er meget

’attraktive’, fordi de ofte ikke har brugt nogen penge, mens de har været indlagt og derfor har penge på lommen. Strategien fra personalet er derfor, at der hurtigt knyttes en god kontakt, inden den nye borger inviteres ind i et uhensigtsmæssigt fællesskab. Det er personalets opfat-telse, at det giver en tryghed for borgeren at mærke, at der er nogle fagligt stærke redskaber som trygheds- og trivselsplan. En borger på Tuesten Huse fortæller, at her kan han slappe af og være sig selv:

Der er ikke nogen, der prikker til en, fordi man har et svagt øjeblik. Jeg har ikke så meget at sige, jeg synes, personalet gør det godt herude. Der var nogle, der var ude at snakke med mig på forsorgshjemmet, inden jeg flyttede ind. Jeg var også ude at se stedet først ... Det er et behageligt sted at være. Der er plads til, at folk kan have deres særheder og sygdomme. Jeg synes, det er et meget rummeligt sted. (Borger)

Udflytning

Det er vigtigt at have en rolig og planlagt udflytning, så borgeren ikke oplever at blive dumpet afsted. På Tuesten Huse vil det typisk være et andet botilbud, man flytter til. Så en væsentlig del er at besøge det nye botilbud og sammen med borgeren at videreformidle den viden og erfaringer, som borgeren er med på at dele med det nye sted. Det kan være værktøjer, der har været anvendt, for eksempel trygheds- og trivselsplan, og erfaringer med at mestre udfordrin-ger og få støtte til det.

Efter flytningen vil der være en udslusningsfase, hvor et par medarbejdere fra borgerens team besøger borgeren på det nye sted. Der vil typisk være 4-5 besøg efter flytningen. Det er vigtigt at bevare kontakten, indtil borgeren har knyttet en relation til det nye botilbud.

Som det tredje element i den gode udflytning peger Tuesten Huse på at evaluere forløbet og samarbejdet med borgeren – og processen omkring udflytning. Det er centralt at få borgerens feedback og perspektiv: ”Det kan vi altid lære af”.

Betydning for borgere og medarbejdere

Det beskrives af flere borgere som afgørende, at Tuesten Huse forbereder og støtter i over-gangen ved indflytningen. Ofte har situationen op til været lidt kaotisk, og der er behov for hjælp til udredning. En borger beskriver, hvordan Tuesten Huse hjalp hende i flytteprocessen.

De hjalp mig med at flytte fra lejligheden – fysisk og sådan. Jeg var super stresset.

Hvis ikke de havde gjort det, var jeg endt i druk, og den ene dag havde taget den anden.

Ligeledes opleves det betydningsfuldt at blive taget godt imod, opleve sig velkommen, blive præsenteret for medarbejdere og øvrige borgere og ikke mindst have en lejlighed, der fungerer med hensyn til møbler og indretning. Det samme gør sig i princippet gældende ved udflytning.

Det er vigtigt for borgerne, at der fortsat er en kontakt med Tuesten Huse, at de støtter borgeren i overgangen til et nyt botilbud eller egen bolig. At Tuesten Huse bevarer kontakten, indtil bor-geren har fundet sig til rette et nyt sted.

For medarbejderne er det centralt i ind- og udflytning at kunne arbejde med samme faglige og værdimæssige afsæt som i det øvrige arbejde sammen med borgerne.

Vidensgrundlag for valg af praksis omkring ind- og udflytning

Tuesten Huses praksis omkring især indflytningen hænger nøje sammen med deres arbejde med LA2 og Åben Dialog. Det er afgørende for botilbuddets mulighed for at støtte borgeren bedst muligt – og for sikring af både borgerens og personalets trivsel, at der så hurtigt i forbin-delse med indflytningen udarbejdes en tryghedsplan jf. LA2. Det er ligeledes centralt for Tue-sten Huse at inddrage en ny borgers netværk allerede før indflytningen – og gerne, hvis det er muligt, at gennemføre et Åben Dialog-møde med borger og dennes netværk i tilknytning til indflytningen.

Forudsætninger for implementering

Det kræver prioritering at arbejde målrettet for gode ind- og udflytninger, fordi det kræver med-arbejderressourcer at have den ekstra faglige opmærksomhed på, at borgeren kommer godt ind på botilbuddet og siden derfra igen. Personalet peger på et miks af værdier og faglighed.

Det er vigtigt at møde borgeren uden forudfattede antagelser og bedømmelser, men i stedet lytte nysgerrigt, opmærksomt og vågent.

Vi skal være inkluderende ... Det giver en tryghed, at borgerne kan sidde og fortælle, hvem de er, uden at blive afbrudt. Tid og ro er vigtigt.

En peer-medarbejder beskriver en særlig oplevelse med en borger:

Jeg har en enestående historie med xx – han er larmende skizofren ind imellem og snakker om de blå planeter. Vi har været på tur på Marselisborg, og da vi sidder i bussen på vej hjem, sker der pludselig noget. Han sidder med de mildeste øjne og siger: ”Livet er fuld af strabadser, men når jeg er sammen med dig, falder mine skuldre ned.” Jeg havde tit hørt om, at vinduet skal være åbent, og det forstod jeg først der.

Tuesten Huses faglige værktøjer er – som i alt andet arbejde – også væsentlige i den gode ind- og udflytning. Allerede før indflytning samarbejdes der med borgeren om, hvordan medar-bejderne i pågældendes team bedst kan støtte i håndtering af de belastninger, der findes i borgerens liv – og hvordan de sammen kan håndtere tilspidsede situationer. Og disse erfarin-ger formidles sammen med borerfarin-geren videre til det nye sted.

Henvisning til mere viden

Der kan ikke henvises til mere viden.