• Ingen resultater fundet

Skab et godt grundlag for samarbejdet

Beslutningen kan også tages med udgangspunkt i en afklaring af følgende forhold:

• Borgerens ønsker til indsatsen samt ønsker til fremtiden, mål og behov

• Hvilke metoder og redskaber, der er egnede i arbejdet med at nå borgerens mål

• Hvilke fagligheder, viden, kompetencer og metoder, der er relevante i forhold til borgerens mål, ønsker og behov

• Hvilke bostøtter, der er relevante samarbejds-partnere for borgeren, herunder om det er relevant med et team af bostøtter med forskellige fagligheder og kompetencer.

Match af borger og den rette form for bostøtte i Herning Kommune I Herning Kommune bliver den faglige vurdering fra myndighed suppleret ved, at en forløbskoordinator (bostøtte) har en række individuelle samtaler med borgeren i borgerens hjem i løbet af den første måned. I samtalerne støtter forløbskoordinatoren borgeren i at komme nærmere sine drømme, ønsker og mål for fremtiden.

På baggrund af den faglige vurdering og samtalerne mellem borger og forløbs-koordinator skal et koordinationsudvalg matche borgeren med formen på støtten (individuel eller gruppe) og med en bostøtte, hvis indsatsen er individuel.

Koordinationsudvalget består af tre ledere og to bostøtter, der er forløbs-koordinatorer. Borger og bostøtte bliver matchet ud fra:

1) Bostøttens faglighed i forhold til opgaven og borgerens mål 2) Bostøttens kompetencer og viden i

forhold til borgerens problemstillinger 3) Kemi mellem borger og bostøtte.

Læs mere i kortlægningen af praksis (Jensen m.fl., 2021).

Introducer til indsatsens formål, rammer, indhold og muligheder som en del af en forventningsafstemning med borgeren En introduktion til bostøtten skal give borgeren et indblik i indsatsens rammer og muligheder.

Introduktionen kan bidrage til at skabe realistiske forventninger hos borgeren til indsatsen og til samarbejdet. Følgende punkter kan indgå som en del af introduktionen:

• Genfortæl borgerens forløb fra visitationen, herunder fastsættelsen af formål og mål, og frem til opstarten af indsatsen

• Tal om rammerne for indsatsen, og hvordan og hvorfor et samarbejde eventuelt kan afsluttes.

I hvor lang tid er der bevilliget støtte? Hvilke forventninger har borgeren til varigheden af støtten?

• Fortæl, at der arbejdes med udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme

• Giv eksempler på, hvordan støtten kan gives og til hvad

• Tydeliggør, at indsats og samarbejde løbende tilpasses i dialog mellem borger, bostøtte og eventuelt myndighed

• Fortæl, at samarbejdet skal basere sig på gensidig tillid og respekt, hvor borgeren er erfaringsekspert og bostøtten er fagekspert.

Læs mere i anbefaling 1.3: Hav en løbende dialog om samarbejde og indsats.

Hvordan laver I en forventningsafstemning med borgeren?

Det er samtidig vigtigt, at borger og bostøtte både i opstarten og løbende taler om borgerens mål og ønsker til fremtiden samt forventninger til samarbejde og indsats.

Følgende punker er inspireret af praksis i Slagelse

• Hvad er vigtigt i borgerens liv?

• Hvilke ønsker og mål har borgeren?

• Hvilke gode råd har borgeren til bostøtten i forhold til, hvordan bostøtten bedst kan støtte borgeren?

• Hvilke forventninger har borgeren til samarbejdet, indsatsen og sig selv?

Læs mere i anbefaling 1.1: Tilrettelæg indsatsen efter borgerens ønsker, håb og drømme og 1.3:

Hav en løbende dialog om samarbejde og indsats.

Hav fokus på at hjælpe borgeren til at opnå et så selvstændigt liv som muligt allerede i begyndelsen af samarbejdet Bostøtten kan understøtte borgerens selvstæn-dighed ved at identificere og bygge bro til et støttende netværk samt meningsfulde aktiviteter.

Bostøtten kan sammen med borgeren kortlægge borgerens professionelle og personlige netværk samt introducere borgeren til eksisterende professionelle og frivillige tilbud. Det kan hjælpe borgeren med at skabe et overblik over mulig-heder og søge støtte i eksisterende og nye relationer, netværk og tilbud.

Læs mere i pejlemærke 5: Borgerens netværk samt i pejlemærke 6: Lokalsamfundets fælles-skaber og aktiviteter.

Opmærksomhedspunkter til ledelsen

Skab rammer for borgerinddragelse i alle dele og faser af indsatsen Vær tydelig om rammerne for og mulighederne i indsatsen

Understøt, at bostøtterne allerede i begyndelsen af samarbejdet med borgeren har fokus på at tilrettelægge støtten, så borgeren opnår et så selvstændigt liv som muligt.

Anbefalingen sætter fokus på:

• Hvordan bostøtten inddrager dokumentation til at kvalificere vurderingen af, hvorvidt og hvordan indsatsen kan afsluttes

• Hvordan borger og bostøtte i samarbejde udarbejder en mestringsplan og aktiverer borgerens netværk

• Hvordan bostøtten markerer afslutningen på samarbejdet og fortæller borgeren om mulig-hederne for at få rådgivning efterfølgende.

En borger fortæller om sin erfaring med at afslutte samarbejdet:

Jeg oplevede, at der var en stille og rolig afslutning på samarbejdet med min bostøtte.

På et tidspunkt var der bare ikke så meget mere at arbejde med. Jeg var blevet stærkere og kunne klare flere ting selv.

Hvad kan bostøtten gøre?

Inddrag dokumentation til at kvalificere vurderingen af, hvorvidt og hvordan indsatsen kan afsluttes

Når bostøtten følger og dokumenterer

borgerens udvikling, kan det styrke vurderingen af, hvor vidt og hvordan samarbejdet mellem borger og bo støt te kan afsluttes. Flere ledere af bostøtten peger på, at dokumentation er centralt i forbindelse med afslutningen af bostøtten (Jensen m.fl., 2021).

Der er flere måder at måle borgerens udvikling på, for eksempel ved:

• Feedback Informed Treatment (FIT)

• INSPIRE eller Brief INSPIRE

Læs mere om måleredskaberne i kataloget over metoder og redskaber i bilag 2.

Afslutning af indsatsen vil bero på en faglig vurdering i samråd med borger og myndighed.

Gruppeforløb som afslutning i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune kan borgerne deltage i et 16 ugers gruppeforløb

’Aktive Fællesskaber’. Formålet med gruppe forløbet er, at deltagerne skal leve et selvstændigt liv og afslutte både individuel bostøtte og gruppe-bostøtte.

I gruppeforløbet arbejder deltagerne med at bygge bro til lokalsamfundet, opbygge et netværk, der kan støtte dem efter endt bostøtte, og træne mestrings-strate gier. Formålet er at forbedre borgernes muligheder for at komme sig og leve et selvstændigt liv, hvor de i højere grad klarer sig selv.

Kerneelementerne i gruppeforløbet er:

Mental sundhed, fysisk aktivitet i byens rum, deltagelse i aktiviteter i lokal-samfundet og aktivering af borgerens netværk.

Deltagerne har også mulighed for individuel sparring ved at møde en halv time før gruppens start. Dertil har deltagerne en individuel samtale hver fjerde uge med gruppeleder eller bostøt-te, hvor målene for forløbet justeres. Hvis borgeren ønsker det, kan netværk samt øvrige samarbejdsparter inviteres med i gruppeforløbet.

Læs mere i kortlægningen af praksis (Jensen m.fl., 2021).

Anbefaling 8.2: Planlæg en tryg udfasning og