• Ingen resultater fundet

Caseundersøgelse i ti kommuner

8.1 Metodedesign

8.1.4 Caseundersøgelse i ti kommuner

Caseundersøgelsen har bestået af individuelle kvalitative interview med ledende sagsbehandlere i ti kommuner, fokusgrupper med personer, der deltager i de ti kom-muners tværfaglige samarbejde på tværs af myndigheds- og normalområdet samt telefoninterview med 43 fagpersoner og deres ledere fra normalområdet i de ti kommuner. Formålet med caseundersøgelsen har været at få en dybere forståelse

www.bdo.dk 108 for, hvilke forhold som påvirker implementeringen af lovgivningen samt erfaringer med anvendelse af, kendskab til og holdninger til de to lovbestemmelser som del af det tidlige forebyggende samarbejde. Derudover har det være formålet at inddrage fagpersonerne gennem caseundersøgelsen.

UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER

De ti casekommuner er udvalgt, så der sikres flest mulige forskelligartede erfaringer med det tværfaglige samarbejde og de to lovbestemmelser. Der anvendes således et most different systems design, som sikrer spredning på en række parametre. Anta-gelsen er, at kommunernes forskellige vilkår vil give dem forskellige forudsætninger i forbindelse med implementeringen af de to lovbestemmelser. Udvælgelsen af de ti kommuner blev foretaget på baggrund af følgende kriterier (se også afsnit 8.1.2):

Tabel 13: Oversigt udvælgelseskriterier for de ti casekommuner

www.bdo.dk 109 KVALITATIVE INTERVIEWS

Formålet med de kvalitative interviews i de ti casekommuner var at opnå en dybere forståelse af og mulige forklaringer på fagpersonernes anvendelse af reglerne, her-under samspil med tidligere regler og øvrige forhold, som kan have betydning for implementeringen. Interviewpersonerne vil kvalitativt kunne uddybe resultaterne af deskresearch og webbaserede spørgeskemaundersøgelser. Der er foretaget:

 10 kvalitative interviews med ledende sagsbehandler(e) i hver af de ti casekommuner om underretninger og tværfaglige samarbejder.

Interviewdeltagerne har været områdeledere, koordinatorer samt afdelingsledere fra myndighedsafdelingerne.

 10 fokusgruppeinterviews med myndighedssagsbehandlere og fagpersoner

tilknyttet tværfaglige samarbejder. Myndighedssagsbehandlerne og fagpersoner er identificeret via de ledende sagsbehandlere ud fra et kriterium om, at de skulle have erfaring med det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Opsummerende har det har varieret fra kommune til kommune, hvilke faggrupper der har været repræsenteret, og hvor mange deltagere der har været i fokusgrupperne.

Dette har afspejlet kommunernes tværfaglige samarbejde. Kredsen har varieret fra 3 til 12 personer, og med typisk deltagelse af repræsentanter fra skole, sundhedspleje, dagtilbudsområdet og socialforvaltningen. Deltagerkredsen i fokusgruppeinterviews på tværs af de to casekommuner omfatter: PPR-psykologer, småbørnskonsulenter, familierådgivere, socialfaglige rådgivere, sundhedsplejersker, dagsinstitutionspæda-goger, dagplejeledere, skoleledere og lærere. Interviewene er gennemført som semi-strukturerede interview.

Nedenfor vises en oversigt over interviewdeltagere i fokusgrupperne fordel på kom-munerne.

Kommune Interviewdeltagere Antal

Allerød Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Skoleleder, Pædagog, Leder af børnehus

8 Hjørring Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Områdeleder,

af dagtilbud, Skoleleder, Psykolog

8 Mariagerfjord Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Pædagog,

Lærer, UU-vejleder 7

Norddjurs Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Pædagog,

Lærer, Psykolog 12

Nordfyns Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Dagplejeleder 3 Rødovre Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske, Pædagog,

Skoleleder, Psykolog

5 Sønderborg Kommune Socialrådgiver, Psykolog, Tale- og hørekonsulent 6 Vejle Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske,

Daginstituti-onsleder, Pædagog, Skoleleder, Psykolog

7 Vordingborg Kommune Socialrådgiver, Sundhedsplejerske,

Daginstituti-onsleder, Skoleleder 8

Aarhus Kommune Socialrådgiver, Pædagog 6

www.bdo.dk 110 Interviewene er kodet ud fra temaerne 1) tværfagligt samarbejde; 2) § 49a; 3) § 153.

Herudover er kodet i forhold til 1) kommune; 2) Fagprofession/stilling på kategorier-ne a) ledende sagsbehandler, b) sagsbehandlere og c) fagpersokategorier-ner.95 Af undertemaer har der være kodet på 1) organisering, 2) implementering, 3) positive erfaringer med det a) tværfaglige samarbejde, b) § 49a og c) § 153; 4) negative erfaringer med det a) tværfaglige samarbejde, b) § 49a og c) § 153.

TELEFONINTERVIEWS

Med henblik på at vurdere hvilke forhold, som har betydning for implementeringen af præciseringen af den skærpede underretningspligt, og hvordan fagpersoner i sund-hedsplejen, dagtilbud og skolerne bruger pligten, er der foretaget telefoniske inter-view med fagpersoner, som har foretaget konkrete underretninger (§ 153) og lederne for disse fagpersoner. Både medarbejdere og ledere udgør målgruppen, da lederne ofte står som afsendere og underskrivere af underretningen, mens fagpersonen har det dybe kendskab til barnet/den unge i den konkrete sag. Der blev desuden også spurgt til disse personers kendskab til og erfaringer med § 49a.

De ti kommuner blev hver bedt om at indsende tre underretninger foretaget i 2012.

Underretterne og deres ledere blev herefter kontaktet med en invitation til at delta-ge i et telefonisk interview – i alt 60 telefoniske interviews. Der er delta-gennemført tele-foninterviews i ni ud af de ti casekommuner. Interviewene er gennemført som struk-turerede interview, hvor det var muligt for interviewpersonerne at uddybe deres be-svarelse i forhold til de opstillede svarkategorier. I alt er der gennemført 43 inter-views fordelt på følgende måde:

 25 telefoninterviews med ledere (heraf 10 med skoleledere, 8 med daginstitutionsledere og 5 med ledere af sundhedsplejen). Af de 25 interview var ét gennemført via personligt interview, og én respondent er leder for både skole og børnehave.

 18 telefoninterview med fagpersoner (heraf 8 med lærere, 5 med sundhedsplejere, 5 med pædagoger.)

Frafaldet på resterende 11 interviews tilskrives seks tilfælde, hvor lederen selv har været underretteren. Det er også forklaringen på, at interviewandelen med fagper-soner er lavere end interviewandelen med ledere. De resterende fem perfagper-soner takket nej til at deltage, eller har ikke kunnet kontaktes.

95 Da det er varierende fra kommune til kommune, hvilke fagpersoner, som er inddraget i det tværfaglige samarbejde og hvilke fagpersoner, som det har været muligt at interview i forbindelse med deres erfaring med underretninger, jf. nedenstående afsnit, har det ikke været muligt at lave en systematisk kodning af de enkelte faggrupper. Det er dog valgt at afrapportere forskelle på grupperne eller specifikke gruppers erfaringer, når datasættet tillader det, jf. kapitel 4-6.